ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86; iз змiнами, внесеними законами України вiд 20 листопада 2003 року N 1300-IV i вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV):

     1) пункт "й" викласти у такiй редакцiї:

     "й) документи та видання, якi надсилаються в рамках мiжнародного обмiну до освiтнiх, наукових або культурних закладiв, у тому числi бiблiотек. Перелiк цих закладiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) доповнити пунктом "ц" такого змiсту:

     "ц) фармацевтична продукцiя, сполуки, що використовуються для її виготовлення, якi не виробляються в Українi i класифiкуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. У Митному тарифi України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24):

     1) у роздiлi V:

     цифри i слова:

"2601 11 00 00 - - неагломерованi 2 5 -
2601 12 00 00 - - агломерованi 2 5 -"

     замiнити цифрами i словами:

"2601 11 00 - - неагломерованi:
2601 11 00 10 - - - концентрати залiзоруднi 2 5 -
2601 11 00 90 - - - iншi 2 5 -
2601 12 00 - - агломерованi:
2601 12 00 10 - - - окатки залiзоруднi 2 5 -
2601 12 00 90 - - - iншi 2 5 -";

     2) у роздiлi VI:

     цифри i слова:

"3402 90 10 00 - - поверхневоактивнi засоби 25 50 -"

     замiнити цифрами i словами:

"3402 90 10 - - поверхневоактивнi засоби:
3402 90 10 10 - - - на основi кремнiєорганiчних речовин 10 50 -
3402 90 10 90 - - - iншi 25 50 -";

     3) у роздiлi X:

     цифри i слова:

"4811 39 00 00 - - iншi 15 30 -"

     замiнити цифрами i словами:

"4811 39 00 - - iншi:
4811 39 00 10 - - - папiр покритий полiетиленом, що здатний вiдокремлюватись, масою 1 м2 70/15 г (папiр/полiетилен) 5 30 -
4811 39 00 90 - - - iншi 15 30 -";

     4) у роздiлi XV:

     цифри i слова:

"7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; залiзнi або сталевi вiдходи у зливках для переплавки (шихтовi зливки):
7204 10 00 00 - вiдходи та брухт ливарного чавуну 5 10 -
- вiдходи та брухт легованої сталi:
7204 21 - - нержавiючої сталi:
7204 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше 5 10 -
7204 21 90 00 - - - iншої 5 10 -
7204 29 00 00 - - iншi 5 10 -
7204 30 00 00 - вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 5 10 -
- iншi вiдходи та брухт:
7204 41 - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi:
7204 41 10 00 - - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки 5 10 -
- - - вiдходи обрiзування або штампування:
7204 41 91 00 - - - - пакетованi 5 10 -
7204 41 99 00 - - - - iншi 5 10 -
7204 49 - - iншi:
7204 49 10 00 - - - подрiбненi (рiзанi) 5 10 -
- - - iншi:
7204 49 30 00 - - - - пакетованi 5 10 -
- - - - iншi:
7204 49 91 00 - - - - несортованi 5 10 -
7204 49 99 00 - - - - - iншi 5 10 -
7204 50 - вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки:
7204 50 10 00 - - з легованої сталi 5 10 -
7204 50 90 00 - - iншi 5 10 -"

     замiнити цифрами i словами:

"7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; залiзнi або сталевi вiдходи у зливках для переплавки (шихтовi зливки):
7204 10 00 00 - вiдходи та брухт ливарного чавуну 0 0 -
- вiдходи та брухт легованої сталi:
7204 21 - - нержавiючої сталi:
7204 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше 0 0 -
7204 21 90 00 - - - iншої 0 0 -
7204 29 00 00 - - iншi 0 0 -
7204 30 00 00 - вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 0 0 -
- iншi вiдходи та брухт:
7204 41 - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi:
7204 41 10 00 - - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки 0 0 -
- - - вiдходи обрiзування або штампування:
7204 41 91 00 - - - - пакетованi 0 0 -
7204 41 99 00 - - - - iншi 0 0 -
7204 49 - - iншi:
7204 49 10 00 - - - подрiбненi (рiзанi) 0 0 -
- - - iншi:
7204 49 30 00 - - - - пакетованi 0 0 -
- - - - iншi:
7204 49 91 00 - - - - несортованi 0 0 -
7204 49 99 00 - - - - - iншi 0 0 -
7204 50 - вiдходи у зливках (шихтовi зливки) для переплавки:
7204 50 10 00 - - з легованої сталi 0 0 -
7204 50 90 00 - -iншi 0 0 -".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 10 днiв з дня його опублiкування.

     2. Забороняється ввезення на митну територiю України для постiйного користування автобусiв (код УКТ ЗЕД 8702) та вантажних автомобiлiв (код УКТ ЗЕД 8704) (у тому числi тих, що ввозяться в Україну з метою їх розкомплектування на запаснi частини), якi на момент ввезення були виготовленi та/або експлуатувалися бiльш нiж 5 рокiв.

     Кабiнету Мiнiстрiв України привести нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим пунктом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 березня 2004 року
N 1637-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.