ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо державної пiдтримки книговидавничої справи в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Статтю 5 Закону України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 162) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Державна закупiвля послуг з випуску (пiдготовки до видання, виготовлення та розповсюдження) книжкової продукцiї здiйснюється iз застосуванням процедури закупiвлi в одного учасника такої процедури вiдповiдно до законiв України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", "Про авторське право i сумiжнi права", iнших законiв України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. При проведеннi процедур закупiвлi послуг з випуску (пiдготовки до видання, виготовлення та розповсюдження) книжкової продукцiї учасник процедур закупiвлi самостiйно визначає постачальникiв необхiдних для випуску (пiдготовки до видання, виготовлення та розповсюдження) матерiалiв, але замовником встановлюється вимога щодо обов'язкового використання учасником процедур закупiвлi друкарського паперу та палiтурного картону вiтчизняного виробництва. Надання переваг учаснику процедур закупiвлi залежно вiд форми власностi забороняється".

     2. У статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, ст. 34, N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 14, ст. 99, N 24, ст. 162, N 29, ст. 235):

     1) пункт "о" викласти в такiй редакцiї:

     "о) у перiод з 1 сiчня 2004 року до 1 сiчня 2009 року товари, якi не виробляються в Українi i ввозяться на митну територiю України для використання у видавничiй дiяльностi та дiяльностi з виготовлення книжкової продукцiї, яка виробляється в Українi, та мають згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД)такi коди:

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару
3211 00 00 Готовi сикативи
3212 90 31 00,
3212 90 39 00
Тiльки пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, гатункiв, якi використовуються для виробництва друкарських фарб (включаючи емалi), крiм перламутрової есенцiї та тих, що на основi алюмiнiєвого порошку
3215 11 00 00 Фарби друкарськi чорнi
3215 19 00 00 Фарби друкарськi, крiм чорної
3505 10 50 00,
3505 10 90 00
Модифiкованi крохмалi, якi використовуються в паперовiй промисловостi
3701 30 00 00 Тiльки пластини (алюмiнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром та пластини, фотополiмеризацiйно придатнi для виготовлення друкарських форм у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; пластини (магнiєвi) iз нанесеним на них сенсибiлiзованим (свiтлочутливим) шаром для виготовлення штампiв для тиснення в полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; фотоплiвки плоскi (листовi) для виготовлення фотоформ у полiграфiї, довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм
3702 42 00 00 Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки понад 200 м
3702 43 00 10 Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м
3702 44 00 90 Фотоплiвки рулоннi для виготовлення фотоформ у полiграфiї завширшки понад 105 мм, але не бiльш як 610 мм i завдовжки понад 200 м
3907 50 00 00 Смоли алкiднi
4008 21 90 00 Офсетнi гумовi пластини iз непористої гуми, крiм покриття для пiдлог i матiв
4703 21 00 00 Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, невибiлена з хвойних порiд
4703 29 00 00 Целюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з листяних порiд
4704 21 00 00 Целюлоза з деревини сульфiтна, крiм розчинних сортiв, напiввибiлена або вибiлена з хвойних порiд
4707 90 10 00 Несортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
4707 90 90 00 Вiдсортованi вiдходи паперу або картону та макулатура
5901 10 00 00 Тiльки тканини для виготовлення палiтурок для книг
8439 10 00 00,
8439 20 00 00,
8439 30 00 00
Обладнання для виробництва паперової маси з целюлозних волокнистих матерiалiв або для виробництва чи оброблення паперу або картону
8440 10 00 00 Обладнання для оправлення, включаючи машини для брошурування
8441 10 00 00 Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу
8443 11 00 00,
8443 19 10 00,
8443 19 31 00,
8443 19 35 00,
8443 19 39 00,
8443 19 90 00,
8443 60 00 00,
8443 90 10 00,
8443 90 80 00
Машини для офсетного друку та обладнання i частини до них, крiм товарної позицiї 8443 90 05 00

     У разi порушення вимог щодо цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито в установленому законом порядку";

     2) пункт "у", внесений до статтi 19 Законом України вiд 4 липня 2002 року N 40-IV (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266) вважати пунктом "у1";

     3) пункт "ф" виключити.

     3. У статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 14, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36, ст. 300, N 38, ст. 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 4, ст. 15, N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50, N 20, ст. 96, N 23, ст. 114, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, N 9, ст. 68, N 12-13, ст. 92, N 15, ст. 100, N 31, ст. 214, N 33, ст. 238, N 36, ст. 266; 2003 р., N 6, ст. 49, N 10-11, ст. 86, N 14, ст. 99, N 24, ст. 162, N 36, ст. 280, ст. 281; iз змiнами, внесеними законами України вiд 9 липня 2003 року N 1028-IV, вiд 2 жовтня 2003 року N 1218-IV i 23 жовтня 2003 року N 1240-IV:

     1) в абзацi першому пункту 11.37:

     слова та цифри "до 1 сiчня 2008 року" замiнити словами та цифрами "до 1 сiчня 2009 року";

     слова "визначених пунктом "ф" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" замiнити словами "визначених пунктом "о" статтi 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", а також операцiї з продажу цих товарiв видавництвам i пiдприємствам полiграфiї на територiї України";

     2) пункт 11.38 викласти в такiй редакцiї:

     "11.38. Тимчасово до 1 сiчня 2009 року звiльняються вiд оподаткування операцiї з виконання робiт та надання послуг у видавничiй дiяльностi, дiяльностi з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими органiзацiями, пiдприємствами полiграфiї, розповсюджувачами книжкової продукцiї, виробленої в Українi, операцiї з виробництва та/або продажу паперу i картону, вироблених в Українi для виготовлення книжкової продукцiї, а також операцiї з продажу книжкової продукцiї, виробленої в Українi, крiм послуг реклами, розмiщення матерiалiв рекламного та еротичного характеру i видань рекламного та еротичного характеру";

     3) доповнити статтю пунктом 11.40 такого змiсту:

     "11.40. Тимчасово до 1 сiчня 2009 року звiльняються вiд оподаткування операцiї з виконання робiт та надання послуг суб'єктами пiдприємницької дiяльностi - резидентами України, якi одночасно здiйснюють видавничу дiяльнiсть, дiяльнiсть з виготовлення, розповсюдження книжкової продукцiї та виробництва паперу i картону. При цьому валовий дохiд такого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, отриманий вiд видавничої дiяльностi, дiяльностi з виготовлення, розповсюдження книжкової продукцiї та виробництва паперу i картону, має становити не менше 100 вiдсоткiв вiд загальної суми його валового доходу за перший звiтний (податковий) перiод з часу створення такого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або не менше 50 вiдсоткiв вiд загальної суми його валового доходу за попереднiй звiтний (податковий) рiк".

     4. Пiдпункт 7.13.7 пункту 7.13 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 24, ст. 162) викласти в такiй редакцiї:

     "7.13.7. Тимчасово до 1 сiчня 2009 року звiльняється вiд оподаткування прибуток видавництв, видавничих органiзацiй, пiдприємств полiграфiї та розповсюджувачiв книжкової продукцiї, отриманий вiд видавничої дiяльностi, дiяльностi з виготовлення i розповсюдження книжкової продукцiї, виробленої в Українi, крiм видань рекламного та еротичного характеру. При цьому прибуток, отриманий вiд надання рекламних послуг, оподатковується на загальних пiдставах.

     Суми коштiв, вивiльнених у зв'язку з наданням податкових пiльг, спрямовуються суб'єктом господарської дiяльностi - платником податкiв на переоснащення видавничо-полiграфiчної бази, розроблення i запровадження новiтнiх технологiй, розширення виробництва книжкової продукцiї в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
20 листопада 2003 року
N 1300-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.