ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо розвитку виробництва теруарних вин та натуральних медових напоїв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     в абзацi двадцятому слова "акредитованих органами виконавчої влади, уповноваженими" замiнити словами "(власних або залучених на договiрних засадах у випадках, передбачених цим Законом), акредитованих";

     доповнити абзацами сорок сьомим i сорок восьмим такого змiсту:

     "плоди, ягоди, виноград, мед власного виробництва - плоди, ягоди, виноград, вирощування яких суб'єкт господарювання здiйснює на земельних дiлянках, що належать йому на пiдставi будь-якого речового права, визначеного законодавством України, та/або мед, який цей суб'єкт господарювання отримує вiд бджолосiмей, що належать йому на пiдставi будь-якого речового права, визначеного законодавством України;

     малi виробництва виноробної продукцiї - суб'єкти господарювання, якi здiйснюють за повним технологiчним циклом без додавання спирту виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягiдних та/або напоїв медових в об'ємi, що не перевищує 10000 декалiтрiв на рiк, з виноматерiалiв виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодiв, ягiд, винограду, меду власного виробництва";

     2) статтю 2 доповнити частинами шiстнадцятою i сiмнадцятою такого змiсту:

     "Малi виробництва виноробної продукцiї здiйснюють виробництво та розлив у споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягiдних та/або напоїв медових з виноматерiалiв виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодiв, ягiд, винограду, меду власного виробництва.

     Новi марки вин виноградних, вин плодово-ягiдних та/або напоїв медових малих виробництв виноробної продукцiї затверджує керiвник суб'єкта господарювання на пiдставi висновку Центральної галузевої дегустацiйної комiсiї виноробної промисловостi та/або дегустацiйної комiсiї профiльної наукової установи, та/або дегустацiйної комiсiї галузевої громадської спiлки, що дiють вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiльського господарства та з питань продовольчої безпеки держави";

     3) доповнити статтею 22 такого змiсту:

     "Стаття 22. Вимоги до матерiально-технiчної бази малих виробництв виноробної продукцiї

     Матерiально-технiчна база малого виробництва виноробної продукцiї включає:

     земельнi дiлянки, що належать суб'єкту господарювання на пiдставi будь-якого речового права, визначеного законодавством України, на яких суб'єкт господарювання вирощує плоди, ягоди, виноград, а також розмiщує товарну пасiку;

     вiдокремленi нежитловi примiщення (цехи, пiдвали, ангари), призначенi для здiйснення господарської дiяльностi, що належать суб'єкту господарювання на пiдставi будь-якого речового права, визначеного законодавством України;

     власну або залучену на договiрних засадах акредитовану вiдповiдно до законодавства лабораторiю для проведення робiт з перевiрки якостi та безпечностi вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових;

     обладнання для виробництва та розливу в споживчу тару вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових, а саме забезпечення:

     зважування плодiв, ягiд, винограду, меду;

     подрiбнення, пресування плодiв, ягiд, винограду;

     вiдстоювання сусла з плодiв, ягiд, винограду, меду;

     бродiння сусла з плодiв, ягiд, винограду, меду;

     обробки виноматерiалiв плодово-ягiдних, виноградних, медових;

     зберiгання або витримки виноматерiалiв плодово-ягiдних, виноградних, напоїв медових;

     розливу вин плодово-ягiдних, виноградних, напоїв медових у споживчу тару;

     контролю температури на етапах виробництва та зберiгання;

     санiтарної обробки технологiчного обладнання, винопроводiв та iнвентарю згiдно з вимогами законодавства.

     Переробку плодiв, ягiд, винограду, виготовлення, зберiгання та обробку виноматерiалiв плодово-ягiдних, виноградних та/або медових проводять з використанням типового обладнання i технологiчних ємностей, виготовлених iз корозiйностiйких матерiалiв, вiдповiдно до вимог Закону України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв".

     Вимоги до матерiально-технiчної бази малих виробництв виноробної продукцiї визначаються цим Законом.

     Форма декларацiї, порядок її подання та реєстрацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у статтi 3:

     у частинi п'ятiй:

     абзац сьомий доповнити словами "а для малих виробництв виноробної продукцiї - зареєстрована декларацiя вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства";

     включити абзац восьмий такого змiсту:

     "договiр з акредитованою вiдповiдно до законодавства лабораторiєю (у разi вiдсутностi власної акредитованої лабораторiї) з перевiрки якостi та безпечностi вин виноградних, вин плодово-ягiдних та/або напоїв медових";

     частину тринадцяту доповнити абзацами дев'ятим - одинадцятим такого змiсту:

     "рiшення суду про встановлення невiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукцiї;

     рiшення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалiзацiї малим виробництвом виноробної продукцiї вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових iз виноматерiалiв, придбаних та/або отриманих шляхом переробки придбаних плодiв, ягiд, винограду, меду;

     рiшення суду про встановлення факту переробки, виробництва та/або реалiзацiї малим виробництвом виноробної продукцiї вин виноградних, вин плодово-ягiдних, напоїв медових iз використанням спирту та/або перевищення об'єму виробництва продукцiї, зазначеного у статтi 1 цього Закону";

     5) частину першу статтi 8 пiсля слiв "спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв" доповнити словами "крiм малих виробництв виноробної продукцiї";

     6) у частинi першiй статтi 12:

     перше речення доповнити словами "i зернового дистиляту";

     доповнити третiм реченням такого змiсту: "Використання спирту при виробництвi суб'єктами господарювання малих виробництв виноробної продукцiї заборонено";

     7) частину першу статтi 16 доповнити другим реченням такого змiсту: "Контроль за дотриманням вимог вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства до малих виробництв виноробної продукцiї здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв".

     2. Частину одинадцяту статтi 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "Новi марки виноробної продукцiї затверджує керiвник суб'єкта господарювання на пiдставi висновку Центральної галузевої дегустацiйної комiсiї виноробної промисловостi та/або дегустацiйної комiсiї профiльної наукової установи, та/або дегустацiйної комiсiї галузевої громадської спiлки, що дiють вiдповiдно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, полiтики у сферi сiльського господарства. Право затверджувати новi марки тихих вин i марочних коньякiв України надається пiдприємствам i органiзацiям, якi мають власну стабiльну сировинну базу i вiдповiднi потужностi для їх виробництва".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити форму та порядок реєстрацiї декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства для малих виробництв виноробної продукцiї;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
20 березня 2018 року
N 2360-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.