ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про виноград та виноградне вино"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214; 2009 р., N 31, ст. 451) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) гiбриди прямi виробники - сорти винограду першого поколiння вiд схрещування сортiв виду Vitis vinifera з iншими видами винограду роду Vitis: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клiнтон, Ербемон";

     2) у пунктi 12 слово "купажу" замiнити словом "купажування";

     3) у пунктi 19 слово "типажне" виключити;

     4) пункт 21 викласти в такiй редакцiї:

     "21) вино контрольованого найменування - вино стабiльно високої якостi, що виробляється за спецiальною або традицiйною технологiєю з визначених сортiв винограду строго регламентованого географiчного району. Походження i якiсть вина спецiально контролюються на всiх етапах виробництва сировини та готової продукцiї";

     5) у пунктi 23 слова "природне визрiвання" замiнити словом "дозрiвання";

     6) пункт 24 виключити;

     7) у пунктi 26 слова "не пiзнiше завершення процесу бродiння сусла" замiнити словами "не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля завершення процесу бродiння сусла";

     8) доповнити пунктом 261 такого змiсту:

     "261) вино ординарне витримане - вино полiпшеної якостi, виготовлене за спецiальною технологiєю з виноматерiалiв окремих сортiв винограду чи їх сумiшi, з обов'язковою витримкою у дубовiй тарi перед розливом не менше шести мiсяцiв";

     9) пункти 30, 31 i 38 викласти в такiй редакцiї:

     "30) купаж - сумiш у певному спiввiдношеннi рiзних виноматерiалiв, коньячних спиртiв з компонентами, встановленими технологiчними iнструкцiями для надання вину, коньяку України типовостi, забезпечення випуску стабiльних за своїми органолептичними i фiзико-хiмiчними показниками вин i коньякiв України. Технологiчна операцiя приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажованi;

     31) витримка - тривалий технологiчний процес дозрiвання виноматерiалу або коньячного спирту в технологiчнiй тарi у певних умовах, що сприяють формуванню його типовостi та покращенню якостi";

     "38) пiдприємства вторинного виноробства - пiдприємства, якi займаються витримкою виноматерiалiв, обробкою виноматерiалiв та розливом або тiльки розливом вин у споживчу тару вiдповiдно до нормативних документiв";

     10) доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) прототип вина - тип вина, що iсторично склався в певних географiчних регiонах внаслiдок використання специфiчних прийомiв переробки винограду певних сортiв та способiв обробки мезги, сусла або виноматерiалiв, який став прообразом (попередником i зразком) для виробництва вiдповiдного типу вина в тiй самiй або iншiй географiчнiй зонi вирощування винограду".

     2. У статтi 2:

     1) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Садiння виноградникiв для виноробства дозволяється лише у виноробних мiсцевостях iз застосуванням районованих або перспективних сортiв винограду вiдповiдно до проекту, який затверджений спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сiльського господарства. Гiбриди прямi виробники, що є в насадженнях, пiдлягають замiнi, а нерайонованi сорти пiдлягають замiнi або районуванню протягом 15 рокiв";

     2) пiсля частини третьої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Сорти винограду, посадженi вiдповiдно до проекту для випробування нових селекцiйних сортiв винограду, за позитивних результатiв сортовипробування районуються у встановленому порядку.

     Придбаний садивний матерiал вiтчизняного або iноземного походження, призначений для садiння виноградникiв, проходить обов'язкову сертифiкацiю в установах, якi мають на це повноваження, та акредитацiю. Ця норма не поширюється на садивний матерiал, отриманий у власних розсадниках, розмiщених у зонi садiння виноградникiв".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою.

     3. Частину першу статтi 3 викласти у такiй редакцiї:

     "Для виробництва вин i коньякiв України використовуються технiчнi сорти винограду, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв. Не допускається при переробцi змiшування європейських сортiв винограду з сортами виду Лабруска та гiбридами прямими виробниками. Столовi сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин, брендi i коньякiв України допускається використовування столових сортiв винограду, якщо за вмiстом цукрiв та iншими показниками якостi вони вiдповiдають вимогам, що пред'являються до винограду технiчних сортiв".

     4. Частину другу статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Пiд час виробництва виноматерiалiв та iнших продуктiв виноробства здiйснюються органолептичний, хiмiчний i мiкробiологiчний контроль якостi сировини i готової продукцiї та ведеться вiдповiдна технологiчна документацiя".

     5. У статтi 5:

     1) частини першу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Вина i коньяки України виготовляються згiдно з правилами виробництва i зберiгання тихих вин, правилами виробництва i зберiгання iгристих та шампанських вин, правилами виробництва коньякiв України, вiдповiдними стандартами i технологiчними iнструкцiями, що затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сiльського господарства. Для виготовлення вин i коньякiв України застосовуються матерiали та речовини, дозволенi для використання нормативними документами та Головним державним санiтарним лiкарем України";

     "Виробництво i технологiчна обробка виноматерiалiв дозволяються на пiдприємствах первинного виноробства";

     2) у частинi дев'ятiй слово "родовою" замiнити словом "видовою";

     3) пiсля частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Нацiональна академiя аграрних наук України може затверджувати новi марки дослiдних партiй виноробної продукцiї, вироблених при виконаннi науково-дослiдних робiт, на пiдставi висновку дегустацiйної комiсiї Нацiонального iнституту винограду i вина "Магарач".

     У зв'язку з цим частини дванадцяту - двадцяту вважати вiдповiдно частинами тринадцятою - двадцять першою;

     4) частину вiсiмнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "При виробництвi вин не допускається купажування виноматерiалiв iз європейських сортiв винограду з виноматерiалами iз сортiв винограду виду Лабруска та гiбридiв прямих виробникiв. При виробництвi марочних вин не допускається купажування марочних i ординарних виноматерiалiв".

     6. У статтi 6:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Вина столовi виготовляються сортовими або купажованими";

     2) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Вина столовi напiвсухi та напiвсолодкi виготовляються за класичною схемою з використанням виноматерiалiв-недобродiв або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмiсних матерiалiв".

     У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - дванадцятою.

     7. Частину першу статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим винам, виготовлення яких забезпечено стiйкою сировинною базою i якi мають високу якiсть протягом не менш як 5 рокiв випуску. Всi стадiї виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повиннi здiйснюватися на пiдприємствi, розташованому у строго регламентованому географiчному мiсцi вирощування винограду".

     8. Частини другу i третю статтi 10 викласти у такiй редакцiї:

     "Тиск дiоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцiєю в iгристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, "Шампанського України" - не менш як 350 кПа, газованих - вiд 100 до 250 кПа при 20 град. C.

     Виноматерiали для виробництва вин шампанських та iгристих виготовляються з винограду певних сортiв, визначених технологiчними iнструкцiями та стандартами".

     9. У статтi 11:

     1) доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Ароматизованi вина - вина виноградного походження, у тому числi вермути, отриманi шляхом змiшування сухих та/або крiплених виноматерiалiв, спиртових рослинних екстрактiв, спирту етилового ректифiкованого та цукру або цукровмiсних матерiалiв".

     У зв'язку з цим частини першу - четверту вважати вiдповiдно частинами другою - п'ятою;

     2) частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Вермути - група ароматизованих вин, отриманих шляхом купажування спецiально оброблених столових або крiплених виноградних виноматерiалiв з додаванням спирту етилового ректифiкованого, сахарози або цукровмiсних матерiалiв та спиртових настоїв (екстрактiв) пряно-ароматичної сировини, до складу якої обов'язково входить полин.

     Брендi - мiцнi алкогольнi напої з характерним букетом i смаком, що виготовляються з витриманих у дубовiй тарi або у ємностях з нержавiючої сталi з дубовою клепкою спиртiв, отриманих шляхом дистиляцiї виноградної сировини, у спосiб доведення їх до кондицiй готових напоїв пом'якшеною водою з додаванням цукрового сиропу та цукрового колеру".

     10. Абзац сьомий статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "виготовлення сурогатiв вин i коньякiв України шляхом використання виноматерiалiв, вироблених екстракцiєю водою виноградних вичавок або iзюму".

     11. Частину першу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Умови зберiгання вин i коньякiв України на складах i в торговельних залах повиннi вiдповiдати вимогам нормативних документiв".

     12. Частини п'яту та шосту статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Прибуток, одержаний вiд продажу фальсифiкованих вин, вермутiв, коньякiв України i брендi, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за поданням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з сiльського господарства.

     Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здiйснюється вiдповiдними посадовими особами згiдно iз законом. У разi незгоди суб'єктiв господарювання з рiшенням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з сiльського господарства у справi його дiї можуть бути оскарженi в судовому порядку".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     прийняти нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
3 лютого 2011 року
N 2974-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.