ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) у преамбулi слова "напрями використання коштiв, що надiйшли вiд плати за землю" виключити;

     2) у статтi 7:

     а) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Ставки податку за земельнi дiлянки, грошову оцiнку яких не проведено, встановлюються у таких розмiрах:

Групи населених пунктiв з чисельнiстю населення (тис. осiб) Ставка податку (гривень за 1 кв. метр) Коефiцiєнт, що застосовується у мiстах Києвi, Сiмферополi, Севастополi та мiстах обласного значення
до 0,2 0,075  
вiд 0,2 до 1 0,105  
вiд 1 до 3 0,135  
вiд 3 до 10 0,15  
вiд 10 до 20 0,24  
вiд 20 до 50 0,375 1,2
вiд 50 до 100 0,45 1,4
вiд 100 до 250 0,525 1,6
вiд 250 до 500 0,6 2,0
вiд 500 до 1000 0,75 2,5
вiд 1000 i бiльше 1,05 3,0

     б) частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "У разi придбання земельної дiлянки на пiдставi цивiльно-правової угоди розмiр податку розраховується вiд суми, що дорiвнює грошовiй оцiнцi землi, але в будь-якому разi сума, вiд якої розраховується розмiр податку, не може бути меншою цiни земельної дiлянки, що зазначена в угодi";

     3) частину другу статтi 8 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi придбання земельної дiлянки на пiдставi цивiльно-правової угоди розмiр податку розраховується вiд суми, що дорiвнює грошовiй оцiнцi землi, але в будь-якому разi сума, вiд якої розраховується розмiр податку, не може бути меншою цiни земельної дiлянки, що зазначена в угодi";

     4) статтi 3 та 22 виключити.

     2. У Законi України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102 iз наступними змiнами):

     1) частини другу та третю статтi 6 викласти у такiй редакцiї:

     "У разi набуття права оренди земельної дiлянки на конкурентних засадах пiдставою для укладення договору оренди є результати аукцiону.

     У разi дострокового припинення договору оренди землi за iнiцiативою орендодавця земельної дiлянки (крiм дострокового припинення договору оренди у зв'язку з невиконанням орендарем своїх обов'язкiв), право оренди якої набуто за результатами аукцiону, орендодавець вiдшкодовує орендарю витрати на його набуття у строки, визначенi умовами договору та законом, i збитки, якi понесе орендар внаслiдок дострокового припинення договору оренди, якщо iнше не передбачено договором оренди";

     2) доповнити статтею 81 такого змiсту:

     "Стаття 81. Заборона вiдчуження орендарем права на оренду земельної дiлянки державної та комунальної власностi

     Право на оренду земельної дiлянки державної та комунальної власностi не може бути продане або iншим чином вiдчужене її орендарем iншим особам";

     3) текст статтi 9 викласти у такiй редакцiї:

     "Орендар, який вiдповiдно до закону може мати у власностi орендовану земельну дiлянку, має переважне право на придбання її у власнiсть у разi продажу цiєї земельної дiлянки, за умови, що вiн сплачує цiну, за якою вона продається, а в разi продажу на аукцiонi - якщо його пропозицiя є рiвною з пропозицiєю, яка є найбiльшою iз запропонованих учасниками аукцiону.

     Орендодавець зобов'язаний повiдомити в письмовiй формi орендаря про намiр продати земельну дiлянку третiй особi.

     У разi вiдмови орендаря вiд свого переважного права на придбання орендованої земельної дiлянки до нового власника такої земельної дiлянки переходять права та обов'язки орендодавця за договором оренди цiєї земельної дiлянки";

     4) текст статтi 16 викласти у такiй редакцiї:

     "Набуття права оренди земельних дiлянок, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, здiйснюється виключно на аукцiонах (крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власностi громадян i юридичних осiб, в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi, набуття права на оренду земельних дiлянок пiд об'єкти соцiального призначення, будiвництво соцiального i доступного житла, використання земельних дiлянок для розробки корисних копалин та спецiального водокористування вiдповiдно до отриманих спецiальних дозволiв (лiцензiй), використання релiгiйними органiзацiями (пiд культовими будiвлями), якi легалiзованi в Українi).

     Не допускається проведення аукцiонiв щодо земельних дiлянок, якi (або будiвлi на яких) орендують бюджетнi установи, музеї, пiдприємства i громадськi органiзацiї у сферах культури i мистецтв, у тому числi нацiональнi творчi спiлки та їх члени (пiд творчi майстернi)";

     5) частини четверту та п'яту статтi 21 викласти у такiй редакцiї:

     "Рiчна орендна плата за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, надходить до вiдповiдних бюджетiв, розподiляється i використовується вiдповiдно до закону i не може бути меншою:

     для земель сiльськогосподарського призначення - розмiру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю";

     для iнших категорiй земель - трикратного розмiру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю".

     Рiчна орендна плата за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, не може перевищувати 12 вiдсоткiв їх нормативної грошової оцiнки. При цьому у разi визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений бiльший розмiр орендної плати, нiж зазначений у цiй частинi".

     3. Абзац третiй частини першої статтi 7 Закону України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 2002 р., N 50, ст. 365; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Маркування алкогольних напоїв здiйснюється марками акцизного збору, зразки яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Маркуванню пiдлягають усi алкогольнi напої з вмiстом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць. Кожна марка акцизного збору на алкогольнi напої повинна мати окремий номер, мiсяць i рiк випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного збору за одиницю маркованої продукцiї. Порядок запровадження марок акцизного збору нового зразка встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     4. Частину другу статтi 2 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Виробництво спирту коньячного i плодового здiйснюється на державних пiдприємствах, а також на пiдприємствах незалежно вiд форми власностi, якi мають вiдповiдну лiцензiю, повний технологiчний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю, забезпеченi спецiальною тарою для витримки спиртiв, квалiфiкованими фахiвцями i виробляють зазначенi спирти лише для потреб власного виробництва без права реалiзацiї iншим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi".

     5. У статтi 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2007 р., N 4, ст. 32; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) встановити такi ставки акцизного збору на сигарети без фiльтра, цигарки (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) та сигарети з фiльтром (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20):

Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї)
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки 5 гривень за 1000 шт. 12,5
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром 14 гривень за 1000 шт. 12,5

     2) абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою iнформацiєю щодо характеристик продукту, в разi її наявностi), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї), не може бути менш як: 8 гривень за 1000 штук сигарет без фiльтра, цигарок (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10); 18 гривень за 1000 штук сигарет з фiльтром (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)".

     6. У Законi України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України; 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33 - 34, ст. 267; 2004 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 33, ст. 278; 2007 р., N 4, ст. 32; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) у статтi 1 встановити такi ставки акцизного збору на спирт етиловий (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2207 та 2208):

Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиницi товару
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 21,5 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт 21,5 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту

     2) абзац дев'ятий статтi 2 викласти у такiй редакцiї:

     "тимчасово до 1 сiчня 2009 року на спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (код згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20), - 10 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту".

     7. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами):

     1) пiдпункт 4.2.20 пункту 4.2 статтi 4 виключити;

     2) пункт 22.13 статтi 22 викласти у такiй редакцiї:

     "22.13. У 2008 роцi платники податку за результатами одинадцяти мiсяцiв 2008 року зобов'язанi подати декларацiю, складену за правилами, встановленими для повного податкового перiоду, з урахуванням приросту (убутку) матерiальних запасiв за одинадцять мiсяцiв 2008 року, суми амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин амортизацiйних вiдрахувань четвертого кварталу цього року i сплатити податкове зобов'язання, нараховане згiдно iз зазначеною декларацiєю у строки, встановленi законом для мiсячного податкового перiоду".

     8. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 iз наступними змiнами):

     1) пiдпункт 6.2.6 пункту 6.2 статтi 6 викласти у такiй редакцiї:

     "6.2.6. До 1 сiчня 2009 року поставки переробним пiдприємствам молока та м'яса живою вагою сiльськогосподарськими товаровиробниками всiх форм власностi i господарювання";

     2) у статтi 7:

     абзац перший пiдпункту 7.4.2 пункту 7.4 викласти у такiй редакцiї:

     "7.4.2. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основнi фонди, якi призначаються для їх використання в операцiях, якi не є об'єктом оподаткування згiдно зi статтею 3 цього Закону або звiльняються вiд оподаткування згiдно зi статтею 5 та пунктом 11.44 статтi 11 цього Закону, то суми податку, сплаченi у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника";

     у пунктi 7.7:

     пiдпункт "а" пiдпункту 7.7.2 викласти у такiй редакцiї:

     "а) бюджетному вiдшкодуванню пiдлягає частина такого вiд'ємного значення, яка дорiвнює сумi податку, фактично сплаченiй отримувачем товарiв (послуг) у попереднiх податкових перiодах постачальникам таких товарiв (послуг)";

     абзаци другий та третiй пiдпункту "а" пiдпункту 7.7.11 викласти у такiй редакцiї:

     "була зареєстрована як платник цього податку менш нiж за 12 календарних мiсяцiв до мiсяця, за наслiдками якого подається заява на бюджетне вiдшкодування (крiм нарахування податкового кредиту внаслiдок придбання або спорудження (будiвництва) основних фондiв за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України);

     мала обсяги оподатковуваних операцiй за останнi 12 календарних мiсяцiв меншi, нiж заявлена сума бюджетного вiдшкодування (крiм нарахування податкового кредиту внаслiдок придбання або спорудження (будiвництва) основних фондiв)";

     3) у статтi 11:

     абзаци одинадцятий - шiстнадцятий пункту 11.5 викласти у такiй редакцiї:

     "Дiя цього пункту не поширюється на операцiї iз ввезення на митну територiю України:

     пiдакцизних товарiв;

     товарiв, що вiдносяться до товарних груп 1 - 24 згiдно з УКТ ЗЕД;

     товарiв за товарною пiдпозицiєю 2709 00 та товарними позицiями 2710, 2711 згiдно з УКТ ЗЕД;

     будь-яких товарiв, що здiйснюється особою, яка була зареєстрована як платник цього податку менш нiж за дванадцять календарних мiсяцiв до мiсяця, у якому здiйснюється таке ввезення, крiм товарiв, що ввозяться з метою включення до складу основних фондiв такого платника податку за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України;

     будь-яких товарiв, що здiйснюється суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, якi передбачають сплату цього податку у спосiб, вiдмiнний вiд встановленого цим Законом";

     абзац перший пункту 11.21 викласти у такiй редакцiї:

     "11.21. До 1 сiчня 2009 року сума податку на додану вартiсть, що повинна сплачуватися до бюджету переробними пiдприємствами усiх форм власностi за реалiзованi ними молоко та молочну продукцiю, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязi спрямовується виключно для виплати дотацiй сiльськогосподарським товаровиробникам за проданi ними переробним пiдприємствам молоко i м'ясо в живiй вазi";

     пункт 11.22 викласти у такiй редакцiї:

     "11.22. Тимчасово до 1 сiчня 2009 року зупинити дiю статтi 81 цього Закону;

     абзац перший пункту 11.29 викласти у такiй редакцiї:

     "11.29. До 1 сiчня 2009 року зупинити дiю пункту 7.7 статтi 7, пунктiв 10.1 i 10.2 статтi 10 цього Закону в частинi сплати до бюджету податку на додану вартiсть щодо операцiй з поставки товарiв (робiт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцiю (крiм пiдакцизних товарiв), виготовлену на давальницьких умовах iз власної сiльськогосподарської сировини, за винятком операцiй з поставки переробним пiдприємствам молока та м'яса живою вагою, що здiйснюються сiльськогосподарськими товаровиробниками незалежно вiд органiзацiйно-правової форми та форми власностi, в яких сума, одержана вiд поставки сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки за попереднiй звiтний (податковий) рiк, становить не менше 50 вiдсоткiв загальної суми валового доходу пiдприємства";

     пункт 11.44 викласти у такiй редакцiї:

     "11.44. Тимчасово до 1 сiчня 2009 року операцiї з поставки вiдходiв i брухту чорних металiв, у тому числi операцiї з iмпорту таких товарiв, звiльняються вiд оподаткування. Перелiк таких товарiв iз зазначенням кодiв згiдно з УКТ ЗЕД затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України".

     9. Частину другу статтi 14 Закону України "Про Збройнi Сили України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Земля, води, iншi природнi ресурси, а також майно, закрiпленi за вiйськовими частинами, вiйськовими навчальними закладами, установами та органiзацiями Збройних Сил України, є державною власнiстю, належать їм на правi оперативного управлiння та звiльняються вiд сплати усiх видiв податкiв вiдповiдно до законiв з питань оподаткування".

     10. Пункт 3.4 статтi 3 Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2007 р., N 10, ст. 85; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "3.4. Процедура погашення заборгованостi пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу дiє до 1 сiчня 2009 року".

     11. У Законi України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):  

     1) частину шосту статтi 3 викласти у такiй редакцiї:

     "6. Реалiзацiя готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини, яка вiдноситься до 1 - 24 груп згiдно з УКТ ЗЕД, у тому числi продукцiї, отриманої як розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини, на митнiй територiї України забороняється";

     2) частину першу статтi 6 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини, яка вiдноситься до 1 - 24 груп згiдно з УКТ ЗЕД, можуть проводитися виключно у грошовiй формi".

     12. Абзац другий пiдпункту 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7, пiдпункт "г" пiдпункту 18.2.1 пункту 18.2 статтi 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) виключити.

     13. Пiдпункт 4.3.3 пункту 4.3 статтi 4 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "4.3.3. сума доходiв, отриманих у виглядi процентiв платником податку вiд розмiщення ним коштiв у цiннi папери, емiтованi Мiнiстерством фiнансiв України, виграшi у державну лотерею".

     14. Статтю 33 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340 iз наступними змiнами) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету

     Збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, справляються з користувачiв надр, якi здiйснюють видобування корисних копалин на ранiше розвiданих родовищах, i спрямовується до державного бюджету.

     Нормативи збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, та порядок їх справляння встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     15. У Законi України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 40, ст. 347; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     в абзацi другому слова "на рахунку iз спецiальним режимом використання" замiнити словами "на спецiальному рахунку у Державному казначействi України";

     в абзацi третьому слова "iз спецiальним режимом використання, який вiдкривається уповноваженим банком експлуатуючiй органiзацiї (оператору)" замiнити словами "який вiдкривається у Державному казначействi України";

     2) у частинi першiй статтi 6 слова "банком, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, експлуатуючiй органiзацiї (оператору)" замiнити словами "у Державному казначействi України";

     3) абзац другий частини другої статтi 7 виключити;

     4) статтю 8 доповнити частинами п'ятою та шостою такого змiсту:

     "Кошти фiнансового резерву зараховуються на спецiальний рахунок у Державному казначействi України i додатково облiковуються у Державному казначействi України на окремому вiдповiдному рахунку як фiнансовий резерв для зняття з експлуатацiї атомних блокiв.

     Перерахування зазначених коштiв здiйснюється експлуатуючою органiзацiєю (оператором) щомiсяця 10 i 20 числа та останнього робочого дня поточного мiсяця рiвними частками вiд рiчної суми";

     5) текст статтi 9 викласти у такiй редакцiї:

     "З метою захисту коштiв фiнансового резерву вiд iнфляцiї та отримання додаткового джерела його формування цi кошти можуть розмiщуватися уповноваженим центральним органом виконавчої влади у цiннi папери, якi емiтуються державою, у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) у частинi першiй статтi 10 слова "та на здiйснення iнвестицiйної дiяльностi в порядку, передбаченому цим Законом" замiнити словами "та за напрямом, передбаченим статтею 9 цього Закону, в порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     16. У Законi України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 49, ст. 486; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) третє речення частини першої статтi 17 виключити;

     2) перше речення частини сьомої статтi 20 доповнити словами "та вiдповiдних джерел доходiв цих споживачiв".

     17. Статтю 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 26, ст. 214; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) виключити.

     18. Частину четверту статтi 40 Закону України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Фiнансування будiвництва та реконструкцiї об'єктiв дорожнього господарства, що мають загальнодержавне значення та забезпечують функцiонування Єдиної транспортної системи України, може здiйснюватися iз загального фонду державного бюджету, про що у законi про державний бюджет робиться окремий запис".

     19. Частину четверту статтi 19 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "4. Радiочастотний монiторинг у смугах радiочастот загального та спецiального користування здiйснюється за рахунок користувачiв радiочастотного ресурсу".

     20. Частину шосту статтi 11 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378; 2001 р., N 10, ст. 44; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) виключити.

     21. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27 iз наступними змiнами):

     1) статтю 171 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 171. Повноваження державних органiв приватизацiї у галузi земельних вiдносин

     Державнi органи приватизацiї здiйснюють продаж земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     2) у статтi 84:

     а) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "2. Право державної власностi на землю набувається i реалiзується державою в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних державних адмiнiстрацiй, державних органiв приватизацiї вiдповiдно до закону";

     б) пункт "ж" частини третьої викласти у такiй редакцiї:

     "ж) земельнi дiлянки, на яких розташованi державнi, у тому числi казеннi пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти";

     3) частину першу статтi 116 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Громадяни та юридичнi особи набувають права власностi та права користування земельними дiлянками iз земель державної або комунальної власностi за рiшенням органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.

     Набуття права власностi громадянами та юридичними особами на земельнi дiлянки, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, вiдбувається в порядку, визначеному частиною першою статтi 128 цього Кодексу";

     4) у статтi 124:

     а) абзаци другий та третiй частини першої викласти у такiй редакцiї:

     "Набуття права оренди земельних дiлянок, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, здiйснюється виключно на аукцiонах (крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власностi громадян i юридичних осiб, в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi, набуття права на оренду земельних дiлянок пiд об'єкти соцiального призначення, будiвництво соцiального i доступного житла, використання земельних дiлянок для розробки корисних копалин та спецiального водокористування вiдповiдно до отриманих спецiальних дозволiв (лiцензiй), використання релiгiйними органiзацiями (пiд культовими будiвлями), якi легалiзованi в Українi).

     Не допускається проведення аукцiонiв щодо дiлянок, якi (або будiвлi на яких) орендують бюджетнi установи, музеї, пiдприємства i громадськi органiзацiї у сферах культури i мистецтв (у тому числi нацiональнi творчi спiлки та їх члени (пiд творчi майстернi)";

     б) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Документацiя iз землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок, якi виставляються на аукцiон, виготовляється на замовлення органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування";

     5) текст статтi 127 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування вiдповiдно до їх повноважень здiйснюють продаж земельних дiлянок державної чи комунальної власностi громадянам та юридичним особам, якi мають право на набуття земельних дiлянок у власнiсть, а також iноземним державам вiдповiдно до цього Кодексу.

     2. Продаж земельних дiлянок державної та комунальної власностi громадянам та юридичним особам здiйснюється на конкурентних засадах (аукцiон), крiм викупу земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого майна, що є власнiстю покупцiв цих дiлянок, в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi";

     6) у статтi 128:

     а) частини першу - третю викласти у такiй редакцiї:

     "1. Продаж громадянам i юридичним особам земельних дiлянок державної (крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї) та комунальної власностi для потреб, визначених цим Кодексом, провадиться мiсцевими державними адмiнiстрацiями, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим або органами мiсцевого самоврядування в межах їх повноважень.

     Продаж громадянам i юридичним особам земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, здiйснюється державними органами приватизацiї у порядку, що затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     2. Громадяни та юридичнi особи, зацiкавленi у придбаннi земельних дiлянок у власнiсть, подають заяву (клопотання) до вiдповiдного органу виконавчої влади або сiльської, селищної, мiської ради чи державного органу приватизацiї. У заявi зазначаються бажане мiсце розташування земельної дiлянки, цiльове призначення та її розмiр.

     3. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцева державна адмiнiстрацiя або сiльська, селищна, мiська рада чи державний орган приватизацiї у мiсячний термiн розглядає заяву i приймає рiшення про продаж земельної дiлянки або про вiдмову в продажу iз зазначенням причин вiдмови";

     б) частину шосту викласти у такiй редакцiї:

     "6. Рiшення Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевої державної адмiнiстрацiї, сiльської, селищної, мiської ради про продаж земельної дiлянки є пiдставою для укладання договору купiвлi-продажу земельної дiлянки.

     Укладання договорiв купiвлi-продажу земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, здiйснюється вiдповiдно до порядку, визначеного частиною першою цiєї статтi";

     в) частину одинадцяту викласти у такiй редакцiї:

     "11. Кошти, отриманi вiд продажу земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, зараховуються до бюджету у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";

     7) у статтi 129:

     а) частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "1. Продаж земельних дiлянок, що перебувають у власностi держави, крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, iноземним державам та iноземним юридичним особам здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Верховною Радою України.

     Продаж земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, iноземним державам та iноземним юридичним особам здiйснюється державними органами приватизацiї за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) частину п'яту викласти у такiй редакцiї:

     "5. Iноземнi юридичнi особи, зацiкавленi у придбаннi земельних дiлянок, подають клопотання до Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї або сiльської, селищної, мiської ради i державного органу приватизацiї. До клопотання додається договiр оренди землi, копiя свiдоцтва про реєстрацiю iноземною юридичною особою постiйного представництва з правом ведення господарської дiяльностi на територiї України";

     в) абзац другий частини шостої викласти у такiй редакцiї:

     "Розгляд клопотання i продаж земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, здiйснюються державними органами приватизацiї пiсля отримання погодження Кабiнету Мiнiстрiв України";

     8) текст статтi 134 викласти у такiй редакцiї:

     "Земельнi дiлянки державної або комунальної власностi, призначенi для продажу суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, пiдлягають продажу на конкурентних засадах (земельнi торги), крiм викупу земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого майна, що є власнiстю покупцiв цих дiлянок, в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi";

     9) у статтi 135:

     а) частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "1. Земельнi торги проводяться у формi аукцiону";

     б) частину третю виключити;

     10) у статтi 136:

     а) частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "1. Органи державної влади або органи мiсцевого самоврядування, або державнi органи приватизацiї, уповноваженi приймати рiшення про вiдчуження земель, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, визначають перелiки земельних дiлянок, призначених для продажу суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на земельних торгах";

     б) абзац перший частини другої викласти у такiй редакцiї:

     "2. Земельна дiлянка, призначена для продажу суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на земельних торгах, виставляється на земельнi торги пiсля";

     в) пункт "г" частини третьої викласти у такiй редакцiї:

     "г) грошову оцiнку земельної дiлянки та її стартову цiну, яка дорiвнює нормативнiй грошовiй оцiнцi земельної дiлянки";

     11) у статтi 137:

     а) пункт "в" частини другої викласти у такiй редакцiї:

     "в) стартову цiну, яка дорiвнює нормативнiй грошовiй оцiнцi земельної дiлянки";

     б) частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "3. Органiзатором земельних торгiв є орган державної влади чи орган мiсцевого самоврядування, чи державний орган приватизацiї, уповноважений здiйснювати вiдчуження земельної дiлянки, призначеної для продажу, або державний виконавець вiдповiдно до рiшення суду. Проведення земельних торгiв здiйснює юридична особа, яка має дозвiл (лiцензiю) на проведення земельних торгiв, на пiдставi договору з вiдповiдним органом державної влади чи органом мiсцевого самоврядування, чи державним органом приватизацiї";

     12) у роздiлi X "Перехiднi положення":

     а) пункт 12 викласти у такiй редакцiї:

     "12. До розмежування земель державної та комунальної власностi повноваження щодо розпорядження землями (крiм земель, переданих у приватну власнiсть, та земель, зазначених в абзацi третьому цього пункту) в межах населених пунктiв здiйснюють вiдповiднi сiльськi, селищнi, мiськi ради, а за межами населених пунктiв - вiдповiднi органи виконавчої влади.

     Державнi органи приватизацiї здiйснюють розпорядження (крiм вiдчуження земель, на яких розташованi об'єкти, що не пiдлягають приватизацiї) землями, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти, а також продаж земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     б) пункт 14 викласти у такiй редакцiї:

     "14. До набрання чинностi законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондiв господарських товариств";

     в) у пунктi 15:

     абзац перший та пiдпункт "а" викласти у такiй редакцiї:

     "15. До набрання чинностi законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель не допускається:

     а) купiвля-продаж земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення державної та комунальної власностi, крiм вилучення (викупу) їх для суспiльних потреб";

     абзац другий пiдпункту "б" викласти у такiй редакцiї:

     "Купiвля-продаж або iншим способом вiдчуження земельних дiлянок та земельних часток (паїв), визначених пiдпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови набрання чинностi законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливостi обiгу земель державної та комунальної власностi i земель товарного сiльськогосподарського виробництва".

     22. У Законi України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 iз наступними змiнами):

     1) абзац другий частини другої статтi 3 викласти у такiй редакцiї:

     "приватизацiю об'єктiв державного житлового фонду, у тому числi гуртожиткiв, а також об'єктiв соцiально-культурного призначення, що фiнансуються з державного бюджету, в тому числi об'єктiв сфери охорони здоров'я, за винятком тих, якi належать пiдприємствам, що приватизуються";

     2) абзац п'ятий частини першої статтi 5 викласти у такiй редакцiї:

     "земельнi дiлянки, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     3) абзац сiмнадцятий частини третьої статтi 7 викласти у такiй редакцiї:

     "здiйснюють продаж земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     4) частину другу статтi 13 викласти у такiй редакцiї:

     "2. До складу комiсiї входять за принципом однакового представництва представники господарського товариства, створеного членами трудового колективу пiдприємства, що приватизується, в тому числi й вiд представницького органу трудового колективу - виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкового представника) або iншого уповноваженого ним органу, iншi особи (або їх представники), якi подали заяву на приватизацiю, представники мiсцевих рад, фiнансових органiв, державного органу приватизацiї, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв України або його територiальних органiв, Антимонопольного комiтету України або його територiальних вiддiлень, органу, уповноваженого до прийняття рiшення про приватизацiю управляти вiдповiдним державним майном, територiальних органiв центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи. Вiдповiднi органи та особи зобов'язанi в п'ятиденний строк з моменту одержання повiдомлення про прийняття рiшення щодо створення комiсiї делегувати до її складу своїх представникiв. Якщо в зазначений строк вони не делегували своїх представникiв до складу комiсiї, державний орган приватизацiї має право затвердити склад комiсiї без представникiв цих органiв";

     5) у статтi 14:

     а) частину першу викласти у такiй редакцiї:

     "1. Комiсiя з приватизацiї складає проект плану приватизацiї об'єкта, в якому враховуються пропозицiї:

     господарського товариства, створеного працiвниками пiдприємства, що приватизується, та iнших покупцiв;

     мiсцевих рад за мiсцезнаходженням об'єкта приватизацiї;

     державних органiв приватизацiї;

     центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв;

     Антимонопольного комiтету України, його територiальних вiддiлень;

     центрального органу виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв України або його територiальних органiв";

     б) абзац четвертий частини другої викласти у такiй редакцiї:

     "До проекту плану приватизацiї додається акт оцiнки вартостi об'єкта приватизацiї, який складається вiдповiдно до законодавства i затверджується органом приватизацiї, та технiчний паспорт земельної дiлянки державної власностi, яка пiдлягає продажу державним органом приватизацiї";

     6) статтю 181 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 181. Вiдчуження земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї

     1. Державнi органи приватизацiї у порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюють продаж земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї.

     2. Продаж земельної дiлянки державної власностi здiйснюється пiсля:

     а) визначення меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та закрiплення їх межовими знаками;

     б) виготовлення технiчної документацiї щодо продажу земельної дiлянки, яка включає її технiчний паспорт.

     3. Вартiсть земельної дiлянки визначається на пiдставi її експертної грошової оцiнки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Покупцi об'єктiв, якi пiдлягають приватизацiї, разом з об'єктами приватизацiї здiйснюють придбання земельних дiлянок, на яких цi об'єкти розташованi, на аукцiонах. Земельнi дiлянки, що не пiдлягають продажу вiдповiдно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разi зняття заборони на продаж зазначених дiлянок.

     5. Вiдчуження земельних дiлянок державної власностi здiйснюється за договорами купiвлi-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України";

     7) частину четверту статтi 23 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Кошти, отриманi вiд продажу земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, зараховуються державними органами приватизацiї до державного та мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";

     8) у статтi 27:

     а) абзац тринадцятий частини другої викласти у такiй редакцiї:

     "подальшого використання земельної дiлянки вiдповiдно до вимог Земельного кодексу України";

     б) абзац другий частини четвертої викласти у такiй редакцiї:

     "Право власностi на приватизований об'єкт та земельну дiлянку переходить до покупця з моменту сплати повної вартостi придбаного об'єкта приватизацiї та земельної дiлянки";

     в) частину дев'яту викласти у такiй редакцiї:

     "9. У разi розiрвання в судовому порядку договору купiвлi-продажу у зв'язку з невиконанням покупцем договiрних зобов'язань приватизований об'єкт пiдлягає поверненню у державну власнiсть, включаючи земельну дiлянку";

     9) частину четверту статтi 29 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Покупцi, що не сплатили за об'єкт приватизацiї, включаючи земельну дiлянку, придбаний шляхом викупу, на аукцiонi або за конкурсом, протягом 60 днiв з моменту укладення чи реєстрацiї вiдповiдної угоди сплачують на користь органу приватизацiї неустойку в розмiрi i порядку, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення про викуп об'єкта приватизацiї, включаючи земельну дiлянку, або результати конкурсу, аукцiону в таких випадках анулюються".

     23. У Законi України "Про розмежування земель державної та комунальної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) останнiй абзац статтi 6 викласти у такiй редакцiї:

     "земельнi дiлянки, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти";

     2) частину першу статтi 8 викласти у такiй редакцiї:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України здiйснює визначення меж земельних дiлянок, на яких розмiщенi об'єкти нерухомого майна, що належать до сфери управлiння Президента України, Верховної Ради України, Конституцiйного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Генеральної прокуратури України, мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, Нацiональної академiї наук України, державних галузевих академiй наук, iнших державних наукових установ та органiзацiй, меж земельних дiлянок, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти, а також меж земельних дiлянок, на яких розмiщенi об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сферi управлiння Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, за погодженням з ними".

     24. Пункт "г" частини четвертої статтi 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "г) частини грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результатi господарської та iншої дiяльностi, згiдно з чинним законодавством".

     25. У Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10 - 11, ст. 86, N 33 - 34, ст. 267; 2004 р., N 2, ст. 6, N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) у статтi 1:

     а) пункти 4 i 5 частини першої викласти у такiй редакцiї:

     "4) фiзичнi особи, якi працюють на умовах трудового договору (контракту), та фiзичнi особи, якi виконують роботи (послуги) згiдно з цивiльно-правовими договорами, в тому числi члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок, вiйськовослужбовцi (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби), особи рядового i начальницького складу тощо;

     5) юридичнi та фiзичнi особи, що здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню.

     Платниками збору з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню є юридичнi особи - резиденти, нерезиденти, постiйнi представництва юридичної особи - нерезидента, власники корпоративних картрахункiв iноземної валюти, банки - члени мiжнародних платiжних систем, банки (у тому числi уповноваженi банки з операцiй за власними зовнiшньоекономiчними договорами) та фiзичнi особи, в тому числi нерезиденти, що здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню. Банки та їх установи зобов'язанi нараховувати, утримувати та одночасно iз подачею заявки на купiвлю iноземної валюти, здiйснювану ними за власними операцiями i вiд iменi та за рахунок клiєнтiв таких банкiв, сплачувати до спецiального фонду державного бюджету додатковий збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування у розмiрi, встановленому цим Законом, вiд суми операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню, зазначеної у такiй заявцi, вести податковий облiк та подавати звiтнiсть органам Пенсiйного фонду України.

     Пенсiйний фонд України має право на отримання вiд Нацiонального банку України iнформацiї щодо обсягiв купiвлi уповноваженими банками безготiвкової iноземної валюти за гривню на мiжбанкiвському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннiм договором мiж Нацiональним банком України та Пенсiйним фондом України";

     б) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фiксований податок та фiксований сiльськогосподарський податок), та юридичнi i фiзичнi особи, що розташованi (проживають) у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi операцiй з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння, при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку на загальних пiдставах";

     2) пункт 4 статтi 2 викласти у такiй редакцiї:

     "4) для платникiв збору, визначених пунктом 5 статтi 1 цього Закону, - сума операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню";

     3) частину третю статтi 3 викласти у такiй редакцiї:

     "Платники збору, визначенi пунктами 5 - 7, 9 i 10 статтi 1 цього Закону, збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування сплачують на рахунки з облiку коштiв спецiального фонду державного бюджету, вiдкритi в управлiннях Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi. Цi кошти в установленому порядку зараховуються до спецiального фонду державного бюджету i використовуються згiдно iз законом про Державний бюджет України";

     4) у статтi 4:

     абзаци другий, четвертий та п'ятий пункту 1 викласти у такiй редакцiї:

     "33,2 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування, визначеного абзацами першим i другим пункту 1 статтi 2 цього Закону";

     "Для платникiв збору, визначених пунктами 1 i 2 статтi 1 цього Закону, якi використовують працю найманих працiвникiв iз числа осiб льотних екiпажiв повiтряних суден цивiльної авiацiї (пiлоти, штурмани, бортiнженери, бортмеханiки, бортрадисти, льотчики-наглядачi) i бортоператорiв, якi виконують спецiальнi роботи в польотах, збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування визначається окремо за ставкою 42 вiдсотки вiд об'єкта оподаткування для осiб льотних екiпажiв (пiлотiв, штурманiв, бортiнженерiв, бортмеханiкiв, бортрадистiв, льотчикiв-наглядачiв) i бортоператорiв, якi виконують спецiальнi роботи в польотах, та за ставкою 33,2 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування для iнших працiвникiв.

     Для пiдприємств, установ i органiзацiй, де працюють iнвалiди, збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування визначається окремо за ставкою 4 вiдсотки вiд об'єкта оподаткування для працюючих iнвалiдiв та за ставкою 33,2 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування для iнших працiвникiв такого пiдприємства";

     пункти 2 та 3 викласти у такiй редакцiї:

     "2) для платникiв збору, визначених пунктом 3 статтi 1, та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, визначених пунктом 1 статтi 1 цього Закону, - 33,2 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 2 статтi 2 цього Закону;

     3) для платникiв збору, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 1 цього Закону, - 33,2 вiдсотка суми винагород, якi виплачуються фiзичним особам за договорами цивiльно-правового характеру";

     абзаци перший та другий пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "4) для платникiв збору, визначених пунктом 4 статтi 1 цього Закону (крiм платникiв, зазначених у пунктi 5 цiєї статтi):

     2 вiдсотки вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статтi 2 цього Закону";

     пункт 6 викласти у такiй редакцiї:

     "6) для платникiв збору, визначених пунктом 5 статтi 1 цього Закону, - 1 вiдсоток вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статтi 2 цього Закону, а з 2008 року - 0,5 вiдсотка об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статтi 2 цього Закону".

     26. Роздiл II Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 49, ст. 303; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування".

     27. Пункт 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування".

     28. У Законi України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) у статтi 1:

     абзаци другий та третiй пункту 1 викласти у такiй редакцiї:

     "для роботодавцiв - 1,5 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iншi заохочувальнi i компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, якi визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", та пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб;

     для роботодавцiв - на пiдприємствах та в органiзацiях громадських органiзацiй iнвалiдiв, де кiлькiсть iнвалiдiв становить не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить не менше 25 вiдсоткiв суми витрат на оплату працi, - окремо 0,7 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв-iнвалiдiв та 1,5 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi iнших працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, якi визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", та пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб";

     абзац другий пункту 2 викласти у такiй редакцiї:

     "для роботодавцiв - 1,3 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", та пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб";

     пункт 3 викласти у такiй редакцiї:

     "3) для осiб, якi беруть участь у загальнообов'язковому державному соцiальному страхуваннi на добровiльних засадах, забезпечують себе роботою самостiйно (члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок), фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, осiб, якi виконують роботи (послуги) згiдно з цивiльно-правовими угодами, а також громадян України, якi працюють за межами України та не застрахованi в системi обов'язкового державного соцiального страхування країни, в якiй вони перебувають, - 3,8 вiдсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), у тому числi:

     2,0 вiдсотка - на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням;

     1,8 вiдсотка - на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття";

     2) статтю 4 виключити;

     3) у текстi Закону слова "народженням та" виключити.

     29. Статтю 1 Закону України "Про страховi тарифи на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Встановити вiдповiдно до класiв професiйного ризику виробництва такi страховi тарифи на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi (далi - страхування вiд нещасного випадку):

Клас професiйного ризику виробництва Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв) Клас професiйного ризику виробництва Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв) Клас професiйного ризику виробництва Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв)
1 0,66 24 1,20 47 2,14
2 0,67 25 1,23 48 2,16
3 0,68 26 1,29 49 2,18
4 0,69 27 1,35 50 2,35
5 0,70 28 1,41 51 2,37
6 0,72 29 1,48 52 2,42
7 0,73 30 1,50 53 2,44
8 0,75 31 1,51 54 2,47
9 0,76 32 1,55 55 2,56
10 0,78 33 1,56 56 2,64
11 0,80 34 1,67 57 2,91
12 0,82 35 1,68 58 2,92
13 0,83 36 0,76 59 3,00
14 0,85 37 1,77 60 3,38
15 0,90 38 1,86 61 3,66
16 0,94 39 1,87 62 3,80
17 0,96 40 1,89 63 4,09
18 1,03 41 1,90 64 4,30
19 1,06 42 1,93 65 6,51
20 1,07 43 1,95 66 6,62
21 1,08 44 2,00 67 13,60
22 1,09 45 2,01    
23 1,16 46 2,09    

 "

     30. Частину другу статтi 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "2. Страховi внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, нараховуються в межах граничної суми заробiтної плати (доходу), що встановлюється щороку на рiвнi п'ятнадцяти розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб, та є розрахунковою величиною при обчисленнi допомоги по тимчасовiй непрацездатностi (включаючи догляд за хворою дитиною), вагiтностi та пологах".

     31. Частину другу статтi 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "2. Страховi внески нараховуються на зазначенi у цiй статтi фактичнi виплати (доходи), що не перевищують максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату працi найманих працiвникiв i доходу фiзичних осiб, з якої справляються внески до Фонду, що встановлюється щороку на рiвнi п'ятнадцяти розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб".

     32. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2007 р., N 27, ст. 361; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     1) пункт 18 статтi 11 викласти у такiй редакцiї:

     "18) батьки - вихователi дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомнi батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення вiдповiдно до законодавства";

     2) пункт 2 статтi 14 викласти у такiй редакцiї:

     "2) пiдприємства, установи, органiзацiї, вiйськовi частини та органи, якi виплачують заробiтну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, - для осiб, зазначених у пунктах 7 - 9, 12 - 14, 17 i 18 статтi 11 цього Закону";

     3) частину другу статтi 15 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Платниками страхових внескiв до Накопичувального фонду є застрахованi особи, зазначенi в пунктах 1 - 7, 9, 10, 12, 15, 17 i 18 статтi 11 та частинi першiй статтi 12 цього Закону";

     4) абзац шостий частини першої та частину четверту статтi 19 викласти у такiй редакцiї:

     "на суми грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "4. Страховi внески нараховуються на суми, зазначенi в частинах першiй та другiй цiєї статтi, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорiвнюють п'ятнадцяти розмiрам прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб";

     5) частину другу статтi 20 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Обчислення страхових внескiв застрахованих осiб, зазначених у пунктах 1, 2, 5 - 7, 9, 10, 12, 15, 17 i 18 статтi 11 цього Закону, здiйснюється страхувальниками на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться нарахування (обчислення) або якi пiдтверджують нарахування (обчислення) заробiтної плати (доходу), грошового забезпечення, на якi вiдповiдно до цього Закону нараховуються страховi внески";

     6) частину шосту статтi 21 викласти у такiй редакцiї:

     "6. Вiдомостi про осiб, зазначених у пунктах 1, 2, 5 - 10, 12 - 15, 18 статтi 11 цього Закону, подаються до територiального органу Пенсiйного фонду страхувальниками-роботодавцями, вiдповiдними пiдприємствами, установами, органiзацiями, вiйськовими частинами та органами, якi виплачують цим особам заробiтну плату, грошове забезпечення (заробiток), допомогу. Вiдомостi про застрахованих осiб, зазначених у пунктах 3 i 4 статтi 11 цього Закону, подаються до територiального органу Пенсiйного фонду безпосередньо цими особами, про осiб, зазначених у пунктi 11 статтi 11 цього Закону, - Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України, про осiб, якi пiдлягали загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню на випадок безробiття та отримували допомогу по безробiттю (крiм одноразової її виплати для органiзацiї безробiтним пiдприємницької дiяльностi) та матерiальну допомогу у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї, - Фондом загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття. Форми документiв, порядок та строки їх подання встановлюються правлiнням Пенсiйного фонду";

     7) останнiй абзац пiдпункту 1 пункту 8 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" викласти у такiй редакцiї:

     "страховi внески за осiб, зазначених у пунктi 18 статтi 11 цього Закону, сплачуються з Державного бюджету України як страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування на умовах i в порядку, встановлених цим Законом, та за ставками, визначеними Законом України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" для пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують працю найманих працiвникiв".

     33. Частину четверту статтi 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80) викласти у такiй редакцiї:

     "Страховi внески нараховуються в межах граничної суми заробiтної плати (доходу), що встановлюється щороку на рiвнi п'ятнадцяти розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб, та є розрахунковою величиною при обчисленнi страхових виплат".

     34. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189 iз наступними змiнами):

     1) пiдпункт "б" пункту 4 частини першої статтi 89 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "виплату державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "грошi ходять за дитиною";

     2) пункт 2 частини першої статтi 90 доповнити пiдпунктом "д" такого змiсту:

     "д) заклади професiйно-технiчної освiти державної та комунальної форми власностi, видатки на утримання яких врахованi при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв державного бюджету на вiдповiдний рiк";

     3) частину першу статтi 93 доповнити реченнями такого змiсту:

     "Сiльськi, селищнi та мiськi (мiст районного значення) ради можуть передати частину видаткiв на виконання делегованих державних повноважень мiськiй (мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) чи районнiй радi з вiдповiдними коштами у виглядi мiжбюджетного трансферту. Ця передача здiйснюється на пiдставi рiшень вiдповiдних рад i укладення договору".

     35. Закон України "Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 10, ст. 189; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) визнати таким, що втратив чиннiсть.

     36. Частину першу статтi 24 Закону України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення мiлiцiї здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв, якi надходять на пiдставi договорiв вiд мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян, а також iнших джерел, не заборонених законодавством".

     37. У статтi 43 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78):

     частини першу та четверту викласти у такiй редакцiї:

     "1. Фiнансове забезпечення заходiв, пов'язаних з органiзацiєю вiйськової служби i виконанням вiйськового обов'язку, здiйснюється за рахунок i в межах коштiв Державного бюджету України. Додаткове фiнансування цих заходiв може вiдбуватися за рахунок iнших джерел, не заборонених законодавством";

     "4. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування забезпечують районнi (мiськi) вiйськовi комiсарiати службовими будинками, пiдсобними господарськими примiщеннями i примiщеннями для призовних пунктiв (дiльниць) згiдно iз законодавством";

     частину п'яту виключити.

     38. Друге речення частини першої статтi 15 Закону України "Про розвiдувальнi органи України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 p., N 19, ст. 94; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї: "Розрахунково-касове обслуговування розвiдувальних органiв України здiйснюється органами Державного казначейства України".

     39. Частину першу статтi 24 Закону України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення державної пожежної охорони, будiвництво її об'єктiв i споруд здiйснюються за рахунок державного бюджету, а також коштiв, що надходять на пiдставi договорiв вiд промислових та iнших об'єктiв, вiдрахувань вiд платежiв з майнових видiв страхування на фiнансування запобiжних заходiв, та за рахунок пожертвувань юридичних осiб i громадян".

     40. Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо мiсцевої мiлiцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) визнати таким, що втратив чиннiсть.

     41. У частинi другiй статтi 50 Закону України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) слова "у державних професiйно-технiчних" замiнити словами "у державних або комунальних професiйно-технiчних", а слова "Державного бюджету України" замiнити словами "державного або мiсцевих бюджетiв".

     42. Статтю 43 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 43. Фiнансово-господарська дiяльнiсть загальноосвiтнiх навчальних закладiв

     1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть загальноосвiтнiх навчальних закладiв здiйснюється вiдповiдно до цього Закону, законiв України "Про освiту", "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Бюджетного кодексу України та iнших нормативно-правових актiв.

     2. Утримання та розвиток матерiально-технiчної бази загальноосвiтнiх навчальних закладiв фiнансуються за рахунок коштiв засновникiв (власникiв) цих закладiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування та застосовується з дня втрати чинностi вiдповiдними положеннями роздiлу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78).

     У зв'язку з цим пункти 1, 3 - 9, 11 - 19 статтi 67 роздiлу I та пункти 2 - 4, 6 - 16, 18 - 19, пiдпункт 8 пункту 25, пiдпункт 4 пункту 26, пункти 30 - 33, пiдпункти 1 - 6, абзаци третiй та четвертий пiдпункту 12 пункту 35, пункт 43, пiдпункт 2 пункту 47, пункти 48, 50, абзац другий пiдпункту 2 пункту 68, пiдпункт 2 пункту 75, пiдпункт "а" пiдпункту 1 пункту 76, абзац другий пiдпункту 3 пункту 78, пункти 83, 100 роздiлу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" виключити.

     2. До прийняття Податкового кодексу України зупинити дiю:

     1) частини шостої статтi 30 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстром України базових i диференцiйованих нормативiв платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин) Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340 iз наступними змiнами);

     2) частини третьої статтi 43 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України базових i диференцiйованих нормативiв платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин та нормативiв збору за спецiальне водокористування) Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78);

     3) пункту 8 статтi 14 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України нормативiв збору за спецiальне водокористування, крiм встановлення нормативiв збору, якi справляються за скидання забруднюючих речовин у воднi об'єкти) Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189 iз наступними змiнами).

     3. До 1 сiчня 2010 року зупинити дiю Закону України "Про рентнi платежi за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43 - 44, ст. 493; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; 2007 р., N 3, ст. 31; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78).

     4. Установити, що у кожному податковому (звiтному) перiодi, що дорiвнює календарному мiсяцю, суб'єкти господарювання, якi здiйснюють видобуток (у тому числi пiд час геологiчного вивчення) вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) та газового конденсату i нафти на пiдставi спецiальних дозволiв на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, до Державного бюджету України:

     1) рентну плату за природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ):

     а) який реалiзується у звiтному податковому перiодi, коли такий газ був видобутий, суб'єкту, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, для формування ресурсу природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення:

     у розмiрi 50 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) з покладiв, що повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв, на дiлянках надр (родовищах) в межах територiї України;

     у розмiрi 40 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв, на дiлянках надр (родовищах) в межах територiї України;

     у розмiрi 10 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України;

     б) який реалiзується або використовується у звiтному податковому перiодi для iнших цiлей, нiж передбачено у пiдпунктi "а" цього пiдпункту, в тому числi для формування запасiв у пiдземних сховищах газу:

     у розмiрi 200 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу);

     у розмiрi 100 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв, на дiлянках надр (родовищах) в межах територiї України;

     2) рентну плату за нафту:

     у розмiрi 1529,9 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв;

     у розмiрi 566,1 гривнi за одну тонну нафти, видобутої з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв;

     3) рентну плату за газовий конденсат:

     у розмiрi 1529,9 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв;

     у розмiрi 566,1 гривнi за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв.

     Протягом року у кожному податковому (звiтному) перiодi до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефiцiєнт, який обчислюється Мiнiстерством економiки України для кожного звiтного (податкового) перiоду шляхом дiлення середньої цiни одного бареля нафти "Urals", що склалася на момент завершення проведення торгiв нафтою на Лондонськiй бiржi протягом поточного звiтного (податкового) перiоду, на базову цiну нафти. Пiд базовою цiною нафти розумiється цiна нафти "Urals", яка дорiвнює 100 доларiв США за барель.

     Величина коригуючого коефiцiєнта обчислюється десятковим дробом з точнiстю до чотирьох знакiв вiдповiдно до актiв законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змiнами цiн (тарифiв) на споживчi товари (послуги) i розрахунку iндексу споживчих цiн.

     Мiнiстерство економiки України щомiсяця до 10 числа наступного звiтного (податкового) перiоду розмiщує визначену величину коригуючого коефiцiєнта на своєму офiцiйному сайтi у спецiальному роздiлi та подає вiдповiдну iнформацiю Мiнiстерству фiнансiв України та Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України.

     5. Установити, що у кожному податковому (звiтному) перiодi, що дорiвнює календарному мiсяцю, суб'єкти господарювання, якi надають транспортнi послуги з транспортування трубопровiдним транспортом територiєю України природного газу, нафти, нафтопродуктiв та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     1) рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмiрi 1,67 гривнi за 1000 куб. метрiв газу за кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi вiдповiдних маршрутiв його транспортування;

     2) рентну плату за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi 4,5 гривнi за одну тонну нафти, що транспортується;

     3) рентну плату за транспортування нафтопродуктiв магiстральними нафтопродуктоводами в розмiрi 4,5 гривнi за одну тонну нафтопродуктiв, що транспортуються;

     4) рентну плату за транзитне транспортування амiаку в розмiрi 5,1 гривнi за одну тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi вiдповiдних маршрутiв його транспортування.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного мiсяця, 5 числа наступного мiсяця) виходячи з обсягiв природного газу i амiаку та вiдстанi вiдповiдних маршрутiв їх транспортування територiєю України та виходячи з обсягiв нафти i нафтопродуктiв, що транспортуються територiєю України.

     Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, амiаку через територiю України та рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами подаються до органiв стягнення за звiтний (податковий) перiод, що дорiвнює календарному мiсяцю (у тому числi пiд час сплати мiсячних авансових внескiв), - протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Сума рентної плати, яка була нарахована за звiтний перiод i не була внесена в установлений строк (протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку для подання податкової декларацiї), сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пенi у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44 iз наступними змiнами).

     6. До нормативiв збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, якi затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 року N 115, застосовується коефiцiєнт 2,27.

     7. Запроваджуються базовi нормативи платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин згiдно з додатком N 1 до цього Закону, який є його невiд'ємною частиною.

     8. Запроваджуються нормативи збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих та пiдземних вод згiдно з додатком N 2 до цього Закону, який є його невiд'ємною частиною.

     9. Установити, що суб'єкти господарювання, якi здiйснюють експорт:

     газу, природного газу в газоподiбному станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 35 вiдсоткiв митної вартостi таких товарiв, але не менш як 400 гривень за 1000 куб. метрiв;

     природного газу у скрапленому станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 35 вiдсоткiв митної вартостi таких товарiв, але не менш як 400 гривень за одну тонну;

     скраплених газiв (крiм природного), сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 8 вiдсоткiв митної вартостi таких товарiв, але не менш як 250 гривень за одну тонну,

     якщо бiльшi розмiри не встановленi мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     10. Для всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у разi ввезення (пересилання) ними на територiї спецiальних (вiльних) економiчних зон, територiї прiоритетного розвитку пiдакцизних товарiв та товарiв 1 - 24 груп згiдно з УКТ ЗЕД зупиняється застосування пiльг по сплатi ввiзного мита та податку на додану вартiсть щодо таких товарiв незалежно вiд мети їх ввезення.

     У разi якщо iншими законами України незалежно вiд дати їх прийняття, в тому числi законами України, якими надаються гарантiї незмiнностi податкового законодавства, встановлено iншi порядок та умови сплати такими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), застосовуються норми цього Закону.

     Вiдповiдно до вимог статтi 19 Конституцiї України органам державної влади забороняється прийняття та виконання рiшень, що встановлюють iншi правила оподаткування суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у спецiальних (вiльних) економiчних зонах та на територiях прiоритетного розвитку, нiж тi правила, якi визначенi нормами цього Закону.

     11. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом розробити типовi договори оренди земель сiльськогосподарського призначення, якi перебувають у державнiй та комунальнiй власностi, виключно для сiльськогосподарського товарного виробництва;

     2) визначити особливостi оформлення права оренди земельної дiлянки без проведення аукцiону громадянам чи юридичним особам, якi звернулись iз заявою (клопотанням) про передачу земельної дiлянки в оренду iз земель державної або комунальної власностi, якщо станом на 1 сiчня 2008 року вiдповiдним органом виконавчої влади або органом мiсцевого самоврядування було прийнято рiшення про погодження мiсця розташування такого об'єкта або про надання дозволу на розробку проекту її вiдведення;

     3) пiдготувати пропозицiї щодо реалiзацiї прав власностi громадян на присадибнi земельнi дiлянки.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
3 червня 2008 року
N 309-VI

 

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI

Базовi нормативи платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин

Кориснi копалини Одиниця вимiру Гривень з копiйками за одиницю погашених запасiв корисних копалин Гривень з копiйками за одиницю видобутих корисних копалин, товарної продукцiї Вiдсоткiв до вартостi видобутих корисних копалин, товарної продукцiї
Кориснi копалини загальнодержавного значення
Горючi кориснi копалини
нафта, конденсат тонн   50,0  
газ природний, у тому числi газ, розчинений у нафтi (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан тис. куб. метрiв   3,67  
газ (метан) вугiльних родовищ - " -   2,21  
вугiлля кам'яне, у тому числi антрацит тонн 2,00    
енергетичне та iншi марки кам'яного вугiлля - " - 1,00    
вугiлля буре - " - 0    
торф - " -   0,22  
сапропель - " -   0,22  
Металiчнi руди
залiзна для збагачення тонн 1,50    
залiзна руда для збагачення з вмiстом магнетитового залiза менше 20 вiдсоткiв - " - 0    
залiзна багата - " - 5,15    
марганцева - " - 7,50    
титанова (розсипних родовищ) - " - 1,30    
титано-цирконiєва (розсипних родовищ) - " - 2,50    
нiкелева (силiкатна) - " - 4,00    
хромова - " - 4,00    
уранова - " -     0
золота - " -     0
Сировина формувальна та для огрудкування залiзорудних концентратiв
глина бентонiтова тонн 0,92    
Сировина вогнетривка
доломiт - " - 6,00    
кварцит та пiсок кварцевий для металургiї - " -     7,50
пiсок формувальний - " - 9,00    
кварцит для виробництва кремнiю - " - 0,80    
сировина високоглиноземна за виключенням глин (кiанiт (дистен), силiманiт, ставролiт) куб. метрiв 0,45    
Сировина флюсова
вапняк (флюсовий) тонн 6,00    
Сировина хiмiчна
сiрчана руда тонн 1,20    
сiль кам'яна (галiт) - " - 3,00    
сiль кам'яна (галiт) для харчової промисловостi - " - 3,00    
сiль калiйно-магнiєва - " -     3,00
крейда для виробництва соди - " - 9,00    
вапняк для цукрової промисловостi - " - 9,00    
Сировина агрохiмiчна
фосфорити (агроруди) тонн 0,45    
Сировина для мiнеральних пiгментiв
сировина для мiнеральних пiгментiв тонн 1,14    
Електро- та радiотехнiчна сировина
графiтова руда тонн 1,14    
пiрофiлiт - " - 11,44    
озокерит - " - 11,44    
Сировина оптична та п'єзооптична
сировина оптична та п'єзооптична кiлограмiв   0,11  
Сировина адсорбцiйна
бентонiт, палигорскiт, цеолiт, сапонiт тонн 1,14    
Сировина абразивна
сировина абразивна тонн 0,45    
Сировина ювелiрна1) (дорогоцiнне камiння)
бурштин, топаз, морiон, берил тощо кiлограмiв
грамiв
каратiв
    5,00
Сировина ювелiрно-виробна1) (напiвдорогоцiнне камiння)
сировина ювелiрно-виробна1) (напiвдорогоцiнне камiння) кiлограмiв     4,00
Сировина виробна1)
сировина виробна1) тонн, куб. метрiв     4,00
Сировина для облицювальних матерiалiв1) (декоративне камiння)
сировина для облицювальних матерiалiв1) (декоративне камiння) куб. метрiв     3,00
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова
польовий шпат (пегматит) тонн     5,00
пiсок для виробництва скла - " -     7,50
Сировина цементна
сировина цементна тонн   6,00  
Сировина для пиляних стiнових матерiалiв
сировина для пиляних стiнових матерiалiв куб. метрiв     3,00
Сировина петрургiйна та для легких заповнювачiв бетону
перлiт тонн 0,97    
сировина для виробництва мiнеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт) - " -     7,50
Сировина для покриття дорiг
бiтуми тонн 2,29    
Пiдземнi води
мiнеральнi для промислового розливу куб. метрiв   13,73  
мiнеральнi (лiкувальнi та лiкувально-столовi питнi) для внутрiшнього використання лiкувальними закладами - " -   4,58  
мiнеральнi (лiкувальнi) для зовнiшнього використання лiкувальними закладами - " -   2,86  
промисловi (розсiл) - " -   0,14  
теплоенергетичнi (термальнi) - " -   0,27  
Поверхневi води
ропа (лiкувальна, промислова) куб. метрiв   0,27  
Грязi лiкувальнi
грязi лiкувальнi куб. метрiв   3,32  
Кориснi копалини мiсцевого значення
Сировина для будiвельного ванна та гiпсу
крейда i вапняк на вапно, крейда будiвельна тонн 9,00    
гiпс - " - 9,00    
Сировина для хiмiчних мелiорантiв ґрунтiв
вапняк тонн 6,00    
Сировина для бутового каменю
сировина для бутового каменю (всi види гiрських порiд, придатнiсть яких визначається державними стандартами, в тому числi для щебеневої продукцiї) тонн     7,50
Сировина пiщано-гравiйна
сировина пiщано-гравiйна тонн     5,00
сировина пiщано-глиниста для закладки вироблених просторiв, будiвництва дорожнiх насипiв, дамб тощо куб. метрiв 0,50    
Глинистi породи
(у тому числi:
каолiн первинний, каолiн вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична)
за вмiстом Al2O3 (вiдсотки):
     
           
кислi до 14 тонн   3,00  
напiвкислi 14,01 - 28 - " -   4,00  
основнi 28,01 - 38 - " -   9,00  
високоосновнi 38,01 - 45 - " -   13,50  
високоглиноземнi понад 45 - " -   20,00  

____________
     1) до вартостi мiнеральної сировини, що першою вiдповiдає стандарту (технiчним умовам).

 

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України"
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI

Нормативи збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих вод

Басейни рiчок, включаючи притоки всiх порядкiв Нормативи збору, копiйок/куб. метр
Днiпра на пiвнiч вiд м. Києва (Прип'ятi та Десни), включаючи м. Київ 13,84
Днiпра на пiвдень вiд м. Києва (за винятком Iнгульця) 13,16
Iнгульця 20,07
Сiверського Дiнця 26,99
Пiвденного Бугу (без Iнгулу) 15,22
Iнгулу 18,67
Днiстра 8,29
Вiсли та Захiдного Бугу 8,29
Пруту та Сiрету 6,23
Тиси 6,23
Дунаю 5,55
Рiчок Криму 27,67
Рiчок Приазов'я 33,22
Iнших водних об'єктiв 15,22

     Примiтка.

     1. До нормативiв збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих вод басейнiв рiчок пiдприємствами житлово-комунального господарства застосовується коефiцiєнт 0,3.

     2. Для теплоелектростанцiй з прямоточною системою водоспоживання збiр за обсяг поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбiн для охолодження конденсату, обчислюється iз застосуванням коефiцiєнта 0,005.

     3. За умови використання води з лиманiв та водних об'єктiв мiсцевого значення застосовуються нормативи збору, встановленi для поверхневих водних об'єктiв вiдповiдно до показника "Iнших водних об'єктiв".

Нормативи збору за спецiальне водокористування в частинi використання пiдземних вод

Найменування регiону Нормативи збору, копiйок/куб. метр
Автономна Республiка Крим, 25,59
у тому числi м. Севастополь 25,59
Областi:  
Вiнницька 22,12
Волинська 22,85
Днiпропетровська 19,38
Донецька 26,3
Житомирська 22,12
Закарпатська 14,53
Запорiзька:  
Веселiвський, Мелiтопольський, Приазовський, Якимiвський райони 22,12
Решта районiв областi 20,07
Iвано-Франкiвська:  
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косiвський, Надвiрнянський, Рожнятiвський райони 34,59
Решта районiв областi 19,38
Київська:  
Бiлоцеркiвський, Бородянський, Броварський, Василькiвський, Iванкiвський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарiвський, Миронiвський, Обухiвський, Полiський райони 16,08
Решта районiв областi 18,97
Кiровоградська 25,59
Львiвська 20,07
Луганська 29,05
Миколаївська 29,05
Одеська 24,22
Полтавська:  
Великобагачанський, Гадяцький, Зiнькiвський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилiвський, Хорольський, Шишацький райони 14,96
Решта районiв областi 16,68
Рiвненська:  
Володимирецький, Здолбунiвський, Костопiльський, Рiвненський, Сарненський, Острозький райони 17,85
Решта районiв областi 20,73
Сумська:  
Глухiвський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 16,68
Решта районiв областi 18,99
Тернопiльська 26,99
Харкiвська 20,75
Херсонська 20,75
Хмельницька:  
Деражнянський, Красилiвський, Летичiвський, Старокостянтинiвський, Хмельницький, Полонський, Шепетiвський райони 17,3
Решта районiв областi 26,3
Черкаська 14,96
Чернiвецька 24,22
Чернiгiвська:  
Городнянський, Корюкiвський, Iчнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 20,75
Решта районiв областi 16,22
м. Київ 20,67

     Примiтка. До нормативiв збору за спецiальне водокористування в частинi використання пiдземних вод пiдприємствами житлово-комунального господарства застосовується коефiцiєнт 0,3.

Норматив збору за спецiальне водокористування в частинi використання води для потреб гiдроенергетики

     Усi рiчки - 2,69 копiйки за 100 куб. метрiв води, пропущеної через турбiни електростанцiй (крiм гiдроакумулюючих електростанцiй, якi функцiонують в комплексi з гiдроелектростанцiями).

Нормативи збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крiм стоянкового, службово-допомiжного i буксирного флотiв)

Усi рiчки, крiм Дунаю:
вантажний самохiдний i несамохiдний флот, що експлуатується 4,8 копiйки за 1 тоннаж-добу експлуатацiї
пасажирський флот, що експлуатується 0,55 копiйки за 1 мiсце-добу експлуатацiї

Норматив збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих вод для потреб рибництва

     Для поповнення водою ставкiв у процесi розведення риби та iнших водних живих ресурсiв у рибних господарствах на всiх поверхневих водних об'єктах - 14,12 копiйки за 100 куб. метрiв води.

Норматив збору за спецiальне водокористування в частинi використання пiдземних вод для потреб рибництва

     Для поповнення водою ставкiв у процесi розведення риби та iнших водних живих ресурсiв у рибних господарствах у разi використання пiдземних вод - 16,98 копiйки за 100 куб. метрiв води.

Норматив збору за спецiальне водокористування в частинi використання поверхневих та пiдземних вод, якi входять до складу напоїв

     За використання води, яка входить до складу напоїв:

поверхневої 3 гривнi за 1 куб. метр
пiдземної 3,5 гривнi за 1 куб. метр
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.