ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 28 липня 2006 року N 51-V,
вiд 22 грудня 2006 року N 522-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
дiють по 31 грудня 2008 року,
змiни, внесенi пунктом 18 роздiлу II Закону України
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
вiд 3 червня 2008 року N 309-VI,
вiд 16 грудня 2008 року N 670-VI,
вiд 5 листопада 2009 року N 1701-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2467-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законами України
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 13 сiчня 2011 року N 2940-VI,
вiд 7 квiтня 2011 року N 3205-VI,
вiд 19 травня 2011 року N 3385-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 8 липня 2011 року N 3682-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 15 травня 2013 року N 238-VII,
вiд 15 квiтня 2014 року N 1206-VII,
вiд 3 липня 2014 року N 1571-VII,
вiд 14 травня 2015 року N 423-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII

(У текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

(У текстi Закону слова "Мiнiстерство палива та енергетики України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

(У текстi Закону слова "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII)

     Цей Закон визначає комплекс органiзацiйних та економiчних заходiв, спрямованих на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу.

     Метою цього Закону є сприяння полiпшенню фiнансового становища пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, запобiганню їх банкрутству та пiдвищенню рiвня iнвестицiйної привабливостi шляхом урегулювання процедурних питань та впровадження механiзмiв погашення заборгованостi, надання суб'єктам господарської дiяльностi права їх застосування, визначення порядку взаємодiї органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, розпорядникiв бюджетних коштiв iз суб'єктами господарської дiяльностi щодо застосування механiзмiв погашення заборгованостi.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1.1. Пiдприємства паливно-енергетичного комплексу - гiрничi пiдприємства (шахти, рудники, копальнi, кар'єри, розрiзи, збагачувальнi фабрики), газодобувнi пiдприємства, котельнi, пiдключенi до магiстральних теплових мереж, а також пiдприємства, якi на дату виникнення заборгованостi мали лiцензiю хоча б з одного виду дiяльностi:

(абзац перший пункту 1.1 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2467-VI)

     виробництва електричної енергiї;

     передачi електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами;

     передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами;

     постачання електричної енергiї за регульованим тарифом;

     оптового постачання електричної енергiї;

     транспортування природного газу магiстральними трубопроводами;

     транспортування природного i нафтового газу розподiльними трубопроводами;

     транспортування нафтопродуктiв магiстральними трубопроводами;

     постачання природного газу за регульованим тарифом;

     1.2. Погашення заборгованостi - заходи, спрямованi на зменшення та/або розстрочення кредиторської та дебiторської заборгованостей шляхом застосування механiзмiв списання, взаєморозрахункiв, реструктуризацiї, часткової оплати на умовах, визначених цим Законом.

     1.3. Учасники розрахункiв - пiдприємства паливно-енергетичного комплексу, суб'єкти господарської дiяльностi, розпорядники коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, державнi цiльовi фонди, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного матерiального резерву, правонаступники лiквiдованих фондiв, що були передбаченi законодавством, розпорядник цiльового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, якi мають дебiторську або кредиторську заборгованiсть та здiйснюють заходи щодо її погашення на умовах, визначених цим Законом.

(пункт 1.3 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     1.4. Заборгованiсть - пiдтверджена учасниками розрахункiв на розрахункову дату сума коштiв, яка:

     1) пiдлягає сплатi за товари, роботи (послуги), спожитi у процесi виробництва (видобутку), передачi (транспортування) та/або постачання енергоносiїв, вiдповiдно до укладених договорiв або з iнших пiдстав, передбачених законом, у тому числi суми пенi, штрафних та фiнансових санкцiй, але не сплачена;

     2) є податковим боргом та пiдлягає сплатi, але не сплачена, до бюджетiв усiх рiвнiв та державних цiльових фондiв, у тому числi лiквiдованих;

     3) пiдлягає сплатi, але не сплачена, до цiльового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi;

     4) передбачена видатками бюджетiв усiх рiвнiв, але не отримана суб'єктами господарської дiяльностi, у тому числi за пiльгами та субсидiями, для сплати за спожитi енергоносiї;

     5) пiдлягає сплатi i виникла внаслiдок вiдсутностi у Державному бюджетi України минулих рокiв видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фiнансування видаткiв для розрахункiв за енергоносiї, у тому числi за пiльгами та субсидiями (трансфертами), спожитi пiдприємствами, органiзацiями, закладами та установами, якi фiнансуються з бюджетiв усiх рiвнiв;

     6) є заборгованiстю казенних пiдприємств, у тому числi тих, якi були казенними станом на 1 сiчня 2011 року, за зобов'язаннями з оплати електричної енергiї у розмiрi станом на 1 липня 2011 року, що є непогашеними на дату набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань врегулювання заборгованостi за електричну енергiю".

(пункт 1.4 статтi 1 доповнено пiдпунктом 6 згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3682-VI)

     1.5. Енергоносiї - кам'яне i буре вугiлля, торф, iншi види первинного твердого палива, кам'яновугiльнi брикети, iншi види вторинного твердого палива, буровугiльнi i торф'янi брикети, газ нафтопереробки, нафтопродукти, природний газ, природнi енергетичнi ресурси (ядерна, гiдравлiчна та геотермальна енергiя, iншi природнi ресурси), електрична i теплова енергiя.

     1.6. Реєстр пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi беруть участь у процедурi погашення заборгованостi (далi - Реєстр) - автоматизована комп'ютерна база даних, яка ведеться оптовим постачальником електричної енергiї та призначена для накопичення, систематизацiї i зберiгання вiдомостей про пiдприємства паливно-енергетичного комплексу, якi прийняли рiшення про участь у процедурi погашення заборгованостi, а також для видачi вiдповiдних документiв, якi пiдтверджують участь пiдприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурi погашення заборгованостi, визначеної цим Законом, i забезпечення iнформацiєю користувачiв Реєстру.

     1.7. Розрахунковий центр - пiдроздiл оптового постачальника електричної енергiї - державного пiдприємства "Енергоринок", уповноважений здiйснювати функцiї, визначенi цим Законом, зокрема ведення Реєстру, координацiї дiй учасникiв розрахункiв пiд час проведення процедури погашення заборгованостi.

     1.8. Розрахункова дата - дата фiксацiї учасниками розрахункiв сум кредиторської та дебiторської заборгованостей, що належать до погашення з використанням передбачених цим Законом механiзмiв. Розрахунковою датою встановлюється 1 сiчня 2013 року, а для казенних пiдприємств, у тому числi тих, якi були казенними станом на 1 сiчня 2011 року, за зобов'язаннями з оплати електричної енергiї - 1 липня 2011 року.

(пункт 1.8 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.01.2011р. N 2940-VI, вiд 08.07.2011р. N 3682-VI, вiд 15.05.2013р. N 238-VII, у редакцiї Закону України вiд 03.07.2014р. N 1571-VII)

     1.9. Поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для погашення заборгованостi (далi - поточнi рахунки для погашення заборгованостi) - поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання учасникiв розрахункiв, вiдкритi в установах уповноваженого банку та призначенi виключно для проведення грошових розрахункiв для погашення заборгованостi при застосуваннi механiзмiв взаєморозрахункiв та реструктуризацiї, на умовах, визначених цим Законом, операцiї на яких не можуть бути призупиненi та на кошти на яких не може бути звернено стягнення вiдповiдно до Закону Україну "Про виконавче провадження".

     1.10. Звiтнiсть - перiодичне та/або разове подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу, якi внесенi до Реєстру, документiв, що складаються за наслiдками пiдтвердження сум заборгованостi та/або пiсля застосування механiзмiв погашення заборгованостi, визначених цим Законом. Порядок, змiст та перiодичнiсть подання звiтностi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi.

     1.11. Виробник електричної енергiї - суб'єкт господарської дiяльностi, який є власником або на iнших пiдставах користується генеруючими потужностями i згiдно з умовами вiдповiдної лiцензiї виробляє та продає електричну енергiю.

     1.12. Пункт 1.12 статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2467-VI)

     1.13. Постачальник природного газу за регульованим тарифом - суб'єкт господарської дiяльностi, який згiдно з умовами вiдповiдної лiцензiї постачає природний газ безпосередньо споживачам на визначенiй територiї за тарифами, якi пiдлягають державному регулюванню.

     1.14. Постачальник теплової енергiї - суб'єкт господарської дiяльностi, який здiйснює дiяльнiсть з виробництва та постачання теплової енергiї безпосередньо споживачам на визначенiй територiї за тарифами, що регулюються в порядку, встановленому законодавством.

     Термiни "оптовий постачальник електричної енергiї", "енергопостачальник" вживаються в цьому Законi у значеннi вiдповiдно до Закону України "Про електроенергетику".

     Термiни "податковий борг", "податковi зобов'язання" вживаються в цьому Законi у значеннi вiдповiдно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

     Термiн "розпорядник бюджетних коштiв" вживається в цьому Законi у значеннi вiдповiдно до Бюджетного кодексу України.

     Термiн "арбiтражний керуючий" вживається в цьому Законi у значеннi вiдповiдно до Податкового кодексу України.

(абзац тридцять перший статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з проведенням комплексу заходiв, спрямованих на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу.

     Дiя цього Закону поширюється на пiдприємства паливно-енергетичного комплексу, а також iнших учасникiв розрахункiв, якi мають або перед якими є заборгованiсть, що виникла внаслiдок неповних розрахункiв за енергоносiї.

     Стаття 3. Порядок участi пiдприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурi погашення заборгованостi

     3.1. Для участi у процедурi погашення заборгованостi шляхом застосування механiзмiв, визначених цим Законом, орган управлiння пiдприємства паливно-енергетичного комплексу приймає вiдповiдне рiшення. Пiдприємство паливно-енергетичного комплексу, яке прийняло рiшення про участь у процедурi погашення заборгованостi, пiдлягає реєстрацiї шляхом внесення цього пiдприємства до Реєстру. Порядок ведення та користування даними Реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3.2. Внесення пiдприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру.

     3.2.1. Для внесення до Реєстру пiдприємство паливно-енергетичного комплексу протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цiєю статтею подає до розрахункового центру пiдтверджувальнi документи, у тому числi:

     копiю рiшення органу управлiння пiдприємства щодо участi у процедурi погашення заборгованостi;

     абзац третiй пiдпункту 3.2.1 пункту 3.2 статтi 3 виключено

(абзац третiй пiдпункту 3.2.1 пункту 3.2 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI)

     копiю установчих документiв;

     абзац п'ятий пiдпункту 3.2.1 пункту 3.2 статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.04.2011р. N 3205-VI)

     копiї наявних лiцензiй;

     копiю балансу пiдприємства та звiту про фiнансовi результати i дебiторську та кредиторську заборгованостi станом на розрахункову дату та за останнiй звiтний перiод;

     довiдку, складену пiдприємством у довiльнiй формi, про обсяги та структуру дебiторської та кредиторської заборгованостей iз зазначенням кредиторiв, дебiторiв, величини i видiв заборгованостi станом на розрахункову дату та за останнiй звiтний перiод.

     Пiдтверджувальнi документи пiдписуються або засвiдчуються уповноваженою особою пiдприємства. Повноваження особи, яка подає пiдтверджувальнi документи, встановлюються вiдповiдно до вимог законодавства. Вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть даних, наведених у пiдтверджувальних документах, несуть учасники розрахункiв.

(абзац дев'ятий пiдпункту 3.2.1 пункту 3.2 статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1206-VII)

     3.2.2. У разi, якщо на дату подання зазначених документiв стосовно пiдприємства паливно-енергетичного комплексу порушено справу про банкрутство або за виконавчими документами здiйснюється виконавче провадження, таке пiдприємство, крiм документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, подає до розрахункового центру копiї судових рiшень щодо заборгованостi, а також довiдку, складену в довiльнiй формi, iз зазначенням стадiї провадження справи про банкрутство, та копiю плану санацiї, затвердженого судом (у разi наявностi).

     3.2.3. Якщо державне, комунальне пiдприємство або господарське товариство, у статутному фондi якого частка держави становить не менше нiж 50 вiдсоткiв i яке є пiдприємством паливно-енергетичного комплексу, перебуває у процедурi банкрутства (пiдготовче, попереднє засiдання, стадiя розпорядження майном або санацiї пiдприємства), особа, що виконує функцiї управлiння таким пiдприємством-боржником, зобов'язана у термiн, визначений цим Законом, здiйснити заходи для внесення пiдприємства-боржника до Реєстру.

     Вiдповiдальнiсть щодо здiйснення заходiв з внесення такого пiдприємства до Реєстру несе особа, що виконує функцiї органiв управлiння пiдприємства-боржника.

     3.2.4. У разi наявностi всiх необхiдних пiдтверджувальних документiв розрахунковий центр не має права вiдмовити пiдприємству паливно-енергетичного комплексу у включеннi його до перелiку, що подається на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi.

     3.2.5. Розрахунковий центр протягом десяти днiв пiсля закiнчення термiну, встановленого для пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi прийняли рiшення про участь у процедурi погашення заборгованостi, для подачi пiдтверджувальних документiв формує i подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, на затвердження перелiк пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi прийняли рiшення про участь у процедурi погашення заборгованостi.

     3.2.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, протягом п'яти днiв пiсля надання розрахунковим центром перелiку пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi прийняли рiшення про участь у процедурi погашення заборгованостi, видає наказ про затвердження такого перелiку. Наказ центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, є пiдставою для внесення до Реєстру пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, визначених перелiком. Пiдприємство паливно-енергетичного комплексу вважається таким, що бере участь у процедурi погашення заборгованостi, з дня видання наказу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, про затвердження перелiку пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi прийняли рiшення про участь у процедурi погашення заборгованостi. Документом, що пiдтверджує участь пiдприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурi погашення заборгованостi, є виписка з Реєстру.

     3.3. Пiдприємства, що внесенi до Реєстру, зобов'язанi надавати звiтнiсть центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої звiтностi несе керiвник пiдприємства.

     3.4. Процедура погашення заборгованостi пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу дiє до 1 вересня 2015 року, крiм державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом", що має стратегiчне значення для енергетичної безпеки держави, для якого процедура погашення заборгованостi дiє до 1 сiчня 2016 року.

(пункт 3.4 статтi 3 у редакцiї Законiв України вiд 28.07.2006р. N 51-V, вiд 22.12.2006р. N 522-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(пункт 3.4 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 03.06.2008р. N 309-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.12.2008р. N 670-VI, вiд 13.01.2011р. N 2940-VI, вiд 15.05.2013р. N 238-VII, у редакцiї Законiв України вiд 03.07.2014р. N 1571-VII, вiд 14.05.2015р. N 423-VIII)

     3.5. Виключення з Реєстру пiдприємства паливно-енергетичного комплексу здiйснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.

     3.5.1. У разi, якщо протягом трьох мiсяцiв з дня видання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, вiдповiдного наказу пiдприємство паливно-енергетичного комплексу не надає звiтностi за результатами проведених розрахункiв iз застосуванням механiзмiв, визначених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, приймає рiшення про виключення пiдприємства з перелiку пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi беруть участь у процедурi погашення заборгованостi.

     3.5.2. У разi подання до розрахункового центру рiшення пiдприємства паливно-енергетичного комплексу про припинення участi пiдприємства у процедурi погашення заборгованостi розрахунковий центр протягом п'яти днiв звертається з поданням до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, про виключення пiдприємства з перелiку пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi беруть участь у процедурi погашення заборгованостi.

     3.5.3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, протягом п'яти днiв пiсля звернення розрахункового центру з поданням видає наказ про виключення пiдприємства з перелiку пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi беруть участь у процедурi погашення заборгованостi.

     3.5.4. Пiдприємство вважається виключеним iз перелiку пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi беруть участь у процедурi погашення заборгованостi, з дня видання вiдповiдного наказу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, про що здiйснюється вiдповiдний запис у Реєстрi.

     3.6. Користувачами Реєстру є:

     органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування;

     розпорядники бюджетних коштiв;

     державнi цiльовi фонди;

     пiдприємства - учасники розрахункiв;

     органи правосуддя та правопорядку.

     3.7. Внесення пiдприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру є пiдставою для повернення господарським судом без розгляду заяви про порушення провадження у справi про банкрутство.

     Суддя господарського суду повертає заяву про порушення справи про банкрутство, якщо пiдприємство паливно-енергетичного комплексу внесено до Реєстру, про що виноситься вiдповiдна ухвала. Ухвала господарського суду щодо вiдмови у прийняттi заяви про порушення справи про банкрутство направляється заявнику протягом п'яти днiв з дня винесення ухвали.

     Повернення заяви не перешкоджає можливостi повторного звернення кредитором до господарського суду iз заявою про порушення провадження у справi про банкрутство пiдприємства-боржника пiсля завершення його участi у процедурi погашення заборгованостi.

     Особливостi участi у процедурi погашення заборгованостi пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, щодо яких здiйснюється провадження у справi про банкрутство (пiдготовче, попереднє засiдання, стадiя розпорядження майном або санацiї пiдприємства), визначаються статтею 4 цього Закону.

     На строк участi пiдприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурi погашення заборгованостi щодо такого пiдприємства зупиняється дiя пункту 140 Державної програми приватизацiї на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизацiї", у частинi заборони здiйснення операцiй з борговими вимогами та зобов'язаннями.

     На строк участi пiдприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурi погашення заборгованостi пiдлягають зупиненню виконавчi провадження та заходи примусового виконання рiшень щодо цього пiдприємства iз стягнення заборгованостi, яка виникла до 1 сiчня 2013 року, що пiдлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крiм рiшень про виплату заробiтної плати, вихiдної допомоги, iнших виплат (компенсацiй), що належать працiвнику у зв'язку з трудовими вiдносинами, вiдшкодування матерiальної (майнової) шкоди, завданої калiцтвом, iншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення алiментiв та рiшень про стягнення заборгованостi iз сплати внескiв до фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, яка виникла до 1 сiчня 2011 року, i заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування до органiв Пенсiйного фонду України.

(абзац шостий пункту 3.7 статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.11.2009р. N 1701-VI, вiд 13.01.2011р. N 2940-VI, вiд 19.05.2011р. N 3385-VI, вiд 15.05.2013р. N 238-VII)

     Пiд час примусового виконання рiшень суду про стягнення заборгованостi пiдприємств паливно-енергетичного комплексу iз сплати внескiв до фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, яка виникла до 1 сiчня 2011 року, i заборгованостi цих пiдприємств iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування до органiв Пенсiйного фонду України стягнення на основнi засоби, що використовуються у процесi виробництва, не звертається.

(пункт 3.7 статтi 3 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3385-VI)

     3.8. У разi дострокового виключення пiдприємства паливно-енергетичного комплексу з Реєстру для такого пiдприємства з дня виключення скасовується зупинення заходiв примусового виконання рiшень, що пiдлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", вiдновлюється дiя пункту 140 Державної програми приватизацiї на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизацiї", у частинi заборони здiйснення операцiй з борговими вимогами та зобов'язаннями, а також дiя статтi 4 цього Закону.

     3.9. Для проведення розрахункiв з використанням механiзмiв погашення заборгованостi, визначених цим Законом, учасники розрахункiв вiдкривають поточнi рахунки для погашення заборгованостi. Пiдприємства паливно-енергетичного комплексу - учасники розрахункiв вiдкривають поточнi рахунки для погашення заборгованостi пiсля їх внесення до Реєстру. Поточнi рахунки для погашення заборгованостi вiдкриваються на строк участi пiдприємств у процедурi погашення заборгованостi. Строк, на який пiдприємства вiдкривають поточнi рахунки для погашення заборгованостi, подовжується на перiод розрахункiв за договорами реструктуризацiї, якi проводяться в порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.

     Стаття 4. Особливостi участi у процедурi погашення заборгованостi пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, щодо яких здiйснюється провадження у справi про банкрутство

     4.1. Участь пiдприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурi погашення заборгованостi, щодо якого здiйснюється провадження у справi про банкрутство (пiдготовче, попереднє засiдання, стадiя розпорядження майном пiдприємства-боржника)

     Вiдповiдальнiсть щодо здiйснення заходiв iз внесення до Реєстру пiдприємства паливно-енергетичного комплексу, щодо якого прийняте рiшення про проведення процедури розпорядження майном, несе особа, що здiйснює функцiї органiв управлiння пiдприємства-боржника.

     У разi вiдсутностi призначеного господарським судом арбiтражного керуючого функцiї, покладенi на нього цим Законом, виконуються органом управлiння пiдприємства-боржника.

     Господарським судом приймається рiшення про продовження термiну проведення пiдготовчого чи попереднього засiдання, процедури розпорядження майном пiдприємства-боржника на строк, що вiдповiдає строку процедури погашення заборгованостi, визначеному цим Законом.

     Пiд час участi пiдприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурi погашення заборгованостi арбiтражний керуючий зобов'язаний сприяти здiйсненню органами управлiння пiдприємства-боржника заходiв iз погашення заборгованостi, визначених цим Законом.

     Розмiр вимог кредиторiв пiдприємства-боржника, що пiдлягають погашенню з використанням механiзмiв, визначених цим Законом, визначається з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 цього Закону.

     На перiод дiї процедури погашення заборгованостi на учасникiв розрахункiв не поширюється мораторiй на задоволення вимог кредиторiв щодо сум заборгованостi, якi пiдлягають погашенню на умовах, визначених цим Законом.

     До закiнчення процедури погашення заборгованостi господарським судом не розглядаються клопотання про вiдкриття процедури санацiї, визнання пiдприємства-боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури.

     Протягом двох тижнiв з дня завершення процедури погашення заборгованостi арбiтражний керуючий з органом управлiння пiдприємства паливно-енергетичного комплексу або орган управлiння пiдприємства-боржника (у разi вiдсутностi арбiтражного керуючого) надає господарському суду звiт про результати участi пiдприємстваборжника у процедурi погашення заборгованостi та пропозицiї щодо подальшого провадження у справi про банкрутство.

     4.2. Участь пiдприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурi погашення заборгованостi, щодо якого прийнято рiшення про проведення санацiї

     Вiдповiдальнiсть щодо здiйснення заходiв iз внесення до Реєстру пiдприємства паливно-енергетичного комплексу, щодо якого прийнято рiшення про проведення санацiї пiдприємства, несе особа, що здiйснює функцiї органiв управлiння пiдприємства-боржника.

     Господарським судом приймається рiшення про продовження процедури санацiї пiдприємства-боржника на строк, що вiдповiдає строку процедури погашення заборгованостi, визначеної цим Законом.

     На арбiтражного керуючого пiдприємства-боржника покладається обов'язок щодо здiйснення всiх необхiдних заходiв для участi пiдприємства-боржника у процедурi погашення заборгованостi.

     Розмiр вимог кредиторiв, що пiдлягають погашенню з використанням механiзмiв згiдно з цим Законом, визначається з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 цього Закону.

     На перiод дiї процедури погашення заборгованостi на учасникiв розрахункiв не поширюється мораторiй на задоволення вимог кредиторiв щодо сум заборгованостi, якi пiдлягають погашенню на умовах, визначених цим Законом.

     До закiнчення процедури погашення заборгованостi господарським судом не розглядаються клопотання про визнання пiдприємства-боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури.

     Протягом двох тижнiв з дня завершення процедури погашення заборгованостi арбiтражний керуючий пiдприємства паливно-енергетичного комплексу надає господарському суду звiт про результати участi пiдприємства-боржника у процедурi погашення заборгованостi та пропозицiї щодо подальшого провадження у справi про банкрутство. У разi необхiдностi склад кредиторiв та план санацiї пiдприємства-боржника пiдлягають перегляду.

     Стаття 5. Розрахунковий центр та його функцiї

     5.1. Для досягнення мети цього Закону, а також для координацiї дiй учасникiв розрахункiв - пiдприємств паливно-енергетичного комплексу у процесi пiдтвердження та погашення заборгованостi у складi оптового постачальника електричної енергiї - державного пiдприємства "Енергоринок" на перiод дiї процедури погашення заборгованостi утворюється розрахунковий центр.

     5.2. Розрахунковий центр вiдповiдно до завдань, покладених на нього:

     веде Реєстр та видає документи, що пiдтверджують участь пiдприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурi погашення заборгованостi;

     абзац третiй пункту 5.2 статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     здiйснює координацiю дiй учасникiв розрахункiв у процесi погашення заборгованостi;

     здiйснює аналiз та пошук можливих сприятливих механiзмiв погашення заборгованостi для учасникiв розрахункiв;

     з метою розширення кола учасникiв розрахункiв у процесi погашення заборгованостi формує комп'ютернi бази даних стосовно пропозицiй суб'єктiв господарської дiяльностi щодо участi у проведеннi взаєморозрахункiв на умовах, визначених цим Законом, та супроводжує ведення таких баз даних;

     визначає обсяги кредиторської заборгованостi оптового постачальника електричної енергiї, яка пiдлягає списанню на умовах, визначених цим Законом, у розмiрi рiзницi мiж сумами дебiторської та кредиторської заборгованостей оптового постачальника електричної енергiї, за погодженням з кредиторами оптового постачальника електричної енергiї, та iнформацiю щодо цих обсягiв подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi;

     вiдповiдає за збереження iнформацiї, отриманої вiд учасникiв розрахункiв у процесi виконання цього Закону.

     Стаття 6. Пiдтвердження заборгованостi

     6.1. Однiєю з умов застосування кожного механiзму погашення заборгованостi, встановленого цим Законом, є пiдтвердження учасниками розрахункiв сум заборгованостi в тiй частинi, яку передбачається погасити на умовах, визначених цим Законом.

     6.2. У процесi пiдтвердження заборгованостi учасниками розрахункiв самостiйно в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, на пiдставi вiдповiдних документiв встановлюються та уточнюються суми дебiторської та кредиторської заборгованостей, що пiдлягають погашенню. За результатами встановлення та уточнення сум заборгованостi складається акт про наявнiсть та розмiр заборгованостi, яку передбачається погасити iз застосуванням механiзмiв, визначених цим Законом.

     6.3. Залежно вiд причини виникнення та обраного механiзму погашення заборгованостi до документiв, на пiдставi яких складається акт про наявнiсть та розмiр заборгованостi, можуть бути вiднесенi документи, що вiдповiдно до законодавства пiдтверджують наявнiсть в учасникiв розрахункiв кредиторської або дебiторської заборгованостi, а також копiї рiшень вiдповiдних органiв виконавчої влади про лiквiдацiю юридичних осiб-боржникiв або кредиторiв тощо.

     6.4. Порядок пiдтвердження заборгованостi при застосуваннi рiзних механiзмiв її погашення на умовах, визначених цим Законом, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Таким порядком повиннi бути визначенi:

     абзац другий пункту 6.4 статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     утворення на державних пiдприємствах, а також у господарських товариствах, у статутних фондах яких частка держави становить бiльше нiж 50 вiдсоткiв, експертних комiсiй з погашення заборгованостi;

     склад документiв, якi необхiднi для пiдтвердження заборгованостi при застосуваннi кожного механiзму погашення заборгованостi, визначеного цим Законом;

     термiн та процедура розгляду взаємних звернень учасникiв розрахункiв стосовно пiдтвердження заборгованостi;

     процедура та термiн надання вiдповiдними органами виконавчої влади копiй рiшень про лiквiдацiю юридичних осiб, а також iнформацiї про наявнiсть їх правонаступникiв;

     вiдповiдальнiсть керiвникiв державних, комунальних пiдприємств, а також господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить бiльше нiж 50 вiдсоткiв, за недотримання термiнiв та порядку проведення процедури пiдтвердження сум заборгованостi при зверненнях пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi внесенi до Реєстру.

     Стаття 7. Особливостi проведення взаєморозрахункiв

     7.1. У разi наявностi в межах заборгованостi рiвних сум заборгованостi, що пiдтвердженi за встановленим порядком, дозволяється проведення взаєморозрахункiв мiж:

     7.1.1) споживачами електричної енергiї та енергопостачальниками, енергопостачальниками та оптовим постачальником електричної енергiї, оптовим постачальником електричної енергiї та виробниками електричної енергiї, виробниками електричної енергiї та суб'єктами господарської дiяльностi - кредиторами виробникiв електричної енергiї, пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу та бюджетами всiх рiвнiв i державними цiльовими фондами, бюджетами всiх рiвнiв та суб'єктами господарської дiяльностi;

     7.1.2) споживачами продукцiї гiрничих пiдприємств та гiрничими пiдприємствами, гiрничими пiдприємствами та бюджетами всiх рiвнiв i державними цiльовими фондами, кредиторами гiрничих пiдприємств, суб'єктами господарської дiяльностi;

     7.1.3) споживачами природного газу та постачальниками природного газу за регульованим тарифом, постачальниками природного газу за регульованим тарифом та пiдприємствами, що здiйснюють транспортування газу магiстральними трубопроводами до газорозподiльних мереж або безпосередньо до споживачiв, Дочiрньою компанiєю "Газ України", Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України", газодобувними пiдприємствами та бюджетами всiх рiвнiв i державними цiльовими фондами, суб'єктами господарської дiяльностi;

(пiдпункт 7.1.3 пункту 7.1 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2467-VI)

     7.1.4) споживачами теплової енергiї та постачальниками теплової енергiї, постачальниками теплової енергiї та виробниками теплової енергiї, виробниками теплової енергiї та суб'єктами господарської дiяльностi - кредиторами виробникiв або постачальникiв теплової енергiї, пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу та бюджетами всiх рiвнiв i державними цiльовими фондами.

     7.2. Проведення взаєморозрахункiв здiйснюється шляхом послiдовного виконання зобов'язань учасниками розрахункiв на пiдставi вiдповiдних угод та в разi наявностi в межах заборгованостi, зафiксованої на розрахункову дату, рiвних сум заборгованостi, що пiдтвердженi при визначеннi таких сум.

     7.3. Для розширення сфери застосування механiзму проведення взаєморозрахункiв для погашення заборгованостi за електричну енергiю дозволяється переведення заборгованостi за електричну енергiю в порядку, визначеному чинним законодавством, у межах сум заборгованостi, пiдтвердженої на розрахункову дату, з одного суб'єкта господарської дiяльностi - споживача електричної енергiї на iншого суб'єкта господарської дiяльностi за умови, що останнiй має грошовi вимоги в сумi, що дорiвнює кредиторськiй заборгованостi споживача електричної енергiї, до оптового постачальника електричної енергiї або виробника електричної енергiї i такi грошовi вимоги виникли у зв'язку з продажем товарiв (робiт, послуг) до розрахункової дати.

     7.4. Проведення взаєморозрахункiв на умовах, визначених цим Законом, за участю бюджетiв усiх рiвнiв дозволяється лише на суму заборгованостi, що виникла з причин:

     неповного фiнансування передбачених державним та/або мiсцевими бюджетами видаткiв для розрахункiв за енергоносiї, спожитi пiдприємствами, органiзацiями та установами, що фiнансуються з державного та/або мiсцевих бюджетiв;

     неповної оплати видаткiв, передбачених бюджетами всiх рiвнiв на фiнансування пiльг та субсидiй, встановлених законодавством вiдносно оплати за енергоносiї;

     невиконання зобов'язань з оплати енергоносiїв державними та комунальними пiдприємствами, у тому числi через невiдповiднiсть тарифiв на електричну, теплову енергiю та газ, що спожитi такими пiдприємствами, вартостi товарiв, робiт, послуг, якi вони реалiзовували, виконували або надавали в межах своєї господарської дiяльностi, за умов, що величина такої вартостi визначалася або встановлювалася органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування.

     7.5. Органи державної податкової служби не мають права вiдмовити за зверненням учасникiв розрахункiв - платникiв податкiв в укладеннi договору щодо проведення взаєморозрахункiв на умовах, визначених цим Законом.

     7.6. У процесi проведення взаєморозрахункiв для погашення заборгованостi можуть використовуватися власнi кошти учасникiв розрахункiв та залученi кошти.

     7.7. Взаєморозрахунки проводяться через поточнi рахунки для погашення заборгованостi, якi вiдкриваються учасниками розрахункiв. Взаєморозрахунки з погашення заборгованостi за електричну енергiю за участю постачальникiв електричної енергiї за регульованим тарифом та оптового постачальника електричної енергiї здiйснюються згiдно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергiї, встановленим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     7.8. Порядок проведення взаєморозрахункiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 8. Погашення заборгованостi з частковою оплатою її суми

     8.1. Для погашення сум заборгованостi, якi входять до складу заборгованостi, у тому числi заборгованостi зi сплати пенi, штрафних та фiнансових санкцiй, мiж пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу, якi внесенi до Реєстру, та iншими суб'єктами господарської дiяльностi пiсля пiдтвердження заборгованостi може використовуватися механiзм погашення повної суми заборгованостi шляхом її часткової оплати кредитору за цiною товару (робiт, послуг), що встановлюється сторонами, на основi укладення вiдповiдного договору. При погашеннi платниками податкiв заборгованостi з частковою оплатою її суми сума такої заборгованостi не включається до валових витрат кредиторiв та до валового доходу дебiторiв.

     8.2. Вартiсть договору визначається виходячи iз звичайної цiни товарiв (робiт, послуг) на момент виникнення вiдповiдного зобов'язання.

     Звичайна цiна товарiв (робiт, послуг) для цiлей цiєї статтi застосовується у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

(абзац другий пункту 8.2 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Вартiсть договору, однiєю iз сторiн якого є державне, комунальне пiдприємство або господарське товариство, у статутному фондi якого частка держави становить бiльше нiж 50 вiдсоткiв, визначається учасниками розрахункiв та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi спiльно з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової, бюджетної, податкової полiтики, державної полiтики економiчного i соцiального розвитку, державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, Службою безпеки України.

(абзац третiй пункту 8.2 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     8.3. Для розрахункiв за договорами погашення повної суми заборгованостi шляхом її часткової оплати, за винятком заборгованостi за електричну енергiю постачальникiв електричної енергiї за регульованим тарифом та оптового постачальника електричної енергiї, використовуються поточнi рахунки суб'єктiв господарської дiяльностi - учасникiв розрахункiв.

     8.4. Розрахунки за договорами погашення повної суми заборгованостi за електричну енергiю шляхом її часткової оплати здiйснюються згiдно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергiї, встановленим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Стаття 9. Списання заборгованостi

     9.1. На умовах, визначених цим Законом, дозволяється списання заборгованостi:

     9.1.1) суб'єктiв господарської дiяльностi - учасникiв розрахункiв у складi:

     а) заборгованостi по зобов'язаннях за енергоносiї та послуги з їх передачi (транспортування) та/або постачання, за якими минув строк позовної давностi;

     б) заборгованостi по зобов'язаннях за енергоносiї та послуги з їх передачi (транспортування) та/або постачання, за якими iснують рiшення судових органiв, щодо яких минув строк пред'явлення виконавчого документа до виконання;

     в) заборгованостi по зобов'язаннях за енергоносiї та послуги з їх передачi (транспортування) та/або постачання, оформлених векселями, щодо яких минув строк позовної давностi;

     г) заборгованостi казенних пiдприємств, у тому числi тих, якi були казенними станом на 1 сiчня 2011 року, за зобов'язаннями з оплати електричної енергiї у розмiрi станом на 1 липня 2011 року, що є непогашеними на дату набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань врегулювання заборгованостi за електричну енергiю";

(пiдпункт 9.1.1 пункту 9.1 статтi 9 доповнено пiдпунктом "г" згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3682-VI)

     9.1.2) пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi внесенi до Реєстру, у складi:

     а) заборгованостi по зобов'язаннях за енергоносiї та послуги з їх передачi (транспортування) та/або постачання, за якою не минув строк позовної давностi та яка виникла з причин:

     недостатностi для задоволення грошових вимог пiдприємств паливно-енергетичного комплексу коштiв та майна юридичних осiб, якi перебувають у процесi лiквiдацiї або лiквiдованi вiдповiдно до указiв Президента України, рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування i в яких вiдсутнi правонаступники;

     вiдсутностi в Державному бюджетi України минулих рокiв видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фiнансування видаткiв для розрахункiв за енергоносiї, спожитi пiдприємствами, органiзацiями, закладами та установами, якi фiнансуються з Державного бюджету України;

     вiдсутностi у Державному бюджетi України минулих рокiв видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фiнансування пiльг та субсидiй, встановлених законодавством при сплатi за спожитi енергоносiї;

     постачання енергоносiїв пiдприємствам, органiзацiям, закладам та установам, якi фiнансуються з Державного бюджету України, у сумах бiльших, нiж передбачено видатковими статтями Державного бюджету України;

     вiдсутностi в мiсцевих бюджетах минулих рокiв видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фiнансування видаткiв для компенсацiї обсягiв вiдповiдних пiльг та субсидiй, встановлених законодавством стосовно сплати за енергоносiї;

     вiдсутностi в мiсцевих бюджетах минулих рокiв видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фiнансування видаткiв для розрахункiв за енергоносiї, спожитi пiдприємствами, органiзацiями, закладами та установами, що фiнансуються з мiсцевих бюджетiв;

     постачання енергоносiїв пiдприємствам, органiзацiям, закладам та установам, якi фiнансуються з мiсцевих бюджетiв, на бiльшу суму, нiж передбачено видатковими статтями мiсцевих бюджетiв;

     невиконання зобов'язань з оплати енергоносiїв державними та комунальними пiдприємствами, у тому числi через невiдповiднiсть тарифiв на електричну, теплову енергiю та газ, що спожитi такими пiдприємствами, вартостi товарiв, робiт, послуг, якi вони реалiзовували, виконували або надавали в межах своєї господарської дiяльностi, за умов, що величина такої вартостi визначалася або встановлювалася органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування;

     несплати населенням за електричну енергiю та природний газ у розмiрi заборгованостi, що виникла до 1 сiчня 2002 року та є непогашеною станом на розрахункову дату;

     невиконання казенними пiдприємствами, у тому числi тими, якi були казенними станом на 1 сiчня 2011 року, зобов'язань з оплати електричної енергiї у розмiрi станом на 1 липня 2011 року, що є непогашеними на дату набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань врегулювання заборгованостi за електричну енергiю";

(пiдпункт "а" пiдпункту 9.1.2 пункту 9.1 статтi 9 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 08.07.2011р. N 3682-VI)

     б) заборгованостi по зобов'язаннях за товари, роботи (послуги), спожитi у процесi виробництва (видобутку), передачi (транспортування) та/або постачання енергоносiїв, за якими минув строк позовної давностi;

     в) сум пенi, штрафних та фiнансових санкцiй, нарахованих, але не сплачених, вiдповiдно до законодавства України на суми податкових зобов'язань, що входять до складу податкового боргу, зафiксованого на розрахункову дату;

     г) сум обов'язкових платежiв до Державного iнновацiйного фонду та зборiв на фiнансування витрат, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг загального користування, що пiдлягали сплатi станом на 1 вересня 2002 року;

     9.1.3) заборгованостi за електричну енергiю оптового постачальника електричної енергiї та виробникiв електричної енергiї в розмiрi рiзницi мiж сумами дебiторської та кредиторської заборгованостей оптового постачальника електричної енергiї, що визначається за погодженням з кредиторами оптового постачальника електричної енергiї та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi спiльно з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової, бюджетної, податкової полiтики, державної полiтики економiчного i соцiального розвитку, державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, Службою безпеки України;

(пiдпункт 9.1.3 пункту 9.1 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     9.1.4) заборгованостi зi сплати платежiв до цiльового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi, за винятком сум, що пiдлягають перерахуванню до спецiального фонду Державного бюджету України вiдповiдно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк".

(дiю пiдпункту 9.1.4 пункту 9.1 статтi 9 зупинено на 2006 рiк згiдно iз Законом України вiд 20.12.2005р. N 3235-IV)

     9.2. При погашеннi платниками податкiв заборгованостi у складi, визначеному цiєю статтею, що пiдтверджена за встановленим порядком, суми такої заборгованостi не включаються до валових витрат кредиторiв та до валового доходу дебiторiв, штрафнi санкцiї не нараховуються.

     9.3. При списаннi платниками податкiв - учасниками розрахункiв заборгованостi, визначеної цiєю статтею, не застосовується порядок врегулювання безнадiйної заборгованостi, встановлений Податковим кодексом України.

(пункт 9.3 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     9.4. Обсяги заборгованостi, визначенi для списання учасниками розрахункiв дебiторської заборгованостi, збитки вiд списання якої пiдлягають вiдшкодуванню в порядку, визначеному статтею 11 цього Закону, пiдлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi спiльно з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової, бюджетної, податкової полiтики, державної полiтики економiчного i соцiального розвитку, державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, Службою безпеки України.

(пункт 9.4 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 10. Реструктуризацiя заборгованостi за енергоносiї

     10.1. Державним, комунальним пiдприємствам, а також господарським товариствам, у статутних фондах яких частка держави становить бiльше нiж 50 вiдсоткiв, якi вiдносяться до пiдприємств паливно-енергетичного комплексу та внесенi до Реєстру, дозволяється без отримання додаткових погоджень з державними органами, уповноваженими управляти зазначеними пiдприємствами, за взаємною згодою, провести реструктуризацiю кредиторської та/або дебiторської заборгованостей термiном до двадцяти рокiв з дати укладення вiдповiдних договорiв про реструктуризацiю заборгованостi з вiдстрочкою погашення заборгованостi до двох рокiв дiї таких договорiв та сплатою протягом наступних рокiв щомiсячно рiвними частками.

(абзац перший пункту 10.1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2011р. N 2940-VI)

     Суб'єктам господарської дiяльностi iнших форм власностi дозволяється, за взаємною згодою, провести реструктуризацiю кредиторської та/або дебiторської заборгованостей.

     10.2. Реструктуризацiя основного податкового боргу, в тому числi боргу, який виник у зв'язку iз застосуванням механiзмiв погашення заборгованостi, визначених цим Законом (без пенi та штрафних санкцiй)

     10.2.1. Пiдприємства паливно-енергетичного комплексу, якi внесенi до Реєстру та мають у складi заборгованостi основний податковий борг (без пенi та штрафних санкцiй), що залишився непогашеним пiсля застосування механiзму взаєморозрахункiв, передбаченого цим Законом, мають право на реструктуризацiю основного податкового боргу шляхом розстрочення термiном на двадцять рокiв з дати укладення вiдповiдних договорiв про реструктуризацiю (розстрочення) заборгованостi - основного податкового боргу (без пенi та штрафних санкцiй), з вiдстрочкою погашення на першi два роки дiї таких договорiв та сплатою протягом наступних рокiв щомiсячно рiвними частками.

(пiдпункт 10.2.1 пункту 10.2 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2011р. N 2940-VI)

     10.2.2. Суб'єкти господарської дiяльностi - кредитори пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, що не є пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу i уклали договори реструктуризацiї заборгованостi з пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу, якi внесенi або були внесенi до Реєстру та мають у складi заборгованостi на розрахункову дату основний податковий борг (без пенi та штрафних санкцiй), мають право на розстрочення такої заборгованостi в сумi, яка дорiвнює сумi реструктуризованої заборгованостi пiдприємства паливно-енергетичного комплексу перед таким суб'єктом за вiдповiдним договором.

     10.2.3. Пiдприємствам паливно-енергетичного комплексу, якi внесенi до Реєстру, дозволяється на умовах, визначених цiєю статтею та положеннями Податкового кодексу України, провести реструктуризацiю податкових зобов'язань, якi виникають при погашеннi ними на умовах, визначених цим Законом, заборгованостi, щодо якої до набрання чинностi цим Законом застосований порядок врегулювання, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

(пiдпункт 10.2.3 пункту 10.2 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     10.3. Органи державної податкової служби за зверненням учасникiв розрахункiв - платникiв податкiв укладають договори про реструктуризацiю основного податкового боргу, в тому числi боргу, який виник у зв'язку iз застосуванням механiзмiв погашення заборгованостi (без пенi та штрафних санкцiй), на умовах, визначених цим Законом.

     Договiр про реструктуризацiю основного податкового боргу (без пенi та штрафних санкцiй) повинен укладатися з урахуванням таких умов:

     договiр про реструктуризацiю заборгованостi може бути скасований в судовому порядку за позовом кредитора в разi, якщо боржник ухиляється вiд виконання умов договору щодо здiйснення поточних розрахункiв за договором реструктуризацiї основного податкового боргу (без пенi та штрафних санкцiй) або щодо повної сплати платником податкiв поточних нарахованих сум податкiв та зборiв (обов'язкових платежiв) до бюджетiв усiх рiвнiв;

     скасування договору про реструктуризацiю заборгованостi є пiдставою для нарахування пенi, штрафних та фiнансових санкцiй вiдповiдно до законодавства на несплачену суму заборгованостi.

     10.4. Розрахунки за договорами реструктуризацiї проводяться учасниками розрахункiв з використанням:

     поточних рахункiв суб'єктiв господарської дiяльностi - учасникiв розрахункiв у разi, якщо розрахунки проводяться за рахунок власних або залучених коштiв учасникiв розрахункiв (за винятком погашення заборгованостi за електричну енергiю мiж споживачами та постачальниками електричної енергiї за регульованим тарифом, а також мiж постачальниками електричної енергiї за регульованим тарифом та оптовим постачальником електричної енергiї - державним пiдприємством "Енергоринок");

     поточних рахункiв для погашення заборгованостi при розрахунках мiж споживачами та постачальниками електричної енергiї за регульованим тарифом, а також мiж постачальниками електричної енергiї за регульованим тарифом та оптовим постачальником електричної енергiї, розрахунки за якими проводяться згiдно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергiї, затвердженим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

     поточних рахункiв енергопостачальникiв та поточного рахунку для погашення заборгованостi, вiдкритого оптовим постачальником електричної енергiї, розрахунки за якими проводяться згiдно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергiї, затвердженим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у разi, якщо для розрахункiв використовуються власнi та/або залученi кошти енергопостачальникiв;

     поточних рахункiв для погашення заборгованостi суб'єктiв господарської дiяльностi - учасникiв розрахункiв, якщо розрахунки проводяться за рахунок коштiв цiльової надбавки вiдповiдно до статтi 11 цього Закону.

     10.5. Реструктуризована заборгованiсть не пiдлягає iндексацiї, на неї не нараховуються пеня, штрафнi та iншi фiнансовi санкцiї, крiм випадкiв розiрвання договору про реструктуризацiю заборгованостi, укладеного вiдповiдно до цього Закону.

     Нарахування пенi на додатковi податковi зобов'язання, розрахованi внаслiдок збiльшення доходiв пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, що внесенi до Реєстру, при укладаннi договорiв про реструктуризацiю заборгованостi, здiйснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

(абзац другий пункту 10.5 статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     10.6. З метою вiдшкодування збиткiв учасникiв розрахункiв вiд списання основної суми дебiторської заборгованостi (без пенi, штрафних та фiнансових санкцiй), що виникла з причин, визначених у пiдпунктi "а" пiдпункту 9.1.2, пiдпунктами 9.1.3, 9.1.4 цього Закону, пiдприємства паливно-енергетичного комплексу мають право укласти договори реструктуризацiї заборгованостi з кредиторами на умовах, визначених цiєю статтею.

     Обсяги заборгованостi, визначенi учасниками розрахункiв для укладання договорiв реструктуризацiї на умовах, визначених цим пунктом, пiдлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi спiльно з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової, бюджетної, податкової полiтики, державної полiтики економiчного i соцiального розвитку, державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, Службою безпеки України.

(абзац другий пiдпункту 10.6 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Стаття 11. Порядок розрахункiв за договорами реструктуризацiї заборгованостi

     11.1. Порядок розрахункiв за договорами реструктуризацiї заборгованостi поширюється на договори, укладенi в порядку, визначеному пунктом 10.6 статтi 10 цього Закону.

     11.2. Джерелом для забезпечення розрахункiв за договорами реструктуризацiї заборгованостi є цiльова надбавка, яка є складовою цiн (тарифiв) на електричну енергiю та газ, а також послуги з їх передачi, транспортування, яка встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Кошти цiльової надбавки, якi призначенi для розрахункiв за договорами реструктуризацiї заборгованостi, не пiдлягають включенню до валових доходiв учасникiв розрахункiв - платникiв податкiв, що їх отримують.

     11.3. Джерелом для забезпечення розрахункiв за договорами реструктуризацiї, укладеними вiдповiдно до пункту 10.6 статтi 10 цього Закону з метою вiдшкодування збиткiв учасникiв розрахункiв вiд списання дебiторської заборгованостi, що виникла з причин, визначених абзацами другим - п'ятим у пiдпунктi "а" пiдпункту 9.1.2, пiдпунктами 9.1.3, 9.1.4 статтi 9 цього Закону, є цiльовi надбавки до оптової ринкової цiни на електричну енергiю та вiдпускної цiни на природний газ Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".

     Джерелом для забезпечення розрахункiв за договорами реструктуризацiї, укладеними вiдповiдно до пункту 10.6 статтi 10 цього Закону з метою вiдшкодування збиткiв учасникiв розрахункiв вiд списання дебiторської заборгованостi, що виникла з причин, визначених абзацами шостим - десятим пiдпункту "а" пiдпункту 9.1.2 статтi 9 цього Закону, є цiльовi надбавки до тарифiв на послуги з передачi електричної енергiї та транспортування природного газу.

     11.4. Рiшення про порядок i термiни запровадження цiльових надбавок для забезпечення розрахункiв за договорами реструктуризацiї заборгованостi приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi пропозицiй та обґрунтувань, наданих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi. При прийняттi рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України визначаються крiм цього учасники розрахункiв - отримувачi цiльової надбавки та суб'єкти господарської дiяльностi, якi отримують кошти за договорами реструктуризацiї, види цiльових надбавок та їх розмiр, а також порядок проведення розрахункiв.

     11.5. Кошти цiльової надбавки у складi цiн (тарифiв) на електричну енергiю надходять на поточний рахунок для погашення заборгованостi, який вiдкривається оптовим постачальником електричної енергiї - державним пiдприємством "Енергоринок", шляхом перерахування коштiв цiльової надбавки згiдно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергiї, встановленим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Кошти цiльової надбавки у складi цiн (тарифiв) на природний газ надходять на поточний рахунок для погашення заборгованостi, який вiдкривається Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України", шляхом перерахування коштiв цiльової надбавки згiдно з окремим алгоритмом розподiлу коштiв, встановленим нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Кошти цiльової надбавки перераховуються оптовим постачальником електричної енергiї - державним пiдприємством "Енергоринок" або Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" пiдприємству паливно-енергетичного комплексу - отримувачу таких коштiв виключно через поточнi рахунки для погашення заборгованостi.

     Кошти цiльової надбавки, отриманi для розрахункiв за договорами реструктуризацiї заборгованостi, перераховуються суб'єктам господарської дiяльностi виключно через поточнi рахунки для погашення заборгованостi як належнi для розрахункiв за договорами реструктуризацiї заборгованостi.

     11.6. Контроль за цiльовим використанням коштiв цiльової надбавки здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Стаття 12. Прикiнцевi положення

     12.1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм статей 3-11.

     12.2. Статтi 3-11 цього Закону набирають чинностi через два мiсяцi з дня його опублiкування.

     12.4. Внести змiни до таких законiв України:

     12.4.1. У Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2-3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356, N 50, ст. 435; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254, ст. 260, N 35, ст. 283, N 38, ст. 319, N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, N 20, ст. 96, N 23, ст. 114; 2002 р., N 2, ст. 11, N 5, ст. 31, N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 33, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 30, ст. 249; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 26, ст. 360, N 32, ст. 393, N 52, ст. 563; 2005 р., NN 17-19, ст. 267):

     статтю 22 пiсля пункту 22.30 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "22.31. Встановити, що на перiод дiї процедури погашення заборгованостi згiдно iз Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" для платникiв податкiв - учасникiв розрахункiв, визначених цим Законом, порядок оподаткування їх прибутку визначається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

     Норми статтi 12 цього Закону не поширюються на заборгованiсть, до якої застосовується механiзм списання на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

     У зв'язку з цим пункт 22.31 вважати пунктом 22.32.

     12.4.2. Пiдпункт 12.4.2 пункту 12.4 статтi 12 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 03.04.97р. N 168/97-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     12.4.3. Пiдпункт 12.4.3 пункту 12.4 статтi 12 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 21.12.2000р. N 2181-III згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     12.4.4. Пiдпункт 12.4.4 пункту 12.4 статтi 12 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 21.04.99р. N 606-XIV згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII)

     12.4.5. У Законi України "Про Державний бюджет України на 2005 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267):

     статтю 64 доповнити словами "операцiй щодо проведення розрахункiв вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу";

     абзац другий статтi 68 доповнити словами "а також крiм випадкiв, визначених у Законi України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

     12.4.6. Пункт 1 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11, ст. 52; 2003 р., N 24, ст. 160; 2004 р., N 22, ст. 312; 2005 р., N 9, ст. 186) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Положення цього Закону щодо провадження у справах про банкрутство пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi беруть участь у процедурi погашення заборгованостi на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

     12.4.7. Пiдпункт 12.4.7 пункту 12.4 статтi 12 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.10.1997р. N 575/97-ВР згiдно iз Законом України вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII)

     12.5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом затвердити нормативно-правовi акти, що випливають iз цього Закону;

     розробити порядок проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi за енергоносiї за участю бюджетiв усiх рiвнiв шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасникiв розрахункiв;

     при розробцi проекту Закону України про Державний бюджет України на 2006 рiк урахувати особливостi проведення взаєморозрахункiв з погашення заборгованостi за енергоносiї за участю бюджетiв усiх рiвнiв шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасникiв розрахункiв;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
23 червня 2005 року
N 2711-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.