ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про ринок електричної енергiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII,
вiд 25 квiтня 2019 року N 2712-VIII,
вiд 18 вересня 2019 року N 107-IX,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 2 жовтня 2019 року N 145-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 264-IX,
вiд 4 грудня 2019 року N 330-IX,
вiд 19 грудня 2019 року N 394-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 719-IX,
вiд 19 червня 2020 року N 738-IX,
вiд 21 липня 2020 року N 810-IX,
вiд 1 вересня 2020 року N 832-IX,
вiд 15 квiтня 2021 року N 1396-IX,
вiд 14 липня 2021 року N 1639-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1657-IX

(З 1 сiчня 2023 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктами 2, 3 пункту 49 роздiлу III Закону України вiд 19 червня 2020 року N 738-IX)

(З 20 лютого 2022 року до статтi 21 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом сорок шостим пiдпункту 2 пункту 10 роздiлу I Закону України вiд 15 липня 2021 року N 1657-IX)

(З 1 листопада 2021 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом "г" пiдпункту 7 пункту 2 роздiлу II Закону України вiд 14 липня 2021 року N 1639-IX)

(У текстi Закону слова "балансуюча група виробникiв за "зеленим" тарифом" в усiх вiдмiнках замiнено словами "балансуюча група гарантованого покупця" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 25 квiтня 2019 року N 2712-VIII)

(У текстi Закону слова "та нормативних документiв", "i нормативних документiв" та "нормативнi документи" у всiх вiдмiнках виключено згiдно iз Законом України вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX)

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади функцiонування ринку електричної енергiї, регулює вiдносини, пов'язанi з виробництвом, передачею, розподiлом, купiвлею-продажем, постачанням електричної енергiї для забезпечення надiйного та безпечного постачання електричної енергiї споживачам з урахуванням iнтересiв споживачiв, розвитку ринкових вiдносин, мiнiмiзацiї витрат на постачання електричної енергiї та мiнiмiзацiї негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) адмiнiстратор комерцiйного облiку електричної енергiї (далi - адмiнiстратор комерцiйного облiку) - юридична особа, яка забезпечує органiзацiю та адмiнiстрування комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї, а також виконує функцiї центральної агрегацiї даних комерцiйного облiку;

     2) адмiнiстратор розрахункiв - юридична особа, яка забезпечує органiзацiю проведення розрахункiв на балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг;

     3) алгоритм розподiлу коштiв - порядок розподiлу уповноваженими банками коштiв з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання без платiжних доручень, що встановлюється Регулятором вiдповiдно до цього Закону;

     31) аукцiонний офiс - оператор системи передачi або iнша юридична особа, визначена вiдповiдно до цього Закону, що забезпечує розподiл пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     4) баланс мiж попитом та пропозицiєю - задоволення прогнозованого попиту споживачiв на електричну енергiю без необхiдностi вжиття заходiв для зменшення обсягу споживання;

     5) балансуюча група - об'єднання учасникiв ринку, що створюється на пiдставi договору про створення балансуючої групи, у межах якого визначений договором учасник ринку, який входить до такого об'єднання, несе вiдповiдальнiсть за баланс електричної енергiї всiх iнших учасникiв ринку, що входять до такого об'єднання;

     6) балансуюча група гарантованого покупця - балансуюча група, в якiй стороною, вiдповiдальною за баланс, є гарантований покупець;

     7) балансуючий ринок електричної енергiї (далi - балансуючий ринок) - ринок, органiзований оператором системи передачi електричної енергiї з метою забезпечення достатнiх обсягiв електричної потужностi та енергiї, необхiдних для балансування в реальному часi обсягiв виробництва та iмпорту електричної енергiї i споживання та експорту електричної енергiї, врегулювання системних обмежень в об'єднанiй енергетичнiй системi України, а також фiнансового врегулювання небалансiв електричної енергiї;

     8) безпека постачання електричної енергiї - спроможнiсть електроенергетичної галузi забезпечувати потреби споживачiв в електричнiй енергiї вiдповiдно до вимог цього Закону;

     9) вертикально iнтегрований суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно вiд органiзацiйно-правової форми та форми власностi, фiзична особа, у тому числi яка здiйснює контроль над iншою юридичною чи фiзичною особою, що провадить дiяльнiсть з передачi та/або розподiлу електричної енергiї i щонайменше одну з функцiй з виробництва або постачання електричної енергiї, або група таких осiб, пов'язаних мiж собою безпосередньо чи опосередковано вiдносинами контролю, що провадять дiяльнiсть з передачi та/або розподiлу електричної енергiї i щонайменше одну з функцiй з виробництва або постачання електричної енергiї;

     10) виробник електричної енергiї (далi - виробник) - суб'єкт господарювання, який здiйснює виробництво електричної енергiї;

     11) виробництво електричної енергiї - дiяльнiсть, пов'язана з перетворенням енергiї з енергетичних ресурсiв будь-якого походження в електричну енергiю за допомогою технiчних засобiв;

     12) вiдповiдальнiсть за баланс - зобов'язання учасникiв ринку повiдомляти i виконувати погодиннi графiки електричної енергiї вiдповiдно до обсягiв купленої та проданої електричної енергiї та нести фiнансову вiдповiдальнiсть за врегулювання небалансiв;

     13) вiльна пропускна спроможнiсть мiждержавного перетину (далi - вiльна пропускна спроможнiсть) - доступна пропускна спроможнiсть мiждержавного перетину за вирахуванням розподiленої на аукцiонах величини пропускної спроможностi та пропускної спроможностi, на яку не поширюється дiя вимог статей 38, 39 цього Закону. У розрахунку добової вiльної пропускної спроможностi враховується невикористана величина пропускної спроможностi, розподiленої на попереднiх аукцiонах;

     14) внутрiшньодобовий ринок електричної енергiї (далi - внутрiшньодобовий ринок) - сегмент ринку електричної енергiї, на якому купiвля-продаж електричної енергiї здiйснюється безперервно пiсля завершення торгiв на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фiзичного постачання електричної енергiї;

     15) вразливi споживачi - побутовi споживачi, визначенi у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку, якi мають право на передбаченi законом пiдтримку для вiдшкодування витрат на оплату спожитої електричної енергiї та/або захист вiд вiдключення у певнi перiоди;

     16) гарантований покупець електричної енергiї (далi - гарантований покупець) - суб'єкт господарювання, що вiдповiдно до цього Закону зобов'язаний купувати електричну енергiю у виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф, а також у виробникiв за аукцiонною цiною та виконувати iншi функцiї, визначенi законодавством;

(пункт 16 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     161) гарантованiсть - гарантiя того, що надане фiзичне право на використання мiждержавного перетину залишиться доступним для використання i що вiдшкодування буде виплачено вiдповiдно до порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв, якщо таке право буде зменшено;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 161 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     17) двостороннiй договiр - договiр купiвлi-продажу електричної енергiї, укладений мiж двома учасниками ринку поза органiзованими сегментами ринку, крiм договору постачання електричної енергiї споживачу;

     18) диспетчерське управлiння - оперативно-технологiчне управлiння об'єднаною енергетичною системою України iз забезпеченням надiйного i безперебiйного постачання електричної енергiї споживачам з додержанням вимог енергетичної безпеки;

     19) договiр купiвлi-продажу електричної енергiї на внутрiшньодобовому ринку - договiр, укладений в електроннiй формi мiж оператором ринку та учасником внутрiшньодобових торгiв на купiвлю-продаж електричної енергiї за результатами внутрiшньодобових торгiв, вiдповiдно до якого здiйснюється одночасне прийняття учасниками внутрiшньодобових торгiв прав та зобов'язань з купiвлi-продажу електричної енергiї за результатами проведення вiдповiдних внутрiшньодобових торгiв;

     20) договiр купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку "на добу наперед" (далi - договiр на ринку "на добу наперед") - договiр, укладений в електроннiй формi мiж оператором ринку та учасником торгiв "на добу наперед" на купiвлю-продаж електричної енергiї за результатами торгiв "на добу наперед", вiдповiдно до якого здiйснюється одночасне прийняття учасником торгiв "на добу наперед" i оператором ринку прав та зобов'язань з купiвлi-продажу електричної енергiї за результатами проведення вiдповiдних торгiв "на добу наперед";

     201) договiр про участь у розподiлi пропускної спроможностi - договiр, який врегульовує вiдносини в процесi набуття, використання, продажу, оплати та припинення фiзичного права на використання мiждержавного перетину;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 201 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     21) дозволена потужнiсть - максимальна величина потужностi, дозволена до використання в будь-який час за кожним об'єктом споживача вiдповiдно до умов договору, набута на пiдставi виконання договору про приєднання або у результатi набуття права власностi чи користування на об'єкт (об'єкти);

     22) допомiжнi послуги - послуги, визначенi цим Законом та правилами ринку, якi оператор системи передачi закуповує у постачальникiв допомiжних послуг для забезпечення сталої i надiйної роботи об'єднаної енергетичної системи України та якостi електричної енергiї вiдповiдно до встановлених вимог;

(пункт 22 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     23) фiзичне право на передачу - набуте право на використання пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв мiж двома енергетичними системами сумiжних держав (торговими зонами) у визначеному напрямку та протягом визначеного перiоду часу;

(пункт 23 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     24) доступ третiх сторiн - право будь-якого користувача системи використовувати систему передачi електричної енергiї та системи розподiлу електричної енергiї на заздалегiдь i публiчно оголошених умовах вiдповiдно до принципiв прозоростi i недискримiнацiйностi;

     25) доступна пропускна спроможнiсть мiждержавного перетину (далi - доступна пропускна спроможнiсть) - величина максимальної потужностi електричної енергiї, що може бути передана з енергетичної системи однiєї держави до енергетичної системи iншої держави у вiдповiдному напрямку, за умови гарантованого забезпечення безпеки i надiйностi функцiонування ОЕС України;

     26) електрична енергiя - енергiя, що виробляється на об'єктах електроенергетики i є товаром, призначеним для купiвлi-продажу;

     27) електрична мережа - сукупнiсть електроустановок для передачi та/або розподiлу електричної енергiї;

     28) електроенергетика - галузь економiки України, що забезпечує споживачiв електричною енергiєю;

     29) електроенергетичне пiдприємство - суб'єкт господарювання, який здiйснює одну з таких функцiй: виробництво, передачу, розподiл, постачання електричної енергiї споживачу або трейдерську дiяльнiсть;

     291) електронний аукцiон з купiвлi-продажу електричної енергiї - аукцiон, що проводиться за допомогою програмного забезпечення органiзатора такого аукцiону;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 291 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     30) електропостачальник - суб'єкт господарювання, який здiйснює продаж електричної енергiї за договором постачання електричної енергiї споживачу;

     31) електростанцiя - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергiї або комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї;

     32) електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування i споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачi, розподiлу чи споживання електричної енергiї;

     33) енергоефективнiсть та управлiння попитом - всеохоплюючий або iнтегрований пiдхiд, спрямований на здiйснення впливу на обсяг та графiк споживання електричної енергiї з метою зменшення споживання первинної енергiї та максимальних (пiкових) навантажень, при цьому перевага надається залученню iнвестицiй, спрямованих на пiдвищення енергоефективностi та засоби регулювання навантаження, а не iнвестицiям у збiльшення генеруючих потужностей, якщо першi iз зазначених заходiв є бiльш ефективним та економiчним варiантом, враховуючи позитивний вплив на навколишнє природне середовище в результатi скорочення споживання енергiї та аспекти, пов'язанi з безпекою постачання, i пов'язанi з ними витрати на розподiл;

     34) заборонена зона гiдротехнiчних споруд - територiя, що прилягає до основної огорожi з внутрiшнього боку територiї гiдроелектротехнiчної споруди, обладнана iнженерно-технiчними засобами та позначена попереджувальними знаками, а також дiлянка водного об'єкта, б'єфу на вiдстанi 500 метрiв вiд греблi гiдроелектростанцiї, позначена знаками, що попереджають про заборону доступу на цю територiю стороннiх осiб, суден та плавучих об'єктiв;

     35) захищенi споживачi - споживачi, до яких застосовується особливий режим вiдключення та/або обмеження електропостачання для запобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй техногенного характеру;

     36) заходи управлiння попитом - комплекс органiзацiйних, технiчних та iнших заходiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi функцiонування енергосистеми за рахунок керованої тимчасової (обмеженої у часi) змiни споживання електричної енергiї на договiрних засадах;

     361) зменшення фiзичного права на передачу - зменшення обсягу набутого фiзичного права на передачу у разi перевантаження такого мiждержавного перетину, дiї обставин непереборної сили або через неможливiсть забезпечення дотримання стандартiв операцiйної безпеки;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 361 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     37) розрахунки на ринку електричної енергiї - процес виконання взаємних фiнансових вимог та зобов'язань учасникiв ринку за договорами купiвлi-продажу електричної енергiї i послуг, що надаються на ринку електричної енергiї, у тому числi шляхом неттiнгу та за рахунок вiдповiдних фiнансових гарантiй;

(пункт 37 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     38) комерцiйний облiк електричної енергiї - сукупнiсть процесiв та процедур iз забезпечення формування даних щодо обсягiв виробленої, вiдпущеної, переданої, розподiленої, спожитої, iмпортованої та експортованої електричної енергiї у визначений промiжок часу з метою використання таких даних для здiйснення розрахункiв мiж учасниками ринку;

     39) контрольована зона гiдротехнiчних споруд - позначена попереджувальними знаками територiя бетонних та земельних гребель гiдроелектротехнiчних споруд i земельних дiлянок, розташованих мiж водосховищами i дренажними каналами;

     40) користувачi системи передачi/розподiлу (далi - користувачi системи) - фiзичнi особи, у тому числi фiзичнi особи - пiдприємцi, або юридичнi особи, якi вiдпускають або приймають електричну енергiю до/з системи передачi/розподiлу або використовують системи передачi/розподiлу для передачi/розподiлу електричної енергiї;

     41) лiнiйна частина приєднання - електрична мережа для потреб замовника при нестандартному приєднаннi вiд найближчої точки в iснуючих (дiючих) електричних мережах (повiтряна лiнiя, трансформаторна пiдстанцiя або розподiльний пункт) оператора системи розподiлу вiдповiдного ступеня напруги до точки приєднання електроустановок замовника;

     42) малий непобутовий споживач - споживач, який не є побутовим споживачем i купує електричну енергiю для власного споживання, електроустановки якого приєднанi до електричних мереж з договiрною потужнiстю до 50 кВт;

(пункт 42 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     43) мiждержавна лiнiя електропередачi - лiнiя електропередачi, що перетинає кордон мiж Україною та iншою державою i з'єднує об'єднану енергетичну систему України з системою передачi сумiжної держави;

     44) мiждержавний перетин - сукупнiсть мiждержавних лiнiй електропередачi та електричних установок, що використовуються для з'єднання об'єднаної енергетичної системи України з системою передачi сумiжної держави;

     45) надзвичайна ситуацiя в об'єднанiй енергетичнiй системi України - ситуацiя, за якої виникає загроза порушення режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслiдок дефiциту електричної енергiї та/або потужностi, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетокiв i перевантаження мережевих елементiв, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварiйного рiвня;

     46) небаланс електричної енергiї - розрахована вiдповiдно до правил ринку для кожного розрахункового перiоду рiзниця мiж фактичними обсягами вiдпуску або споживання, iмпорту, експорту електричної енергiї сторони, вiдповiдальної за баланс, та обсягами купленої i проданої електричної енергiї, зареєстрованими вiдповiдно до правил ринку;

     47) непобутовий споживач - фiзична особа - пiдприємець або юридична особа, яка купує електричну енергiю, що не використовується нею для власного побутового споживання;

     48) неявний аукцiон - механiзм мiждержавної купiвлi-продажу електричної енергiї, що передбачає одночасний розподiл фiзичного права на передачу i купiвлю-продаж електричної енергiї та визначення вiдповiдної сукупної цiни;

(пункт 48 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     49) нова мiждержавна лiнiя електропередачi - мiждержавна лiнiя електропередачi, будiвництво якої не завершено на день набрання чинностi цим Законом;

     50) нормативно-технiчний документ - норми, правила та iнструкцiї, прийнятi та зареєстрованi в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технiчного стану i експлуатацiї електричних установок та мереж;

(пункт 50 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     51) об'єднана енергетична система України (далi - ОЕС України) - сукупнiсть електростанцiй, електричних мереж, iнших об'єктiв електроенергетики, що об'єднанi спiльним режимом виробництва, передачi та розподiлу електричної енергiї при централiзованому управлiннi цим режимом;

     52) об'єкт електроенергетики - електрична станцiя (крiм ядерної частини атомної електричної станцiї), електрична пiдстанцiя, електрична мережа;

     53) перевантаження - ситуацiя, за якої мiждержавний перетин через недостатнiсть його пропускної спроможностi та/або система передачi електроенергiї не може прийняти всi фiзичнi потоки електричної енергiї;

(пункт 53 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     54) оператор ринку - юридична особа, що забезпечує функцiонування ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку та органiзацiю купiвлi-продажу електричної енергiї на цих ринках, а також має право органiзовувати та проводити електроннi аукцiони з купiвлi-продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, що видаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(пункт 54 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     55) оператор системи передачi - юридична особа, вiдповiдальна за експлуатацiю, диспетчеризацiю, забезпечення технiчного обслуговування, розвиток системи передачi та мiждержавних лiнiй електропередачi, а також за забезпечення довгострокової спроможностi системи передачi щодо задоволення обґрунтованого попиту на передачу електричної енергiї;

     56) оператор системи розподiлу - юридична особа, вiдповiдальна за безпечну, надiйну та ефективну експлуатацiю, технiчне обслуговування та розвиток системи розподiлу i забезпечення довгострокової спроможностi системи розподiлу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподiл електричної енергiї з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективностi;

     57) операцiйна безпека - спроможнiсть електричних станцiй, системи передачi та системи розподiлу функцiонувати в нормальному режимi або якнайшвидше повертатися до нормального режиму роботи, що характеризується гранично допустимими показниками температури, рiвнiв напруги, струмiв короткого замикання, частоти i стiйкостi;

(пункт 57 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     571) органiзатор електронного аукцiону - суб'єкт господарювання, що забезпечує органiзацiю та проведення аукцiонiв з продажу електричної енергiї;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 571 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     58) органiзований сегмент ринку електричної енергiї - ринок "на добу наперед", внутрiшньодобовий ринок та балансуючий ринок;

     59) особливо важливi об'єкти електроенергетики - об'єкти, що забезпечують стале функцiонування ОЕС України, руйнацiя або пошкодження яких призведе до порушення електропостачання суб'єктiв господарювання i побутових споживачiв, можливих людських жертв i значних матерiальних збиткiв;

     60) передача електричної енергiї (далi - передача) - транспортування електричної енергiї електричними мережами оператора системи передачi вiд електричних станцiй до пунктiв пiдключення систем розподiлу та електроустановок споживання (не включаючи постачання електричної енергiї), а також мiждержавними лiнiями;

     61) перспективне планування - здiйснення планування необхiдностi майбутнiх iнвестицiй у генеруючу потужнiсть, потужнiсть системи передачi та/або потужнiсть системи розподiлу на довгострокову перспективу (на п'ять рокiв та бiльше) для задоволення потреб системи в електроенергiї, а також забезпечення постачання електричної енергiї споживачам;

     62) побутовий споживач - iндивiдуальний побутовий споживач (фiзична особа, яка використовує електричну енергiю для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професiйну та/або господарську дiяльнiсть) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об'єднання фiзичних осiб - побутових споживачiв, яка розраховується за електричну енергiю за показами загального розрахункового засобу облiку в обсязi електричної енергiї, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фiзичних осiб, що не включають професiйну та/або господарську дiяльнiсть);

(пункт 62 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     63) послуга iз забезпечення розвитку генеруючої потужностi - заходи з будiвництва нової генеруючої потужностi, проведення реконструкцiї (модернiзацiї) дiючої генеруючої потужностi, що здiйснюються учасниками ринку, визначеними за результатами конкурсу, проведеного вiдповiдно до цього Закону;

     64) постачальник допомiжних послуг - учасник ринку, який вiдповiдає встановленим правилами ринку вимогам щодо надання допомiжних послуг та зареєстрований вiдповiдно до правил ринку для надання таких послуг;

     65) постачальник послуг комерцiйного облiку - суб'єкт господарювання, який надає послуги комерцiйного облiку на ринку електричної енергiї вiдповiдно до вимог цього Закону;

     66) постачальник "останньої надiї" - визначений вiдповiдно до цього Закону електропостачальник, який за обставин, встановлених цим Законом, не має права вiдмовити споживачу в укладеннi договору постачання електричної енергiї на обмежений перiод часу;

     67) постачальник унiверсальної послуги - визначений вiдповiдно до цього Закону електропостачальник, який виконує зобов'язання щодо надання унiверсальної послуги;

     68) постачання електричної енергiї - продаж, включаючи перепродаж, електричної енергiї;

     69) поточний рахунок iз спецiальним режимом використання - рахунок, вiдкритий в уповноваженому банку i призначений для забезпечення проведення розрахункiв вiдповiдно до цього Закону;

(пункт 69 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     70) приєднання електроустановки (далi - приєднання) - надання замовнику оператором системи передачi або оператором системи розподiлу послуги iз створення технiчної можливостi для передачi (прийняття) у мiсце приєднання електроустановки замовника вiдповiдної потужностi до електричних мереж системи передачi або системи розподiлу (у тому числi новозбудованих) електричної енергiї необхiдного обсягу з дотриманням показникiв її якостi та надiйностi;

     71) пряма лiнiя - лiнiя електропередачi, що з'єднує генеруючий об'єкт виробника з електроустановками споживача та використовується виключно ними;

     72) Регулятор - Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

     73) ринок допомiжних послуг - система вiдносин, що виникають у зв'язку з придбанням оператором системи передачi допомiжних послуг у постачальникiв допомiжних послуг;

     74) ринок електричної енергiї - система вiдносин, що виникають мiж учасниками ринку пiд час здiйснення купiвлi-продажу електричної енергiї та/або допомiжних послуг, передачi та розподiлу, постачання електричної енергiї споживачам;

     75) ринок електричної енергiї "на добу наперед" (далi - ринок "на добу наперед") - сегмент ринку електричної енергiї, на якому здiйснюється купiвля-продаж електричної енергiї на наступну за днем проведення торгiв добу;

     76) розвиток ОЕС України - нове будiвництво, реконструкцiя або технiчне переоснащення об'єктiв електроенергетики;

     77) роздрiбний ринок електричної енергiї (далi - роздрiбний ринок) - система вiдносин, що виникають мiж споживачем електричної енергiї та електропостачальником у процесi постачання електричної енергiї, а також iншими учасниками ринку, якi надають пов'язанi з постачанням електричної енергiї послуги;

     78) розподiл електричної енергiї (далi - розподiл) - транспортування електричної енергiї вiд електроустановок виробникiв електричної енергiї або електроустановок оператора системи передачi мережами оператора системи розподiлу, крiм постачання електричної енергiї;

     79) розподiлена генерацiя - електростанцiя встановленої потужностi 20 МВт та менше, приєднана до системи розподiлу електричної енергiї;

     80) сертифiкацiя оператора системи передачi - пiдтвердження рiшенням Регулятора виконання суб'єктом господарювання вимог щодо вiдокремлення та незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом;

     81) система передачi електричної енергiї (далi - система передачi) - система лiнiй, допомiжного обладнання, обладнання для трансформацiї та перемикань, що використовується для передачi електричної енергiї;

     82) система розподiлу електричної енергiї (далi - система розподiлу) - система лiнiй, допомiжного обладнання, обладнання для трансформацiї та перемикань, що використовується для розподiлу електроенергiї;

     83) системнi обмеження - обставини, обумовленi необхiднiстю забезпечення функцiонування ОЕС України в межах гранично допустимих значень, за яких можливе вiдхилення вiд оптимального розподiлу навантаження генеруючих потужностей вiдповiдно до їх договiрних обсягiв вiдпуску електричної енергiї та/або оптимального розподiлу навантаження генеруючих потужностей вiдповiдно до пропозицiй (заявок) на балансуючому ринку;

     84) споживач - фiзична особа, у тому числi фiзична особа - пiдприємець, або юридична особа, що купує електричну енергiю для власного споживання;

     85) ставка плати за лiнiйну частину приєднання - вартiсть створення одиницi довжини електричної мережi вiд найближчої точки в iснуючих (дiючих) електричних мережах (повiтряна лiнiя, трансформаторна пiдстанцiя або розподiльний пункт) оператора системи розподiлу вiдповiдного ступеня напруги, вiд якої необхiдно здiйснювати будiвництво електричних мереж, до точки приєднання електроустановок замовника;

     86) ставка плати за нестандартне приєднання потужностi - встановлене Регулятором для кожного оператора системи розподiлу значення складової вартостi послуги з приєднання 1 кВт потужностi, яке диференцiюється за такими показниками:

     тип електроустановки, що приєднується (електроустановка, призначена для виробництва електричної енергiї, електроустановка, призначена для споживання електричної енергiї);

     категорiя надiйностi електропостачання;

     ступiнь напруги у точцi приєднання (110/35/10(6)/0,4 кВ);

     замовлена потужнiсть;

     мiсцезнаходження електроустановки заявника (мiська або сiльська мiсцевiсть);

     завантаженiсть трансформаторної пiдстанцiї;

     87) ставка плати за стандартне приєднання - встановлене Регулятором на визначений строк для кожного оператора системи розподiлу значення вартостi послуги з приєднання 1 кВт потужностi;

     88) стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до дiючих мереж оператора системи розподiлу на вiдстань, що не перевищує 300 метрiв по прямiй лiнiї вiд мiсця забезпечення потужностi до мiсця приєднання, яке диференцiюється за ступенем потужностi:

     перший ступiнь - до 16 кВт включно;

     другий ступiнь - вiд 16 кВт до 50 кВт включно;

     89) сторона, вiдповiдальна за баланс, - учасник ринку, зобов'язаний повiдомляти та виконувати свої погодиннi графiки електричної енергiї (та/або балансуючої групи) вiдповiдно до обсягiв купленої та/або проданої електричної енергiї та фiнансово вiдповiдальний перед оператором системи передачi за свої небаланси (та/або небаланси балансуючої групи);

     90) торги електричною енергiєю на внутрiшньодобовому ринку (далi - торги на внутрiшньодобовому ринку) - процес визначення обсягiв та цiни на електричну енергiю пiсля завершення торгiв на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фiзичного постачання електричної енергiї вiдповiдно до правил внутрiшньодобового ринку;

     91) торги електричною енергiєю на ринку "на добу наперед" (далi - торги "на добу наперед") - процес визначення обсягiв та цiни на електричну енергiю для розрахункових перiодiв наступної за днем проведення торгiв доби вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед";

     92) трейдер - суб'єкт господарювання, що здiйснює купiвлю електричної енергiї виключно з метою її перепродажу, крiм продажу за договором постачання електричної енергiї споживачу;

     93) унiверсальна послуга - постачання електричної енергiї побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхнi права бути забезпеченими електричною енергiєю визначеної якостi на умовах, визначених вiдповiдно до цього Закону, на всiй територiї України;

     94) уповноважений банк ринку електричної енергiї (уповноважений банк) - будь-який банк, у статутному капiталi якого не менше 75 вiдсоткiв акцiй (часток) належать державi, що вiдповiдає визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України вимогам та вiднесений Кабiнетом Мiнiстрiв України до перелiку уповноважених банкiв i має право здiйснювати обслуговування поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання учасникiв ринку;

(пункт 16 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     95) постачальник послуг з балансування - учасник ринку, який вiдповiдає вимогам правил ринку щодо участi у балансуваннi обсягiв виробництва (вiдпуску), iмпорту та споживання, експорту електричної енергiї, що здiйснюється на балансуючому ринку, та зареєстрований для участi у балансуваннi;

     951) система накопичення енергiї - електроустановка, що включає обладнання для зберiгання енергiї, iнженернi споруди, обладнання для перетворення енергiї та пов'язане з ними допомiжне обладнання, яка приєднана до системи передачi або системи розподiлу електричної енергiї або мереж електростанцiї, або мереж споживача з метою вiдбору електричної енергiї, накопичення, перетворення та зберiгання енергiї, а також подальшого вiдпуску електричної енергiї в систему передачi або розподiлу електричної енергiї або в мережi електростанцiї, або в мережi споживача;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 951 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     96) учасник ринку електричної енергiї (далi - учасник ринку) - виробник, електропостачальник, трейдер, оператор системи передачi, оператор системи розподiлу, оператор ринку, гарантований покупець та споживач, якi провадять свою дiяльнiсть на ринку електричної енергiї у порядку, передбаченому цим Законом;

     961) третя держава - держава, що не є членом (стороною) Європейського Союзу чи Енергетичного Спiвтовариства;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 961 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     962) зареєстрований учасник - суб'єкт господарювання, в тому числi нерезидент, який вiдповiдає вимогам, визначеним порядком розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв, та уклав договiр про участь у розподiлi пропускної спроможностi з аукцiонним офiсом;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 962 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     97) явний аукцiон - механiзм розподiлу пропускної спроможностi, за яким набувається фiзичне право на передачу та визначається цiна за таке право, крiм купiвлi-продажу електричної енергiї.

(пункт 97 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     2. Iншi термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Господарському, Цивiльному кодексах України, законах України "Про альтернативнi джерела енергiї", "Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу", "Про захист економiчної конкуренцiї" та iнших законах України.

     Термiн "лiнiйний об'єкт енергетичної iнфраструктури" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Законi України "Про землi енергетики та правовий режим спецiальних зон енергетичних об'єктiв".

(частину другу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     Термiни "будiвництво", "електронний кабiнет Єдиної державної електронної системи у сферi будiвництва" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi".

(частину другу статтi 1 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     Стаття 2. Правовi основи функцiонування ринку електричної енергiї

     1. Правову основу функцiонування ринку електричної енергiї становлять Конституцiя України, цей Закон, закони України "Про альтернативнi джерела енергiї", "Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу", "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про природнi монополiї", "Про захист економiчної конкуренцiї", "Про охорону навколишнього природного середовища", мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iншi акти законодавства України.

     На виконання зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного Спiвтовариства та Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, цей Закон спрямований на iмплементацiю актiв законодавства Енергетичного Спiвтовариства у сферi енергетики, а саме Директиви 2009/72/ЄС про спiльнi правила внутрiшнього ринку електричної енергiї та про скасування Директиви 2003/54/ЄС, Регламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мережi транскордонного обмiну електроенергiєю та скасування Регламенту (ЄС) 1228/2003, Директиви 2005/89/ЄС про заходи для забезпечення безпеки iнвестування до системи електропостачання та iнфраструктури.

     2. Основнi умови дiяльностi учасникiв ринку електричної енергiї та взаємовiдносин мiж ними визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють впровадження цього Закону, зокрема:

     1) правилами ринку, якi, в тому числi, визначають правила функцiонування балансуючого ринку та ринку допомiжних послуг;

     2) правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку;

     3) кодексом системи передачi, кодексом систем розподiлу;

     4) кодексом комерцiйного облiку;

     5) правилами роздрiбного ринку;

     6) iншими нормативно-правовими актами.

     Правила ринку, кодекс системи передачi та кодекс комерцiйного облiку розробляються i адмiнiструються оператором системи передачi та затверджуються Регулятором.

     Правила ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку розробляються i адмiнiструються оператором ринку та затверджуються Регулятором.

     Кодекс систем розподiлу та правила роздрiбного ринку затверджуються Регулятором.

     Проекти правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, кодексiв системи передачi та систем розподiлу, кодексу комерцiйного облiку, правил роздрiбного ринку, iнших нормативно-правових актiв, що можуть вплинути на конкуренцiю, пiдлягають погодженню з Антимонопольним комiтетом України.

(абзац одинадцятий частини другої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     Антимонопольний комiтет України надає Регулятору iнформацiю про результати розгляду проектiв зазначених нормативно-правових актiв протягом 10 днiв, а в разi повторного погодження - протягом п'яти днiв з дня їх надходження до Антимонопольного комiтету України.

(абзац дванадцятий частини другої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     Якщо вiдповiдно до цього Закону передбачається надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок ресурсiв держави чи мiсцевих ресурсiв у будь-якiй формi, надавачi державної допомоги повиннi отримати рiшення Антимонопольного комiтету України у порядку, встановленому Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

     3. Правила ринку визначають, зокрема, порядок реєстрацiї учасникiв ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансiв електричної енергiї, правила балансування, правила функцiонування ринку допомiжних послуг, порядок проведення розрахункiв на балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг, порядок надання послуг iз зменшення навантаження виробником, який здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною, порядок виставлення рахункiв, порядок внесення змiн до правил ринку, положення щодо функцiонування ринку при виникненнi надзвичайної ситуацiї в ОЕС України.

(частина третя статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     4. Правила ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку визначають, зокрема, порядок реєстрацiї учасникiв ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами купiвлi-продажу електричної енергiї на цих ринках, порядок органiзацiї та проведення торгiв, порядок визначення цiни на електричну енергiю, у тому числi у разi неконкурентної поведiнки, порядок проведення розрахункiв на цих ринках, порядок визначення вартостi послуг оператора ринку та порядок її оплати, порядок розкриття iнформацiї та оприлюднення iнформацiї, порядок врегулювання спорiв мiж оператором ринку та учасниками ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, порядок внесення змiн до правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

     5. Правила роздрiбного ринку передбачають, зокрема, загальнi умови постачання електричної енергiї споживачам, систему договiрних вiдносин мiж учасниками роздрiбного ринку, права та обов'язки учасникiв ринку, процедуру замiни споживачем постачальника електричної енергiї, умови та порядок припинення та вiдновлення постачання електричної енергiї споживачу, процедуру розгляду скарг споживачiв, особливостi постачання електричної енергiї постачальником унiверсальної послуги, постачальником "останньої надiї".

     6. Кодекс системи передачi та кодекс систем розподiлу визначають, зокрема, порядок планування розвитку системи передачi та систем розподiлу; умови та порядок доступу до системи передачi/розподiлу, умови та порядок приєднання до системи передачi/розподiлу, характеристики та порядок надання допомiжних послуг оператору системи передачi, порядок оперативного планування; порядок управлiння та експлуатацiї системи в нормальних та аварiйних режимах; стандарти операцiйної безпеки, критерiї, що застосовуються оператором системи передачi для диспетчеризацiї генеруючих потужностей та використання мiждержавних перетинiв, порядок диспетчеризацiї розподiленої генерацiї та умови надання прiоритетностi об'єктам електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї.

     Кодекс системи передачi має вiдповiдати вимогам нормативно-правових актiв Енергетичного Спiвтовариства.

     7. Кодекс комерцiйного облiку визначає, зокрема, основнi положення щодо органiзацiї комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї, права та обов'язки учасникiв ринку, постачальникiв послуг комерцiйного облiку та адмiнiстратора комерцiйного облiку щодо забезпечення комерцiйного облiку електричної енергiї, отримання точних i достовiрних даних комерцiйного облiку та їх агрегацiї (об'єднання), порядок проведення реєстрацiї постачальникiв послуг комерцiйного облiку, точок комерцiйного облiку та реєстрацiї автоматизованих систем, що використовуються для комерцiйного облiку електричної енергiї.

     8. Вимоги щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення iнформацiї на ринку електричної енергiї визначаються цим Законом, правилами ринку, правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, правилами роздрiбного ринку, кодексом системи передачi, кодексом систем розподiлу, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють впровадження цього Закону.

     9. Учасникам ринку дозволяється обробка персональних даних для здiйснення функцiй та повноважень, передбачених цим Законом. Захист персональних даних здiйснюється учасниками ринку вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних".

     10. Учасники ринку мають право подавати пропозицiї щодо внесення змiн до правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, кодексу системи передачi, кодексу систем розподiлу, кодексу комерцiйного облiку та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї, до вiдповiдних державних органiв та операторiв, що здiйснюють розроблення, затвердження та/або адмiнiстрування вiдповiдних актiв.

     Проекти зазначених нормативно-правових актiв та проекти змiн до них оприлюднюються для проведення консультацiй з учасниками ринку не менш як за один мiсяць до їх прийняття.

     11. Суб'єкти владних повноважень, а також суди при застосовуваннi норм цього Закону беруть до уваги правозастосовну практику Енергетичного Спiвтовариства та Європейського Союзу, зокрема рiшення Суду Європейського Союзу (Європейського Суду, Загального Суду), практику Європейської Комiсiї та Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства щодо застосовування положень актiв законодавства Європейського Союзу, зазначених у цiй статтi.

     12. Рiшення (заходи) суб'єктiв владних повноважень, прийнятi на виконання норм цього Закону, мають прийматися на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Конституцiєю i законами України, з урахуванням права особи на участь у процесi прийняття рiшення, вiдповiдати метi, з якою повноваження наданi, бути обґрунтованими, вiдповiдати принципам неупередженостi, добросовiсностi, розсудливостi, пропорцiйностi, прозоростi, недискримiнацiї та своєчасностi.

     Згiдно з принципом пропорцiйностi рiшення (заходи) суб'єктiв владних повноважень повиннi бути необхiдними i мiнiмально достатнiми для досягнення мети - задоволення загальносуспiльного iнтересу.

     Згiдно з принципом прозоростi рiшення (заходи) суб'єктiв владних повноважень мають бути належним чином обґрунтованi та повiдомленi суб'єктам, яких вони стосуються, у належний строк до набрання ними чинностi або введення в дiю.

     Згiдно з принципом недискримiнацiї рiшення, дiї, бездiяльнiсть суб'єктiв владних повноважень не можуть призводити:

     до юридичного або фактичного обсягу прав та обов'язкiв особи, який є вiдмiнним вiд обсягу прав та обов'язкiв iнших осiб у подiбних ситуацiях, якщо лише така вiдмiннiсть не є необхiдною та мiнiмально достатньою для задоволення загальносуспiльного iнтересу;

     до юридичного або фактичного обсягу прав та обов'язкiв особи, який є таким, як i обсяг прав та обов'язкiв iнших осiб у неподiбних ситуацiях, якщо така однаковiсть не є необхiдною та мiнiмально достатньою для задоволення загальносуспiльного iнтересу.

     Дiя принципiв пропорцiйностi, прозоростi i недискримiнацiї поширюється також на учасникiв ринку електричної енергiї у випадках, передбачених цим Законом.

     Стаття 3. Принципи функцiонування ринку електричної енергiї

     1. Ринок електричної енергiї функцiонує на конкурентних засадах, крiм дiяльностi суб'єктiв природних монополiй, з обмеженнями, встановленими цим Законом.

     2. Функцiонування ринку електричної енергiї здiйснюється на принципах:

     1) забезпечення енергетичної безпеки України;

     2) забезпечення безпеки постачання електричної енергiї споживачам, захисту їхнiх прав та iнтересiв;

     3) створення умов безпечної експлуатацiї об'єктiв електроенергетики;

     4) збереження цiлiсностi, забезпечення надiйного та ефективного функцiонування ОЕС України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння нею;

     5) забезпечення балансу мiж попитом та пропозицiєю електричної енергiї;

     6) розвитку мiждержавних перетинiв з енергосистемами сумiжних держав;

     7) енергоефективностi та захисту навколишнього природного середовища;

     8) сприяння розвитку альтернативної та вiдновлюваної енергетики;

     9) добросовiсної конкуренцiї;

     10) рiвностi прав на продаж та купiвлю електричної енергiї;

     11) вiльного вибору електропостачальника споживачем;

     12) недискримiнацiйного i прозорого доступу до системи передачi та систем розподiлу;

     13) недискримiнацiйної участi в ринку електричної енергiї;

     14) незалежного державного регулювання;

     15) недискримiнацiйного цiно- та тарифоутворення, що вiдображає економiчно обґрунтованi витрати;

     16) вiдповiдальностi учасникiв ринку за недотримання правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, кодексу системи передачi, кодексу систем розподiлу, кодексу комерцiйного облiку, правил роздрiбного ринку, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї, та умов договорiв, що укладаються на цьому ринку;

     17) спiвробiтництва та iнтеграцiї ринку електричної енергiї на регiональному та загальноєвропейському рiвнях.

     3. Обов'язковою умовою участi в ринку електричної енергiї (крiм споживачiв, якi купують електроенергiю за договором постачання електричної енергiї споживачу) є укладення договору про врегулювання небалансiв з оператором системи передачi.

     Стаття 4. Договiрне забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї

     1. Учасники ринку електричної енергiї провадять свою дiяльнiсть на ринку електричної енергiї на договiрних засадах. Для забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї укладаються такi види договорiв:

     1) двостороннiй договiр купiвлi-продажу електричної енергiї (двостороннiй договiр);

     2) про участь у ринку "на добу наперед" та/або внутрiшньодобовому ринку;

     3) про купiвлю-продаж електричної енергiї на ринку "на добу наперед";

     4) про купiвлю-продаж електричної енергiї на внутрiшньодобовому ринку;

     5) про участь у балансуючому ринку;

     6) про врегулювання небалансiв;

     7) про надання послуг з розподiлу;

     8) про надання послуг з передачi;

     9) про надання допомiжних послуг;

     10) про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     11) про приєднання до системи передачi;

     12) про приєднання до системи розподiлу;

     13) про участь у розподiлi пропускної спроможностi;

(пункт 13 частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     14) про постачання електричної енергiї споживачу;

     15) про постачання електричної енергiї постачальником унiверсальних послуг;

     16) про постачання електричної енергiї постачальником "останньої надiї";

     17) про надання послуг комерцiйного облiку електричної енергiї;

     18) про купiвлю-продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом;

     181) про купiвлю-продаж електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку;

(частину першу статтi 4 доповнено пунктом 181 згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     19) iншi договори, передбаченi вiдповiдно до нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

Роздiл II
ДЕРЖАВНА ПОЛIТИКА, РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ ТА БЕЗПЕКА ПОСТАЧАННЯ

     Стаття 5. Державна полiтика в електроенергетицi

     1. Державна полiтика в електроенергетицi спрямована на:

     1) забезпечення надiйного, безпечного постачання електричної енергiї;

     2) створення умов для ефективного функцiонування лiквiдного ринку електричної енергiї та його розвитку;

     3) забезпечення умов та застосування заходiв для розвитку енергоефективностi в електроенергетицi, управлiння попитом та енергозамiщення;

     4) сприяння виробництву електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї та розвитку розподiленої генерацiї i обладнання для акумулювання енергiї;

     5) захист навколишнього природного середовища;

     6) створення умов для залучення iнвестицiй в електроенергетику, спрощення доступу до iнформацiї та адмiнiстративних процедур;

     7) стимулювання застосування iнновацiйних технологiй;

     8) захист прав споживачiв;

     9) iнтеграцiю ринку електричної енергiї на регiональному та загальноєвропейському рiвнях.

     2. Формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетицi здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, та iншi органи державної влади вiдповiдно до законодавства.

     3. До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi електроенергетики належить:

     1) затвердження Енергетичної стратегiї України;

     2) визначення вимог до уповноваженого банку та перелiку уповноважених банкiв ринку електричної енергiї;

     3) утворення оператора ринку, гарантованого покупця;

     4) прийняття рiшення про покладення спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв та умов (порядку) виконання таких спецiальних обов'язкiв;

     5) затвердження порядку проведення конкурсу з визначення постачальникiв унiверсальних послуг, постачальникiв "останньої надiї";

     6) затвердження порядку надання звiльнення, передбаченого статтею 24 цього Закону;

     7) затвердження порядку забезпечення постачання електричної енергiї захищеним споживачам;

     8) затвердження рiчного прогнозного паливно-енергетичного балансу;

     9) затвердження порядку проведення конкурсу на будiвництво генеруючої потужностi та заходiв з енергоефективностi / управлiння попитом;

     10) затвердження особливостей регулювання правових, економiчних та органiзацiйних вiдносин, пов'язаних з продажем електричної енергiї на тимчасово окуповану територiю, а також вiдносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, розподiлом, постачанням, купiвлею, продажем i використанням електричної енергiї на тимчасово окупованiй територiї України;

     101) затвердження порядку проведення аукцiону з розподiлу квот пiдтримки, встановлення рiчних квот пiдтримки;

(частину третю статтi 5 доповнено пунктом 101 згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     11) iншi повноваження, визначенi законами.

     4. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, у сферi електроенергетики належать:

     1) формування та реалiзацiя державної полiтики в електроенергетичному комплексi з урахуванням положень Енергетичної стратегiї України;

     2) формування державної полiтики з нагляду (контролю) у сферi електроенергетики;

     3) розроблення державних цiльових програм;

     4) розроблення i затвердження правил безпеки постачання електричної енергiї та здiйснення монiторингу безпеки постачання електричної енергiї;

     5) розроблення i затвердження галузевих технiчних регламентiв вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi";

     6) затвердження нормативних характеристик технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу та розподiл електричними мережами;

     7) пункт 7 частини четвертої статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     8) розроблення порядку формування прогнозного балансу електричної енергiї ОЕС України;

     9) формування та затвердження прогнозного балансу електричної енергiї ОЕС України;

     10) здiйснення в межах своєї компетенцiї науково-технiчної полiтики в електроенергетичному комплексi;

     11) здiйснення iнших повноважень, визначених цим Законом, iншими законами України та покладених на нього Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, має право отримувати вiд учасникiв ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ним своїх повноважень вiдповiдно до вимог цього Закону.

     5. З метою удосконалення полiтики у сферi електроенергетики всi суб'єкти господарювання, що здiйснюють виробництво, передачу, розподiл, постачання, експорт, iмпорт електричної енергiї, повиннi надавати вiдомостi про свою дiяльнiсть органу державної статистики для впорядкування енергетичної статистики та публiкацiї у щорiчному енергетичному балансi.

     Перелiк вiдомостей та порядок їх надання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi державної статистики.

     Стаття 6. Державне регулювання ринку електричної енергiї

     1. Державне регулювання ринку електричної енергiї здiйснює Регулятор у межах повноважень, визначених цим Законом та iншими актами законодавства.

     2. До основних завдань Регулятора на ринку електричної енергiї належить:

     1) сприяння спiвпрацi з Радою регуляторних органiв Енергетичного Спiвтовариства та нацiональними регуляторами у сферi енергетики iнших держав - сторiн Енергетичного Спiвтовариства, становленню конкурентного єдиного ринку електричної енергiї в рамках Енергетичного Спiвтовариства з урахуванням iнтересiв забезпечення безпеки постачання електричної енергiї та сталостi навколишнього природного середовища, ефективному вiдкриттю ринку електричної енергiї для всiх покупцiв держав - сторiн Енергетичного Спiвтовариства;

     2) забезпечення належних умов для ефективного i надiйного функцiонування електричних мереж з огляду на довгостроковi цiлi розвитку;

     3) розвиток конкуренцiї та забезпечення належного функцiонування регiональних (мiжнародних) ринкiв у рамках Енергетичного Спiвтовариства, зокрема єдиного ринку Енергетичного Спiвтовариства, з метою досягнення цiлей, зазначених у пунктi 1 цiєї частини;

     4) усунення перешкод та обмежень для торгiвлi електричною енергiєю мiж учасниками ринкiв держав - сторiн Енергетичного Спiвтовариства;

(пункт 4 частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     5) сприяння розвитку безпечної, надiйної та ефективно функцiонуючої ОЕС України, орiєнтованої на потреби покупцiв, що дозволить забезпечити недискримiнацiйний доступ до неї iснуючих та потенцiйних користувачiв системи, достатнiсть потужностi для потреб ринку електричної енергiї та її енергоефективнiсть, а також iнтеграцiю до систем розподiлу розподiленої генерацiї та виробникiв, що здiйснюють виробництво електричної енергiї з використанням альтернативних джерел енергiї;

     6) забезпечення простих i необтяжливих умов приєднання та доступу до електричних мереж для нових користувачiв системи, зокрема усунення бар'єрiв, що можуть перешкоджати доступу нових покупцiв та виробникiв електричної енергiї, у тому числi тих, що здiйснюють виробництво електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї, шляхом встановлення порядку формування плати за приєднання до системи передачi та систем розподiлу вiдповiдно до цього Закону;

     7) забезпечення короткострокових та довгострокових стимулiв для оператора системи передачi, операторiв систем розподiлу та користувачiв системи з метою пiдвищення ефективностi експлуатацiї енергосистеми та iнтеграцiї ринку електричної енергiї;

     8) створення передумов для отримання покупцями економiчних вигод вiд ефективного функцiонування ринку електричної енергiї шляхом сприяння конкуренцiї на ринку електричної енергiї та реалiзацiї дiєвих механiзмiв захисту прав споживачiв;

     9) сприяння досягненню високих стандартiв виконання спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв на ринку електричної енергiї, захисту вразливих споживачiв та налагодження процесу обмiну даними, необхiдними для реалiзацiї споживачами права на змiну електропостачальника;

     10) монiторинг технiчної спiвпрацi мiж оператором системи передачi та операторами систем передачi третiх країн.

(частину другу статтi 6 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     3. До повноважень Регулятора на ринку електричної енергiї належать:

     1) лiцензування господарської дiяльностi у сферi електроенергетики вiдповiдно до вимог цього Закону та контроль за додержанням лiцензiатами лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi;

     2) затвердження лiцензiйних умов провадження певних видiв господарської дiяльностi у сферi електроенергетики, лiцензування яких належить до повноважень Регулятора;

     3) прийняття рiшення про сертифiкацiю оператора системи передачi або про вiдмову у сертифiкацiї;

     4) затвердження правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, кодексу системи передачi, кодексу систем розподiлу, кодексу комерцiйного облiку, правил роздрiбного ринку, порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв, який включає в тому числi положення щодо особливостей розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв з третiми державами, iнших нормативно-правових актiв та нормативних документiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

(пункт 4 частини третьої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     5) затвердження та монiторинг виконання плану розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв та планiв розвитку систем розподiлу, оцiнки достатностi генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту та забезпечення необхiдного резерву;

     6) затвердження:

     методики (порядку) формування цiн на унiверсальнi послуги;

     методики розрахунку цiни (тарифу) на послуги постачальника унiверсальних послуг;

     методики (порядку) формування кошторису гарантованого покупця;

     методики (порядку) формування цiни, за якою здiйснюється постачання електричної енергiї споживачам постачальником "останньої надiї";

     методики розрахунку цiни (тарифу) на послуги постачальника "останньої надiї";

     методик (порядкiв) формування цiн на допомiжнi послуги;

     методик (порядкiв) встановлення (формування) тарифiв на послуги з передачi електричної енергiї;

     методик (порядкiв) встановлення (формування) тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї;

     методики (порядку) формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     методик (порядкiв) формування плати за приєднання до системи передачi та системи розподiлу;

     ставок плати за приєднання потужностi та ставок плати за лiнiйну частину приєднання;

     перелiку поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання;

     правил, порядкiв та умов, визначених цим Законом;

     типових та примiрних договорiв, визначених цим Законом;

     форм звiтностi учасникiв ринку (крiм споживачiв);

     7) встановлення (змiна):

(абзац перший пункту 7 частини третьої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     цiн (тарифiв) на послуги постачальника унiверсальної послуги, постачальника "останньої надiї" у випадках, передбачених статтями 63 та 64 цього Закону;

     тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     тарифiв на послуги з передачi електричної енергiї;

     тарифiв на послуги з розподiлу електричної енергiї;

     алгоритму розподiлу коштiв з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання;

     граничних нижнiх меж обсягiв обов'язкового продажу та купiвлi електричної енергiї на ринку "на добу наперед" вiдповiдно до цього Закону;

     економiчних коефiцiєнтiв нормативних технологiчних витрат електричної енергiї в електричних мережах;

     8) визначення:

     необхiдностi та вимог щодо проведення обов'язкового аудиту роботи ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, балансуючого ринку, ринку допомiжних послуг, а також розрахункiв на цих ринках;

     вимог щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення iнформацiї учасниками ринку;

     9) забезпечення дотримання оператором системи передачi та операторами систем розподiлу, а також iншими учасниками ринку (крiм споживачiв) їхнiх зобов'язань за цим Законом, у тому числi щодо спiвпрацi та взаємодiї з учасниками ринкiв електричної енергiї iнших держав - сторiн Енергетичного Спiвтовариства;

     10) здiйснення монiторингу:

     функцiонування ринку електричної енергiї та його сегментiв;

     рiвня та ефективностi вiдкриття ринку електричної енергiї, прозоростi та конкуренцiї на ринку електричної енергiї (у тому числi цiн за двостороннiми договорами та цiн на органiзованих сегментах ринку, цiн для побутових споживачiв, включаючи практику застосування умови попередньої оплати), показникiв змiни електропостачальника, практики вiдключень, рiвня цiн та якостi робiт з технiчного обслуговування, скарг споживачiв, у тому числi побутових споживачiв, а також будь-яких практик, що призводять до спотворення або обмеження конкуренцiї на ринку електричної енергiї;

     рiвня прозоростi дiяльностi учасникiв ринку, в тому числi дотримання учасниками ринку (крiм споживачiв) зобов'язань щодо розмiщення/оприлюднення iнформацiї;

     системних обмежень, впровадження правил управлiння перевантаженнями та дiй оператора системи передачi щодо управлiння перевантаженнями;

(абзац п'ятий пункту 10 частини третьої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     дотримання правил розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв;

     виконання оператором системи передачi та операторами систем розподiлу вимог щодо недискримiнацiйного доступу до електричних мереж, строкiв виконання приєднання та ремонтних робiт;

     застосування тарифiв, iнших платежiв, пов'язаних з доступом до електричних мереж, а також монiторинг застосування та забезпечення дотримання методик (порядкiв) визначення таких тарифiв та платежiв;

     використання оператором системи передачi доходiв, отриманих вiд розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв;

     технiчного спiвробiтництва оператора системи передачi з Європейською мережею операторiв системи передачi (ENTSO-E) та запровадження механiзмiв компенсацiї мiж операторами систем передачi в рамках такого спiвробiтництва;

     виконання спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї на вiдповiднiсть вимогам, встановленим цим Законом та iншими актами законодавства;

     застосування положень договорiв, що обмежують конкуренцiю на ринку електричної енергiї (зокрема умов договорiв, що перешкоджають укладенню непобутовими споживачами декiлькох двостороннiх договорiв одночасно або обмежують їх у правi вибору електропостачальника);

     дотримання електропостачальниками вимог щодо розгляду звернень та претензiй споживачiв електричної енергiї з питань, що стосуються надання послуг з постачання електричної енергiї;

     достатностi iнвестицiй у розвиток генеруючих потужностей для цiлей забезпечення безпеки постачання електричної енергiї;

     виконання функцiй та обов'язкiв учасниками ринку електричної енергiї вiдповiдно до положень цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     11) нагляд за дотриманням оператором системи передачi, операторами систем розподiлу, вертикально iнтегрованими суб'єктами господарювання вимог щодо вiдокремлення i незалежностi, встановлених цим Законом;

     111) у разi обрання моделi вiдокремлення ISO Регулятор:

     здiйснює нагляд за дотриманням власником системи передачi та оператором системи передачi обов'язкiв, установлених цим Законом, в установленому законодавством порядку проводить перевiрки та накладає штрафи за їх недотримання на власника системи передачi або оператора системи передачi;

     здiйснює монiторинг вiдносин мiж власником системи передачi та оператором системи передачi з метою забезпечення дотримання ними своїх обов'язкiв, а також затверджує договори i вирiшує спори мiж власником системи передачi i оператором системи передачi за запитом щонайменше одного iз цих суб'єктiв;

     забезпечує, щоб рiвень тарифу на послуги з передачi електричної енергiї та iнших платежiв, пов'язаних з доступом або приєднанням до системи передачi, для такого оператора враховував винагороду власнику системи передачi за право користування системою передачi, у тому числi складовими системи передачi, якi були реконструйованi або полiпшенi за рахунок власника системи передачi, за умови, що такi роботи здiйсненi в економiчно обґрунтований спосiб;

     встановлює тарифи на послуги з передачi електричної енергiї, диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння та iншi платежi, пов'язанi з доступом або приєднанням до системи передачi, з урахуванням забезпечення покриття витрат на погодженi Регулятором iнвестицiї та узгодженої норми прибутку;

(частину третю статтi 6 доповнено пунктом 111 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     12) затвердження, перегляд та здiйснення контролю за виконанням iнвестицiйних програм оператора системи передачi та операторiв систем розподiлу;

     13) повiдомлення Антимонопольного комiтету України про факти, що можуть свiдчити про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї на ринку електричної енергiї;

     14) розгляд скарг i вирiшення спорiв, що виникають на ринку електричної енергiї;

     15) спiльно з iншими суб'єктами владних повноважень забезпечення ефективного застосування заходiв захисту прав споживачiв, у тому числi передбачених цим Законом;

     16) встановлення показникiв якостi послуг електропостачання, монiторинг їх дотримання, визначення умов, порядку та розмiрiв вiдшкодування (компенсацiї), що застосовується у разi недотримання встановлених показникiв якостi послуг;

     17) забезпечення доступу до iнформацiї про обсяги та iншi показники споживання електричної енергiї споживачем у порядку та на умовах, встановлених цим Законом та iншими актами законодавства;

     18) участь у забезпеченнi захисту вразливих споживачiв, зокрема шляхом врахування у вiдповiдних нормативно-правових актах особливостей взаємовiдносин учасникiв ринку з такими споживачами;

     19) сприяння налагодженню процесу обмiну даними для забезпечення розвитку ринку електричної енергiї;

     191) здiйснення аналiзу дiяльностi оптового постачальника електричної енергiї в частинi погашення його кредиторської та дебiторської заборгованостей за електричну енергiю;

(частину третю статтi 6 доповнено пунктом 191 згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 719-IX)

     20) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом.

     4. Регулятор має право:

     1) отримувати iнформацiю, необхiдну для належного виконання функцiй, передбачених законом, вiд будь-якого суб'єкта владних повноважень, учасникiв ринку електричної енергiї (крiм споживачiв);

     2) iнiцiювати консультацiї та громадськi обговорення;

     3) iнiцiювати i проводити розслiдування щодо функцiонування ринку електричної енергiї в Українi, приймати рiшення про вжиття заходiв для сприяння ефективнiй конкуренцiї на ринку електричної енергiї та забезпечення його належного функцiонування;

     4) видавати обов'язковi для виконання учасниками ринку рiшення;

     5) накладати санкцiї на учасникiв ринку (крiм споживачiв), якi порушили свої зобов'язання вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства;

     6) вживати заходiв для запобiгання неефективному функцiонуванню ринку електричної енергiї, зокрема внаслiдок дiй та будь-якої поведiнки учасникiв ринку, спрямованих на завищення цiн та заподiяння економiчної шкоди споживачам;

     7) вимагати вiд вiдповiдних операторiв пiдготовки змiн до правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, кодексу системи передачi, кодексу комерцiйного облiку, порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв з метою дотримання принципу пропорцiйностi i недискримiнацiйностi;

(пункт 7 частини четвертої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     8) встановлювати тимчасовi тарифи на передачу та розподiл електричної енергiї, у разi якщо оператор системи передачi, оператор системи розподiлу у строк, визначений законодавством, не надав розрахунки вiдповiдних тарифiв для їх встановлення Регулятором, а також приймати рiшення про механiзм надання компенсацiї, якщо остаточнi тарифи вiдрiзняються вiд тимчасових;

     9) запроваджувати регуляторний облiк для встановлення тарифiв, визначення регуляторної бази активiв, врахування фiнансових та капiтальних iнвестицiй, проведення регуляторного аудиту;

     10) розглядати скарги i вирiшувати спори вiдповiдно до цього Закону;

     11) проводити перевiрки учасникiв ринку електричної енергiї (крiм споживачiв) вiдповiдно до цього Закону;

     12) отримувати iнформацiю, необхiдну для належного виконання повноважень, передбачених законом, вiд оптового постачальника електричної енергiї.

(частину четверту статтi 6 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 719-IX)

     5. Регулятор здiйснює повноваження, визначенi цiєю статтею, також щодо суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї.

(статтю 6 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Стаття 7. Цiноутворення (тарифоутворення) на ринку електричної енергiї

     1. На ринку електричної енергiї державному регулюванню пiдлягають:

     1) тарифи на послуги з передачi електричної енергiї;

     2) тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї;

     3) тарифи на послуги з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     4) цiни на унiверсальнi послуги, цiни, за якими здiйснюється постачання електричної енергiї споживачам постачальником "останньої надiї", в частинi методик (порядкiв) їх формування;

     5) цiни (тарифи) на послуги постачальника унiверсальних послуг, постачальника "останньої надiї" у випадках, передбачених статтями 63 та 64 цього Закону;

     6) цiни на допомiжнi послуги у випадках, передбачених статтею 69 цього Закону;

     7) ставки плати за приєднання потужностi та ставки плати за лiнiйну частину приєднання;

     8) "зеленi" тарифи;

     9) iншi тарифи та цiни в рамках покладення спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї вiдповiдно до цього Закону.

     2. Цiни та тарифи на ринку електричної енергiї, що регулюються державою (зокрема плата за приєднання), повиннi бути:

     1) недискримiнацiйними;

     2) прозорими;

     3) встановленими з урахуванням вимог цiлiсностi ОЕС України, економiчно обґрунтованих та прозорих витрат вiдповiдного учасника ринку електричної енергiї та належного рiвня норми прибутку.

     3. Цiни та тарифи на ринку електричної енергiї, що пiдлягають державному регулюванню, та методики (порядки) їх формування повиннi:

     1) сприяти ефективнiй торгiвлi електричною енергiєю та розвитку конкуренцiї на ринку електричної енергiї;

     2) створювати економiчнi стимули для здiйснення iнвестицiй та пiдтримання у належному станi системи передачi та систем розподiлу;

     3) стимулювати учасникiв ринку електричної енергiї до пiдвищення ефективностi функцiонування ОЕС України, iнтеграцiї ринку електричної енергiї i забезпечення безпеки постачання електричної енергiї, а також впровадження новiтнiх технологiй у виробничу та управлiнську дiяльнiсть таких суб'єктiв;

     4) стимулювати споживачiв електричної енергiї до ефективного її використання.

     Цiни та тарифи на ринку електричної енергiї, що регулюються державою, не повиннi:

     допускати перехресного субсидiювання мiж користувачами системи;

     обмежувати лiквiднiсть ринку електричної енергiї;

     перешкоджати мiждержавнiй торгiвлi електричною енергiєю.

     4. Тарифи на послуги з передачi та розподiлу електричної енергiї розраховуються незалежно вiд вiдстанi, на яку вона передається та розподiляється. Тарифи на послуги з передачi та розподiлу можуть складатися з декiлькох ставок, зокрема ставки за користування потужнiстю електричних мереж.

     5. У разi якщо вiдмiнностi у структурi тарифiв на послуги з передачi електричної енергiї або у правилах балансування перешкоджають мiждержавнiй торгiвлi електричною енергiєю, Регулятор вживає заходiв для гармонiзацiї структур тарифiв i правил балансування, що застосовуються, з тарифами та правилами енергосистеми (енергосистем) сумiжних держав - сторiн Енергетичного Спiвтовариства.

     6. Методики (порядки) встановлення (формування) тарифiв на послуги з передачi електричної енергiї та на послуги з розподiлу електричної енергiї мають забезпечувати справедливi норми прибутку на iнвестований капiтал, а також короткостроковi та довгостроковi стимули оператору системи передачi та операторам систем розподiлу до пiдвищення ефективностi, але не мають стимулювати збiльшення обсягiв передачi та розподiлу електричної енергiї.

     7. Методики (порядки) встановлення (формування) цiн, тарифiв та ставок на ринку електричної енергiї, що регулюються державою (зокрема плати за приєднання), затверджуються Регулятором не менш як за 30 днiв до дати, з якої починають застосовуватися цiни, тарифи та ставки, визначенi вiдповiдно до таких методик (порядкiв).

     Рiшення Регулятора про встановлення таких цiн, тарифiв та ставок пiдлягають оприлюдненню шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Регулятора.

     8. Суб'єкт господарювання, що здiйснює дiяльнiсть з передачi електричної енергiї, має право на вiдшкодовування понесених ним витрат на здiйснення iнвестицiй, погоджених Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за рахунок регульованих тарифiв на послуги передачi електричної енергiї, що надаються ним з використанням державного майна. Майно (необоротнi активи), створене та/або набуте в результатi здiйснення iнвестицiй, належить державi.

(статтю 7 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 264-IX)

     Стаття 8. Лiцензування господарської дiяльностi на ринку електричної енергiї

     1. Господарська дiяльнiсть з виробництва, передачi, розподiлу електричної енергiї, постачання електричної енергiї споживачу, трейдерська дiяльнiсть, здiйснення функцiй оператора ринку та гарантованого покупця провадиться на ринку електричної енергiї за умови отримання вiдповiдної лiцензiї.

     2. Лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi з виробництва, передачi, розподiлу електричної енергiї, постачання електричної енергiї споживачу, трейдерської дiяльностi, здiйснення функцiй оператора ринку та гарантованого покупця затверджуються Регулятором.

     3. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з виробництва, передачi, розподiлу електричної енергiї, постачання електричної енергiї споживачу, трейдерської дiяльностi, здiйснення функцiй оператора ринку та гарантованого покупця видається Регулятором у встановленому законодавством порядку.

     4. У видачi лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi на ринку електричної енергiї може бути вiдмовлено виключно з пiдстав, передбачених законом, а також у недискримiнацiйний спосiб та на пiдставi повної i об'єктивної оцiнки документiв, поданих заявником.

     Регулятор повинен повiдомити заявника про причини вiдмови у видачi лiцензiї.

     Стаття 9. Державний енергетичний нагляд в електроенергетицi

     1. Державний нагляд (контроль) в електроенергетицi здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, дiяльнiсть якого спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через вiдповiдного мiнiстра згiдно iз законодавством.

     2. Предметом державного енергетичного нагляду в електроенергетицi є господарська дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, передачею та розподiлом електричної енергiї, а також з використанням енергiї для власних потреб учасниками ринку (крiм споживачiв) в частинi технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання, випробування та ремонту електроустановок i мереж, виконання робiт з проектування електроустановок i мереж.

     3. Способом здiйснення державного енергетичного нагляду в електроенергетицi є проведення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, вiдповiдних обстежень, перевiрок, оглядiв щодо обладнання електричних мереж учасникiв ринку електричної енергiї (крiм споживачiв) у порядку, визначеному Законом України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     4. На центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, покладається:

     1) здiйснення державного енергетичного нагляду за електричними установками i мережами учасникiв ринку (крiм споживачiв);

     2) здiйснення державного енергетичного нагляду за дотриманням учасниками ринку (крiм споживачiв) вимог правил та iнших нормативно-правових актiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, технiчного стану електричних установок i мереж, а саме за:

     забезпеченням надiйного та безпечного постачання електричної енергiї споживачам;

     вiдповiднiстю схем електропостачання (зовнiшнiх та внутрiшнiх) категорiйностi споживачiв та їхнiх струмоприймачiв;

     наявнiстю та станом резервних автономних джерел живлення на об'єктах споживачiв електричної енергiї першої категорiї i особливої групи першої категорiї з надiйностi електропостачання;

     органiзацiєю та перiодичнiстю проведення спецiальної пiдготовки працiвникiв, якi забезпечують оперативно-технологiчне управлiння i технiчне обслуговування обладнання на об'єктах електроенергетики, перiодичнiстю перевiрки рiвня знань зазначених працiвникiв щодо вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, технiчного стану електричних установок i мереж;

     дотриманням встановленого нормативно-правовими актами з питань електроенергетики порядку застосування оператором системи передачi, оператором системи розподiлу та електропостачальником заходiв з обмеження та/або припинення постачання електричної енергiї споживачам;

(абзац шостий пункту 2 частини четвертої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     дотриманням особливого режиму вiдключення та/або обмеження електропостачання захищених споживачiв;

     забезпеченням належного технiчного стану елементiв обладнання системної протиаварiйної автоматики, встановлених у учасникiв ринку (у тому числi споживачiв);

     3) участь у роботi комiсiй з розслiдування причин i наслiдкiв аварiй i пожеж на обладнаннi електричних мереж учасникiв ринку, якi призвели до порушення режимiв роботи iнших учасникiв ринку;

     4) надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, результатiв перевiрок здiйснення учасниками ринку реконструкцiї та модернiзацiї енергетичного обладнання електричних станцiй;

(пункт 4 частини четвертої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     41) надання Регулятору висновку щодо прiоритетностi технiчних рiшень для розвитку систем розподiлу, передбачених проектами iнвестицiйних програм операторiв систем розподiлу;

(частину четверту статтi 9 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     5) виконання iнших функцiй вiдповiдно до цього Закону.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, пiд час здiйснення державного енергетичного нагляду має право:

     1) вимагати вiд учасникiв ринку усунення виявлених порушень вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, технiчного стану електричних установок i мереж;

     2) видавати учасникам ринку обов'язковi для виконання розпорядчi документи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, технiчного стану електричних установок i мереж;

     3) фiксувати процес проведення державного енергетичного нагляду чи кожну окрему дiю за допомогою засобiв аудiо- та вiдеотехнiки;

     4) застосовувати вiдповiдно до законодавства штрафнi санкцiї до учасникiв ринку за порушення вимог нормативно-правових актiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, технiчного стану електричних установок i мереж;

     5) складати протоколи та розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

     6) iнiцiювати зупинення експлуатацiї електричних установок i мереж шляхом подання вiдповiдного позову до суду на пiдставi акта, складеного за результатами здiйснення заходу, в ходi якого виявлено їх незадовiльний технiчний стан та/або органiзацiю їх експлуатацiї;

     7) вимагати вiд учасникiв ринку, їх посадових осiб припинення дiй, що перешкоджають здiйсненню державного енергетичного нагляду;

     8) одержувати вiд учасникiв ринку, їх посадових осiб на письмовий запит безоплатно вiдповiдно до законодавства необхiдну для виконання покладених на нього завдань iнформацiю з питань, що виникають пiд час здiйснення державного енергетичного нагляду;

     9) надавати учасникам ринку консультацiйну допомогу та розглядати спiрнi питання, що виникають мiж учасниками ринку, у межах своєї компетенцiї;

     10) надавати висновок щодо технiчного обґрунтування вимог технiчних умов на приєднання за письмовим зверненням заявника;

     11) одержувати в установленому законодавством порядку вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв електроенергетики та споживачiв iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на нього завдань;

     12) користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв, державними, у тому числi урядовими, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами;

     13) здiйснювати у встановленому законодавством порядку претензiйну та позовну роботу, спрямовану на реалiзацiю його повноважень вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

     6. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, забезпечує конфiденцiйнiсть отриманої iнформацiї, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй та становить комерцiйну таємницю, вiдповiдно до вимог законодавства.

     7. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, здiйснює й iншi повноваження вiдповiдно до закону.

     8. Фiнансування центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, здiйснюється за рахунок коштiв загального та спецiального фондiв Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Повноваження мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування у вiдносинах iз суб'єктами електроенергетики

     1. До повноважень мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування у вiдносинах iз суб'єктами електроенергетики належить:

     1) погодження питань розмiщення на пiдпорядкованiй їм територiї об'єктiв електроенергетики виходячи з iнтересiв територiальної громади;

     2) участь у розробленнi планiв розвитку систем розподiлу електричної енергiї на пiдпорядкованiй їм територiї;

     3) участь у розробленнi i реалiзацiї системи заходiв щодо роботи об'єктiв електроенергетики у разi виникнення надзвичайної ситуацiї в ОЕС України;

     4) сприяння розвитку електроенергетики в регiонi.

     2. Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативне регулювання режимiв споживання електричної енергiї.

     Стаття 11. Антимонопольнi обмеження

     1. Суб'єктам господарювання, вiдносини яких регулюються цим Законом, згiдно iз Законом України "Про захист економiчної конкуренцiї" забороняється зловживати монопольним (домiнуючим) становищем у будь-якiй формi.

     2. Суб'єкти господарювання, що здiйснюють виробництво, передачу, розподiл, постачання електричної енергiї, виконують функцiї оператора ринку або гарантованого покупця i визнанi в установленому порядку такими, що займають монопольне (домiнуюче) становище на ринку електричної енергiї, не можуть припиняти свою дiяльнiсть або зменшувати її обсяг з метою створення дефiциту електричної енергiї, якщо необхiднiсть такого обмеження не встановлена законодавством України.

     Стаття 12. Особливостi умов працi в електроенергетицi

     1. Пiдприємства, установи та органiзацiї електроенергетики зобов'язанi забезпечувати комплектування робочих мiсць висококвалiфiкованими кадрами, постiйно пiдвищувати їхню квалiфiкацiю, гарантувати надiйний соцiальний захист.

     2. Працiвники, якi забезпечують виробничi процеси в електроенергетицi, зобов'язанi проходити спецiальну пiдготовку i перевiрку знань (атестацiю) згiдно iз законодавством, включаючи нормативно-правовi акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, iнших центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у вiдповiдних сферах.

     3. Перелiк таких спецiальностей i посад затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi промислової безпеки та охорони працi, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi.

     4. Допуск до роботи працiвникiв електроенергетики, якi не пройшли вiдповiдної пiдготовки, забороняється.

     5. Витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв, утримання спецiалiзованих навчально-тренувальних та галузево-координацiйних центрiв вiдносяться на валовi витрати виробництва та обiгу.

     6. Перевiрка знань (атестацiя) персоналу провадиться за рахунок коштiв власникiв об'єктiв електроенергетики.

     7. Персонал енергетичних установок, який перебуває в зонi впливу радiацiйного, теплового i електромагнiтного випромiнювання, а також iнших шкiдливих i небезпечних факторiв, пiдлягає спецiальному медичному обстеженню та обов'язковому страхуванню за рахунок коштiв пiдприємств.

     8. З метою профiлактики i запобiгання виробничому травматизму на пiдприємствах електроенергетики можуть вводитися особливi умови безпечного виконання робiт. Положення про введення особливих умов безпечного виконання робiт розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, та затверджується у встановленому законодавством порядку.

     9. Пiдприємства електроенергетики створюють робочi мiсця для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю в розмiрi 4 вiдсоткiв загальної чисельностi працiвникiв, зайнятих у непромисловому виробництвi.

(частина дев'ята статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     Стаття 13. Страйки на пiдприємствах електроенергетики

     1. Страйки на пiдприємствах електроенергетики забороняються у випадках, якщо вони можуть призвести до порушення сталостi ОЕС України.

     Стаття 14. Охорона навколишнього природного середовища

     1. Пiдприємства електроенергетики повиннi дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, здiйснювати технiчнi та органiзацiйнi заходи, спрямованi на зменшення шкiдливого впливу об'єктiв електроенергетики на навколишнє природне середовище, а також несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

     2. У разi порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища рiшення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення дiяльностi електричних станцiй, об'єктiв системи передачi приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Рiшення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення дiяльностi iнших об'єктiв електроенергетики приймають вiдповiднi мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у межах їхнiх повноважень, передбачених законом.

     4. Для забезпечення безпеки населення, що мешкає в районi розташування об'єктiв електроенергетики, встановлюються санiтарно-захиснi зони, розмiри та порядок використання яких визначаються в нормативно-правових актах i проектах цих об'єктiв, затверджених у встановленому порядку.

     5. Усi види господарської дiяльностi в санiтарно-захисних зонах, дозволенi режимом їх використання, можуть провадитися виключно за погодженням з власником об'єкта електроенергетики або уповноваженим ним органом вiдповiдно до Закону України "Про землi енергетики та правовий режим спецiальних зон енергетичних об'єктiв".

     Стаття 15. Регiональне спiвробiтництво

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, та Регулятор спiвпрацюють з вiдповiдними органами iнших держав - сторiн Енергетичного Спiвтовариства та установами Енергетичного Спiвтовариства з метою iнтеграцiї нацiональних ринкiв електричної енергiї на регiональному рiвнi.

     Регiональне спiвробiтництво має сприяти гармонiзацiї нормативної бази та розвитку обмiнiв електричною енергiєю мiж державами, координованому розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв на основi недискримiнацiйних ринкових рiшень, регiональнiй iнтеграцiї ринку "на добу наперед", механiзмiв балансування та резервування потужностi.

     2. Регулятор має сприяти спiвпрацi оператора системи передачi з операторами систем передачi держав - сторiн Енергетичного Спiвтовариства на регiональному рiвнi, включаючи спiвпрацю з питань мiждержавних перетинiв, з метою узгодженостi їхньої правової, регуляторної та нормативно-технiчної бази.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, та Регулятор повиннi сприяти оператору системи передачi у процесi iнтеграцiї ОЕС України на регiональному рiвнi з однiєю або бiльше енергосистемами сумiжних держав - сторiн Енергетичного Спiвтовариства з метою розподiлу пропускної спроможностi та перевiрки стану безпеки мережi.

     Стаття 16. Безпека постачання електроенергiї

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, розробляє та затверджує правила про безпеку постачання електричної енергiї, якi є обов'язковими для виконання всiма учасниками ринку. Правила про безпеку постачання електричної енергiї встановлюють мiнiмальнi критерiї безпеки постачання електричної енергiї та повиннi визначати:

     1) критерiї/види порушень безпеки постачання електричної енергiї;

     2) заходи iз забезпечення безпеки постачання електричної енергiї;

     3) заходи, що вживатимуться у випадках ризику порушення безпеки постачання електричної енергiї;

     4) заходи, що вживатимуться у разi порушення безпеки постачання електричної енергiї;

     5) заходи, обов'язковi до вжиття учасниками ринку (крiм споживачiв) для забезпечення безпеки постачання електричної енергiї захищеним споживачам;

     6) процедуру iнiцiювання вжиття необхiдних заходiв;

     7) порядок застосування необхiдних заходiв i строк їх дiї;

     8) порядок iнформування про вжиття необхiдних заходiв;

     9) обов'язки та вiдповiдальнiсть суб'єктiв владних повноважень та учасникiв ринку щодо забезпечення безпеки постачання електричної енергiї.

     2. Пiд час розроблення правил, передбачених частиною першою цiєї статтi, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, зобов'язаний враховувати економiчний вплив вiдповiдних заходiв, їх ефективнiсть, наслiдки для функцiонування ринку електричної енергiї та вплив на навколишнє природне середовище i споживачiв.

     Такi правила повиннi бути прозорими, такими, що заздалегiдь не передбачають неможливiсть їх виконання, не спотворюють конкуренцiю на ринку електричної енергiї та впливають на торгiвлю на ринку електричної енергiї лише тiєю мiрою, що необхiдна для вiдновлення безпеки постачання електричної енергiї. Такi правила повиннi не створювати надмiрних зобов'язань для учасникiв ринку та мiнiмiзувати негативнi наслiдки для функцiонування ринку електричної енергiї.

     3. Учасники ринку повиннi планувати i вживати заходiв вiдповiдно до правил безпеки постачання електричної енергiї, зазначених у цiй статтi, та нести вiдповiдальнiсть за безпеку постачання електричної енергiї в межах сфери своєї дiяльностi.

     4. При застосуваннi заходiв, що вживаються у разi порушення безпеки постачання електричної енергiї, не має допускатися дискримiнацiя мiж договорами купiвлi-продажу електричної енергiї в межах України та договорами експорту-iмпорту електричної енергiї.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, невiдкладно повiдомляє Секретарiат Енергетичного Спiвтовариства про застосування заходiв, що вживаються у разi порушення безпеки постачання електричної енергiї, а також про змiст заходiв, що плануються, та причини вжиття таких заходiв.

     У разi якщо вжиття вiдповiдних заходiв на нацiональному рiвнi не забезпечить вiдновлення безпеки постачання електричної енергiї, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, зобов'язаний повiдомити Секретарiат Енергетичного Спiвтовариства для вжиття необхiдних заходiв на мiжнародному рiвнi.

     6. У разi якщо порушення безпеки постачання електричної енергiї призвело до виникнення надзвичайної ситуацiї в ОЕС України, оператор системи передачi оголошує про виникнення надзвичайної ситуацiї в ОЕС України. Критерiї настання надзвичайної ситуацiї в ОЕС України та порядок її оголошення визначаються у кодексi системи передачi.

     Протягом дiї режиму надзвичайної ситуацiї в ОЕС України оператору системи передачi надаються повноваження iз застосування надзвичайних заходiв вiдповiдно до кодексу системи передачi.

     У разi виникнення надзвичайної ситуацiї в ОЕС України електроенергетичнi пiдприємства зобов'язанi дiяти вiдповiдно до кодексу системи передачi та виконувати оперативнi команди i розпорядження оператора системи передачi.

     7. У разi введення надзвичайного стану вiдповiдно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" пiдприємства, установи та органiзацiї електроенергетики, розташованi у мiсцевостях, де введено надзвичайний стан, зобов'язанi виконувати розпорядження органiв, що здiйснюють заходи надзвичайного стану на вiдповiднiй територiї, щодо енергопостачання споживачiв незалежно вiд умов укладених договорiв.

     8. У разi введення особливого перiоду електроенергетичнi пiдприємства дiють згiдно iз Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" i нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, якi регулюють функцiонування електроенергетики в умовах особливого перiоду.

     Стаття 17. Операцiйна безпека постачання

     1. Стандарти операцiйної безпеки визначаються у кодексi системи передачi.

     Пiд час розроблення зазначених стандартiв оператор системи передачi має провести громадськi обговорення та консультацiї iз зацiкавленими сторонами в Українi та за кордоном, якщо такi стандарти мають вплив на енергосистеми сумiжних держав.

     Стандарти операцiйної безпеки встановлюють положення щодо:

     1) забезпечення надiйностi електричних мереж i зв'язкiв мiж ОЕС України та енергетичними системами iнших держав;

     2) планування розвитку ОЕС України;

     3) визначення технiчних параметрiв експлуатацiї обладнання електричних мереж;

     4) обмiну iнформацiєю про функцiонування електричних мереж, у тому числi з операторами систем передачi сумiжних держав.

     Оператор системи передачi здiйснює монiторинг за дотриманням стандартiв операцiйної безпеки.

     2. Оператор системи передачi має пiдтримувати необхiдний рiвень технiчного резерву пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж для пiдтримання операцiйної безпеки мережi та з цiєю метою спiвпрацювати з операторами систем передачi сумiжних держав.

     3. Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу мають своєчасно та ефективно здiйснювати обмiн iнформацiєю про функцiонування електричних мереж згiдно iз стандартами операцiйної безпеки.

     4. Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу мають дотримуватися стандартiв операцiйної безпеки.

     Стаття 18. Якiсть електропостачання

     1. Регулятор визначає перелiк показникiв якостi електропостачання, якi характеризують рiвень надiйностi (безперервностi) електропостачання, комерцiйної якостi надання послуг з передачi, розподiлу та постачання електричної енергiї, а також якiсть електричної енергiї, та затверджує їх величини.

     2. Регулятор визначає порядок компенсацiї за недотримання показникiв якостi електропостачання та розмiр компенсацiї.

     3. Показники якостi електропостачання, порядок та розмiр компенсацiї за їх недотримання пiдлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Регулятором.

     Стаття 19. Баланс попиту та пропозицiї на електричну енергiю

     1. З метою пiдтримання балансу мiж попитом та пропозицiєю на електричну енергiю:

     1) правила ринку та правила ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку мають створювати умови для забезпечення об'єктивних цiнових сигналiв для виробникiв та споживачiв електричної енергiї;

     2) оператор системи передачi має забезпечити необхiдний резерв генеруючих потужностей для цiлей балансування та/або застосувати еквiвалентнi ринковi заходи.

     2. З метою пiдтримання балансу мiж попитом на електричну енергiю та пропозицiєю Кабiнет Мiнiстрiв України може приймати заходи, спрямованi на:

     1) створення умов для спрощення будiвництва нових генеруючих потужностей та виходу на ринок нових виробникiв;

     2) неперешкоджання укладенню договорiв з умовою переривчастого постачання;

     3) неперешкоджання укладанню договорiв з рiзними строками виконання для виробникiв i покупцiв;

     4) заохочення використання технологiй управлiння попитом у режимi реального часу;

     5) заохочення заходiв з енергозбереження;

     6) застосування тендерних процедур для залучення нових iнвестицiй в генеруючi потужностi на засадах прозоростi та недискримiнацiйностi.

     3. Оператор системи передачi щороку розробляє звiт з оцiнки вiдповiдностi (достатностi) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергiю та забезпечення необхiдного резерву (звiт з оцiнки вiдповiдностi (достатностi) генеруючих потужностей) з урахуванням вимог безпеки постачання.

     Порядок пiдготовки, змiст та методологiчнi засади пiдготовки звiту з оцiнки вiдповiдностi (достатностi) генеруючих потужностей визначаються кодексом системи передачi.

     Звiт з оцiнки вiдповiдностi (достатностi) генеруючих потужностей охоплює сценарну оцiнку прогнозних балансiв потужностi та електроенергiї ОЕС України на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу з урахуванням, зокрема, структурних, економiчних, ринкових, екологiчних умов, заходiв з управлiння попитом та енергоефективностi, з дотриманням стандартiв операцiйної безпеки.

     Такий звiт має включати:

     1) опис сценарiїв розвитку;

     2) методологiю моделювання попиту/пропозицiї на електричну енергiю та роботи ОЕС України;

     3) аналiз основних тенденцiй розвитку генеруючих потужностей та навантаження;

     4) оцiнку ризикiв ОЕС України у разi настання критичних умов з використанням вiдповiдних критерiїв оцiнки;

     5) результати розрахункiв режимiв роботи ОЕС України за найгiршими сценарiями та заходи iз запобiгання дефiциту генеруючої та передавальної потужностi.

     Органи державної влади, Регулятор, суб'єкти ринку вiдповiдно до своїх повноважень повиннi надавати на запит оператора системи передачi iнформацiю, необхiдну для пiдготовки звiту з оцiнки вiдповiдностi (достатностi) генеруючих потужностей.

     Оператор системи передачi повинен забезпечити нерозголошення комерцiйної iнформацiї, отриманої при пiдготовцi звiту з оцiнки вiдповiдностi (достатностi) генеруючих потужностей.

     Звiт з оцiнки вiдповiдностi (достатностi) генеруючих потужностей затверджується Регулятором та пiдлягає оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi оператора системи передачi.

     Стаття 20. Монiторинг безпеки постачання

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, спiльно з Регулятором, оператором системи передачi та iншими вiдповiдними установами здiйснюють монiторинг безпеки постачання електричної енергiї в Українi. Такий монiторинг має охоплювати:

     1) баланс попиту та пропозицiї на ринку електричної енергiї;

     2) рiвень очiкуваного попиту на електричну енергiю та передбачених додаткових генеруючих потужностей, запланованих або що будуються;

     3) якiсть та рiвень технiчного обслуговування електричних мереж;

     4) заходи щодо покриття максимального навантаження та недопущення дефiциту генеруючих потужностей.

     2. Звiт про результати монiторингу безпеки постачання електричної енергiї оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, кожнi два роки до 31 липня.

     Цей звiт має включати iнформацiю про:

     1) результати монiторингу питань вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, а також прийнятi або запланованi заходи, спрямованi на вирiшення цих питань;

     2) загальну спроможнiсть енергосистеми iз забезпечення поточного та прогнозованого попиту на електричну енергiю;

     3) безпеку мережi та якiсть електропостачання;

     4) прогнозний баланс попиту та пропозицiї електричної енергiї на наступнi п'ять рокiв;

     5) прогнози щодо безпеки постачання на перiод вiд 5 до 15 рокiв;

     6) запланованi оператором системи передачi або iншими сторонами iнвестицiї на п'ять або бiльше рокiв щодо забезпечення пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв;

     7) принципи управлiння перевантаженнями;

(пункт 7 частини другої статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     8) iснуючi та запланованi лiнiї електропередачi;

     9) очiкувану структуру виробництва, постачання, торгiвлi, мiждержавного обмiну та споживання для визначення заходiв з управлiння попитом;

     10) нацiональнi, регiональнi та загальноєвропейськi цiлi сталого розвитку, у тому числi прiоритетнi проекти електроенергетичної iнфраструктури Енергетичного Спiвтовариства.

     3. З метою монiторингу безпеки постачання та пiдготовки вiдповiдного звiту центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, спiвпрацює з вiдповiдними органами державної влади, у тому числi Регулятором, оператором системи передачi, iншими установами.

     4. Органи державної влади, Регулятор, оператор системи передачi, iншi установи надають на запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, iнформацiю, отриману ними в результатi своєї дiяльностi, необхiдну для пiдготовки звiту.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, забезпечує нерозголошення комерцiйної iнформацiї, отриманої пiд час здiйснення монiторингу безпеки постачання та пiдготовки вiдповiдного звiту.

     6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, направляє звiт про результати монiторингу безпеки постачання до Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства та розмiщує його на своєму офiцiйному веб-сайтi.

Роздiл III
БУДIВНИЦТВО ТА ПРИЄДНАННЯ ОБ'ЄКТIВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

     Стаття 21. Приєднання електроустановок до електричних мереж

     1. Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу не мають права вiдмовити в приєднаннi електроустановок замовника до системи передачi або системи розподiлу за умови дотримання замовником кодексу системи передачi та кодексу систем розподiлу процедури приєднання, визначеної в кодексi системи передачi та кодексi систем розподiлу.

(абзац перший частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     Вiдмова у приєднаннi електроустановок замовника до системи передачi або системи розподiлу з пiдстав, не передбачених цим Законом, не допускається.

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     Вiдмова у приєднаннi електроустановок замовника до системи передачi та системи розподiлу має мiстити посилання на конкретну норму цього Закону, що не дотримана замовником та перешкоджає чи унеможливлює надання оператором системи передачi або оператором системи розподiлу вiдповiдної послуги з приєднання електроустановок замовника.

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     Залишення оператором системи передачi або оператором системи розподiлу заяви про приєднання електроустановки замовника до системи передачi або системи розподiлу з будь-яких пiдстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, вiдмова у її прийняттi не допускається.

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     За порушення вимог, визначених абзацами другим - четвертим цiєї частини, посадовi особи оператора системи передачi та оператора системи розподiлу несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     2. Приєднання електроустановок до електричних мереж не має призводити до порушення нормативних вимог щодо надiйностi електропостачання та якостi електричної енергiї для користувачiв електричної системи.

     3. Послуга з приєднання електроустановок замовника до системи передачi та системи розподiлу є платною послугою та надається оператором системи передачi або оператором системи розподiлу вiдповiдно до договору про приєднання.

     4. Порядок приєднання до електричних мереж оператора системи передачi та операторiв систем розподiлу визначається кодексом системи передачi та кодексом систем розподiлу i має бути прозорим, забезпечувати ефективне та недискримiнацiйне приєднання до системи передачi та систем розподiлу.

     Порядок приєднання має визначати, у тому числi, процедурнi питання, умови приєднання, типовi форми договорiв про приєднання.

     Кодексом системи розподiлу визначаються умови приєднання електроустановок замовникiв до електричних мереж власникiв, якi не є операторами системи розподiлу.

     5. Оператор системи розподiлу надає послугу iз стандартного приєднання вiдповiдно до умов договору про приєднання, а саме готує технiчне завдання на проектування, забезпечує розроблення та узгодження з iншими заiнтересованими сторонами проектної документацiї на будiвництво, реконструкцiю та/або технiчне переоснащення електричних мереж зовнiшнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здiйснює заходи щодо вiдведення земельних дiлянок для розмiщення об'єктiв електроенергетики, забезпечує виконання будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт, а також здiйснює первинне пiдключення об'єкта замовника у строки, визначенi кодексом системи розподiлу.

     6. Оператор системи розподiлу надає послугу з нестандартного приєднання "пiд ключ" вiдповiдно до умов договору про приєднання, а саме готує технiчне завдання на проектування, забезпечує розроблення та узгодження з iншими заiнтересованими сторонами проектної документацiї на будiвництво, реконструкцiю та/або технiчне переоснащення електричних мереж зовнiшнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), здiйснює заходи щодо вiдведення земельних дiлянок для розмiщення об'єктiв електроенергетики, забезпечує виконання будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт, а також здiйснює первинне пiдключення об'єкта замовника.

     7. З метою узгодження iз заiнтересованими особами, зокрема з органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями, проектної документацiї на будiвництво та/або технiчне переоснащення електричних мереж зовнiшнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), проектної документацiї на будiвництво електричних мереж лiнiйної частини приєднання (далi - проектної документацiї), отримання вiд заiнтересованих осiб, зокрема вiд органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiї, документiв i вiдомостей, вихiдних даних, у тому числi про наявнi та ранiше запроектованi iнженернi та транспортнi мережi, умов та обмежень, необхiдних дозволiв для розроблення та подальшого узгодження проектної документацiї, виконання будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт, обмiну вiдповiдною iнформацiєю, документами та вiдомостями запроваджується механiзм "єдиного вiкна".

     Механiзм "єдиного вiкна" надає можливiсть взаємодiї розробникiв проектної документацiї, її замовникiв, операторiв систем розподiлу, виконавцiв будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт iз заiнтересованими особами, зокрема з органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями, шляхом подання в електронному виглядi через Єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно замовникiв та розробникiв проектної документацiї" проектної документацiї, документiв та вiдомостей, iнформацiйних повiдомлень, звернень, заяв, запитiв та отримання необхiдної iнформацiї, документiв, вiдомостей, узгоджень, дозволiв, передбачених законодавством.

     Порядок функцiонування Єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно замовникiв та розробникiв проектної документацiї" затверджується Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" та iншими нормативно-правовими актами.

(статтю 21 доповнено новою частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX, у зв'язку з цим частини сьому - двадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - двадцять першою)

     8. Замовник має право обрати серед суб'єктiв господарювання, якi мають право на здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi згiдно з вимогами законодавства, виконавця проектних робiт для проектування електричних мереж лiнiйної частини приєднання у разi будiвництва електроустановок замовника потужнiстю 400 кВт i бiльше. При цьому сума витрат замовника, пов'язаних з виконанням проектних робiт, виключається iз загальної величини плати за нестандартне приєднання.

(абзац перший частини восьмої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     У такому разi замовник на пiдставi отриманих технiчних умов на нестандартне приєднання забезпечує розроблення та узгодження з оператором системи розподiлу та iншими заiнтересованими сторонами проектної документацiї на будiвництво електричних мереж лiнiйної частини приєднання та здiйснює заходи щодо вiдведення земельних дiлянок для розмiщення вiдповiдних об'єктiв електроенергетики, а оператор системи розподiлу забезпечує виконання будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт щодо будiвництва електричних мереж зовнiшнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника), у тому числi електричних мереж лiнiйної частини приєднання, а також здiйснює первинне пiдключення об'єкта замовника.

     Розроблення та узгодження з iншими заiнтересованими сторонами проектної документацiї на будiвництво та/або технiчне переоснащення електричних мереж зовнiшнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) потужнiстю до 400 кВт, а також заходи щодо вiдведення земельних дiлянок для розташування вiдповiдних об'єктiв електроенергетики здiйснюються виключно оператором системи розподiлу.

(частину восьму статтi 21 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     9. Закупiвля товарiв, робiт i послуг з проектування, будiвництва, реконструкцiї та/або технiчного переоснащення об'єктiв електроенергетики (до точки приєднання електроустановок замовника) пiд час надання послуг з приєднання здiйснюється оператором системи розподiлу на конкурентних засадах (крiм розроблення проектної документацiї на будiвництво електричних мереж лiнiйної частини приєднання згiдно з частиною шостою цiєї статтi).

     10. У випадках, визначених кодексом систем розподiлу, у разi якщо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж оператора системи розподiлу потребує здiйснення будiвництва та/або технiчного переоснащення електричних мереж оператора системи передачi (або сумiжного оператора системи розподiлу), така послуга з приєднання надається двома операторами вiдповiдно до кодексу системи передачi та кодексу систем розподiлу на пiдставi багатостороннього договору про приєднання.

     У такому разi оператор системи розподiлу надає замовнику технiчнi умови на приєднання, що мають включати окремо вимоги (технiчнi заходи) до електричних мереж системи передачi (сумiжного оператора системи розподiлу), виконання яких в електричних мережах оператора системи передачi (сумiжного оператора системи розподiлу) необхiдне для забезпечення технiчної можливостi приєднання.

     Замовник на пiдставi отриманих технiчних умов на приєднання забезпечує розроблення проектної документацiї на будiвництво та/або технiчне переоснащення електричних мереж оператора системи передачi (сумiжного оператора системи розподiлу) та її узгодження з оператором системи передачi (сумiжним оператором системи розподiлу) i за необхiдностi здiйснює заходи щодо вiдведення земельних дiлянок для розмiщення вiдповiдних об'єктiв електроенергетики.

     Оператор системи передачi (сумiжний оператор системи розподiлу) забезпечує виконання будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт у своїх електричних мережах. Послуга з приєднання надається оператором системи розподiлу у порядку, передбаченому частинами шостою або восьмою цiєї статтi (за вибором замовника), на пiдставi багатостороннього договору про приєднання. Закупiвля товарiв, робiт i послуг з будiвництва та/або технiчного переоснащення об'єктiв електроенергетики пiд час надання послуги з приєднання здiйснюється оператором системи передачi та операторами систем розподiлу на конкурентних засадах.

(статтю 21 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     11. Iнформацiю про результати закупiвлi обладнання, матерiалiв, послуг з будiвництва та/або технiчного переоснащення об'єктiв оператор системи передачi та оператор системи розподiлу мають оприлюднити на офiцiйних веб-сайтах вiдповiдно до вимог, визначених кодексом системи передачi та кодексом системи розподiлу.

     Закупiвля товарiв, робiт i послуг з будiвництва, реконструкцiї та/або технiчного переоснащення електричних мереж сумiжного оператора системи розподiлу здiйснюється оператором системи розподiлу на пiдставi укладеного iз сумiжним оператором системи розподiлу господарського договору на конкурентних засадах.

     Вартiсть товарiв, робiт, послуг за таким договором визначається згiдно з кошторисом, що є невiд'ємною частиною вiдповiдної проектної документацiї.

(статтю 21 доповнено новою частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX, у зв'язку з цим частини десяту - двадцять першу вважати вiдповiдно частинами дванадцятою - двадцять третьою)

     12. Приєднання електроустановок замовника може здiйснюватися до електричних мереж системи передачi оператором системи передачi у встановленому цим Законом порядку та у випадках, передбачених кодексом системи передачi.

(абзац перший частини дванадцятої статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     У такому разi оператор системи передачi надає замовнику технiчнi умови на приєднання, а замовник обирає виконавця проектних робiт з приєднання серед суб'єктiв господарювання, якi мають право на здiйснення вiдповiдного виду дiяльностi згiдно з вимогами законодавства. Замовник на пiдставi отриманих технiчних умов на приєднання забезпечує розроблення та узгодження з оператором системи передачi та iншими заiнтересованими сторонами проектної документацiї на будiвництво, реконструкцiю та/або технiчне переоснащення електричних мереж зовнiшнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та здiйснює заходи щодо вiдведення земельних дiлянок для розмiщення вiдповiдних об'єктiв електроенергетики, а оператор системи передачi забезпечує виконання будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних робiт та здiйснює первинне пiдключення об'єкта замовника.

     Закупiвля товарiв, робiт i послуг з будiвництва, реконструкцiї та/або технiчного переоснащення об'єктiв електроенергетики (до точки приєднання електроустановок замовника) пiд час надання послуг з приєднання здiйснюється оператором системи передачi на конкурентних засадах.

     13. За зверненням замовника оператор системи розподiлу або оператор системи передачi забезпечує безоплатну видачу технiчних умов на приєднання, що мiстять вимоги щодо:

     проектування будiвництва та/або технiчного переоснащення електричних мереж зовнiшнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника);

     проектування електричних мереж внутрiшнього електрозабезпечення електроустановок замовника (у межах земельної дiлянки замовника);

     безпеки електропостачання та влаштування вузла облiку електричної енергiї;

     проектування будiвництва електричних мереж лiнiйної частини приєднання (окремо, у випадку, передбаченому частиною восьмою цiєї статтi);

     проектування будiвництва електричних мереж оператора системи передачi або сумiжного оператора системи розподiлу (у випадку, передбаченому частинами десятою та одинадцятою цiєї статтi).

(частина тринадцята статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     14. Плата за приєднання до електричних мереж оператора системи розподiлу визначається на пiдставi методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачi та системи розподiлу, затвердженої Регулятором пiсля консультацiй з Секретарiатом Енергетичного Спiвтовариства. Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачi та системи розподiлу має бути недискримiнацiйною i прозорою та пiдлягає оприлюдненню Регулятором, оператором системи передачi i операторами систем розподiлу.

     Плата за приєднання до електричних мереж оператора системи передачi визначається згiдно з кошторисом, який є невiд'ємною частиною вiдповiдної проектної документацiї, розробленої з урахуванням вимог частини дев'ятої цiєї статтi.

     15. Розрахунок плати за стандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподiлу передбачає складову плати за приєднання потужностi (враховуючи потужнiсть, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужностi та ставки плати за стандартне приєднання.

     Розрахунок плати за нестандартне приєднання до електричних мереж оператора системи розподiлу передбачає:

     складову плати за приєднання потужностi (враховуючи потужнiсть, що створюється), яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужностi та ставки плати за нестандартне приєднання потужностi;

     складову плати за створення електричних мереж лiнiйної частини приєднання.

     У разi надання оператором системи розподiлу послуги з приєднання вiдповiдно до вимог частини сьомої цiєї статтi складова плати за створення електричних мереж лiнiйної частини приєднання визначається згiдно з кошторисом, який є невiд'ємною частиною вiдповiдної проектної документацiї, розробленої з урахуванням вимог частини сьомої цiєї статтi.

     16. Ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужностi щорiчно розраховуються та затверджуються Регулятором для всiх операторiв систем розподiлу вiдповiдно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачi та системи розподiлу.

     Ставки плати за лiнiйну частину приєднання розраховуються та затверджуються Регулятором для всiх операторiв систем розподiлу вiдповiдно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачi та системи розподiлу з урахуванням укрупнених показникiв вартостi будiвництва електричних мереж, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi.

     Ставки плати за нестандартне приєднання генеруючих потужностей повиннi стимулювати оптимальне розмiщення генеруючих потужностей та враховувати вплив таких генеруючих потужностей на розвантаження в точцi приєднання наявних трансформаторних потужностей.

(частину шiстнадцяту статтi 21 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     17. Послуга з приєднання до електричних мереж оператора системи передачi та операторiв систем розподiлу не включає послугу iз забезпечення влаштування комерцiйного облiку електричної енергiї, яка надається постачальниками послуг комерцiйного облiку вiдповiдно до вимог статтi 74 цього Закону.

     18. Строк надання оператором системи передачi та/або оператором системи розподiлу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж не має перевищувати нормативнi строки проектування та будiвництва без урахування строку, необхiдного для розроблення та узгодження замовником проектної документацiї (у випадках, передбачених частинами шостою та сьомою цiєї статтi) та для здiйснення заходiв щодо вiдведення земельних дiлянок для розмiщення об'єктiв електроенергетики.

     19. Кошти, отриманi оператором системи передачi, операторами систем розподiлу як плата за приєднання на створення (будiвництво) електричних мереж лiнiйної частини приєднання, пiдлягають поверненню замовнику за умови, що такi активи створенi пiсля переходу вiдповiдного оператора системи передачi, оператора системи розподiлу до стимулюючого регулювання та вiднесенi вiдповiдним оператором системи передачi, оператором системи розподiлу до регуляторної бази активiв, на яку нараховується встановлена регуляторна норма доходу на регуляторну базу активiв, яка створена пiсля переходу до стимулюючого регулювання.

     Повернення оператором системи передачi, операторами систем розподiлу коштiв, залучених як плата за приєднання на створення (будiвництво) електричних мереж лiнiйної частини приєднання, здiйснюється у порядку, визначеному Регулятором.

(частина дев'ятнадцята статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     20. Оператор системи передачi, оператори систем розподiлу у порядку, встановленому Регулятором, формують та надають Регулятору розширений звiт з обґрунтуванням витрат за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовникiв до електричних мереж упродовж попереднього календарного року для врахування дефiциту або профiциту коштiв щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, пiд час перегляду вiдповiдної складової тарифiв на передачу та розподiл електричної енергiї.

(абзац перший частини двадцятої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     Регулятор в обов'язковому порядку здiйснює перевiрку обґрунтованостi та достовiрностi вiдображених у зазначеному звiтi розмiрiв фактичних витрат оператора системи передачi та оператора системи розподiлу на приєднання електроустановок замовникiв до електричних мереж.

(абзац перший частини двадцятої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     21. У разi якщо замовник має намiр спорудити або реконструювати будiвлi, дороги, мости, iншi об'єкти архiтектури, що потребує перенесення повiтряних i пiдземних електричних мереж та iнших об'єктiв електроенергетики, послуги з перенесення електричних мереж та iнших об'єктiв електроенергетики надаються оператором системи передачi та/або операторами систем розподiлу у порядку, визначеному кодексом системи передачi та кодексом систем розподiлу. Плата за наданi послуги визначається згiдно з кошторисом, який є невiд'ємною частиною вiдповiдної проектної документацiї, розробленої замовником.

     22. За письмовим зверненням замовника центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, надає висновок щодо технiчної обґрунтованостi вимог технiчних умов на приєднання, їх вiдповiдностi чинним нормам та правилам.

(частина двадцять друга статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     23. Оператор системи передачi, оператори систем розподiлу оприлюднюють та оновлюють всю необхiдну iнформацiю про умови приєднання до системи передачi та систем розподiлу, а також iнформацiю про елементи своїх систем з прив'язкою до географiчних даних згiдно з вимогами кодексу системи передачi, кодексу систем розподiлу. Оператор системи передачi, оператори систем розподiлу несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть оприлюдненої iнформацiї. Оператор системи передачi, оператори систем розподiлу несуть вiдповiдальнiсть за неоприлюднення зазначеної iнформацiї, а також за достовiрнiсть оприлюдненої iнформацiї.

(частина двадцять третя статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     24. У разi якщо земельна дiлянка або електроустановки замовника, якi потрiбно приєднати, знаходиться на територiї, електрифiкованiй (або територiї, що планується до електрифiкацiї) iншим замовником (замовниками), оператор системи розподiлу не має права вiдмовити у приєднаннi на цiй пiдставi.

(статтю 21 доповнено частиною двадцять четвертою згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     25. У разi якщо iнформацiю та/або документи, необхiднi для розроблення проектної документацiї на будiвництво та/або технiчне переоснащення електричних мереж зовнiшнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та проектної документацiї на будiвництво електричних мереж лiнiйної частини приєднання (у тому числi iнформацiї та документiв про iснуючi та запроектованi iнженернi та транспортнi мережi), можна отримати iз загальнодоступних нацiональних електронних iнформацiйних ресурсiв, електронних iнформацiйних ресурсiв органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв природних монополiй, юридичних осiб публiчного права або якщо така iнформацiя, документи оприлюдненi на офiцiйних веб-сайтах таких осiб та така iнформацiя та/або документи є достатнiми для розроблення вiдповiдної проектної документацiї, узгодження проектної документацiї iз заiнтересованими особами не вимагається.

(статтю 21 доповнено частиною двадцять п'ятою згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)
(з 20.02.2022р. статтю 21 буде доповнено двадцять шостою частиною, передбаченою абзацом сорок шостим пiдпункту 2 пункту 10 роздiлу I Закону України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     Стаття 22. Доступ до електричних мереж

     1. Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу мають надавати доступ до своїх електричних мереж на недискримiнацiйнiй та прозорiй основi всiм користувачам системи передачi/розподiлу. Доступ до електричних мереж надається за тарифами на передачу та розподiл електричної енергiї, що затверджуються Регулятором та оприлюднюються оператором системи передачi та операторами систем розподiлу у встановленому порядку.

     2. Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу можуть вiдмовити в доступi до електричних мереж у разi недостатньої пропускної спроможностi електричних мереж з наданням обґрунтування причини такої вiдмови, яка має базуватися на об'єктивних i технiчно та економiчно обґрунтованих критерiях, а також iнформацiї про обґрунтований строк, необхiдний для створення резерву пропускної спроможностi мереж вiдповiдно до затвердженого Регулятором плану розвитку системи передачi або системи розподiлу. У разi вiдсутностi плану розвитку системи передачi або плану розвитку системи розподiлу, обґрунтованих строкiв створення резерву пропускної спроможностi електричних мереж вiдмова оператора системи передачi, оператора системи розподiлу в доступi до електричних мереж вважається необґрунтованою.

     3. Користувачi системи передачi/розподiлу, яким вiдмовлено в доступi до електричних мереж, мають право подати скаргу Регулятору вiдповiдно до порядку розгляду скарг та вирiшення спорiв, визначеного цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     4. У разi вiдмови у доступi до електричних мереж оператор системи передачi та оператори систем розподiлу мають вiдповiдно до кодексу системи передачi та кодексу систем розподiлу на запит вiдповiдного потенцiйного або iснуючого користувача системи надати вiдповiдну iнформацiю про заходи, необхiднi для пiдсилення електричної мережi.

     Стаття 23. Зв'язки з iншими енергосистемами

     1. Оператор системи передачi розвиває зв'язки ОЕС України з енергосистемами сумiжних держав шляхом будiвництва мiждержавних лiнiй електропередачi вiдповiдно до iнвестицiйних програм, затверджених Регулятором.

     2. Будiвництво мiждержавних лiнiй може здiйснюватися iншими, крiм оператора системи передачi, iнвесторами у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до цього Закону.

     3. Управлiння ОЕС України пiд час паралельної роботи з енергосистемами сумiжних держав здiйснюється з урахуванням договорiв з операторами системи передачi енергосистем сумiжних держав та з дотриманням технiчних вимог, вимог стандартiв операцiйної безпеки.

     Стаття 24. Новi мiждержавнi лiнiї електропередачi

     1. Новi мiждержавнi лiнiї електропередачi постiйного струму та їх пропускна спроможнiсть, а також додаткова пропускна спроможнiсть реконструйованих iснуючих мiждержавних лiнiй постiйного струму можуть за поданням вiдповiдного запиту вiд iнвесторiв звiльнятися вiд дiї положень статей 38, 39 цього Закону у разi одночасного виконання таких умов:

     1) iнвестицiя пiдвищить рiвень конкуренцiї на ринку електричної енергiї;

     2) рiвень ризику, пов'язаний з iнвестуванням у будiвництво мiждержавної лiнiї електропередачi, такий, що iнвестицiя не вiдбудеться, якщо звiльнення не буде надано;

     3) мiждержавна лiнiя перебуває у власностi особи, яка є окремою юридичною особою щодо операторiв системи передачi держав, мiж якими планується будiвництво мiждержавної лiнiї;

     4) за використання пропускної спроможностi мiждержавної лiнiї її користувачами здiйснюється оплата;

     5) жодна частина капiтальних або експлуатацiйних витрат на створення нової мiждержавної лiнiї та/або її експлуатацiю не покривалася за рахунок тарифу на послуги з передачi або розподiлу електричної енергiї оператора системи передачi або оператора системи розподiлу України, або оператора системи передачi енергосистеми держави, з якою будується мiждержавна лiнiя;

     6) звiльнення не зашкодить конкуренцiї або ефективному функцiонуванню ринку електричної енергiї та енергосистеми держави, з якою будується мiждержавна лiнiя.

     2. Звiльнення, передбачене частиною першою цiєї статтi, може застосовуватися також до вставки постiйного струму, а у виняткових випадках - до нових мiждержавних лiнiй змiнного струму та їх пропускної спроможностi, а також додаткової пропускної спроможностi реконструйованих мiждержавних лiнiй змiнного струму за умови, що витрати i ризики, пов'язанi з iнвестицiями в їх будiвництво або реконструкцiю, значно вищi порiвняно з витратами i ризиками, якi, як правило, можуть бути понесенi у разi з'єднання двох енергосистем сумiжних держав за допомогою лiнiї змiнного струму.

     3. Звiльнення може охоплювати весь обсяг чи частину обсягу пропускної спроможностi нової мiждержавної лiнiї електропередачi або реконструйованої iснуючої мiждержавної лiнiї, пропускна спроможнiсть якої була значно збiльшена.

     4. Невикористана пропускна спроможнiсть мiждержавних лiнiй, щодо яких застосовано звiльнення, повинна виставлятися на аукцiон з розподiлу пропускної спроможностi.

     5. Рiшення про звiльнення приймається Регулятором у кожному окремому випадку та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Регулятора з вiдповiдним обґрунтуванням.

     У разi прийняття рiшення про звiльнення Регулятор має визначити обсяг пропускної спроможностi, яка звiльняється, строк дiї такого звiльнення, враховуючи пропускну спроможнiсть лiнiї, що буде побудована, або збiльшення обсягу пропускної спроможностi iснуючої лiнiї, строк реалiзацiї проекту та iнвестицiйнi ризики.

     Рiшення про звiльнення приймається пiсля консультацiй з органом регулювання держави, з енергосистемою якої будується мiждержавна лiнiя. У разi досягнення впродовж шести мiсяцiв згоди мiж органами регулювання про надання звiльнення вiдповiдне рiшення має бути повiдомлено Радi регуляторних органiв Енергетичного Спiвтовариства.

     6. Якщо Регулятор та орган регулювання держави, з енергосистемою якої планується будiвництво мiждержавної лiнiї, протягом шести мiсяцiв з дня отримання вiдповiдного запиту на звiльнення останнiм з органiв регулювання не дiйшли згоди щодо звiльнення, Регулятор має право звернутися до Ради регуляторних органiв Енергетичного Спiвтовариства для прийняття рiшення про звiльнення.

     Регулятор спiльно з органом регулювання держави, з енергосистемою якої планується будiвництво мiждержавної лiнiї, має право звернутися до Ради регуляторних органiв Енергетичного Спiвтовариства для прийняття рiшення про звiльнення до закiнчення шестимiсячного строку.

     7. Регулятор надає копiю кожного запиту про звiльнення Радi регуляторних органiв Енергетичного Спiвтовариства та Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства.

     Рiшення Регулятора про звiльнення разом з усiєю вiдповiдною iнформацiєю надається Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства. Така iнформацiя має мiстити, зокрема:

     1) пiдстави, з яких надано звiльнення або вiдмовлено у наданнi звiльнення, у тому числi фiнансова iнформацiя, яка обґрунтовує необхiднiсть звiльнення;

     2) проведений аналiз впливу на конкуренцiю та ефективне функцiонування ринку електричної енергiї в результатi надання звiльнення;

     3) обґрунтування строку та обсягу пропускної спроможностi мiждержавної лiнiї, на якi надається звiльнення;

     4) результати консультацiй iз зацiкавленими органами регулювання.

     8. Регулятор повинен взяти до вiдома рекомендацiї Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства про внесення змiн до рiшення про звiльнення або про його скасування. У разi прийняття рiшення, що не узгоджується з рекомендацiями Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства, Регулятор повинен надати та оприлюднити разом з цим рiшенням своє обґрунтування.

     9. Рiшення про звiльнення втрачає чиннiсть через два роки з дня його прийняття, якщо iнвестор не розпочав будiвельнi роботи, або через п'ять рокiв, якщо мiждержавна лiнiя не була введена в експлуатацiю.

     10. Порядок надання звiльнення, передбаченого цiєю статтею, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     11. Експлуатацiю нових (реконструйованих) мiждержавних лiнiй, збудованих за рахунок iнвестора, здiйснює оператор системи передачi за договором iз власником/iнвестором. Диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння новими (реконструйованими) мiждержавними лiнiями здiйснюється оператором системи передачi як складовою ОЕС України.

     Стаття 25. Пряма лiнiя

     1. Виробники можуть забезпечувати живлення електричною енергiєю власнi примiщення, дочiрнi компанiї та споживачiв по прямiй лiнiї.

     Споживачi можуть отримувати електричну енергiю вiд виробникiв по прямiй лiнiї.

     Електроустановки споживача можуть бути приєднанi до прямої лiнiї та до системи передачi або розподiлу, але мають бути електрично роз'єднанi та мати окремi точки комерцiйного облiку.

     2. Будiвництво та експлуатацiя прямої лiнiї вiдбуваються за погодженням з Регулятором вiдповiдно до кодексу системи передачi, кодексу систем розподiлу.

     У погодженнi будiвництва прямої лiнiї може бути вiдмовлено, якщо будiвництво та експлуатацiя прямої лiнiї перешкоджатимуть виконанню спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв та/або положень про захист прав споживачiв вiдповiдно до цього Закону. Вiдмова у будiвництвi прямої лiнiї має бути обґрунтована.

     3. Живлення електричною енергiєю споживача по прямiй лiнiї не обмежує його право укласти договiр про постачання електричної енергiї споживачу з електропостачальником за своїм вибором.

     4. Витрати на будiвництво та експлуатацiю прямої лiнiї покриваються стороною, яка отримала погодження на будiвництво прямої лiнiї, якщо iнше не визначено договором мiж сторонами, електроустановки яких з'єднує пряма лiнiя.

     Стаття 26. Вимоги до ведення бухгалтерського облiку

     1. Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу з метою уникнення дискримiнацiйної поведiнки, перехресного субсидiювання та спотворення конкуренцiї на ринку електричної енергiї ведуть бухгалтерський облiк окремо для дiяльностi з передачi та окремо для дiяльностi з розподiлу електричної енергiї.

     Бухгалтерськi рахунки для господарської дiяльностi на ринку електричної енергiї, крiм дiяльностi з передачi та розподiлу електричної енергiї, можуть бути консолiдованими, крiм випадкiв, визначених цим Законом.

     Бухгалтерськi рахунки для iнших видiв господарської дiяльностi, не пов'язаних з дiяльнiстю на ринку електричної енергiї, також можуть бути консолiдованими.

     2. Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу, що провадять iншi види господарської дiяльностi на ринку електричної енергiї та/або будь-якi iншi види господарської дiяльностi, складають та надають Регулятору окрему звiтнiсть для кожного виду дiяльностi у затверджених Регулятором порядку та формi згiдно з вимогами, визначеними частиною першою цiєї статтi.

     3. Електроенергетичнi пiдприємства зобов'язанi надавати Регулятору на його вимогу фiнансову звiтнiсть разом з незалежним аудиторським висновком, зокрема в частинi перевiрки дотримання вимог щодо уникнення дискримiнацiйної поведiнки та перехресного субсидiювання.

     Стаття 27. Охороннi зони об'єктiв електроенергетики та охорона об'єктiв електроенергетики

     1. Особливо важливi об'єкти електроенергетики, перелiк яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, i затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, у тому числi територiя забороненої зони та контрольованої зони гiдротехнiчних споруд, охороняються вiдомчою воєнiзованою охороною iз залученням, за потреби, працiвникiв вiдповiдних структурних пiдроздiлiв органiв державної влади.

     Охорона iнших об'єктiв електроенергетики здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     2. На об'єктах електроенергетики встановлюється особливий режим допуску. На територiї забороненої зони гiдротехнiчних споруд дiє особливий (внутрiшньооб'єктовий та пропускний) режим.

     3. Особовий склад вiдомчої воєнiзованої охорони об'єктiв електроенергетики забезпечується вогнепальною зброєю i спецiальними засобами самооборони. Застосування вогнепальної зброї, а також спецiальних засобiв самооборони регулюється законодавством.

     Особовий склад вiдомчої воєнiзованої охорони забезпечується форменим одягом за рахунок пiдприємств електроенергетики.

     4. В охоронних зонах електричних мереж, а також iнших особливо важливих об'єктiв електроенергетики дiють обмеження, передбаченi Законом України "Про землi енергетики та правовий режим спецiальних зон енергетичних об'єктiв".

     5. Розмiщення споруд та iнших об'єктiв в охоронних зонах електричних мереж без здiйснення передбачених нормативно-технiчними документами технiчних заходiв безпеки не допускається.

     6. На територiї забороненої зони та контрольованої зони гiдротехнiчних споруд установлюється особливий режим охорони.

     Доступ стороннiх осiб та всiх видiв транспорту на цю територiю можливий лише в порядку, встановленому власником гiдротехнiчних споруд або уповноваженим ним органом.

     Виконання стороннiми особами робiт на територiї забороненої зони гiдротехнiчних споруд здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, а на територiї контрольованої зони гiдротехнiчних споруд - у порядку, встановленому власником гiдротехнiчних споруд або уповноваженим ним органом.

     Особливостi режиму територiї забороненої зони та контрольованої зони гiдротехнiчних споруд визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення цiєї статтi не поширюються на мiкро-, мiнi- та малi гiдроелектростанцiї. Суб'єкти мiкро-, мiнi- та малої гiдроелектроенергетики самостiйно забезпечують необхiднi заходи з охорони об'єктiв мiкро-, мiнi- та малої гiдроелектроенергетики та самостiйно здiйснюють на прилеглiй територiї необхiднi заходи безпеки.

     7. Атомнi електростанцiї охороняються вiдповiдно до законiв України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" та "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання".

     Стаття 28. Порядок будiвництва генеруючих потужностей

     1. Проектування та будiвництво (нове будiвництво, реконструкцiя, капiтальний ремонт), технiчне переоснащення генеруючих потужностей здiйснюються вiдповiдно до законодавства у сферi мiстобудiвної дiяльностi.

(частина перша статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     2. Пiд час розроблення проектної документацiї для будiвництва генеруючих потужностей мають дотримуватися, зокрема, вимоги щодо:

     1) безпеки та надiйностi ОЕС України, електроустановок i допомiжного устаткування;

     2) захисту здоров'я та безпеки населення;

     3) охорони навколишнього природного середовища;

     4) вибору майданчика, цiльового використання землi;

     5) прiоритетного використання земель комунальної та державної власностi;

     6) використання енергоефективних технологiй;

     7) типу первинних джерел енергiї (палива);

     8) впливу генеруючих потужностей на розвиток виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї;

     9) впливу генеруючих потужностей на скорочення викидiв парникових газiв.

     3. Проектування та будiвництво генеруючих потужностей здiйснюються за рахунок коштiв замовника (власника) таких об'єктiв вiдповiдно до затвердженої проектно-кошторисної документацiї.

     4. Приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергiї або комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї, до системи передачi або системи розподiлу здiйснюється в порядку, встановленому статтею 21 цього Закону.

     5. Будiвництво атомних електростанцiй здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених законами України "Про порядок прийняття рiшень про розмiщення, проектування, будiвництво ядерних установок i об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, якi мають загальнодержавне значення" та "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку".

     Стаття 29. Конкурснi процедури на будiвництво генеруючої потужностi та виконання заходiв з управлiння попитом

     1. Якщо для покриття прогнозованого попиту на електричну енергiю наявних генеруючих потужностей, у тому числi тих, що отримали право на будiвництво, та заходiв з управлiння попитом недостатньо, для забезпечення безпеки постачання електричної енергiї застосовуються конкурснi процедури на будiвництво генеруючої потужностi та на виконання заходiв з управлiння попитом, якi, зокрема, включають заходи з будiвництва нової генеруючої потужностi, проведення реконструкцiї (модернiзацiї) дiючої генеруючої потужностi, подовження строку експлуатацiї енергоблокiв атомних електростанцiй.

     Величина необхiдної генеруючої потужностi визначається на основi оцiнки достатностi генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту та забезпечення необхiдного резерву за результатами здiйснення монiторингу безпеки постачання.

     2. Рiшення про проведення конкурсу на будiвництво генеруючої потужностi та виконання заходiв з управлiння попитом, умови проведення такого конкурсу приймаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi.

     3. Умови проведення конкурсiв на будiвництво генеруючої потужностi та на виконання заходiв з управлiння попитом мають враховувати вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища та потребу в заохоченнi iнновацiй.

     4. Iнформацiя та умови проведення конкурсiв на будiвництво генеруючої потужностi та на виконання заходiв з управлiння попитом оприлюднюються на офiцiйних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, оператора системи передачi та Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства не пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до дня завершення подання конкурсних пропозицiй. Конкурсна документацiя має бути доступною будь-якiй зацiкавленiй особi.

     5. Конкурсна документацiя має мiстити детальний опис умов договору, процедури, яких повиннi дотримуватися всi учасники конкурсу, а також вичерпний перелiк критерiїв, за якими проводяться вiдбiр учасникiв конкурсу та визначення переможця, у тому числi стимули, що передбачаються конкурсом.

     6. Як стимули можуть застосовуватися, зокрема:

     1) встановлення плати за послугу iз забезпечення розвитку генеруючої потужностi;

     2) сприяння вiдведенню земельної дiлянки/видiленню майданчика для будiвництва нової генеруючої потужностi;

     3) застосування механiзмiв державно-приватного партнерства;

     4) надання державної допомоги суб'єктам господарювання за рахунок ресурсiв держави чи мiсцевих ресурсiв.

     У разi застосування як стимулу плати за послугу iз забезпечення розвитку генеруючої потужностi придбання такої послуги здiйснюється оператором системи передачi.

     Плата за послугу iз забезпечення розвитку генеруючої потужностi сплачується оператором системи передачi поетапно пiсля введення в експлуатацiю нових генеруючих потужностей протягом перiоду, визначеного умовами конкурсу.

     7. Порядок проведення конкурсiв на будiвництво генеруючої потужностi та виконання заходiв з управлiння попитом затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України та має, зокрема, мiстити:

     1) порядок iнiцiювання конкурсу;

     2) процедури проведення конкурсу;

     3) перелiк критерiїв, за якими проводяться вiдбiр учасникiв конкурсу та визначення переможця;

     4) вимоги до мiнiмальної та максимальної величини пропозицiї додаткової потужностi;

     5) порядок застосування стимулiв, визначених цим Законом;

     6) порядок розрахунку платежiв (у разi застосування);

     7) порядок формування конкурсної комiсiї.

     8. Монiторинг виконання iнвестором зобов'язань щодо забезпечення розвитку генеруючої потужностi, визначених за результатами конкурсу, здiйснюється оператором системи передачi.

     9. У разi якщо умовами проведення конкурсу на будiвництво генеруючої потужностi та на виконання заходiв з управлiння попитом передбачається надання державної пiдтримки суб'єктам господарювання за рахунок держави чи мiсцевих ресурсiв, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, до внесення проекту рiшення на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України отримує рiшення Антимонопольного комiтету України щодо державної допомоги в порядку, передбаченому Законом України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

Роздiл IV
ВИРОБНИЦТВО

     Стаття 30. Права та обов'язки виробникiв

     1. Дiяльнiсть з виробництва електричної енергiї пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до законодавства.

     2. Виробники продають та купують електричну енергiю на ринку електричної енергiї вiдповiдно до положень цього Закону, правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

     Особливостi купiвлi-продажу електричної енергiї виробникiв, потужнiсть та/або обсяг вiдпуску яких менше за граничнi показники, визначенi Регулятором, визначаються правилами ринку.

     Дiяльнiсть з виробництва електричної енергiї без лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з виробництва електричної енергiї дозволяється, якщо величина встановленої потужностi чи вiдпуск електричної енергiї меншi за показники, визначенi у вiдповiдних лiцензiйних умовах з виробництва електричної енергiї.

     3. Виробники мають право на:

     1) вiльний вибiр контрагента за двостороннiм договором;

     2) своєчасне та у повному обсязi отримання коштiв за продану ними електричну енергiю вiдповiдно до укладених договорiв на ринку електричної енергiї та за допомiжнi послуги;

     3) недискримiнацiйний доступ до електричних мереж у разi дотримання вiдповiдних вимог кодексу системи передачi, кодексу систем розподiлу;

     4) доступ до iнформацiї щодо дiяльностi на ринку електричної енергiї у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     5) здiйснення експорту та iмпорту електричної енергiї.

     Виробники мають й iншi права, передбаченi законодавством та укладеними ними договорами на ринку електричної енергiї.

     4. Виробники зобов'язанi:

     1) дотримуватися лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з виробництва електричної енергiї, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) укладати договори, якi є обов'язковими для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови цих договорiв;

     3) надавати повiдомлення про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за укладеними двостороннiми договорами, у тому числi iмпортованої та експортованої електричної енергiї, у порядку, визначеному правилами ринку;

     4) бути постачальником послуг з балансування у випадках, визначених правилами ринку;

     5) пропонувати генеруючу потужнiсть на балансуючому ринку згiдно з правилами ринку;

     6) пропонувати та надавати допомiжнi послуги оператору системи передачi у випадках та порядку, визначених правилами ринку;

     7) складати добовi графiки електричної енергiї згiдно з обсягами купленої та проданої електричної енергiї та надавати їх оператору системи передачi вiдповiдно до правил ринку;

     8) виконувати акцептованi оператором системи передачi добовi графiки електричної енергiї;

     9) нести фiнансову вiдповiдальнiсть за небаланси електричної енергiї за цiнами, визначеними вiдповiдно до правил ринку, у разi невиконання ними акцептованих оператором системи передачi погодинних графiкiв електричної енергiї з урахуванням особливостей, встановлених частиною шостою статтi 71 цього Закону для виробникiв за "зеленим" тарифом та виробникiв, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку;

(пункт 9 частини четвертої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII, вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     10) своєчасно та в повному обсязi сплачувати за електричну енергiю, куплену на ринку електричної енергiї, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергiї;

     11) надавати учасникам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними їхнiх функцiй на ринку електричної енергiї в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачi, кодексом систем розподiлу, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     12) у визначеному Регулятором порядку публiкувати на своєму веб-сайтi iнформацiю про частку кожного джерела енергiї, використаного для виробництва електричної енергiї, та про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергiї, за попереднiй рiк.

     5. Виробники, якi мають у власностi та/або експлуатують енергогенеруюче обладнання встановленою потужнiстю понад 200 МВт включно, мають зберiгати впродовж п'яти рокiв iнформацiю, необхiдну для перевiрки оперативно-диспетчерських рiшень та поведiнки пiд час подання заявок (пропозицiй) на ринку "на добу наперед", внутрiшньодобовому ринку, балансуючому ринку, ринку допомiжних послуг та при розподiлi пропускної спроможностi, яка включає, зокрема, погодиннi данi по кожнiй електростанцiї щодо доступних генеруючих потужностей та обов'язкових резервiв, включаючи постанцiйний розподiл таких резервiв на момент подачi заявок/пропозицiй, та фактичнi данi.

     Виробники зобов'язанi надавати вiдповiднi данi на запит Регулятора, Антимонопольного комiтету України.

     6. Виробники, якi виробляють електричну енергiю з використанням вуглеводнiв, зобов'язанi мати необхiднi резерви вiдповiдного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергiї.

     Тип та обсяги резервiв палива для певних типiв електростанцiй затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi. Такi рiшення мають вiдповiдати правилам про безпеку постачання електричної енергiї.

Роздiл V
ПЕРЕДАЧА

     Стаття 31. Оператор системи передачi

     1. Оператором системи передачi є суб'єкт господарювання, який отримав лiцензiю на провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї.

     2. Лiцензiя на провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї видається пiсля прийняття остаточного рiшення про сертифiкацiю оператора системи передачi вiдповiдно до цього Закону.

     3. Органiзацiйно-правовою формою оператора системи передачi є акцiонерне товариство.

     Державi належать 100 вiдсоткiв акцiй (часток) у статутному капiталi оператора системи передачi, якi не пiдлягають приватизацiї або вiдчуженню в iнший спосiб.

     4. Забороняється:

     1) приватизацiя оператора системи передачi та вчинення iнших правочинiв, що можуть призвести до вiдчуження акцiй та часток у статутному капiталi оператора системи передачi;

     2) приватизацiя об'єктiв державної власностi, що використовуються оператором системи передачi у процесi провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями, утвореними внаслiдок його реорганiзацiї, та вчинення iнших правочинiв, що можуть призвести до вiдчуження таких об'єктiв;

     3) передача об'єктiв державної власностi, що використовуються оператором системи передачi у процесi провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями, утвореними внаслiдок його реорганiзацiї, в управлiння, в тому числi в концесiю, оренду, господарське вiдання, до статутного капiталу iнших юридичних осiб, крiм випадкiв, якщо така передача здiйснюється уповноваженому суб'єкту управлiння об'єктами державної власностi або суб'єкту господарювання, власником корпоративних прав у статутному капiталi якого є виключно держава.

(статтю 31 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 264-IX)

     Стаття 32. Вiдокремлення оператора системи передачi

     1. Оператор системи передачi є юридичною особою, яка не є складовою частиною вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та яка здiйснює господарську дiяльнiсть, що не залежить вiд дiяльностi з виробництва, розподiлу, постачання електричної енергiї та трейдерської дiяльностi.

     2. Оператор системи передачi не має права провадити дiяльнiсть з виробництва, розподiлу, постачання електричної енергiї та трейдерську дiяльнiсть.

     3. Оператором системи передачi може бути виключно власник системи передачi або суб'єкт господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi чи суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi, якому на пiдставi рiшення суб'єкта управлiння та вiдповiдної угоди передано на правi господарського вiдання об'єкти державної власностi, що використовуються для провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї, крiм випадку, визначеного частиною першою статтi 361 цього Закону.

(частина третя статтi 32 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     4. З метою забезпечення незалежностi оператора системи передачi будь-яка фiзична або юридична особа не має права одночасно:

     1) прямо або опосередковано здiйснювати одноосiбний або спiльний контроль над принаймнi одним суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним), який провадить дiяльнiсть з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергiї (природного газу), та прямо чи опосередковано здiйснювати одноосiбний або спiльний контроль над оператором системи передачi (у тому числi бути власником системи передачi) або користуватися будь-яким правом щодо оператора системи передачi (у тому числi будь-якими правами щодо самої системи передачi);

     2) прямо або опосередковано здiйснювати одноосiбний або спiльний контроль над оператором системи передачi (у тому числi бути власником системи передачi) та прямо або опосередковано здiйснювати одноосiбний або спiльний контроль над принаймнi одним суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним), який провадить дiяльнiсть з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергiї (природного газу), або користуватися будь-яким правом щодо принаймнi одного суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного), який провадить дiяльнiсть з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергiї (природного газу);

     3) призначати принаймнi одну посадову особу оператора системи передачi та прямо або опосередковано здiйснювати одноосiбний або спiльний контроль над принаймнi одним суб'єктом господарювання (у тому числi iноземним), який провадить дiяльнiсть з виробництва та/або постачання електричної енергiї, або користуватися будь-яким правом щодо принаймнi одного суб'єкта господарювання, який провадить дiяльнiсть з виробництва та/або постачання електричної енергiї;

     4) бути посадовою особою оператора системи передачi i принаймнi одного суб'єкта господарювання (у тому числi iноземного), який провадить дiяльнiсть з виробництва та/або постачання електричної енергiї.

     5. Якщо особа чи особи, зазначенi в частинi четвертiй цiєї статтi, є державними органами, то два рiзнi державнi органи, що здiйснюють контроль за оператором системи передачi або системою передачi, з одного боку, та контроль за суб'єктом господарювання, який провадить дiяльнiсть з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергiї (природного газу), з другого боку, мають розглядатися як рiзнi особи.

     6. Для цiлей частини четвертої цiєї статтi пiд термiном "право" розумiється:

     1) право голосу в органах юридичної особи, якщо утворення такого органу передбачено статутом або iншим установчим документом такої юридичної особи;

     2) право призначати посадових осiб органiв юридичної особи;

     3) володiння 50 вiдсотками i бiльше корпоративних прав юридичної особи.

     Стаття 33. Функцiї, права та обов'язки оператора системи передачi

     1. Оператор системи передачi:

     1) забезпечує недискримiнацiйний доступ до системи передачi;

     2) забезпечує недискримiнацiйне ставлення до користувачiв системи передачi;

     3) надає послуги з передачi електричної енергiї на недискримiнацiйних засадах вiдповiдно до вимог, встановлених цим Законом та кодексом системи передачi, з дотриманням встановлених показникiв якостi надання послуг;

     4) надає послуги з приєднання до системи передачi вiдповiдно до цього Закону та кодексу системи передачi;

     5) забезпечує технiчне обслуговування системи передачi, пiдтримання її в експлуатацiйнiй готовностi та розвиток з метою забезпечення довгострокового попиту на передачу електричної енергiї з урахуванням вимог щодо надiйностi та ефективностi системи передачi, охорони навколишнього природного середовища;

     6) забезпечує достатню потужнiсть передачi та надiйнiсть системи передачi;

     7) здiйснює диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння режимами роботи ОЕС України вiдповiдно до цього Закону, кодексу системи передачi та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     8) забезпечує операцiйну безпеку ОЕС України;

     9) планує режими роботи ОЕС України вiдповiдно до правил ринку та кодексу системи передачi;

     10) приймає та акцептує добовi графiки електричної енергiї учасникiв ринку;

     11) придбаває послуги з балансування на ринкових недискримiнацiйних i прозорих засадах та забезпечує функцiонування балансуючого ринку у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку та кодексом системи передачi, а також здiйснює купiвлю-продаж небалансiв електричної енергiї;

     12) проводить аналiз системних перевантажень та врегульовує їх шляхом застосування недискримiнацiйних методiв, що базуються на ринкових механiзмах, вiдповiдно до правил ринку та кодексу системи передачi;

(пункт 12 частини першої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     13) забезпечує роботу ринку допомiжних послуг та придбаває допомiжнi послуги з метою дотримання операцiйної безпеки ОЕС України;

     14) здiйснює монiторинг виконання постачальниками допомiжних послуг зобов'язань з їх надання;

     15) забезпечує розподiл пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв у порядку, визначеному цим Законом та порядком розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв;

(пункт 15 частини першої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     16) взаємодiє з операторами систем передачi сумiжних держав, здiйснює координацiю дiй та обмiн iнформацiєю з ними;

     17) розробляє правила ринку, кодекс системи передачi, кодекс комерцiйного облiку, порядок розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв та подає їх на затвердження Регулятору;

(пункт 17 частини першої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     18) готує план розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв, оцiнку достатностi генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту та забезпечення необхiдного резерву та подає їх на затвердження Регулятору;

     19) забезпечує управлiння режимами паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами сумiжних держав;

     20) забезпечує комерцiйний облiк електричної енергiї та обмiн даними комерцiйного облiку вiдповiдно до цього Закону, правил ринку та кодексу комерцiйного облiку, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     21) надає учасникам ринку iнформацiю, необхiдну для ефективного доступу до системи передачi та виконання ними їхнiх функцiй на ринку електричної енергiї, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачi, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     22) здiйснює аналiз витрат електричної енергiї на її передачу електричними мережами та заходи щодо їх зменшення;

     23) виконує покладенi на нього спецiальнi обов'язки для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї;

     24) здiйснює iншi функцiї, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

     2. Оператор системи передачi має право:

     1) надавати вiдповiдно до кодексу системи передачi, правил ринку та стандартiв операцiйної безпеки суб'єктам господарювання, об'єкти електроенергетики яких пiдключенi до ОЕС України, обов'язковi для виконання оперативнi команди та розпорядження;

     2) отримувати вiд учасникiв ринку iнформацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй, у формi та порядку, визначених правилами ринку та кодексом системи передачi;

     3) своєчасно та в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги з передачi та послуги з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     4) своєчасно та в повному обсязi отримувати плату за продану електричну енергiю на балансуючому ринку;

     5) проводити необхiднi перевiрки та/або випробування обладнання постачальникiв допомiжних послуг та постачальникiв послуг з балансування у порядку, визначеному кодексом системи передачi;

     6) iншi права, передбаченi законодавством.

     3. Оператор системи передачi зобов'язаний:

     1) дотримуватися лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) надавати повiдомлення про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за укладеними двостороннiми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

     3) складати добовi графiки електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу електричними мережами на добу постачання на пiдставi зареєстрованих повiдомлень про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї вiдповiдно до правил ринку;

     4) купувати/продавати небаланси електричної енергiї за цiнами, визначеними за правилами ринку, у разi невиконання ним погодинних графiкiв електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу електричними мережами;

     5) при застосуваннi процедури змiни/замiни електропостачальника надавати новому електропостачальнику iнформацiю про споживачiв, приєднаних до системи передачi, яким здiйснював постачання попереднiй електропостачальник, в обсягах та порядку, визначених Регулятором;

     6) укладати договори, якi є обов'язковими для провадження дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови цих договорiв;

     7) оприлюднювати на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю вiдповiдно до цього Закону, правил ринку, кодексу системи передачi та iншу iнформацiю, передбачену законодавством;

     8) зберiгати iнформацiю, необхiдну для аналiзу якостi послуг з електропостачання, зокрема iнформацiю щодо надiйностi електропостачання, якостi електричної енергiї, комерцiйної якостi надання послуг, у порядку, встановленому Регулятором;

     9) здiйснювати вiдшкодування (компенсацiю) користувачу системи у разi недотримання оператором системи передачi показникiв якостi послуг, визначених договором про надання послуг з передачi та Регулятором;

     10) надавати Регулятору iнформацiю, необхiдну для здiйснення ним законодавчо встановлених функцiй та повноважень;

     11) вiдкрити в уповноваженому банку поточний рахунок iз спецiальним режимом використання для здiйснення розрахункiв вiдповiдно до цього Закону;

(пункт 11 частини третьої статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     12) вести окремий облiк витрат та доходiв вiд провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї та дiяльностi з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння;

     13) вести окремий облiк витрат та доходiв щодо виконання спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї;

     14) надавати iнформацiю, необхiдну для впровадження механiзму компенсацiї у вiдносинах мiж операторами систем передачi, до органiзацiї, вiдповiдальної за функцiонування такого механiзму;

     15) забезпечувати уникнення конфлiкту iнтересiв при виконаннi функцiй диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння, передачi електричної енергiї, адмiнiстратора розрахункiв та адмiнiстратора комерцiйного облiку згiдно з програмою заходiв з недопущення конфлiкту iнтересiв, розробленою ним та погодженою Регулятором;

     16) виконувати обов'язковi для виконання розпорядчi документи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) у галузi електроенергетики;

     17) припиняти електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи передачi;

     18) вiдновлювати електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи передачi.

     4. Оператор системи передачi надає послуги з передачi електричної енергiї та послуги з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння учасникам ринку на пiдставi договорiв, укладених на основi типових договорiв про надання послуг з передачi електричної енергiї та про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння.

     Типовi договори про надання послуг з передачi електричної енергiї та про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння затверджуються Регулятором.

     Порядок укладання таких договорiв визначається кодексом системи передачi.

     5. Оплата послуг з передачi електричної енергiї та послуг з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння здiйснюється за тарифами, якi визначаються Регулятором вiдповiдно до затвердженої ним методики.

     Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння, зокрема, включає витрати оператора системи передачi на закупiвлю допомiжних послуг та врегулювання системних обмежень в ОЕС України.

     Тариф на послуги з передачi електричної енергiї, зокрема, включає як окремi складовi витрати оператора системи передачi, що здiйснюються ним у разi покладення на нього спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї, та витрати на послугу iз зменшення навантаження виробником, який здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною.

(абзац третiй частини п'ятої статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Тарифи на послуги з передачi електричної енергiї та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння оприлюднюються оператором системи передачi у порядку та строки, визначенi нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

     Пiдставою встановлення Регулятором тарифу на передачу пiдприємству "зеленої" електрометалургiї в порядку, передбаченому абзацами п'ятим - тридцять першим цiєї частини, є:

(частину п'яту статтi 33 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX, абзац п'ятий частини п'ятої статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     довiдка центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики, щодо пiдтвердження юридичною особою статусу пiдприємства "зеленої" електрометалургiї;

(частину п'яту статтi 33 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     довiдка центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, про виробництво пiдприємством "зеленої" електрометалургiї сталi виключно електродуговим методом та дотримання норм щодо прямих викидiв дiоксиду вуглецю в результатi виробництва сталi на рiвнi не бiльше 250 кiлограмiв на тону сталевої продукцiї.

(частину п'яту статтi 33 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики, надає юридичнiй особi довiдку про пiдтвердження статусу пiдприємства "зеленої" електрометалургiї або надсилає лист про вiдмову у видачi довiдки протягом 10 календарних днiв з дня отримання звернення.

     Для одержання такої довiдки юридична особа подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики (надсилає засобами поштового зв'язку в паперовiй формi або через Єдиний державний портал адмiнiстративних послуг "Портал Дiя" в електроннiй формi), такi документи:

     1) заяву в довiльнiй формi;

     2) технiчну документацiю, що пiдтверджує використання у господарськiй дiяльностi обладнання для виробництва сталi електродуговим методом:

     а) виписку з перелiку основних фондiв пiдприємства, пiдписану головним бухгалтером пiдприємства, пiдтверджену незалежним аудитором, що пiдтверджує наявнiсть на балансi юридичної особи електродугової сталеплавильної печi i вiдсутнiсть на балансi агрегатiв, спроможних виробляти сталь альтернативними способами, а саме мартенiвських та/або конверторних печей, та/або комплексiв "доменна пiч - мартенiвська/конверторна пiч";

     б) один iз таких документiв:

     документ про готовнiсть до експлуатацiї електросталеплавильного комплексу/цеху/заводу з проектним обсягом виплавки сталi не менше 50 тисяч тонн сталi на рiк;

     затверджену у встановленому порядку проектну документацiю на будiвництво сталеплавильного цеху (комплексу, заводу), що включатиме електродугову сталеплавильну пiч;

     затверджену на пiдприємствi технологiчну iнструкцiю на виробництво сталi в електродуговiй печi;

     3) довiдку незалежного аудитора, що пiдтверджує виробництво пiдприємством "зеленої" електрометалургiї за минулий календарний рiк сталевої продукцiї електродуговим методом в обсязi не менше 50 тисяч тонн, iз зазначенням фактичного обсягу виробництва сталi електродуговим методом;

     4) розрахунок прямих викидiв дiоксиду вуглецю пiд час виробництва сталi електродуговим способом, за минулий календарний рiк, здiйснений вiдповiдно до методики рiвня 1 оцiнки прямих викидiв CO2 при електродуговому способi виплавки металу (том 3 "Промисловi процеси i використання продуктiв" Керiвних принципiв нацiональних iнвентаризацiй парникових газiв, Мiжурядова група експертiв з питань змiни клiмату, 2006, (IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 2006, Chapter 4: Metal Industry Emissions) (далi - розрахунок прямих викидiв дiоксиду вуглецю вiдповiдно до методики рiвня 1 оцiнки прямих викидiв CO2).

     За пiдтвердженням розрахунку прямих викидiв дiоксиду вуглецю вiдповiдно до методики рiвня 1 оцiнки прямих викидiв CO2 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики, може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в порядку мiжвiдомчого обмiну iнформацiєю. Якщо центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, не висловив своєї позицiї щодо розрахунку прямих викидiв дiоксиду вуглецю вiдповiдно до методики рiвня 1 оцiнки прямих викидiв CO2 протягом семи календарних днiв з дати подання юридичною особою заяви для одержання довiдки про пiдтвердження статусу пiдприємства "зеленої" електрометалургiї, такий розрахунок вважається пiдтвердженим;

     5) звiт про викиди парникових газiв, пiдготовлений вiдповiдно до Закону України "Про засади монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв", з пiдтвердженням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв, про його прийняття;

     6) розрахунок прямих викидiв дiоксиду вуглецю на 1 тонну сталевої продукцiї пiд час виробництва електродуговим методом за минулий календарний рiк, який пiдтверджує, що прямi викиди дiоксиду вуглецю пiд час виробництва сталi не перевищують 250 кiлограмiв на 1 тонну сталевої продукцiї. Розрахунок здiйснюється шляхом дiлення обсягу прямих викидiв дiоксиду вуглецю пiд час виробництва сталi електродуговим методом за минулий календарний рiк, визначеного вiдповiдно до положень цiєї статтi, на фактичний обсяг виробництва сталi електродуговим методом за минулий календарний рiк.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, наданої в заявi та доданих до неї документах, несе юридична особа, яка звернулася за одержанням довiдки про пiдтвердження статусу пiдприємства "зеленої" електрометалургiї.

     Видача довiдки здiйснюється безоплатно.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики, вiдмовляє у видачi довiдки про пiдтвердження статусу пiдприємства "зеленої" електрометалургiї, якщо:

     у поданих юридичною особою документах виявлено недостовiрну iнформацiю;

     документи подано з порушенням вимог, зазначених в цьому Законi, зокрема щодо комплектностi та оформлення документiв;

     заява, доданi до неї документи (документ), пiдписанi (засвiдченi) особою, яка не має на це повноважень;

     пiдприємство не вiдповiдає вимогам, встановленим цим Законом;

     у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдсутнi вiдомостi про юридичну особу або наявнi вiдомостi про її припинення.

     Довiдка про пiдтвердження статусу пiдприємства "зеленої" електрометалургiї видається юридичнiй особi в паперовому виглядi. У разi оформлення довiдки в електроннiй формi її видача здiйснюється шляхом надсилання через Єдиний державний портал адмiнiстративних послуг "Портал Дiя" до електронного кабiнету юридичної особи (за наявностi), зазначеного у заявi на одержання довiдки, протягом одного робочого дня з дня видачi довiдки.

     Строк дiї довiдки про пiдтвердження статусу пiдприємства "зеленої" електрометалургiї становить один рiк, який обчислюється з дня її видачi.

     Форма довiдки про пiдтвердження статусу пiдприємства "зеленої" електрометалургiї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики.

(частину п'яту статтi 33 доповнено абзацами сьомим, восьмим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX, абзаци сьомий i восьмий частини п'ятої статтi 33 замiнено двадцятьма п'ятьма новими абзацами згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     6. Оператор системи передачi не має права провадити дiяльнiсть з купiвлi-продажу електричної енергiї, крiм купiвлi-продажу електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу електричними мережами, балансування, у тому числi з метою надання/отримання аварiйної допомоги операторам системи передачi сумiжних держав, та врегулювання небалансiв.

     Купiвля електричної енергiї для забезпечення дiяльностi оператора системи передачi, крiм електричної енергiї для компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу електричними мережами, балансування та врегулювання небалансiв, здiйснюється ним як споживачем за договором постачання електричної енергiї споживачу.

     Вартiсть електричної енергiї, придбаної з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу електричними мережами, враховується при визначеннi тарифiв на передачу електричної енергiї.

     7. Оператор системи передачi забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд учасникiв ринку, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю вiдповiдно до законодавства.

     Оператор системи передачi також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї щодо своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги учасникам ринку.

     8. Оператор системи передачi вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї, пов'язанi з покладенням на нього спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльного iнтересу iз збiльшення частки виробництва енергiї з альтернативних джерел, пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї, iнших спецiальних обов'язкiв.

     Оператор системи передачi для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв придбаває послуги, якi надаються йому на обов'язковiй основi суб'єктами ринку, визначеними вiдповiдно до цього Закону, на пiдставi договору про надання послуг для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв, типова форма якого затверджується Регулятором.

     9. Оператор системи передачi зобов'язаний розробити та подати на погодження Регулятору програму заходiв з недопущення конфлiкту iнтересiв при наданнi послуг з передачi електричної енергiї, здiйсненнi диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння режимами роботи ОЕС України, виконаннi функцiй адмiнiстратора розрахункiв та адмiнiстратора комерцiйного облiку (далi - програма заходiв), що, зокрема, включає:

     1) забезпечення незалежностi у прийняттi рiшень посадовими особами структурних пiдроздiлiв, що забезпечують надання послуг з передачi електричної енергiї, здiйснення диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння режимами роботи ОЕС України, виконання функцiй адмiнiстратора розрахункiв та адмiнiстратора комерцiйного облiку, пов'язаних з їхньою операцiйною дiяльнiстю та з кадрових питань;

     2) недопущення сумiсництва та сумiщення (прямого i прихованого);

     3) обмеження доступу до комерцiйної iнформацiї, забезпечення фiзичної та iнформацiйно-технологiчної безпеки iнформацiї, розмежування доступу до рiзних категорiй даних в iнформацiйних системах, визначення кола осiб та випадкiв доступу до iнформацiї, здiйснення належного контролю за дiяльнiстю працiвникiв, яким надано доступ до iнформацiї з обмеженим доступом;

     4) розмежування пiдпорядкування посадових осiб, якi виконують сумiжнi функцiї;

     5) забезпечення формалiзацiї взаємовiдносин посадових осiб структурних пiдроздiлiв, що забезпечують надання послуг з передачi електричної енергiї, здiйснення диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння режимами роботи ОЕС України, виконання функцiй адмiнiстратора розрахункiв та адмiнiстратора комерцiйного облiку, реєстрацiю та зберiгання вiдповiдних документiв.

     Звiт про виконання програми заходiв готується оператором системи передачi щокварталу та пiдлягає оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi оператора системи передачi.

     Стаття 34. Сертифiкацiя оператора системи передачi

     1. Пiд час здiйснення сертифiкацiї Регулятор перевiряє вiдповiднiсть суб'єкта господарювання, який є власником системи передачi, пiсля подання ним запиту на сертифiкацiю, вимогам щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбаченим цим Законом.

     Якщо запит на сертифiкацiю подає суб'єкт господарювання, контроль над яким здiйснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, сертифiкацiя здiйснюється вiдповiдно до вимог цiєї статтi з урахуванням особливостей, передбачених статтею 36 цього Закону.

     2. Порядок здiйснення сертифiкацiї, який мiстить вимоги до повiдомлень, документiв, даних та iнформацiї, що надаються суб'єктом, який подає запит на сертифiкацiю, строк їх подання, розмiр та порядок оплати за здiйснення сертифiкацiї, строк дiї рiшення про сертифiкацiю, затверджуються Регулятором.

     3. Пiд час здiйснення процедури сертифiкацiї Регулятор має право вимагати всю необхiдну iнформацiю, що стосується виконання функцiй Регулятора згiдно iз цiєю статтею, вiд суб'єкта господарювання, який подав запит на сертифiкацiю, а також суб'єктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть з виробництва та/або постачання електричної енергiї. Регулятор зобов'язаний зберiгати конфiденцiйнiсть отриманої iнформацiї.

     4. Протягом чотирьох мiсяцiв з дня отримання Регулятором запиту на сертифiкацiю вiдповiдно до порядку здiйснення сертифiкацiї Регулятор приймає попереднє рiшення про сертифiкацiю або про вiдмову у сертифiкацiї.

     5. Регулятор невiдкладно доводить до вiдома Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства:

     1) iнформацiю про отримання запиту на сертифiкацiю;

     2) попереднє рiшення Регулятора про сертифiкацiю або про вiдмову у сертифiкацiї разом з усiєю iнформацiєю, що стосується прийнятого рiшення.

     6. Регулятор протягом двох мiсяцiв з дати отримання висновку Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства щодо попереднього рiшення про сертифiкацiю розглядає такий висновок та приймає остаточне рiшення про сертифiкацiю або про вiдмову у сертифiкацiї. У разi вiдсутностi висновку Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства протягом чотирьох мiсяцiв Регулятор приймає остаточне рiшення про сертифiкацiю.

     7. Якщо Регулятор приймає остаточне рiшення про сертифiкацiю або про вiдмову у сертифiкацiї, яке враховує висновок Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства щодо попереднього рiшення про сертифiкацiю або про вiдмову у сертифiкацiї, таке остаточне рiшення разом з висновком Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства пiдлягає оприлюдненню шляхом розмiщення на веб-сайтi Регулятора.

     Якщо Регулятор приймає остаточне рiшення про сертифiкацiю або про вiдмову у сертифiкацiї, яке не враховує висновок Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства щодо попереднього рiшення про сертифiкацiю або про вiдмову у сертифiкацiї, таке остаточне рiшення разом з висновком Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства та обґрунтуванням Регулятора причин неврахування такого висновку пiдлягає оприлюдненню шляхом розмiщення на веб-сайтi Регулятора.

     Стаття 35. Монiторинг виконання вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi

     1. Регулятор здiйснює регулярний монiторинг виконання оператором системи передачi вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом.

     2. Регулятор iнiцiює проведення перевiрки виконання оператором системи передачi вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом, у разi:

     1) отримання повiдомлення вiд оператора системи передачi вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi;

     2) наявностi обґрунтованого припущення про те, що запланована змiна контролю або прав iнших осiб щодо оператора системи передачi може призвести або призвела до порушення вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом;

     3) надходження вмотивованої вимоги вiд Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства.

     3. Оператор системи передачi зобов'язаний повiдомляти Регулятора про будь-якi запланованi заходи, якi можуть призвести до порушення вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом.

     4. Перевiрка виконання оператором системи передачi вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом, здiйснюється вiдповiдно до вимог статтi 32 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цiєю статтею.

     5. Регулятор проводить перевiрку виконання оператором системи передачi вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом, протягом чотирьох мiсяцiв з дня:

     1) отримання вiдповiдного повiдомлення вiд оператора системи передачi - у випадку, визначеному пунктом 1 частини другої цiєї статтi;

     2) надходження повiдомлення оператору системи передачi про початок проведення перевiрки за iнiцiативою Регулятора - у випадку, визначеному пунктом 2 частини другої цiєї статтi;

     3) надходження вiдповiдної вимоги вiд Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства - у випадку, визначеному пунктом 3 частини другої цiєї статтi.

     6. Регулятор повiдомляє оператора системи передачi про виявлення порушень вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом.

     Оператор системи передачi зобов'язаний усунути виявленi порушення протягом строку, визначеного Регулятором, що не може перевищувати двох мiсяцiв, та надати документи, данi та iнформацiю про усунення таких порушень.

     7. Якщо оператор системи передачi не усунув виявленi Регулятором порушення вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом, Регулятор приймає рiшення про невiдповiднiсть оператора системи передачi вимогам щодо вiдокремлення i незалежностi, передбачених цим Законом. У такому разi Регулятор приймає рiшення про анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї або про застосування фiнансових санкцiй (штрафiв), передбачених законодавством.

     У разi анулювання лiцензiї на провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї суб'єкт господарювання не звiльняється вiд обов'язку виконувати в повному обсязi i належної якостi функцiї та зобов'язання оператора системи передачi до отримання лiцензiї новим оператором системи передачi. У цей перiод до суб'єкта господарювання, щодо якого прийнято рiшення про анулювання лiцензiї, не застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi пiдпунктом "а" пункту 6 частини четвертої статтi 77 цього Закону.

     8. Регулятор зобов'язаний невiдкладно повiдомити Секретарiат Енергетичного Спiвтовариства про будь-якi обставини, що можуть призвести до переходу контролю над оператором системи передачi до особи (осiб) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, або до самої держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства.

     Оператор системи передачi зобов'язаний повiдомити Регулятора про будь-якi обставини, що можуть призвести до переходу контролю над оператором системи передачi до особи (осiб) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, або до самої держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства.

     Стаття 36. Сертифiкацiя суб'єкта господарювання, контроль над яким здiйснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства

     1. Якщо запит на сертифiкацiю подає суб'єкт господарювання, контроль над яким здiйснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, Регулятор повiдомляє про це Секретарiат Енергетичного Спiвтовариства.

     2. Регулятор приймає попереднє рiшення про вiдмову у сертифiкацiї суб'єкта господарювання, контроль над яким здiйснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, у таких випадках:

     1) такий суб'єкт не виконує вимоги щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбаченi цим Законом;

     2) прийняття рiшення про сертифiкацiю такого суб'єкта зашкодить безпецi постачання електричної енергiї в Українi або в Енергетичному Спiвтовариствi з урахуванням:

     а) прав та обов'язкiв Енергетичного Спiвтовариства щодо вiдповiдної держави, що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, на пiдставi норм мiжнародного права, зокрема мiжнародних угод з питань безпеки постачання електричної енергiї, сторонами яких є Енергетичне Спiвтовариство та вiдповiдна держава;

     б) прав та обов'язкiв України щодо вiдповiдної держави, що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, на пiдставi мiжнародних договорiв, укладених з такою державою, за умови що такi права та обов'язки не суперечать Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства;

     в) прав та обов'язкiв, взятих на себе Україною на пiдставi Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони;

     г) iнших фактiв та обставин, що стосуються такого суб'єкта та/або держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, та мають значення для визначення вiдповiдностi такого суб'єкта вимогам щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбаченим цим Законом.

     3. Регулятор має право звертатися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, та до iнших суб'єктiв владних повноважень iз запитом про надання висновкiв з питань, зазначених у частинi другiй цiєї статтi. Регулятор враховує такi висновки у процесi прийняття рiшення про сертифiкацiю або про вiдмову у сертифiкацiї.

     4. Перед прийняттям рiшення щодо сертифiкацiї Регулятор має отримати висновок Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства щодо:

     1) вiдповiдностi суб'єкта господарювання вимогам щодо незалежностi;

     2) вiдсутностi ризику для безпеки постачання електричної енергiї в Енергетичному Спiвтовариствi.

     Остаточне рiшення про сертифiкацiю суб'єкта господарювання, контроль над яким здiйснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, оприлюднюється у порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону.

     5. Регулятор приймає остаточне рiшення про вiдмову у сертифiкацiї суб'єкта господарювання, контроль над яким здiйснює особа (особи) з держави (держав), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, або сама держава (держави), що не є стороною Енергетичного Спiвтовариства, без врахування висновку Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства, якщо прийняття рiшення про сертифiкацiю такого суб'єкта створює загрозу для безпеки постачання електричної енергiї в Українi чи становить загрозу iнтересам нацiональної безпеки України.

     Стаття 361. Особливi вимоги про вiдокремлення i незалежнiсть оператора системи передачi (модель вiдокремлення ISO)

     1. Вимога частини третьої статтi 32 цього Закону не застосовується, якщо власник системи передачi визначив суб'єкта господарювання, який має право подати запит на сертифiкацiю.

     2. Сертифiкацiя оператора системи передачi (модель вiдокремлення ISO) на умовах, визначених цим Законом, здiйснюється Регулятором згiдно з процедурою, передбаченою статтями 34 i 36 цього Закону.

     3. У разi обрання моделi вiдокремлення ISO оператор системи передачi (модель вiдокремлення ISO) зобов'язаний:

     1) вiдповiдати вимогам, встановленим статтею 32 цього Закону;

     2) мати у своєму розпорядженнi фiнансовi, технiчнi, матерiальнi та людськi ресурси, необхiднi для виконання покладених на нього статтею 33 цього Закону функцiй, зокрема взаємодiї з операторами систем передачi сумiжних держав;

     3) здiйснювати розробку та подання на схвалення/затвердження Регулятору плану розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв, звiту з оцiнки достатностi генеруючих потужностей вiдповiдно до вимог цього Закону.

     4. У разi обрання моделi вiдокремлення ISO власник системи передачi зобов'язаний вiдповiдати вимогам, встановленим частиною другою статтi 363 цього Закону.

     Пiд час процедури сертифiкацiї власник системи передачi надає Регулятору проекти всiх договорiв iз суб'єктом господарювання, що подав запит на сертифiкацiю, та з будь-якими iншими вiдповiдними особами.

(Закон доповнено статтею 361 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Стаття 362. Обов'язки оператора системи передачi та власника системи передачi вiдповiдно до моделi вiдокремлення ISO

     1. У разi обрання моделi вiдокремлення ISO до функцiй оператора системи передачi належать:

     1) надання доступу та управлiння доступом до системи передачi, включаючи отримання плати за послуги з передачi електричної енергiї, а також iнших платежiв за доступ або приєднання до системи передачi, плати за перевантаження системи передачi, платежiв за механiзмом компенсацiї системних операторiв внутрiшнiх передач електроенергiї;

     2) експлуатацiя, пiдтримання у належному станi i розвиток системи передачi, а також забезпечення довгострокової здатностi системи передачi задовольняти обґрунтований попит шляхом iнвестицiйного планування вiдповiдно до статтi 37 цього Закону. У процесi розвитку системи передачi незалежний оператор системи передачi є вiдповiдальним за планування (включаючи отримання необхiдних документiв дозвiльного характеру), будiвництво i введення в експлуатацiю нових об'єктiв iнфраструктури системи передачi або їх складових. З цiєю метою до незалежного оператора системи передачi застосовуються положення статей 31 i 33 цього Закону;

     3) розробка та подання на схвалення/затвердження Регулятору плану розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв, звiту з оцiнки достатностi генеруючих потужностей вiдповiдно до вимог цього Закону.

     2. Власник системи передачi, де призначено незалежного оператора системи передачi, зобов'язаний:

     1) забезпечувати необхiдну спiвпрацю i пiдтримку незалежному оператору системи передачi для виконання його функцiй, включно з усiєю необхiдною iнформацiєю;

     2) фiнансувати iнвестицiї, передбаченi планом розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв та затвердженi Регулятором, або надавати згоду на фiнансування такої iнвестицiї будь-якою зацiкавленою стороною, у тому числi незалежним оператором системи передачi;

     3) забезпечувати виконання фiнансових зобов'язань оператором системи передачi, пов'язаних з активами мережi, крiм зобов'язань, пов'язаних з функцiями незалежного оператора системи передачi;

     4) надавати гарантiї для сприяння фiнансування розвитку системи передачi, крiм iнвестицiй, коли вiдповiдно до пункту 2 цiєї частини власник надав згоду на її фiнансування за рахунок кредитних коштiв або коштiв, отриманих з iнших джерел, не заборонених законодавством.

     3. Регулятор здiйснює монiторинг виконання вимог про вiдокремлення i незалежнiсть оператора системи передачi та власника системи передачi.

(Закон доповнено статтею 362 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Стаття 363. Незалежнiсть власника системи передачi

     1. У разi вiдокремлення оператора системи передачi за моделлю вiдокремлення ISO власник системи передачi не повинен мати права здiйснювати управлiння (включаючи управлiння корпоративними правами) або безпосереднiй контроль за суб'єктами господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергiї (природного газу) та/або трейдерську дiяльнiсть.

     2. З метою забезпечення незалежностi власника системи передачi вiдповiдно до частини першої цiєї статтi:

     1) керiвник та заступники керiвника власника системи передачi, особи, що здiйснюють функцiї управлiння вiд iменi власника системи передачi, не можуть брати участi в дiяльностi органiв (у тому числi здiйснювати повноваження одноосiбного органу) суб'єкта господарювання, який провадить дiяльнiсть з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергiї (природного газу) та належить до сфери управлiння власника системи передачi або в якому йому належать корпоративнi права;

     2) власник системи передачi зобов'язаний розробити i запровадити програму вiдповiдностi, яка визначає заходи для уникнення дискримiнацiйних дiй та впливу на дiяльнiсть оператора системи передачi та забезпечення монiторингу виконання таких заходiв. Програма вiдповiдностi має визначати функцiональнi обов'язки працiвникiв власника системи передачi для досягнення цих цiлей. Рiчний звiт, у якому викладаються вжитi заходи, має бути представлений Регулятору уповноваженою особою з питань вiдповiдностi i опублiкований на веб-сайтi Регулятора.

(Закон доповнено статтею 363 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Стаття 364. Програма вiдповiдностi та уповноважена особа з питань вiдповiдностi оператора системи передачi

     1. Оператор системи передачi має розробити i запровадити програму вiдповiдностi, в якiй визначаються заходи для забезпечення унеможливлення дискримiнацiйних дiй та забезпечення монiторингу виконання таких заходiв. Програма вiдповiдностi повинна визначати чiткi обов'язки працiвникiв оператора системи передачi для досягнення цих цiлей та затверджується Регулятором. Монiторинг виконання програми вiдповiдностi здiйснюється уповноваженою особою з питань вiдповiдностi оператора системи передачi в порядку, визначеному Регулятором.

     2. Уповноважена особа з питань вiдповiдностi оператора системи передачi призначається:

     1) наглядовою радою оператора системи передачi;

     2) у разi вiдсутностi наглядової ради - виконавчим органом оператора системи передачi.

     Уповноваженою особою з питань вiдповiдностi оператора системи передачi може бути фiзична особа, яка має вищу освiту (технiчну, юридичну або економiчну) за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра або спецiалiста, високi професiйнi та моральнi якостi, досвiд роботи у сферi електроенергетики не менше п'яти рокiв, володiє державною мовою, має освiтнiй i професiйний рiвнi, необхiднi для виконання своїх обов'язкiв. Не може бути уповноваженою особою з питань вiдповiдностi оператора системи передачi фiзична особа, яка є громадянином (пiдданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

     Особа, яка претендує на посаду уповноваженої особи з питань вiдповiдностi оператора системи передачi, протягом останнiх трьох рокiв до дня призначення не може обiймати посади у вертикально iнтегрованому суб'єктi господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, мати прямий чи опосередкований iнтерес або вiдносини з вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетiв акцiй вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктiв господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання.

     Кандидатура уповноваженої особи з питань вiдповiдностi оператора системи передачi пiдлягає попередньому погодженню з Регулятором.

     Регулятор має право вiдмовити в погодженнi кандидатури уповноваженої особи з питань вiдповiдностi оператора системи передачi тiльки з причин недостатнього рiвня її незалежностi або професiйних якостей.

     3. Уповноваженою особою з питань вiдповiдностi оператора системи передачi може бути юридична особа за умови, що в її штатi є працiвники, якi вiдповiдають вимогам, визначеним цiєю статтею. Не може бути уповноваженою особою з питань вiдповiдностi оператора системи передачi юридична особа, учасниками (акцiонерами, членами) або кiнцевими бенефiцiарними власниками якої є громадяни держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

     4. З метою забезпечення незалежностi уповноваженої особи з питань вiдповiдностi оператора системи передачi така особа не може:

     1) пiд час виконання своїх обов'язкiв займати посади або мати повноваження, мати економiчний iнтерес (отримувати фiнансову винагороду тощо) чи дiловi вiдносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання, який провадить дiяльнiсть з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергiї (природного газу), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такого суб'єкта господарювання, або з будь-яким iншим суб'єктом господарювання, який провадить господарську дiяльнiсть на ринку природного газу або електричної енергiї, крiм передачi електричної енергiї;

     2) займати посади, мати повноваження, економiчний iнтерес (отримувати фiнансову винагороду тощо) чи дiловi вiдносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання, який провадить дiяльнiсть на ринку природного газу або електричної енергiї, або будь-якою його частиною (крiм оператора системи передачi), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такого суб'єкта господарювання протягом трьох рокiв до дня його призначення;

     3) пiсля припинення договiрних вiдносин з оператором системи передачi уповноважена особа з питань вiдповiдностi не повинна займати посади або мати повноваження, мати економiчний iнтерес чи дiловi вiдносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання, який провадить дiяльнiсть на ринку природного газу або електричної енергiї (крiм оператора системи передачi), або з власником (власниками) контрольного пакета корпоративних прав такої органiзацiї, або з будь-яким суб'єктом господарювання, який провадить дiяльнiсть на ринку природного газу або електричної енергiї, не пов'язану з передачею електричної енергiї, протягом не менше чотирьох рокiв;

     4) мати жодного економiчного iнтересу в дiяльностi або, безпосередньо або опосередковано, отримувати будь-яку фiнансову вигоду вiд будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить дiяльнiсть на ринку природного газу або електричної енергiї (крiм оператора системи передачi), або вiд будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить дiяльнiсть на ринку електричної енергiї, не пов'язану з передачею електричної енергiї.

     5. Оператор системи передачi повiдомляє Регулятору кандидатуру уповноваженої особи з питань вiдповiдностi та запропонованi умови договору мiж уповноваженою особою з питань вiдповiдностi та оператором системи передачi, у тому числi умови про початок, строки та пiдстави припинення виконання обов'язкiв уповноваженої особи з питань вiдповiдностi, умови оплати її послуг, матерiальнi та iншi її права.

     6. Протягом трьох тижнiв з дня одержання iнформацiї, зазначеної у частинi п'ятiй цiєї статтi, Регулятор може висловити свої заперечення проти запропонованої кандидатури або умов договору мiж уповноваженою особою з питань вiдповiдностi та оператором системи передачi, якщо не виконуються вимоги частини четвертої цiєї статтi або в разi дострокового припинення договiрних вiдносин з уповноваженою особою з питань вiдповiдностi, якщо iснують пiдстави вважати, що таке дострокове припинення було здiйснено з порушенням вимог про вiдокремлення i незалежнiсть оператора системи передачi, передбачених цим Законом.

     Якщо в зазначений строк оператор системи передачi не отримає вiд Регулятора заперечень, вважається, що кандидатура уповноваженої особи з питань вiдповiдностi та/або умови договору мiж уповноваженою особою з питань вiдповiдностi та оператором системи передачi погоджено.

     7. Уповноважена особа з питань вiдповiдностi вiдповiдає за:

     1) монiторинг виконання програми вiдповiдностi оператора системи передачi;

     2) розроблення щорiчного звiту, в якому викладаються заходи, вжитi з метою виконання програми вiдповiдностi, та надання його Регулятору;

     3) звiтування перед вiдповiдними органами управлiння оператора системи передачi та надання рекомендацiй з виконання програми вiдповiдностi та дотримання вимог щодо незалежностi i вiдокремлення;

     4) повiдомлення Регулятора про будь-якi iстотнi порушення у зв'язку з виконанням програми вiдповiдностi.

     8. Умови договору мiж уповноваженою особою з питань вiдповiдностi та оператором системи передачi, що регулюють повноваження уповноваженої особи з питань вiдповiдностi, у тому числi строки виконання нею своїх обов'язкiв, пiдлягають затвердженню Регулятором. Цi умови повиннi забезпечувати незалежнiсть уповноваженої особи з питань вiдповiдностi, зокрема надання їй всiх ресурсiв, необхiдних для виконання нею своїх обов'язкiв.

     9. Уповноважена особа з питань вiдповiдностi оператора системи передачi щоквартально звiтує перед Регулятором у письмовiй формi та має право регулярно звiтувати в уснiй або письмовiй формi перед органами оператора системи передачi, зокрема загальними зборами учасникiв/акцiонерiв, наглядовими органами, виконавчим органом.

     10. Уповноважена особа з питань вiдповiдностi оператора системи передачi має право:

     1) доступу до примiщень оператора системи передачi без попереднього повiдомлення;

     2) доступу до даних та iнформацiї оператора системи передачi, необхiдних для виконання її завдань виключно з питань виконання програми вiдповiдностi;

     3) вiдвiдувати всi наради керiвництва оператора системи передачi, зокрема з питань доступу до системи передачi, її експлуатацiї, обслуговування та розвитку, умов розподiлу пропускної спроможностi та методiв управлiння обмеженнями, купiвлi-продажу електричної енергiї та послуг, необхiдних для забезпечення функцiонування системи передачi, у тому числi щодо допомiжних послуг, балансування та резервiв потужностi;

     4) вiдвiдувати всi засiдання органiв управлiння оператора системи передачi, зокрема виконавчого органу, наглядової ради, та загальнi збори акцiонерiв оператора системи передачi;

     5) звертатися до Регулятора iз скаргою на дiї оператора системи передачi щодо дострокового розiрвання договору мiж уповноваженою особою з питань вiдповiдностi та оператором системи передачi;

     6) регулярно надавати виконавчому органу оператора системи передачi iнформацiю щодо виконання програми вiдповiдностi.

     11. Уповноважена особа з питань вiдповiдностi оператора системи передачi здiйснює монiторинг виконання оператором системи передачi положень цього Закону щодо конфiденцiйностi у дiяльностi оператора системи передачi.

     12. За погодженням iз Регулятором уповноважена особа з питань вiдповiдностi оператора системи передачi може бути звiльнена (припинено дiю договору):

     1) наглядовою радою оператора системи передачi;

     2) у разi вiдсутностi наглядової ради - виконавчим органом оператора системи передачi.

     13. Оператор системи передачi за поданням Регулятора звiльняє (припиняє дiю договору) уповноважену особу з питань вiдповiдностi у разi порушення нею умов договору мiж уповноваженою особою з питань вiдповiдностi та оператором системи передачi та/або вимог цього Закону.

(Закон доповнено статтею 364 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Стаття 37. Розвиток системи передачi

     1. Щороку до 1 травня оператор системи передачi вiдповiдно до порядку, затвердженого Регулятором, розробляє та подає на затвердження Регулятору план розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв. План розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв має забезпечувати вiдповiднiсть системи передачi потребам ринку електричної енергiї та iнтересам безпеки постачання електричної енергiї.

     2. План розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв має мiстити, зокрема:

     1) заходи, спрямованi на забезпечення безпеки постачання електричної енергiї;

     2) основнi об'єкти системи передачi, будiвництво або реконструкцiя яких є доцiльними протягом наступних 10 рокiв;

     3) iнформацiю про об'єкти системи передачi, якi мають бути збудованi та/або реконструйованi протягом наступних 10 рокiв, строки їх будiвництва та/або реконструкцiї, джерела фiнансування;

     4) iнформацiю про iнвестицiї в об'єкти системи передачi, щодо яких вже прийнятi рiшення та якi перебувають на стадiї реалiзацiї, iз зазначенням прогнозних iнвестицiй, що мають бути здiйсненi протягом наступних трьох рокiв.

     3. План розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв розробляється на основi звiту з оцiнки вiдповiдностi (достатностi) генеруючих потужностей, а також планiв розвитку сумiжних систем передачi, систем розподiлу електричної енергiї.

     4. Оператор системи передачi при пiдготовцi плану розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв забезпечує проведення громадських обговорень та консультацiй iз заiнтересованими учасниками ринку.

     5. Регулятор у прозорий та недискримiнацiйний спосiб проводить публiчнi консультацiї з iснуючими та потенцiйними користувачами системи передачi щодо плану розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв.

     Регулятор розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi звiт про результати проведених консультацiй, у якому, зокрема, зазначаються потреби в iнвестицiях.

     6. Регулятор здiйснює перевiрку вiдповiдностi заходiв, передбачених планом розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв, вимогам цього Закону та, за потреби, може вимагати внесення оператором системи передачi змiн до цього плану.

     7. Регулятор здiйснює монiторинг i оцiнку стану виконання плану розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв та щороку оприлюднює результати такого монiторингу.

     8. Оператор системи передачi розробляє iнвестицiйну програму на пiдставi плану розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв та подає її Регулятору разом iз розрахунком тарифу на послуги з передачi електричної енергiї.

     Стаття 38. Загальнi принципи управлiння перевантаженнями

(назва статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     1. За наявностi перевантажень розподiл пропускної спроможностi здiйснюється за принципом першочергового задоволення заявок зареєстрованих учасникiв, якi пропонують найвищу цiну. У разi вiдсутностi перевантажень розподiл пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв здiйснюється на безоплатнiй основi.

     2. Якщо запланованi комерцiйнi обмiни не вiдповiдають безпечному функцiонуванню об'єднаної енергетичної системи України, оператор системи передачi має врегулювати перевантаження вiдповiдно до вимог операцiйної безпеки у найбiльш економiчно ефективний спосiб. Коригуюча передиспетчеризацiя або зустрiчна торгiвля застосовується в останню чергу, якщо дешевшi заходи не можуть бути застосованi.

     3. У разi довготривалих, частих перевантажень оператором системи передачi застосовуються заздалегiдь визначенi та узгодженi iз операторами системи передачi сумiжних держав методи (принципи) управлiння перевантаженнями, включаючи координацiю розрахунку пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     4. Управлiння перевантаженнями має здiйснюватися iз застосуванням недискримiнацiйних ринкових механiзмiв, що забезпечують ефективнi економiчнi сигнали учасникам ринку, зареєстрованим учасникам i оператору системи передачi та сприяють мiждержавнiй торгiвлi електричною енергiєю.

     5. Оператор системи передачi розробляє, погоджує iз вiдповiдним оператором системи передачi сумiжної держави - сторони Енергетичного Спiвтовариства та подає на затвердження Регулятору порядок розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв, що може мiстити спецiальнi регiональнi умови. Такi умови, що застосовуються у вiдповiдному регiонi або на вiдповiдному перетинi, є невiд'ємними додатками до порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     6. Методи управлiння перевантаженнями мають забезпечити вiдповiднiсть перетокiв електричної енергiї, що виникають внаслiдок розподiлу пропускної спроможностi, стандартам операцiйної безпеки.

     7. При управлiннi перевантаженнями не допускається дискримiнацiя учасникiв комерцiйних обмiнiв.

     8. Оператор системи передачi може вiдмовити зареєстрованому учаснику у фiзичному правi на передачу в разi одночасного виникнення таких умов:

     1) збiльшення перетокiв електричної енергiї в результатi задоволення заявки зареєстрованого учасника призведе до порушення операцiйної безпеки;

     2) цiна заявки зареєстрованого учасника в процесi управлiння перевантаженням є нижчою за вартiсть усiх iнших заявок, що будуть задоволенi, на ту саму послугу та за тих самих умов.

     9. Зменшення фiзичного права на передачу може застосовуватися оператором системи передачi як захiд забезпечення стандартiв операцiйної безпеки в ситуацiях, коли неможлива передиспетчеризацiя або зустрiчна торгiвля. Такi зменшення фiзичного права на передачу повиннi мати недискримiнацiйний характер.

     10. Власники фiзичного права на передачу отримують вiд оператора системи передачi вiдшкодування за будь-якi зменшення фiзичного права на передачу вiдповiдно до порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв, крiм зменшень, спричинених внаслiдок дiї обставин непереборної сили.

     11. Вся доступна пропускна спроможнiсть мiждержавного перетину має бути запропонована для розподiлу з урахуванням дотримання стандартiв операцiйної безпеки. Оператор системи передачi визначає доступну пропускну спроможнiсть вiдповiдно до методики, що затверджується Регулятором пiсля консультацiй iз Секретарiатом Енергетичного Спiвтовариства та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi оператора системи передачi.

     12. Оператор системи передачi не може здiйснювати зменшення пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв з метою врегулювання перевантажень в ОЕС України, крiм випадкiв порушення операцiйної безпеки. Оператор системи передачi повинен iнформувати зареєстрованих учасникiв про зменшення пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв та про причини такого зменшення та здiйснити вiдшкодування вiдповiдно до порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

(частини перша - дванадцята статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     13. При здiйсненнi балансування ОЕС України шляхом оперативних заходiв та передиспетчеризацiї оператор системи передачi має враховувати вплив таких заходiв на енергосистеми сумiжних держав.

     Стаття 39. Розподiл вiльної пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв

     1. Вiльна пропускна спроможнiсть мiждержавних перетинiв розподiляється на явному та/або неявному аукцiонах, якi проводяться за процедурою електронного аукцiону з використанням електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису. Обидва аукцiони можуть проводитися для одного i того самого мiждержавного перетину.

     2. Механiзми управлiння перевантаженнями застосовуються для короткострокового, середньострокового та довгострокового перiодiв розподiлу пропускної спроможностi.

(частина друга статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     3. Пiд час розподiлу пропускної спроможностi не допускається дискримiнацiя зареєстрованих учасникiв, якi бажають отримати фiзичне право на передачу.

(частина третя статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     4. Встановлення цiнових обмежень пiд час проведення процедур розподiлу пропускної спроможностi забороняється, крiм нових мiждержавних лiнiй, якi пiдлягають звiльненню вiдповiдно до статтi 24 цього Закону.

     5. На кожному аукцiонi має розподiлятися частина доступної пропускної спроможностi, запланована для розподiлу на цьому аукцiонi, а також пропускна спроможнiсть, нерозподiлена ранiше, та невикористана величина пропускної спроможностi, розподiленої на попереднiх аукцiонах.

     6. Розподiл пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв здiйснюється вiдповiдно до порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     Пропускна спроможнiсть мiждержавних перетинiв, що розподiлена, є гарантованою.

(частина шоста статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     7. Пропускна спроможнiсть мiждержавних перетинiв на короткостроковий перiод, що пропонується у процесi розподiлу на аукцiонi, може визначатися як негарантована, про що має бути повiдомлено до проведення аукцiону.

     Власники фiзичного права на передачу на довгостроковий або середньостроковий перiод мають право передати або продати iншим зареєстрованим учасникам таке фiзичне право на передачу, повiдомивши про це аукцiонний офiс у встановленому порядку. У разi вiдмови у передачi або у продажу фiзичного права на передачу аукцiонний офiс повинен пояснити причини такої вiдмови вiдповiдним власникам фiзичного права на передачу та Регулятору. Перелiк пiдстав, з яких аукцiонний офiс може вiдмовити у передачi або у продажу фiзичного права на передачу, визначається порядком розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     На фiзичне право на передачу на довгостроковий або середньостроковий перiод поширюється принцип "використовуй або продай", що застосовується з урахуванням вимог порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     Перед кожним розподiлом фiзичного права на передачу аукцiонний офiс має оприлюднити обсяг пропускної спроможностi, що розподiлятиметься, а також перiоди часу, протягом яких пропускна спроможнiсть буде скорочена або недоступна.

(частина сьома статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     8. Учасники ринку у встановленi строки подають оператору системи передачi повiдомлення про використання придбаної ними пропускної спроможностi вiдповiдно до правил ринку.

     Аукцiонний офiс розподiляє невикористану пропускну спроможнiсть на аукцiонах на наступнi перiоди розподiлу вiдповiдно до порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

(частина восьма статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     9. Внутрiшньодобовi розподiли вiльної пропускної спроможностi для доби постачання проводяться за добу до доби постачання та в добi постачання пiсля акцепту добових графiкiв виробництва електричної енергiї на добу постачання.

     10. Оператор системи передачi визначає структуру розподiлу пропускної спроможностi для рiзних часових перiодiв, що може включати резервування частки пропускної спроможностi для розподiлу на добу наперед та внутрiшньодобового розподiлу. Структура розподiлу погоджується:

     оператором системи передачi сумiжної держави - у разi впровадження спiльної скоординованої процедури розподiлу пропускної спроможностi;

     Регулятором - у разi вiдсутностi спiльної скоординованої процедури розподiлу пропускної спроможностi.

     При складаннi структури розподiлу пропускної спроможностi оператор системи передачi має враховувати:

     характеристики ринкiв;

     операцiйнi умови;

     рiвень узгодженостi часток пропускної спроможностi та часових перiодiв, визначених для рiзних механiзмiв розподiлу пропускної спроможностi.

(частина десята статтi 39 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Стаття 40. Iнформацiя щодо пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв

     1. Оператор системи передачi електроенергiї має публiкувати:

(абзац перший частини першої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     1) вимоги до безпеки, технiчної експлуатацiї та планування режимiв роботи мiждержавних перетинiв. Така iнформацiя має включати методологiю розрахунку пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв та запасу надiйностi системи передачi вiдповiдно до електричних та фiзичних показникiв мережi;

(пункт 1 частини першої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     2) данi щодо спроможностi мережi, доступу до мережi та використання мережi з урахуванням iнформацiї про наявнiсть перевантажень пропускної спроможностi, методи управлiння перевантаженнями та плани щодо їх усунення в майбутньому;

(пункт 2 частини першої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     3) данi щодо обсягiв мiждержавної торгiвлi, включаючи експорт та iмпорт, на основi прогнозних даних. Порядок оприлюднення такої iнформацiї затверджується Регулятором.

     Оператор системи передачi повинен оприлюднювати, зокрема:

     а) iнформацiю про довгостроковi перспективи розвитку iнфраструктури системи передачi та про вплив такого розвитку на пропускну спроможнiсть мiждержавних перетинiв - щороку;

     б) прогноз доступної пропускної спроможностi на ринку електричної енергiї на наступний мiсяць та на наступнi 12 мiсяцiв з урахуванням всiєї вiдповiдної iнформацiї, наявної в оператора системи передачi, - щомiсяця;

     в) прогноз доступної пропускної спроможностi на ринку електричної енергiї на наступний тиждень з урахуванням усiєї вiдповiдної iнформацiї, наявної в оператора системи передачi, - щотижня;

     г) iнформацiю про доступну пропускну спроможнiсть на добу наперед та упродовж доби, що доступна для ринку електричної енергiї упродовж кожного розрахункового перiоду з урахуванням поданих повiдомлень на добу наперед та графiкiв виробництва на добу наперед - щодня;

     ґ) iнформацiю про розподiлену пропускну спроможнiсть на кожен розрахунковий перiод на ринку електричної енергiї та про вiдповiднi умови використання пропускної спроможностi з метою визначення обсягiв вiльної пропускної спроможностi;

     д) iнформацiю про розподiлену пропускну спроможнiсть пiсля кожного розподiлу та її цiну;

     е) iнформацiю про всю використану пропускну спроможнiсть для кожного розрахункового перiоду на ринку електричної енергiї - невiдкладно пiсля отримання повiдомлень про її використання;

     є) iнформацiю про узагальненi комерцiйнi та фiзичнi перетоки електричної енергiї для кожного розрахункового перiоду на ринку електричної енергiї, включаючи опис дiй щодо управлiння перевантаженнями пропускної спроможностi, здiйснених оператором системи передачi з метою вирiшення проблемних питань пiд час експлуатацiї мережi та/або системи, - якомога ближче до реального часу;

     ж) iнформацiю про плановi та фактичнi вiдключення;

     з) кiлькiснi показники надiйностi доступної пропускної спроможностi;

     и) iнформацiю про позаплановi та/або аварiйнi вiдключення енергоблокiв, встановлена потужнiсть яких перевищує 100 МВт;

(пункт 3 частини першої статтi 40 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     4) iнформацiю про узагальненi комерцiйнi та фактичнi перетоки електроенергiї з описом дiй з метою вирiшення системних та мережевих проблем, планову та фактичну iнформацiю щодо вiдключень - якомога ближче до реального часу;

     5) данi щодо узагальненого прогнозного та фактичного попиту, доступностi та фактичного використання генеруючих потужностей та електроустановок споживання, здатних до регулювання, доступностi та використання мережi та перетинiв, балансуючої електричної енергiї та резервiв потужностi;

     6) вiдповiдну iнформацiю для мiждержавного балансуючого ринку;

     7) опис процедур управлiння перевантаженнями та розподiлу пропускної спроможностi, що застосовуються оператором системи передачi.

(пункт 7 частини першої статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     2. Вiдповiдна iнформацiя має бути доступна на ринку електричної енергiї до укладення вiдповiдних договорiв.

     3. Пiсля оприлюднення прогнозних даних оператор системи передачi має оприлюднити вiдповiднi фактичнi данi.

     4. До iнформацiї, що оприлюднюється оператором системи передачi, здiйснюється вiльний доступ. Усi данi подаються за останнi два роки.

     Стаття 41. Обмiн iнформацiєю щодо пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв

     1. Оператор системи передачi має забезпечити механiзми координацiї та обмiну даними для забезпечення безпеки мережi в частинi управлiння обмеженнями.

     2. Оператор системи передачi має регулярно обмiнюватися даними щодо параметрiв мережi та перетокiв енергiї з операторами систем передачi сумiжних держав. За вiдповiдним запитом такi данi надаються Регулятору.

     3. При пiдготовцi до експлуатацiї мережi на наступну добу оператор системи передачi має обмiнюватися iнформацiєю з операторами систем передачi сумiжних держав, зокрема щодо запланованої топологiї мережi, доступних та планованих навантажень енергоблокiв та перетокiв енергiї для оптимiзацiї експлуатацiї мережi.

     4. Учасники ринку мають надавати оператору системи передачi данi, необхiднi для обмiну iнформацiєю щодо пропускної спроможностi вiдповiдно до цього Закону, правил ринку та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

     Стаття 42. Мiждержавна координацiя розподiлу пропускної спроможностi

     1. Розподiл пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв може здiйснюватися скоординовано з вiдповiдним оператором системи передачi сумiжної держави iз застосуванням спiльних скоординованих процедур розподiлу, у тому числi з можливiстю застосування єдиної валюти. У разi якщо комерцiйнi обмiни мiж двома державами (енергосистемами) можуть впливати на фiзичнi перетоки iнших держав (енергосистем), механiзм управлiння обмеженнями має координуватися з усiма заiнтересованими операторами системи передачi.

(частина перша статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     2. Спiльний скоординований механiзм управлiння обмеженнями та процедури розподiлу пропускної спроможностi мають застосовуватися до мiждержавних перетинiв iз державами - сторонами Енергетичного Спiвтовариства.

     Проведення спiльного скоординованого розподiлу пропускної спроможностi здiйснюється оператором системи передачi або надається ним оператору системи передачi сумiжної держави чи iншiй юридичнiй особi, узгодженiй оператором системи передачi та оператором системи передачi сумiжної держави.

(частина друга статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     3. Координацiя розподiлу пропускної спроможностi має включати, зокрема:

     1) використання спiльної моделi систем передачi, що охоплює взаємозалежнi фiзичнi перетоки електричної енергiї та враховує розбiжностi мiж комерцiйними та фiзичними перетоками;

     2) розподiл та повiдомлення зареєстрованими учасниками про використання пропускної спроможностi;

(пункт 2 частини третьої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     3) процес розрахунку пропускної спроможностi;

(пункт 3 частини третьої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     31) будь-якi мiждержавнi коригувальнi дiї для забезпечення стандартiв операцiйної безпеки;

(частину третю статтi 42 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     4) однаковi часовi перiоди, на якi розподiляється пропускна спроможнiсть, та часовi регламенти проведення розподiлу;

     5) однакову структуру розподiлу пропускної спроможностi для рiзних часових перiодiв та характеристики пропускної спроможностi;

     6) погодженi умови договорiв для розподiлу пропускної спроможностi;

(пункт 6 частини третьої статтi 42 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     7) перевiрку перетокiв на вiдповiднiсть вимогам безпеки мережi при оперативному плануваннi та веденнi режиму в реальному часi;

     8) порядок розрахункiв внаслiдок управлiння обмеженнями;

     9) порядок обмiну iнформацiєю мiж операторами систем передачi.

     Стаття 43. Використання доходiв вiд управлiння обмеженнями

     1. Будь-якi доходи вiд розподiлу пропускної спроможностi мiждержавного перетину можуть використовуватися для таких цiлей:

     1) гарантування фактичної наявностi розподiленої пропускної спроможностi;

     2) технiчного обслуговування та збiльшення пропускної спроможностi шляхом здiйснення iнвестицiй у систему передачi, зокрема в будiвництво нових мiждержавних лiнiй електропередачi.

     2. У разi якщо доходи не можуть бути ефективно використанi для цiлей, визначених частиною першою цiєї статтi, частина цих коштiв, що належить оператору системи передачi, може враховуватися Регулятором пiд час затвердження тарифу на передачу електричної енергiї та/чи його змiни. Про таке врахування Регулятор iнформує Секретарiат Енергетичного Спiвтовариства.

     Решта коштiв, що надiйшли до оператора системи передачi вiд розподiлу пропускної спроможностi мiждержавного перетину, перераховуються на окремий рахунок оператора системи передачi з метою ефективного використання для цiлей, визначених частиною першою цiєї статтi.

(частина друга статтi 43 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     3. Оператор системи передачi узгоджує iз заiнтересованими операторами енергосистем сумiжних держав порядок розподiлу доходiв вiд управлiння обмеженнями, що погоджується з Регулятором.

     4. Оператор системи передачi має заздалегiдь визначити напрями використання доходiв вiд управлiння обмеженнями та оприлюднювати звiт про фактичне використання таких доходiв.

     5. Регулятор перевiряє вiдповiднiсть використання доходiв вiд управлiння обмеженнями цiлям, визначеним цiєю статтею. Щороку до 31 липня Регулятор оприлюднює звiт про отриманi оператором системи передачi доходи вiд управлiння обмеженнями за 12 мiсяцiв до 30 червня поточного року, iнформацiю про використання доходiв вiд управлiння обмеженнями та висновок щодо вiдповiдностi їх використання цьому Закону.

     6. Податковi зобов'язання, що виникають внаслiдок отримання доходiв вiд розподiлу пропускної спроможностi мiждержавного перетину, сплачуються за рахунок таких доходiв.

(статтю 43 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Стаття 44. Диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння

     1. В електроенергетицi України дiє єдина диспетчерська система оперативно-технологiчного управлiння виробництвом, передачею, розподiлом та споживанням електричної енергiї. Функцiї диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння ОЕС України та органiзацiю паралельної роботи з енергетичними системами iнших держав здiйснює оператор системи передачi.

     Диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння поширюється на суб'єктiв господарювання, об'єкти електроенергетики яких пiдключенi до ОЕС України.

     2. Диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння базується на принципах об'єктивностi, прозоростi та недискримiнацiйностi i має забезпечувати належне функцiонування ринку електричної енергiї.

     3. Диспетчеризацiя встановлених генеруючих потужностей та використання мiждержавних перетинiв мають здiйснюватися вiдповiдно до кодексу системи передачi, правил ринку та iнших нормативно-правових актiв, на основi економiчних критерiїв та з урахуванням технiчних обмежень системи.

(частина третя статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4. При диспетчеризацiї встановлених генеруючих потужностей оператор системи передачi має надавати перевагу виробникам, що використовують альтернативнi джерела енергiї, за умови дотримання операцiйної безпеки. Оператор системи передачi має застосовувати вiдповiднi технiчнi та ринковi заходи, спрямованi на усунення обмежень виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї.

     У разi встановлення обмежень виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї з метою забезпечення операцiйної безпеки та безпеки електропостачання оператор системи передачi або оператор системи розподiлу мають надати Регулятору iнформацiю про такi обмеження iз зазначенням заходiв, якi вони планують здiйснити для запобiгання таким обмеженням.

     5. Для забезпечення безпеки постачання центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, може прийняти рiшення про прiоритетнiсть для диспетчеризацiї встановлених генеруючих потужностей, що використовують первиннi джерела енергiї, видобутi в Українi, при цьому обсяги протягом календарного року не можуть перевищувати 15 вiдсоткiв загальної первинної енергiї, яку необхiдно виробити для покриття споживання електроенергiї в Українi.

     6. Усi оперативнi команди i розпорядження оператора системи передачi пiдлягають беззаперечному виконанню всiма суб'єктами господарювання, об'єкти електроенергетики яких пiдключенi до ОЕС України. Втручання в диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння ОЕС України з боку державних органiв, полiтичних партiй, рухiв та громадських органiзацiй забороняється.

     7. Суб'єкти господарювання, об'єкти електроенергетики яких пiдключенi до ОЕС України, зобов'язанi подавати оператору системи передачi iнформацiю, передбачену правилами ринку, кодексом системи передачi та iншими нормативно-правовими актами.

Роздiл VI
РОЗПОДIЛ

     Стаття 45. Розподiл електричної енергiї

     1. Розподiл електричної енергiї здiйснюється оператором системи розподiлу. Дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до законодавства.

     2. Оператор системи розподiлу надає послуги з розподiлу електричної енергiї на недискримiнацiйних засадах вiдповiдно до цього Закону, кодексу систем розподiлу та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

     3. Система розподiлу має бути побудована з урахуванням принципу економiчної ефективностi, планiв розвитку мiст (територiй), з дотриманням режиму права власностi, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, енергоефективностi, захисту життя i здоров'я людей, а також рацiонального використання енергiї вiдповiдно до технiчних правил та норм безпеки, передбачених нормативно-технiчними документами.

     Стаття 46. Функцiї, права та обов'язки оператора системи розподiлу

     1. Оператор системи розподiлу:

     1) забезпечує недискримiнацiйний доступ до системи розподiлу;

     2) надає послуги з розподiлу електричної енергiї з дотриманням встановлених показникiв якостi надання послуг;

     3) надає послуги з приєднання до системи розподiлу вiдповiдно до кодексу систем розподiлу;

     4) здiйснює планування розвитку системи розподiлу з урахуванням заходiв з енергоефективностi, управлiння попитом та можливостей використання розподiленої генерацiї;

     5) забезпечує довгострокову спроможнiсть систем розподiлу задовольняти обґрунтований попит на розподiл за допомогою перспективного планування заходiв та iнвестицiй для забезпечення достатньої потужностi системи розподiлу та надiйностi її функцiонування;

     6) забезпечує безпечне, надiйне та ефективне функцiонування систем розподiлу з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

     7) забезпечує користувачiв системи iнформацiєю, необхiдною для ефективного доступу та використання системи розподiлу;

     8) забезпечує комерцiйний облiк вiдповiдно до цього Закону, правил ринку та кодексу комерцiйного облiку, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     9) розробляє типовi графiки (профiлi) навантаження для певних категорiй споживачiв вiдповiдно до кодексу комерцiйного облiку;

     10) виконує iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

     2. Оператор системи розподiлу має право:

     1) своєчасно та в повному обсязi отримувати плату за наданi послуги з розподiлу електричної енергiї та iншi послуги, наданi на ринку електричної енергiї;

     2) отримувати вiд учасникiв ринку iнформацiю, необхiдну для виконання своїх функцiй, у формi та порядку, визначених правилами ринку та кодексом систем розподiлу;

     3) iншi права, передбаченi законодавством та укладеними ним договорами на ринку електричної енергiї.

     3. Оператор системи розподiлу зобов'язаний:

     1) дотримуватися лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з розподiлу електричної енергiї та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) надавати повiдомлення про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

     3) складати добовi графiки електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл електричними мережами на добу постачання та надавати їх оператору системи передачi вiдповiдно до правил ринку;

     4) нести фiнансову вiдповiдальнiсть за небаланси електричної енергiї за цiнами, визначеними вiдповiдно до правил ринку, у разi невиконання ним акцептованих оператором системи передачi погодинних графiкiв електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл електричними мережами;

     5) при застосуваннi процедур змiни/замiни електропостачальника надавати новому електропостачальнику iнформацiю про споживачiв, приєднаних до його системи розподiлу, яким здiйснював продаж попереднiй електропостачальник, в обсягах та порядку, визначених Регулятором;

     6) зберiгати iнформацiю, необхiдну для аналiзу якостi послуг з електропостачання, включаючи iнформацiю щодо надiйностi електропостачання, якостi електричної енергiї, комерцiйної якостi надання послуг, у порядку, встановленому Регулятором;

     7) оприлюднювати на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про умови надання послуг з розподiлу електричної енергiї та послуг з приєднання до системи розподiлу, показники якостi послуг та iншу iнформацiю вiдповiдно до законодавства;

     8) здiйснювати вiдшкодування (компенсацiю) користувачу системи у разi недотримання оператором системи розподiлу показникiв якостi послуг, визначених договором про надання послуг з розподiлу та Регулятором;

     9) надавати учасникам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй на ринку в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачi, кодексом систем розподiлу, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     10) надавати Регулятору, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, iнформацiю, необхiдну для здiйснення ними функцiй i повноважень, встановлених законодавством;

     11) укладати договори, якi є обов'язковими для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови таких договорiв;

     12) вести окремий облiк витрат та доходiв вiд здiйснення дiяльностi з розподiлу електричної енергiї вiд iнших видiв дiяльностi;

     13) виконувати обов'язковi для виконання розпорядчi документи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) у галузi електроенергетики;

     14) припиняти електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи розподiлу;

     15) вiдновлювати електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи розподiлу.

     4. Оператор системи розподiлу надає послуги з розподiлу електричної енергiї на пiдставi договорiв про надання послуг з розподiлу. Договори про надання послуг з розподiлу є публiчними договорами приєднання та укладаються на основi типових договорiв, форма яких затверджується Регулятором.

(частину четверту статтi 46 доповнено новим абзацом першим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим)

     Оплата послуг з розподiлу здiйснюється за тарифами, якi регулює Регулятор вiдповiдно до затвердженої ним методики. Тарифи на послуги з розподiлу електричної енергiї оприлюднюються операторами систем розподiлу в порядку та строки, визначенi нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

     5. Вiдносини щодо технiчного забезпечення розподiлу електричної енергiї регулюються оператором системи розподiлу iз споживачем у порядку, визначеному кодексом систем розподiлу, на договiрних засадах.

     6. Оператор системи розподiлу не має права здiйснювати дiяльнiсть з купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку електричної енергiї, крiм купiвлi-продажу для компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл електричними мережами та врегулювання небалансiв електричної енергiї.

     Вартiсть електричної енергiї, придбаної з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл електричними мережами та врегулювання небалансiв електричної енергiї, враховується при визначеннi тарифiв на розподiл електричної енергiї вiдповiдно до методики формування тарифiв на послуги з розподiлу.

     Купiвля електричної енергiї для забезпечення дiяльностi оператора системи розподiлу, крiм обсягiв технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл електричними мережами та врегулювання небалансiв електричної енергiї, здiйснюється ним як споживачем за договором постачання електричної енергiї споживачу.

     7. Оператор системи розподiлу забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд учасникiв ринку електричної енергiї, що використовується ним для здiйснення своїх функцiй на ринку та становить комерцiйну таємницю вiдповiдно до вимог законодавства.

     Оператор системи розподiлу також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї щодо своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги учасникам ринку електричної енергiї.

     Стаття 47. Вiдокремлення та незалежнiсть оператора системи розподiлу

     1. Оператору системи розподiлу забороняється здiйснювати дiяльнiсть з виробництва та/або передачi, та/або постачання електричної енергiї, крiм випадкiв, визначених частиною одинадцятою цiєї статтi.

     2. Оператору системи розподiлу забороняється мати на правi власностi чи в управлiннi акцiї (частки в статутному капiталi) суб'єкта господарювання, що здiйснює дiяльнiсть з виробництва та/або постачання (у тому числi постачання споживачам) або передачi електричної енергiї, а суб'єктам господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва та/або постачання (у тому числi постачання споживачам) або передачi електричної енергiї, забороняється мати на правi власностi чи в управлiннi акцiї (частки в статутному капiталi) оператора системи розподiлу.

     3. У разi якщо оператор системи розподiлу входить до складу вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, оператор системи розподiлу має бути незалежним у прийняттi рiшень щодо:

     управлiння активами, необхiдними для забезпечення ефективної дiяльностi з розподiлу електричної енергiї, у тому числi для експлуатацiї, обслуговування та розвитку системи розподiлу;

     приєднання до системи розподiлу;

     надання послуг з розподiлу електричної енергiї.

     Незалежнiсть оператора системи розподiлу у прийняттi рiшень забезпечується такими умовами:

     1) посадовi особи виконавчого органу та керiвники всiх рiвнiв управлiння оператора системи розподiлу не можуть обiймати посади в органах управлiння суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва або постачання електричної енергiї, та в органах управлiння вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподiлу;

     2) виконавчий орган оператора системи розподiлу, його члени та керiвники всiх рiвнiв управлiння не мають права отримувати матерiальну або iншу вигоду вiд суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва або постачання електричної енергiї, та вiд вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподiлу;

     3) посадовi особи, вiдповiдальнi за управлiння оператором системи розподiлу, мають повноваження щодо прийняття управлiнських рiшень, пов'язаних з операцiйною дiяльнiстю оператора системи розподiлу, експлуатацiєю, обслуговуванням та розвитком системи розподiлу, а також управлiнням персоналом, незалежно вiд суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва або постачання електричної енергiї, та вiд вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить такий оператор системи розподiлу.

     4. Вертикально iнтегрований суб'єкт господарювання вiдповiдно до вимог цього Закону має забезпечити незалежнiсть оператора системи розподiлу, що входить до його складу, та не має права втручатися у:

     1) дiяльнiсть оператора системи розподiлу з питань розвитку системи розподiлу, за умови що така дiяльнiсть здiйснюється у межах затвердженого вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання рiчного фiнансового плану оператора системи розподiлу;

     2) операцiйну дiяльнiсть оператора системи розподiлу;

     3) дiяльнiсть оператора системи розподiлу з питань експлуатацiї та обслуговування системи розподiлу;

     4) дiяльнiсть оператора системи розподiлу з питань управлiння персоналом.

     5. Вертикально iнтегрований суб'єкт господарювання має право приймати рiшення з питань затвердження рiчного фiнансового плану (iншого аналогiчного фiнансового документа) та встановлювати загальнi обмеження щодо обсягiв боргових зобов'язань оператора системи розподiлу, що входить до такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання.

     6. Посадовим особам вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з виробництва або постачання електричної енергiї, забороняється обiймати посади у виконавчому органi оператора системи розподiлу, а також керiвнi посади оператора системи розподiлу.

     7. Оператору системи розподiлу при здiйсненнi ним своїх функцiй вiдповiдно до законодавства забороняється створювати будь-якi переваги суб'єктам господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з постачання (у тому числi постачання споживачам) та/або виробництва електричної енергiї у складi вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, порiвняно з iншими суб'єктами господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть з постачання (у тому числi постачання споживачам) та/або виробництва електричної енергiї.

     8. У разi придбання оператором системи розподiлу товарiв i послуг у вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого вiн входить, чи у суб'єктiв господарювання, що входять до складу або є афiлiйованими до такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, та/або надання оператором системи розподiлу товарiв i послуг вертикально iнтегрованому суб'єкту господарювання, до складу якого вiн входить, чи суб'єктам господарювання, що входять до складу або є афiлiйованими до такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, та/або спiльного використання товарiв i послуг оператором системи розподiлу та вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого вiн входить, чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афiлiйованими до такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, таке придбання та/або надання, та/або використання має здiйснюватися на пiдставi вiдповiдних договорiв з дотриманням вимог щодо:

     1) вiдсутностi конфлiкту iнтересiв та прозоростi;

     2) неперешкоджання конкуренцiї;

     3) унеможливлення перехресного субсидiювання мiж оператором системи розподiлу та вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання (чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афiлiйованими до такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання).

     Умови таких договорiв, у тому числi щодо цiн (вартостi) товарiв i послуг, мають бути доступними для Регулятора.

     9. Оператор системи розподiлу, що входить до складу вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, при здiйсненнi своєї дiяльностi, а також у використаннi власних найменування та торговельної марки (знаку для товарiв i послуг) жодним чином не має створювати враження, що вiн пов'язаний з електропостачальником у рамках цього вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання.

     10. Вертикально iнтегрованi суб'єкти господарювання, оператори системи розподiлу та електропостачальники зобов'язанi забезпечити безперервнiсть дiяльностi з розподiлу та постачання електричної енергiї.

     Вертикально iнтегрованi суб'єкти господарювання мають забезпечити оператора системи розподiлу достатнiми майновими, технiчними, фiнансовими, iнформацiйними засобами та трудовими ресурсами для належного забезпечення дiяльностi з розподiлу електричної енергiї вiдповiдно до вимог законодавства.

     11. У разi якщо оператор системи розподiлу має менше 100 тисяч приєднаних споживачiв та його середньомiсячний обсяг розподiлу електричної енергiї не перевищує 20 мiльйонiв кВт·год, Регулятор має право прийняти рiшення про звiльнення такого оператора системи розподiлу вiд виконання вимог цiєї статтi.

     Стаття 48. Програма вiдповiдностi та уповноважена особа з питань вiдповiдностi

     1. Оператор системи розподiлу, що входить до складу вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, зобов'язаний розробити та впровадити програму вiдповiдностi, а також призначити за погодженням з Регулятором уповноважену особу з питань вiдповiдностi. Призначення здiйснюється виконавчим органом оператора системи розподiлу.

     2. Програма вiдповiдностi має передбачати заходи, обов'язковi для виконання персоналом оператора системи розподiлу при здiйсненнi ним своїх функцiй та взаємовiдносин з учасниками ринку електричної енергiї. Такi заходи мають стосуватися, зокрема, забезпечення недискримiнацiйностi, порядку поводження з конфiденцiйною iнформацiєю та передбачати вiдповiдальнiсть персоналу за невиконання цих вимог.

     3. Програма вiдповiдностi погоджується Регулятором та оприлюднюється в установленому Регулятором порядку.

     4. Уповноваженою особою з питань вiдповiдностi може бути особа, яка має вищу освiту (технiчну, юридичну або економiчну) за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем магiстра або спецiалiста, високi професiйнi та моральнi якостi, досвiд роботи у сферi електроенергетики не менше п'яти рокiв, володiє державною мовою, має освiтнiй i професiйний рiвнi, необхiднi для виконання своїх обов'язкiв.

     Особа, яка претендує на посаду уповноваженої особи з питань вiдповiдностi, протягом останнiх трьох рокiв до дня призначення не може обiймати посади у вертикально iнтегрованому суб'єктi господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання (крiм оператора системи розподiлу), мати прямий чи опосередкований iнтерес або вiдносини з вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання (крiм оператора системи розподiлу), та/або власниками контрольних пакетiв акцiй вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктiв господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання (крiм оператора системи розподiлу).

     Iнформацiю про особу, яка претендує на посаду уповноваженої особи з питань вiдповiдностi, та пропозицiї щодо умов її трудового договору надає Регулятору оператор системи розподiлу.

     Умови трудового договору уповноваженої особи з питань вiдповiдностi мають забезпечувати її незалежнiсть при здiйсненнi своїх функцiй та повноважень вiд оператора системи розподiлу, вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктiв господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, та мiстити, зокрема, строк дiї трудового договору, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть сторiн, умови матерiального забезпечення та органiзацiї працi, вичерпний перелiк пiдстав для розiрвання договору.

     Регулятор має право не погодити запропоновану оператором системи розподiлу особу на посаду уповноваженої особи з питань вiдповiдностi та умови її трудового договору виключно у разi невiдповiдностi такої особи вимогам для призначення на посаду, визначеним частиною четвертою цiєї статтi, та якщо пропонованi умови трудового договору не забезпечують виконання вимог щодо її незалежностi, прав та повноважень, визначених частиною четвертою цiєї статтi.

     5. З метою забезпечення незалежностi уповноваженої особи з питань вiдповiдностi така особа не може:

     1) займати посади у вертикально iнтегрованому суб'єктi господарювання та/або суб'єктах господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання (крiм оператора системи розподiлу), мати прямий чи опосередкований iнтерес або вiдносини з вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетiв акцiй вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктiв господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання;

     2) отримувати прямо чи опосередковано фiнансову винагороду вiд вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктiв господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, крiм заробiтної плати, яка не має залежати вiд результатiв дiяльностi вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктiв господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання.

     6. Протягом чотирьох рокiв пiсля завершення строку перебування уповноваженої особи з питань вiдповiдностi на посадi такiй особi забороняється обiймати посади у вертикально iнтегрованому суб'єктi господарювання, мати прямий чи опосередкований iнтерес або вiдносини з вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання та/або суб'єктами господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, та/або власниками контрольних пакетiв акцiй вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктiв господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання.

     7. Виконавчий орган оператора системи розподiлу пiсля погодження з Регулятором може звiльнити уповноважену особу з питань вiдповiдностi у разi порушення нею умов трудового договору та вимог цього Закону. Виконавчий орган оператора системи розподiлу зобов'язаний за зверненням Регулятора звiльнити уповноважену особу з питань вiдповiдностi у разi порушення нею умов трудового договору та вимог цього Закону.

     8. Уповноважена особа з питань вiдповiдностi має право:

     1) доступу до примiщень оператора системи розподiлу без попереднього повiдомлення;

     2) доступу до даних та iнформацiї оператора системи розподiлу, вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання та/або суб'єктiв господарювання, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, необхiдних для виконання її завдань виключно з питань виконання програми вiдповiдностi;

     3) вiдвiдувати всi наради керiвництва оператора системи розподiлу, зокрема з питань доступу до системи розподiлу, її експлуатацiї, обслуговування та розвитку, купiвлi-продажу електричної енергiї з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її розподiл електричними мережами;

     4) вiдвiдувати всi засiдання виконавчого органу, наглядової ради та загальнi збори акцiонерiв оператора системи розподiлу;

     5) звертатися до Регулятора зi скаргою щодо порушення умов працевлаштування, зокрема щодо її дострокового звiльнення з посади уповноваженої особи з питань вiдповiдностi;

     6) регулярно надавати виконавчому органу оператора системи розподiлу iнформацiю щодо виконання програми вiдповiдностi.

     Уповноважена особа з питань вiдповiдностi зобов'язана забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї, до якої вона має право доступу, вiдповiдно до умов трудового договору.

     9. До завдань уповноваженої особи з питань вiдповiдностi належить:

     1) монiторинг виконання програми вiдповiдностi;

     2) надання звiту Регулятору про порушення програми вiдповiдностi, будь-якi комерцiйнi та фiнансовi вiдносини, що виникають мiж вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання та оператором системи розподiлу, запропонованi виконавчим органом оператора системи розподiлу наглядовiй радi рiшення щодо здiйснення iнвестицiй у системи розподiлу та блокування таких рiшень вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання на загальних зборах або шляхом голосування членiв наглядової ради;

     3) регулярне надання Регулятору iнформацiї щодо виконання програми вiдповiдностi;

     4) складання щорiчного звiту про виконання програми вiдповiдностi та надання його Регулятору;

     5) надання виконавчому органу оператора системи розподiлу щорiчного звiту про виконання програми вiдповiдностi та рекомендацiй щодо вдосконалення такої програми та її виконання.

     10. Щорiчний звiт про виконання програми вiдповiдностi пiдлягає оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi оператора системи розподiлу.

     Порядок складання, подання та оприлюднення програми вiдповiдностi та звiту про її виконання затверджується Регулятором.

     Стаття 49. Розподiл електричної енергiї електричними мережами основних споживачiв

     1. Для цiлей цiєї статтi основним споживачем вважається споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи розподiлу, електричнi мережi якого використовуються для розподiлу електричної енергiї iншим споживачам, а також для транспортування електричної енергiї в мережi оператора системи розподiлу.

     2. Вiдносини мiж основним споживачем та користувачами, що живляться вiд його мереж, та оператором системи розподiлу та/або оператором системи передачi регулюються кодексом систем розподiлу, кодексом системи передачi, правилами роздрiбного ринку та договорами, укладеними на їх основi.

     3. Основний споживач зобов'язаний укласти з оператором системи розподiлу, на територiї здiйснення лiцензованої дiяльностi з розподiлу якого розташованi його мережi, договiр про спiльне використання електричних мереж за типовою формою, затвердженою Регулятором.

     Вартiсть послуг за цим договором визначається за затвердженою Регулятором методикою.

     Вартiсть оплачених оператором системи розподiлу послуг за договором про спiльне використання електричних мереж включається до тарифу на розподiл вiдповiдного оператора системи розподiлу.

     4. Регулятор може класифiкувати електричнi мережi, що розподiляють електричну енергiю на обмеженiй територiї комерцiйного закладу, закладу громадського обслуговування, житлового комплексу, iншого об'єкта як малу систему розподiлу, якщо виконується хоча б одна iз таких умов:

     1) виробничi процеси користувачiв такої системи пов'язанi мiж собою з технологiчних причин або мiркувань безпеки;

     2) розподiл такими мережами здiйснюється переважно для власника мереж або для юридичних осiб, пов'язаних з ним господарськими вiдносинами та/або вiдносинами контролю;

     3) розподiл електричної енергiї такими мережами здiйснюється меншiй вiд граничної кiлькостi побутових споживачiв, що пов'язанi з власниками такої системи договiрними вiдносинами або на iнших правових пiдставах, та/або ця система перебуває у спiльнiй власностi таких побутових споживачiв.

     Класифiкацiя та критерiї визначення малих систем розподiлу визначаються кодексом системи розподiлу виходячи, зокрема, з кiлькостi та категорiї користувачiв малої системи розподiлу, обсягiв розподiлу електричної енергiї малою системою розподiлу, потужностi приєднання до системи передачi та/або системи розподiлу.

     5. Оператори малої системи розподiлу виконують функцiї, мають права та обов'язки оператора системи розподiлу щодо користувачiв малої системи розподiлу з урахуванням особливостей, визначених кодексом системи розподiлу та правилами роздрiбного ринку, без вiдповiдних лiцензiй.

     Максимальна (гранична) плата за послуги з розподiлу малими системами розподiлу визначається вiдповiдно до методики, затвердженої Регулятором.

     До операторiв малої системи розподiлу не застосовуються вимоги частини третьої цiєї статтi та положення статтi 47 цього Закону.

     6. Основнi споживачi, оператори малих систем розподiлу забезпечують недискримiнацiйний доступ третiх сторiн до своїх електричних мереж, безпеку та надiйнiсть їх функцiонування вiдповiдно до кодексу систем розподiлу, правил роздрiбного ринку та iнших нормативно-правових актiв.

     Стаття 50. Розвиток систем розподiлу

     1. Оператори систем розподiлу розробляють та подають на затвердження Регулятору плани розвитку систем розподiлу на наступнi п'ять рокiв з урахуванням плану розвитку системи передачi на наступнi 10 рокiв.

     2. При плануваннi розвитку системи розподiлу оператор системи розподiлу має передбачити необхiднiсть будiвництва та/або реконструкцiї системи розподiлу для здiйснення заходiв з енергоефективностi, управлiння попитом та/або розвитку розподiленої генерацiї. Плани розвитку системи розподiлу повиннi мiстити обсяги фiнансування та враховувати вiдповiднi плани i схеми планування територiй на державному, регiональному та мiсцевому рiвнях, а також екологiчнi нормативи.

(частина друга статтi 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     3. Оператор системи розподiлу розробляє iнвестицiйну програму з урахуванням плану розвитку системи розподiлу та подає її Регулятору разом iз розрахунком тарифу на послуги з розподiлу.

     4. Порядок розроблення та подання на затвердження планiв розвитку систем розподiлу та iнвестицiйних програм затверджується Регулятором.

Роздiл VII
ОПЕРАТОР РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 51. Оператор ринку електричної енергiї

     1. Оператор ринку забезпечує функцiонування ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, а також здiйснює органiзацiю купiвлi-продажу електричної енергiї для доби постачання на пiдставi лiцензiї.

     2. Оператор ринку створює органiзацiйнi, технологiчнi, iнформацiйнi та iншi умови для здiйснення регулярних торгiв за правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, укладання i виконання договорiв та розрахункiв за ними, зокрема визначає уповноважений банк або клiрингову установу.

(з 01.01.2023р. до частини другої статтi 51 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом другим пiдпункту 2 пункту 49 роздiлу III Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     3. Оператор ринку:

     1) забезпечує рiвнi умови участi на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку;

     2) реєструє учасникiв ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, забезпечує ведення та оприлюднення вiдповiдного реєстру;

     3) забезпечує дотримання учасниками ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку вимог щодо надання гарантiй виконання фiнансових зобов'язань вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку;

     4) визначає за результатами торгiв на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї учасникiв ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, цiни на електричну енергiю, фiнансовi зобов'язання учасникiв торгiв на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку;

     41) має право органiзовувати та проводити електроннi аукцiони з купiвлi-продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, що видаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

(частину третю статтi 51 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     5) створює умови для забезпечення розрахункiв за куплену/продану електричну енергiю, зокрема шляхом запровадження клiрингу;

(з 01.01.2023р. до пункту 5 частини третьої статтi 51 будуть внесенi змiни, передбаченi абзацом третiм пiдпункту 2 пункту 49 роздiлу III Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

     6) надає повiдомлення про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї для кожного розрахункового перiоду вiдповiдно до правил ринку;

     7) оприлюднює iнформацiю щодо торгiв на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку, зокрема про цiни та обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї, та iншу iнформацiю в обсягах та строки, визначенi правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку;

     8) надає учасникам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй на ринку електричної енергiї, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     81) надає учасникам ринку iнформацiйно-консультативнi та органiзацiйнi послуги, пов'язанi з функцiонуванням ринку електричної енергiї;

(частину третю статтi 51 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     9) надає Регулятору iнформацiю, необхiдну для здiйснення ним функцiй i повноважень, встановлених законодавством;

     10) забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд учасникiв ринку, що використовується ним для виконання своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю, вiдповiдно до вимог законодавства, а також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї щодо своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги учасникам ринку;

     11) здiйснює iншi функцiї, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

(пункт 11 частини третьої статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     4. Оператор ринку має право провадити дiяльнiсть з органiзацiї купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку електричної енергiї пiсля отримання ним вiдповiдних лiцензiй та укладення договору про врегулювання небалансiв з оператором системи передачi.

(частина четверта статтi 51 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     5. Оператор ринку не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, передачi, розподiлу та постачання електричної енергiї споживачу, а також трейдерську дiяльнiсть.

     6. Фiнансування дiяльностi оператора ринку здiйснюється за рахунок учасникiв ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, а також за рахунок надання iнформацiйно-консультативних та органiзацiйних послуг на ринку електричної енергiї.

(частина шоста статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     7. Оператор ринку має iншi повноваження, права та обов'язки, передбаченi цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

(частина сьома статтi 51 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     8. Оператор ринку утворюється у формi акцiонерного товариства, 100 вiдсоткiв акцiй у статутному капiталi якого належить державi та не пiдлягає приватизацiї або вiдчуженню в iнший спосiб.

Роздiл VIII
АДМIНIСТРАТОР РОЗРАХУНКIВ

     Стаття 52. Адмiнiстратор розрахункiв

     1. Адмiнiстратор розрахункiв забезпечує органiзацiю роботи ринку електричної енергiї вiдповiдно до цього Закону, правил ринку та кодексу комерцiйного облiку.

     2. Функцiї адмiнiстратора розрахункiв покладаються на оператора системи передачi.

     3. Адмiнiстратор розрахункiв вiдповiдно до правил ринку:

     1) реєструє учасникiв ринку, забезпечує ведення вiдповiдного реєстру та оприлюднює його;

     2) реєструє сторони, вiдповiдальнi за баланс, i постачальникiв послуг з балансування та веде вiдповiднi реєстри;

     3) забезпечує дотримання учасниками ринку вимог щодо надання гарантiй виконання фiнансових зобов'язань за договорами про врегулювання небалансiв вiдповiдно до правил ринку;

     4) створює та веде бази даних договiрних обсягiв купiвлi-продажу i фактичних обсягiв вiдпуску та/або споживання, та/або експорту, та/або iмпорту учасникiв ринку;

     5) розраховує платежi за електричну енергiю оператора системи передачi та постачальникiв послуг з балансування, цiни небалансiв електричної енергiї, обсяги небалансiв електричної енергiї i вiдповiднi платежi за них та виставляє вiдповiднi рахунки;

     6) розраховує платежi за придбанi оператором системи передачi допомiжнi послуги;

     7) надає Регулятору iнформацiю про роботу ринку електричної енергiї в обсягах, межах та порядку, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     8) надає учасникам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй на ринку електричної енергiї, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     9) здiйснює iншi функцiї, передбаченi цим Законом, правилами ринку та кодексом комерцiйного облiку.

     4. Адмiнiстратор розрахункiв не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, розподiлу та постачання електричної енергiї споживачу та трейдерську дiяльнiсть.

     5. Вiдповiдальнiсть адмiнiстратора розрахункiв визначається правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

     6. Адмiнiстратор розрахункiв забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд учасникiв ринку електричної енергiї, що використовується ним для виконання своїх функцiй на ринку та становить комерцiйну таємницю, вiдповiдно до вимог законодавства.

     Адмiнiстратор розрахункiв також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї щодо своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги учасникам ринку електричної енергiї.

     7. Вартiсть послуг адмiнiстратора розрахункiв затверджується Регулятором та включається як окрема складова до тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння.

     Оператор системи передачi зобов'язаний вести окремий вiд iнших видiв дiяльностi облiк витрат та доходiв щодо виконання функцiй адмiнiстратора розрахункiв.

     8. Адмiнiстратор розрахункiв має iншi повноваження, права та обов'язки, передбаченi цим Законом, правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

Роздiл IX
АДМIНIСТРАТОР КОМЕРЦIЙНОГО ОБЛIКУ

     Стаття 53. Адмiнiстратор комерцiйного облiку

     1. Функцiї адмiнiстратора комерцiйного облiку покладаються на оператора системи передачi.

     2. Адмiнiстратор комерцiйного облiку на ринку електричної енергiї вiдповiдно до правил ринку, кодексу комерцiйного облiку та iнших нормативно-правових актiв:

     1) здiйснює адмiнiстрування вiдносин щодо комерцiйного облiку електричної енергiї шляхом забезпечення реєстрацiї постачальникiв послуг комерцiйного облiку, точок комерцiйного облiку автоматизованих систем, що забезпечують комерцiйний облiк електричної енергiї, а також контролю за дотриманням учасниками ринку електричної енергiї вимог кодексу комерцiйного облiку;

     2) координує iнформацiйний обмiн на ринку електричної енергiї шляхом визначення регламентiв та протоколiв iнформацiйної взаємодiї учасникiв ринку щодо обмiну даними комерцiйного облiку електричної енергiї;

     3) отримує вiд постачальникiв послуг комерцiйного облiку данi комерцiйного облiку електричної енергiї, визначає їхню придатнiсть до використання та забезпечує центральну агрегацiю;

     4) надає данi комерцiйного облiку електричної енергiї адмiнiстратору розрахункiв та iншим учасникам ринку;

     5) створює та управляє базами даних комерцiйного облiку електричної енергiї, а також централiзованими реєстрами постачальникiв послуг комерцiйного облiку, точок комерцiйного облiку та автоматизованих систем, що забезпечують комерцiйний облiк електричної енергiї;

     6) здiйснює iншi функцiї, передбаченi правилами ринку та кодексом комерцiйного облiку.

     3. Вартiсть послуг адмiнiстратора комерцiйного облiку затверджується Регулятором та включається як окрема складова до тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння.

     Оператор системи передачi зобов'язаний вести окремий вiд iнших видiв дiяльностi облiк витрат та доходiв щодо виконання функцiй адмiнiстратора комерцiйного облiку.

     4. Адмiнiстратор комерцiйного облiку не має права здiйснювати дiяльнiсть з виробництва, розподiлу, постачання електричної енергiї споживачу та трейдерську дiяльнiсть.

     Адмiнiстратор комерцiйного облiку забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд учасникiв ринку електричної енергiї, що використовується ним для виконання своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю, вiдповiдно до вимог законодавства.

     5. Адмiнiстратор комерцiйного облiку також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї щодо своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги учасникам ринку електричної енергiї.

     6. Адмiнiстратор комерцiйного облiку має iншi повноваження, права та обов'язки, передбаченi цим Законом, правилами ринку, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї.

Роздiл X
ТРЕЙДЕРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ

     Стаття 54. Трейдерська дiяльнiсть на ринку електричної енергiї

     1. Господарська дiяльнiсть з перепродажу електричної енергiї (трейдерська дiяльнiсть) на ринку електричної енергiї пiдлягає лiцензуванню у разi вiдсутностi у суб'єкта господарювання iнших лiцензiй, обов'язкових для провадження дiяльностi на ринку електричної енергiї.

     2. Трейдери здiйснюють купiвлю-продаж електричної енергiї за двостороннiми договорами та на органiзованих сегментах ринку електричної енергiї, крiм її продажу за договором постачання електричної енергiї споживачу.

     Стаття 55. Права та обов'язки трейдерiв

     1. Трейдери мають право:

     1) купувати та продавати електричну енергiю на ринку електричної енергiї, здiйснювати експорт-iмпорт електричної енергiї за вiльними цiнами;

     2) вiльно обирати контрагента за двостороннiм договором;

     3) на своєчасне та у повному обсязi отримання коштiв за продану електричну енергiю вiдповiдно до укладених договорiв;

     4) доступу до iнформацiї щодо дiяльностi на ринку електричної енергiї у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     5) iншi права, передбаченi нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї, та умовами договорiв, укладеними ними на ринку електричної енергiї.

     2. Трейдери зобов'язанi:

     1) дотримуватися лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з трейдерської дiяльностi та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) укладати договори, обов'язковi для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови таких договорiв;

     3) надавати повiдомлення про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами, зокрема iмпортованої та експортованої електричної енергiї, у порядку, визначеному правилами ринку;

     4) нести фiнансову вiдповiдальнiсть за небаланси електричної енергiї вiдповiдно до правил ринку;

     5) сплачувати своєчасно та в повному обсязi за електричну енергiю, куплену на ринку електричної енергiї, та послуги, що надаються на ринку електричної енергiї;

     6) надавати Регулятору iнформацiю, необхiдну для здiйснення ним функцiй i повноважень, встановлених законодавством.

Роздiл XI
ПОСТАЧАННЯ СПОЖИВАЧАМ

     Стаття 56. Постачання електричної енергiї споживачам

     1. Постачання електричної енергiї споживачам здiйснюється електропостачальниками, якi отримали вiдповiдну лiцензiю, за договором постачання електричної енергiї споживачу.

     2. Договiр постачання електричної енергiї споживачу укладається мiж електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергiї споживачем у певний перiод часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергiї споживачам здiйснюється за вiльними цiнами.

     3. У разi покладення на електропостачальника зобов'язань з надання унiверсальних послуг або виконання функцiй постачальника "останньої надiї" цiни (тарифи) на послуги постачальника унiверсальних послуг, постачальника "останньої надiї" визначаються вiдповiдно до цього Закону.

     4. Покладення зобов'язань з надання унiверсальних послуг та/або постачання "останньої надiї" не обмежує права електропостачальника здiйснювати постачання електричної енергiї за вiльними цiнами.

     5. Для забезпечення постачання електричної енергiї споживачам електропостачальники здiйснюють купiвлю-продаж електричної енергiї за двостороннiми договорами та/або на ринку "на добу наперед", внутрiшньодобовому ринку i на балансуючому ринку, а також шляхом iмпорту.

     6. Постачання електричної енергiї електропостачальниками здiйснюється з дотриманням правил роздрiбного ринку.

     7. Умови постачання електричної енергiї, права та обов'язки електропостачальника i споживача визначаються договором постачання електричної енергiї споживачу. У договорi постачання електричної енергiї споживачу визначаються:

     1) найменування та мiсцезнаходження електропостачальника;

     2) перелiк послуг, що надаються електропостачальником;

     3) цiна електричної енергiї та послуг, що надаються;

     4) показники якостi електропостачання, зокрема якостi електричної енергiї;

     5) види послуг з технiчного обслуговування, якi пропонуються електропостачальником;

     6) умови та порядок вiдшкодування (компенсацiї), що застосовується у разi недотримання електропостачальником показникiв якостi послуг, визначених договором, зокрема у разi виставлення невiрного рахунка та/або несвоєчасного виставлення рахунка;

     7) порядок та засоби повiдомлення актуальної iнформацiї щодо чинних тарифiв, вартостi послуг з технiчного обслуговування, очiкуваних змiн цiн та умов постачання електричної енергiї;

     8) порядок органiзацiї комерцiйного облiку електричної енергiї та надання даних комерцiйного облiку електричної енергiї;

     9) порядок подання звернень, претензiй, скарг споживачем та порядок їх розгляду електропостачальником, методи iнiцiювання процедур вирiшення спорiв;

     10) строк дiї договору, умови припинення, пролонгацiї та розiрвання договору, зокрема в односторонньому порядку споживачем у разi змiни електропостачальника, а також умови дострокового розiрвання договору iз зазначенням наявностi чи вiдсутностi санкцiї (штрафу) за дострокове розiрвання договору;

     11) зобов'язання електропостачальника щодо надання споживачу iнформацiї про захист прав споживачiв, зокрема у розрахункових документах (рахунках);

     12) права та обов'язки електропостачальника i споживача у разi неможливостi виконання своїх зобов'язань та у разi тимчасового зупинення постачання;

     13) iншi положення залежно вiд специфiки та виду послуг, що надаються електропостачальником.

     8. До укладення договору постачання електричної енергiї споживачу електропостачальник має надати споживачу iнформацiю про iстотнi умови договору та про наявний вибiр порядку та форм виставлення рахунка i здiйснення розрахункiв.

     9. Загальнi положення та умови договору мають бути справедливими i прозорими, викладеними чiтко i ясно, не мiстити процедурних перешкод, що ускладнюють здiйснення прав споживача.

     10. Жодне положення договору постачання електричної енергiї споживачу не має створювати обмежень права споживача на змiну електропостачальника. Крiм того, договiр не може мiстити положення, що накладають додатковi фiнансовi зобов'язання на споживача, який здiйснює зазначене право. В iншому разi таке положення вважається недiйсним з моменту укладення договору.

     11. Регулятор затверджує примiрний договiр постачання електричної енергiї споживачу, типовий договiр постачання електричної енергiї споживачу на умовах надання унiверсальної послуги та типовий договiр постачання електричної енергiї споживачу постачальником "останньої надiї".

     Стаття 57. Права та обов'язки електропостачальникiв

     1. Електропостачальники мають право:

     1) купувати та продавати електроенергiю на ринку електричної енергiї, здiйснювати експорт-iмпорт електричної енергiї за вiльними цiнами;

     2) вiльно обирати контрагента за двостороннiм договором;

     3) на своєчасне та в повному обсязi отримання коштiв за продану електричну енергiю та послуги з постачання електричної енергiї вiдповiдно до укладених договорiв;

     4) звертатися до оператора системи передачi або оператора системи розподiлу щодо вiдключення електроживлення споживача у випадках, визначених правилами роздрiбного ринку, крiм випадкiв постачання вразливим споживачам;

     5) звертатися до оператора системи передачi або оператора системи розподiлу щодо вiдновлення електроживлення споживачу у випадках, визначених правилами роздрiбного ринку;

     6) на недискримiнацiйний доступ до системи передачi, систем розподiлу на пiдставi договорiв з оператором системи передачi, оператором системи розподiлу вiдповiдно до вимог кодексу системи передачi, кодексу системи розподiлу;

     7) доступу до iнформацiї щодо дiяльностi на ринку електричної енергiї у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     8) iншi права, передбаченi нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї, та договорами, укладеними ними на ринку електричної енергiї.

     2. Електропостачальник зобов'язаний:

     1) дотримуватися лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї споживачу та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) укладати договори, обов'язковi для здiйснення дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови таких договорiв;

     3) надавати повiдомлення про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами, зокрема iмпортованої та експортованої електричної енергiї, у порядку, визначеному правилами ринку;

     4) складати добовi графiки електричної енергiї для доби постачання згiдно з обсягами купленої та проданої електричної енергiї та надавати їх оператору системи передачi вiдповiдно до правил ринку;

     5) виконувати акцептованi оператором системи передачi добовi графiки електричної енергiї;

     6) нести фiнансову вiдповiдальнiсть за небаланси електричної енергiї за цiнами, визначеними вiдповiдно до правил ринку, у разi невиконання ним акцептованих оператором системи передачi погодинних графiкiв електричної енергiї;

     7) сплачувати своєчасно та в повному обсязi за електричну енергiю, куплену на ринку електричної енергiї, та послуги, що надаються на ринку електричної енергiї;

     8) вiдкрити в установах одного з уповноважених банкiв поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання для здiйснення розрахункiв вiдповiдно до вимог цього Закону;

     9) надавати у виставленому споживачу електричної енергiї рахунку (або у додатках до нього) у формi та порядку, визначених Регулятором, iнформацiю щодо:

     а) частки кожного джерела енергiї у загальнiй структурi балансу електричної енергiї, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попереднiй рiк;

     б) посилання на доступнi джерела iнформацiї (веб-сторiнки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергiї усiма джерелами енергiї з балансу електричної енергiї, купленої ним за попереднiй рiк. Щодо електричної енергiї, придбаної на ринку "на добу наперед" та/або внутрiшньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку, та/або iмпортованої, можуть застосовуватися зведенi данi щодо балансу електричної енергiї, наданi вiдповiдно оператором ринку, оператором системи передачi, iмпортером;

     в) адрес, телефонiв, веб-сторiнок для отримання iнформацiї про подання звернень, скарг та претензiй щодо якостi постачання електричної енергiї та надання повiдомлень про загрозу електробезпеки;

     10) надавати споживачам у порядку, визначеному правилами роздрiбного ринку, данi про споживання ними електричної енергiї;

     11) надавати за запитом споживача iнформацiю, необхiдну для здiйснення переходу споживача до iншого електропостачальника, вiдповiдно до правил роздрiбного ринку;

     12) надсилати споживачу остаточний рахунок не пiзнiше шести тижнiв пiсля змiни електропостачальника;

     13) розглядати вiдповiдно до порядку, визначеного Регулятором, звернення, скарги та претензiї споживачiв щодо надання послуг з постачання електричної енергiї та надавати вмотивованi вiдповiдi;

     14) надавати послуги з постачання електричної енергiї споживачам iз дотриманням установлених показникiв якостi послуг;

     15) здiйснювати вiдшкодування (компенсацiю) споживачу у разi недотримання електропостачальником показникiв якостi послуг, визначених договором та Регулятором;

     16) вести окремий облiк витрат та доходiв вiд здiйснення дiяльностi з надання унiверсальних послуг, послуг постачальника "останньої надiї" за державними регульованими цiнами та за вiльними цiнами;

     17) не пiзнiше нiж за 15 днiв до початку здiйснення дiяльностi з постачання електричної енергiї оприлюднювати на своєму веб-сайтi правила роздрiбного ринку;

     18) надавати учасникам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй на ринку електричної енергiї, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачi, кодексом системи розподiлу, кодексом комерцiйного облiку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     19) надавати Регулятору iнформацiю, необхiдну для здiйснення ним функцiй i повноважень, встановлених законодавством.

     3. Електропостачальник має у чiткий та прозорий спосiб iнформувати своїх споживачiв:

     1) про вартiсть та умови надання послуг;

     2) про методи оплати, якi не повиннi допускати дискримiнацiї мiж споживачами. Системи попередньої оплати мають бути справедливими та адекватно вiдображати прогнозне споживання;

     3) про право споживачiв безоплатно обирати i змiнювати електропостачальника;

     4) про змiну будь-яких умов договору постачання електричної енергiї споживачу не пiзнiше нiж за 20 днiв до їх застосування з урахуванням iнформацiї про право споживача розiрвати договiр. Електропостачальники зобов'язанi повiдомляти споживачiв в порядку, встановленому законом, про будь-яке збiльшення цiни i про їхнє право припинити дiю договору, якщо вони не приймають новi умови.

Роздiл XII
СПОЖИВАЧ

     Стаття 58. Права та обов'язки споживача

     1. Споживач має право:

     1) купувати електричну енергiю для власного споживання за двостороннiми договорами та на органiзованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансiв та договору про надання послуг з передачi електричної енергiї з оператором системи передачi, а у разi приєднання до системи розподiлу - договору про надання послуг з розподiлу електричної енергiї з оператором системи розподiлу; або купувати електричну енергiю на роздрiбному ринку у електропостачальникiв або у виробникiв, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на об'єктах розподiленої генерацiї, за правилами роздрiбного ринку;

     2) змiнювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрiбного ринку;

     3) отримувати електричну енергiю належної якостi згiдно з умовами договору та вимогами до якостi електричної енергiї;

(пункт 3 частини першої статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     4) на компенсацiю, що застосовується у разi недотримання показникiв якостi послуг електропостачання;

     5) на вiдшкодування збиткiв, завданих внаслiдок невиконання його контрагентами умов договорiв, укладених на ринку електричної енергiї;

     6) на недискримiнацiйний доступ до системи передачi, систем розподiлу на пiдставi договорiв з оператором системи передачi, оператором системи розподiлу вiдповiдно до вимог кодексу системи передачi, кодексу систем розподiлу;

     7) на доступ до iнформацiї щодо дiяльностi на ринку електричної енергiї у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     8) подавати вiдповiдному електропостачальнику, оператору системи розподiлу звернення, скарги та претензiї, зокрема щодо якостi електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергiї та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивованi вiдповiдi або повiдомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;

     9) подавати Регулятору скарги вiдповiдно до порядку розгляду скарг та вирiшення спорiв;

     10) отримувати вiд вiдповiдного електропостачальника iнформацiю, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергiї споживачу;

     11) отримувати вiд вiдповiдного електропостачальника повiдомлення про його намiри внести змiни до будь-яких умов договору постачання електричної енергiї споживачу не пiзнiше нiж за 20 днiв до внесення та у разi незгоди iз запропонованими змiнами розiрвати договiр з електропостачальником у визначеному договором порядку;

     12) iншi права вiдповiдно до законодавства та укладених договорiв.

     Споживач також має право встановлювати такi генеруючi установки, призначенi для виробництва електричної енергiї:

(частину першу статтi 58 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     побутовi споживачi у своїх приватних домогосподарствах - генеруючi установки, встановлена потужнiсть яких не перевищує 50 кВт, призначенi для виробництва електричної енергiї з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру;

(частину першу статтi 58 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     iншi споживачi, у тому числi енергетичнi кооперативи, - генеруючi установки, встановлена потужнiсть яких не перевищує 150 кВт, призначенi для виробництва електричної енергiї з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру, з бiомаси, бiогазу, з гiдроенергiї, геотермальної енергiї.

(частину першу статтi 58 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Встановлена потужнiсть генеруючих установок таких споживачiв не може перевищувати потужнiсть, дозволену до споживання за договором про приєднання. Виробництво споживачами електричної енергiї з енергiї сонячного випромiнювання та/або енергiї вiтру здiйснюється без вiдповiдної лiцензiї.

(частину першу статтi 58 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Приватнi домогосподарства здiйснюють продаж виробленої електричної енергiї за "зеленим" тарифом постачальнику унiверсальних послуг. Iншi споживачi, у тому числi енергетичнi кооперативи, здiйснюють продаж виробленої електричної енергiї за "зеленим" тарифом гарантованому покупцю.

(частину першу статтi 58 доповнено абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Порядок продажу та облiку електричної енергiї, виробленої споживачами, а також розрахункiв за неї затверджується Регулятором.

(частину першу статтi 58 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Приєднання генеруючих установок споживачiв, у тому числi приватних домогосподарств, не повинно призводити до погiршення нормативних параметрiв якостi електричної енергiї в мережi та безпеки постачання. Вимоги щодо умов та порядку будiвництва, приєднання i експлуатацiї таких установок визначаються Кодексом системи розподiлу та вiдповiдним технiчним регламентом.

(частину першу статтi 58 доповнено абзацом двадцятим згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     2. Побутовi споживачi та малi непобутовi споживачi мають право на отримання унiверсальних послуг вiдповiдно до цього Закону.

     Абзац другий частини другої статтi 58 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     3. Споживач зобов'язаний:

     1) сплачувати за електричну енергiю та наданi йому послуги вiдповiдно до укладених договорiв;

     2) надавати постачальникам послуг комерцiйного облiку, з якими вiн уклав договiр, доступ до своїх електроустановок для здiйснення монтажу, технiчного обслуговування та зняття показникiв з приладiв облiку споживання електричної енергiї;

     3) дотримуватися правил технiчної експлуатацiї, правил безпеки пiд час експлуатацiї власних електроустановок, нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї, та умов укладених договорiв;

     4) врегулювати у порядку, визначеному кодексом систем розподiлу, вiдносини щодо технiчного забезпечення розподiлу електричної енергiї з оператором системи розподiлу.

     Стаття 59. Змiна електропостачальника

     1. Змiна електропостачальника споживачем здiйснюється на безоплатнiй основi у порядку, визначеному правилами роздрiбного ринку.

     Порядок змiни електропостачальника має, зокрема, визначати:

     1) умови та процедури змiни електропостачальника;

     2) положення щодо забезпечення належного та достовiрного комерцiйного облiку споживача при змiнi електропостачальника;

     3) положення щодо обмiну iнформацiєю при змiнi електропостачальника;

     4) права та обов'язки електропостачальникiв, оператора системи передачi та/або оператора системи розподiлу, споживача при змiнi електропостачальника.

     2. Змiна електропостачальника за iнiцiативою споживача має бути завершена у строк не бiльше трьох тижнiв з дня повiдомлення таким споживачем про намiр змiнити електропостачальника.

     3. Спори мiж споживачем та електропостачальником пiд час змiни електропостачальника розглядаються вiдповiдно до порядку розгляду скарг та вирiшення спорiв, затвердженого Регулятором. Наявнiсть спору мiж електропостачальником i споживачем не є пiдставою для затримки у виконаннi договору постачання електричної енергiї споживачу новим електропостачальником.

     4. До припинення дiї договору постачання електричної енергiї споживачу електропостачальник зобов'язаний забезпечувати постачання електричної енергiї споживачу на умовах чинного договору.

     Регулятор здiйснює монiторинг практики змiни електропостачальника.

     Стаття 60. Захист прав споживачiв

     1. З метою забезпечення захисту прав споживачiв учасники ринку не застосовують недобросовiснi методи конкуренцiї до споживача. Положення та умови договорiв зi споживачами мають бути прозорими та доступними для розумiння.

     2. Постачання електричної енергiї здiйснюється на недискримiнацiйних засадах.

     3. Вiдключення споживачiв здiйснюється виключно у порядку, визначеному цим Законом та правилами роздрiбного ринку.

     Захист прав споживачiв електричної енергiї, а також механiзм захисту цих прав регулюються цим Законом, законами України "Про захист прав споживачiв", "Про захист економiчної конкуренцiї", iншими нормативно-правовими актами.

     4. Вiдключення захищених споживачiв здiйснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергiї захищеним споживачам, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, який визначає:

     1) порядок складення перелiку захищених споживачiв;

     2) порядок обмеження, вiдключення електропостачання захищених споживачiв;

     3) механiзми забезпечення повної поточної оплати захищеними споживачами електричної енергiї шляхом забезпечення попередньої оплати прогнозованого обсягу споживання електричної енергiї та/або надання фiнансової гарантiї оплати спожитої захищеним споживачем електричної енергiї власником такого захищеного споживача або в iнший спосiб, передбачений законодавством.

     Стаття 61. Захист вразливих споживачiв

     1. Вразливi споживачi мають право на передбачену законом пiдтримку для вiдшкодування витрат на оплату спожитої електричної енергiї у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок захисту вразливих споживачiв визначає:

     1) категорiї вразливих споживачiв;

     2) порядок облiку вразливих споживачiв;

     3) заходи з монiторингу та державного контролю за належнiстю до категорiї вразливих споживачiв;

     4) спецiальнi заходи захисту вразливих споживачiв вiд вiдключення у певнi перiоди, спрямованi на задоволення потреб таких споживачiв в електричнiй енергiї;

     5) обсяг адресної допомоги для категорiй вразливих споживачiв.

     2. Постачання електричної енергiї вразливим споживачам здiйснює постачальник унiверсальної послуги вiдповiдно до цього Закону та правил роздрiбного ринку.

Роздiл XIII
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОСУСПIЛЬНИХ IНТЕРЕСIВ У ПРОЦЕСI ФУНКЦIОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 62. Спецiальнi обов'язки для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї

     1. З метою забезпечення загального економiчного iнтересу в електроенергетичнiй галузi України, необхiдного для задоволення iнтересiв громадян, суспiльства i держави, та забезпечення сталого довгострокового розвитку електроенергетичної галузi i конкурентоспроможностi нацiональної економiки України на учасникiв ринку вiдповiдно до цiєї статтi можуть бути покладенi спецiальнi обов'язки для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї.

     2. До спецiальних обов'язкiв, що покладаються на учасникiв ринку електричної енергiї вiдповiдно до цього Закону для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї, належать, зокрема:

     1) забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї;

     2) виконання функцiй постачальника унiверсальних послуг;

     3) виконання функцiй постачальника "останньої надiї";

     4) надання послуг iз забезпечення розвитку генеруючих потужностей;

     5) пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї.

     Спецiальнi обов'язки iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї покладаються на гарантованого покупця, постачальникiв унiверсальних послуг, оператора системи передачi на строк застосування "зеленого" тарифу, строк дiї пiдтримки виробникiв електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку.

(абзац сьомий частини другої статтi 62 у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Спецiальнi обов'язки з пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї покладаються на виробникiв, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях, рiшення щодо яких прийняте Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до цього Закону, та на оператора системи передачi до 1 липня 2024 року.

     Для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi Кабiнет Мiнiстрiв України може покладати на учасникiв ринку iншi спецiальнi обов'язки з дотриманням норм цiєї статтi.

     Учасникам ринку, яким надавалася або надається пiдтримка та/або компенсацiя витрат, пов'язаних iз будiвництвом, реконструкцiєю, модернiзацiєю, ремонтом та/або експлуатацiєю електроустановок об'єкта електроенергетики, шляхом застосування механiзму покладення спецiального обов'язку щодо забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї вiдповiдно до цiєї статтi, не може бути надано пiдтримку та/або компенсацiю витрат, пов'язаних iз будiвництвом, реконструкцiєю, модернiзацiєю, ремонтом та/або експлуатацiєю електроустановок об'єкта електроенергетики, за яким надавалася або надається пiдтримка та/або компенсацiя таких витрат.

(частину другу статтi 62 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     3. З метою забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї Кабiнетом Мiнiстрiв України у передбачених цiєю частиною випадках та на визначений строк на учасникiв ринку (крiм споживачiв) можуть покладатися спецiальнi обов'язки. Пропозицiї щодо обсягiв та умов покладення спецiальних обов'язкiв готуються Регулятором з урахуванням вимог цiєї статтi та подаються до Кабiнету Мiнiстрiв України пiсля проведення консультацiй iз Секретарiатом Енергетичного Спiвтовариства.

     До загальносуспiльних iнтересiв, якi можуть забезпечуватися Кабiнетом Мiнiстрiв України шляхом покладення спецiальних обов'язкiв на учасникiв ринку, належить:

     1) нацiональна безпека, а також безпека постачання електричної енергiї;

     2) стабiльнiсть, належна якiсть та доступнiсть електричної енергiї, у тому числi для вразливих споживачiв;

     3) захист навколишнього природного середовища, енергоефективнiсть, збiльшення частки енергiї, виробленої з альтернативних джерел, та зменшення викидiв парникових газiв;

     4) захист здоров'я, життя та власностi населення.

     4. Спецiальнi обов'язки, якi покладаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на учасникiв ринку, мають бути чiтко визначеними, прозорими, недискримiнацiйними та мати тимчасовий характер.

     Обсяг та умови виконання спецiальних обов'язкiв, покладених Кабiнетом Мiнiстрiв України на учасникiв ринку, мають бути необхiдними та пропорцiйними до мети задоволення правомiрного загальносуспiльного iнтересу та такими, що створюють найменшi перешкоди для розвитку ринку електричної енергiї.

     5. У рiшеннi Кабiнету Мiнiстрiв України про покладання спецiальних обов'язкiв на учасникiв ринку визначаються:

     1) загальносуспiльний iнтерес, для забезпечення якого на учасникiв ринку покладаються спецiальнi обов'язки;

     2) змiст та обсяг спецiальних обов'язкiв;

     3) учасники ринку, на яких покладаються спецiальнi обов'язки;

     4) обсяг прав учасникiв ринку, на яких покладаються спецiальнi обов'язки, необхiдних для виконання таких обов'язкiв;

     5) категорiї споживачiв, яких стосуються спецiальнi обов'язки;

     6) територiя та строк виконання спецiальних обов'язкiв;

     7) джерела фiнансування та порядок визначення компенсацiї, що надається учасникам ринку, на яких покладаються спецiальнi обов'язки, з урахуванням вимог частини сьомої цiєї статтi.

     6. Вибiр учасника або учасникiв ринку електричної енергiї, на яких Кабiнетом Мiнiстрiв України покладаються спецiальнi обов'язки вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi, здiйснюється у прозорий i недискримiнацiйний спосiб на пiдставi критерiїв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та не має створювати перешкод для здiйснення права споживачiв на вiльний вибiр електропостачальника.

     7. Умови виконання спецiальних обов'язкiв мають забезпечувати покриття економiчно обґрунтованих витрат учасника ринку на виконання таких обов'язкiв.

     8. Регулятор доводить до вiдома Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства iнформацiю про заходи, вжитi на виконання цiєї статтi, зокрема щодо можливих наслiдкiв таких заходiв для конкуренцiї на ринку електричної енергiї України та на ринку електричної енергiї Енергетичного Спiвтовариства.

     Iнформацiя про заходи, вжитi на виконання цiєї статтi, оновлюється Регулятором та надається Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства один раз на два роки.

     Стаття 63. Постачальник унiверсальних послуг

     1. Унiверсальнi послуги надаються постачальником таких послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.

     Постачальник унiверсальних послуг не може вiдмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, якi знаходяться на територiї здiйснення його дiяльностi, в укладеннi договору постачання електричної енергiї.

     2. Визначення постачальника унiверсальних послуг здiйснюється рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника унiверсальних послуг має мiстити, зокрема, перелiк квалiфiкацiйних вимог до електропостачальникiв та критерiї, за якими здiйснюється визначення переможця.

     Якщо конкурс не вiдбувся, Кабiнет Мiнiстрiв України з метою забезпечення загальносуспiльних iнтересiв може тимчасово, на строк до шести мiсяцiв, покласти обов'язки щодо надання унiверсальних послуг на постачальника унiверсальних послуг, що надавав унiверсальнi послуги на дату проведення конкурсу, або на електропостачальника державної форми власностi, який вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам та критерiям.

     Межi територiї здiйснення дiяльностi постачальника унiверсальних послуг визначаються в умовах конкурсу. У межах територiї здiйснення дiяльностi одного постачальника унiверсальних послуг не допускається здiйснення дiяльностi iншими постачальниками унiверсальних послуг.

     Побутовi та малi непобутовi споживачi мають право на отримання унiверсальних послуг на недискримiнацiйних засадах.

     3. Постачальник надає унiверсальнi послуги за економiчно обґрунтованими, прозорими та недискримiнацiйними цiнами, що формуються ним вiдповiдно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включають, зокрема, цiну купiвлi електричної енергiї на ринку електричної енергiї, цiну (тариф) на послуги постачальника унiверсальних послуг, цiни (тарифи) на послуги оператора системи передачi та оператора системи розподiлу вiдповiдно до укладених договорiв про надання вiдповiдних послуг.

     Постачальник унiверсальних послуг оприлюднює цiни на унiверсальнi послуги не пiзнiше нiж за 20 днiв до їх застосування.

     Для забезпечення постачання електричної енергiї споживачам постачальник унiверсальних послуг здiйснює купiвлю-продаж електричної енергiї на ринку електричної енергiї за вiльними цiнами. Методика (порядок) розрахунку цiни електричної енергiї, що застосовується постачальником унiверсальних послуг при формуваннi цiн на унiверсальнi послуги, затверджується Регулятором.

     Цiна (тариф) на послуги постачальника унiверсальних послуг визначається за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника унiверсальних послуг.

     Якщо конкурс на визначення постачальника унiверсальних послуг не вiдбувся, цiна (тариф) на послуги тимчасово призначеного постачальника унiверсальних послуг встановлюється Регулятором вiдповiдно до затвердженої ним методики iз дотриманням вимог статтi 7 цього Закону.

     4. Постачальник унiверсальних послуг здiйснює постачання електричної енергiї у порядку, визначеному правилами роздрiбного ринку, та на умовах договору постачання унiверсальних послуг. Договiр про постачання унiверсальних послуг є публiчним договором приєднання та розробляється постачальником унiверсальної послуги на пiдставi типового договору, форма якого затверджується Регулятором. Постачальник унiверсальних послуг розмiщує договiр постачання унiверсальних послуг на своєму офiцiйному веб-сайтi.

(абзац перший частини четвертої статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     5. Крiм обов'язкiв, визначених статтею 57 цього Закону, постачальник унiверсальних послуг зобов'язаний:

     1) iнформувати споживачiв про їхнє право отримувати унiверсальнi послуги та умови отримання таких послуг;

     2) надавати унiверсальнi послуги в установленому законодавством порядку;

     3) вести окремий облiк витрат та доходiв вiд здiйснення господарської дiяльностi з надання унiверсальних послуг;

     4) купувати електричну енергiю, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужнiсть яких не перевищує 50 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязi, що перевищує мiсячне споживання електричної енергiї такими приватними домогосподарствами, та у кожному розрахунковому перiодi здiйснювати прiоритетну оплату її вартостi;

(пункт 4 частини п'ятої статтi 63 у редакцiї Законiв України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII, вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     5) вести реєстри споживачiв, яким здiйснюється постачання унiверсальних послуг, у тому числi вразливих споживачiв.

     6. Постачальник унiверсальних послуг одночасно з виконанням обов'язку щодо купiвлi електричної енергiї за "зеленим" тарифом у приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi генеруючих установок яких не перевищує 50 кВт, надає оператору системи передачi послугу iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї.

(абзац перший частини шостої статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Така послуга надається постачальником унiверсальних послуг виходячи з фактичних обсягiв купiвлi електричної енергiї за "зеленим" тарифом у приватних домогосподарств.

     Вартiсть послуги iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї визначається у вiдповiднi розрахунковi перiоди як рiзниця мiж вартiстю електричної енергiї, купленої ним за "зеленим" тарифом, та її вартiстю, розрахованою за цiнами ринку "на добу наперед". Розрахунок вартостi послуги iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї здiйснюється постачальником унiверсальних послуг вiдповiдно до порядку купiвлi електричної енергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї. Вартiсть послуги iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї затверджується Регулятором.

(абзац третiй частини шостої статтi 63 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     7. Крiм прав, визначених статтею 57 цього Закону, постачальники унiверсальних послуг мають право отримувати компенсацiю витрат на:

     1) надання унiверсальних послуг вразливим споживачам вiдповiдно до законодавства у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) надання оператору системи передачi послуги iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї.

     Стаття 64. Постачальник "останньої надiї"

     1. Постачальник "останньої надiї" надає послуги з постачання електричної енергiї споживачам у разi:

     1) банкрутства, лiквiдацiї попереднього електропостачальника;

     2) завершення строку дiї лiцензiї, зупинення або анулювання лiцензiї з постачання електричної енергiї споживачам попереднього електропостачальника;

     3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергiї споживачам;

     4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема пiсля розiрвання договору з попереднiм електропостачальником;

     5) в iнших випадках, передбачених правилами роздрiбного ринку.

     2. Визначення постачальника "останньої надiї" здiйснюється рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Якщо конкурс не вiдбувся, Кабiнет Мiнiстрiв України з метою забезпечення загальносуспiльних iнтересiв може тимчасово, на строк до шести мiсяцiв, покласти обов'язки щодо виконання функцiй постачальника "останньої надiї" на електропостачальника державної форми власностi, який вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам та критерiям.

     Межi територiї здiйснення дiяльностi постачальника "останньої надiї" визначаються в умовах конкурсу. У межах територiї здiйснення дiяльностi одного постачальника "останньої надiї" не допускається провадження дiяльностi iншими постачальниками "останньої надiї".

     3. Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надiї" має мiстити, зокрема, перелiк квалiфiкацiйних вимог до електропостачальникiв та критерiї, за якими здiйснюється визначення переможця.

     4. Постачальник "останньої надiї" призначається на строк до трьох рокiв.

     5. Постачальник "останньої надiї" зобов'язаний постачати електричну енергiю споживачам за цiною, що формується ним вiдповiдно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, та включає, зокрема, цiну купiвлi електричної енергiї на ринку електричної енергiї, цiну (тариф) на послуги постачальника "останньої надiї", цiни (тарифи) на послуги оператора системи передачi та оператора системи розподiлу вiдповiдно до укладених договорiв про надання вiдповiдних послуг.

(з 01.11.2021р. абзац перший частини п'ятої статтi 64 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй пiдпунктом "г" пiдпункту 7 пункту 2 роздiлу II Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     Для забезпечення постачання електричної енергiї споживачам постачальник "останньої надiї" здiйснює купiвлю-продаж електричної енергiї на ринку електричної енергiї за вiльними цiнами. Методика (порядок) розрахунку цiни електричної енергiї, що застосовується постачальником "останньої надiї" при формуваннi цiни постачання електричної енергiї споживачам, затверджується Регулятором.

     Цiни, за якими здiйснюється постачання електричної енергiї постачальником "останньої надiї", мають бути економiчно обґрунтованими, прозорими та недискримiнацiйними i не повиннi перешкоджати конкуренцiї на ринку електричної енергiї.

     Цiна (тариф) на послуги постачальника "останньої надiї" визначається за результатами конкурсу.

     У разi якщо конкурс на визначення постачальника "останньої надiї" не вiдбувся, цiна (тариф) на послуги тимчасово призначеного постачальника "останньої надiї" встановлюється Регулятором згiдно iз затвердженою ним методикою та має враховувати економiчно обґрунтованi витрати, пов'язанi з особливим режимом роботи та ризиками вiд провадження дiяльностi постачальника "останньої надiї", а також норму прибутку з урахуванням особливостей дiяльностi такого електропостачальника.

     6. Постачальник "останньої надiї" здiйснює постачання електричної енергiї у порядку, визначеному правилами роздрiбного ринку, на умовах типового договору постачання електричної енергiї постачальником "останньої надiї", що затверджується Регулятором, та є публiчним договором приєднання. Постачальник "останньої надiї" оприлюднює вiдповiдний договiр на своєму офiцiйному веб-сайтi.

(частина шоста статтi 64 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     7. Електропостачальник, неспроможний постачати електричну енергiю, має повiдомити про дату припинення постачання електричної енергiї постачальника "останньої надiї", споживачiв, Регулятора, оператора системи передачi та оператора системи розподiлу.

     8. Постачальник "останньої надiї" здiйснює постачання з моменту припинення постачання електричної енергiї попереднiм електропостачальником. Договiр постачання електричної енергiї мiж постачальником "останньої надiї" i споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергiї такому споживачу.

     9. Постачальник "останньої надiї" постачає електричну енергiю споживачу протягом строку, що не може перевищувати 90 днiв. Пiсля завершення зазначеного строку постачальник "останньої надiї" припиняє електропостачання споживачу.

     10. Порядок замiни електропостачальника на постачальника "останньої надiї" визначається правилами роздрiбного ринку.

     11. Постачальник "останньої надiї" має повiдомити споживачу умови постачання, цiни на електричну енергiю, а також про право споживача на вибiр електропостачальника. Постачальник "останньої надiї" зобов'язаний оприлюднити зазначену iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     12. Крiм обов'язкiв, визначених статтею 57 цього Закону, постачальник "останньої надiї" зобов'язаний:

     1) здiйснювати постачання електричної енергiї споживачам у випадках, визначених цiєю статтею, до обрання споживачами електропостачальника, але не бiльш як протягом 90 днiв;

     2) iнформувати споживачiв щодо умов постачання електричної енергiї постачальником "останньої надiї" у визначеному законодавством порядку;

     3) вести окремий облiк витрат та доходiв вiд господарської дiяльностi з постачання "останньої надiї".

     Постачальник "останньої надiї" зобов'язаний припинити постачання електричної енергiї споживачу у разi настання однiєї з таких подiй:

     1) здiйснення постачання електричної енергiї споживачу iншим електропостачальником на пiдставi укладеного ними договору постачання електричної енергiї вiдповiдно до правил роздрiбного ринку;

     2) закiнчення встановленого цим Законом строку постачання електричної енергiї постачальником "останньої надiї".

     Постачальник "останньої надiї" має право припинити постачання електричної енергiї до закiнчення визначеного цим Законом строку у разi невиконання споживачем умов договору про постачання електричної енергiї постачальником "останньої надiї" щодо повної та своєчасної оплати споживачем вартостi електричної енергiї.

     13. Постачальник "останньої надiї" складає та оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi щорiчний звiт про господарську дiяльнiсть постачальника "останньої надiї", який має мiстити iнформацiю про кiлькiсть споживачiв постачальника "останньої надiї", загальний обсяг поставленої електричної енергiї та середню тривалiсть постачання.

     Стаття 65. Гарантований покупець

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України з метою забезпечення загальносуспiльних iнтересiв та виконання гарантiй держави щодо купiвлi всiєї електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за встановленим "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною, визначає державне пiдприємство для виконання функцiй гарантованого покупця електричної енергiї. Фiнансування дiяльностi гарантованого покупця здiйснюється в межах кошторису, що затверджується Регулятором.

(частина перша статтi 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     2. Гарантований покупець зобов'язаний купувати у суб'єктiв господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, або у суб'єктiв господарювання, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку, всю вiдпущену електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за встановленим їм "зеленим" тарифом, аукцiонною цiною з урахуванням надбавки до нього/неї протягом всього строку застосування "зеленого" тарифу або строку дiї пiдтримки, якщо такi суб'єкти господарювання входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця. При цьому у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) обсяг вiдпуску електричної енергiї, виробленої на об'єктi електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики згiдно з показниками приладiв облiку на власнi потреби.

     Гарантований покупець зобов'язаний купувати електричну енергiю, вироблену генеруючими установками споживачiв, у тому числi енергетичних кооперативiв, встановлена потужнiсть яких не перевищує 150 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязi, що перевищує мiсячне споживання електричної енергiї такими споживачами.

(частина друга статтi 65 у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     3. Купiвля-продаж такої електричної енергiї за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього здiйснюється на пiдставi двостороннього договору мiж виробником або споживачем, якому встановлено "зелений" тариф, та гарантованим покупцем. Такий договiр укладається на пiдставi типового договору купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом. Типова форма договору купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом затверджується Регулятором.

     Договiр купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом укладається мiж гарантованим покупцем та виробником або споживачем, якi виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) на весь строк дiї "зеленого" тарифу.

(частина третя статтi 65 у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     4. Гарантований покупець зобов'язаний купувати весь обсяг електричної енергiї, вiдпущеної виробниками, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку, за аукцiонною цiною з урахуванням надбавки до неї протягом всього строку надання пiдтримки, якщо такi виробники входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.

     Обсяг вiдпущеної такими виробниками електричної енергiї у кожному розрахунковому перiодi (мiсяцi) визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергiї на власнi потреби в електричнiй енергiї вiдповiдного об'єкта електроенергетики згiдно з показниками приладiв облiку на власнi потреби.

     Купiвля-продаж такої електричної енергiї здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, що укладається вiдповiдно до частини п'ятої статтi 71 цього Закону.

(статтю 65 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     5. Гарантований покупець здiйснює оплату електричної енергiї, купленої за "зеленим" тарифом та за аукцiонною цiною, за фактичний обсяг вiдпущеної електричної енергiї на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), на пiдставi даних комерцiйного облiку, отриманих вiд адмiнiстратора комерцiйного облiку, у порядку та строки, визначенi вiдповiдними договорами.

(частина п'ята статтi 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     6. Порядок купiвлi гарантованим покупцем електричної енергiї за "зеленим" тарифом та за аукцiонною цiною, правила функцiонування балансуючої групи гарантованого покупця визначаються порядком купiвлi гарантованим покупцем електричної енергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї, що затверджується Регулятором.

(частина шоста статтi 65 у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     7. Для забезпечення покриття економiчно обґрунтованих витрат гарантованого покупця на виконання спецiальних обов'язкiв iз купiвлi електричної енергiї за "зеленим" тарифом та за аукцiонною цiною гарантований покупець надає оператору системи передачi послугу iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел.

     Така послуга надається гарантованим покупцем протягом строку дiї "зеленого" тарифу та строку дiї пiдтримки виробникiв, якi за результатами аукцiону набули право на таку пiдтримку, вiдповiдно до типового договору про надання послуг iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї, форма якого затверджується Регулятором.

     Така послуга надається гарантованим покупцем на фактичнi обсяги вiдпущеної електричної енергiї суб'єктами господарювання, якi входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця.

     Вартiсть послуги iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається у вiдповiдному розрахунковому перiодi як:

     рiзниця мiж вартiстю електричної енергiї, купленої ним за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, та її вартiстю пiд час продажу на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку та двостороннiми договорами;

(абзац п'ятий частини сьомої статтi 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     рiзниця мiж вартiстю електричної енергiї, купленої ним за аукцiонною цiною з урахуванням надбавки до неї, та її вартiстю пiд час продажу на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку та двостороннiми договорами;

(абзац шостий частини сьомої статтi 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     витрати, пов'язанi iз врегулюванням небалансiв електричної енергiї виробникiв, споживачiв, якi входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;

     витрати, передбаченi кошторисом гарантованого покупця на його дiяльнiсть.

     Розрахунок вартостi послуги iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел здiйснюється гарантованим покупцем вiдповiдно до порядку купiвлi гарантованим покупцем електричної енергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї. Розмiр вартостi послуги iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї затверджується Регулятором.

(частина сьома статтi 65 у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Гарантований покупець зобов'язаний спрямовувати рiзницю мiж доходами та витратами, що виникла пiд час виконання ним спецiальних обов'язкiв, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спецiальних обов'язкiв iз купiвлi електричної енергiї за "зеленим" тарифом та за аукцiонною цiною або iнших спецiальних обов'язкiв.

(частину сьому статтi 65 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 04.12.2019р. N 330-IX)

     8. Гарантований покупець зобов'язаний:

     1) своєчасне та в повному обсязi отримання коштiв за продану електричну енергiю вiдповiдно до укладених договорiв;

     2) отримання вiд виробникiв, у яких вiн купує електричну енергiю, їхнiх добових графiкiв вiдпуску електричної енергiї у порядку та формi, визначених вiдповiдними договорами;

(пункт 2 частини восьмої статтi 65 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     3) отримання вiд адмiнiстратора комерцiйного облiку даних про фактичнi обсяги вiдпуску електричної енергiї виробниками, у яких гарантований покупець купує електричну енергiю;

     4) доступ до iнформацiї про дiяльнiсть на ринку електричної енергiї у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     5) iншi права, передбаченi нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї, та умовами укладених договорiв на ринку електричної енергiї.

     9. Гарантований покупець зобов'язаний:

     1) дотримуватися лiцензiйних умов пiд час здiйснення функцiй гарантованого покупця та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     2) укласти договори, обов'язковi для провадження дiяльностi на ринку електричної енергiї, та виконувати умови цих договорiв;

     3) купувати у виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф, всю вiдпущену електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за встановленим їм "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього;

     4) купувати у виробникiв, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку, всю вiдпущену електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергiї (а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за аукцiонною цiною з урахуванням надбавки до неї;

     5) купувати електричну енергiю, вироблену генеруючими установками споживачiв, встановлена потужнiсть яких не перевищує 150 кВт, за умови що встановлена потужнiсть таких генеруючих установок не перевищує потужнiсть, дозволену до споживання за договором про приєднання;

     6) стати стороною, вiдповiдальною за баланс балансуючої групи гарантованого покупця, до складу якої входять виробники, яким встановлено "зелений" тариф, а також виробники, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку, з якими вiн уклав двостороннi договори;

     7) надавати повiдомлення про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

     8) сплачувати своєчасно та в повному обсязi за електричну енергiю, куплену у виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф, а також у виробникiв, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку;

     9) надавати учасникам ринку iнформацiю, необхiдну для виконання ними функцiй на ринку електричної енергiї, в обсязi та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     10) органiзовувати проведення аукцiонiв з розподiлу квот пiдтримки вiдповiдно до статтi 93 Закону України "Про альтернативнi джерела енергiї";

     11) продавати електричну енергiю, куплену у виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф, та у виробникiв, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку, на ринку "на добу наперед", внутрiшньодобовому ринку, балансуючому ринку та за двостороннiми договорами.

(пункт 11 частини дев'ятої статтi 65 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)
(частина дев'ята статтi 65 у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     10. Гарантований покупець забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiд учасникiв ринку електричної енергiї, що використовується ним для виконання своїх функцiй на ринку електричної енергiї та становить комерцiйну таємницю, вiдповiдно до вимог законодавства.

     Гарантований покупець також забезпечує конфiденцiйнiсть iнформацiї стосовно своєї дiяльностi, розкриття якої може надавати комерцiйнi переваги учасникам ринку.

Роздiл XIV
РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГIЇ

     Стаття 66. Двостороннi договори

     1. Купiвлю-продаж електричної енергiї за двостороннiми договорами здiйснюють виробники, електропостачальники, оператор системи передачi, оператори систем розподiлу, трейдери, гарантований покупець та споживачi.

     2. Учасники ринку мають право вiльно обирати контрагентiв за двостороннiми договорами, укладати цi договори у довiльнiй формi та на умовах, що визначаються за домовленiстю сторiн з урахуванням таких обмежень:

     1) виробники мають право продавати електричну енергiю за двостороннiми договорами, крiм обсягiв, якi вiдповiдно до норм цього Закону пiдлягають обов'язковому продажу на ринку "на добу наперед";

     2) учасники ринку мають право продавати iмпортовану електричну енергiю за двостороннiми договорами, крiм обсягiв, якi вiдповiдно до норм цього Закону пiдлягають обов'язковому продажу на ринку "на добу наперед";

     3) оператор системи передачi та оператори систем розподiлу не мають права продавати електричну енергiю за двостороннiми договорами;

     4) оператор системи передачi та оператори систем розподiлу мають право купувати електричну енергiю за двостороннiми договорами з метою компенсацiї технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу та розподiл електричними мережами вiдповiдно, крiм обсягiв, якi з цiєю метою вiдповiдно до норм цього Закону пiдлягають обов'язковiй купiвлi на ринку "на добу наперед";

     5) виробники, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на гiдроакумулюючих станцiях, мають право купувати електричну енергiю за двостороннiми договорами з метою покриття технологiчних потреб гiдроакумулюючих станцiй, крiм обсягiв, якi з цiєю метою вiдповiдно до норм цього Закону пiдлягають обов'язковiй купiвлi на ринку "на добу наперед";

     6) виробники електричної енергiї - державнi пiдприємства, а також господарськi товариства, частка держави у статутному капiталi яких становить 50 вiдсоткiв та бiльше, господарськi товариства, у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) належать iншим господарським товариствам, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств, комунальнi унiтарнi пiдприємства, юридичнi особи, у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток) належить комунальному пiдприємству або територiальнiй громадi, а також дочiрнi пiдприємства таких пiдприємств або юридичних осiб здiйснюють продаж електричної енергiї за двостороннiми договорами на електронних аукцiонах, порядок проведення яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 6 частини другої статтi 66 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     61) гарантований покупець здiйснює продаж електричної енергiї за двостороннiми договорами на електронних аукцiонах, порядок проведення яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(частину другу статтi 66 доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     7) розрахунки за двостороннiми договорами здiйснюються виключно у грошовiй формi, у тому числi шляхом клiрингу (неттiнгу).

(пункт 7 частини другої статтi 66 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     3. Вiдповiдний двостороннiй договiр має встановлювати:

     1) предмет договору;

     2) цiну електричної енергiї, визначену у грошових одиницях;

(пункт 2 частини третьої статтi 66 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     3) обсяг електричної енергiї та графiки погодинного обсягу купiвлi-продажу електричної енергiї;

     4) строки та порядок постачання електричної енергiї;

     5) порядок повiдомлення про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за укладеним двостороннiм договором;

     6) порядок та форму розрахункiв;

     7) строки та порядок оформлення актiв приймання-передачi обсягiв купiвлi-продажу електричної енергiї;

     8) права, обов'язки та вiдповiдальнiсть сторiн;

     9) строк дiї договору.

     4. Регулятор має право встановлювати максимальний строк дiї двостороннiх договорiв, який не може бути меншим за шiсть мiсяцiв.

     Сторони двостороннього договору вiдповiдно до правил ринку iнформують про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї за укладеним договором. Таке повiдомлення є пiдставою для внесення зазначених обсягiв до добових графiкiв електричної енергiї вiдповiдних учасникiв ринку вiдповiдно до правил ринку.

     Сторони двостороннього договору, що входять до складу одного вертикально iнтегрованого суб'єкта або є афiлiйованими мiж собою, протягом трьох робочих днiв пiсля укладення двостороннього договору iнформують Регулятора про предмет договору, цiну електричної енергiї та/або порядок її розрахунку (формування), обсяг електричної енергiї та графiки погодинного обсягу купiвлi-продажу електричної енергiї, строки та порядок постачання електричної енергiї.

(частину четверту статтi 66 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 832-IX)

     Регулятор з метою забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi на ринку електричної енергiї має право встановлювати обмеження щодо мiсячного обсягу продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами мiж виробниками та iншими учасниками ринку електричної енергiї, що входять до складу одного вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання або є афiлiйованими мiж собою. Таке обмеження не може бути бiльшим 50 вiдсоткiв їх мiсячного обсягу продажу електричної енергiї.

(частину четверту статтi 66 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 832-IX)

     Стаття 67. Ринок "на добу наперед" та внутрiшньодобовий ринок

     1. В Українi функцiонує єдиний ринок "на добу наперед" та внутрiшньодобовий ринок.

     Для участi на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку учасники ринку укладають з оператором ринку договiр про участь у ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку, типова форма якого є невiд'ємною частиною правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

     Оператор ринку не має права вiдмовити в укладеннi договору про участь у ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку, якщо учасник ринку належним чином виконав усi умови правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку щодо доступу до ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

     2. Купiвля-продаж електричної енергiї на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку здiйснюється за правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

     3. Регулятор з метою забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi на ринку "на добу наперед" має право встановлювати:

     1) виробникам (крiм мiкро-, мiнi-, малих гiдроелектростанцiй та електричних станцiй, що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї) та iмпортерам - граничну нижню межу обов'язкового мiсячного обсягу продажу електричної енергiї на ринку "на добу наперед", але не бiльше 30 вiдсоткiв їхнього мiсячного обсягу продажу електричної енергiї вiдповiдно до правил ринку;

(пункт 1 частини третьої статтi 67 у редакцiї Закону України вiд 04.12.2019р. N 330-IX)

     2) оператору системи передачi та операторам систем розподiлу - граничну нижню межу обов'язкової купiвлi електричної енергiї на ринку "на добу наперед" з метою компенсацiї технологiчних втрат електричної енергiї на її передачу та розподiл електричними мережами вiдповiдно;

     3) виробникам, що здiйснюють виробництво електричної енергiї на гiдроакумулюючих станцiях, - граничну нижню межу обов'язкової купiвлi електричної енергiї на ринку "на добу наперед" для покриття технологiчних потреб гiдроакумулюючих станцiй.

     4. З метою продажу/купiвлi електричної енергiї на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку учасники цього ринку подають оператору ринку свої пропозицiї (заявки). Форма та порядок подання пропозицiй (заявок) визначаються правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

     До торгiв допускаються учасники ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, якi вiдповiдно до вимог правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку надали гарантiї виконання фiнансових зобов'язань за договорами на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку. Види та порядок надання гарантiй визначаються правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

     5. Цiна купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку "на добу наперед" визначається для кожного розрахункового перiоду оператором ринку за принципом граничного цiноутворення на основi балансу сукупного попиту на електричну енергiю та її сукупної пропозицiї, а на внутрiшньодобовому ринку - за принципом цiноутворення "по заявленiй (пропонованiй) цiнi" вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

     Цiни на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку є вiльними (ринковими) цiнами.

     6. За результатами торгiв вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку оприлюднюються цiна та обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї для кожного розрахункового перiоду та iншi показники.

(частина шоста статтi 67 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     7. Купiвля та продаж електричної енергiї на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку здiйснюються на пiдставi вiдповiдних договорiв мiж учасником цього ринку та оператором ринку, укладених за правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

     8. Частину восьму статтi 67 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2019р. N 107-IX)

     8. Забороняється продаж та/або постачання електричної енергiї, iмпортованої з Росiйської Федерацiї, за двостороннiми договорами та на внутрiшньодобовому ринку.

     З метою уникнення надзвичайної ситуацiї в об'єднанiй енергетичнiй системi України Кабiнет Мiнiстрiв України має право скасовувати заборону, встановлену абзацом першим цiєї частини, визначивши термiн поновлення дiї такої заборони.

(до статтi 67 включено частину восьму згiдно iз Законом України вiд 04.12.2019р. N 330-IX)

     9. Оператор ринку у порядку та формi, визначених правилами ринку, iнформує про договiрнi обсяги купiвлi-продажу електричної енергiї учасниками ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку для кожного розрахункового перiоду.

     Стаття 68. Балансуючий ринок

     1. В Українi функцiонує єдиний балансуючий ринок.

     На балансуючому ринку оператором системи передачi здiйснюються:

     1) купiвля та продаж електричної енергiї для балансування обсягiв попиту та пропозицiї електричної енергiї у межах поточної доби;

     2) купiвля та продаж електричної енергiї з метою врегулювання небалансiв електричної енергiї сторiн, вiдповiдальних за баланс.

     Оператор системи передачi для забезпечення операцiйної безпеки має право за межами балансуючого ринку придбавати послуги iз зменшення навантаження виробником, який здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною.

(частину першу статтi 68 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     2. Виробники зобов'язанi надавати послуги з балансування в обсягах та випадках, визначених цим Законом та правилами ринку. Надавати послуги з балансування мають право також споживачi у порядку, визначеному правилами ринку.

     Постачальник послуг з балансування має вiдповiдати вимогам правил ринку щодо надання послуг з балансування.

     3. Для надання послуг з балансування учасники ринку укладають з оператором системи передачi договiр на основi типового договору про участь у балансуючому ринку.

     Постачальники послуг з балансування реєструються адмiнiстратором розрахункiв у порядку, визначеному правилами ринку.

     Типовий договiр про участь у балансуючому ринку затверджується Регулятором.

     4. Постачальник послуг з балансування подає оператору системи передачi свої пропозицiї (заявки) щодо збiльшення (зменшення) свого навантаження з метою продажу/купiвлi електричної енергiї на балансуючому ринку вiдповiдно до правил ринку.

     5. Оператор системи передачi з метою балансування обсягiв виробництва та споживання електричної енергiї та/або врегулювання системних перевантажень надає постачальникам послуг з балансування команди на збiльшення (зменшення) їхнього навантаження, здiйснюючи на ринкових засадах вiдбiр вiдповiдних пропозицiй (заявок) постачальникiв послуг з балансування у порядку, визначеному правилами ринку.

(абзац перший частини п'ятої статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Вiдбiр вiдповiдних пропозицiй (заявок) постачальникiв послуг з балансування здiйснюється з урахуванням необхiдностi забезпечення сталої та надiйної роботи ОЕС України та мiнiмiзацiї витрат на балансування обсягiв виробництва та споживання електричної енергiї. Вiдбiр пропозицiй (заявок) щодо надання послуг iз зменшення навантаження виробником, який здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною, здiйснюється вiдповiдно до порядку надання таких послуг.

(абзац другий частини п'ятої статтi 68 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Оператор системи передачi за межами балансуючого ринку має право надавати команди на зменшення навантаження виробникам, якi здiйснюють виробництво електричної енергiї на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - мiкро-, мiнi- та малим гiдроелектростанцiям), яким встановлено "зелений" тариф, або виробникам, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку. Команда оператора системи передачi на зменшення навантаження виробникам, якi здiйснюють виробництво електричної енергiї на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - мiкро-, мiнi- та малим гiдроелектростанцiям), яким встановлено "зелений" тариф, або виробникам, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку, крiм випадкiв надання таких команд при системних обмеженнях, якi є наслiдком дiї обставин непереборної сили, є прийняттям пропозицiї (заявки) таких виробникiв на надання послуги iз зменшення навантаження виробником, який здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною. Виробники, якi здiйснюють виробництво електричної енергiї на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - мiкро-, мiнi- та малi гiдроелектростанцiї), яким встановлено "зелений" тариф, або виробники, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку, зобов'язанi надавати оператору системи передачi пропозицiї (заявки) щодо надання послуги зi зменшення навантаження виробником, який здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною в обсягах, що вiдповiдають добовому графiку виробництва електричної енергiї, а в протилежному випадку - зобов'язанi надавати послуги на балансуючому ринку вiдповiдно до правил ринку.

(абзац третiй частини п'ятої статтi 68 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Вартiсть послуги iз зменшення навантаження виробником, який здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною, наданої в результатi виконання команди оператора системи передачi, дорiвнює вартостi електричної енергiї, не вiдпущеної таким виробником за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною.

(абзац четвертий частини п'ятої статтi 68 у редакцiї Законiв України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII, вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Розрахунок обсягу не вiдпущеної виробником, який здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною, електричної енергiї в результатi виконання команд оператора системи передачi здiйснюється вiдповiдно до затвердженої Регулятором методики, що є невiд'ємною частиною правил ринку. Така методика повинна ґрунтуватися на об'єктивних показниках виробництва електричної енергiї на вiдповiдних об'єктах електроенергетики. Порядок надання послуг iз зменшення навантаження виробником, який здiйснює продаж електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною, визначається правилами ринку.

(частину п'яту статтi 68 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     6. Команда оператора системи передачi постачальнику послуг з балансування на збiльшення (зменшення) навантаження для вiдповiдного постачальника послуг з балансування є прийняттям (акцептом) його вiдповiдної пропозицiї (заявки) на балансуючому ринку оператором системи передачi, змiною його акцептованого добового графiка електричної енергiї та визначає взаємнi зобов'язання оператора системи передачi та постачальника послуг з балансування з купiвлi-продажу вiдповiдного обсягу електричної енергiї на балансуючому ринку за цiною, визначеною вiдповiдно до правил ринку.

     7. За результатами роботи балансуючого ринку за вiдповiдну добу на пiдставi даних оператора системи передачi та адмiнiстратора комерцiйного облiку адмiнiстратор розрахункiв розраховує платежi оператора системи передачi та постачальникiв послуг з балансування за електричну енергiю, цiни небалансу електричної енергiї, а також обсяги небалансiв електричної енергiї учасникiв ринку i вiдповiднi платежi за них та виставляє вiдповiднi рахунки у порядку, визначеному правилами ринку.

     Стаття 69. Ринок допомiжних послуг

     1. В Українi функцiонує єдиний ринок допомiжних послуг.

     На ринку допомiжних послуг оператор системи передачi купує на ринкових та прозорих засадах допомiжнi послуги для забезпечення надiйної роботи ОЕС України та належної якостi електричної енергiї.

     2. Учасниками ринку допомiжних послуг є:

     1) оператор системи передачi, який купує та/або використовує допомiжнi послуги;

     2) постачальники допомiжних послуг, якi пропонують та/або надають допомiжнi послуги.

     3. На ринку допомiжних послуг можуть придбаватися/надаватися допомiжнi послуги для забезпечення:

     1) регулювання частоти та активної потужностi в ОЕС України, а саме забезпечення:

     резервiв пiдтримки частоти (первинне регулювання);

     резервiв вiдновлення частоти (вторинне регулювання);

     резервiв замiщення (третинне регулювання);

     2) пiдтримання параметрiв надiйностi та якостi електричної енергiї в ОЕС України, а саме:

     послуги з регулювання напруги та реактивної потужностi;

     послуги iз забезпечення вiдновлення функцiонування ОЕС України пiсля системних аварiй.

     Правилами ринку можуть бути передбаченi iншi допомiжнi послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужностi, пiдтримання балансу потужностi та енергiї в ОЕС України та пiдтримання параметрiв надiйностi та якостi електричної енергiї в ОЕС України.

     4. Функцiонування ринку допомiжних послуг здiйснюється за правилами ринку, якi, зокрема, визначають:

     1) види допомiжних послуг;

     2) вимоги до учасникiв ринку щодо надання допомiжних послуг та порядок пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв зазначеним вимогам;

     3) порядок реєстрацiї постачальникiв допомiжних послуг;

     4) порядок оприлюднення iнформацiї, пов'язаної з придбанням допомiжних послуг;

     5) порядок придбання/використання допомiжних послуг, у тому числi порядок цiноутворення щодо кожної допомiжної послуги;

     6) вiдповiдальнiсть за ненадання/неналежне надання допомiжних послуг;

     7) порядок визначення обсягiв наданих допомiжних послуг та проведення розрахункiв за допомiжнi послуги;

     8) порядок монiторингу виконання постачальниками допомiжних послуг зобов'язань з надання допомiжних послуг.

     5. Вимоги до постачальникiв допомiжних послуг, у тому числi вимоги до електроенергетичного обладнання, необхiднi для забезпечення належного надання вiдповiдних допомiжних послуг, визначаються оператором системи передачi на основi кодексу системи передачi, правил ринку та iнших нормативно-правових актiв. Iнформацiя про вимоги до постачальникiв допомiжних послуг пiдлягає оприлюдненню оператором системи передачi у порядку, визначеному правилами ринку.

     Порядок перевiрки та порядок проведення випробувань електроустановок постачальника допомiжних послуг з метою пiдтвердження їх вiдповiдностi вимогам оператора системи передачi визначаються кодексом системи передачi.

     6. Перелiк допомiжних послуг, що мають в обов'язковому порядку пропонуватися та надаватися оператору системи передачi постачальником допомiжних послуг, визначається правилами ринку.

     Виробники зобов'язанi брати участь у ринку допомiжних послуг та надавати допомiжнi послуги у випадках, визначених правилами ринку.

     7. Залежно вiд виду допомiжної послуги та потреби оператора системи передачi придбання допомiжної послуги може здiйснюватися на вiдповiдний строк (доба, тиждень, мiсяць, квартал, рiк/роки).

     Купiвля допомiжних послуг здiйснюється на пiдставi договорiв про надання допомiжних послуг, що укладаються на пiдставi типових договорiв про надання допомiжних послуг.

     Типовi договори про надання допомiжних послуг затверджуються Регулятором.

     8. Оператор системи передачi вiдповiдно до кодексу системи передачi та iнших нормативно-технiчних документiв визначає необхiднi обсяги допомiжних послуг на певний перiод. Iнформацiя про необхiднi допомiжнi послуги, їх обсяги та строки придбання/надання пiдлягає оприлюдненню оператором системи передачi у порядку, визначеному правилами ринку.

     9. Допомiжнi послуги придбаваються оператором системи передачi на конкурентних засадах, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     10. У разi якщо обсяг запропонованої допомiжної послуги менший, нiж потреба оператора системи передачi у цiй послузi, або якщо допомiжна послуга надається постачальниками допомiжних послуг, частка яких на ринку цих послуг або окремої частини ОЕС України з наявними системними обмеженнями перевищує встановлену Регулятором величину, Регулятор має право зобов'язати постачальника допомiжних послуг надавати допомiжну послугу за цiною, розрахованою за затвердженою Регулятором методикою.

     Цiни на допомiжнi послуги, розрахованi за затвердженою Регулятором методикою, мають забезпечувати:

     1) вiдшкодування економiчно обґрунтованих витрат постачальникiв допомiжних послуг на надання вiдповiдних допомiжних послуг, враховуючи покриття обґрунтованих iнвестицiй, необхiдних для забезпечення надання цих послуг;

     2) необхiдну для виконання цього виду дiяльностi норму доходу.

     11. Оператор системи передачi надає адмiнiстратору розрахункiв iнформацiю про обсяги та цiни придбаних ним допомiжних послуг, а також про фактично наданi допомiжнi послуги для розрахунку вiдповiдних платежiв. Iнформацiя про обсяги та вартiсть придбаних допомiжних послуг пiдлягає оприлюдненню оператором системи передачi у порядку, визначеному правилами ринку.

     12. Витрати оператора системи передачi на оплату допомiжних послуг включаються до тарифу на диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння.

     Стаття 70. Врегулювання небалансiв електричної енергiї

     1. Усi учасники ринку, крiм споживачiв, якi купують електроенергiю за договором постачання електричної енергiї споживачу, несуть вiдповiдальнiсть за свої небаланси електричної енергiї.

     2. З метою врегулювання небалансiв з оператором системи передачi учасник ринку має стати стороною, вiдповiдальною за баланс, або передати свою вiдповiдальнiсть iншiй сторонi, вiдповiдальнiй за баланс, шляхом входження до балансуючої групи. Електропостачальники є сторонами, вiдповiдальними за баланс своїх споживачiв.

     Сторони, вiдповiдальнi за баланс, зобов'язанi нести фiнансову вiдповiдальнiсть за небаланси електричної енергiї перед оператором системи передачi.

     3. Об'єднання учасникiв ринку у балансуючi групи здiйснюється на добровiльнiй договiрнiй основi, за умови дотримання ними типових вимог до балансуючої групи, визначених правилами ринку.

     Порядок створення, реєстрацiї та припинення балансуючих груп визначається правилами ринку.

     4. Купiвля-продаж електричної енергiї з метою врегулювання небалансiв електричної енергiї сторони, вiдповiдальної за баланс, здiйснюється мiж стороною, вiдповiдальною за баланс, та оператором системи передачi за договором про врегулювання небалансiв.

     5. Оператор системи передачi врегульовує небаланси електричної енергiї iз сторонами, вiдповiдальними за баланс, у порядку, визначеному цим Законом та правилами ринку.

     Врегулюванням небалансiв електричної енергiї є вчинення стороною, вiдповiдальною за баланс, правочинiв щодо купiвлi-продажу електричної енергiї з оператором системи передачi в обсягах небалансiв електричної енергiї за цiнами небалансiв, визначеними вiдповiдно до правил ринку.

     Типовий договiр про врегулювання небалансiв електричної енергiї затверджується Регулятором.

     Сторони, вiдповiдальнi за баланс, зобов'язанi надавати гарантiї виконання фiнансових зобов'язань за договорами про врегулювання небалансiв вiдповiдно до правил ринку.

     6. Вартiсть небалансiв електричної енергiї сторони, вiдповiдальної за баланс, розраховується адмiнiстратором розрахункiв для кожного розрахункового перiоду доби залежно вiд обсягу небалансiв електричної енергiї цiєї сторони та цiн небалансiв, визначених правилами ринку.

     Порядок розрахунку обсягiв, цiни та вартостi небалансiв електричної енергiї визначається правилами ринку.

     Пiд час визначення обсягiв небалансiв електричної енергiї правила ринку визначають порядок урахування обсягiв електричної енергiї, вiдпущеної та/або спожитої постачальником допомiжних послуг у разi фактичного надання допомiжних послуг.

     7. У рамках балансуючої групи сторона, вiдповiдальна за баланс балансуючої групи, здiйснює купiвлю та продаж електричної енергiї в обсязi небалансiв електричної енергiї, обумовлених такими учасниками балансуючої групи, на договiрних засадах.

     8. Особливостi функцiонування балансуючої групи гарантованого покупця визначаються статтею 71 цього Закону та правилами функцiонування балансуючої групи гарантованого покупця.

     Стаття 71. Особливостi участi в ринку електричної енергiї виробникiв електричної енергiї, яким встановлено "зелений" тариф, та виробникiв, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку

(назва статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     1. Електрична енергiя, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - вироблена лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), може бути продана її виробниками за двостороннiми договорами, на ринку "на добу наперед", на внутрiшньодобовому ринку та на балансуючому ринку за цiнами, що склалися на вiдповiдних ринках, або за "зеленим" тарифом, аукцiонною цiною, встановленими (визначеними) вiдповiдно до Закону України "Про альтернативнi джерела енергiї".

(частина перша статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     2. Виробники електричної енергiї, яким встановлено "зелений" тариф, мають право продати електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього гарантованому покупцю вiдповiдно до цього Закону.

     Виробники електричної енергiї, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку, продають електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), гарантованому покупцю вiдповiдно до цього Закону за аукцiонною цiною з урахуванням надбавки до неї.

(частину другу статтi 71 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     3. З цiєю метою виробники, передбаченi частиною другою цiєї статтi, зобов'язанi:

     1) стати учасником ринку у порядку, визначеному цим Законом;

     2) укласти з гарантованим покупцем двостороннiй договiр за типовою формою договору купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом або за типовою формою договору про купiвлю-продаж електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку;

     3) увiйти на пiдставi договору до балансуючої групи гарантованого покупця;

     4) щодобово подавати гарантованому покупцю погодиннi графiки вiдпуску електричної енергiї на наступну добу у порядку та формi, визначених двостороннiм договором з гарантованим покупцем.

(частина третя статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     4. За бажанням суб'єкта господарювання, який має намiр продавати за "зеленим" тарифом електричну енергiю, вироблену з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), гарантований покупець зобов'язаний укласти договiр купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом у будь-який час до початку будiвництва та/або введення в експлуатацiю вiдповiдного об'єкта електроенергетики або черги будiвництва електричної станцiї (пускового комплексу) для виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) i встановлення "зеленого" тарифу Регулятором. Договiр укладається мiж гарантованим покупцем i суб'єктом господарювання незалежно вiд наявностi iнших договорiв купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом, укладених щодо iнших об'єктiв електроенергетики такого суб'єкта господарювання.

     Зазначений суб'єкт господарювання подає гарантованому покупцю заяву довiльної форми, до якої додаються:

     1) копiя документа, що посвiдчує право власностi чи користування земельною дiлянкою, або копiя договору суперфiцiю для будiвництва об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), у тому числi вiдповiдної черги будiвництва електричної станцiї (пускового комплексу);

     2) копiя зареєстрованої декларацiї про початок виконання будiвельних робiт або дозволу на виконання будiвельних робiт щодо об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями);

     3) копiя укладеного договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) до електричних мереж.

     Пiдставою для вiдмови в укладеннi договору купiвлi-продажу електричної енергiї може бути неподання документiв, передбачених цiєю частиною, або надання суб'єктом господарювання недостовiрної iнформацiї у поданих документах.

     Договiр купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який має намiр виробляти електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), укладається на пiдставi типового договору купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом, затвердженого Регулятором пiсля проведення консультацiй iз Секретарiатом Енергетичного Спiвтовариства, на строк дiї "зеленого" тарифу, встановленого Законом України "Про альтернативнi джерела енергiї".

     Договiр купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом повинен передбачати зобов'язання суб'єкта господарювання щодо будiвництва та введення в експлуатацiю об'єкта електроенергетики або черги будiвництва електричної станцiї (пускового комплексу) протягом двох рокiв з дня укладення договору - для об'єкта, що виробляє електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, та протягом трьох рокiв з дня укладення договору - для об'єкта, що виробляє електричну енергiю з iнших видiв альтернативних джерел енергiї.

     У разi, якщо об'єкт електроенергетики або черга будiвництва електричної станцiї (пусковий комплекс), щодо якого укладено договiр купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом, не введено в експлуатацiю протягом двох рокiв з дня укладення зазначеного договору - для об'єкта, що виробляє електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, та протягом трьох рокiв з дня укладення договору - для об'єкта, що виробляє електричну енергiю з iнших видiв альтернативних джерел енергiї, такий договiр припиняється.

(частина четверта статтi 71 у редакцiї Закону України вiд вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     5. Суб'єкти господарювання, якi мають намiр виробляти електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї та за результатами аукцiону набули право на пiдтримку вiдповiдно до статтi 93 Закону України "Про альтернативнi джерела енергiї", укладають з гарантованим покупцем договiр купiвлi-продажу електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку.

     Зазначений договiр укладається на пiдставi типового договору купiвлi-продажу електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку. Форма типового договору затверджується Регулятором пiсля погодження з Антимонопольним комiтетом України. Зазначений договiр укладається на строк надання пiдтримки, визначений вiдповiдно до статтi 93 Закону України "Про альтернативнi джерела енергiї".

     Вiдповiдно до договору купiвлi-продажу електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, гарантований покупець гарантує викуп всього обсягу електричної енергiї, вiдпущеної таким суб'єктом господарювання, за аукцiонною цiною, визначеною за результатами аукцiону з розподiлу квоти пiдтримки.

     Договiр повинен передбачати зобов'язання суб'єкта господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, щодо будiвництва та введення об'єкта електроенергетики в експлуатацiю протягом двох рокiв - для об'єктiв електроенергетики, що виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, та протягом трьох рокiв - для об'єктiв електроенергетики, що виробляють електричну енергiю з iнших видiв альтернативних джерел енергiї.

     Суб'єкт господарювання надає гарантованому покупцю акт про надання послуги з приєднання об'єкта до електричної мережi оператора системи передачi або системи розподiлу та сертифiкат, що пiдтверджує готовнiсть об'єкта до експлуатацiї, або декларацiю про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї. Зобов'язання гарантованого покупця, пов'язанi з пiдтримкою суб'єкта господарювання, виникають з дня, наступного за днем надання суб'єктом господарювання гарантованому покупцю зазначених документiв.

(абзац п'ятий частини п'ятої статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     У разi якщо суб'єкт господарювання не надав документи, передбаченi абзацом п'ятим цiєї частини, протягом строку, передбаченого статтею 93 Закону України "Про альтернативнi джерела енергiї", укладений договiр є недiйсним.

(абзац шостий частини п'ятої статтi 71 у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Типовий договiр купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом та типовий договiр купiвлi-продажу електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, мають передбачати право виробника за "зеленим" тарифом та суб'єкта господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, пiд час укладення договору обрати порядок вирiшення спорiв, що виникають мiж сторонами договору у зв'язку з договором купiвлi-продажу чи на його пiдставi, в арбiтражi за Арбiтражним регламентом Мiжнародної торгової палати (IСС) з мiсцем арбiтражу у мiстi Парижi (Французька Республiка), за умови що такий виробник за "зеленим" тарифом та суб'єкт господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, є пiдприємством з iноземними iнвестицiями в розумiннi Господарського кодексу України.

     У разi обрання зазначеного порядку вирiшення спорiв виробник за "зеленим" тарифом або суб'єкт господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, пiд час укладення договору одночасно зобов'язуються сплачувати на користь гарантованого покупця внески для створення спецiального (цiльового) фонду, призначеного для покриття арбiтражних витрат гарантованого покупця.

     Внески для створення спецiального фонду гарантованого покупця сплачуються протягом дiї договору купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом або договору купiвлi-продажу електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку. Незалежно вiд використання виробником за "зеленим" тарифом або суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, права на вирiшення спорiв у мiжнародному арбiтражi сплаченi внески платнику не повертаються.

     Внески для створення спецiального фонду гарантованого покупця сплачуються платниками перiодично, але не менше одного разу на квартал, у строки та в розмiрi, що затверджуються Регулятором.

     Розмiр внескiв визначається Регулятором як частина чистого доходу платника внескiв вiд його дiяльностi з виробництва електричної енергiї на об'єктi електроенергетики або черзi будiвництва (пусковому комплексi) об'єкта електроенергетики, щодо якого укладений вiдповiдний договiр купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом або договiр купiвлi-продажу електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, та не може перевищувати 1 вiдсотка чистого доходу платника внеску вiд його дiяльностi на вiдповiдному об'єктi за попереднiй звiтний перiод.

     Кошти спецiального фонду гарантованого покупця мають цiльовий характер та можуть використовуватися виключно для здiйснення витрат гарантованого покупця на вирiшення спорiв в арбiтражi. Контроль за використанням коштiв спецiального фонду гарантованого покупця здiйснює Регулятор.

(статтю 71 доповнено новою частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII, у зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою)

     6. За вiдхилення фактичних погодинних обсягiв вiдпуску електричної енергiї виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф, та виробникiв, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку, вiд їхнiх погодинних графiкiв вiдпуску електричної енергiї виробниками, якi входять до балансуючої групи гарантованого покупця, вiдшкодовується частка вартостi врегулювання небалансу електричної енергiї гарантованого покупця вiдповiдно до цього Закону та правил функцiонування балансуючої групи гарантованого покупця.

(частина шоста статтi 71 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Стаття 72. Роздрiбний ринок

     1. Роздрiбний ринок функцiонує для задоволення потреб споживачiв у електричнiй енергiї та пов'язаних з цим послуг.

     Учасниками роздрiбного ринку електричної енергiї є споживачi, електропостачальники, оператор системи передачi, оператори систем розподiлу, iншi учасники ринку, якi надають послуги, пов'язанi з постачанням електричної енергiї споживачам.

     2. Постачання електричної енергiї споживачу здiйснюється електропостачальником за вiдповiдним договором постачання електричної енергiї споживачу, укладеним вiдповiдно до правил роздрiбного ринку.

     Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу забезпечують приєднання електроустановок споживачiв до електричних мереж у порядку, встановленому статтею 21 цього Закону.

     3. Передачу та розподiл електричної енергiї, що постачається споживачам, здiйснюють оператор системи передачi та оператори систем розподiлу вiдповiдно до договорiв, що укладаються iз споживачем та/або постачальником електричної енергiї вiдповiдно до кодексу системи передачi, кодексу систем розподiлу та правил роздрiбного ринку.

     Облiк спожитої споживачем електричної енергiї здiйснюється постачальником послуг комерцiйного облiку.

     4. Вiдносини мiж учасниками роздрiбного ринку регулюються правилами роздрiбного ринку та договорами мiж його учасниками. Правила роздрiбного ринку оприлюднюються на офiцiйних веб-сайтах Регулятора та електропостачальникiв.

     5. Споживачi мають право вiльно обирати електропостачальникiв.

     Споживачi одночасно можуть мати бiльше одного укладеного договору про постачання електричної енергiї, за умови дотримання правил роздрiбного ринку, кодексу комерцiйного облiку.

     Постачання електричної енергiї побутовим та малим непобутовим споживачам здiйснюється постачальниками унiверсальної послуги вiдповiдно до статтi 63 цього Закону або iншими електропостачальниками.

     У разi банкрутства, лiквiдацiї попереднього електропостачальника або закiнчення строку дiї лiцензiї електропостачальника на провадження дiяльностi з постачання електричної енергiї, її зупинення або анулювання, а також в iнших випадках, передбачених цим Законом, на перiод змiни електропостачальника постачання електричної енергiї споживачам здiйснюється електропостачальниками "останньої надiї" вiдповiдно до статтi 64 цього Закону.

     6. Постачання електричної енергiї споживачам, а також надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергiї, здiйснюються за вiльними цiнами, крiм випадкiв, встановлених цим Законом.

     7. Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу забезпечують якiсть електричної енергiї вiдповiдно до укладених договорiв.

     8. Споживач отримує електричну енергiю на межi балансової належностi його мереж.

     9. Споживач сплачує за поставлену йому електричну енергiю та наданi послуги згiдно з умовами договорiв, укладених вiдповiдно до правил роздрiбного ринку.

     Стаття 73. Збереження iнформацiї

     1. Учасники ринку зберiгають усi вiдомостi про укладенi двостороннi договори та договори купiвлi-продажу електричної енергiї на органiзованих сегментах ринку, а також про надання/придбання допомiжних послуг протягом не менше п'яти рокiв.

     2. Такi вiдомостi мають мiстити iнформацiю про умови договорiв, зокрема строк дiї, умови купiвлi-продажу та розрахункiв, строки постачання, обсяги та цiни, реквiзити сторiн, у тому числi вiдповiдну iнформацiю за договорами, виконання зобов'язань за якими не завершено.

     3. Учасники ринку надають зазначену iнформацiю на запит Регулятора та Антимонопольного комiтету України.

     4. Регулятор має право прийняти рiшення про повне чи часткове розкриття цiєї iнформацiї, за умови що це не призведе до розголошення iнформацiї, що мiстить комерцiйну таємницю про учасникiв ринку, та iнформацiї про конкретнi правочини.

     Стаття 74. Органiзацiя комерцiйного облiку на ринку електричної енергiї

     1. Комерцiйний облiк на ринку електричної енергiї органiзовується адмiнiстратором комерцiйного облiку та здiйснюється постачальниками послуг комерцiйного облiку вiдповiдно до вимог цього Закону, кодексу комерцiйного облiку та правил ринку.

     2. Метою органiзацiї комерцiйного облiку електричної енергiї на ринку електричної енергiї є надання учасникам ринку повної та достовiрної iнформацiї про обсяги виробленої, вiдпущеної, переданої, розподiленої, iмпортованої та експортованої, а також спожитої електричної енергiї у певний промiжок часу з метою її подальшого використання для здiйснення розрахункiв мiж учасниками ринку.

     3. Надання послуг комерцiйного облiку здiйснюється постачальниками послуг комерцiйного облiку на конкурентних засадах, за умови реєстрацiї постачальника послуг комерцiйного облiку та реєстрацiї його автоматизованих систем комерцiйного облiку електричної енергiї адмiнiстратором комерцiйного облiку у порядку, встановленому кодексом комерцiйного облiку.

     4. До послуг комерцiйного облiку електричної енергiї належить:

     1) установлення, налаштування, замiна, модернiзацiя, введення та виведення з експлуатацiї, а також технiчна пiдтримка та обслуговування засобiв комерцiйного облiку, допомiжного обладнання та автоматизованих систем, що використовуються для комерцiйного облiку електричної енергiї, їх програмного та апаратного забезпечення;

     2) збiр, керування та адмiнiстрування даних щодо комерцiйного облiку вiдповiдно до кодексу комерцiйного облiку.

     5. Учасники ринку мають право вiльного вибору постачальника послуг комерцiйного облiку. Послуги комерцiйного облiку надаються на договiрних засадах.

     6. Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу мають зареєструватися в адмiнiстратора комерцiйного облiку як постачальники послуг комерцiйного облiку електричної енергiї.

     Оператор системи передачi та оператори систем розподiлу можуть залучати для забезпечення комерцiйного облiку iнших постачальникiв послуг комерцiйного облiку електричної енергiї.

     Оператор системи розподiлу не має права вiдмовити учасникам ринку у наданнi послуг комерцiйного облiку електричної енергiї на територiї здiйснення своєї лiцензованої дiяльностi.

     Плата за послуги комерцiйного облiку, що надаються оператором системи розподiлу на територiї здiйснення його лiцензованої дiяльностi, розраховується вiдповiдно до методики, затвердженої Регулятором.

     7. Учасники ринку зобов'язанi забезпечити безперешкодний доступ до засобiв та систем комерцiйного облiку електричної енергiї, а також даних комерцiйного облiку електричної енергiї у порядку та межах, визначених кодексом комерцiйного облiку.

     Стаття 75. Розрахунки на ринку електричної енергiї

     1. Розрахунки за електричну енергiю та послуги, що надаються на ринку електричної енергiї, мiж учасниками цього ринку здiйснюються в грошовiй формi, у тому числi шляхом клiрингу (неттiнгу), вiдповiдно до укладених договорiв у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку.

(частина перша статтi 75 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     2. Покупцi електричної енергiї, якi купують електричну енергiю в електропостачальникiв, вносять плату за отриману електричну енергiю виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання електропостачальника в одному з уповноважених банкiв.

     3. Учасники ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, якi купують електричну енергiю на цих ринках, вносять плату за куплену електричну енергiю виключно на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання оператора ринку в одному з уповноважених банкiв.

     Кошти оператора ринку з поточного рахунку iз спецiальним режимом використання перераховуються в повному обсязi, у тому числi з урахуванням операцiй клiрингу (неттiнгу), вiдповiдно до правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку на:

(абзац другий частини третьої статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     1) поточнi рахунки учасникiв ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, крiм електропостачальникiв, за продану електричну енергiю на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку;

     2) поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання електропостачальникiв за продану ними електричну енергiю на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку.

     4. Постачальники послуг з балансування та сторони, вiдповiдальнi за баланс, в яких виникли зобов'язання перед оператором системи передачi в результатi дiяльностi на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергiю виключно на поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання оператора системи передачi в уповноважених банках.

     Кошти з поточного рахунку iз спецiальним режимом використання оператора системи передачi перераховуються вiдповiдно до правил ринку на:

     1) поточнi рахунки постачальникiв послуг з балансування та сторiн, вiдповiдальних за баланс, крiм електропостачальникiв;

     2) поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання електропостачальникiв;

     3) поточний рахунок оператора системи передачi.

     З метою здiйснення розрахункiв з постачальниками послуг з балансування пiд час врегулювання системних обмежень оператор системи передачi може вносити на свiй поточний рахунок iз спецiальним режимом використання кошти з власного поточного рахунка.

(частина четверта статтi 75 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     5. Кошти з поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання електропостачальника перераховуються згiдно з алгоритмом, який встановлюється Регулятором.

     Такий алгоритм розподiлу коштiв з поточного рахунка iз спецiальним режимом використання електропостачальника передбачає, за звичайних умов, перерахування всiх коштiв, що надходять вiд покупцiв на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання електропостачальника, у повному обсязi на поточнi рахунки електропостачальника.

     Внесення змiн до зазначеного алгоритму здiйснюється виключно у разi прострочення електропостачальником у строки та порядку, що визначенi правилами ринку, оплати вартостi його небалансiв електричної енергiї. Такi змiни до алгоритму дiють до повного погашення заборгованостi електропостачальника перед оператором системи передачi. Змiни до алгоритму вносяться на пiдставi подання оператора системи передачi у разi виникнення заборгованостi електропостачальника перед оператором системи передачi. Змiни до алгоритму мають передбачати, що кошти з поточного рахунка iз спецiальним режимом використання електропостачальника перераховуються на поточний рахунок iз спецiальним режимом використання оператора системи передачi до повного погашення недоплати за куплений електропостачальником небаланс електричної енергiї.

     6. Перелiк поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання електропостачальникiв, оператора системи передачi та оператора ринку затверджується та оприлюднюється Регулятором.

     7. На кошти, що знаходяться на поточних рахунках iз спецiальним режимом використання електропостачальникiв, оператора системи передачi та оператора ринку, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями цих учасникiв ринку.

     Операцiї за поточними рахунками iз спецiальним режимом використання електропостачальникiв, оператора системи передачi та оператора ринку не пiдлягають зупиненню.

     8. У разi перерахування коштiв за електричну енергiю та послуги на iншi рахунки, нiж поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання, у випадках, визначених цiєю статтею, отримувачi повиннi повернути цi кошти у триденний строк з моменту їх отримання.

     У разi неповернення у цей строк коштiв, сплачених на iншi рахунки, нiж поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання, цi суми пiдлягають стягненню до державного бюджету як санкцiя за вчинене правопорушення. Зарахування коштiв до державного бюджету не звiльняє їхнiх отримувачiв вiд повернення цих коштiв вiдповiдному учаснику ринку.

(з 01.01.2023р. статтю 75 буде доповнено частиною дев'ятою вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 49 роздiлу III Закону України вiд 19.06.2020р. N 738-IX)

Роздiл XV
ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ

     Стаття 76. Порядок розгляду скарг та вирiшення спорiв

     1. Регулятор забезпечує розгляд скарг на дiї учасникiв ринку (крiм скарг на дiї споживачiв) i вирiшення спорiв мiж учасниками ринку в порядку, затвердженому Регулятором.

     2. Вiдповiдно до порядку розгляду скарг та вирiшення спорiв Регулятор протягом визначеного строку приймає рiшення, обов'язковi для виконання учасниками ринку, яких воно стосується.

     3. Такi рiшення пiдлягають оприлюдненню на офiцiйному веб-сайтi Регулятора, крiм тих частин рiшення, що мiстять конфiденцiйну iнформацiю. Змiст конфiденцiйної iнформацiї, що не пiдлягає розголошенню, визначається Регулятором на пiдставi клопотання заiнтересованих осiб.

     4. Рiшення Регулятора, визначене частиною другою цiєї статтi, може бути оскаржено у судовому порядку.

     5. Розгляд скарг побутових та малих непобутових споживачiв на дiї чи бездiяльнiсть електропостачальникiв та операторiв систем розподiлу, вирiшення спорiв мiж ними здiйснюються також енергетичним омбудсменом.

     Правовий статус, порядок та умови дiяльностi енергетичного омбудсмена визначаються законом.

Роздiл XVI
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УЧАСНИКIВ РИНКУ

     Стаття 77. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства, що регулює функцiонування ринку електричної енергiї

     1. Учасники ринку, якi порушили нормативно-правовi акти, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. Правопорушеннями на ринку електричної енергiї є:

     1) порушення лiцензiатами вiдповiдних лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi;

     2) недотримання вимог нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     3) порушення вимог нормативно-правових актiв, нормативно-технiчних документiв, нормативних документiв з питань технiчної експлуатацiї електричних станцiй i мереж, енергетичного обладнання i мереж електроенергетичних пiдприємств та споживачiв, виготовлення, монтажу, налагодження та випробування енергоустановок i мереж, виконання проектних робiт на енергоустановках i мережах;

     4) крадiжка електричної енергiї, самовiльне пiдключення до об'єктiв електроенергетики, споживання електричної енергiї без приладiв облiку;

     5) розкомплектування та пошкодження об'єктiв електроенергетики, розкрадання майна таких об'єктiв;

     6) пошкодження приладiв облiку, використання приладiв облiку електричної енергiї, неповiрених або неатестованих в установленому порядку;

     7) неподання або несвоєчасне подання звiтностi, передбаченої цим Законом, а також надання недостовiрної iнформацiї у такiй звiтностi;

     8) необґрунтована вiдмова в доступi до системи передачi або системи розподiлу або у приєднаннi до системи передачi або системи розподiлу, вiдмова в приєднаннi електроустановок замовника до системи передачi або системи розподiлу з пiдстав, не передбачених Законом України "Про ринок електричної енергiї", залишення оператором системи передачi або оператором системи розподiлу заяви про приєднання електроустановки замовника до системи передачi або системи розподiлу з будь-яких пiдстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, вiдмова у її прийняттi;

(пункт 8 частини другої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     81) неоприлюднення iнформацiї або оприлюднення недостовiрної iнформацiї про величину коефiцiєнтiв завантаження трансформаторних пiдстанцiй основної мережi оператора систем розподiлу напругою 35 - 110(154) кВ (для кожної територiальної одиницi оператора систем розподiлу) iнформацiї про лiнiї електропередавання та трансформаторнi пiдстанцiї напругою 150(110) - 35(20) - 10(6)/0,4 кВ (iз зазначенням iнформацiї про завантаження геоiнформацiйної системи;

(частину другу статтi 77 доповнено пунктом 81 згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     9) створення перешкод у здiйсненнi державного енергетичного нагляду (контролю);

     10) порушення правил охорони об'єктiв електроенергетики;

     11) дiї, що перешкоджають оперативному персоналу та посадовим особам об'єктiв електроенергетики виконувати свої службовi обов'язки;

     12) припинення постачання електричної енергiї споживачам, що не допускають порушень своїх договiрних зобов'язань перед оператором системи передачi та/або оператором системи розподiлу та/або електропостачальником;

     13) неукладення договорiв вiдповiдно до вимог цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     14) пошкодження цiлiсностi пломб, повiрочного тавра тощо;

     15) вiдмова у доступi уповноважених працiвникiв постачальникiв послуг комерцiйного облiку до примiщень, де розташованi лiчильники електричної енергiї, якщо обов'язок надання такого доступу встановлений законодавством;

     16) невиконання постанов, розпоряджень, наказiв, рiшень та приписiв суб'єктiв владних повноважень на ринку електричної енергiї, а також створення перешкод для виконання службових обов'язкiв посадовими особами таких суб'єктiв;

     17) неподання, несвоєчасне подання або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї оператору системи передачi, оператору системи розподiлу та суб'єктам владних повноважень на ринку електричної енергiї, якщо обов'язковiсть подання такої iнформацiї встановлена законом, а також неподання копiй документiв, пояснень та iншої iнформацiї на законну вимогу Регулятора;

     18) несанкцiоноване втручання в роботу об'єктiв електроенергетики.

     3. У разi скоєння правопорушення на ринку електричної енергiї до вiдповiдних учасникiв ринку можуть застосовуватися санкцiї у видi:

     1) попередження про необхiднiсть усунення порушень;

     2) штрафу;

     3) зупинення дiї лiцензiї;

     4) анулювання лiцензiї.

     4. Регулятор у разi скоєння правопорушення на ринку електричної енергiї приймає у межах своїх повноважень рiшення про накладення штрафiв на учасникiв ринку (крiм споживачiв) у таких розмiрах:

     1) до 10 вiдсоткiв рiчного доходу (виручки) вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, що визначається як сумарна вартiсть доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) всiх електроенергетичних пiдприємств, що входять до складу такого вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання, - на вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання за порушення вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом;

     2) до 10 вiдсоткiв рiчного доходу (виручки) оператора системи передачi - на оператора системи передачi за порушення вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи передачi, передбачених цим Законом;

     3) до 10 вiдсоткiв рiчного доходу (виручки) оператора системи розподiлу - на оператора системи розподiлу за порушення вимог щодо вiдокремлення i незалежностi оператора системи розподiлу, передбачених цим Законом;

     31) до 10 вiдсоткiв вiд рiчного доходу (виручки) власника системи передачi - на власника системи передачi за порушення вимог про вiдокремлення i незалежнiсть оператора системи передачi, передбачених цим Законом;

(частину четверту статтi 77 доповнено пунктом 31 згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     4) вiд 5 тисяч до 100 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - на суб'єктiв господарювання, що провадять господарську дiяльнiсть на ринку електричної енергiї, що пiдлягає лiцензуванню:

     а) за провадження господарської дiяльностi на ринку електричної енергiї за вiдсутностi остаточного рiшення про сертифiкацiю, прийнятого щодо вiдповiдного суб'єкта;

     б) за порушення лiцензiйних умов провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi на ринку електричної енергiї, що пiдлягає лiцензуванню;

     в) за недотримання вимог нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї;

     г) за вiдмову в доступi до системи передачi або системи розподiлу в непередбачених законом випадках, вiдмову у приєднаннi електроустановок замовника до системи передачi або системи розподiлу з пiдстав, не передбачених Законом України "Про ринок електричної енергiї", залишення оператором системи передачi або оператором системи розподiлу заяви про приєднання електроустановки замовника до системи передачi або системи розподiлу з будь-яких пiдстав без розгляду, повернення такої заяви, залишення її без руху, вiдмову у її прийняттi;

(пiдпункт "г" частини четвертої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     ґ) за неоприлюднення iнформацiї або оприлюднення недостовiрної iнформацiї про величину коефiцiєнтiв завантаження трансформаторних пiдстанцiй основної мережi оператора систем розподiлу напругою 35 - 110(154) кВ (для кожної територiальної одиницi оператора систем розподiлу) iнформацiї про лiнiї електропередачi та трансформаторнi пiдстанцiї напругою 150(110) - 35(20) - 10(6)/0,4 кВ (iз зазначенням iнформацiї про завантаження пiдстанцiй та резерву потужностi) з прив'язкою до географiчних даних геоiнформацiйної системи;

(частину четверту статтi 77 доповнено пiдпунктом "ґ" згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     5) вiд 1 тисячi до 10 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - на суб'єктiв господарювання, що провадять господарську дiяльнiсть на ринку електричної енергiї, що пiдлягає лiцензуванню:

     а) за невиконання або несвоєчасне виконання рiшень Регулятора, прийнятих у межах його повноважень;

     б) за неподання, несвоєчасне подання або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї Регулятору, оператору системи передачi, оператору системи розподiлу, якщо обов'язковiсть подання такої iнформацiї встановлена законодавством, а також за неподання копiй документiв, пояснень та iншої iнформацiї на законну вимогу Регулятора;

     6) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, у разi виявлення правопорушень на ринку електричної енергiї приймає у межах своїх повноважень рiшення про накладення штрафiв на учасникiв ринку (крiм споживачiв) у таких розмiрах:

     а) за ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання приписiв - до 5 тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     б) за неподання iнформацiї або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї, передбаченої нормативно-правовими актами, що регулюють засади функцiонування об'єднаної енергетичної системи України i постачання електричної енергiї, - до 1 тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     5. При визначеннi санкцiй за порушення, передбаченi цiєю статтею, Регулятор та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, враховують серйознiсть i тривалiсть правопорушення, наслiдки правопорушення для iнтересiв ринку електричної енергiї та учасникiв ринку, пом'якшуючi та обтяжуючi обставини.

     Поведiнка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслiдкiв правопорушення, негайне припинення правопорушення пiсля його виявлення, сприяння виявленню правопорушення Регулятором та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, пiд час перевiрки вважаються пом'якшуючими обставинами.

     Поведiнка правопорушника, спрямована на приховування правопорушення та його негативних наслiдкiв, на продовження вчинення правопорушення, а також повторне вчинення правопорушення на ринку електричної енергiї вважаються обтяжуючими обставинами.

     6. Рiшення Регулятора про застосування санкцiй за правопорушення, передбаченi цiєю статтею, може бути прийнято протягом 30-денного строку з дня складення акта перевiрки.

(абзац перший частини шостої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     Застосування санкцiй, передбачених цiєю статтею, не допускається, якщо правопорушення було виявлено через п'ять або бiльше рокiв пiсля його скоєння (у разi триваючого порушення - його припинення) або виявлення його наслiдкiв.

(абзац другий частини шостої статтi 77 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     7. За одне правопорушення на ринку електричної енергiї може застосуватися лише один вид санкцiй або штраф разом iз зупиненням дiї лiцензiї.

     8. Рiшення про застосування санкцiй Регулятором та штрафних санкцiй центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, може бути оскаржено в судовому порядку.

     9. Суми стягнених штрафiв зараховуються до Державного бюджету України.

     Суми штрафiв, у разi їх несплати, стягуються у судовому порядку.

     10. Частину десяту статтi 77 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

Роздiл XVII
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     статтi 21, яка набирає чинностi через дев'ять мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону;

     статей 32, 34 - 36, якi набирають чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону;

     частин першої, третьої - одинадцятої статтi 47, статтi 48, частини другої статтi 56, якi набирають чинностi через вiсiмнадцять мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону;

     частини другої статтi 47, яка набирає чинностi через тридцять шiсть мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону;

     статей 54 - 55, 66 - 71, 73, якi набирають чинностi з 1 липня 2019 року;

     статей 63, 64, якi набирають чинностi через дванадцять мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону;

     пiдпункту 9 пункту 24 цього роздiлу, який набирає чинностi з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї.

     Установити, що:

(пункт 1 роздiлу XVII доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     положення абзацiв сiмнадцятого i вiсiмнадцятого частини п'ятої статтi 33 цього Закону не застосовуються з 1 квiтня 2022 року;

(пункт 1 роздiлу XVII доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     положення абзацу дев'ятнадцятого частини п'ятої статтi 33 цього Закону не застосовуються до 1 квiтня 2022 року.

(пункт 1 роздiлу XVII доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX, у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятдесят третiй вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - п'ятдесят шостим)

     Аукцiони з розподiлу вiльної пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв iз застосуванням положень статей 38 - 41, 42 цього Закону проводяться з вiдповiдних дат, визначених Регулятором, але не пiзнiше аукцiонiв з розподiлу вiльної пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв на 2019 рiк.

     До цiєї дати аукцiони з розподiлу вiльної пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв проводяться вiдповiдно до порядку, затвердженого Регулятором.

     За наявностi обмежень доступ до пропускної спроможностi надається за принципом першочергового задоволення заявок учасникiв ринку, якi пропонують найвищу цiну. У разi вiдсутностi обмежень пропускної спроможностi оператор системи передачi приймає усi комерцiйнi обмiни щодо експорту-iмпорту електричної енергiї в повному обсязi та надає доступ до пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв на безоплатнiй основi.

     У разi довготривалих, частих обмежень оператором системи передачi застосовуються заздалегiдь визначенi та узгодженi методи управлiння обмеженнями. Управлiння обмеженнями має здiйснюватися iз застосуванням недискримiнацiйних ринкових механiзмiв, що забезпечують ефективнi економiчнi сигнали учасникам ринку i оператору системи передачi та сприяють мiждержавнiй торгiвлi електричною енергiєю.

     Процедура управлiння перевантаженнями та розподiл пропускної спроможностi для iмпорту та експорту електричної енергiї застосовуються незалежно вiд функцiонування оптового ринку електричної енергiї України.

     Методи управлiння обмеженнями мають забезпечити вiдповiднiсть перетокiв електричної енергiї, що виникають внаслiдок розподiлу пропускної спроможностi, стандартам операцiйної безпеки. При управлiннi обмеженнями не допускається дискримiнацiя мiж комерцiйними обмiнами.

     Оператор системи передачi може вiдмовити учаснику ринку в доступi до пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв при одночасному виникненнi таких умов:

     1) збiльшення перетокiв електричної енергiї за результатами надання такого доступу призводить до порушення операцiйної безпеки;

     2) запропонована учасником ринку цiна за доступ до пропускної спроможностi є нижчою за цiни, запропонованi учасниками ринку, доступ до пропускної спроможностi яким буде надано.

     Оператор системи передачi може обмежувати мiждержавну пропускну спроможнiсть з метою недопущення порушення операцiйної безпеки в ОЕС України. Оператор системи передачi повинен iнформувати учасникiв ринку про обмеження пропускної спроможностi та про причини таких обмежень. При здiйсненнi балансування ОЕС України шляхом оперативних заходiв та передиспетчеризацiї, оператор системи передачi має враховувати вплив таких заходiв на енергосистеми сумiжних держав.

     Обмеження комерцiйних обмiнiв повиннi мати недискримiнацiйний характер. Учасникам ринку, якi отримали доступ до пропускної спроможностi, оператор системи передачi має повернути кошти за обмеження прав використання розподiленої пропускної спроможностi, крiм випадкiв, коли таке обмеження стало наслiдком дiї обставин непереборної сили. Обсяг коштiв, якi пiдлягають поверненню, розраховується вiдповiдно до порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     Вся доступна пропускна спроможнiсть мiждержавних перетинiв має бути запропонована у процесi розподiлу учасникам ринку з урахуванням дотримання стандартiв операцiйної безпеки.

     Оператор системи передачi визначає величину доступної пропускної спроможностi для всiх напрямкiв згiдно з методикою, яка розробляється оператором системи передачi вiдповiдно до досвiду (практики) ENTSO-E та затверджується Регулятором.

     До затвердження цiєї методики оператор системи передачi повинен керуватися чинною на день набрання чинностi цим Законом методикою розрахунку доступної пропускної спроможностi.

     Вiльна пропускна спроможнiсть мiждержавних перетинiв має розподiлятися на явному та/або неявному аукцiонах, якi проводяться за процедурою електронного аукцiону з використанням електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису. Обидва аукцiони можуть проводитися для одного й того самого мiждержавного перетину.

     Механiзми управлiння обмеженнями мають застосовуватися для короткострокового, середньострокового та довгострокового перiодiв розподiлу пропускної спроможностi.

     Тимчасово, до 31 грудня 2021 року, Регулятор має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможнiсть, що розподiляється на добових та мiсячних аукцiонах на 2021 рiк, у частинi мiждержавних перетинiв мiж Україною та державами, якi не є сторонами Енергетичного Спiвтовариства.

(пункт 1 роздiлу XVII доповнено новим абзацом двадцять восьмим згiдно iз Законом України вiд 04.12.2019р. N 330-IX, абзац двадцять восьмий пункту 1 роздiлу XVII у редакцiї Закону України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Регулятор має право анулювати результати рiчного аукцiону, на якому розподiлено пропускну спроможнiсть на 2020 та 2021 роки у частинi мiждержавних перетинiв мiж Україною та державами, якi не є сторонами Енергетичного Спiвтовариства. У такому разi здiйснюється вiдшкодування коштiв, сплачених за розподiлену пропускну спроможнiсть.

(пункт 1 роздiлу XVII доповнено новим абзацом двадцять дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 04.12.2019р. N 330-IX, у зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - п'ятдесят четвертий вважати вiдповiдно абзацами тридцятим - п'ятдесят шостим, абзац двадцять дев'ятий пункту 1 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     Пiд час розподiлу пропускної спроможностi не може допускатися дискримiнацiя мiж учасниками ринку, якi бажають отримати доступ до пропускної спроможностi у будь-якому напрямку. Усi учасники ринку мають право брати участь у процесi розподiлу пропускної спроможностi, за умови що вони зареєстрованi вiдповiдно до порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     Встановлення цiнових обмежень пiд час процедур розподiлу пропускної спроможностi забороняється, крiм випадкiв нових мiждержавних лiнiй електропередачi, якi пiдлягають звiльненню вiдповiдно до статтi 24 цього Закону.

     На кожному аукцiонi розподiляється частина доступної пропускної спроможностi, запланована для розподiлу на цьому аукцiонi, а також пропускна спроможнiсть, що не була ранiше розподiлена, та невикористана величина пропускної спроможностi, розподiленої на попереднiх аукцiонах.

     Учасники ринку, якi отримали доступ до пропускної спроможностi на рiчному та мiсячному аукцiонi, мають право передати або продати iншим учасникам ринку електричної енергiї доступ до пропускної спроможностi, повiдомивши про це оператора системи передачi у встановленому порядку. У разi вiдмови у передачi або продажу пропускної спроможностi одним учасником ринку iншому оператор системи передачi повинен чiтко та прозоро пояснити причини такої вiдмови вiдповiдним учасникам ринку та Регулятору. Перелiк пiдстав, за яких оператор системи передачi може вiдмовити у передачi або продажу пропускної спроможностi одним учасником ринку iншому, визначається порядком розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     Перед кожним розподiлом пропускної спроможностi оператор системи передачi має оприлюднити обсяг пропускної спроможностi, яка буде розподiлятися, а також перiоди часу, протягом яких пропускна спроможнiсть буде скорочена або недоступна згiдно з порядком розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     Учасники ринку мають у встановленi строки надавати оператору системи передачi повiдомлення про використання придбаної ними пропускної спроможностi вiдповiдно до порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв.

     Оператор системи передачi розподiляє невикористану пропускну спроможнiсть на аукцiонах для наступних перiодiв розподiлу. Оператор системи передачi визначає структуру розподiлу пропускної спроможностi для рiзних часових перiодiв, яка може включати резервування частки пропускної спроможностi для розподiлу на добу наперед. Структура розподiлу погоджується Регулятором. При складаннi структури розподiлу пропускної спроможностi оператор системи передачi має враховувати операцiйнi умови та рiвень узгодженостi часток пропускної спроможностi та часових перiодiв, визначених для рiзних механiзмiв розподiлу пропускної спроможностi.

     Оператор системи передачi електроенергiї оприлюднює, зокрема:

     1) данi щодо спроможностi мережi, доступу до мережi та використання мережi, враховуючи iнформацiю про наявнiсть обмежень пропускної спроможностi, методи управлiння обмеженнями та плани щодо їх усунення у подальшому;

     2) данi щодо пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв та функцiонування енергосистеми, зокрема:

     а) iнформацiю про довгостроковi перспективи розвитку iнфраструктури системи передачi та вплив такого розвитку на пропускну спроможнiсть мiждержавних перетинiв - щороку;

     б) прогноз вiльної пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв на ринку електричної енергiї на наступний тиждень, враховуючи всю наявну вiдповiдну iнформацiю, - щотижня;

     в) iнформацiю про розподiлену пропускну спроможнiсть мiждержавних перетинiв на кожний розрахунковий перiод та вiдповiднi умови використання пропускної спроможностi з метою визначення обсягiв вiльної пропускної спроможностi;

     г) iнформацiю про розподiлену пропускну спроможнiсть мiждержавних перетинiв пiсля кожного розподiлу та її цiну;

     ґ) iнформацiю про усю використану пропускну спроможнiсть мiждержавних перетинiв для кожного розрахункового перiоду - невiдкладно пiсля отримання повiдомлень про її використання;

     д) реальний опис дiй щодо обмеження пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв, прийнятих оператором системи передачi з метою вирiшення проблемних питань пiд час експлуатацiї мережi та/або системи;

     е) iнформацiю про плановi та фактичнi вiдключення на мiждержавних лiнiях;

     є) позаплановi та/або аварiйнi вiдключення енергоблокiв, встановлена потужнiсть яких перевищує 100 МВт;

     3) данi щодо узагальненого прогнозного та фактичного попиту, доступностi та фактичного використання генеруючих потужностей та електроустановок споживання, здатних до регулювання, доступностi та використання мережi та перетинiв, балансуючої електричної енергiї та резервiв потужностi;

     4) процедури управлiння обмеженнями та розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв, якi застосовуються оператором системи передачi.

     Оператором системи передачi мають бути оприлюдненi вiдповiднi фактичнi данi.

     До всiєї iнформацiї, що оприлюднюється оператором системи передачi, забезпечується вiльний доступ. Усi данi мають мiстити iнформацiю за останнi два роки.

     Оператор системи передачi має забезпечити механiзми координацiї та обмiну даними для забезпечення безпеки мережi в частинi управлiння обмеженнями. Оператор системи передачi має регулярно обмiнюватися даними щодо параметрiв мережi з операторами систем передачi сумiжних держав. За вiдповiдним запитом цi данi надаються Регулятору. При пiдготовцi до експлуатацiї мережi на наступну добу оператор системи передачi обмiнюється iнформацiєю з операторами систем передачi сумiжних держав, зокрема щодо запланованої топологiї мережi, доступних та планованих навантажень енергоблокiв та перетокiв електричної енергiї для оптимiзацiї експлуатацiї мережi.

     Учасники ринку надають оператору системи передачi данi, необхiднi для проведення обмiну iнформацiєю щодо пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв, вiдповiдно до цього Закону, правил ринку та iнших нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку електричної енергiї. Учасники ринку не мають зобов'язань щодо iнформування оператора системи передачi стосовно їхнiх комерцiйних контрактiв iз купiвлi та продажу електричної енергiї.

     Розподiл пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв здiйснюється у координацiї з оператором системи передачi вiдповiдного мiждержавного перетину. Координацiя розподiлу пропускної спроможностi має включати, зокрема, перевiрку перетокiв на вiдповiднiсть вимогам безпеки мережi при оперативному плануваннi та веденнi режиму в реальному часi, порядок обмiну iнформацiєю мiж операторами систем передачi.

     Для здiйснення експорту електричної енергiї її необхiдний обсяг закуповується на оптовому ринку електричної енергiї України, що функцiонує вiдповiдно до Закону України "Про електроенергетику", за оптовою ринковою цiною, що визначається за правилами оптового ринку електричної енергiї України.

     Передача електричної енергiї здiйснюється на пiдставi договору з оператором системи передачi. Оператор системи передачi укладає з переможцем аукцiону договiр про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України, включаючи технiчнi умови забезпечення експорту та iмпорту електричної енергiї. Примiрна форма договору про доступ до пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж України затверджується Регулятором.

     2. Балансуючий ринок та ринок допомiжних послуг, ринок "на добу наперед" та внутрiшньодобовий ринок, двостороннi договори (далi - новий ринок електричної енергiї) починають дiяти з 1 липня 2019 року. При цьому балансуючий ринок, ринок "на добу наперед", внутрiшньодобовий ринок та двостороннi договори запроваджуються одночасно.

     3. Регулятору до дати початку дiї нового ринку електричної енергiї забезпечити вiдсутнiсть перехресного субсидiювання мiж рiзними категорiями споживачiв.

     Абзац другий пункту 3 роздiлу XVII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Абзац третiй пункту 3 роздiлу XVII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Абзац четвертий пункту 3 роздiлу XVII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Абзац п'ятий пункту 3 роздiлу XVII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Абзац шостий пункту 3 роздiлу XVII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     Абзац сьомий пункту 3 роздiлу XVII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     4. Права та обов'язки учасникiв ринку електричної енергiї, передбаченi статтями 30, 33, 46, 51, 57 та 65 цього Закону, якi стосуються купiвлi-продажу електричної енергiї за двостороннiми договорами, участi на ринку "на добу наперед", внутрiшньодобовому ринку та/або на балансуючому ринку, виникають з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї.

     5. До початку дiяльностi сертифiкованого оператора системи передачi функцiї, права та обов'язки оператора системи передачi вiдповiдно до цього Закону виконує державне пiдприємство, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння ОЕС України, або акцiонерне товариство, утворене в процесi перетворення державного пiдприємства, яке має лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електромережами.

(абзац перший пункту 5 роздiлу XVII у редакцiї Закону України вiд 04.12.2019р. N 330-IX)

     До набрання чинностi статтею 68 цього Закону оператор системи передачi (до початку його дiяльностi - державне пiдприємство, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння ОЕС України) здiйснює балансування з метою надання/отримання аварiйної допомоги операторам систем передачi сумiжних держав вiдповiдно до контрактiв про надання/отримання аварiйної допомоги, укладених мiж вiдповiдними операторами систем передачi, на умовах, погоджених Регулятором. Купiвля/продаж електричної енергiї з цiєю метою здiйснюється на оптовому ринку електричної енергiї України.

     6. До початку дiяльностi Регулятора, що має бути утворений з дотриманням вимог щодо самостiйностi та незалежностi на пiдставi окремого закону, функцiї, права та обов'язки Регулятора вiдповiдно до цього Закону виконує дiюча на день набрання чинностi цим Законом Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     7. Координацiя роботи iз запровадження нового ринку електричної енергiї, передбаченого цим Законом, та контроль за виконанням необхiдних органiзацiйних та нормативно-правових заходiв здiйснюються координацiйним центром iз забезпечення запровадження нового ринку електричної енергiї (далi - Координацiйний центр). Координацiйний центр є консультативно-дорадчим органом при Кабiнетi Мiнiстрiв України, основними завданнями якого, зокрема, є:

     координацiя роботи державних органiв, установ, органiзацiй та суб'єктiв господарювання з питань запровадження нового ринку електричної енергiї;

     пiдготовка пропозицiй та рекомендацiй щодо заходiв, пов'язаних iз впровадженням нового ринку електричної енергiї;

     контроль за виконанням заходiв щодо запровадження нового ринку електричної енергiї.

     Координацiйний центр функцiонує до запровадження нового ринку електричної енергiї. Рiшення Координацiйного центру не можуть впливати на незалежнiсть Регулятора.

     8. Лiцензiя на провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї, видана до дня набрання чинностi цим Законом, дiє до прийняття остаточного рiшення про сертифiкацiю оператора системи передачi та видачi вiдповiдної лiцензiї оператору системи передачi згiдно з цим Законом.

(абзац перший пункту 8 роздiлу XVII у редакцiї Закону України вiд 04.12.2019р. N 330-IX)

     До видачi вiдповiдної лiцензiї оператору системи передачi функцiї оператора системи передачi, визначенi цим Законом, виконує державне пiдприємство, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння ОЕС України, або акцiонерне товариство, утворене в процесi перетворення державного пiдприємства, на пiдставi лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електромережами, виданої до дня набрання чинностi цим Законом.

(абзац другий пункту 8 роздiлу XVII у редакцiї Закону України вiд 04.12.2019р. N 330-IX)

     Дiяльнiсть з виробництва електричної енергiї здiйснюється на пiдставi чинних лiцензiй, виданих до дня набрання чинностi цим Законом, до дати, з якої починає дiяти новий ринок електричної енергiї.

     9. З дня початку функцiонування ринку "на добу наперед" до 31 грудня 2019 року включно гранична нижня межа обов'язкового продажу електричної енергiї виробниками на ринку "на добу наперед" (крiм виробникiв, що здiйснюють виробництво електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї) не може бути меншою 10 вiдсоткiв їхнього мiсячного обсягу продажу електричної енергiї вiдповiдно до правил ринку.

     Гранична нижня межа обов'язкового мiсячного обсягу продажу електричної енергiї виробниками (крiм виробникiв, якi здiйснюють виробництво електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї) та iмпортерами на ринку "на добу наперед" не може бути меншою 10 вiдсоткiв їхнього мiсячного обсягу продажу електричної енергiї вiдповiдно до правил ринку.

(абзац другий пункту 9 роздiлу XVII у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     Тимчасово, до 1 листопада 2021 року загальний (максимальний) обсяг продажу електричної енергiї електропостачальниками та/або трейдерами на ринку "на добу наперед" у розрахунковому перiодi (мiсяцi) не може перевищувати 10 вiдсоткiв вiд зареєстрованого обсягу купiвлi електричної енергiї за двостороннiми договорами у виробникiв електричної енергiї та/або гарантованого покупця такими електропостачальниками та/або трейдерами на такий розрахунковий перiод (мiсяць). У разi здiйснення iмпорту електричної енергiї постачальником та/або трейдером обсяг електричної енергiї, що може бути проданий таким електропостачальником та/або трейдером на ринку "на добу наперед", збiльшується на обсяг такої iмпортованої електричної енергiї.

(пункт 9 роздiлу XVII доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     З метою забезпечення прозоростi та рiвних умов для виробникiв електричної енергiї державної, комунальної та приватної форм власностi на ринку електричної енергiї, тимчасово, до 1 квiтня 2022 року, виробники електричної енергiї (крiм тих виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф, та виробникiв електричної енергiї, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку) здiйснюють продаж електричної енергiї за двостороннiми договорами виключно на електронних аукцiонах, порядок проведення яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. У перiод з 1 вересня 2021 року до 1 квiтня 2022 року вiдпуск електричної енергiї вiдповiдно до укладених виробниками електричної енергiї двостороннiх договорiв (крiм тих виробникiв, яким встановлено "зелений" тариф та виробникiв електричної енергiї, якi за результатами аукцiону набули право на пiдтримку) може здiйснюватися виключно у разi, якщо такi двостороннi договори були укладенi за результатом проведення електронних аукцiонiв, порядок проведення яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 9 роздiлу XVII доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим)

     У випадках, встановлених правилами ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, Регулятор має право приймати рiшення про обов'язковiсть продажу електричної енергiї на ринку "на добу наперед" з урахуванням вимог цього Закону.

     У разi iстотного коливання цiн на ринку "на добу наперед", внутрiшньодобовому ринку та балансуючому ринку вiдповiдно до методики, визначеної Регулятором, Регулятор має право встановлювати граничнi цiни (тимчасовi мiнiмальнi та/або максимальнi цiновi межi) на ринку "на добу наперед", внутрiшньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони з вiдповiдним обґрунтуванням. Рiвень граничних цiн має впливати на формування вiльної (ринкової) цiни у мiнiмальний спосiб. Доцiльнiсть встановлення i рiвень граничних цiн у разi їх встановлення мають переглядатися Регулятором не менше одного разу на шiсть мiсяцiв. Граничнi цiни встановлюються Регулятором пiсля консультацiй з Антимонопольним комiтетом України.

(абзац шостий пункту 9 роздiлу XVII у редакцiї Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)

     Абзац сьомий пункту 9 роздiлу XVII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.07.2021р. N 1639-IX)
(пункт 9 роздiлу XVII у редакцiї Закону України вiд 04.12.2019р. N 330-IX)

     91. До 1 липня 2023 року вартiсть послуги iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається з урахуванням рiзницi мiж доходами та витратами, що виникла пiд час виконання гарантованим покупцем покладених на нього Кабiнетом Мiнiстрiв України спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв (крiм спецiальних обов'язкiв для забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї), вiдповiдно до цього Закону.

(роздiл XVII доповнено пунктом 91 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2019р. N 330-IX)

     10. Максимальний строк дiї двостороннiх договорiв, укладених з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї до 31 грудня 2020 року, не може перевищувати одного року, крiм договорiв з виробниками електричної енергiї за "зеленим" тарифом.

     11. Частка вiдшкодування гарантованому покупцю суб'єктами господарювання, якi входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здiйснюють продаж електричної енергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї на об'єктах електроенергетики, встановлена потужнiсть яких не перевищує 1 МВт, за "зеленим" тарифом або аукцiонною цiною, вартостi врегулювання небалансу гарантованого покупця становить:

     до 31 грудня 2020 року - 0 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2021 року - 10 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2022 року - 20 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2023 року - 30 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2024 року - 40 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2025 року - 50 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2026 року - 60 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2027 року - 70 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2028 року - 80 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2029 року - 90 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2030 року - 100 вiдсоткiв.

     Частка вiдшкодування гарантованому покупцю суб'єктами господарювання, якi входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця та здiйснюють продаж електричної енергiї, виробленої з альтернативних джерел енергiї на об'єктах електроенергетики, встановлена потужнiсть яких перевищує 1 МВт, за "зеленим" тарифом або аукцiонною цiною, вартостi врегулювання небалансу гарантованого покупця становить:

     до 31 грудня 2020 року - 0 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2021 року - 50 вiдсоткiв;

     з 1 сiчня 2022 року - 100 вiдсоткiв.

     До 31 грудня 2029 року вiдшкодування суб'єктом господарювання, який виробляє електричну енергiю на об'єктах електроенергетики, що використовують енергiю вiтру, та входить до складу балансуючої групи гарантованого покупця, вартостi свого небалансу гарантованому покупцю здiйснюється у разi вiдхилення фактичних погодинних обсягiв вiдпуску електричної енергiї такого суб'єкта господарювання вiд його погодинного графiка вiдпуску електричної енергiї бiльш як на 10 вiдсоткiв.

     До 31 грудня 2029 року вiдшкодування суб'єктом господарювання, який виробляє електричну енергiю на об'єктах електроенергетики, що використовують енергiю сонячного випромiнювання, та входить до складу балансуючої групи гарантованого покупця, вартостi свого небалансу гарантованому покупцю здiйснюється у разi вiдхилення фактичних погодинних обсягiв вiдпуску електричної енергiї такого суб'єкта господарювання вiд його погодинного графiка вiдпуску електричної енергiї бiльш як на 5 вiдсоткiв.

(пункт 11 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII, у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     111. Установити, що тимчасово, у зв'язку з карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), кошти, отриманi оператором системи передачi вiд розподiлу пропускної спроможностi мiждержавного перетину станом на 1 липня 2020 року, використовуються для таких цiлей:

     30 вiдсоткiв - на гарантування фактичної наявностi розподiленої пропускної спроможностi, технiчного обслуговування та збiльшення пропускної спроможностi шляхом здiйснення iнвестицiй у систему передачi, зокрема в будiвництво нових мiждержавних лiнiй електропередачi, сплату платежiв до Державного бюджету України, зобов'язання за якими виникають при визнаннi доходiв, отриманих вiд розподiлу пропускної спроможностi мiждержавного перетину, погашення заборгованостi за договорами з доступу до пропускної спроможностi мiждержавного перетину;

     70 вiдсоткiв - на погашення заборгованостi перед гарантованим покупцем за наданi послуги iз забезпечення збiльшення частки виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел. Гарантований покупець зобов'язаний перерахувати кошти, отриманi вiдповiдно до цього абзацу, в розмiрi 50 вiдсоткiв суб'єкту господарювання, який здiйснює виробництво електричної енергiї на атомних електростанцiях, а 50 вiдсоткiв - на оплату електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за встановленим "зеленим" тарифом або за аукцiонною цiною.

(роздiл XVII доповнено пунктом 111 згiдно iз Законом України вiд 21.07.2020р. N 810-IX)

     12. З метою забезпечення надiйного та безперебiйного централiзованого теплопостачання населення Кабiнет Мiнiстрiв України може прийняти рiшення про тимчасову пiдтримку деяких виробникiв, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях, для проведення їх реконструкцiї та/або модернiзацiї.

     12.1. Порядок надання пiдтримки виробникам, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України та повинен мiстити:

     вимоги до аудиту технiчного стану теплоелектроцентралi;

     вимоги до технiко-економiчного обґрунтування доцiльностi їх реконструкцiї та/або модернiзацiї;

     зобов'язання виробника щодо реконструкцiї та/або модернiзацiї теплоелектроцентралi;

     умови придбання послуги з пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї.

     12.2. Рiшення про тимчасову пiдтримку приймається iндивiдуально для кожного виробника, що здiйснює комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралi, у разi:

     вищої за ринкову цiну собiвартостi виробництва електричної енергiї теплоелектроцентраллю без проведення реконструкцiї та/або модернiзацiї;

     вiдсутностi альтернативних джерел теплової енергiї на територiї теплопостачання теплоелектроцентралi;

     наявностi технiко-економiчного обґрунтування, розробленого за результатами аудиту технiчного стану теплоелектроцентралi, щодо доцiльностi реконструкцiї та/або модернiзацiї теплоелектроцентралi порiвняно з будiвництвом нових альтернативних джерел теплопостачання;

     наявностi технiко-економiчного обґрунтування щодо доцiльностi реконструкцiї та/або модернiзацiї теплоелектроцентралi для ОЕС України.

     12.3. Рiшення про тимчасову пiдтримку виробника, що здiйснює комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралi, або про вiдмову в пiдтримцi приймається протягом трьох мiсяцiв з дня звернення такого виробника на пiдставi висновку комiсiї, склад якої визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. До складу комiсiї входять посадовi (службовi) особи:

     центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi;

     Регулятора;

     центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва, архiтектури, мiстобудування, житлово-комунального господарства;

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики;

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива;

     органiв мiсцевого самоврядування, повноваження яких поширюються на територiю теплопостачання теплоелектроцентралi;

     вiдповiдного виробника, що здiйснює комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралi;

     iнших органiв державної влади, проектних, наукових установ, галузевих громадських органiзацiй (за згодою).

     12.4. Вимоги до технiко-економiчного обґрунтування доцiльностi реконструкцiї та/або модернiзацiї теплоелектроцентралi мають стосуватися, зокрема:

     типу основного палива до та пiсля реконструкцiї та/або модернiзацiї;

     змiни електричної та теплової потужностi у результатi реконструкцiї та/або модернiзацiї;

     спiввiдношення теплової та електричної потужностi при реконструкцiї та/або модернiзацiї;

     рiвня питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергiї;

     рiвня викидiв шкiдливих речовин;

     використання при замiнi основних елементiв обладнання новiтнiх технологiй, що забезпечить пiдвищення коефiцiєнта корисної дiї об'єкта реконструкцiї та/або модернiзацiї.

     12.5. Реконструкцiя та/або модернiзацiя теплоелектроцентралi здiйснюється за рахунок коштiв виробника, що здiйснює комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралi, та/або власника такої теплоелектроцентралi.

     12.6. Тимчасова пiдтримка виробника, що здiйснює комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралi, надається шляхом запровадження державної регульованої цiни на електричну енергiю, вироблену на такiй теплоелектроцентралi, на строк реконструкцiї та/або модернiзацiї та повернення залучених з цiєю метою коштiв, але не бiльше граничного строку, встановленого пiдпунктом 12.9 цього пункту.

     12.7. Державна регульована цiна закупiвлi електричної енергiї, виробленої на теплоелектроцентралях, встановлюється Регулятором для кожної окремої теплоелектроцентралi на обсяг вiдпуску електричної енергiї, визначений на пiдставi графiка виробництва теплової енергiї. Методика розрахунку державної регульованої цiни на електричну енергiю для виробникiв, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях, затверджується Регулятором та має забезпечувати вiдшкодування економiчно обґрунтованих витрат, у тому числi покриття обґрунтованих iнвестицiй, та отримання прибутку з урахуванням справедливого розподiлу витрат мiж дiяльнiстю з виробництва електричної та теплової енергiї.

     12.8. Вiдповiдна тимчасова пiдтримка дiє за умови дотримання виробником зобов'язань щодо виконання робiт з реконструкцiї та/або модернiзацiї теплоелектроцентралi та строкiв реалiзацiї етапiв проекту реконструкцiї та/або модернiзацiї.

     Монiторинг виконання зобов'язань щодо реконструкцiї та/або модернiзацiї теплоелектроцентралi, у тому числi строкiв реалiзацiї етапiв виконання проекту, здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики, щонайменше один раз на рiк.

     За результатами монiторингу Кабiнет Мiнiстрiв України може переглянути рiшення про тимчасову пiдтримку виробника, що здiйснює комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралi.

     12.9. Виробники, стосовно яких прийнято рiшення про тимчасову пiдтримку, надають оператору системи передачi послугу з пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї до 1 липня 2024 року.

     Оператор системи передачi укладає договори про надання послуги з пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї.

     Вартiсть послуги з пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї повинна забезпечувати теплоелектроцентралям покриття рiзницi мiж вартiстю електричної енергiї за державною регульованою цiною та вартiстю цiєї електричної енергiї за цiнами ринку "на добу наперед".

     Зобов'язання щодо оплати послуги з пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї виникають у оператора системи передачi пiсля укладення договору про надання вiдповiдної послуги. Типовий договiр про надання послуги з пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї затверджується Регулятором та передбачає порядок змiни умов тимчасової пiдтримки виробникiв або скасування придбання вiдповiдної послуги у разi невиконання виробником зобов'язань щодо реконструкцiї та/або модернiзацiї теплоелектроцентралi.

     12.10. Регулятор щороку встановлює граничнi показники обсягу та вартостi послуг з пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї, в межах яких оператор системи передачi здiйснює придбання таких послуг.

     Джерелом фiнансування послуг з пiдвищення ефективностi комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї є тариф оператора системи передачi.

     12.11. До 1 квiтня 2020 року Регулятор має право встановлювати на рiвнi не нижче собiвартостi тариф на вiдпуск електричної енергiї виробникам, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях, у випадках, передбачених рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України про покладання спецiальних обов'язкiв за зверненням такого виробника.

(роздiл XVII доповнено пунктом 12.11 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2019р. N 330-IX)

     13. Пiд час здiйснення заходiв з вiдокремлення оператора системи розподiлу вертикально iнтегрований суб'єкт господарювання повинен до 1 сiчня 2019 року вжити заходiв для вiдокремлення оператора системи розподiлу вiд виробництва, передачi, постачання електричної енергiї шляхом створення вiдповiдних суб'єктiв господарювання.

(абзац перший пункту 13 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     З метою забезпечення надiйного та безперервного постачання електричної енергiї побутовим та малим непобутовим споживачам вiдокремлення оператора системи розподiлу, кiлькiсть приєднаних споживачiв до системи розподiлу якого перевищує 100 тисяч, здiйснюється з урахуванням вимог цього пункту, а саме:

     суб'єкт господарювання, створений у результатi здiйснення заходiв з вiдокремлення з метою забезпечення постачання електричної енергiї споживачам, у строк не пiзнiше нiж 12 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом зобов'язаний в установленому порядку отримати лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї;

     упродовж чотирьох рокiв з 1 сiчня 2019 року такий електропостачальник, який отримав лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї, виконує функцiї постачальника унiверсальних послуг на закрiпленiй територiї, яка визначається як область, мiста Київ та Севастополь, Автономна Республiка Крим, на якiй до вiдокремлення провадив свою дiяльнiсть з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом вертикально iнтегрований суб'єкт господарювання;

(абзац четвертий пункту 13 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, вiд 21.07.2020р. N 810-IX, вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     фактом приєднання споживача до умов договору постачання унiверсальних послуг (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дiй, що засвiдчують його бажання укласти договiр, зокрема надання пiдписаної заяви про приєднання, оплата рахунка постачальника унiверсальної послуги та/або факт споживання електричної енергiї.

(пункт 13 роздiлу XVII доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять восьмий вважати вiдповiдно абзацами шостим - двадцять дев'ятим)

     Упродовж строку виконання електропостачальником, створеним у результатi здiйснення заходiв з вiдокремлення, функцiй постачальника унiверсальних послуг:

     тариф на послуги постачальника унiверсальних послуг встановлюється Регулятором вiдповiдно до затвердженої ним методики;

     надання унiверсальних послуг здiйснюється з дотриманням умов щодо виконання спецiальних обов'язкiв для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв, передбачених статтею 62 цього Закону.

     До дати запровадження двостороннiх договорiв, ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, балансуючого ринку постачальник унiверсальних послуг купує електричну енергiю для постачання споживачам вiдповiдно до Закону України "Про електроенергетику", а цiни, за якими постачальник унiверсальних послуг здiйснює постачання електричної енергiї побутовим споживачам, встановлюються Регулятором.

     Електрична енергiя, що купується у постачальника унiверсальних послуг та споживається:

(пункт 13 роздiлу XVII доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 832-IX)

     у багатоквартирних житлових будинках на технiчнi цiлi (роботу iндивiдуальних теплових пунктiв, котелень, лiфтiв, насосiв та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на правi спiльної власностi) та освiтлення дворiв, схiдцiв i номерних знакiв;

(пункт 13 роздiлу XVII доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 832-IX)

     у дачних та дачно-будiвельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будiвельних кооперативах на технiчнi цiлi (роботу насосiв) та освiтлення територiї;

(пункт 13 роздiлу XVII доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 832-IX)

     юридичними особами, якi є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрiшньо перемiщених осiб (мiстечок iз збiрних модулiв, гуртожиткiв, оздоровчих таборiв, будинкiв вiдпочинку, санаторiїв, пансiонатiв, готелiв тощо), у частинi задоволення власних побутових потреб внутрiшньо перемiщених осiб;

(пункт 13 роздiлу XVII доповнено новим абзацом тринадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 832-IX)

     релiгiйними органiзацiями в частинi споживання електричної енергiї на комунально-побутовi потреби,

(пункт 13 роздiлу XVII доповнено новим абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 832-IX)

     оплачується за цiнами, за якими постачальник унiверсальних послуг здiйснює постачання електричної енергiї побутовим споживачам.

(пункт 13 роздiлу XVII доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 01.09.2020р. N 832-IX, у зв'язку з цим абзаци десятий - тридцятий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - тридцять шостим)

     Споживачi (крiм побутових та малих непобутових споживачiв), яким на день набрання чинностi цим Законом здiйснював постачання електричної енергiї постачальник за регульованим тарифом, мають обрати собi електропостачальника та укласти з ним договiр постачання електричної енергiї споживачу до 1 сiчня 2019 року. Оператор системи розподiлу за згодою вiдповiдного споживача повинен надати електропостачальнику iнформацiю про споживача, необхiдну для змiни електропостачальника.

(абзац десятий пункту 13 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Тимчасово, на перiод з 1 сiчня 2019 року по 31 грудня 2020 року, унiверсальнi послуги, крiм побутових та малих непобутових споживачiв, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно вiд розмiру договiрної потужностi та iншим споживачам, електроустановки яких приєднанi до електричних мереж з договiрною потужнiстю до 150 кВт. У зазначений перiод на бюджетнi установи незалежно вiд розмiру договiрної потужностi та на iнших споживачiв, електроустановки яких приєднанi до електричних мереж з договiрною потужнiстю до 150 кВт, поширюються всi права та обов'язки, передбаченi Законом України "Про ринок електричної енергiї" для малих непобутових споживачiв щодо отримання унiверсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону.

(пункт 13 роздiлу XVII доповнено новим абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - тридцятим)

     Передача постачальнику унiверсальних послуг персональних даних побутових та малих непобутових споживачiв пiд час здiйснення заходiв з вiдокремлення оператора системи розподiлу не потребує отримання згоди та повiдомлення таких споживачiв про передачу персональних даних i вважається такою, що здiйснена в загальносуспiльних iнтересах з метою забезпечення постачання електричної енергiї споживачам.

     До обрання споживачами (крiм побутових та малих непобутових споживачiв) електропостачальника постачання електричної енергiї таким споживачам здiйснюється постачальником за регульованим тарифом за роздрiбними тарифами, що регулюються Регулятором вiдповiдно до затвердженої ним методики.

     У разi необрання споживачем (крiм побутового та малого непобутового споживача) нового електропостачальника до 1 сiчня 2019 року постачання електричної енергiї такому споживачу здiйснюється постачальником "останньої надiї" вiдповiдно до статтi 64 цього Закону.

(абзац чотирнадцятий пункту 13 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергiї за регульованим тарифом пiдлягають анулюванню з 1 сiчня 2019 року. До анулювання зазначених лiцензiй дiяльнiсть з розподiлу та постачання електричної енергiї провадиться на пiдставi чинних лiцензiй, що були виданi до дня набрання чинностi цим Законом.

(абзац п'ятнадцятий пункту 13 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Дiяльнiсть з розподiлу електричної енергiї з 1 сiчня 2019 року здiйснюється на пiдставi нових лiцензiй на провадження дiяльностi з розподiлу електричної енергiї.

(абзац шiстнадцятий пункту 13 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Вертикально iнтегрований суб'єкт господарювання повинен не пiзнiше нiж через сiм мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом надати Регулятору iнформацiю про здiйснення заходiв з вiдокремлення та iнформувати Регулятора про їх виконання.

     Вертикально iнтегрований суб'єкт господарювання повинен забезпечити iнформування споживачiв про здiйснення заходiв з вiдокремлення оператора системи розподiлу, зокрема щодо умов постачання електричної енергiї пiд час та пiсля вiдокремлення, шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї на офiцiйному веб-сайтi постачальника за регульованим тарифом та на платiжних документах.

     За вiдсутностi електропостачальника для здiйснення функцiй постачальника унiверсальних послуг на закрiпленiй територiї до 1 грудня 2018 року Кабiнет Мiнiстрiв України проводить конкурс на визначення постачальника унiверсальної послуги вiдповiдно до статтi 63 цього Закону.

(абзац дев'ятнадцятий пункту 13 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     Виконання вертикально iнтегрованим суб'єктом господарювання вимог щодо вiдокремлення оператора системи розподiлу, передбачених цим Законом, не є порушенням зобов'язань, якi випливають з умов договорiв (контрактiв) купiвлi-продажу об'єктiв приватизацiї (акцiй, часток), у тому числi умов продажу об'єктiв приватизацiї (акцiй, часток), i не потребує надання згоди Фонду державного майна України або iнших органiв приватизацiї.

     Прийняття iнвестором (покупцем) об'єктiв приватизацiї (акцiй, часток) рiшень про вiдокремлення оператора системи розподiлу на виконання вимог цього Закону не є порушенням зобов'язань, якi випливають з умов договорiв (контрактiв) купiвлi-продажу об'єктiв приватизацiї (акцiй, часток), у тому числi умов продажу об'єктiв приватизацiї (акцiй, часток).

     У разi вiдокремлення оператор системи розподiлу є правонаступником в частинi прав та обов'язкiв:

     пов'язаних iз провадженням дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом та iз провадженням дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами за договорами на постачання електричної енергiї та про користування електричною енергiєю;

     за укладеними договорами про приєднання до електричних мереж;

     за укладеними договорами спiльного використання технологiчних електричних мереж;

     за договорами, укладеними з державним пiдприємством, що провадить дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї, судовими рiшеннями, прийнятими у справах щодо цього пiдприємства;

     за кредитними договорами, договорами застави, поруки, обумовленими провадженням дiяльностi з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом та провадженням дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами;

     за зобов'язаннями, пов'язаними з купiвлею-продажем, ремонтом, будiвництвом та iншими операцiями з майном, яке забезпечує дiяльнiсть оператора системи розподiлу;

     за зобов'язаннями, пов'язаними з емiсiєю, володiнням цiнними паперами та iншими зобов'язаннями, пов'язаними з власними або придбаними цiнними паперами.

     Вимоги щодо порядку вiдокремлення оператора системи розподiлу, встановленi цим пунктом, не є обов'язковими для оператора системи розподiлу, кiлькiсть приєднаних споживачiв до системи розподiлу якого не перевищує 100 тисяч.

     14. Оператору системи передачi та оператору ринку не пiзнiше 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом розпочати здiйснення тестових операцiй з купiвлi-продажу електричної енергiї на вiдповiдних сегментах нового ринку електричної енергiї.

     15. Оптовий постачальник електричної енергiї провадить дiяльнiсть до повного погашення своєї кредиторської та дебiторської заборгованостi за електричну енергiю.

     16. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом провести реорганiзацiю пiдприємства, що провадить дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї, шляхом видiлу з його складу структурних пiдроздiлiв (фiлiй) оператора ринку та гарантованого покупця та протягом 24 мiсяцiв створити на їх базi пiдприємства, що будуть виконувати вiдповiднi функцiї. При цьому з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї гарантований покупець є правонаступником оптового постачальника електричної енергiї за договорами купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом (у тому числi за договорами, укладеними вiдповiдно до частини четвертої статтi 71 Закону України "Про ринок електричної енергiї"), договорами купiвлi-продажу електричної енергiї мiж гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукцiону набув право на пiдтримку, укладеними оптовим постачальником електричної енергiї вiдповiдно до цього Закону;

(абзац другий пункту 16 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом провести корпоратизацiю пiдприємства, що здiйснює диспетчерське управлiння ОЕС України та передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, з урахуванням вимог цього Закону щодо вiдокремлення оператора системи передачi;

     протягом дев'яти мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити подання оператором системи передачi запиту на сертифiкацiю до Регулятора;

     протягом 12 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом провести реорганiзацiю Державної iнспекцiї з експлуатацiї електричних станцiй i мереж та Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної i теплової енергiї шляхом утворення центрального органу виконавчої влади, що здiйснює державний нагляд (контроль) в галузi електроенергетики;

     без проведення конкурсу, передбаченого частиною другою статтi 64 цього Закону, визначити електропостачальника (електропостачальникiв) державної форми власностi, на якого з 1 сiчня 2019 року без застосування положень частини четвертої статтi 64 цього Закону тимчасово, до 31 грудня 2022 року, покласти функцiї постачальника "останньої надiї", одночасно визначивши територiю здiйснення дiяльностi такого електропостачальника (електропостачальникiв);

(пункт 16 роздiлу XVII доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII, у зв'язку з цим абзаци шостий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - сiмнадцятим, абзац шостий пункту 16 роздiлу XVII у редакцiї Закону України вiд 21.07.2020р. N 810-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     до 1 липня 2022 року провести конкурс з вибору постачальникiв унiверсальних послуг вiдповiдно до цього Закону;

(абзац сьомий пункту 16 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 21.07.2020р. N 810-IX, вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     протягом 18 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити проведення пiдприємством, що провадить дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї, та державним пiдприємством, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння ОЕС України, закупiвлi та впровадження в експлуатацiю програмного та технiчного забезпечення, товарiв та послуг, необхiдних для забезпечення функцiонування ринку "на добу наперед", внутрiшньодобового ринку та балансуючого ринку, виконання функцiй оператора системи передачi, адмiнiстратора розрахункiв, адмiнiстратора комерцiйного облiку, гарантованого покупця;

     забезпечити виконання Фондом державного майна України таких положень:

     вжити заходiв для виконання електропостачальними компанiями, у статутному капiталi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв та функцiї з управлiння якими переданi Фонду державного майна України, вимог щодо вiдокремлення та незалежностi оператора системи розподiлу, встановлених цим Законом,

     сприяти прийняттю iнвестором (покупцем) об'єктiв приватизацiї (акцiй, часток) електропостачальних компанiй рiшень про вiдокремлення видiв дiяльностi на виконання вимог цього Закону з дотриманням умов договорiв (контрактiв) купiвлi-продажу об'єктiв приватизацiї (акцiй, часток) таких електропостачальних компанiй, зокрема умов продажу об'єктiв приватизацiї (акцiй, часток),

     у процесi приватизацiї енергопостачальних компанiй (акцiй, часток) за рекомендацiєю конкурсної комiсiї включати до умов продажу та умов договорiв купiвлi-продажу таких компанiй зобов'язання iнвестора (покупця) щодо здiйснення юридичного та органiзацiйного вiдокремлення дiяльностi з розподiлу вiд iнших видiв дiяльностi;

     протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом затвердити порядок надання пiдтримки виробникам, що здiйснюють комбiноване виробництво електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралях;

     протягом 12 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом затвердити необхiднi нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо особливостей погашення заборгованостi за електричну енергiю, що утворилася на оптовому ринку електричної енергiї;

     протягом 12 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо забезпечення функцiонування нового ринку електричної енергiї;

     у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проекти змiн до законодавчих актiв України, що випливають iз цього Закону.

     17. Регулятору:

     затвердити такi документи:

     протягом дев'яти мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом - правила ринку, правила ринку "на добу наперед", порядок розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних перетинiв, кодекс комерцiйного облiку, кодекс системи передачi, кодекс систем розподiлу, методику (порядок) формування плати за приєднання до системи передачi та систем розподiлу, правила роздрiбного ринку;

(абзац третiй пункту 17 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     абзац четвертий пункту 17 роздiлу XVII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом - нормативно-правовi акти, необхiднi для забезпечення вiдокремлення дiяльностi з розподiлу та постачання електричної енергiї;

     протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом - порядок здiйснення сертифiкацiї оператора системи передачi;

     протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом - лiцензiйнi умови провадження господарської дiяльностi iз здiйснення функцiй оператора ринку, гарантованого покупця, з виробництва електричної енергiї, з трейдерської дiяльностi;

     протягом 12 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити прийняття та затвердження iнших нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     до 1 сiчня 2019 року затвердити примiрнi форми договорiв купiвлi-продажу електричної енергiї, що укладаються на оптовому ринку електричної енергiї пiдприємством, що провадить дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї, з оператором системи розподiлу, постачальником електричної енергiї споживачам, постачальником унiверсальної послуги, постачальником "останньої надiї".

(пункт 17 роздiлу XVII доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 23.11.2018р. N 2628-VIII)

     18. Виробникам електричної енергiї, яким на день набрання чинностi цим Законом встановлена iнвестицiйна складова до тарифу на електричну енергiю та нарахування якої розпочато, завершити реалiзацiю проектiв, схвалених розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 року N 648, у строк, визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики в електроенергетичному комплексi, за умови досягнення технiко-економiчних показникiв, передбачених проектною документацiєю, затвердженою або схваленою в установленому порядку.

     Регулятору забезпечити нарахування до 1 липня 2019 року iнвестицiйної складової до тарифу на електричну енергiю виробникiв, визначених в абзацi першому цього пункту.

     Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити завершення виплати величини iнвестицiйної складової до 1 липня 2020 року вiдповiдно до статтi 62 цього Закону.

     19. Державному пiдприємству, що здiйснює дiяльнiсть з оптового постачання електричної енергiї:

     у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити та подати Регулятору проект правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку;

     до початку дiяльностi гарантованого покупця як окремого пiдприємства виконувати функцiї, права та обов'язки гарантованого покупця, зокрема щодо укладення вiдповiдно до цього Закону договорiв купiвлi-продажу електричної енергiї за "зеленим" тарифом (у тому числi договорiв, укладених вiдповiдно до частини четвертої статтi 71 Закону України "Про ринок електричної енергiї"), органiзацiї проведення аукцiонiв з розподiлу квот пiдтримки та укладення договорiв з переможцями аукцiонiв.

(пункт 19 роздiлу XVII у редакцiї Закону України вiдд 25.04.2019р. N 2712-VIII)

     20. Державному пiдприємству, що здiйснює централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння ОЕС України та передачу електричної енергiї магiстральними та мiждержавними електричними мережами, у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити та подати на затвердження Регулятору проекти правил ринку, проект кодексу системи передачi, проект кодексу комерцiйного облiку, проект порядку розподiлу пропускної спроможностi мiждержавних електричних мереж;

(абзац другий пункту 20 роздiлу XVII iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2021р. N 1396-IX)

     розробити та подати на погодження Регулятору програму заходiв з недопущення конфлiкту iнтересiв, передбачену статтею 33 цього Закону;

     розробити проекти нормативно-правових актiв, необхiдних для впровадження надання допомiжних послуг.

     21. Кабiнету Мiнiстрiв України, центральним органам виконавчої влади, Регулятору протягом дев'яти мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     22. Нормативно-правовi акти, прийнятi на виконання Закону України "Про електроенергетику", дiють до набрання чинностi нормативно-правовими актами, затвердженими на виконання цього Закону.

     221. Договори про приєднання до електричних мереж, укладенi до набрання чинностi цим Законом, продовжують свою дiю до завершення термiну дiї. У разi якщо договором не було передбачено термiну його дiї, сторони не пiзнiше нiж до 1 сiчня 2024 року повиннi врегулювати свої договiрнi вiдносини щодо визначення термiну дiї таких договорiв або їх розiрвання шляхом пiдписання вiдповiдної додаткової угоди. У разi якщо сторонами не будуть врегульованi договiрнi вiдносини у спосiб, визначений цим пунктом, такi договори припиняють свою дiю з 1 сiчня 2024 року.

(роздiл XVII доповнити пунктом 221 згiдно iз Законом України вiд 15.07.2021р. N 1657-IX)

     23. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Закон України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами), крiм:

     визначення термiнiв "енергогенеруючi компанiї", "енергопостачальники", "оптовий ринок електричної енергiї України", "учасники оптового ринку електричної енергiї України", "граничнi показники", "поточнi рахунки iз спецiальним режимом використання оптового ринку електричної енергiї", "алгоритм оптового ринку електричної енергiї", "оптове постачання електричної енергiї", "уповноважений банк", передбачених статтею 1, якi втрачають чиннiсть з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї;

     статтi 9, яка втрачає чиннiсть через 12 мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом;

     абзацiв першого i другого частини другої статтi 12, якi втрачають чиннiсть з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї;

     статей 15, 151, 17, якi втрачають чиннiсть з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї;

     Закон України "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 22, ст. 781 iз наступними змiнами).

     24. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     у статтi 275:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Окремим видом договору енергопостачання є договiр постачання електричної енергiї споживачу. Особливостi постачання електричної енергiї споживачам та вимоги до договору постачання електричної енергiї споживачу встановлюються Законом України "Про ринок електричної енергiї";

     частину четверту виключити;

     статтю 276 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Особливостi визначення кiлькостi (обсягiв), якостi, строкiв, цiни та порядку розрахункiв за договором постачання електричної енергiї споживачу встановлюються Законом України "Про ринок електричної енергiї";

     статтю 277 виключити;

     частину третю статтi 278 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Правовi умови органiзацiї та здiйснення купiвлi-продажу електричної енергiї встановлюються Законом України "Про ринок електричної енергiї";

     2) пiдпункт 2 пункту 24 роздiлу XVII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 22.06.2000р. N 1821-III вiдповiдно до абзацу другого пункту 23 цього Закону)

     3) пiдпункт 3 пункту 24 роздiлу XVII втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 07.07.99р. N 847-XIV згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 145-IX)

     4) частину четверту статтi 14 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2011 р., N 45, ст. 484; 2016 р., N 28, ст. 533) доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Електроенергетичнi пiдприємства, якi не зобов'язанi публiкувати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до цiєї статтi, забезпечують доступнiсть своєї фiнансової звiтностi для ознайомлення громадськостi за мiсцезнаходженням виконавчого органу пiдприємства";

     5) у Законi України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238 iз наступними змiнами):

     частину першу статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Законодавство України про природнi монополiї складається з цього Закону, Повiтряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, законiв України "Про захист економiчної конкуренцiї", "Про транспорт", "Про трубопровiдний транспорт", "Про залiзничний транспорт", "Про ринок електричної енергiї", "Про державне регулювання у сферi комунальних послуг", "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок природного газу", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання", iнших законiв України, що встановлюють особливостi здiйснення господарської дiяльностi у сферах природних монополiй";

     в абзацi сьомому частини першої статтi 5 слова "магiстральними та мiждержавними електричними мережами" виключити;

     абзац шостий частини першої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "постачання електричної енергiї споживачам";

     абзац п'ятий частини першої статтi 15 пiсля слiв "щодо встановлення тарифiв" доповнити словами "та iнших рiшень, передбачених законом";

     в абзацi шостому частини першої статтi 17 слова "Про електроенергетику" замiнити словами "Про ринок електричної енергiї";

     6) у Законi України "Про альтернативнi джерела енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 155 iз наступними змiнами):

     у статтi 1:

     доповнити абзацами десятим - дев'ятнадцятим такого змiсту:

     "вiдновлюванi джерела енергiї - вiдновлюванi невикопнi джерела енергiї, а саме енергiя сонячна, вiтрова, аеротермальна, геотермальна, гiдротермальна, енергiя хвиль та припливiв, гiдроенергiя, енергiя бiомаси, газу з органiчних вiдходiв, газу каналiзацiйно-очисних станцiй, бiогазiв;

     вiтрова електростанцiя - група вiтрових електричних установок або окрема вiтрова електроустановка, устаткування i споруди, розташованi на певнiй територiї, якi функцiонально пов'язанi мiж собою i становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергiї шляхом перетворення кiнетичної енергiї вiтру в електричну енергiю;

     вiтрова електроустановка - електрична установка, що перетворює кiнетичну енергiю вiтру в електричну енергiю;

     виробництво елементiв обладнання об'єкта електроенергетики - дiяльнiсть, пов'язана з випуском продукцiї, яка включає виконання достатнього рiвня виробничих та технологiчних операцiй, за результатами яких змiнюється класифiкацiйний код товару згiдно з УКТ ЗЕД на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв, при цьому операцiї, що здiйснюються в процесi виробництва, не повиннi бути простими складальними операцiями згiдно з положеннями митного законодавства;

     гарантiя походження електричної енергiї - документ, виданий суб'єктом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, на запит виробника електричної енергiї, який пiдтверджує, що частка або визначена кiлькiсть електричної енергiї вироблена з вiдновлюваних джерел енергiї (а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями);

     "зелений" тариф - спецiальний тариф, за яким закуповується електрична енергiя, вироблена на об'єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергiї (а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями);

     мiкрогiдроелектростанцiя - електрична станцiя, що виробляє електричну енергiю за рахунок використання гiдроенергiї, встановлена потужнiсть якої не перевищує 200 кВт;

     мiнiгiдроелектростанцiя - електрична станцiя, що виробляє електричну енергiю за рахунок використання гiдроенергiї, встановлена потужнiсть якої становить бiльше 200 кВт, але не перевищує 1 МВт;

     мала гiдроелектростанцiя - електрична станцiя, що виробляє електричну енергiю за рахунок використання гiдроенергiї, встановлена потужнiсть якої становить бiльше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт;

     черга будiвництва електричної станцiї - група електричних установок або окрема установка, устаткування i споруди, розташованi на певнiй територiї, якi функцiонально пов'язанi мiж собою i становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергiї, що вiдповiдно до проектної документацiї на будiвництво є частиною об'єкта електроенергетики. Черга будiвництва електричної станцiї може складатися з пускових комплексiв";

     роздiл II доповнити статтями 91 i 92 такого змiсту:

     "Стаття 91. Стимулювання виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї

     "Зелений" тариф встановлюється Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергiю, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - вироблену лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями).

     "Зелений" тариф встановлюється для кожного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї, за кожним видом альтернативної енергiї та для кожного об'єкта електроенергетики або для кожної черги будiвництва електростанцiї (пускового комплексу).

     "Зелений" тариф на електричну енергiю, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергiї.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої з енергiї вiтру.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з бiомаси, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої з бiомаси. Для цiлей цього Закону бiомасою вважається невикопна бiологiчно вiдновлювана речовина органiчного походження, здатна до бiологiчного розкладу, у виглядi продуктiв, вiдходiв та залишкiв лiсового та сiльського господарства (рослинництва i тваринництва), рибного господарства i технологiчно пов'язаних з ними галузей промисловостi, а також складова промислових або побутових вiдходiв, здатна до бiологiчного розкладу.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з бiогазу, утвореного з бiомаси в результатi бiологiчного розкладу, бiогазу, отриманого шляхом примусової газифiкацiї бiомаси, бiогазу, отриманого з вiдведених мiсць чи об'єктiв, на яких здiйснюються операцiї iз зберiгання та/або захоронення вiдходiв, утвореного з бiомаси як складової промислових або побутових вiдходiв, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої з бiогазу. Для цiлей цього Закону бiогазом вважається газ з бiомаси.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання.

     "Зелений" тариф для приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання, для приватних домогосподарств.

     "Зелений" тариф для приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої з енергiї вiтру, для приватних домогосподарств.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi експлуатують мiкро-, мiнi- або малi гiдроелектростанцiї, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої вiдповiдно мiкро-, мiнi- або малими гiдроелектростанцiями.

     "Зелений" тариф для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з геотермальної енергiї, встановлюється на рiвнi роздрiбного тарифу для споживачiв другого класу напруги на сiчень 2009 року, помноженого на коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої з геотермальної енергiї.

     Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої з використанням альтернативних джерел енергiї, встановлюється на рiвнi:

Категорiї об'єктiв електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для об'єктiв або його черг / пускових комплексiв, введених в експлуатацiю
по 31.03.2013 включно з 01.04.2013 по 31.12.2014 з 01.01.2015 по 30.06.2015 з 01.07.2015 по 31.12.2015 з 01.01.2016 по 31.12.2016 з 01.01.2017 по 31.12.2019 з 01.01.2020 по 31.12.2024 з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електричної енергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких не перевищує 600 кВт 1,20 - - - - -
для електричної енергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких бiльша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт 1,40 - - - - -
для електричної енергiї, виробленої з енергiї вiтру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 2000 кВт 2,10 - - - - -
для електричної енергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю, що не перевищує 600 кВт - 1,20 1,08 1,08 0,96 0,84
для електричної енергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю вiд 600 кВт, але не бiльше 2000 кВт - 1,40 1,26 1,26 1,12 0,98
для електричної енергiї, виробленої з енергiї вiтру вiтроелектростанцiями, якi складаються з вiтроустановок одиничною встановленою потужнiстю бiльше 2000 кВт - 2,10 1,89 1,89 1,68 1,47
для електричної енергiї, виробленої з бiомаси 2,30 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84
для електричної енергiї, виробленої з бiогазу - 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84
для електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких не перевищує 10 МВт 8,64 6,30 5,67 3,15 2,97 2,79 2,51 2,23
для електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужностi яких перевищує 10 МВт 4,80 3,50 3,15 2,97 2,79 2,51 2,23
для електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких перевищує 100 кВт 8,28 6,48 5,83 - - -
для електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд, величина встановленої потужностi яких не перевищує 100 кВт 7,92 6,66 5,99 - - -
для електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання об'єктами електроенергетики, якi вмонтованi (встановленi) на дахах та/або фасадах будинкiв, будiвель та споруд - - - 3,35 3,20 3,04 2,74 2,43
для електричної енергiї, виробленої мiкрогiдроелектростанцiями 2,16 3,60 3,24 3,24 2,92 2,59
для електричної енергiї, виробленої мiнiгiдроелектростанцiями 2,16 2,88 2,59 2,59 2,33 2,07
для електричної енергiї, виробленої малими гiдроелектростанцiями 2,16 2,16 1,94 1,94 1,75 1,55
для електричної енергiї, виробленої з геотермальної енергiї - - - 2,79 2,51 2,23

     Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для електричної енергiї, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств з використанням альтернативних джерел енергiї, встановлюється на рiвнi:

Категорiї генеруючих установок приватних домогосподарств, для яких застосовується "зелений" тариф Коефiцiєнт "зеленого" тарифу для приватних домогосподарств, заява-повiдомлення про встановлення генеруючих установок яких зареєстрована енергопостачальником
по 31.03.2013 включно з 01.04.2013 по 31.12.2014 з 01.01.2015 по 30.06.2015 з 01.07.2015 по 31.12.2015 з 01.01.2016 по 31.12.2016 з 01.01.2017 по 31.12.2019 з 01.01.2020 по 31.12.2024 з 01.01.2025 по 31.12.2029
для електричної енергiї, виробленої з енергiї сонячного випромiнювання генеруючими установками приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт - 6,66 5,99 3,72 3,53 3,36 3,02 2,69
для електричної енергiї, виробленої з енергiї вiтру генеруючими установками приватних домогосподарств, величина встановленої потужностi яких не перевищує 30 кВт - - - 2,16 1,94 1,73

     Пiдтвердженням факту та дати введення в експлуатацiю об'єкта електроенергетики, у тому числi черги будiвництва електричної станцiї (пускового комплексу), що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), є виданий уповноваженим органом сертифiкат, що засвiдчує вiдповiднiсть закiнченого будiвництвом об'єкта проектнiй документацiї та пiдтверджує його готовнiсть до експлуатацiї, або зареєстрована вiдповiдно до законодавства декларацiя про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї.

     У разi якщо на об'єктi електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що виробляє електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), вiдповiдно до цiєї статтi мають застосовуватися рiзнi коефiцiєнти "зеленого" тарифу, на такому об'єктi має бути встановлений окремий комерцiйний облiк за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефiцiєнт "зеленого" тарифу.

     Для суб'єктiв господарювання та приватних домогосподарств, якi виробляють електричну енергiю з використанням альтернативних джерел енергiї, "зелений" тариф встановлюється до 1 сiчня 2030 року. Фiксований мiнiмальний розмiр "зеленого" тарифу для суб'єктiв господарювання та приватних домогосподарств встановлюється шляхом перерахування в євро "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 сiчня 2009 року за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на зазначену дату.

     "Зелений" тариф для об'єктiв електроенергетики, введених в експлуатацiю до 31 грудня 2024 року, та приватних домогосподарств, договiр про купiвлю-продаж електричної енергiї з якими укладено до 31 грудня 2024 року, не може бути меншим за фiксований мiнiмальний розмiр "зеленого" тарифу, який на дату останнього у кожному кварталi засiдання Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перераховується у нацiональну валюту за середнiм офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України за останнiх 30 календарних днiв, що передують датi такого засiдання.

     До "зеленого" тарифу на електричну енергiю, вироблену з альтернативних джерел енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) на об'єктах електроенергетики, у тому числi на чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), введених в експлуатацiю з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка за дотримання на вiдповiдних об'єктах визначеного статтею 92 цього Закону рiвня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва встановлюється та пiдлягає застосуванню на весь строк дiї "зеленого" тарифу. Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергiю, вироблену об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.

     Держава гарантує, що для суб'єктiв господарювання, якi виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї на введених в експлуатацiю об'єктах електроенергетики, буде застосовуватися порядок стимулювання виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї, встановлений вiдповiдно до положень цiєї статтi на дату введення в експлуатацiю об'єктiв електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї. У разi внесення змiн до законодавства, що регулює порядок стимулювання виробництва електричної енергiї з альтернативних джерел енергiї, суб'єкти господарювання можуть обрати новий порядок стимулювання.

     Держава гарантує закрiплення на законодавчому рiвнi на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупiвлi у кожному розрахунковому перiодi електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (крiм доменного та коксiвного газiв, а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями) i не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компанiям, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до статтi 92 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 Закону України "Про електроенергетику", а з дати початку дiї нового ринку електричної енергiї - в обсягах та порядку, визначених статтею 65 Закону України "Про ринок електричної енергiї", а також щодо розрахункiв за таку електричну енергiю у повному обсязi, у встановленi строки та грошовими коштами.

     Стаття 92. Надбавка до "зеленого" тарифу за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва

     Для введених в експлуатацiю з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об'єктiв електроенергетики, у тому числi черг будiвництва електричних станцiй (пускових комплексiв), якi виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), до "зеленого" тарифу встановлюється надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва.

     Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва є фiксованою у визначених цим Законом вiдсотках доплатою до "зеленого" тарифу, пропорцiйною до рiвня використання суб'єктом господарювання на вiдповiдному об'єктi електроенергетики обладнання українського виробництва.

Розмiр надбавки до "зеленого" тарифу, % Рiвень використання обладнання українського виробництва, %
5 30 та бiльше, але менше 50
10 50 та бiльше

     Надбавка за дотримання рiвня використання обладнання українського виробництва для вiдповiдного об'єкта електроенергетики встановлюється у грошовому виразi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фiксованого мiнiмального розмiру "зеленого" тарифу.

     Порядок визначення рiвня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), та встановлення вiдповiдної надбавки до "зеленого" тарифу затверджується Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Вiдповiднiсть рiвня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на пiдставi поданого суб'єктом господарювання розрахунку та пiдтвердних документiв.

     Рiвень використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що виробляють електричну енергiю з альтернативних джерел енергiї (а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), визначається як сума вiдповiдних питомих вiдсоткових показникiв елементiв обладнання. У разi наявностi декiлькох однакових елементiв обладнання на вiдповiдному об'єктi електроенергетики (черзi/пусковому комплексi) питомий вiдсотковий показник такого елемента обладнання приймається до розрахунку рiвня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з таких однакових елементiв. Питомi вiдсотковi показники елементiв обладнання становлять:

     а) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з енергiї вiтру:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Лопатi 30
Башта 30
Гондола 20
Головна рама 20
Разом по об'єкту 100

;

     б) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з енергiї сонячного випромiнювання:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Фотоелектричнi модулi 40
Металоконструкцiї пiд фотоелектричнi модулi 15
Комплектна трансформаторна пiдстанцiя КТПБ-iнверторна 15
Системи акумуляцiї енергiї 15
Трекернi системи 15
Разом по об'єкту 100

;

     в) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiомаси:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Котел 25
Турбогенератор 25
Мережевi насоси/водопiдiгрiвачi 10
Система подачi палива (конвеєри безперервної дiї для подачi палива) 10
Обладнання для фiльтрування або очищення газiв 15
Система водопiдготовки 5
Градирнi/конденсатори пари 5
Станцiї очистки господарсько-побутових стiчних вод, дощових та виробничих вод, шнековi дегiдратори осаду та аналогiчне устаткування 5
Разом по об'єкту 100

;

     г) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiогазу:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Металоконструкцiї/залiзобетоннi/сталевi конструкцiї, з яких побудований генератор газу (газгольдер/реактор анаеробного зброджування/газифiкатор i т. п.) 35
Мiксери пiдготовки та подачi бiомаси i двигуни до них 10
Газовi компресори/газодувки 5
Обладнання для фiльтрування або очищення газiв 15
Когенерацiйнi установки (модулi)/ електрогенераторнi установки з поршневим двигуном з iскровим запалюванням 35
Разом по об'єкту 100

;

     ґ) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiогазу, видобутого з вiдведених мiсць чи об'єктiв, на яких здiйснюються операцiї iз зберiгання та захоронення вiдходiв:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Труби для видобутку та збору газу 15
Газовi компресори/газодувки 15
Система збору конденсату 5
Обладнання для фiльтрування або очищення газiв 10
Когенерацiйнi установки (модулi)/ електрогенераторнi установки з поршневим двигуном з iскровим запалюванням 45
Системи утилiзацiї газу/факельнi установки 10
Разом по об'єкту 100

;

     д) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з бiогазу, отриманого шляхом примусової газифiкацiї бiомаси:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Система пiдготовки та подачi палива (конвеєри безперервної дiї для подачi палива тощо) 15
Газифiкатори та iнфраструктура функцiонування 35
Обладнання для фiльтрування або очищення газiв 10
Когенерацiйнi установки (модулi) / електрогенераторнi установки з поршневим двигуном з iскровим запалюванням 40
Разом по об'єкту 100

;

     е) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з використанням гiдроенергiї на мiкро-, мiнi- та малих гiдроелектростанцiях:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Турбiна гiдравлiчна 30
Генератор електричний 30
Головний щит управлiння генератора (розподiльнi щити, пульти та панелi) 15
Системи збудження генератора (машини та апарати електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї) 10
Регулятор до турбiни гiдравлiчної 10
Системи автоматичного регулювання (цифровi апарати керування) 5
Разом по об'єкту 100

;

     є) на об'єктах електроенергетики, у тому числi введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), якi виробляють електричну енергiю з використанням геотермальної енергiї:

Елементи обладнання Питомий вiдсотковий показник, %
Гирлове обладнання свердловин 30
Турбогенератор 40
Головний щит управлiння генератором 5
Насоси подачi теплового носiя в зону утворення пари 10
Теплообмiнник охолодження теплового носiя 10
Система автомагнiтного регулювання 5
Разом по об'єкту 100

.

     Виробництво наявних на об'єктi електроенергетики елементiв обладнання на територiї України пiдтверджується сертифiкатом (сертифiкатами) походження, виданим (виданими) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регiональними представництвами) на такi елементи.

     Держава гарантує закрiплення на законодавчому рiвнi на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупiвлi у кожному розрахунковому перiодi електричної енергiї, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числi на введених в експлуатацiю чергах будiвництва електричних станцiй (пускових комплексах), що використовують альтернативнi джерела енергiї (а з використанням гiдроенергiї - лише мiкро-, мiнi- та малими гiдроелектростанцiями), за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої вiдповiдно до цiєї статтi, в обсягах та порядку, визначених статтями 68 i 74 Закону України "Про ринок електричної енергiї", а також щодо розрахункiв за таку електричну енергiю у повному обсязi, у встановленi строки та грошовими коштами";

     7) частину першу статтi 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2014 р., N 23, ст. 41) викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiр вiдрахувань експлуатуючої органiзацiї (оператора) на спецiальний рахунок встановлюється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в ядерно-промисловому комплексi, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, з моменту введення ядерної установки в експлуатацiю";

     8) у Законi України "Про житлово-комунальнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514 iз наступними змiнами):

     в абзацi одинадцятому частини першої статтi 1 слова "газо- та електропостачанням" замiнити словом "газопостачанням";

     в абзацi першому частини четвертої статтi 5 слова "електроенергiю i" та "їх" виключити;

     у пунктi 1 частини першої статтi 13 слова "газо- та електропостачання" замiнити словом "газопостачання";

     пункт 1 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" доповнити абзацом такого змiсту:

     "Порядок призначення та надання субсидiй населенню для вiдшкодування витрат на придбання електричної енергiї встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     9) у Законi України "Про комбiноване виробництво теплової та електричної енергiї (когенерацiю) та використання скидного енергопотенцiалу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278; 2011 р., N 29, ст. 272):

     частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у сферi енергозбереження мiж власниками когенерацiйних установок i операторами систем розподiлу незалежно вiд форми власностi";

     текст статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдносини у сферi комбiнованого виробництва теплової та електричної енергiї регулюються Законом України "Про енергозбереження", цим Законом та iншими нормативно-правовими актами";

     в абзацi четвертому частини другої та частинi третiй статтi 8 слова "електричну та" виключити;

     частини другу i третю статтi 9 виключити;

     у текстi Закону слова "власник когенерацiйної установки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "власник (користувач) когенерацiйної установки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     10) частину другу статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами) пiсля слiв "захисту економiчної конкуренцiї" доповнити словами "на вiдносини щодо сертифiкацiї оператора системи передачi вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     11) роздiл XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384; 2011 р., N 35, ст. 344; 2013 р., N 39, ст. 517; 2016 р., N 32, ст. 555) доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9. Протягом чотирнадцяти мiсяцiв з дня набрання чинностi Законом України "Про ринок електричної енергiї" до рiшень вертикально iнтегрованого суб'єкта господарювання про створення окремого суб'єкта господарювання шляхом видiлу або подiлу, якi приймаються на виконання вимог пункту 13 роздiлу XVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про ринок електричної енергiї" щодо здiйснення заходiв з вiдокремлення оператора системи розподiлу, не застосовуються положення частини п'ятої статтi 42 цього Закону. При цьому рiшення про створення шляхом видiлу або подiлу такого окремого суб'єкта господарювання в частинi прийняття рiшень з питань, передбачених пунктами 2 i 23 частини другої статтi 33 цього Закону, приймаються загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй.

     У разi створення такого окремого суб'єкта господарювання шляхом видiлу з розмiщенням акцiй товариства, що видiлилося, виключно серед акцiонерiв товариства, з якого здiйснюється видiл, та збереженням спiввiдношення мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, з якого здiйснено видiл, або створення такого окремого суб'єкта господарювання шляхом подiлу з розмiщенням акцiй товариств-правонаступникiв виключно серед акцiонерiв товариства, що припинилося шляхом подiлу, та збереженням спiввiдношення мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що припинилося шляхом подiлу, положення статей 68, 69, 82 та пунктiв 2 i 3 частини шостої статтi 83 цього Закону не застосовуються";

     12) частину другу статтi 2 Закону України "Про адмiнiстративнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 32, ст. 409; 2016 р., N 51, ст. 833) доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15) сертифiкацiї оператора системи передачi вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     13) у Законi України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158; 2016 р., N 51, ст. 833):

     абзац другий частини п'ятої статтi 2 пiсля слiв "Кабiнет Мiнiстрiв України" доповнити словами "або iнший орган державної влади у випадках, встановлених законом";

     пункт 5 частини першої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "5) дiяльнiсть у сферi електроенергетики, яка лiцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок електричної енергiї", i дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, яка лiцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї";

     у статтi 9:

     абзац перший частини другої доповнити словами "крiм випадкiв, визначених законом";

     пункт 5 частини дев'ятої пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "виконання передбачених законом вимог щодо вiдокремлення i незалежностi".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим;

     статтю 21 доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71. Положення частин першої i третьої статтi 8 цього Закону застосовуються з урахуванням вимог Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     14) у Законi України "Про публiчнi закупiвлi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89):

     абзац одинадцятий пункту 4 частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечення функцiонування ринку електричної енергiї, ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, балансуючого ринку, ринку допомiжних послуг, а також надання послуг адмiнiстратора розрахункiв, адмiнiстратора комерцiйного облiку, оператора ринку, гарантованого покупця вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї", надання допомiжних послуг на ринку допомiжних послуг та послуг iз забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     пункти 7 - 10 частини четвертої статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "7) товари i послуги на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку, балансуючому ринку та ринку допомiжних послуг вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     8) електрична енергiя, що купується та продається на ринку електричної енергiї гарантованим покупцем, оператором ринку, оператором системи передачi, стороною, вiдповiдальною за баланс балансуючої групи, вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     9) послуги адмiнiстратора розрахункiв, адмiнiстратора комерцiйного облiку, оператора ринку, гарантованого покупця вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     10) послуги iз забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     15) у Законi України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 51, ст. 833):

     у частинi другiй статтi 2 слова "Про електроенергетику" виключити, а слова "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України" замiнити словами "Про ринок електричної енергiї";

     у статтi 22:

     в абзацi першому частини першої слова "Про електроенергетику" виключити, а слова "Про засади функцiонування ринку електричної енергiї України" замiнити словами "Про ринок електричної енергiї";

     в абзацi першому частини четвертої слова "Про електроенергетику" замiнити словами "Про ринок електричної енергiї".

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 квiтня 2017 року
N 2019-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.