ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про залiзничний транспорт

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 10 сiчня 2002 року N 2921-III,
вiд 22 травня 2003 року N 860-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
вiд 11 грудня 2003 року N 1377-IV,
вiд 23 червня 2005 року N 2705-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV,
вiд 15 сiчня 2009 року N 885-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2742-VI,
вiд 2 грудня 2010 року N 2753-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4443-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5099-VI,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

(У текстi Закону слово "державної" виключено згiдно iз Законом України вiд 22 травня 2003 року N 860-IV)

(У текстi Закону слова "Мiнiстерство транспорту України" у всiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 15 сiчня 2009 року N 885-VI)

(У текстi Закону слово "Укрзалiзниця" в усiх вiдмiнках замiнено словами "АТ "Укрзалiзниця" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 23 лютого 2012 року N 4443-VI)

     Цей Закон визначає основнi правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади дiяльностi залiзничного транспорту загального користування, його роль в економiцi i соцiальнiй сферi України, регламентує його вiдносини з органами державної виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, iншими видами транспорту, пасажирами, вiдправниками та одержувачами вантажiв, багажу, вантажобагажу i пошти з урахуванням специфiки функцiонування цього виду транспорту як єдиного виробничо-технологiчного комплексу.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних понять

     У цьому Законi основi поняття вживаються в такому значеннi:

     залiзничний транспорт - виробничо-технологiчний комплекс пiдприємств залiзничного транспорту, призначений для забезпечення потреб суспiльного виробництва i населення країни в перевезеннях у внутрiшньому i мiжнародному сполученнях та надання iнших транспортних послуг усiм споживачам без обмежень за ознаками форми власностi та видiв дiяльностi тощо;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     залiзниця - вiдокремлений пiдроздiл акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування (далi - АТ "Укрзалiзниця"), утвореного вiдповiдно до Закону України "Про особливостi утворення акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування", який здiйснює перевезення пасажирiв та вантажiв у визначеному регiонi залiзничної мережi;

(абзац третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     пряме залiзничне сполучення - перевезення вантажiв i пасажирiв у межах двох i бiльше залiзниць України;

     пряме змiшане сполучення - перевезення, що здiйснюється залiзничним та iншими видами транспорту за єдиним транспортним документом, складеним на весь шлях;

(абзац п'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     мiжнародне залiзничне сполучення - перевезення пасажирiв, вантажiв, багажу, вантажобагажу та пошти мiж Україною та iноземними державами;

     непряме мiжнародне сполучення - перевезення мiж Україною та iноземними державами з переоформленням транспортного документа в процесi транспортування;

     вантаж - матерiальнi цiнностi, якi перевозяться залiзничним транспортом у спецiально призначеному для цього вантажному рухомому складi;

     багаж - речi та iншi матерiальнi цiнностi, що вiдправляються пасажиром за окрему плату за наявностi проїзних документiв у багажному вагонi, який прямує в тому ж напрямку, що i пасажир;

     вантажобагаж - вантаж, що перевозиться в пасажирських i поштово-багажних поїздах;

     транспортнi засоби - залiзничний рухомий склад (вагони всiх видiв, локомотиви, моторейковий транспорт) i контейнери;

     промисловий залiзничний транспорт - транспортно-технологiчний комплекс, який забезпечує системне перемiщення вантажiв у процесi виробництва (мiж виробництвами, виробничими циклами, окремими операцiями або пiдприємствами в цiлому) та взаємодiю iз залiзничним транспортом загального користування i не належить до нього;

     пiд'їзнi колiї - залiзничнi колiї, якi призначенi для транспортного обслуговування одного або кiлькох пiдприємств, органiзацiй та установ у взаємодiї iз залiзничним транспортом загального користування;

     пiдприємства залiзничного транспорту - суб'єкти господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi залiзничного транспорту.

(статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Стаття 2. Залiзничний транспорт у народногосподарському комплексi та соцiальнiй сферi держави

     Залiзничний транспорт є однiєю з важливих базових галузей економiки України, забезпечує її внутрiшнi та зовнiшнi транспортно-економiчнi зв'язки i потреби населення у перевезеннях. Дiяльнiсть залiзничного транспорту як частини єдиної транспортної системи країни сприяє нормальному функцiонуванню всiх галузей суспiльного виробництва, соцiальному i економiчному розвитку та змiцненню обороноздатностi держави, мiжнародному спiвробiтництву України.

     Пiдприємства залiзничного транспорту у взаємодiї з iншими видами транспорту повиннi своєчасно i якiсно здiйснювати перевезення пасажирiв i вантажiв, забезпечувати безпеку руху, розвивати сферу транспортного обслуговування народного господарства та населення.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Стаття 3. Законодавство про залiзничний транспорт

     Законодавство про залiзничний транспорт загального користування складається з законiв України "Про транспорт", "Про особливостi утворення акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування", цього Закону, Статуту залiзниць України, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, та iнших актiв законодавства України.

(частина перша статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI, вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Нормативно-правовi акти, що визначають порядок i умови перевезень, користування засобами залiзничного транспорту загального користування, безпеки руху, охорони працi, забезпечення громадського порядку, перетину залiзничних колiй iншими видами транспорту i комунiкацiями, пожежної безпеки, санiтарнi норми та правила на залiзничному транспортi України є обов'язковими для всiх юридичних i фiзичних осiб на територiї України.

(частина друга статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 4. Управлiння залiзничним транспортом

     З метою забезпечення державних i суспiльних iнтересiв, свободи пiдприємництва i формування ринку транспортних послуг, безпеки перевезень, захисту навколишнього природного середовища Кабiнет Мiнiстрiв України визначає умови i порядок органiзацiї дiяльностi залiзничного транспорту загального користування, сприяє його прiоритетному розвитку, надає пiдтримку в задоволеннi потреб залiзничного транспорту у рухомому складi, матерiально-технiчних i паливно-енергетичних ресурсах.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Частину другу статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Частину третю статтi 4 виключено

(частина третя статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 860-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Частину четверту статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Частину п'яту статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Управлiння процесом перевезень у внутрiшньому i мiжнародному сполученнях здiйснюється централiзовано i належить до виключної компетенцiї АТ "Укрзалiзниця".

(частина шоста статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Управлiння об'єктами державної власностi, що не увiйшли до статутного капiталу АТ "Укрзалiзниця", та його акцiями, здiйснення державного контролю, регулювання та нагляду за дiяльнiстю залiзничного транспорту загального користування провадяться Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, iншими центральними органами виконавчої влади вiдповiдно до закону з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про особливостi утворення акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування".

(статтю 4 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI, частина сьома статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     Стаття 5. Майно залiзничного транспорту загального користування

     Магiстральнi залiзничнi лiнiї загального користування та розмiщенi на них технологiчнi споруди, передавальнi пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме: залiзничнi станцiї та колiї загального користування, тяговi пiдстанцiї, контактна мережа та iншi пристрої технологiчного електропостачання, системи сигналiзацiї, централiзацiї, блокування та управлiння рухом поїздiв, об'єкти i майно, призначенi безпосередньо для виконання аварiйно-вiдновлювальних робiт, є державною власнiстю, закрiплюються за АТ "Укрзалiзниця" на правi господарського вiдання та не пiдлягають приватизацiї.

     АТ "Укрзалiзниця" не може вiдчужувати, передавати в користування, оренду, лiзинг, концесiю, управлiння, заставу, вносити до статутного (складеного) капiталу суб'єктiв господарювання майно, що є державною власнiстю та передано АТ "Укрзалiзниця" на правi господарського вiдання, а також вчиняти iншi правочини, наслiдком яких може бути вiдчуження такого майна.

     Розпорядження майном, внесеним до статутного капiталу АТ "Укрзалiзниця", у тому числi списання, продаж, безоплатна передача, надання в користування, оренду, обмiн, а також виведення з експлуатацiї рухомого складу, у тому числi контейнерiв, здiйснюються АТ "Укрзалiзниця" вiдповiдно до його статуту та законодавства.

(статтю 4 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Стаття 6. Землi залiзничного транспорту та охороннi зони

     Землi, що надаються в користування для потреб залiзничного транспорту, визначаються вiдповiдно до Земельного кодексу України та Закону України "Про транспорт".

(частина перша статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 11.12.2003р. N 1377-IV)

     До земель залiзничного транспорту належать землi смуг вiдведення залiзниць пiд залiзничним полотном та його облаштуванням, станцiями з усiма будiвлями i спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колiйного, вантажного i пасажирського господарства, сигналiзацiї та зв'язку, водопостачання, каналiзацiї; пiд захисними та укрiплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будiвлями та iншими спорудами, необхiдними для забезпечення роботи залiзничного транспорту.

(частина друга статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 11.12.2003р. N 1377-IV)

     Для забезпечення у межах смуги вiдведення нормальної експлуатацiї залiзничних колiй, лiнiй електропостачання та зв'язку, iнших пристроїв та об'єктiв залiзничного транспорту загального користування, а також у мiсцях, де є небезпека зсувiв, обвалiв, розмивiв, селей, снiгозанесень та iнших небезпечних впливiв, встановлюються охороннi зони.

     Охороннi зони - дiлянки землi, прилеглi до земель залiзничного транспорту загального користування i необхiднi для забезпечення збереження, мiцностi та стiйкостi споруд, пристроїв та iнших об'єктiв залiзничного транспорту.

     Порядок встановлення охоронних зон, їх розмiри i режим користування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 7. Вiдносини пiдприємств залiзничного транспорту з мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування

(назва статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 860-IV, вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Вiдносини пiдприємств залiзничного транспорту з мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування базуються на податковiй i договiрнiй основах вiдповiдно до чинного законодавства України.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 860-IV, вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     До компетенцiї цих органiв належать: контроль за роботою залiзничного примiського пасажирського транспорту i вокзалiв, погодження тарифiв у примiських сполученнях, погодження питання щодо пунктiв зупинок, закриття залiзничних станцiй для обслуговування пасажирiв, автомобiльних переїздiв через залiзничнi колiї.

     На мiсцевi органи виконавчої влади i органи мiсцевого самоврядування покладається органiзацiя виконання робiт з благоустрою привокзальних площ, спорудження та впорядкування пiд'їздiв до залiзничних станцiй, забезпечення їх телефонним зв'язком та транспортним сполученням з населеними пунктами за мiсцем розташування станцiй, запобiгання правопорушенням на залiзничному транспортi. Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування взаємодiють з пiдприємствами залiзничного транспорту з метою полiпшення використання транспортних засобiв власниками вантажiв, злагодженої роботи з iншими видами транспорту, розвитку (в тому числi на пайових засадах) транспортної i соцiальної iнфраструктури щодо обслуговування пасажирiв та економiки регiонiв.

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Органи управлiння залiзничним транспортом разом з вiдповiдними мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування вирiшують питання експлуатацiї малодiяльних збиткових залiзничних дiльниць, станцiй, а також залiзничних пiд'їзних колiй, що перебувають на балансi АТ "Укрзалiзниця".

(частина четверта статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 22.05.2003р. N 860-IV, вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     У разi неприйняття органами мiсцевого самоврядування (протягом 6 мiсяцiв пiсля звернення залiзницi) рiшень про компенсацiю збиткiв з мiсцевих бюджетiв або за рахунок пiдприємств, що обслуговуються цими дiльницями, станцiями та пiд'їзними колiями, АТ "Укрзалiзниця" за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту має право прийняти рiшення про закриття малодiяльних збиткових залiзничних дiльниць, станцiй та залiзничних пiд'їзних колiй.

(частина п'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 860-IV)

Роздiл II
ОСНОВНI ЕКОНОМIЧНI ТА ФIНАНСОВI ЗАСАДИ ДIЯЛЬНОСТI ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

     Стаття 8. Основи органiзацiї перевезень на залiзничному транспортi

     Перевезення вантажiв, пасажирiв, багажу, вантажобагажу i пошти залiзничним транспортом загального користування органiзується на договiрних засадах. Для забезпечення виконання договiрних зобов'язань здiйснюється перспективне та поточне планування перевезень.

     Умови та порядок органiзацiї перевезень, у тому числi в прямому змiшаному сполученнi за участю залiзниць та iнших видiв транспорту, нормативи якостi вантажних перевезень (термiни доставки, безпека перевезень, схороннiсть вантажiв) та обслуговування пасажирiв, вiдправникiв i одержувачiв вантажiв визначаються Статутом залiзниць України, Правилами перевезень вантажiв та Правилами перевезень пасажирiв, багажу, вантажобагажу та пошти залiзничним транспортом України.

     Господарська дiяльнiсть щодо перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв залiзничним транспортом загального користування провадиться на пiдставi лiцензiї, яка видається в порядку, встановленому законодавством.

(статтю 8 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 19.01.2006р. N 3370-IV, частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     Стаття 9. Тарифи на залiзничнi перевезення

     Встановлення тарифiв на перевезення вантажiв, пасажирiв, багажу, вантажобагажу залiзничним транспортом (за винятком примiських пасажирських перевезень) у межах України здiйснюється на пiдставi державної бюджетної, цiнової та тарифної полiтики у порядку, що визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Тарифи на перевезення пасажирiв i багажу у примiському сполученнi встановлюються АТ "Укрзалiзниця" за погодженням з мiсцевими органами виконавчої влади. При рiвнi тарифiв, що не забезпечують рентабельностi цих перевезень, збитки компенсуються iз мiсцевих бюджетiв.

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Тарифи на залiзничнi перевезення встановлюються з урахуванням iнвестицiйної складової.

(статтю 9 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою)

     Розроблення тарифiв на перевезення вантажiв, пасажирiв, вантажобагажу залiзничним транспортом у мiжнародному сполученнi, у тому числi транзитом, здiйснюється АТ "Укрзалiзниця". Тарифи на транзитнi перевезення встановлюються АТ "Укрзалiзниця" вiдповiдно до мiжнародних договорiв та законодавства України.

(частина четверта статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Розрахунки за роботи i послуги, пов'язанi з перевезенням вантажiв, пасажирiв, багажу, вантажобагажу, пошти, щодо яких не здiйснюється державне регулювання тарифiв, провадяться за вiльними тарифами, якi визначаються за домовленiстю сторiн у порядку, що не суперечить законодавству про захист економiчної конкуренцiї.

(частина п'ята статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003р. N 1294-IV)

     Для захисту iнтересiв окремих категорiй громадян на пасажирських перевезеннях, у тому числi примiських, можуть передбачатися пiльговi тарифи. Збитки залiзничного транспорту загального користування вiд їх використання вiдшкодовуються за рахунок державного або мiсцевих бюджетiв залежно вiд того, яким органом прийнято рiшення щодо введення вiдповiдних пiльг.

(частина шоста статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Стаття 10. Основи виробничо-фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi на залiзничному транспортi

     Пiдприємства залiзничного транспорту загального користування здiйснюють свою дiяльнiсть на основi поєднання принципiв державного регулювання та ринкових вiдносин.

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Економiчнi вiдносини АТ "Укрзалiзниця" та його залежних господарських товариств, порядок взаємодiї мiж ними, включаючи розподiл доходiв (прибутку) вiд перевезень, розрахунки за послуги та роботи, iншi розрахунки, пов'язанi з централiзованим постачанням товарно-матерiальних цiнностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об'єктiв залiзничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, здiйснюються з урахуванням єдиної технологiї роботи в порядку, що визначається АТ "Укрзалiзниця".

(частина друга статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Доходи залiзниць за перевезення вантажiв i пасажирiв у прямому сполученнi формуються з урахуванням їх конкретного внеску в процес перевезень. Органiзацiя розрахункiв за цi перевезення та використання рухомого складу здiйснюється через єдину систему розрахункiв шляхом вiдкриття єдиного поточного рахунку АТ "Укрзалiзниця" iз спецiальним режимом використання.

(частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.01.2002р. N 2921-III)

     Плани дiяльностi i перспективнi плани розвитку АТ "Укрзалiзниця" затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту.

(частина четверта статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Будiвництво i реконструкцiя магiстральних залiзничних лiнiй, об'єктiв мобiлiзацiйного призначення, придбання залiзничного рухомого складу для перевезень пасажирiв у поїздах далекого слiдування та мiсцевого сполучення здiйснюються у встановленому порядку за рахунок коштiв Державного бюджету України в межах лiмiтiв державних капiтальних вкладень, коштiв АТ "Укрзалiзниця", залучених коштiв.

(частина п'ята статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Будiвництво i реконструкцiя (у тому числi електрифiкацiя) залiзничних лiнiй, вокзалiв, пiшохiдних мостiв i тунелiв, пасажирських платформ та iнших об'єктiв залiзничного транспорту, пов'язаних з обслуговуванням населення регiону, придбання електропоїздiв та дизель-поїздiв для примiського сполучення здiйснюються за рахунок коштiв АТ "Укрзалiзниця" iз залученням коштiв мiсцевих бюджетiв, а також iнших не заборонених законодавством коштiв.

(частина шоста статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Будiвництво i реконструкцiя залiзничних станцiй та iнших об'єктiв залiзничного транспорту, пов'язаних з будiвництвом або реконструкцiєю промислових пiдприємств, здiйснюються за рахунок коштiв пiдприємств або коштiв, передбачених у Державному бюджетi України на зазначенi цiлi.

(частина сьома статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 22.05.2003р. N 860-IV)

     Частину восьму статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Розрахунки вiдправникiв i одержувачiв вантажу, вантажобагажу i пошти з пiдприємствами залiзничного транспорту загального користування за перевезення, додатковi збори за вантажнi операцiї i користування рухомим складом, а також за штрафи, пеню, неустойки здiйснюються в порядку, передбаченому Статутом залiзниць України, iншими актами законодавства України та мiжнародними договорами.

     Пiдприємства залiзничного транспорту загального користування мають право на заставу майна переданих їм для перевезень вантажiв для забезпечення гарантiї належної провiзної оплати та iнших платежiв за перевезення в порядку, що визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Частину одинадцяту статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Кабiнет Мiнiстрiв України щорiчно встановлює АТ "Укрзалiзниця" державне замовлення щодо перевезень пасажирiв i вантажiв, введення нових потужностей, модернiзацiї технiчних засобiв, порядку i розмiрiв видiлення необхiдних для цих потреб коштiв з Державного бюджету України.

Роздiл III
БЕЗПЕКА РУХУ, ОХОРОНА ВАНТАЖIВ ТА ОБ'ЄКТIВ НА ЗАЛIЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТI, ОРГАНIЗАЦIЯ ЙОГО РОБОТИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН

     Стаття 11. Безпека на залiзничному транспортi

     Пiдприємства залiзничного транспорту загального користування забезпечують безпеку життя i здоров'я громадян, якi користуються його послугами, а також безпеку руху поїздiв, охорону навколишнього природного середовища згiдно з чинним законодавством України.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Безпека руху поїздiв - комплекс органiзацiйних i технiчних заходiв, спрямованих на забезпечення безаварiйної роботи та утримання в постiйнiй справностi залiзничних споруд, колiй, рухомого складу, обладнання, механiзмiв i пристроїв.

     Розмiщення об'єктiв, пов'язаних з виробництвом, зберiганням, навантаженням, транспортуванням i розвантаженням вибухових, легкозаймистих, радiоактивних речовин i матерiалiв, отруйних та сильнодiючих хiмiчних речовин, визначається вiдповiдними будiвельними та санiтарними нормами i правилами стосовно об'єктiв, розташованих на землях залiзничного транспорту загального користування. Мiсця перетину залiзничних колiй трубопроводами, лiнiями зв'язку i електропередач, iншими комунiкацiями повиннi погоджуватися з АТ "Укрзалiзниця".

     Рухомий склад, обладнання та iншi технiчнi засоби, якi постачаються залiзничному транспорту, повиннi вiдповiдати вимогам безпеки руху, схоронностi вантажiв, охорони працi, екологiчної безпеки i мати вiдповiдний сертифiкат.

     Державний нагляд за безпекою руху поїздiв на залiзничному транспортi України здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина п'ята статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Стаття 12. Охорона вантажiв та об'єктiв на залiзничному транспортi

     Пiдприємства залiзничного транспорту загального користування забезпечують збереження вантажiв, багажу та вантажобагажу на шляху слiдування та на залiзничних станцiях згiдно з чинним законодавством України.

(частина перша статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Охорона вантажiв i об'єктiв залiзничного транспорту, нагляд за дотриманням вимог пожежної безпеки, лiквiдацiя пожеж на залiзничному транспортi загального користування, розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення i накладення адмiнiстративних стягнень здiйснюються вiдомчою воєнiзованою охороною АТ "Укрзалiзниця", працiвники якої пiд час виконання службових обов'язкiв мають права, якi передбаченi Положенням про вiдомчу воєнiзовану охорону АТ "Укрзалiзниця" та чинним законодавством України, застосовувати вогнепальну зброю та спецiальнi засоби (наручники, гумовi кийки, засоби зв'язування, сльозоточивi речовини) у випадках i порядку, передбачених чинним законодавством України, а також гарантiї правового та соцiального захисту.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2742-VI)

     Положення про вiдомчу воєнiзовану охорону АТ "Укрзалiзниця" затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Охорона захисних лiсонасаджень здiйснюється вiдомчою лiсовою охороною дистанцiй захисних лiсонасаджень, положення про яку затверджує АТ "Укрзалiзниця".

     Стаття 13. Органiзацiя роботи залiзничного транспорту в умовах надзвичайних обставин

     Органiзацiя роботи залiзничного транспорту загального користування в умовах надзвичайних обставин здiйснюється згiдно з чинним законодавством України.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     АТ "Укрзалiзниця" має право запроваджувати, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту, тимчасовi обмеження щодо перевезень в окремi райони пiд час стихiйного лиха, виникнення iнших надзвичайних обставин, скупчення нерозвантажених транспортних засобiв у пунктах призначення.

     Стаття 14. Мобiлiзацiйна пiдготовка залiзничного транспорту

     Мобiлiзацiйна пiдготовка залiзничного транспорту загального користування є важливим державним завданням щодо змiцнення безпеки держави i здiйснюється в мирний час з метою завчасної пiдготовки для забезпечення потреб Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, невiдкладних потреб суспiльного виробництва та населення у перевезеннях в особливий перiод.

     Фiнансування заходiв щодо мобiлiзацiйної пiдготовки залiзничного транспорту загального користування здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Управлiння мобiлiзацiйною пiдготовкою та цивiльною обороною на залiзничному транспортi загального користування здiйснюється АТ "Укрзалiзниця".

     Вiдповiдальнiсть за належний стан мобiлiзацiйної пiдготовки i цивiльної оборони на пiдприємствах, в установах та органiзацiях залiзничного транспорту загального користування несуть їх керiвники.

Роздiл IV
ТРУДОВI ВIДНОСИНИ I ДИСЦИПЛIНА ПРАЦIВНИКIВ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

     Стаття 15. Трудовi вiдносини працiвникiв залiзничного транспорту

     Трудовi вiдносини працiвникiв залiзничного транспорту загального користування регулюються на пiдставi Кодексу законiв про працю України, Положення "Про дисциплiну працiвникiв залiзничного транспорту України", iншими актами законодавства України про працю.

     Особливостi умов працi, соцiально-побутового i житлового забезпечення, режиму робочого часу та часу вiдпочинку окремих категорiй працiвникiв залiзничного транспорту загального користування, робота яких безпосередньо пов'язана з рухом поїздiв, встановлюються АТ "Укрзалiзниця" згiдно з чинним законодавством України за погодженням з галузевими профспiлками.

     Працiвники залiзничного транспорту загального користування, якi здiйснюють обслуговування пасажирiв, працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору. Перелiк категорiй працiвникiв залiзничного транспорту, якi працевлаштовуються за контрактною формою трудового договору, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Створення робочих мiсць для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю проводиться пiдприємствами залiзничного транспорту в розмiрi чотирьох вiдсоткiв вiд числа працiвникiв, зайнятих у пiдсобно-допомiжних роботах.

(частина четверта статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI, вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     Стаття 16. Соцiальний захист працiвникiв залiзничного транспорту

     Соцiальний захист працiвникiв залiзничного транспорту загального користування здiйснюється у встановленому порядку згiдно з чинним законодавством України.

     Працiвники залiзничного транспорту загального користування та члени їх сiмей (утриманцi) користуються правом на безплатний проїзд залiзничним транспортом. Порядок та умови надання цих та iнших пiльг встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України, колективними договорами та угодами.

     За працiвниками залiзничного транспорту загального користування, якi були переведенi на iншу роботу в цiй галузi або в iншi галузi внаслiдок трудового калiцтва чи професiйного захворювання або якщо вони вийшли на пенсiю по iнвалiдностi чи за вiком, зберiгаються право на безплатний проїзд залiзничним транспортом та iншi пiльги, якi встановленi законодавчими актами України для працiвникiв залiзничного транспорту, колективними договорами та угодами.

(частина третя статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Працiвникам залiзничного транспорту загального користування, якi вiдповiдно до чинного законодавства України потребують полiпшення житлових умов, на iндивiдуальне i кооперативне будiвництво або придбання житла пiдприємствами залiзничного транспорту загального користування може надаватися безвiдсотковий кредит на термiн до 20 рокiв за рахунок вiдповiдних власних коштiв.

(частина четверта статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Залiзничники та члени їх сiмей користуються у встановленому порядку безплатним медичним обслуговуванням у вiдомчих установах охорони здоров'я. Це право зберiгається за ними i пiсля виходу на пенсiю.

     Пенсiйне забезпечення працiвникiв залiзничного транспорту загального користування здiйснюється згiдно з чинним законодавством України.

     АТ "Укрзалiзниця" має право за рахунок власних коштiв створювати недержавний пенсiйний фонд та виплачувати залiзничникам галузеву пенсiю на пiдставi чинного законодавства України.

     Стаття 17. Дисциплiна, вирiшення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) на пiдприємствах залiзничного транспорту

     Дисциплiна працiвникiв залiзничного транспорту загального користування регулюється чинним законодавством України та Положенням "Про дисциплiну працiвникiв залiзничного транспорту України".

     Колективнi трудовi спори з питань впровадження на пiдприємствах залiзничного транспорту загального користування нових чи змiни iснуючих соцiально-економiчних умов працi i побуту, укладання та виконання колективних договорiв та iнших угод мiж власником або уповноваженим органом управлiння пiдприємством та трудовим колективом (колективом пiдроздiлу) або профспiлкою вирiшуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Роздiл V
ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ УКРАЇНИ ТА ВЗАЄМОДIЯ З IНШИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

     Стаття 18. Транспортне забезпечення зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України

     Пiдприємства залiзничного транспорту загального користування можуть виступати як суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi i здiйснювати її на пiдставi чинного законодавства України та мiжнародних договорiв України.

(частина перша статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Для забезпечення зовнiшньоекономiчних зв'язкiв України АТ "Укрзалiзниця" здiйснює мiжнароднi перевезення у прямому залiзничному, прямому змiшаному та непрямому мiжнародному сполученнях.

(частина друга статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Перевезення вантажiв i пасажирiв у прямому i непрямому мiжнародному i прямому змiшаному сполученнях регулюються чинним законодавством України i мiжнародними договорами України.

     АТ "Укрзалiзниця" при мiжнародних перевезеннях має право на вiдшкодування витрат, пов'язаних з додатковими послугами, що не передбаченi мiжнародними договорами, за рахунок вантажовiдправника i вантажоодержувача на основi договорiв.

(частина четверта статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi поставляють продукцiю на експорт з перевезеннями її залiзницями України, можуть вiдраховувати частину валютних коштiв залiзницям у рахунок провiзної плати та на вiдшкодування витрат на додатковi послуги.

     Обов'язковому продажу iноземної валюти та оподаткуванню коштiв в iноземнiй валютi, одержаних залiзницями за мiжнароднi перевезення, пiдлягають кошти, що залишилися у залiзниць пiсля вiдрахувань iноземним залiзницям, якi беруть участь у цих перевезеннях.

     Стаття 19. Розвиток iнфраструктури залiзничного транспорту щодо транспортного забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

(назва статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     АТ "Укрзалiзниця" повинно здiйснювати розвиток iнфраструктури транспортного забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, пiдвищувати пропускну i переробну спроможнiстьi прикордонних передаточних пунктiв, приводити парк рухомого складу i контейнерiв, що виходять на iноземну мережу залiзниць, у вiдповiднiсть з мiжнародними стандартами i вимогами.

(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Стаття 20. Мiжнародне спiвробiтництво у галузi залiзничного транспорту

     Здiйснення спiвробiтництва з органiзацiями залiзничного транспорту iноземних держав, правовий захист з питань залiзничного транспорту України та представництво iнтересiв України у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях залiзничного транспорту загального користування покладаються на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi транспорту.

(таття 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Стаття 21. Взаємовiдносини пiдприємств залiзничного транспорту з власниками залiзничних пiд'їзних колiй

     Вiдносини пiдприємств залiзничного транспорту з власниками залiзничних пiд'їзних колiй, порядок i умови експлуатацiї цих колiй, обiгу рухомого складу, що не належить до залiзничного транспорту загального користування, визначаються Статутом залiзниць України та укладеними на його основi договорами.

     Власники залiзничних пiд'їзних колiй, споруди та устаткування, вантажно-розвантажувальних комплексiв, якi не належать до залiзничного транспорту загального користування за своїми пропускними i вантажопереробними можливостями, повиннi забезпечувати необхiднi обсяги перевезень, навантаження i розвантаження транспортних засобiв, їх зберiгання та ефективне використання.

     Власники залiзничних пiд'їзних колiй здiйснюють їх утримання на рiвнi, що забезпечує безпеку виконання робiт, ефективне використання рухомого складу, збереження вагонного парку та вантажу, який перевозиться.

     Розвиток iснуючих i будiвництво нових станцiй залiзниць у зв'язку з будiвництвом або реконструкцiєю пiд'їзних колiй проводяться власниками цих колiй за свiй рахунок.

Роздiл VI
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ НА ЗАЛIЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТI

     Стаття 22. Права та обов'язки пiдприємств залiзничного транспорту

(назва статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     Пiдприємства залiзничного транспорту мають право:

(абзац перший частини першої статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     а) встановлювати межi зон пiдвищеної небезпеки;

     б) у разi несвоєчасної оплати за перевезення стягувати з вантажовiдправникiв (вантажоодержувачiв) пеню у розмiрi i порядку, встановлених Статутом залiзниць України;

     в) вимагати вiд вантажовiдправникiв та вантажоодержувачiв безумовного додержання вимог i норм щодо використання засобiв механiзацiї навантажувально-розвантажувальних робiт, тари, спецiалiзованих контейнерiв, якi виключають пошкодження рухомого складу, споруд та пристроїв колiйного господарства i забезпечують схороннiсть вантажiв.

     Права пiдприємств залiзничного транспорту (перевiзникiв) на прийнятi до перевезень вантажi захищаються нарiвнi з правами власникiв вантажу. Перевiзники мають право вимагати повернення вантажу, що перебуває в чужому незаконному володiннi, а також на вiдшкодування збиткiв, заподiяних розкраданням, знищенням чи його псуванням (для можливостi повернення власнику вантажу).

(частина друга статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4443-VI)

     У разi псування, знищення, розкрадання вантажу, власник якого невiдомий, шкода компенсується перевiзнику в порядку, встановленому Статутом залiзниць України.

     Перевiзники зобов'язанi забезпечувати: своєчасне якiсне перевезення пасажирiв, вантажiв, багажу, вантажобагажу та пошти; розвиток iнфраструктури залiзничного транспорту загального користування, транспортних послуг; схороннiсть вантажiв, що перевозяться; охорону навколишнього природного середовища вiд шкiдливого впливу залiзничного транспорту загального користування.

     Вiдшкодування збиткiв користувачам послуг залiзничного транспорту загального користування у разi порушення договiрних обов'язкiв здiйснюється в порядку, що встановляється Статутом залiзниць України i контролюється центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту.

     Перевiзники не мають права вiдмовляти пасажировi та вiдправниковi вантажу у перевезеннi, крiм випадкiв, передбачених Статутом залiзниць України.

     Стаття 221. Обов'язки пасажира i перевiзника пiд час перевезення пасажира у мiжнародному залiзничному сполученнi

     Пiд час перевезення у мiжнародному залiзничному сполученнi пасажир зобов'язаний мати належним чином оформленi документи, необхiднi для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, та пред'явити їх перевiзниковi на його вимогу.

     Перевiзник при перевезеннi пасажира у мiжнародному залiзничному сполученнi, крiм обов'язкiв, передбачених статтею 22 цього Закону, зобов'язаний до початку такого перевезення перевiрити наявнiсть у пасажира паспортного документа, що посвiдчує особу пред'явника, або документа, що його замiнює, та вiдмовити у перевезеннi пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхiднi документи.

(частина друга статтi 221 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2012р. N 5099-VI)

     Вiдмова перевiзника вiд договору мiжнародного залiзничного перевезення пасажира, який на його вимогу не пред'явив документи, зазначенi в частинi другiй цiєї статтi, не тягне за собою обов'язок перевiзника вiдшкодувати пасажиру заподiяну у зв'язку з цим шкоду.

(частина третя статтi 221 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5099-VI)

     За невиконання обов'язку перевiрити перед початком перевезення пасажира у мiжнародному залiзничному сполученнi наявнiсть у нього документiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхiдних документiв, перевiзник несе вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

(частина четверта статтi 221 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2012р. N 5099-VI)
(Закон доповнено статтею 221 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2010р. N 2753-VI)

     Стаття 23. Вiдповiдальнiсть за порушення договiрних зобов'язань пiд час перевезень

     У разi невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором про органiзацiю перевезень вантажiв перевiзники несуть вiдповiдальнiсть за неповну i несвоєчасну подачу вагонiв i контейнерiв для виконання плану перевезень, а вантажовiдправники - за невикористання наданих транспортних засобiв у порядку та розмiрах, що визначаються Статутом залiзниць України. Перевiзники також несуть вiдповiдальнiсть за зберiгання вантажу, багажу, вантажобагажу з моменту його прийняття i до видачi одержувачу, а також за дотримання термiну їх доставки в межах, визначених Статутом залiзниць України.

     За незбереження (втрату, нестачу, псування i пошкодження) прийнятого до перевезень вантажу, багажу, вантажобагажу перевiзники несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi фактично заподiяної шкоди, якщо не доведуть, що втрата, нестача, псування, пошкодження виникли з не залежних вiд них причин.

     Стаття 24. Вiдповiдальнiсть за пошкодження транспортних засобiв

     Вiдправники, одержувачi вантажiв та власники пiд'їзних колiй несуть матерiальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України за пошкодження контейнерiв i рухомого складу перевiзникiв, а перевiзники - за втрату i пошкодження транспортних засобiв, що їм не належать, у розмiрi фактично заподiяної шкоди.

     Стаття 25. Вiдшкодування збиткiв, заподiяних залiзничному транспорту

     Збитки, що виникли у разi порушення безперебiйної роботи та безпеки руху на залiзничному транспортi загального користування внаслiдок блокування його комунiкацiй та iнших навмисних незаконних дiй, збитки за пошкодження та знищення лiсонасаджень, iнженерних споруд, земляного полотна та колiй вiдшкодовуються винними юридичними та фiзичними особами в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

     Стаття 26. Акти, претензiї та позови

     Обставини, якi можуть служити пiдставою для майнової вiдповiдальностi перевiзникiв, вiдправникiв i одержувачiв вантажу, багажу, вантажобагажу, пасажирiв засвiдчуються актами.

     Вимоги вантажовiдправникiв, вантажоодержувачiв, пасажирiв до перевiзникiв щодо порушених прав i законних iнтересiв розглядаються в претензiйному чи позовному порядку.

(частина друга статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.06.2005р. N 2705-IV)

     Порядок i термiни складання актiв, пред'явлення i розгляду претензiй та позовiв визначаються Статутом залiзниць України вiдповiдно до чинного законодавства України.

Роздiл VII
ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 27. Мова службового дiловодства та спiлкування на залiзничному транспортi

     Службове дiловодство, облiкова, звiтна, комерцiйна i технiчна документацiя, телеграфний зв'язок, правова i науково-технiчна iнформацiя, а також iнформацiя i реклама на залiзничних станцiях, вокзалах, у поїздах та iнших мiсцях обслуговування пасажирiв, службове спiлкування на пiдприємствах, в установах та органiзацiях залiзничного транспорту, пов'язаних з рухом поїздiв, перевезенням пасажирiв i вантажiв, здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства України про мови та мiжнародних угод.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
4 липня 1996 року
N 273/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.