ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо досудового врегулювання спорiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1993 р., N 33, ст. 347; 1995 р., N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 44; 1997 р., N 25, ст. 171; 2000 р., N 30, ст. 233; 2001 р., N 11, ст. 56, N 31, ст. 147, N 36, ст. 188):

     1) у статтi 5:

     а) в частинi першiй слова "у випадках, передбачених цим Кодексом, а також" та слова "якщо це обумовлено договором" виключити;

     б) частину другу та четверту виключити;

     2) у частинi першiй статтi 7 слова "пiдлягає розгляду" замiнити словом "розглядається";

     3) статтю 9 виключити;

     4) у назвi статтi 10 слова "певної категорiї" виключити;

     5) у статтi 11:

     а) у назвi слова "певної категорiї" виключити;

     б) у частинi першiй слова "зазначений у частинi другiй статтi 5 цього Кодексу" виключити;

     в) у частинi другiй слова "повиннi вiдповiсти" замiнити словом "вiдповiдають";

     6) частину другу статтi 24 виключити;

     7) у частинi першiй статтi 26 слова "за умови вжиття заходiв досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу" виключити;

     8) у пунктi 6 частини другої статтi 54 слова "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу" замiнити словами "якщо такi проводилися";

     9) пункт 7 частини першої статтi 63, пункт 2 частини першої статтi 65, пункт 3 частини першої статтi 80, пункт 3 частини першої статтi 81 виключити.

     2. У Кодексi торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):

     1) частину третю статтi 58 пiсля слова "претензiї" доповнити словами "або позови";

     2) частину третю статтi 218 доповнити реченням такого змiсту: "Недотримання сторонами досудового порядку врегулювання спору не перешкоджає зверненню до суду в порядку, встановленому законом";

     3) у частинi першiй статтi 383 слово "обов'язковим" замiнити словом "можливим".

     3. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

     1) у статтi 222:

     а) у частинi шостiй слова "пiдлягає розгляду" замiнити словом "розглядається";

     б) частину дев'яту виключити;

     2) у статтi 315:

     а) у частинi першiй слово "обов'язковим" замiнити словом "можливим";

     б) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Перевiзник розглядає заявлену претензiю i повiдомляє заявника про задоволення чи вiдхилення її протягом трьох мiсяцiв, а щодо претензiї з перевезення у прямому змiшаному сполученнi - протягом шести мiсяцiв. Претензiї щодо сплати штрафу або премiї розглядаються протягом сорока п'яти днiв".

     4. У частинi першiй статтi 925 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) слова "є обов'язковим" замiнити словами "можливим є".

     5. У частинi другiй статтi 26 Закону України "Про залiзничний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "в претензiйно-позовному порядку" замiнити словами "в претензiйному чи позовному порядку".

     6. У першому реченнi пiдпункту 12.4.2 пункту 12.4 статтi 12 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88) слово "зобов'язаний" замiнити словом "може", а слова i цифри "протягом 30 календарних днiв пiсля закiнчення дiї таких обставин непереборної сили" виключити.

     7. У частинi першiй статтi 8 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1996 р., N 52, ст. 302; 2002 р., N 32, ст. 223):

     1) у пунктi 3 слова "коли позивачем не додержано встановленого для даної категорiї справ порядку досудового врегулювання спору або" виключити;

     2) у пунктi 4 слова "припинення провадження у справi, якщо справа не пiдлягає розглядовi в судах, або якщо заiнтересованою особою, яка звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорiї справ порядку попереднього позасудового розв'язання спору i можливiсть застосування цього порядку втрачено, якщо при цьому державне мито було вже стягнуто в доход бюджету" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
23 червня 2005 року
N 2705-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.