ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi перевiзникiв, якi здiйснюють мiжнароднi пасажирськi перевезення

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Повiтряному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274):

     1) статтю 60 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Перед початком мiжнародного перевезення пасажира перевiзник зобов'язаний перевiрити наявнiсть у нього документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, транзиту";

     2) статтю 64 доповнити частинами другою i третьою такого змiсту:

     "Повiтряний перевiзник зобов'язаний вiдмовити в мiжнародному перевезеннi пасажиру, який на вимогу перевiзника не пред'явив документи, необхiднi для в'їзду до держави прямування, транзиту.

     Припинення угоди на мiжнародне повiтряне перевезення пасажира на пiдставi частини другої цiєї статтi не тягне за собою обов'язок перевiзника вiдшкодувати пасажиру заподiяну у зв'язку з цим шкоду";

     3) доповнити статтею 901 такого змiсту:

     "Стаття 901. Вiдповiдальнiсть перевiзника пiд час виконання мiжнародного перевезення пасажира

     За невиконання обов'язку перевiрити перед початком мiжнародного перевезення пасажира наявнiсть у нього документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхiдних документiв, перевiзник несе вiдповiдальнiсть, передбачену законом".

     2. У Кодексi торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

     1) доповнити статтею 1871 такого змiсту:

     "Стаття 1871. Особливостi виконання договору мiжнародного морського перевезення пасажира

     Пiд час мiжнародного морського перевезення пасажир зобов'язаний мати належним чином оформленi документи для в'їзду до держави прямування, транзиту та пред'явити їх перевiзнику на його вимогу.

     Перед початком мiжнародного морського перевезення пасажира перевiзник зобов'язаний перевiрити наявнiсть у пасажира документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, транзиту, та вiдмовити у перевезеннi пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхiднi документи.

     Вiдмова перевiзника у мiжнародному морському перевезеннi пасажиру, який на його вимогу не пред'явив документи, необхiднi для в'їзду до держави прямування, транзиту, не тягне за собою обов'язок перевiзника вiдшкодувати пасажиру заподiяну у зв'язку з цим шкоду";

     2) статтю 193 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "За невиконання обов'язку перевiрити перед початком мiжнародного морського перевезення пасажира наявнiсть у нього документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхiдних документiв, перевiзник несе вiдповiдальнiсть, передбачену законом".

     3. Закон України "Про залiзничний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183; 2002 р., N 16, ст. 114; 2003 р., N 37, ст. 300; 2004 р., N 13, ст. 181, N 15, ст. 228; 2005 р., N 33, ст. 427; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 24, ст. 299) доповнити статтею 221 такого змiсту:

     "Стаття 221. Обов'язки пасажира i перевiзника пiд час перевезення пасажира у мiжнародному залiзничному сполученнi

     Пiд час перевезення у мiжнародному залiзничному сполученнi пасажир зобов'язаний мати належним чином оформленi документи, необхiднi для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, та пред'явити їх перевiзниковi на його вимогу.

     Перевiзник при перевезеннi пасажира у мiжнародному залiзничному сполученнi, крiм обов'язкiв, передбачених статтею 22 цього Закону, зобов'язаний до початку перевезення перевiрити наявнiсть у пасажира документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, та вiдмовити у перевезеннi пасажиру, який на його вимогу не пред'явив необхiднi документи.

     Вiдмова перевiзника вiд договору мiжнародного залiзничного перевезення пасажира, який на його вимогу не пред'явив документи, необхiднi для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, не тягне за собою обов'язок перевiзника вiдшкодувати пасажиру заподiяну у зв'язку з цим шкоду.

     За невиконання обов'язку перевiрити перед початком перевезення пасажира у мiжнародному залiзничному сполученнi наявнiсть у нього документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхiдних документiв, перевiзник несе вiдповiдальнiсть, передбачену законом".

     4. У Законi України "Про вiдповiдальнiсть за повiтрянi перевезення пасажирiв через державний кордон України без належних документiв для в'їзду в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 113):

     1) назву, преамбулу i статтю 1 викласти в такiй редакцiї:

"Про вiдповiдальнiсть перевiзникiв пiд час здiйснення мiжнародних пасажирських перевезень

     Цей Закон вiдповiдно до Протоколу про попередження i припинення торгiвлi людьми, особливо жiнками i дiтьми, i покарання за неї та Протоколу проти незаконного ввозу мiгрантiв по сушi, морю i повiтрю, що доповнюють Конвенцiю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй проти транснацiональної органiзованої злочинностi, Конвенцiї Ради Європи про заходи щодо протидiї торгiвлi людьми встановлює вiдповiдальнiсть перевiзникiв за невиконання обов'язку перевiрити перед початком мiжнародного пасажирського перевезення наявнiсть, але не справжнiсть, у пасажирiв документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажирiв через державний кордон України без необхiдних документiв, а також визначає порядок застосування цiєї вiдповiдальностi.

     Стаття 1. Вiдповiдальнiсть перевiзникiв пiд час здiйснення мiжнародних пасажирських перевезень

     Пiдприємства (їх об'єднання), установи, органiзацiї, фiзичнi особи - пiдприємцi, якi здiйснюють мiжнароднi пасажирськi перевезення (далi - перевiзники), за невиконання обов'язку перевiрити перед початком мiжнародного пасажирського перевезення наявнiсть у пасажира документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхiдних документiв, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за кожного такого пасажира, але не бiльше двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за одне перевезення.

     За наказом уповноваженої службової особи пiдроздiлу охорони державного кордону України перевiзник зобов'язаний вивезти пасажира, якому через вiдсутнiсть необхiдних документiв вiдмовлено у в'їздi в Україну, до держави, з якої пасажира було привезено, або до держави, яка видала йому паспортний документ, або знайти iнший спосiб вивезення такого пасажира за межi територiї України.

     Звернення пасажира, який є iноземцем або особою без громадянства, iз заявою про надання статусу бiженця чи про надання притулку в порядку, встановленому законом, не звiльняє перевiзника вiд вiдповiдальностi, передбаченої цим Законом за перевезення чи спробу перевезення такого пасажира через державний кордон України без необхiдних документiв.

     Перевiзник звiльняється вiд вiдповiдальностi, передбаченої цiєю статтею, якщо доведе, що документи, наданi йому пасажиром перед початком мiжнародного пасажирського перевезення, дали йому достатнi пiдстави вважати, що пасажир мав документи, необхiднi для в'їзду до держави прямування, транзиту";

     2) частину другу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiд iменi органiв охорони державного кордону України розглядати справи про правопорушення та накладати штрафи мають право начальники органiв охорони державного кордону України та їх заступники";

     3) в абзацi четвертому частини другої статтi 3, абзацi другому статтi 5, статтi 6, абзацi п'ятому частини третьої статтi 9, абзацi четвертому частини четвертої, частинi восьмiй статтi 12 та частинах другiй i третiй статтi 14 слово "повiтряний" в усiх вiдмiнках i числах виключити;

     4) у статтi 3:

     абзац п'ятий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка керує транспортним засобом, або представника перевiзника, у присутностi якого складено протокол";

     частини третю - п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Протокол пiдписується особою, яка його склала, i особою, яка керує транспортним засобом, або представником перевiзника, у присутностi якого складено протокол про правопорушення, а за наявностi свiдкiв протокол може бути пiдписано також i цими особами.

     У разi вiдмови особи, яка керує транспортним засобом, або представника перевiзника вiд пiдписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка керує транспортним засобом, або представник перевiзника має право надати пояснення i зауваження щодо змiсту протоколу, якi додаються до протоколу, а також викласти мотиви вiдмови вiд його пiдписання.

     Протокол складається у двох примiрниках. Перший примiрник разом з iншими документами, що стосуються справи, надсилається протягом трьох робочих днiв з дня вчинення правопорушення посадовiй особi, уповноваженiй накладати штраф. Другий примiрник вручається особi, яка керує транспортним засобом, або представнику перевiзника пiд розписку";

     5) пункт 3 частини першої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "3) державної реєстрацiї припинення перевiзника в результатi його лiквiдацiї (припинення пiдприємницької дiяльностi для перевiзника - фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з його смертю)".

     5. У Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 10 жовтня 2010 року N 2608-VI):

     1) у статтi 30:

     частину другу пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "забезпечувати перед початком пасажирського мiжнародного автомобiльного перевезення перевiрку наявностi у пасажирiв документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, та вiдмовляти у мiжнародному перевезеннi пасажирам, якi не пред'явили необхiднi документи".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим;

     частину третю пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "забезпечувати перед початком пасажирського мiжнародного автомобiльного перевезення перевiрку наявностi у пасажира документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, та вiдмовляти у мiжнародному перевезеннi пасажирам, якi на його вимогу не пред'явили необхiднi документи".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим i шостим;

     2) доповнити статтею 561 такого змiсту:

     "Стаття 561. Обов'язки автомобiльного перевiзника, автомобiльного самозайнятого перевiзника i пасажира пiд час пасажирського мiжнародного автомобiльного перевезення

     Пiд час здiйснення пасажирського мiжнародного автомобiльного перевезення автомобiльний перевiзник, автомобiльний самозайнятий перевiзник, крiм обов'язкiв, визначених статтею 40 цього Закону, зобов'язанi перед початком такого перевезення перевiрити наявнiсть у пасажирiв документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, та вiдмовити у перевезеннi пасажирам, якi на їх вимогу не пред'явили необхiднi документи.

     Пасажир пiд час мiжнародного автомобiльного перевезення, крiм обов'язкiв, визначених статтею 41 цього Закону, зобов'язаний мати належним чином оформленi документи, необхiднi для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, та пред'явити їх автомобiльному перевiзнику, автомобiльному самозайнятому перевiзнику на їх вимогу";

     3) статтю 60 доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "За невиконання обов'язку перевiрити перед початком пасажирського мiжнародного автомобiльного перевезення наявнiсть у пасажира документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, що призвело до перевезення чи спроби перевезення пасажира через державний кордон України без необхiдних документiв, автомобiльний перевiзник, автомобiльний самозайнятий перевiзник несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     Вiдмова автомобiльного перевiзника, автомобiльного самозайнятого перевiзника у мiжнародному автомобiльному перевезеннi пасажиру, який на вимогу автомобiльного перевiзника, автомобiльного самозайнятого перевiзника не пред'явив документи, необхiднi для в'їзду до держави прямування, держав за маршрутом слiдування, не тягне за собою обов'язок автомобiльного перевiзника, автомобiльного самозайнятого перевiзника вiдшкодувати пасажиру заподiяну у зв'язку з цим шкоду".

     6. Частину першу статтi 14 Закону України "Про прикордонний контроль" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 6, ст. 46) пiсля слiв "у зв'язку з" доповнити словами "вiдсутнiстю документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, транзиту, в передбачених законодавством випадках або у зв'язку з".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 90 днiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     визначити порядок забезпечення перевiзникiв, якi здiйснюють мiжнароднi пасажирськi перевезення, та органи охорони державного кордону України iнформацiєю про документи, необхiднi пасажирам для в'їзду в Україну та до вiдповiдних iноземних держав.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 грудня 2010 року
N 2753-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.