ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про вiдповiдальнiсть за повiтрянi перевезення пасажирiв через державний кордон України без належних документiв для в'їзду в Україну

     Цей Закон вiдповiдно до Конвенцiї про мiжнародну цивiльну авiацiю встановлює вiдповiдальнiсть пiдприємств (їх об'єднань), установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, якi здiйснюють мiжнароднi пасажирськi повiтрянi перевезення, за перевезення пасажирiв через державний кордон України без належних документiв для в'їзду в Україну, а також визначає порядок застосування цiєї вiдповiдальностi.

     Стаття 1. Вiдповiдальнiсть за повiтрянi перевезення пасажирiв через державний кордон України без належних документiв для в'їзду в Україну

     Пiдприємства (їх об'єднання), установи та органiзацiї, незалежно вiд форм власностi, якi здiйснюють мiжнароднi пасажирськi повiтрянi перевезення (далi - повiтрянi перевiзники), за перемiщення через державний кордон України пасажирiв-iноземцiв чи осiб без громадянства без документiв для в'їзду в Україну або з документами, оформленими з порушенням вимог, установлених законодавством України, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу вiд двохсот двадцяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за кожного такого пасажира.

     Звернення пасажира-iноземця або особи без громадянства iз заявою про надання статусу бiженця чи про надання притулку в порядку, встановленому законом, не звiльняє повiтряного перевiзника вiд вiдповiдальностi, передбаченої цим Законом, за його перевезення через державний кордон України без належних документiв.

     Сплата штрафу не звiльняє повiтряного перевiзника вiд обов'язку перевезення пасажира, якому вiдмовлено у в'їздi в Україну, в пункт посадки на повiтряне судно або в будь-яке iнше мiсце, в'їзд у яке йому дозволено.

     Стаття 2. Органи, що уповноваженi розглядати справи про правопорушення

     Справи про правопорушення, передбаченi статтею 1 цього Закону, розглядають вiдповiднi органи охорони державного кордону України.

     Вiд iменi органiв охорони державного кордону України розглядати справи про правопорушення та накладати штрафи мають право начальники органiв охорони державного кордону України, що здiйснюють прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України, вiдкритих для мiжнародного повiтряного сполучення.

     Стаття 3. Протокол про правопорушення

     Посадовою особою вiдповiдного органу охорони державного кордону України, яка виконує функцiї iз здiйснення прикордонного контролю, про вчинення правопорушення складається протокол.

     У протоколi зазначаються:

     дата i мiсце його складення;

     прiзвище, iм'я, по батьковi, посада особи, яка склала протокол;

     назва повiтряного перевiзника, його юридична адреса, розрахунковий рахунок, iдентифiкацiйний код, дата i мiсце реєстрацiї;

     прiзвище, iм'я, по батьковi представника повiтряного перевiзника, в присутностi якого складено протокол;

     прiзвище, iм'я, по батьковi свiдкiв (за наявностi);

     дата i мiсце вчинення правопорушення;

     нормативно-правовий акт, який передбачає вiдповiдальнiсть за дане правопорушення;

     iншi вiдомостi, необхiднi для вирiшення справи.

     Протокол пiдписується особою, яка його склала, i представником повiтряного перевiзника, в присутностi якого складено протокол про правопорушення, а за наявностi свiдкiв протокол може бути пiдписано також i цими особами.

     У разi вiдмови представника повiтряного перевiзника вiд пiдписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Представник повiтряного перевiзника має право подати пояснення i зауваження щодо змiсту протоколу, якi додаються до протоколу, а також викласти мотиви вiдмови вiд його пiдписання.

     Протокол складається в двох примiрниках. Перший примiрник разом з iншими документами, що стосуються справи, протягом трьох днiв з дня вчинення правопорушення надсилається посадовiй особi, уповноваженiй накладати штраф. Другий примiрник вручається представнику повiтряного перевiзника пiд розписку.

     Стаття 4. Обставини, що виключають провадження у справi про правопорушення

     Провадження у справi про правопорушення не може бути розпочато, а розпочате пiдлягає закриттю за таких обставин:

     1) вiдсутностi подiї правопорушення;

     2) скасування встановленої цим Законом вiдповiдальностi;

     3) лiквiдацiї повiтряного перевiзника.

     Стаття 5. Особи, якi беруть участь у розглядi справи про правопорушення

     Особами, якi беруть участь у розглядi справи, визнаються:

     представник повiтряного перевiзника;

     свiдки;

     експерт;

     перекладач;

     захисник.

     Стаття 6. Представник повiтряного перевiзника

     Справа про правопорушення розглядається в присутностi представника повiтряного перевiзника. В разi його вiдсутностi справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є данi про своєчасне сповiщення представника про мiсце i час розгляду справи i якщо вiд нього не надiйшло клопотання про вiдкладення розгляду.

     Представник повiтряного перевiзника, який бере участь у розглядi справи, має право:

     знайомитися з матерiалами справи та робити з них витяги;

     давати пояснення;

     подавати докази та брати участь у їх дослiдженнi;

     заявляти клопотання;

     користуватися правовою допомогою;

     виступати рiдною мовою i користуватися послугами перекладача, якщо не володiє мовою, якою ведеться провадження;

     оскаржити постанову у справi до суду.

     Стаття 7. Захисник

     У розглядi справи про правопорушення може брати участь захисник.

     Захисник має право:

     знайомитися з матерiалами справи;

     заявляти клопотання;

     за дорученням особи, яка його запросила, подавати вiд її iменi скарги на рiшення посадової особи органу охорони державного кордону України, яка розглядає справу;

     має iншi права, передбаченi законом.

     Стаття 8. Свiдок

     Як свiдок у справi про правопорушення може бути викликана кожна особа, про яку є данi, що їй вiдомi будь-якi обставини, що пiдлягають встановленню по данiй справi.

     На виклик посадової особи, яка розглядає справу, свiдок зобов'язаний:

     з'явитися в зазначений час;

     дати правдивi пояснення;

     повiдомити вiдоме йому по справi i вiдповiсти на поставленi запитання.

     Стаття 9. Експерт

     Для з'ясування та роз'яснення питань, що виникають пiд час розгляду справи i потребують спецiальних знань, посадова особа органу охорони державного кордону України призначає експерта.

     Експерт зобов'язаний з'явитися на виклик посадової особи i дати об'єктивний письмовий висновок у поставлених перед ним питаннях.

     Експерт має право:

     знайомитися з матерiалами справи, що стосуються предмета експертизи;

     заявляти клопотання про надання йому додаткових матерiалiв, необхiдних для дачi висновку;

     бути присутнiм при розглядi справи;

     з дозволу посадової особи, яка розглядає справу про правопорушення, ставити представнику повiтряного перевiзника та свiдкам запитання, що стосуються предмета експертизи.

     Стаття 10. Перекладач

     Перекладач призначається посадовою особою органу охорони державного кордону України, яка розглядає справу про правопорушення. Вiн повинен з'явитися на виклик посадової особи i зробити повно i точно доручений йому переклад.

     Стаття 11. Вiдшкодування витрат свiдкам, експертам i перекладачам

     Свiдкам, експертам i перекладачам вiдшкодовуються у встановленому порядку витрати, яких їх вони зазнали у зв'язку з явкою до посадової особи органу охорони державного кордону України, що розглядає справу про правопорушення.

     За особами, яких викликають як свiдкiв, експертiв i перекладачiв, зберiгається у встановленому порядку середнiй заробiток за мiсцем роботи за час їх вiдсутностi у зв'язку з явкою до посадової особи органу охорони державного кордону України, що розглядає справу про правопорушення.

     Стаття 12. Постанова у справi про правопорушення

     Посадова особа органу охорони державного кордону України, уповноважена накладати штрафи, приймає вiдповiдне рiшення протягом п'ятнадцяти днiв пiсля надходження протоколу про правопорушення та iнших матерiалiв справи. Рiшення оформляється постановою вiдповiдної особи.

     У справi про правопорушення посадова особа органу охорони державного кордону України виносить одну з таких постанов:

     1) про накладення штрафу;

     2) про закриття справи.

     Постанова про закриття справи виноситься за наявностi обставин, передбачених статтею 4 цього Закону.

     Постанова у справi про правопорушення повинна мiстити:

     найменування посади, прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, яка винесла постанову;

     дату розгляду справи;

     вiдомостi про повiтряного перевiзника, щодо якого розглядається справа;

     викладення обставин, установлених при розглядi справи;

     зазначення Закону, яким передбачається вiдповiдальнiсть за таке правопорушення;

     прийняте у справi рiшення;

     розрахунковий рахунок та установу банку, до якої можна сплатити штраф;

     вказiвку про порядок i строк її оскарження до суду.

     Постанова пiдписується посадовою особою органу охорони державного кордону України, яка розглянула справу.

     Постанова оголошується негайно пiсля закiнчення розгляду справи.

     Копiя постанови про накладення штрафу протягом трьох днiв вручається або надсилається перевiзнику, щодо якого її винесено.

     Копiю постанови про притягнення до вiдповiдальностi iноземного повiтряного перевiзника може бути надiслано через його представництво або уповноваженого представника в Українi.

     Стаття 13. Оскарження постанови про накладення штрафу

     Постанову про накладення штрафу, що прийнята посадовою особою, зазначеною у статтi 2 цього Закону, може бути оскаржено протягом десяти днiв з дня її винесення до мiсцевого суду за мiсцезнаходженням вiдповiдного органу охорони державного кордону України, рiшення якого є остаточним.

     Скарга подається начальнику органу охорони державного кордону України, який винiс постанову у справi про правопорушення, передбачене статтею 1 цього Закону. Скарга, що надiйшла, протягом трьох дiб надсилається разом iз справою до мiсцевого суду. При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до прийняття вiдповiдного рiшення судом.

     Стаття 14. Виконання рiшень про притягнення до вiдповiдальностi

     Сплата штрафiв, накладених згiдно iз цим Законом, провадиться у нацiональнiй валютi України.

     Iноземнi повiтрянi перевiзники можуть сплачувати штрафи в iноземнiй валютi в перерахунку за курсом Нацiонального банку України на день вчинення правопорушення.

     Сплата штрафу провадиться повiтряним перевiзником, який був притягнутий до вiдповiдальностi згiдно з цим Законом, протягом одного мiсяця з дня накладення штрафу, а в разi оскарження рiшення про його накладення - протягом мiсяця з дня вiдмови суду в задоволеннi скарги.

     Штраф, не сплачений у встановлений частиною третьою цiєї статтi строк, пiдлягає примусовому стягненню на умовах i в порядку, визначених Законом України "Про виконавче провадження".

     Суми стягнених штрафiв зараховуються до Державного бюджету України.

     Стаття 15. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Пункт 16 статтi 7 Закону України "Про Прикордоннi вiйська України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 7; 1996 р., N 37, ст. 167) викласти у такiй редакцiї:

     "16) у випадках, передбачених законами України, розглядати справи про правопорушення, накладати стягнення або передавати матерiали про правопорушення на розгляд iнших уповноважених органiв виконавчої влади або судiв".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом трьох мiсяцiв пiсля опублiкування цього Закону подати Верховнiй Радi України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
10 сiчня 2002 року
N 2920-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.