ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Прикордоннi вiйська України

Iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами
N 245/96-ВР вiд 18.06.96
N 1134-XIV вiд 08.10.99
N 2920-III вiд 10.01.2002
N 3111-III вiд 07.03.2002

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Завдання Прикордонних вiйськ України

     Головним завданням Прикордонних вiйськ України є забезпечення недоторканностi державного кордону України на сушi, морi, рiчках, озерах та iнших водоймах України, а також охорона виключної (морської) економiчної зони України.

(Стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     Стаття 2. Загальна структура Прикордонних вiйськ України

     Центральний орган управлiння Прикордонних вiйськ України - Державний комiтет у справах охорони державного кордону України є центральним органом виконавчої влади. Положення про Державний комiтет у справах охорони державного кордону України затверджується Президентом України. До складу Державного комiтету у справах охорони державного кордону України входить розвiдувальний орган, який вiдповiдно до закону України здiйснює розвiдувальну дiяльнiсть для забезпечення iнтересiв держави у сферах прикордонної та iммiграцiйної полiтики, а також в iнших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону та суверенних прав України у її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та на континентальному шельфi.

(Частина перша статтi 2 в редакцiї Закону N 3111-III вiд 07.03.2002)

     Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України є Командувачем Прикордонних вiйськ України. Вiн призначається на посаду та звiльняється з посади вiдповiдно до Конституцiї України Президентом України.

     Регiональними органами управлiння Прикордонних вiйськ України є напрями Прикордонних вiйськ України, якi очолюються командувачами вiйськ напрямiв.

     Органами охорони державного кордону є з'єднання та частини Прикордонних вiйськ України, якi виконують поставленi перед Прикордонними вiйськами України завдання щодо захисту державного кордону України та охорони її суверенних прав у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi.

     Органами забезпечення Прикордонних вiйськ України є вiдповiднi з'єднання, частини, установи, пiдприємства та навчальнi заклади, через якi безпосередньо здiйснюються матерiально-технiчне, медичне, кадрове та iншi види забезпечень дiяльностi Прикордонних вiйськ України.

(Стаття 2 в редакцiї Закону N 1134-XIV вiд 08.10.99)

     Стаття 3. Законодавство про Прикордоннi вiйська України

     Правовою основою дiяльностi Прикордонних вiйськ України є Конституцiя України, Закон "Про державний кордон України", цей Закон, iншi законодавчi акти, постанови i розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 4. Головнi принципи дiяльностi Прикордонних вiйськ України

     Дiяльнiсть Прикордонних вiйськ України будується на принципах законностi, гласностi, додержання прав i свобод громадян, взаємодiї з органами державної влади i управлiння, громадськими об'єднаннями, трудовими колективами i населенням. При виконаннi службових обов'язкiв вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ України керуються Конституцiєю i законами України. Дiяльнiсть будь-яких полiтичних партiй i рухiв у Прикордонних вiйськах України забороняється. Гласнiсть у дiяльностi Прикордонних вiйськ України забезпечується систематичним iнформуванням органiв державної влади i управлiння, громадських об'єднань, громадян, засобiв масової iнформацiї про стан охорони державного кордону i заходи щодо його змiцнення.

     Стаття 5. Забезпечення додержання законодавства у дiяльностi Прикордонних вiйськ України

     Прикордоннi вiйська України свою дiяльнiсть здiйснюють вiдповiдно до Конституцiї та законiв України. Нiякi надзвичайнi обставини чи вказiвки посадових осiб не можуть бути пiдставою для будь-яких незаконних дiй чи бездiяльностi прикордонникiв. Використання Прикордонних вiйськ України не за призначенням забороняється. У взаємовiдносинах iз громадянами вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ України повиннi виявляти високу культуру, витримку i тактовнiсть. Прикордоннi вiйська України в iнтересах охорони та захисту державного кордону можуть на основi чинного законодавства тимчасово обмежувати права i свободи громадян i зобов'язанi давати їм вiдповiднi пояснення з цього приводу. Прикордоннi вiйська України додержують вимог закону щодо права на юридичний захист та iнших прав затриманих i взятих пiд варту за пiдозрою у вчиненнi дiй, пов'язаних з порушенням державного кордону України. У встановлених законодавством випадках протягом двадцяти чотирьох годин про мiсце перебування затриманих i взятих пiд варту повiдомляють близьких родичiв, в разi необхiдностi вживають заходiв до негайного подання затриманим медичної, юридичної та iншої необхiдної допомоги.

II. ОБОВ'ЯЗКИ I ПРАВА ПРИКОРДОННИХ ВIЙСЬК УКРАЇНИ

     Стаття 6. Обов'язки Прикордонних вiйськ України

     При виконаннi покладених на них завдань Прикордоннi вiйська України зобов'язанi:

     1) припиняти будь-якi спроби незаконної змiни проходження державного кордону України на мiсцевостi;

     2) вiдбивати вторгнення на територiю України озброєних формувань, припиняти збройнi та iншi провокацiї на державному кордонi України, захищати вiд злочинних посягань населення i власнiсть у всiх її формах;

     3) вiдвертати i не допускати перетинання державного кордону України особами i транспортними засобами поза пунктами пропуску або iншими незаконними способами; виявляти i затримувати порушникiв державного кордону України;

     4) здiйснювати у встановлених пунктах i у встановленому порядку при наявностi належно оформлених документiв пропуск через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна;

     5) забезпечувати виконання зобов'язань, що випливають з мiжнародних договорiв України, з питань режиму державного кордону України та виключної (морської) економiчної зони України;

(Пункт 5 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     6) здiйснювати спiльнi заходи iз Службою нацiональної безпеки України в межах наданої їм компетенцiї з питань охорони державного кордону України, а також контролювати самостiйно чи разом з органами внутрiшнiх справ пiдтримання прикордонного режиму;

     7) контролювати спiльно з органами внутрiшнiх справ, керiвництвом аеропортiв (аеродромiв), вiдкритих для мiжнародних польотiв, прикордонних залiзничних станцiй, морських i рiчкових портiв, служб мiжнародних автомобiльних перевезень додержання встановленого режиму в пунктах пропуску через державний кордон України;

     8) здiйснювати контроль за додержанням усiма невiйськовими суднами i вiйськовими кораблями встановленого порядку плавання та перебування в територiальному морi України, внутрiшнiх водах України, а також частинi вод прикордонних рiчок, озер та iнших водойм, що належать Українi;

     9) подавати в районах проходження служби спецiально уповноваженим на те державним органам i посадовим особам необхiдну допомогу в їх дiяльностi по контролю за збереженням природних ресурсiв, додержанням правил промислової та iншої дiяльностi, по охоронi природного середовища i континентального шельфу;

     10) здiйснювати охорону дипломатичних представництв України, постiйних представництв України при мiжнародних органiзацiях i консульських установ України в iноземних державах;

(Статтю 6 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     11) у вiдповiдностi з чинним законодавством України забезпечувати систему особливих заходiв щодо захисту вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України, якi беруть безпосередню участь в оперативно-розшуковiй дiяльностi та здiйсненнi контролю за перемiщенням людей, транспортних засобiв, товарiв та iнших предметiв чи речовин через державний i митний кордон України, вiд посягань на життя, здоров'я, житло i майно зазначених осiб та їх близьких родичiв у зв'язку iз службовою дiяльнiстю цих вiйськовослужбовцiв;

(Статтю 6 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     12) здiйснювати взаємодiю при охоронi державного кордону з вiдповiдними органами, вiйськовими формуваннями iноземних держав у порядку, який встановлюється мiжнародними договорами та актами законодавства України.

(Статтю 6 доповнено пунктом 12 згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     Стаття 7. Права Прикордонних вiйськ України

     У межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон України, а також на територiї, де прикордонну смугу та контрольований прикордонний район не встановлено, але Прикордоннi вiйська України здiйснюють охорону державного кордону України або прилеглої до охоронюваного Прикордонними вiйськами України узбережжя моря територiї району, мiста, селища, сiльради, в територiальному морi України, внутрiшнiх водах, що належать Українi, Прикордоннi вiйська України мають право:

(Абзац перший статтi 7 в редакцiї Закону N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     1) розташовувати прикордоннi наряди, пересуватися при виконаннi службових обов'язкiв по будь-яких дiлянках мiсцевостi, користуватися безоплатно всiма видами мiського пасажирського транспорту (крiм таксi), залiзничного i водного транспорту примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв;

(Пункт 1 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     2) вести дiзнання у справах про порушення державного кордону України, здiйснювати оперативно-розшукову дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства;

     3) здiйснювати адмiнiстративне затримання осiб, якi порушили режим державного кордону України, прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України, на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхiдних випадках для встановлення особи i з'ясування обставин правопорушення - до трьох дiб з повiдомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти дiб з санкцiї прокурора, якщо правопорушники не мають документiв, якi посвiдчують їх особу, пiддавати затриманих особистому оглядовi, а також оглядати i при необхiдностi вилучати наявнi при них речi;

     4) здiйснювати на строки, передбаченi пунктом 3 цiєї статтi, адмiнiстративне затримання громадян України, iноземних громадян i осiб без громадянства, якi порушили державний кордон України, при вiдсутностi достатнiх пiдстав для порушення проти них кримiнальних справ, а якщо щодо цих осiб прийнято у встановленому порядку рiшення про передачу їх прикордонним властям сумiжної держави, з санкцiї прокурора затримувати цих осiб на час, необхiдний для їх передачi;

     5) тримати осiб, пiдданих адмiнiстративному затриманню, в iзоляторах тимчасового тримання або в iнших примiщеннях, спецiально обладнаних для цих цiлей. Про кожний випадок адмiнiстративного затримання, особистого огляду затриманого, огляду i вилучення речей, що є при ньому, складається протокол i повiдомляється прокурору;

     6) запрошувати осiб у пiдроздiли Прикордонних вiйськ України для з'ясування обставин порушення державного кордону України, його режиму, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України. У необхiдних випадках з'ясування обставин зазначених порушень може здiйснюватись i в iнших мiсцях;

     7) перевiряти у осiб, якi прямують через державний кордон України, документи про право в'їзду в Україну або виїзду з України, робити в них вiдповiднi вiдмiтки i при необхiдностi тимчасово їх вилучати; не пропускати через державний кордон України осiб, якi не мають дiйсних документiв на право в'їзду в Україну або виїзду з України, до належного оформлення ними документiв на право перетинання державного кордону України або до уточнення обставин втрати документiв громадянами України в перiод перебування за кордоном i встановлення їх особи;

     8) здiйснювати у встановленому порядку самостiйно або спiльно з митними установами огляд вантажiв та iншого майна осiб, якi прямують через державний кордон України;

     9) вилучати у встановленому порядку забороненi до ввезення в Україну або вивезення з України предмети, а також предмети контрабанди, якi перемiщаються через державний кордон України;

     10) проводити у встановленому порядку огляд транспортних засобiв, що прямують через державний кордон України, i вантажiв, що на них перевозяться, супроводжувати транспортнi засоби прикордонними нарядами;

     11) визначати спiльно з заiнтересованими пiдприємствами, установами та органiзацiями мiсця i тривалiсть зупинок (стоянок) транспортних засобiв закордонного прямування в пунктах пропуску через державний кордон України;

     12) забороняти сходити на берег i перебувати на березi членам екiпажiв iноземних невiйськових суден та iншим особам, якi перебувають на них i якi допустили правопорушення при плаваннi та перебуваннi в територiальному морi України, внутрiшнiх водах України, а також пiд час стоянки суден у портах України;

     13) обмежувати у випадках, якi спричиняються обставинами, пов'язаними з забезпеченням охорони державного кордону України, провадження рiзних робiт у прикордоннiй смузi, за винятком робiт на будовах, здiйснюваних вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, на будовах державного значення i проведення заходiв, зв'язаних iз стихiйним лихом та особливо небезпечними iнфекцiйними хворобами;

     14) використовувати засоби електричного зв'язку мiнiстерств, iнших органiв державного управлiння, транспортнi засоби пiдприємств, установ, органiзацiй пiд час вiдбиття вторгнень на територiю України, припинення збройних та iнших провокацiй на державному кордонi України, розшуку i затримання порушникiв державного кордону України, а також в iнших випадках, спричинених обставинами, на умовах, погоджених у встановленому порядку;

     15) здiйснювати iншi дiї щодо охорони державного кордону України, виключної (морської) економiчної зони вiдповiдно до законодавства України, її мiжнародних договорiв. У необхiдних випадках, зв'язаних з розшуком i затриманням порушникiв державного кордону України, Прикордоннi вiйська України можуть здiйснювати на територiї України наданi їм права i за межами зазначених у цiй статтi територiй, прикордонної смуги i пунктiв пропуску через державний кордон України;

(Пункт 15 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     16) у випадках, передбачених законами України, розглядати справи про правопорушення, накладати стягнення або передавати матерiали про правопорушення на розгляд iнших уповноважених органiв виконавчої влади або судiв;

(Статтю 7 доповнено пунктом 16 згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96, в редакцiї Закону N 2920-III вiд 10.01.2002)

     17) у випадках i в порядку, встановлених законодавством України, не допускати в'їзду в Україну iноземних громадян, а також виїзду з неї громадян України та iноземних громадян;

(Статтю 7 доповнено пунктом 17 згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     18) використовувати в порядку, передбаченому законодавством України, земельнi дiлянки;

(Статтю 7 доповнено пунктом 18 згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     19) одержувати безоплатно за письмовими запитами начальника розвiдувального органу Державного комiтету у справах охорони державного кордону України командирiв вiйськових частин та начальникiв оперативно-розшукових пiдроздiлiв вiд державних органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, а також об'єднань громадян iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на вiйська обов'язкiв, за винятком випадкiв, коли законодавством України встановлено спецiальний порядок одержання iнформацiї;

(Статтю 7 доповнено пунктом 19 згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 3111-III вiд 07.03.2002)

     20) використовувати у порядку, встановленому законодавством України, водний i повiтряний простiр України, морськi та рiчковi порти, аеропорти та аеродроми (посадочнi майданчики), розташованi на територiї України, незалежно вiд їх вiдомчої належностi i призначення; одержувати навiгацiйну, метеорологiчну, гiдрографiчну та iншу iнформацiю, необхiдну для забезпечення польотiв i кораблеводiння, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(Статтю 7 доповнено пунктом 20 згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     21) здiйснювати спецiальнi заходи забезпечення безпеки вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України та їх близьких родичiв, недоторканностi житла, а також збереження їх майна згiдно з чинним законодавством України.

(Статтю 7 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     Стаття 8. Застосування зброї, бойової технiки та спецiальних засобiв пiд час охорони державного кордону України i виключної (морської) економiчної зони

     Прикордоннi вiйська України i Вiйська повiтряної оборони України у порядку, передбаченому законодавством України, пiд час охорони державного кордону України i виключної (морської) економiчної зони мають право застосовувати зброю, бойову технiку та спецiальнi засоби для:

     1) вiдбиття збройного нападу i вторгнення на територiю України вiйськових груп i банд, припинення збройних провокацiйних дiй на державному кордонi України;

     2) вiдбиття нападу та припинення опору неозброєних осiб, коли життю прикордонникiв або населенню загрожує небезпека i запобiгти їй iншими засобами немає можливостi;

     3) запобiгання викраденню повiтряних, морських та рiчкових суден, що належать Українi;

     4) захисту населення вiд збройних нападiв та iнших дiй, що становлять загрозу життю i здоров'ю людей, а також майну, коли iншi засоби захисту виявилися марними;

     5) запобiгання спробi втечi осiб, затриманих за порушення державного кордону України, у разi неможливостi перешкодити цьому iншим способом;

     6) запобiгання спробi порушникiв державного кордону України переховатися на територiї сумiжної держави або прорватися вглиб територiї України, коли всi iншi засоби для їх затримання вичерпано;

     7) подання допомоги кораблям Прикордонних вiйськ України пiд час вiдбиття збройного нападу на них, припинення ворожих дiй iноземних суден щодо українського узбережжя, українських пiдводних та надводних об'єктiв або для припинення збройного опору суден - порушникiв державного кордону України.

     У разi необхiдностi можуть застосовуватися зброя i бойова технiка Вiйськово-Морських Сил України та iнших видiв Збройних Сил України в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зброя, бойова технiка та спецiальнi засоби застосовуються пiд час охорони державного кордону України i виключної (морської) економiчної зони України в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Стаття 8 в редакцiї Закону N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

III. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ I РОБОТА ЗА ДОГОВОРОМ У ПРИКОРДОННИХ ВIЙСЬКАХ УКРАЇНИ

     Стаття 9. Особовий склад Прикордонних вiйськ України

     Особовий склад Прикордонних вiйськ України складається з вiйськовослужбовцiв та працiвникiв за трудовим договором. Чисельнiсть Прикордонних вiйськ України затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України. Особи, якi проходять службу в Прикордонних вiйськах України, є вiйськовослужбовцями, приймають присягу на вiрнiсть Українi, мають єдинi для Збройних Сил України вiйськовi звання i знаки розрiзнення. Формений одяг вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Державного комiтету у справах охорони державного кордону України. Вiйськовослужбовцям i працiвникам за трудовим договором Прикордонних вiйськ України видаються посвiдчення встановленого зразка, вiйськовослужбовцям строкової служби - вiйськовi квитки. Проходження служби у Прикордонних вiйськах України здiйснюється вiдповiдно до Положення про проходження вiйськової служби громадянами України, та вiйськових статутiв.

(Частина перша статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     На строкову вiйськову службу в Прикордоннi вiйська України призиваються громадяни України вiдповiдно до Закону України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу". На перiод служби у Прикордонних вiйськах України членство вiйськовослужбовцiв у будь-якiй полiтичнiй партiї, органiзацiї чи русi не допускається.

(Частина друга статтi 9 в редакцiї Закону N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     Пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї вiйськовослужбовцiв для Прикордонних вiйськ України здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про освiту" та iнших актiв законодавства України.

(Статтю 9 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     Для забезпечення професiйної освiти кадрiв Прикордонних вiйськ України створюються вiдповiднi навчальнi заклади.

(Статтю 9 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     Стаття 10. Робота за договором у Прикордонних вiйськах України

     Робота за договором працiвникiв у Прикордонних вiйськах України регулюється законодавством України про працю.

IV. СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ I ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ВIЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦIВ ПРИКОРДОННИХ ВIЙСЬК УКРАЇНИ

     Стаття 11. Соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України

     Вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ України пiд час виконання покладених на них обов'язкiв дiють як представники влади вiд iменi держави i перебувають пiд її захистом. Їх життя, честь i гiднiсть охороняються законом.

     Держава гарантує соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України та членiв їх сiмей вiдповiдно до законодавства України.

     Соцiальний захист працiвникiв, якi уклали трудовий договiр iз Прикордонними вiйськами України, забезпечується на загальних пiдставах вiдповiдно до законодавства про працю України.

(Стаття 11 в редакцiї Закону N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     Стаття 12. Вiдповiдальнiсть вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України

     Вiйськовослужбовцi Прикордонних вiйськ України самостiйно приймають рiшення в межах своїх повноважень, визначених цим Законом та iншими актами законодавства України. За протиправнi дiї вони несуть вiдповiдальнiсть у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПРИКОРДОННИХ ВIЙСЬК УКРАЇНИ

     Стаття 13. Контроль Верховної Ради України за дiяльнiстю Прикордонних вiйськ України

     Парламентський контроль за дiяльнiстю Прикордонних вiйськ України, дотриманням ними чинного законодавства здiйснюється Комiсiєю Верховної Ради України з питань оборони i державної безпеки.

     Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України систематично iнформує Верховну Раду України, Президiю Верховної Ради України та Комiсiю Верховної Ради України з питань оборони i державної безпеки про виконання Прикордонними вiйськами України покладених на них завдань та чинного законодавства, забезпечення прав i свобод людини.

     Державний комiтет у справах охорони державного кордону України у порядку, встановленому законодавством України, зобов'язаний вiдповiдати на запити постiйних i тимчасових комiсiй Верховної Ради України та народних депутатiв України.

     Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України щорiчно подає Верховнiй Радi України письмовий звiт про дiяльнiсть Прикордонних вiйськ України.

     Стаття 14. Контроль Президента України за дiяльнiстю Прикордонних вiйськ України

     Контроль за дiяльнiстю Прикордонних вiйськ України здiйснюється Президентом України.

     Постiйний контроль за дотриманням законодавства України в дiяльностi Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, управлiнь, з'єднань i частин Прикордонних вiйськ України та конституцiйних прав громадян здiйснюється Президентом України.

     Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України систематично iнформує Президента України, Раду нацiональної безпеки України з основних питань своєї дiяльностi. Порядок подання такої iнформацiї встановлюється Президентом України.

     Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України щорiчно подає Президенту України письмовий звiт про дiяльнiсть Прикордонних вiйськ України.

     Стаття 15. Вiдомчий контроль за адмiнiстративно-господарською i фiнансовою дiяльнiстю Прикордонних вiйськ України

     Вiдомчий контроль за адмiнiстративно-господарською i фiнансовою дiяльнiстю Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, управлiнь, з'єднань i частин Прикордонних вiйськ України здiйснюється у порядку, визначеному Президентом України.

(Закон доповнено роздiлом V згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

     Стаття 16. Нагляд за додержанням законностi у дiяльностi Прикордонних вiйськ України

     Нагляд за додержанням законностi у дiяльностi Прикордонних вiйськ України здiйснюється Генеральним прокурором України та пiдпорядкованими йому прокурорами.

(Статтю 13 вважати статтею 16 роздiлу п'ятого згiдно iз Законом N 245/96-ВР вiд 18.06.96)

 

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ,
4 листопада 1991 року
N 1779-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.