ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 червня 1996 року N 245/96-ВР,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 20 травня 2008 року N 289-VI,
вiд 16 квiтня 2009 року N 1276-VI,
вiд 5 листопада 2009 року N 1710-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 18 вересня 2012 року N 5290-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 4 жовтня 2016 року N 1641-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 29 жовтня 2019 року N 232-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1664-IX

(У текстi Закону слова "громадська органiзацiя" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "громадське об'єднання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 15 липня 2021 року N 1664-IX)

     Україна, керуючись Конституцiєю України, Декларацiєю про державний суверенiтет України та Актом проголошення незалежностi України, неухильно проводить полiтику миру, виступає за змiцнення безпеки народiв України виходячи iз принципiв непорушностi державних кордонiв, якi є вiдображенням територiальної цiлiсностi, полiтичної та економiчної незалежностi, суверенiтету та єдностi України. Державний кордон України є недоторканним. Будь-якi порушення його рiшуче припиняються.

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Державний кордон України

     Державний кордон України є лiнiя i вертикальна поверхня, що проходить по цiй лiнiї, якi визначають межi територiї України - сушi, вод, надр, повiтряного простору.

     Стаття 2. Визначення державного кордону України i забезпечення його охорони

     Державний кордон України визначається Конституцiєю та законами України, а також мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Захист державного кордону України є невiд'ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення нацiональної безпеки i полягає у скоординованiй дiяльностi вiйськових формувань та правоохоронних органiв держави, органiзацiя i порядок дiяльностi яких визначаються законом. Ця дiяльнiсть провадиться в межах наданих їм повноважень шляхом вжиття комплексу полiтичних, органiзацiйно-правових, дипломатичних, економiчних, вiйськових, прикордонних, iммiграцiйних, розвiдувальних, контррозвiдувальних, оперативно-розшукових, природоохоронних, санiтарно-карантинних, екологiчних, технiчних та iнших заходiв.

     Координацiя дiяльностi вiйськових формувань та правоохоронних органiв держави iз захисту державного кордону здiйснюється Державною прикордонною службою України.

     Охорона державного кордону України є невiд'ємною складовою загальнодержавної системи захисту державного кордону i полягає у здiйсненнi Державною прикордонною службою України на сушi, морi, рiчках, озерах та iнших водоймах, а також Збройними Силами України у повiтряному та пiдводному просторi вiдповiдно до наданих їм повноважень заходiв з метою забезпечення недоторканностi державного кордону України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України у межах своїх повноважень вживає заходiв щодо забезпечення захисту та охорони державного кордону i територiї України.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.96р. N 245/96-ВР, у редакцiї Закону України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Стаття 3. Встановлення державного кордону України

     Державний кордон України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, встановлюється:

     1) на сушi - по характерних точках i лiнiях рельєфу або ясно видимих орiєнтирах;

     2) на морi - по зовнiшнiй межi територiального моря України;

     3) на судноплавних рiчках - по серединi головного фарватеру або тальвегу рiчки; на несудноплавних рiчках (ручаях) - по їх серединi або по серединi головного рукава рiчки; на озерах та iнших водоймах - по прямiй лiнiї, що з'єднує виходи державного кордону України до берегiв озера або iншої водойми. Державний кордон України, що проходить по рiчцi (ручаю), озеру чи iншiй водоймi, не перемiщується як при змiнi обрису їх берегiв або рiвня води, так i при вiдхиленнi русла рiчки (ручаю) в той чи iнший бiк;

     4) на водосховищах гiдровузлiв та iнших штучних водоймах - вiдповiдно до лiнiї державного кордону України, яка проходила на мiсцевостi до їх заповнення;

     5) на залiзничних i автодорожнiх мостах, греблях та iнших спорудах, що проходять через прикордоннi дiлянки судноплавних i несудноплавних рiчок (ручаїв), - по серединi цих споруд, або по їх технологiчнiй осi, незалежно вiд проходження державного кордону України на водi.

     Стаття 4. Позначення державного кордону України

     Державний кордон України на мiсцевостi позначається ясно видимими прикордонними знаками, форми, розмiр i порядок встановлення яких визначаються законодавством України i мiжнародними договорами України.

     Затвердження документiв демаркацiї державного кордону України здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України

(статтю 4 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 20.05.2008р. N 289-VI)

     Зберiгання документiв демаркацiї державного кордону України здiйснює Державна прикордонна служба України в установленому законодавством України порядку.

(статтю 4 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 20.05.2008р. N 289-VI)

     Стаття 5. Територiальне море України

     До територiального моря України належать прибережнi морськi води шириною 12 морських миль, вiдлiчуваних вiд лiнiї найбiльшого вiдпливу як на материку, так i на островах, що належать Українi, або вiд прямих вихiдних лiнiй, якi з'єднують вiдповiднi точки. Географiчнi координати цих точок затверджуються в порядку, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. В окремих випадках iнша ширина територiального моря України може встановлюватись мiжнародними договорами України, а при вiдсутностi договорiв - вiдповiдно до загальновизнаних принципiв i норм мiжнародного права.

     Стаття 6. Внутрiшнi води України

     До внутрiшнiх вод України належать:

     1) морськi води, розташованi в бiк берега вiд прямих вихiдних лiнiй, прийнятих для вiдлiку ширини територiального моря України;

     2) води портiв України, обмеженi лiнiєю, яка проходить через постiйнi портовi споруди, якi найбiльше виступають у бiк моря;

     3) води заток, бухт, губ i лиманiв, гаваней i рейдiв, береги яких повнiстю належать Українi, до прямої лiнiї, проведеної вiд берега до берега в мiсцi, де з боку моря вперше утворюється один або кiлька проходiв, якщо ширина кожного з них не перевищує 24 морських миль;

     4) води заток, бухт, губ i лиманiв, морiв i проток, що iсторично належать Українi;

     5) обмежена лiнiєю державного кордону частина пiдземних водних об'єктiв, а також вод рiчок, озер та iнших водойм, береги яких належать Українi.

(пункт 5 статтi 6 в редакцiї Закону України вiд 18.06.96р. N 245/96-ВР, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.10.2016р. N 1641-VIII)

     Стаття 7. Взаємовiдносини з сумiжними державами у прикордонних питаннях

     Прикордоннi питання з сумiжними державами вирiшуються Україною на основi взаємностi i добросусiдства вiдповiдно до цього Закону, iнших актiв законодавства України i мiжнародних договорiв України.

II. РЕЖИМ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

     Стаття 8. Визначення режиму державного кордону України

     Режим державного кордону України - порядок перетинання державного кордону України, плавання i перебування українських та iноземних невiйськових суден i вiйськових кораблiв у територiальному морi та внутрiшнiх водах України, заходження iноземних невiйськових суден i вiйськових кораблiв у внутрiшнi води i порти України та перебування в них, утримання державного кордону України, провадження рiзних робiт, промислової та iншої дiяльностi на державному кордонi України - визначається цим Законом, iншими актами законодавства України i мiжнародними договорами України.

     Стаття 9. Перетинання державного кордону України

     Перетинання державного кордону України здiйснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку.

     Залiзничне, автомобiльне, морське, рiчкове, поромне, повiтряне та пiшохiдне сполучення через державний кордон України здiйснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до законодавства i мiжнародних договорiв України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством.

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI)

     Пункт пропуску через державний кордон України - це спецiально видiлена територiя на залiзничних та автомобiльних станцiях, у морських i рiчкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будiвель, споруд i технiчних засобiв, де здiйснюються прикордонний, митний та iншi види контролю i пропуск через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     Морськi та рiчковi невiйськовi судна i вiйськовi кораблi перетинають державний кордон України вiдповiдно до цього Закону, iнших актiв законодавства, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України i публiкуються в установленому порядку.

     Iноземнi невiйськовi судна i вiйськовi кораблi, якi зайшли в територiальне море або внутрiшнi води України з порушенням встановлених правил заходження в цi води, є порушниками режиму державного кордону (порушниками державного кордону України). Iноземнi пiдводнi човни та iншi пiдводнi транспортнi засоби є порушниками державного кордону України i в тих випадках, коли вони перетинають державний кордон України в пiдводному положеннi або перебувають у цьому положеннi пiд час плавання та перебування в територiальному морi та внутрiшнiх водах України.

     Повiтрянi судна перетинають державний кордон України у спецiально видiлених повiтряних коридорах вiдповiдно до цього Закону, iнших актiв законодавства, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України i публiкуються в установленому порядку. Перелiт державного кордону України поза повiтряними коридорами допускається тiльки з дозволу уповноважених на те державних органiв України.

     Порушниками порядку перетинання державного кордону України у повiтряному просторi (порушниками державного кордону України) є повiтрянi судна та iншi лiтальнi апарати, що перетнули державний кордон України без вiдповiдного дозволу компетентних органiв України або вчинили iншi порушення правил перельоту через державний кордон України.

     Порушенням державного кордону України є також перетинання його будь-якими технiчними або iншими засобами без вiдповiдного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

     Не є порушеннями правил перетинання державного кордону України вимушене перетинання державного кордону особами, транспортними засобами на сушi, заходження iноземних невiйськових суден i вiйськових кораблiв у територiальне море та внутрiшнi води України, вимушений влiт повiтряних суден та iнших лiтальних апаратiв, вчиненi в станi крайньої необхiдностi, а також за iнших вимушених обставин.

     Пiд час надзвичайних ситуацiй, зумовлених великими аварiями, катастрофами i стихiйним лихом, аварiйно-рятувальнi формування перетинають державний кордон України для локалiзацiї та лiквiдацiї таких ситуацiй у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

(стаття 9 в редакцiї Законiв Закону України вiд 18.06.96р. N 245, вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Стаття 10. Вилiт i посадка повiтряних суден

     Вилiт українських та iноземних повiтряних суден з територiї України, а також їх посадка пiсля вльоту на територiю України провадяться в аеропортах (на аеродромах), вiдкритих для мiжнародних польотiв, де є контрольно-пропускнi пункти органiв Державної прикордонної служби України i митнi органи. Iнший порядок вильоту i посадки повiтряних суден допускається тiльки з дозволу компетентних органiв України.

(стаття 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 11. Контроль при перетинаннi державного кордону України

     Особи, транспортнi засоби, вантажi та iнше майно, що перетинають державний кордон України, пiдлягають прикордонному i митному контролю. Контроль органiзовується та здiйснюється у встановленому актами законодавства України порядку. У вiдповiдних випадках та в порядку, встановленому актами законодавства України, здiйснюються також перевiрки рiвня iонiзуючого випромiнювання, фiтосанiтарний, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     У разi виявлення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України органами (пiдроздiлами) Державної прикордонної служби України транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна з перевищенням допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання для перевiрки дотримання вимог законодавства про радiацiйну безпеку та надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України таких транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна залучається уповноважена посадова особа державного органу, що здiйснює державний нагляд (контроль) у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(статтю 11 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Стаття 12. Пропуск осiб, транспортних засобiв, вантажiв через державний кордон України

(назва статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.11.2009р. N 1710-VI)

     Пропуск осiб, якi перетинають державний кордон України, здiйснюється органами Державної прикордонної служби України за дiйсними документами на право в'їзду на територiю України або виїзду з України. Пропуск транспортних засобiв, вантажiв через державний кордон України провадиться вiдповiдно до законодавства України i мiжнародних договорiв України. Вiдповiдно до мiжнародних договорiв України Кабiнетом Мiнiстрiв України може бути встановлено спрощений порядок пропуску осiб, транспортних засобiв, вантажiв через державний кордон України.

(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 05.11.2009р. N 1710-VI)

     Пропуск осiб, якi незаконно перетинають державний кордон України з намiром бути визнаними бiженцями чи особами, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, i у яких вiдсутнi документи, що посвiдчують особу, або якщо такi документи є фальшивими, здiйснюється без таких документiв.

(статтю 12 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5290-VI)

     Стаття 13. Мирний прохiд через територiальне море України

     Мирний прохiд через територiальне море України здiйснюється з метою його перетинання без заходження у внутрiшнi води України або з метою проходу у внутрiшнi води i порти України чи виходу з них у вiдкрите море. Прохiд вважається мирним, якщо при цьому не порушується мир, а також правопорядок або безпека України.

     Iноземнi невiйськовi судна та вiйськовi кораблi користуються правом мирного проходу через територiальне море України вiдповiдно до законодавства України i мiжнародних договорiв України.

     Iноземнi невiйськовi судна, здiйснюючи мирний прохiд, повиннi прямувати звичайним навiгацiйним курсом або курсом, рекомендованим компетентними органами України, а також морськими коридорами або вiдповiдно до схем подiлу руху. Морськi коридори i схеми подiлу руху вказуються на морських картах, що публiкуються у встановленому порядку. Капiтан iноземного невiйськового судна, яке порушило правила мирного проходу, несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.

     Iноземнi вiйськовi кораблi, а також пiдводнi транспортнi засоби здiйснюють мирний прохiд через територiальне море України в порядку, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. При цьому пiдводнi човни, iншi пiдводнi транспортнi засоби повиннi йти на поверхнi i пiд своїм прапором. У разi недодержання законодавства України, що стосується проходу iноземного невiйськового судна або вiйськового корабля (пiдводного човна, iншого пiдводного транспортного засобу) через територiальне море України, та нехтування звернутою до них вимогою про необхiднiсть додержання законодавства компетентнi органи України вправi зажадати вiд судна (корабля) негайно залишити територiальне море України.

     Стаття 14. Порядок заходження iноземних невiйськових суден та вiйськових кораблiв у внутрiшнi води i порти України

     Iноземнi невiйськовi судна можуть заходити на рейди i в порти України, вiдкритi для заходження таких суден. Перелiк вiдкритих для заходження iноземних невiйськових суден рейдiв i портiв, порядок заходження i перебування в них, провадження вантажних i пасажирських операцiй, сполучення суден з берегом, сходу на берег членiв екiпажу судна, вiдвiдання суден особами, якi не є членами екiпажу судна, та iншi правила, зв'язанi з заходженням iноземних невiйськових суден у внутрiшнi води i порти України, у частину вод прикордонних рiчок, озер та iнших водойм, що належать Українi, i перебуванням у цих водах, встановлюються законодавством України i правилами, що публiкуються у встановленому порядку. Iноземнi пiдводнi човни та iншi пiдводнi транспортнi засоби в разi заходження у внутрiшнi води, на рейди i в порти України повиннi перемiщуватися на поверхнi i пiд своїм прапором.

(частина перша статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Iноземнi вiйськовi кораблi, якщо не передбачено iншого порядку, заходять у внутрiшнi води i порти України вiдповiдно до правил їх вiдвiдування, що публiкуються у встановленому порядку.

     Стаття 15. Обов'язок iноземних невiйськових суден i вiйськових кораблiв додержувати у водах України навiгацiйних та iнших правил

     Iноземнi невiйськовi судна i вiйськовi кораблi пiд час плавання i перебування в територiальному морi i внутрiшнiх водах України зобов'язанi додержувати правил радiозв'язку, навiгацiйних, портових, митних, санiтарних та iнших правил. Iноземнi невiйськовi судна i вiйськовi кораблi в разi вимушеного заходження в територiальне море, внутрiшнi води України або у разi вимушеного недодержання правил плавання i перебування в цих водах зобов'язанi негайно повiдомити про це адмiнiстрацiю найближчого порту України.

     Стаття 16. Заборона промислової, дослiдної та пошукової дiяльностi iноземних невiйськових суден i вiйськових кораблiв у водах України

     Будь-яка промислова, дослiдна i пошукова дiяльнiсть iноземних невiйськових суден та вiйськових кораблiв у територiальному морi i внутрiшнiх водах України забороняється, за винятком випадкiв, коли така дiяльнiсть здiйснюється з дозволу компетентних органiв України або на пiдставi мiжнародних договорiв України.

     Стаття 17. Заборона плавання i перебування невiйськових суден i вiйськових кораблiв в окремих районах вод України

     У територiальному морi України, внутрiшнiх водах України рiшенням компетентних органiв України можуть бути встановленi райони, в яких тимчасово забороняється плавання i перебування українських та iноземних невiйськових суден i вiйськових кораблiв.

     Про встановлення таких районiв оголошується у встановленому порядку.

     Стаття 18. Порядок здiйснення господарської дiяльностi на державному кордонi України

     Судноплавство, користування водними об'єктами для потреб лiсосплаву та iншi види водокористування, створення рiзних гiдроспоруд, провадження iнших робiт у внутрiшнiх водах України, користування землею, лiсами, тваринним свiтом, ведення гiрничої справи, геологiчних розвiдувань та iнша господарська дiяльнiсть на державному кордонi України провадяться вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних договорiв України i здiйснюються таким чином, щоб забезпечувався належний порядок на державному кордонi України. Компетентними органами України за погодженням з органами Державної прикордонної служби України з урахуванням мiсцевих умов установлюється порядок здiйснення всiх видiв господарської дiяльностi на державному кордонi України.

(стаття 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Стаття 19. Тимчасове припинення сполучення через державний кордон України у разi загрози поширення iнфекцiйних хвороб. Карантин

     У разi загрози поширення особливо небезпечних iнфекцiйних хвороб на територiї України або iноземної держави сполучення через державний кордон України на загрожуючих дiлянках за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України може бути тимчасово обмежено чи припинено, або встановлено карантин для людей, тварин, вантажiв, насiнного, садивного матерiалу та iншої продукцiї тваринного i рослинного походження, що перетинають державний кордон України.

     Стаття 20. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Стаття 21. Прикордоннi представники України

     Для вирiшення питань, пов'язаних з пiдтриманням режиму державного кордону України, виконання мiжнародних договорiв iз цього питання, створення умов для мирного розв'язання прикордонних конфлiктiв та iнцидентiв на певнiй дiлянцi державного кордону України з особового складу Державної прикордонної служби України в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку призначаються прикордоннi представники України, а також їх заступники.

     Прикордоннi представники України та їх заступники у своїй дiяльностi керуються Конституцiєю i законами України та мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також iншими актами законодавства.

     У межах прикордонної смуги з метою забезпечення нацiональної безпеки i оборони, дотримання режиму державного кордону вiйськовим частинам Державної прикордонної служби України для будiвництва, облаштування та утримання iнженерно-технiчних i фортифiкацiйних споруд, огорож, прикордонних знакiв, прикордонних просiк, комунiкацiй надаються в постiйне користування земельнi дiлянки шириною 30 - 50 метрiв уздовж лiнiї державного кордону на сушi, по берегу української частини прикордонної рiчки, озера або iншої водойми.

(статтю 22 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 29.10.2019р. N 232-IX, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     Прикордоннi представники України або їх заступники для виконання своїх обов'язкiв можуть перетинати державний кордон України в будь-якому мiсцi на встановленiй дiлянцi i в будь-який час на пiдставi спецiальних повноважень, що надаються Головою Державної прикордонної служби України на певний перiод часу.

     Перетинання державного кордону України прикордонними представниками України або їх заступниками здiйснюється згiдно iз законодавством та мiжнародними договорами України.

     Не врегульованi прикордонними представниками України або їх заступниками питання вирiшуються у дипломатичному порядку.

(стаття 21 у редакцiї Закону України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

III. ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ

     Стаття 22. Прикордонна смуга та контрольованi прикордоннi райони

     З метою забезпечення на державному кордонi України належного порядку Кабiнетом Мiнiстрiв України встановлюється прикордонна смуга, а також можуть установлюватися контрольованi прикордоннi райони.

     Прикордонна смуга встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону України на його сухопутних дiлянках або вздовж берегiв прикордонних рiчок, озер та iнших водойм з урахуванням особливостей мiсцевостi та умов, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. До прикордонної смуги не включаються населенi пункти i мiсця масового вiдпочинку населення.

     Контрольованi прикордоннi райони встановлюються, як правило, в межах територiї району, мiста, селища, сiльради, прилеглої до державного кордону України або до узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної служби України. До контрольованого прикордонного району включаються також територiальне море України, внутрiшнi води України i частина вод прикордонних рiчок, озер та iнших водойм України i розташованi в цих водах острови.

(частина третя статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)
(стаття 22 в редакцiї Закону України вiд 18.06.96р. N 245/96-ВР)

     Стаття 23. Прикордонний режим

     У прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, встановлюється прикордонний режим, який регламентує вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства України правила в'їзду, перебування, проживання, пересування громадян України та iнших осiб, провадження робiт, облiку та тримання на пристанях, причалах i в пунктах базування самохiдних та несамохiдних суден, їх плавання та пересування у внутрiшнiх водах України.

(частина перша статтi 23 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.06.96р. N 245/96-ВР, вiд 16.04.2009р. N 1276-VI)

     Передбачений частиною першою цiєї статтi порядок облiку i тримання самохiдних та несамохiдних суден на пристанях, причалах i в пунктах базування, їх плавання i пересування в територiальному морi i внутрiшнiх водах України поширюється i на територiю району, мiста, селища, сiльради, що прилягає до державного кордону України або до узбережжя моря, яке охороняється органами Державної прикордонної служби України, де прикордонну смугу та контрольований прикордонний район не встановлено.

(частина друга статтi 23 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.06.96р. N 245/96-ВР, вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Забороняється тримати самохiднi та несамохiднi судна поза встановленими пристанями, причалами i пунктами базування або на них, але з порушенням правил тримання, а також вiдходити вiд берега або причалювати до берега поза пристанями, причалами i пунктами базування.

     Стаття 24. В'їзд у прикордонну смугу. Провадження робiт

     Дозвiл на в'їзд, перебування, проживання, провадження робiт i пропуск у прикордонну смугу дає i здiйснює Державна прикордонна служба України. У необхiдних випадках Державна прикордонна служба України може запроваджувати додатковi тимчасовi режимнi обмеження на в'їзд i провадження робiт у прикордоннiй смузi.

(стаття 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 16.04.2009р. N 1276-VI

     Стаття 25. Особливостi прикордонного режиму в частинi внутрiшнiх вод України

     Частина внутрiшнiх вод України i розташованi в нiй острови перебувають пiд контролем органiв Державної прикордонної служби України.

(частина перша статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Пересування по берегу i льоду прикордонних рiчок, озер та iнших водойм поза встановленими для цього шляхами, стежками або з порушенням правил пересування забороняється.

     Стаття 26. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України

     Режим у пунктах пропуску через державний кордон України - порядок перебування i пересування всiх осiб i транспортних засобiв у межах територiї прикордонних залiзничних i автомобiльних станцiй, морських i рiчкових портiв, аеропортiв i аеродромiв, вiдкритих для мiжнародного сполучення, а також здiйснення iншої дiяльностi, пов'язаної з пропуском через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв, - визначається згiдно з законодавством України Державною прикордонною службою України разом з компетентними органами. У примiщеннях i мiсцях, де здiйснюється прикордонний контроль, Державна прикордонна служба України встановлює додатковi режимнi правила, що регламентують порядок допуску в них осiб, якi беруть участь у контролi та обслуговуваннi пасажирiв i транспортних засобiв закордонного прямування, вiдправленнi з пунктiв пропуску транспортних засобiв, що вибувають за кордон i прибувають в Україну, а також iншi обмеження для запобiгання незаконному перетинанню державного кордону України.

(стаття 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 05.11.2009р. N 1710-VI)

IV. ОХОРОНА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

     Стаття 27. Охорона державного кордону України Державною прикордонною службою України i Збройними Силами України

     Охорона державного кордону України на сушi, морi, рiчках, озерах та iнших водоймах покладається на Державну прикордонну службу України, а в повiтряному та пiдводному просторi в межах територiального моря - на Збройнi Сили України. Державна прикордонна служба України i Збройнi Сили України пiд час виконання завдань з охорони державного кордону України керуються цим Законом, законами України "Про Державну прикордонну службу України", "Про оборону України", "Про Збройнi Сили України", iншими нормативно-правовими актами та мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(стаття 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.06.96р. N 245/96-ВР, у редакцiї Закону України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Стаття 271. Взаємодiя в охоронi державного кордону

     Державна прикордонна служба України в межах встановлених законодавством повноважень координує дiяльнiсть державних органiв, що здiйснюють рiзнi види контролю при перетинаннi державного кордону України або беруть участь у забезпеченнi режиму державного кордону, прикордонного режиму i режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.

(частина перша статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Розпорядження спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України з питань додержання режимiв на державному кордонi, виданi в межах його компетенцiї, є обов'язковими для державних органiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

(частина друга статтi 271 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)
(Закон доповнено статтею 271 згiдно iз Законом України вiд 18.06.96р. N 245/96-ВР)

     Стаття 28. Права органiв Державної прикордонної служби України щодо iноземних i українських невiйськових суден

(назва статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     У територiальному морi i внутрiшнiх водах України органи Державної прикордонної служби України при виконаннi покладених на них завдань щодо iноземних i українських невiйськових суден мають право:

(абзац перший статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     1) запропонувати судну показати нацiональний прапор, якщо його не пiднято, провести опит про цiлi заходження судна у води України;

     2) запропонувати судну змiнити курс, якщо вiн веде в закритий для плавання район;

     3) зупинити судно i провести його огляд, якщо воно не вiдповiдає на сигнал опиту, перебуває в закритому для плавання районi, порушує iншi правила заходження у води України, плавання i перебування в них, а також займається промисловою та iншою дiяльнiстю на порушення законодавства України, мiжнародних договорiв України. Огляд судна включає перевiрку суднових та навiгацiйних документiв, документiв членiв екiпажу i пасажирiв, документiв на вантажi, а в необхiдних випадках - i суднових примiщень. Пiсля огляду судна йому може бути дозволено продовжити плавання у водах України з додержанням установлених правил, або запропоновано покинути води України, або його може бути затримано вiдповiдно до чинного законодавства;

     4) помiщати на судно в необхiдних випадках прикордонний наряд для супроводження судна в порт або з порту до державного кордону України;

     5) знiмати з судна i затримувати осiб, якi вчинили кримiнальне правопорушення i пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi за законодавством України, передавати цих осiб органам досудового розслiдування, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України;

(пункт 5 статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     6) переслiдувати i затримувати у вiдкритому морi судно, яке зайшло в територiальне море або у внутрiшнi води i порти України з порушенням встановлених правил, або судно, яке порушило закони чи правила плавання i перебування у водах України, до заходження його в територiальне море своєї країни або третьої держави в разi, якщо переслiдування почато в територiальному морi або внутрiшнiх водах України i велося безперервно.

(пункт 6 статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Стаття 29. Пiдстави затримання органами Державної прикордонної служби України iноземних та українських невiйськових суден

(назва статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Iноземне невiйськове судно, яке перебуває в територiальному морi i внутрiшнiх водах України, затримується органами Державної прикордонної служби України та конвоюється в найближчий порт або iнший вiдповiдний пункт у випадках, якщо:

(абзац перший статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     а) судно на шкоду безпецi України займається збиранням iнформацiї або чинить будь-який iнший акт, ворожий Українi;

     2) судно перебуває у районi, оголошеному компетентними органами України у встановленому порядку тимчасово закритим для плавання;

     3) судно незаконно займається будь-якою промисловою, дослiдницькою або пошуковою дiяльнiстю, скиданням i захороненням речовин, шкiдливих для здоров'я людей або живих ресурсiв вод, чи iнших вiдходiв i матерiалiв;

     4) судно провадить висадку чи посадку людей, вивантаження чи навантаження вантажiв у не встановлених для цього мiсцях або у встановлених мiсцях, але без дозволу компетентних органiв України;

     5) судно здiйснює без дозволу компетентних органiв України пiдняття в повiтря або прийняття на борт лiтальних апаратiв;

     6) члени екiпажу або iншi особи, якi перебувають на суднi, пошкоджують прикордоннi знаки, засоби навiгацiйного огородження, кабелi зв'язку, iншi пiдводнi або надводнi об'єкти, що належать Українi;

     7) капiтан судна не пред'явив необхiдних суднових i вантажних документiв;

     8) судно не пiдкоряється розпорядженням представникiв органiв Державної прикордонної служби України або iнших компетентних органiв України;

(пункт 8 статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     9) судно перебуває в територiальному морi України, внутрiшнiх водах України на порушення правил, встановлених цим Законом, мiжнародних договорiв України або загальновизнаних принципiв i норм мiжнародного права.

     Рiшення про затримання iноземного невiйськового судна приймається Державною прикордонною службою України пiсля його огляду. При цьому судно, яке допустило порушення, зазначенi в пунктах 2 - 9 частини першої цiєї статтi, затримується органами Державної прикордонної служби України, якщо встановлено факт навмисного порушення або якщо судно завдає шкоди безпецi чи iншим iнтересам України. Органи Державної прикордонної служби України мають право затримати i українське невiйськове судно, яке допустило порушення, передбаченi пунктами 2 - 9 частини першої цiєї статтi, i конвоювати його до найближчого порту або iншого вiдповiдного пункту.

(частина друга статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Стаття 30. Протокол огляду або затримання невiйськового судна

     Про огляд або затримання невiйськового судна складається протокол, який пiдписується представником органiв Державної прикордонної служби України i капiтаном оглянутого або затриманого судна. Протокол складається українською i англiйською мовами. У разi затримання судна у капiтана вилучаються судновi та вантажнi документи, якi додаються до протоколу. Якщо капiтан оглянутого або затриманого судна вважає дiї органiв Державної прикордонної служби України неправомiрними або не згоден iз змiстом протоколу, вiн може зробити будь-якою мовою застереження в самому протоколi або в окремому документi, що додається до протоколу. При вiдмовi капiтана пiдписати протокол у ньому робиться вiдповiдний запис.

(стаття 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Стаття 31. Наслiдки затримання iноземних невiйськових суден

     Затриманi iноземнi невiйськовi судна передаються у встановленому порядку уповноваженим представникам вiдповiдних iноземних держав, або видворяються за межi територiального моря та внутрiшнiх вод України, або у випадках, передбачених законодавством України, конфiскуються за рiшенням суду.

     Стаття 32. Правила, що застосовуються до iноземних вiйськових кораблiв, якi порушують порядок плавання i перебування у водах України

     Щодо iноземних вiйськових кораблiв, якi порушують закони України або правила плавання i перебування в територiальному морi та внутрiшнiх водах України, дiють окремi правила.

V. УЧАСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНIВ, ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ I ГРОМАДЯН В ОХОРОНI ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

     Стаття 33. Участь державних органiв, громадських об'єднань i громадян України в охоронi державного кордону України

     Державнi органи, громадськi об'єднання, посадовi особи зобов'язанi надавати всемiрну допомогу органам Державної прикордонної служби України в охоронi державного кордону України. Охорона державного кордону України здiйснюється при активнiй участi громадян України. Державнi органи i громадськi об'єднання сприяють органам Державної прикордонної служби України у залученнi громадян України на добровiльних засадах до охорони державного кордону України.

(частина перша статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     Громадянам України, якi беруть участь в охоронi державного кордону України, держава гарантує захист життя i здоров'я вiд кримiнально протиправних посягань.

(статтю 33 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 18.06.96р. N 245/96-ВР, частина друга статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Порядок участi громадян України в охоронi державного кордону та їх соцiальний захист визначаються вiдповiдними актами законодавства.

(статтю 33 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 18.06.96р. N 245/96-ВР)

     Стаття 34. Обов'язки державних органiв, громадських об'єднань, посадових осiб, громадян, пов'язанi з забезпеченням охорони державного кордону України

     Державнi органи, громадськi об'єднання, посадовi особи, а також громадяни зобов'язанi додержувати режиму державного кордону України, виконувати вимоги прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску через державний кордон України.

VI. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

     Стаття 35. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про державний кордон України

     Особи, виннi в порушеннi або спробi порушення режиму державного кордону України, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, у незаконному перемiщеннi або спробi незаконного перемiщення через державний кордон України вантажiв, матерiалiв, документiв та iнших предметiв, а також в iнших порушеннях законодавства про державний кордон України, несуть кримiнальну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України.

(стаття 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)
 
Голова Верховної Ради України
Л. КРАВЧУК

м. Київ
4 листопада 1991 року
N 1777-XII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.