ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законiв України щодо запровадження механiзму "єдиного вiкна" та оптимiзацiї здiйснення контрольних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 21 червня 2018 року N 2473-VIII

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 4:

     доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) вiзуальне iнспектування - дiї посадової особи органiв доходiв i зборiв, що передбачають зняття засобiв забезпечення iдентифiкацiї, накладених на транспортний засiб комерцiйного призначення, без вивантаження товарiв та без їх розпакування, з метою виявлення ознак псування цих товарiв";

     пункт 91 виключити;

     доповнити пунктами 131 i 191 такого змiсту:

     "131) заходи офiцiйного контролю - фiтосанiтарний контроль, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що проводяться згiдно iз законодавством України";

     "191) механiзм "єдиного вiкна" - механiзм взаємодiї декларантiв, їх представникiв та iнших заiнтересованих осiб з органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, який забезпечує можливiсть одноразового подання в електронному виглядi через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" документiв та/або вiдомостей з метою дотримання вимог щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, передбачених цим Кодексом, iншими законами України, мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими на основi та на виконання цього Кодексу та iнших законiв України";

     пункт 42 викласти в такiй редакцiї:

     "42) попереднiй документальний контроль - форма здiйснення заходiв офiцiйного контролю, яка полягає у проведеннi в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України посадовими особами органiв доходiв i зборiв перевiрки вiдповiдних документiв i вiдомостей, а в разi потреби, за результатами застосування автоматизованої системи управлiння ризиками - вiзуального iнспектування товарiв, транспортних засобiв, якi ввозяться на митну територiю України або помiщуються в митний режим транзиту".

     2. У статтi 31:

     частину першу доповнити словами "що функцiонують на нацiональному та/або мiжнародному рiвнi";

     доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "6. Створення та функцiонування єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв, автоматизованої системи митного оформлення та єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     7. Власне розроблення програмного забезпечення для органiв доходiв i зборiв здiйснюється спецiалiзованим пiдроздiлом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику".

     3. Частину третю статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Необхiднi для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення документи (крiм документiв, що мiстять таємну iнформацiю), подання яких органам доходiв i зборiв передбачено цим Кодексом та iншими законами України, надаються органам доходiв i зборiв iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до цього Кодексу у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом.

     Замiсть документа, що мiстить таємну iнформацiю, з використанням механiзму "єдиного вiкна" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, передаються вiдкритi вiдомостi про такий документ: назва (тип) документа, ким виданий (орган, установа, органiзацiя), ступiнь секретностi, дата видачi, реєстрацiйний номер".

     4. Доповнити статтею 331 такого змiсту:

     "Стаття 331. Реалiзацiя механiзму "єдиного вiкна"

     1. Взаємодiя мiж декларантами, їх представниками, iншими заiнтересованими особами та органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, здiйснюється з використанням механiзму "єдиного вiкна" згiдно з цим Кодексом.

     2. Для здiйснення взаємодiї, передбаченої частиною першою цiєї статтi, використовується єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", що входить до складу iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв. Адмiнiстратором та держателем єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     Для функцiонування єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" iнформацiйно-телекомунiкацiйна система органiв доходiв i зборiв забезпечує можливiсть обмiну iнформацiєю з вiдповiдними iнформацiйно-телекомунiкацiйними системами iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України.

     3. Для забезпечення та контролю за дотриманням вимог щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, передбачених цим Кодексом та iншими законами України, органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, використовується набiр гармонiзованих вiдомостей.

     4. Документи та вiдомостi, надання яких органам доходiв i зборiв передбачено цим Кодексом та iншими законами України вiд iнших державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених на здiйснення вiдповiдних дозвiльних або контрольних функцiй стосовно перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, для здiйснення митних формальностей надаються одноразово у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" та не потребують дублювання в паперовiй формi, крiм випадкiв надання вiдкритих вiдомостей про документи, що мiстять таємну iнформацiю. Надання органам доходiв i зборiв для здiйснення митних формальностей паперового примiрника документа, що мiстить таємну iнформацiю, здiйснюється у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом та iншими законами України.

     5. Пiд час взаємодiї мiж декларантами, їх представниками, iншими заiнтересованими особами та органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, з використанням механiзму "єдиного вiкна" забезпечується додержання вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї.

     Iнформацiя, надана декларантами, їх представниками, iншими заiнтересованими особами через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", може використовуватися державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, виключно вiдповiдно до компетенцiї та не може розголошуватися без дозволу особи, якою надано таку iнформацiю, зокрема, передаватися третiм особам, у тому числi iншим державним органам, установам та органiзацiям, крiм випадкiв, визначених цим Кодексом.

     6. Гармонiзацiя вiдомостей, що надаються через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", здiйснюється з метою уникнення необхiдностi неодноразового надання декларантом, його представником та iншою заiнтересованою особою одних i тих самих вiдомостей рiзним державним органам, установам та органiзацiям, уповноваженим на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України.

     Гармонiзацiю вiдомостей, що надаються через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, вiдповiдно до рекомендацiй та на основi моделi даних Всесвiтньої митної органiзацiї.

     Для гармонiзацiї вiдомостей, що надаються через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, затверджує нормативно-технiчний документ - набiр гармонiзованих вiдомостей для надання через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" та забезпечує його систематичний перегляд.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, для забезпечення гармонiзацiї вiдомостей, що надаються через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", здiйснює:

     1) збiр та узагальнення даних та супровiдних документiв, якi згiдно з цим Кодексом, iншими законами України, мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також нормативно-правовими актами, виданими на основi та на виконання цього Кодексу та iнших законiв України, пiдлягають поданню вiдповiдними особами до державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України;

     2) обробку узагальнених даних вiдповiдно до рекомендацiй Всесвiтньої митної органiзацiї;

     3) зберiгання даних, що надаються через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi";

     4) визначення змiсту та формату даних для подання через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдповiдно до моделi даних Всесвiтньої митної органiзацiї;

     5) вiдстеження змiн i доповнень до моделi даних Всесвiтньої митної органiзацiї та рекомендацiй Всесвiтньої митної органiзацiї для подальшого їх використання;

     6) розмiщення на своєму офiцiйному сайтi iнформацiї про функцiонування єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi";

     7) iншi функцiї, передбаченi законодавством, необхiднi для забезпечення функцiонування єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     7. Єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" забезпечує:

     1) обмiн документами та вiдомостями стосовно перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України мiж особами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi;

     2) передавання державними органами, установами i органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, вiдповiдних дозвiльних документiв та/або вiдомостей про включення (виключення) товару до (з) вiдповiдного реєстру органам доходiв i зборiв, декларантам, їх представникам та iншим заiнтересованим особам у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом;

     3) передавання уповноваженими державними органами органам доходiв i зборiв, декларантам, їх представникам та iншим заiнтересованим особам iнформацiї про встановленi ними вiдповiдно до законiв чи мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, заборон на перемiщення у вiдповiдному напрямку товарiв через митний кордон України;

     4) використання органами доходiв i зборiв вiдомостей з вiдповiдних реєстрiв та/або документiв для контролю за дотриманням встановлених заборон та/або обмежень на перемiщення товарiв через митний кордон України;

     5) надання уповноваженими органами, якi проводять заходи офiцiйного контролю щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), вiдомостей про результати проведення таких заходiв органам доходiв i зборiв, декларантам, їх представникам та iншим заiнтересованим особам;

     6) використання органами доходiв i зборiв iнформацiї, наданої декларантами, їх представниками, iншими заiнтересованими особами та державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, для прийняття вiдповiдних рiшень щодо пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, їх випуску у вiдповiдний митний режим;

     7) регулярне iнформування вiдповiдних державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, про здiйснення митних формальностей на пiдставi вiдповiдних дозвiльних документiв або вiдомостей про наявнiсть (вiдсутнiсть) товару у вiдповiдному реєстрi, внесеному до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", шляхом надання iнформацiї про товари, перемiщенi через митний кордон України за вiдповiдний перiод (вiдомостi про дозвiльний документ або реєстр, митний режим, декларанта, вiдправника, одержувача, найменування країни походження товарiв (за наявностi), вiдправлення та призначення, найменування товару, код товару згiдно з УКТ ЗЕД, вiдомостi про кiлькiсть товару в кiлограмах (вага брутто та вага нетто) та в iнших одиницях вимiру);

     8) багаторазове використання одноразово внесеної iнформацiї;

     9) можливiсть координацiї органами доходiв i зборiв проведення заходiв офiцiйного контролю уповноваженими органами;

     10) можливiсть здiйснення декларантами, їх представниками, iншими заiнтересованими особами сплати вiдповiдних митних платежiв, єдиного збору, плати за здiйснення митних формальностей органами доходiв i зборiв, плати за проведення заходiв офiцiйного контролю уповноваженими органами;

     11) передавання декларантами, їх представниками та iншими заiнтересованими особами до органiв доходiв i зборiв передбачених законодавством України з питань державної митної справи документiв, вiдомостей, заяв, запитiв тощо та отримання зворотної iнформацiї та вiдповiдей вiд органiв доходiв i зборiв;

     12) розмежування доступу до iнформацiї згiдно з компетенцiєю державних органiв, iнших установ та органiзацiй, уповноважених на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України;

     13) безстрокове збереження iнформацiї, її архiвацiю та вiдновлення.

     8. Єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" працює постiйно (24 години щоденно), крiм часу, необхiдного для його технiчного обслуговування.

     Технiчне обслуговування єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" проводиться у часовi промiжки з незначною кiлькiстю звернень до порталу декларантiв, їх представникiв, iнших заiнтересованих осiб.

     Iнформацiя про запланований час технiчного обслуговування єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" розмiщується на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, не пiзнiше, нiж за 24 години до початку його проведення.

     У разi виходу з ладу єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" строки, визначенi цим Кодексом, що пов'язанi з його роботою, призупиняються на перiод до вiдновлення його роботи.

     Iнформацiя про вихiд з ладу єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" та вiдновлення його роботи невiдкладно розмiщується на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику.

     9. Порядок взаємодiї мiж декларантами, їх представниками, iншими заiнтересованими особами та органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, з використанням механiзму "єдиного вiкна" затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     5. У пунктi 7 частини другої статтi 53 слова "копiя iмпортної лiцензiї" замiнити словами "лiцензiя на iмпорт товару".

     6. Частину третю статтi 110 доповнити пунктом 13 такого змiсту:

     "13) товарiв, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України суб'єктами космiчної дiяльностi, що пiдпадають пiд дiю законiв України "Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi" та "Про космiчну дiяльнiсть", з метою проведення дослiджень або випробувань".

     7. У пунктi 2 частини п'ятої статтi 122 слова та цифри "видiв контролю, зазначених у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу" замiнити словами "заходiв офiцiйного контролю".

     8. У статтi 140 слова та цифри "у тому числi видiв контролю, зазначених у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу" замiнити словами "а також без проведення заходiв офiцiйного контролю".

     9. У статтi 149:

     у пунктi 1 частини другої слова "здiйснюватиметься переробка товарiв" замiнити словами "зазначенi в заявi товари були чи будуть ввезенi на митну територiю України";

     у частинi четвертiй слова "на пiдставi якого здiйснюватиметься переробка" замiнити словами "або документ, що його замiнює, на пiдставi якого зазначенi в заявi товари будуть ввезенi на митну територiю України";

     частину сьому доповнити пунктами 3 та 4 такого змiсту:

     "3) вид зовнiшньоекономiчного договору, на пiдставi якого цi товари були чи будуть ввезенi на митну територiю України, за винятком договорiв, якi забороненi законами України;

     4) форму розрахунку за зовнiшньоекономiчним договором, на пiдставi якого цi товари були чи будуть ввезенi на митну територiю України, крiм форм розрахунку, заборонених законодавством України".

     10. Статтю 155 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Реалiзацiя на митнiй територiї України продуктiв переробки, виготовлених з товарiв, власником яких є пiдприємство-резидент, якому органом доходiв i зборiв надано дозвiл на їх переробку, здiйснюється пiсля помiщення зазначеним пiдприємством таких продуктiв переробки в митний режим iмпорту зi сплатою митних платежiв, якими вiдповiдно до законiв України оподатковуються товари пiд час ввезення на митну територiю України в режимi iмпорту, та iз застосуванням до таких продуктiв переробки встановлених вiдповiдно до закону заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     11. У статтi 196:

     у частинi першiй:

     пункт 1 доповнити словами "або мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або вiдповiдно до закону чи мiжнародного договору України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) товари (крiм товарiв для власного споживання, що ввозяться громадянами в обсязi та порядку, встановлених статтями 376 i 378 цього Кодексу), на пропуск яких вiдповiдно до закону потрiбнi документи державних органiв, установ та органiзацiй, уповноважених на їх видачу, - в разi вiдсутностi таких документiв";

     у пунктi 3 слова "крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом" виключити;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, визначає коди товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено заборону законом або мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або вiдповiдно до закону чи мiжнародного договору України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, i розмiщує вiдповiдну iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi та в єдиному державному iнформацiйному веб-порталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     12. У статтi 197:

     друге речення частини першої замiнити двома реченнями такого змiсту: "Пропуск таких товарiв через митний кордон України та/або їх випуск залежно вiд вимог вiдповiдного закону здiйснюються органами доходiв i зборiв на пiдставi отриманих вiд державних органiв, iнших установ та органiзацiй, уповноважених на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдних дозвiльних документiв та/або вiдомостей про включення (виключення) товару до (з) вiдповiдного реєстру у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, якi пiдтверджують дотримання встановлених обмежень щодо перемiщення таких товарiв через митний кордон України, якщо використання таких дозвiльних документiв та/або вiдомостей для здiйснення митних формальностей передбачено законами України. У випадках, передбачених цим Кодексом, для здiйснення митних формальностей можуть використовуватися паперовi примiрники таких документiв, наданi декларантом або уповноваженою ним особою";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, визначає коди товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, на перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено обмеження, та розмiщує вiдповiдну iнформацiю на своєму офiцiйному веб-сайтi та на єдиному державному iнформацiйному веб-порталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     13. Доповнити статтею 2221 такого змiсту:

     "Стаття 2221. Документальний контроль у сферi мiжнародних автомобiльних перевезень

     1. У пунктах пропуску через державний кордон України органи доходiв i зборiв здiйснюють контроль за дотриманням автомобiльними перевiзниками законодавства України щодо мiжнародних автомобiльних перевезень згiдно iз Законом України "Про автомобiльний транспорт". Порядок проведення такого контролю затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     14. У статтi 233:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України до товарiв, якi перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, контроль за дотриманням заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi не здiйснюється, а заходи офiцiйного контролю не проводяться. Митнi формальностi щодо таких товарiв проводяться в найкоротший строк";

     частину п'яту пiсля слова "огляду" доповнити словами "у тому числi при здiйсненнi заходiв офiцiйного контролю".

     15. Пункт 4 частини першої статтi 235 викласти в такiй редакцiї:

     "4) товарiв, якi за результатами проведення заходiв офiцiйного контролю не можуть бути випущенi у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну".

     16. У статтi 237:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Якщо товари, ввезенi на митну територiю України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, пiдлягають заходам офiцiйного контролю, органи доходiв i зборiв залучають посадових осiб вiдповiдних уповноважених органiв для проведення таких заходiв";

     у частинi третiй слова "дозвiльних документiв та без проведення iнших, крiм митного, видiв контролю" замiнити словами "документiв та/або вiдомостей, що пiдтверджують дотримання встановлених обмежень щодо перемiщення через митний кордон України, та без проведення заходiв офiцiйного контролю".

     17. У пунктi 4 частини другої статтi 255 слово "п'ятої" замiнити словом "шостої".

     18. У статтi 257:

     друге речення частини першої доповнити словами "або їх електроннi (сканованi) копiї, засвiдченi електронним цифровим пiдписом декларанта або уповноваженої ним особи";

     частину другу доповнити словами "а також електронних (сканованих) копiй паперових документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом декларанта або уповноваженої ним особи".

     19. Перше речення частини восьмої статтi 259 доповнити словами "або електронної (сканованої) копiї паперового документа, засвiдченої електронним цифровим пiдписом декларанта або уповноваженої ним особи".

     20. Частину другу статтi 264 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Органам доходiв i зборiв забороняється вимагати надання декларантом або уповноваженою ним особою документiв та/або вiдомостей, якщо цим Кодексом та iншими законами України передбачено надання таких документiв (вiдомостей) органам доходiв i зборiв державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", а також приймати i використовувати такi документи та/або вiдомостi, наданi декларантом або уповноваженою ним особою, для здiйснення митних формальностей, крiм випадкiв, визначених цим Кодексом.

     У разi виходу з ладу єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" на строк бiльше двох годин орган доходiв i зборiв зобов'язаний приймати документи та/або вiдомостi, зазначенi в абзацi другому цiєї частини, у разi надання їх декларантом або уповноваженою ним особою у виглядi електронних документiв або документiв на паперовому носiї або їх електронних (сканованих) копiй, засвiдчених електронним цифровим пiдписом декларанта або уповноваженої ним особи".

     21. Статтю 318 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Для забезпечення здiйснення митного контролю органами доходiв i зборiв використовується єдина автоматизована iнформацiйна система органiв доходiв i зборiв України".

     22. Статтю 319 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 319. Взаємодiя органiв доходiв i зборiв з iншими уповноваженими органами пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України

     1. Товари, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), можуть пiдлягати заходам офiцiйного контролю.

     Вичерпний перелiк товарiв (з описом та кодом згiдно з УКТ ЗЕД), якi в разi ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) пiдлягають заходам офiцiйного контролю, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Заходи офiцiйного контролю проводяться:

     1) у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України - в обсязi, необхiдному для надання дозволу на пропуск товарiв через митний кордон України для їх перемiщення до пунктiв призначення на територiї України чи до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України або випуску їх у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України;

     2) у пунктах призначення на територiї України - в обсязi, необхiдному для надання дозволу на випуск товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну.

     3. Заходи офiцiйного контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України проводяться органами доходiв i зборiв шляхом попереднього документального контролю.

     Перелiк документiв i вiдомостей, що пiдлягають перевiрцi пiд час попереднього документального контролю, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Попереднiй документальний контроль розпочинається пiсля пред'явлення органу доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення i документiв на такi товари в пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України.

     Протягом двох годин з моменту пред'явлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення посадова особа органу доходiв i зборiв пiд час проведення попереднього документального контролю зобов'язана:

     1) прийняти одне з таких рiшень про:

     надання дозволу на пропуск товарiв через митний кордон України за результатами попереднього документального контролю для перемiщення їх до пункту призначення на територiї України чи до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України;

     припинення попереднього документального контролю та залучення для проведення заходiв офiцiйного контролю посадової особи вiдповiдного уповноваженого органу;

     2) внести до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв України iнформацiю про прийняте рiшення.

     5. Попереднiй документальний контроль припиняється посадовою особою органу доходiв i зборiв у разi:

     1) встановленої законом вимоги щодо проведення вiдповiдного заходу офiцiйного контролю вiдповiдним уповноваженим органом;

     2) ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) живих тварин (ссавцiв, птахiв, бджiл, комах, риб, ракоподiбних, молюскiв, жаб, амфiбiй та рептилiй);

     3) ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) живих рослин;

     4) проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України вiдповiдних санiтарних заходiв у зв'язку iз загрозою занесення збудникiв хвороб тварин на територiю України;

     5) наявностi в єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв доходiв i зборiв України iнформацiї уповноваженого органу про встановлення ним заборони на ввезення вiдповiдних товарiв на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) з вiдповiдної країни;

     6) вiдсутностi документiв чи вiдомостей, необхiдних для здiйснення попереднього документального контролю;

     7) отримання звернення декларанта або уповноваженої ним особи щодо проведення заходiв офiцiйного контролю у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон вiдповiдним уповноваженим органом;

     8) виявлення пiд час вiзуального iнспектування ознак псування товарiв.

     У разi припинення попереднього документального контролю для проведення вiдповiдної перевiрки посадовою особою органу доходiв i зборiв невiдкладно залучається посадова особа вiдповiдного уповноваженого органу.

     6. Протягом двох годин з моменту залучення до проведення заходiв офiцiйного контролю у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України посадова особа вiдповiдного уповноваженого органу зобов'язана:

     1) прийняти одне або кiлька рiшень про:

     надання дозволу на пропуск товарiв через митний кордон України для перемiщення їх до пункту призначення на територiї України чи до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України;

     надання дозволу на випуск товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну в пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України;

     заборону ввезення товарiв на митну територiю України;

     необхiднiсть проведення огляду (iнспектування) товарiв;

     необхiднiсть взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи);

     необхiднiсть проведення додаткової обробки товарiв (фумiгацiї, знезараження, нанесення вiдповiдного маркування тощо);

     2) внести до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" iнформацiю про прийняте рiшення, про посадову особу, яка прийняла таке рiшення, та про посадову особу, яка безпосередньо виконуватиме процедури, зазначенi в абзацах п'ятому - сьомому пункту 1 цiєї частини.

     Посадова особа вiдповiдного уповноваженого державного органу, призначена для виконання процедур, зазначених в абзацах п'ятому - сьомому пункту 1 цiєї частини, протягом 12 годин з моменту внесення вiдповiдної iнформацiї до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" зобов'язана виконати такi процедури та внести до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" iнформацiю про їх виконання.

     Єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" в автоматичному режимi формує та надсилає декларанту (уповноваженiй ним особi), органу доходiв i зборiв та вiдповiдному уповноваженому державному органу повiдомлення про:

     невнесення протягом встановленого строку до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" iнформацiї згiдно з пунктом 2 цiєї частини iз зазначенням вiдомостей про вiдповiдний уповноважений державний орган та посадову особу, яка повинна була внести таку iнформацiю;

     невнесення протягом встановленого строку до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" iнформацiї про виконання процедур, зазначених в абзацах п'ятому - сьомому пункту 1 цiєї частини, iз зазначенням вiдомостей про вiдповiдний уповноважений державний орган та посадову особу, яка повинна була виконати такi процедури.

     7. Пропуск через митний кордон України товарiв, якi в разi ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) пiдлягають заходам офiцiйного контролю, здiйснюється на пiдставi iнформацiї, що мiститься в єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв доходiв i зборiв, про надання дозволу на:

     пропуск таких товарiв через митний кордон України для перемiщення їх до пункту призначення на територiї України чи до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України; або

     випуск таких товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну в пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України.

     8. Документи та вiдомостi для проведення заходiв офiцiйного контролю, крiм документiв i вiдомостей, якi згiдно з цим Кодексом та iншими законами України вносяться до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення вiдповiдних дозвiльних або контрольних функцiй стосовно перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, вносяться до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" декларантом (уповноваженою ним особою) до або одночасно з поданням митної декларацiї з метою випуску товарiв у обраний митний режим.

     9. Посадова особа вiдповiдного уповноваженого органу, який проводить заходи офiцiйного контролю товарiв у пунктi їх призначення на територiї України, протягом двох робочих годин з моменту внесення декларантом (уповноваженою ним особою) до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" документiв та вiдомостей про такi товари для проведення заходiв офiцiйного контролю зобов'язана:

     1) прийняти одне або кiлька рiшень про:

     надання дозволу на випуск товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну;

     заборону випуску товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну;

     необхiднiсть перевiрки оригiналiв документiв на такi товари;

     необхiднiсть проведення огляду (iнспектування) товарiв;

     необхiднiсть взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи);

     необхiднiсть проведення додаткової обробки товарiв (фумiгацiї, знезараження, нанесення вiдповiдного маркування тощо);

     2) внести до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" iнформацiю про прийняте рiшення, посадову особу, яка прийняла таке рiшення, та посадову особу, яка безпосередньо виконуватиме процедури, зазначенi в абзацах четвертому - сьомому пункту 1 цiєї частини.

     У разi внесення декларантом (уповноваженою ним особою) до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" документiв та вiдомостей для проведення заходiв офiцiйного контролю до прибуття товарiв на митну територiю України посадова особа вiдповiдного уповноваженого органу, яка проводить заходи офiцiйного контролю товарiв у пунктi їх призначення на територiї України, приймає вiдповiдне рiшення згiдно з пунктом 1 цiєї частини протягом двох робочих годин з моменту пропуску товарiв на митну територiю України.

     У разi якщо законодавством України передбачено здiйснення в рамках заходiв офiцiйного контролю окремих процедур, не зазначених у пунктi 1 цiєї частини, за поданням вiдповiдного уповноваженого органу центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, забезпечує можливiсть внесення iнформацiї про такi процедури до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" з їх однозначною iдентифiкацiєю.

     У разi якщо посадовою особою вiдповiдного уповноваженого органу, яка проводить заходи офiцiйного контролю товарiв у пунктi їх призначення на територiї України, внесено до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" iнформацiю про необхiднiсть проведення огляду (iнспектування) товарiв, взяття проб (зразкiв) товарiв для проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи), проведення додаткової обробки товарiв (фумiгацiї, знезараження, нанесення вiдповiдного маркування тощо), термiн проведення вiдповiдних процедур у рамках заходiв офiцiйного контролю узгоджується з використанням механiзму "єдиного вiкна" мiж декларантом (уповноваженою ним особою), вiдповiдним уповноваженим органом та органом доходiв i зборiв за принципом вибору найближчого можливого термiну, але не пiзнiше нiж через вiсiм робочих годин вiд термiну, запропонованого декларантом (уповноваженою ним особою).

     Пiсля завершення заходiв офiцiйного контролю товарiв у пунктi їх призначення на територiї України посадова особа вiдповiдного уповноваженого органу, яка їх здiйснювала, зобов'язана невiдкладно внести iнформацiю про прийняте рiшення до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     10. Випуск у вiдповiдний митний режим (крiм митного режиму транзиту) товарiв, якi в разi ввезення на митну територiю України пiдлягають заходам офiцiйного контролю, здiйснюється за умови наявностi в єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв доходiв i зборiв України iнформацiї про надання дозволу на випуск цих товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну за результатами проведення таких заходiв вiдповiдними уповноваженими органами, крiм випадкiв, визначених абзацом другим цiєї частини.

     Якщо на момент закiнчення встановлених статтею 255 цього Кодексу строкiв митного оформлення в єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв доходiв i зборiв України вiдсутня iнформацiя про надання певним (одним чи кiлькома) уповноваженим органом за результатами проведення заходiв офiцiйного контролю дозволу на випуск товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну та про заборону цим же (одним чи кiлькома) уповноваженим органом випуску товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну, орган доходiв i зборiв завершує митне оформлення цих товарiв iз дотриманням строкiв, встановлених статтею 255 цього Кодексу. Заходи офiцiйного контролю щодо зазначених товарiв у такому разi проводяться вiдповiдними уповноваженими органами незалежно вiд завершення їх митного оформлення в порядку, встановленому законодавством України. Положення цього абзацу не застосовуються до товарiв, визнаних гуманiтарною допомогою вiдповiдно до Закону України "Про гуманiтарну допомогу".

     Випуск у митний режим транзиту товарiв, якi в разi ввезення на митну територiю України пiдлягають заходам офiцiйного контролю, здiйснюється на пiдставi iнформацiї, що мiститься в єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв доходiв i зборiв, про надання дозволу на:

     пропуск таких товарiв через митний кордон України для перемiщення їх до пункту призначення на територiї України чи до пункту вивезення (пропуску) за межi митної територiї України; або

     випуск таких товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну в пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України.

     Iнформацiя про випуск товарiв у вiдповiдний митний режим вноситься до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi.

     11. Органи доходiв i зборiв координують роботу вiдповiдних уповноважених органiв щодо проведення заходiв офiцiйного контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України i в зонах митного контролю на митнiй територiї України в порядку, встановленому цим Кодексом та iншими актами законодавства України.

     Режим роботи уповноважених органiв, якi проводять заходи офiцiйного контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України i в зонах митного контролю на митнiй територiї України, повинен бути узгоджений з режимом роботи вiдповiдного пiдроздiлу органу доходiв i зборiв.

     12. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, здiйснює ведення реєстру пунктiв пропуску (пунктiв контролю) через державний кордон України, мiсць доставки, мiсць митного оформлення товарiв на митнiй територiї України в порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, а також розмiщує цей реєстр на своєму офiцiйному сайтi та в єдиному державному iнформацiйному веб-порталi "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     До реєстру, зазначеного в абзацi першому цiєї частини, за iнформацiєю, наданою уповноваженими органами, вносяться вiдомостi про орiєнтовний строк прибуття до кожного пункту пропуску (пункту контролю) через державний кордон України, мiсця доставки, мiсця митного оформлення товарiв на митнiй територiї України посадових осiб вiдповiдних уповноважених органiв для здiйснення заходiв офiцiйного контролю, а також про режим їх роботи. Уповноваженi органи, що здiйснюють заходи офiцiйного контролю, зобов'язанi своєчасно iнформувати центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, про необхiднiсть внесення змiн i доповнень до реєстру, зазначеного у цiй частинi".

     23. Друге речення частини третьої статтi 320 виключити.

     24. У частинi першiй статтi 331 слова та цифри "здiйснювати види контролю, зазначенi у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу" замiнити словами "проводити заходи офiцiйного контролю".

     25. У першому реченнi частини другої статтi 332 слова та цифри "здiйснюють види контролю, зазначенi у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу" замiнити словами "проводять заходи офiцiйного контролю".

     26. У частинi шостiй статтi 334 слова "або уповноваженими ними особами для здiйснення митного контролю" замiнити словами "їх представниками, iншими заiнтересованими особами, а також державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, у тому числi через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", для здiйснення митних формальностей".

     27. Частину другу статтi 335 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Якщо цим Кодексом та iншими законами України передбачено надання таких документiв (вiдомостей) органам доходiв i зборiв державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", органам доходiв i зборiв забороняється вимагати надання таких документiв (вiдомостей) декларантом, уповноваженою ним особою, перевiзником чи iншою заiнтересованою особою".

     28. У частинi першiй статтi 339 слова та цифри "вiдповiдним видам контролю, зазначеним у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу" замiнити словами "заходам офiцiйного контролю".

     29. Статтю 355 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Положення частини першої цiєї статтi не стосуються документiв на паперових носiях, що були наданi пiдприємством органу доходiв i зборiв для здiйснення митних формальностей та не були поверненi органом доходiв i зборiв пiсля їх виконання, а також документiв та вiдомостей, якi згiдно з цим Кодексом та iншими законами України повиннi надаватися органам доходiв i зборiв державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     30. Частину третю статтi 363 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Автоматизована система управлiння ризиками, що застосовується органами доходiв i зборiв, є складовою частиною єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв.

     Автоматизована система управлiння ризиками функцiонує на центральному рiвнi та передбачає застосування випадкового вiдбору.

     Автоматизована система управлiння ризиками забезпечує визначення однакового обсягу та форм митного контролю товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення незалежно вiд того, якому органу доходiв i зборiв подано митну декларацiю (iнший документ, що може використовуватися замiсть митної декларацiї вiдповiдно до цього Кодексу), для здiйснення митних формальностей.

     У разi якщо посадовою особою органу доходiв i зборiв за результатами застосування системи управлiння ризиками прийнято рiшення про необхiднiсть проведення певної митної формальностi щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, iнформацiя про прийняття такого рiшення невiдкладно вноситься такою посадовою особою до автоматизованої системи управлiння ризиками".

     31. Статтю 365 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. При здiйсненнi митних формальностей щодо товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України громадянами, органи доходiв i зборiв використовують документи та/або вiдомостi, отриманi через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" або виданi на паперових носiях державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення вiдповiдних дозвiльних або контрольних функцiй стосовно перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України".

     32. У частинi першiй статтi 369 слова та цифри "документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, а також вiд застосування до них видiв державного контролю, визначених частиною першою статтi 319 цього Кодексу" замiнити словами "проведення заходiв офiцiйного контролю, а також вiд подання документiв та/або вiдомостей, що пiдтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України".

     33. У статтi 371:

     у частинi третiй:

     слово "та" виключити;

     доповнити словами "та з поданням вiдповiдних документiв, якi пiдтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень згiдно iз законами України щодо вивезення (пересилання) товарiв за межi митної територiї України";

     у частинi четвертiй слова "документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України" замiнити словами "документiв (крiм документiв, що пiдтверджують право вивезення за межi митної територiї України культурних цiнностей), що пiдтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо вивезення (пересилання) громадянами товарiв за межi митної територiї України".

     34. У статтi 372:

     частину другу пiсля слова "євро" доповнити словами "(крiм культурних цiнностей)";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами за межi митної територiї України культурних цiнностей здiйснюється з поданням вiдповiдних документiв, якi пiдтверджують право вивезення за межi митної територiї України культурних цiнностей та дотримання заборон та/або обмежень згiдно iз законами України щодо тимчасового вивезення таких товарiв за межi митної територiї України".

     35. У першому реченнi частини другої статтi 380 слова та цифри "подання документiв, що видаються державними органами, уповноваженими здiйснювати види контролю, зазначенi у статтi 319 цього Кодексу" замiнити словами "проведення заходiв офiцiйного контролю, а також вiд подання документiв та/або вiдомостей, що пiдтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо перемiщення транспортних засобiв особистого користування через митний кордон України".

     36. Статтю 452 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Обмеження, встановленi частинами першою - третьою цiєї статтi, не застосовуються до iнформацiйного обмiну, що здiйснюється мiж декларантами, їх представниками, iншими заiнтересованими особами, органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення вiдповiдних дозвiльних або контрольних функцiй стосовно перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, з використанням механiзму "єдиного вiкна" згiдно з цим Кодексом".

     37. У частинi першiй статтi 468 та пунктi 2 частини першої статтi 491 слова та цифри "здiйснюють види контролю, зазначенi у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу" замiнити словами "проводять заходи офiцiйного контролю".

     38. Друге речення частини другої статтi 561 виключити.

     39. Статтю 585 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Установлюються такi посадовi оклади працiвникiв спецiалiзованого пiдроздiлу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, якi безпосередньо здiйснюють розроблення програмного забезпечення для органiв доходiв i зборiв, вiдповiдно до розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб на 1 сiчня вiдповiдного календарного року:

     керiвник пiдроздiлу - 25;

     заступник керiвника - 24;

     головний спецiалiст - 22;

     провiдний спецiалiст - 20.

     Надбавки до посадового окладу, премiї, доплати та iншi виплати встановлюються працiвникам цього пiдроздiлу вiдповiдно до законодавства".

     40. У роздiлi XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     пiдпункт 4 пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) до 1 сiчня 2023 року - товари, якi ввозяться резидентами - суб'єктами космiчної дiяльностi, що пiдпадають пiд дiю норм статтi 2 Закону України "Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi", та класифiкуються за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД: 2710, 2811, 2818 10, 2901, 2928 00, 2929, 2931, 3207 20, 3208, 3209, 3210 00, 3214, 3403, 3506, 3603 00, 3604, 3812, 3814 00, 3815, 3901, 3904, 3907, 3909, 3917, 3920, 3921, 3926, 4005, 4008, 4016, 4901, 4906 00 00 00, 5208, 5401, 5404, 5407, 5607, 5906, 5907 00 00 00, 5911 90 90 90, 6815, 6815 10, 7019, 7202, 7205, 7208, 7209, 7211, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7222, 7223 00, 7224 - 7226, 7228, 7229, 7304, 7314, 7318, 7326, 7407, 7408, 7409 - 7411, 7413 00 00 00, 7419, 7504, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8105, 8108, 8112, 8206 00 00 00, 8307, 8412, 8419, 8421, 8456, 8457, 8459, 8460, 8462, 8463, 8471, 8473, 8479, 8481, 8482, 8483 30 80, 8501, 8504, 8505, 8506, 8507, 8514, 8517, 8523, 8526, 8528, 8529, 8532, 8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9002, 9006, 9011, 9013, 9014, 9015, 9023 00, 9026, 9027, 9030 - 9032.

     Порядок, обсяги ввезення зазначених товарiв та перелiк резидентiв - суб'єктiв космiчної дiяльностi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити пунктами 71 - 73 та 91 такого змiсту:

     "71. Установити, що норми цього Кодексу щодо взаємодiї мiж декларантами, їх представниками, iншими заiнтересованими особами та органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, з використанням механiзму "єдиного вiкна" застосовуються з дня, наступного за днем опублiкування на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, повiдомлення про початок передання згiдно з цим Кодексом вiдповiдним уповноваженим державним органом (установою, органiзацiєю) певного дозвiльного документа або вiдомостей з певного реєстру до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     72. Протягом 180 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законiв України щодо запровадження механiзму "єдиного вiкна" та оптимiзацiї здiйснення контрольних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України", але не пiзнiше дня, наступного за днем опублiкування на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, повiдомлення, зазначеного в пунктi 71 цього роздiлу, для здiйснення митних формальностей щодо пропуску товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України, їх випуску у вiдповiдний митний режим органам доходiв i зборiв дозволяється використовувати паперовi примiрники дозвiльних документiв, виданi державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України.

     73. Тимчасово, до набрання чинностi для України Конвенцiєю про єдиний режим транзиту, у випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, для декларування у митний режим транзиту товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються мiж Європейським Союзом, країнами - членами Європейської асоцiацiї вiльної торгiвлi, окремими країнами - членами Конвенцiї про єдиний режим транзиту та Україною, використовуються митнi декларацiї окремих типiв, що вiдповiдають типам митних декларацiй, запроваджених зазначеною Конвенцiєю.

     Порядок виконання митних формальностей пiд час транзиту товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються мiж Європейським Союзом, країнами - членами Європейської асоцiацiї вiльної торгiвлi, окремими країнами - членами Конвенцiї про єдиний режим транзиту та Україною з використанням митних декларацiй, зазначених у цьому пунктi, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     Порядок заповнення митних декларацiй, зазначених у цьому пунктi, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, з урахуванням положень Конвенцiї про єдиний режим транзиту та Конвенцiї про спрощення формальностей у торгiвлi товарами.

     Для забезпечення виконання органами доходiв i зборiв митних формальностей пiд час транзиту товарiв, що декларуються з використанням митних декларацiй, зазначених у цьому пунктi, застосовується нацiональна пiдсистема комп'ютеризованої транзитної системи Європейського Союзу.

     Класифiкатори, передбаченi Конвенцiєю про єдиний режим транзиту та Конвенцiєю про спрощення формальностей у торгiвлi товарами, що використовуються для заповнення митних декларацiй, зазначених у цьому пунктi, оприлюднюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, на своєму офiцiйному веб-сайтi";

     "91. У разi розроблення проекту закону, яким передбачається запровадження вiдповiдного дозвiльного документа або вiдомостей про наявнiсть чи вiдсутнiсть товару у вiдповiдному реєстрi як пiдстави для здiйснення вiдповiдних митних формальностей органом доходiв i зборiв, такий проект закону обов'язково повинен мiстити норму щодо забезпечення передавання таких документiв (вiдомостей) до органiв доходiв i зборiв у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, вiдповiдним уповноваженим державним органом, iншою установою чи органiзацiєю до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" згiдно з цим Кодексом в день видачi таких документiв або включення (виключення) вiдповiдної iнформацiї до (з) вiдповiдного реєстру".

     II. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пункт 166.3 статтi 166 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пiдпунктом 166.3.9 такого змiсту:

     "166.3.9. суму коштiв у виглядi орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим вiдповiдно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрiшньо перемiщеної особи.

     Платник податку має право скористатися зазначеною в цьому пiдпунктi податковою знижкою виключно за умови, що вiн та/або члени його сiм'ї першого та другого ступенiв спорiднення:

     не мають у власностi придатної для проживання житлової нерухомостi, розташованої поза межами тимчасово окупованої територiї України;

     не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

     Розмiр такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рiк) 30 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на 1 сiчня звiтного (податкового) року".

     2. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377 iз наступними змiнами):

     1) частини двадцять дев'яту та тридцять першу статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Випуск у вiдповiдний митний режим товарiв, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню, здiйснюється органами доходiв i зборiв на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, отриманої вiд центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України";

     "Центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, виданi лiцензiї на експорт (iмпорт) товарiв, що пiдлягають лiцензуванню, в день видачi таких лiцензiй";

     2) статтю 37 пiсля частини п'ятої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Випуск у вiдповiдний митний режим товарiв, що перемiщуються через митний кордон України суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi та/або iноземним суб'єктом господарювання, якi перебувають на iндивiдуальному режимi лiцензування, здiйснюється органами доходiв i зборiв на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, отриманої вiд центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, лiцензiї, виданi вiдповiдно до цiєї статтi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземним суб'єктам господарювання, якi перебувають на iндивiдуальному режимi лiцензування, в день видачi таких лiцензiй".

     У зв'язку з цим частини шосту - вiсiмнадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - двадцятою.

     3. Пункт "б" частини першої статтi 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 2013 р., N 46, ст. 640) викласти в такiй редакцiї:

     "б) здiйснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України перевiрки дотримання вимог законодавства про радiацiйну безпеку у разi виявлення органом (пiдроздiлом) Державної прикордонної служби України транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна з перевищенням допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання та надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна за результатами такої перевiрки".

     4. У статтi 11 Закону України "Про державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5):

     1) друге та третє речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Контроль органiзовується та здiйснюється у встановленому актами законодавства України порядку. У вiдповiдних випадках та в порядку, встановленому актами законодавства України, здiйснюються також перевiрки рiвня iонiзуючого випромiнювання, фiтосанiтарний, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин";

     2) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "У разi виявлення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України органами (пiдроздiлами) Державної прикордонної служби України транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна з перевищенням допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання для перевiрки дотримання вимог законодавства про радiацiйну безпеку та надання дозволу або заборони на пропуск через державний кордон України таких транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна залучається уповноважена посадова особа державного органу, що здiйснює державний нагляд (контроль) у сферi охорони навколишнього природного середовища".

     5. У Законi України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190; 2006 р., N 5 - 6, ст. 74):

     1) абзац двадцять дев'ятий частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "прикордоннi iнспекцiйнi пости - потужностi (об'єкти), розташованi у пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон, включаючи пункти на автомобiльних шляхах, залiзничних станцiях, аеропортах, морських i рiчкових портах, де в разi потреби здiйснюється вiдповiдний медичний огляд пасажирiв, екiпажiв, бригад тощо з метою виявлення осiб з симптомами iнфекцiйних хвороб";

     2) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Умови ввезення продукцiї з-за кордону, введення її в обiг та розповсюдження

     Продукцiя, що ввозиться з-за кордону та вводиться в обiг або розповсюджується в Українi, пiдлягає нагляду та контролю в порядку, встановленому Законом України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

     6. У статтi 59 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2003 р., N 37, ст. 307; 2004 р., N 19, ст. 257; 2014 р., N 20 - 21, ст. 732):

     1) пiсля частини шостої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи на перевезення радiоактивних матерiалiв в день видачi таких дозволiв".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;

     2) частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для пропуску через митний кордон України, випуску у вiдповiдний митний режим радiоактивних матерiалiв, на пiдставi вiдповiдного дозволу, отриманого вiд органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     7. Статтю 4 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362; 2014 р., N 23, ст. 873; 2016 р., N 4, ст. 40) пiсля частини третьої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи або iнформацiю про державну реєстрацiю пестицидiв i агрохiмiкатiв в день видачi таких дозволiв або реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв.

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють вiдповiднi митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України пестицидiв i агрохiмiкатiв, на пiдставi Перелiку агрохiмiкатiв, дозволених до ввезення на митну територiю України, виробництва, торгiвлi, застосування та рекламування без їх державної реєстрацiї згiдно з додатком до цього Закону, а також вiдповiдних дозволiв або iнформацiї про державну реєстрацiю пестицидiв i агрохiмiкатiв, отриманих вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою.

     8. У статтi 281 Закону України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206):

     1) пiсля частини вiсiмнадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи, а також iнформацiю про їх анулювання в день видачi таких дозволiв чи прийняття рiшення про їх анулювання".

     У зв'язку з цим частини дев'ятнадцяту - двадцять третю вважати вiдповiдно частинами двадцятою - двадцять четвертою;

     2) частину двадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України для розповсюдження на територiї України, здiйснюється органом доходiв i зборiв на пiдставi вiдповiдного дозволу, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в iнформацiйнiй сферi з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     9. Статтю 341 Закону України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242; 2010 р., N 10, ст. 107; 2013 р., N 46, ст. 640) доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, надану письмову згоду (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв в день надання такої письмової згоди (повiдомлення).

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для пропуску через митний кордон України, випуску у вiдповiдний митний режим небезпечних вiдходiв, на пiдставi письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв, отриманої вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     10. У Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 9 - 10, ст. 65; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     1) статтю 27 пiсля частини шостої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "7. Мiнiстерство вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi лiцензiї в день видачi таких лiцензiй.

     8. Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України таких товарiв здiйснюється органом доходiв i зборiв на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, яка засвiдчує, що iмпорт товарiв не призводить до ухилення вiд сплати антидемпiнгового мита, отриманої вiд Мiнiстерства з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною дев'ятою;

     2) у частинi четвертiй статтi 28:

     в абзацi шостому:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України товару вiдповiдно до контрактiв, якi є об'єктом реєстрацiї, здiйснюється органом доходiв i зборiв на пiдставi вiдповiдної лiцензiї на iмпорт, отриманої вiд Мiнiстерства з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України, та документiв, що пiдтверджують внесення на депозит необхiдної суми";

     у другому реченнi слова "митне оформлення" замiнити словом "випуск";

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Мiнiстерство вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi лiцензiї на iмпорт в день видачi таких лiцензiй".

     11. У Законi України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78):

     1) частину першу статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України товару, щодо якого прийнято рiшення, що вiн є об'єктом застосування заходiв нагляду або регiонального нагляду за iмпортом в Україну, здiйснюється органом доходiв i зборiв на пiдставi дозволу на iмпорт, отриманого вiд Мiнiстерства з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Дозвiл на iмпорт видається Мiнiстерством у встановленiй ним формi протягом семи робочих днiв вiд дати подання заiнтересованим iмпортером вiдповiдної заяви за встановленою Мiнiстерством формою.

     Мiнiстерство вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи на iмпорт в день видачi таких дозволiв";

     2) частину четверту статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Квотування iмпорту в Україну товарiв, що є об'єктом спецiальних заходiв, здiйснюється шляхом видачi Мiнiстерством спецiальних лiцензiй. Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України товару, який є об'єктом спецiальних заходiв, здiйснюється органом доходiв i зборiв на пiдставi спецiальної лiцензiї, отриманої вiд Мiнiстерства з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Мiнiстерство вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi спецiальнi лiцензiї в день видачi таких лiцензiй".

     12. У Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 12 - 13, ст. 80):

     1) статтю 26 пiсля частини п'ятої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "6. Мiнiстерство вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi лiцензiї в день видачi таких лiцензiй.

     7. Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України таких товарiв здiйснюється органом доходiв i зборiв на пiдставi вiдповiдної лiцензiї, яка засвiдчує, що iмпорт товарiв не призводить до ухилення вiд сплати компенсацiйного мита, отриманої вiд Мiнiстерства з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною восьмою;

     2) у частинi четвертiй статтi 27:

     в абзацi шостому:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України товару вiдповiдно до контрактiв, якi є об'єктом реєстрацiї, здiйснюється органом доходiв i зборiв на пiдставi вiдповiдної лiцензiї на iмпорт, отриманої вiд Мiнiстерства з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України, та документiв, що пiдтверджують внесення на депозит необхiдної суми";

     у другому реченнi слова "митне оформлення" замiнити словом "випуск";

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Мiнiстерство вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi лiцензiї на iмпорт в день видачi таких лiцензiй".

     13. У статтi 32 Закону України "Про рослинний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 198; 2009 р., N 30, ст. 428):

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Ввезення в Україну i вивезення за її межi об'єктiв рослинного свiту здiйснюються за правилами, встановленими законодавством України, у тому числi мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     2) доповнити частинами другою та третьою такого змiсту:

     "Документи (дозволи або сертифiкати), що видаються уповноваженими органами України вiдповiдно до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, вносяться такими органами до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдповiдно до Митного кодексу України у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких документiв.

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим об'єктiв рослинного свiту, що є об'єктами регулювання зазначеної Конвенцiї, на пiдставi документiв (дозволiв або сертифiкатiв), отриманих вiд уповноважених органiв України з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     14. У Законi України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405; 2003 р., N 24, ст. 159; 2011 р., N 33, ст. 326; 2014 р., N 5, ст. 62, N 20 - 21, ст. 712):

     1) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Вивезення за межi України зоологiчних колекцiй

     Вивезення, у тому числi тимчасове, за межi України зоологiчних колекцiй здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про тваринний свiт", мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     2) статтю 13 доповнити частинами третьою та четвертою такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi свiдоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей в день видачi таких свiдоцтв.

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють вiдповiднi митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим, пропуску через митний кордон України культурних цiнностей, що вивозяться, у тому числi тимчасово, за межi України, на пiдставi вiдповiдного свiдоцтва, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України";

     3) у статтi 21:

     друге - четверте речення частини першої виключити;

     частину другу виключити.

     15. У Законi України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "заходи офiцiйного контролю - фiтосанiтарний контроль, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що проводяться згiдно iз законодавством України".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - дванадцятим;

     2) у частинi шостiй статтi 5:

     в абзацi другому слова "здiйснюють державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний та радiологiчний контроль" замiнити словами "проводять заходи офiцiйного контролю щодо";

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "внести до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою в день прийняття такого рiшення".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     в абзацi четвертому слова "органiв доходiв i зборiв та" виключити;

     3) статтю 8 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України вантажiв, визнаних гуманiтарною допомогою, здiйснюється органами доходiв i зборiв на пiдставi вiдповiдного рiшення, отриманого вiд спецiально уповноваженого державного органу з питань гуманiтарної допомоги з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою;

     4) у статтi 9:

     у частинi другiй:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "Товари (предмети) гуманiтарної допомоги, що ввозяться на митну територiю України, пiдлягають заходам офiцiйного контролю згiдно зi статтею 319 Митного кодексу України в установленому законодавством порядку";

     у другому реченнi слова "види контролю здiйснюються" замiнити словами "заходи офiцiйного контролю проводяться";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Митне оформлення товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, що ввозяться на митну територiю України, завершується тiльки пiсля проведення необхiдних заходiв офiцiйного контролю";

     у частинi шостiй слова "здiйснюють державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний та радiологiчний контроль", "вiдповiдного контролю", "вiдповiдного виду контролю", "восьми днiв", "видiв контролю", "вiдповiдний державний контроль" та "вiдповiдних видiв державного контролю" замiнити вiдповiдно словами "проводять заходи офiцiйного контролю щодо", "таких заходiв", "вiдповiдних заходiв", "чотирьох днiв", "заходiв щодо", "вiдповiднi заходи" та "необхiдних заходiв офiцiйного контролю";

     в абзацi шостому частини другої статтi 12 слова "здiйснюють державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний та радiологiчний контроль" замiнити словами "проводять заходи офiцiйного контролю щодо".

     16. В абзацi третьому пункту 3 частини першої статтi 15 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 222; 2016 р., N 4, ст. 44) слово "законодавством" замiнити словами "законодавчими актами".

     17. У статтi 28 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228; 2013 р., N 2, ст. 4; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     1) у частинi першiй слова "та санiтарно-епiдемiологiчним наглядом у пунктах пропуску через державний кордон та на всiй територiї України" замiнити словами "та санiтарно-епiдемiологiчним наглядом на всiй територiї України";

     2) у частинi другiй слова "у пунктах пропуску через державний кордон України" виключити;

     3) частини четверту та п'яту виключити;

     4) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Ввезення на територiю України товарiв не допускається у разi, якщо їх ввезення:

     заборонено законодавством у зв'язку з небезпекою для життя i здоров'я людей;

     може спричинити масовi iнфекцiйнi захворювання або отруєння людей".

     18. У Законi України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 260; 2013 р., N 2, ст. 4):

     1) назву Закону пiсля слова "пропуску" доповнити словами "(пунктах контролю)";

     2) частину першу статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Єдиний збiр встановлюється щодо транспортних засобiв вiтчизняних та iноземних власникiв, визначених статтею 5 цього Закону, якi перетинають державний кордон України, i справляється за проїзд транспортних засобiв автомобiльними дорогами України, за проїзд автомобiльних транспортних засобiв з перевищенням встановлених розмiрiв загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрiв, а також за проведення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України вiдповiдно до Митного кодексу України та iнших законiв України заходiв офiцiйного контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) пiд час ввезення товарiв на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту)";

     3) частину п'яту статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Єдиний збiр включає вартiсть витрат, пов'язаних iз:

     вiдновленням автомобiльних дорiг;

     здiйсненням уповноваженими органами в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України фiтосанiтарного, ветеринарно-санiтарного та державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, в розмiрi, що не перевищує розмiру плати за проведення перевiрки документiв на товар i транспортний засiб (контейнер);

     проведенням органами доходiв i зборiв у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України заходiв офiцiйного контролю вiдповiдно до статтi 319 Митного кодексу України у формi попереднього документального контролю".

     19. У статтi 53 Закону України "Про тваринний свiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2009 р., N 30, ст. 428; 2011 р., N 45, ст. 480):

     1) у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, крiм генетично модифiкованих" замiнити словами "законодавством України, у тому числi мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Документи (дозволи або сертифiкати), що видаються уповноваженими органами України вiдповiдно до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, вносяться такими органами до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких документiв.

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим об'єктiв тваринного свiту, якi є об'єктами регулювання зазначеної Конвенцiї, на пiдставi документiв (дозволiв або сертифiкатiв), отриманих вiд уповноважених органiв України з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.

     20. Частину четверту статтi 29 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 23, ст. 163; 2016 р., N 4, ст. 39) викласти в такiй редакцiї:

     "4. Ввезення в Україну зразкiв сорту, призначених для проведення експертизи, здiйснюється на пiдставi пiдтвердження Компетентного органу про те, що зразки сорту ввозяться в Україну для проведення експертизи заявки (повiдомлення Компетентного органу про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослiдних зразкiв сортiв для цiлей експертизи заявки).

     Компетентний орган вносить виданi пiдтвердження (повiдомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослiдних зразкiв сортiв для цiлей експертизи заявки) до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких пiдтверджень.

     Перевiрка наявностi пiдтвердження Компетентного органу, зазначеного в частинi другiй цiєї статтi, здiйснюється державним фiтосанiтарним iнспектором пiд час проведення фiтосанiтарного контролю дослiдних зразкiв сортiв, що ввозяться в Україну для проведення експертизи заявки, у тому числi за допомогою єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", в порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     21. У Законi України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148; 2011 р., N 6, ст. 46; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     1) статтю 16 доповнити частинами дев'ятою i десятою такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi дозвiльнi документи на здiйснення мiжнародних передач товарiв (крiм документiв, що мiстять таємну iнформацiю), а також iнформацiю про їх скасування або зупинення дiї в день видачi таких документiв чи прийняття рiшень про їх скасування або зупинення дiї.

     Замiсть документiв, що мiстять таємну iнформацiю, до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких документiв передаються вiдкритi вiдомостi про такi документи: назва (тип) документа, ким виданий (орган, установа, органiзацiя), ступiнь секретностi, дата видачi, реєстрацiйний номер";

     2) статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Митнi формальностi

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для пропуску через митний кордон України, випуску у вiдповiдний митний режим товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання на пiдставi вiдповiдного дозвiльного документа на здiйснення мiжнародних передач товарiв, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного експортного контролю, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     У разi якщо з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, отримано лише нетаємнi вiдомостi про документи, що мiстять таємну iнформацiю, паперовi примiрники документiв, що мiстять таємну iнформацiю, надаються на вимогу органу доходiв i зборiв для здiйснення митних формальностей у випадках та порядку, встановлених Митним кодексом України та iншими законами України.

     На запит iмпортера товарiв, що може подаватися у тому числi з використанням механiзму "єдиного вiкна", органи доходiв i зборiв видають сертифiкат пiдтвердження доставки, яким засвiдчують факт надходження в Україну товарiв, визначених у зазначеному сертифiкатi. Сертифiкат пiдтвердження доставки на вибiр заявника видається у паперовiй формi або у формi електронної (сканованої) копiї паперового документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, з використанням механiзму "єдиного вiкна".

     22. Статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) здiйснення у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України перевiрки засобiв автомобiльного та залiзничного транспорту, що в'їжджають в Україну, та вантажiв, що ввозяться в Україну всiма видами транспорту, з використанням стацiонарних та/або переносних приладiв радiацiйного контролю з метою виявлення випадкiв перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання".

     23. У Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2014 р., N 23, ст. 873):

     1) частину четверту статтi 29 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Генеральний штаб Збройних Сил України вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення в день видачi таких дозволiв.

     Випуск радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв спецiального призначення у вiдповiдний митний режим, що надає змогу застосовувати їх на митнiй територiї України, здiйснюється органом доходiв i зборiв на пiдставi дозволiв на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, отриманих вiд Генерального штабу Збройних Сил України з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України";

     2) у статтi 291:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Випуск радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування, у вiдповiдний митний режим, що надає змогу застосовувати їх на митнiй територiї України, здiйснюється органом доходiв i зборiв за умови вiдсутностi у Реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, такого типу радiоелектронних засобiв чи випромiнювальних пристроїв";

     у частинi другiй слова "надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, доступ до Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, а також забезпечує його розмiщення на своєму офiцiйному сайтi та щомiсячне поновлення" замiнити словами "забезпечує розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi та щоденне поновлення Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, а також вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, цей Реєстр та вiдомостi про включення до нього або виключення з нього вiдповiдного типу радiоелектронних засобiв чи випромiнювальних пристроїв в день такого включення (виключення)".

     24. У статтi 3 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 34; 2015 р., N 31, ст. 291):

     1) частини п'яту i сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, забезпечує ведення та розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi електронного перелiку виданих сертифiкатiв про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, а також внесення виданих сертифiкатiв до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких сертифiкатiв";

     "Випуск у митний режим експорту лiсо- та пиломатерiалiв, крiм передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, здiйснюється органом доходiв i зборiв на пiдставi сертифiкатiв про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, отриманих вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України";

     2) частину восьму виключити.

     25. У Законi України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2 слово "Закону" замiнити словами "Закону, Мiжнародної конвенцiї про захист рослин";

     2) частину першу статтi 7 пiсля абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "перевiрка наявностi документального пiдтвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони прав на сорти рослин, про ввезення дослiдних зразкiв сортiв для цiлей експертизи заявки;

     перевiрка наявностi пiдтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, про ввезення зразкiв насiння i садивного матерiалу для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять третiй вважати вiдповiдно абзацами восьмим - двадцять п'ятим;

     3) частину другу статтi 10 пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "перевiряти наявнiсть документального пiдтвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони прав на сорти рослин, про ввезення дослiдних зразкiв сортiв для цiлей експертизи заявки;

     перевiряти наявнiсть пiдтвердження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, про ввезення зразкiв насiння i садивного матерiалу для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - десятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дванадцятим;

     4) частину другу статтi 30 виключити;

     5) у статтi 38:

     у частинi другiй:

     у першому реченнi слово "окремих" виключити;

     друге речення виключити;

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi припинення попереднього документального контролю органами доходiв i зборiв для здiйснення фiтосанiтарного контролю залучається посадова особа вiдповiдного уповноваженого органу".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою;

     6) доповнити статтею 451 такого змiсту:

     "Стаття 451. Використання механiзму "єдиного вiкна"

     Взаємодiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi карантину рослин, та державних фiтосанiтарних iнспекторiв з органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, та iншими заiнтересованими особами пiд час проведення фiтосанiтарного контролю вантажiв з об'єктами регулювання, що iмпортуються або ввозяться на митну територiю України з метою транзиту, здiйснюється з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Вiдомостi про результати здiйснення фiтосанiтарного контролю в електроннiй формi, засвiдченi електронним цифровим пiдписом, вносяться державним фiтосанiтарним iнспектором до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" протягом строкiв, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

     7) статтю 49 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Плата за проведення державним фiтосанiтарним iнспектором фiтосанiтарного контролю товарiв, транспортних засобiв, якi ввозяться на митну територiю України, в тому числi з метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України в розмiрi, що не перевищує розмiру плати за перевiрку документiв на товари i транспортнi засоби (контейнери), включається до складу єдиного збору згiдно iз Законом України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".

     26. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5, ст. 53; 2011 р., N 33, ст. 326; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712):

     1) у статтi 18:

     у частинi другiй слова "транзиту), вивезення за межi митної територiї України" замiнити словом "транзиту)";

     2) у частинi шостiй:

     в абзацi першому:

     у першому реченнi слово "окремих" виключити;

     друге речення виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi припинення попереднього документального контролю органами доходiв i зборiв для здiйснення державного ветеринарно-санiтарного контролю залучається державний iнспектор ветеринарної медицини";

     3) у статтi 23:

     у частинi першiй слова "винятково у письмовiй" замiнити словами "у паперовiй та/або електроннiй";

     у частинi четвертiй слово "письмовiй" замiнити словом "паперовiй";

     доповнити частинами п'ятою та шостою такого змiсту:

     "5. Аналiз ризику проводиться з використанням iнформацiйних технологiй.

     6. За результатами аналiзу ризику державним прикордонним iнспектором ветеринарної медицини визначаються вид ветеринарно-санiтарного контролю (стандартний або розширений) товарiв, що ввозяться на територiю України, та обсяг заходiв такого контролю згiдно iз статтями 87, 89 цього Закону";

     4) частину четверту статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Управлiння ризиком здiйснюється з урахуванням вiдповiдних програм, передбачених цим Законом (вибiркового ветеринарно-санiтарного контролю, монiторингу залишкових кiлькостей ветеринарних препаратiв i забруднюючих речовин тощо). Управлiння ризиком здiйснюється з використанням iнформацiйних технологiй";

     5) у частинi першiй статтi 81 слова "i вивезення з територiї України" виключити, а слова "ввезення та вивезення" замiнити словами "ввезення, транзиту";

     6) частину четверту статтi 85 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Перелiк товарiв iз зазначенням кодiв за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю при ввезеннi на митну територiю України, у тому числi з метою транзиту, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     7) статтю 93 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 93. Використання механiзму "єдиного вiкна"

     1. Взаємодiя державних органiв ветеринарної медицини з органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, та iншими заiнтересованими особами пiд час проведення ветеринарно-санiтарного контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     2. Вiдомостi про результати здiйснення ветеринарно-санiтарного контролю в електроннiй формi, засвiдченi електронним цифровим пiдписом, вносяться державним iнспектором ветеринарної медицини до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" протягом строкiв, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

     8) у пунктi 1 статтi 94 слово "супроводжуватися" замiнити словами "якщо це вимагається країною призначення або транзиту - супроводжуватися";

     9) абзац другий частини другої статтi 95 виключити;

     10) статтю 99 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Оплата послуг за проведення державним iнспектором ветеринарної медицини ветеринарно-санiтарного контролю товарiв, транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України, у тому числi з метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України в розмiрi, що не перевищує розмiр оплати за перевiрку документiв на товари й транспортнi засоби (контейнери), включається до складу єдиного збору згiдно iз Законом України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України".

     27. У статтi 24 Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41; 2016 р., N 4, ст. 44):

     1) у частинi п'ятiй слова "а також надсилаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" виключити;

     2) пiсля частини п'ятої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, вносить до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, виданi дозволи на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України чи на право транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв в день видачi таких дозволiв.

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для пропуску через митний кордон України, випуску у вiдповiдний митний режим кожної партiї наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв, на пiдставi вiдповiдного дозволу, отриманого вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     У зв'язку з цим частини шосту - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами восьмою - чотирнадцятою;

     3) частину восьму виключити.

     28. Статтю 16 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; 2013 р., N 46, ст. 640; 2014 р., N 23, ст. 873) доповнити частинами сьомою i восьмою такого змiсту:

     "Центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до своїх повноважень, передбачених статтями 8 - 112 цього Закону, вносять до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, наданi дозволи та iнформацiю про державну реєстрацiю ГМО, а також продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО, в день видачi таких дозволiв або реєстрацiї ГМО, а також продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО.

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим ГМО, на пiдставi вiдповiдних дозволiв або iнформацiї про державну реєстрацiю ГМО, а також продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО, отриманих вiд вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України".

     29. У Законi України "Про прикордонний контроль" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 6, ст. 46):

     1) у пунктi 7 частини першої статтi 1 слова "санiтарний, ветеринарний, фiтосанiтарний, радiологiчний, екологiчний контроль, контроль за вивезенням з територiї України культурних цiнностей, iншi передбаченi законом види державного контролю при перетинаннi державного кордону" замiнити словами "передбаченi законом перевiрки рiвня iонiзуючого випромiнювання, фiтосанiтарний, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що проводяться згiдно iз законодавством України";

     2) частину третю статтi 6 доповнити абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "У разi виявлення органами Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України транспортних засобiв та/або вантажiв з перевищенням допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання їх пропуск через державний кордон здiйснюється на пiдставi дозволу уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв.

     Порядок взаємодiї Державної прикордонної служби України та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у разi виявлення перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання транспортних засобiв та вантажiв, що перемiщуються через державний кордон України, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     30. У Законi України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 17, ст. 155 iз наступними змiнами):

     1) роздiл VII доповнити статтею 351 такого змiсту:

     "Стаття 351. Перемiщення через митний кордон України водних бiоресурсiв та продукцiї з них

     Ввезення в Україну i вивезення за її межi водних бiоресурсiв та продукцiї з них здiйснюються за правилами, встановленими законодавством України, у тому числi мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Документи, зазначенi в абзацах шостому i сьомому статтi 23 цього Закону, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, є необхiдними для перемiщення через митний кордон України вiдповiдних водних бiоресурсiв та продукцiї з них.

     Документи, зазначенi в абзацах шостому i сьомому статтi 23 цього Закону, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких документiв.

     Органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим вiдповiдних водних бiоресурсiв та продукцiї з них, на пiдставi документiв, зазначених в абзацах шостому i сьомому статтi 23 цього Закону, отриманих вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України";

     2) у статтi 46:

     частину третю доповнити словами "та дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числi шляхом участi в межах визначеної законодавством компетенцiї у виявленнi випадкiв скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторiї порту, портопунктiв та мiсць базування суден";

     3) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Порядок взаємодiї адмiнiстрацiї морських рибних портiв, портопунктiв, мiсць базування суден флоту рибної промисловостi та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, iз забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разi виявлення випадкiв скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторiї порту, портопунктiв та мiсць базування суден встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою.

     31. У Законi України "Про морськi порти України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 7, ст. 65):

     1) у частинi третiй статтi 11:

     слова "митний, санiтарно-карантинний та екологiчний контроль" замiнити словами "митний контроль";

     доповнити двома реченнями такого змiсту: "Контроль органiзовується та здiйснюється у встановленому актами законодавства України порядку. У вiдповiдних випадках та в порядку, встановленому актами законодавства України, здiйснюються також перевiрки рiвня iонiзуючого випромiнювання, фiтосанiтарний, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, медичний огляд пасажирiв, екiпажiв, бригад тощо з метою виявлення осiб з симптомами iнфекцiйних хвороб";

     2) пункт 9 частини першої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "9) забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числi шляхом участi в межах визначеної законодавством компетенцiї у виявленнi випадкiв скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторiї порту.

     Порядок взаємодiї адмiнiстрацiї морських портiв та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, iз забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разi виявлення випадкiв скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторiї порту встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) у частинi третiй статтi 17 слова "санiтарно-карантинного, прикордонного та митного контролю" замiнити словами "прикордонного, митного, фiтосанiтарного, ветеринарно-санiтарного контролю, державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

     32. У статтi 20 Закону України "Про насiння i садивний матерiал" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 42, ст. 585; 2016 р., N 4, ст. 39):

     1) у частинi третiй слова "Митне оформлення" замiнити словом "Ввезення";

     2) у частинах шостiй та дев'ятнадцятiй слова "суб'єктами насiнництва та розсадництва" замiнити словами "суб'єктами господарювання";

     3) у частинi дев'ятiй слова "суб'єкт насiнництва та розсадництва" замiнити словами "суб'єкт господарювання", а слова "або до центру надання адмiнiстративних послуг" виключити;

     4) частину десяту виключити;

     5) частину чотирнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, вносить виданi пiдтвердження або рiшення про обґрунтовану вiдмову у їх видачi до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день їх видачi, а також не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття рiшення про видачу пiдтвердження або про обґрунтовану вiдмову у його видачi направляє (вручає) таке пiдтвердження або рiшення про обґрунтовану вiдмову у видачi суб'єкту господарювання у будь-який спосiб, що забезпечує наявнiсть доказiв здiйснення такого направлення (вручення)";

     6) частину п'ятнадцяту виключити;

     7) частину сiмнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо через п'ять робочих днiв з дня закiнчення встановленого строку центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва, до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" не внесено пiдтвердження або рiшення про обґрунтовану вiдмову у його видачi, суб'єкт господарювання має право на ввезення на митну територiю України або вивезення з митної територiї України зразкiв насiння i садивного матерiалу без такого пiдтвердження за умови:

     пред'явлення вiдповiдному державному фiтосанiтарному iнспектору копiї заяви (з описом прийнятих документiв) з вiдмiткою про дату її прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) у сферi насiнництва та розсадництва;

     проведення та дотримання всiх iнших процедур фiтосанiтарного контролю, що вимагаються вiдповiдно до закону";

     8) у частинi двадцять першiй слова "зразки насiння та садивного матерiалу для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування ввозяться в кiлькостi, що подається разом iз заявкою на сорт рослин" замiнити словами "обсяг зразкiв насiння та садивного матерiалу, що ввозяться для селекцiйних, дослiдних робiт i експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратного обсягу посадкового матерiалу, що подається разом iз заявкою на сорт рослин";

     9) у частинi двадцять другiй слова "Суб'єкт насiнництва та розсадництва" замiнити словами "Суб'єкт господарювання";

     10) доповнити частиною двадцять четвертою такого змiсту:

     "Перевiрка сертифiкатiв та пiдтверджень, передбачених цiєю статтею, проводиться державним фiтосанiтарним iнспектором пiд час здiйснення фiтосанiтарного контролю вiдповiдних зразкiв насiння i садивного матерiалу, у тому числi за допомогою єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi", в порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     33. В абзацi першому пiдпункту 5 пункту 12.4 статтi 12 Закону України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 43, ст. 2030) слова "державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний, радiологiчний контроль" замiнити словами "перевiрку рiвня iонiзуючого випромiнювання, фiтосанiтарний, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

     34. У Законi України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 31, ст. 343):

     1) у статтi 42:

     пункт 3 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3) надає органу доходiв i зборiв iнформацiю, необхiдну для здiйснення митних формальностей з використанням єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдповiдно до Митного кодексу України";

     2) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Взаємодiя компетентного органу з органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, та iншими заiнтересованими особами пiд час проведення державного контролю вантажiв з продуктами, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Вiдомостi про результати здiйснення державного контролю у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, вносяться державним ветеринарним iнспектором до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" протягом строкiв, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

     3) у частинi першiй статтi 47 та частинi шостiй статтi 48 слова "митного органу" замiнити словами "органу доходiв i зборiв";

     4) у частинi восьмiй статтi 54 слова "митний орган" замiнити словами "орган доходiв i зборiв", а пiсля слова "вантажем" доповнити словами "шляхом внесення до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдповiдної iнформацiї у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом";

     5) у статтi 57:

     частину другу пiсля слiв "кормiв нетваринного походження" доповнити словами "(iз зазначенням їх коду згiдно з УКТ ЗЕД, назви та, за потреби, iнших характеристик)";

     у пунктi 1 частини четвертої слово "днiв" замiнити словом "годин";

     пункт 3 частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "3) надає органу доходiв i зборiв iнформацiю, необхiдну для здiйснення митних формальностей з використанням єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдповiдно до Митного кодексу України";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Взаємодiя компетентного органу з органами доходiв i зборiв, iншими державними органами, установами та органiзацiями, уповноваженими на здiйснення дозвiльних або контрольних функцiй щодо перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через митний кордон України, та iншими заiнтересованими особами пiд час проведення державного контролю харчових продуктiв нетваринного походження та кормiв нетваринного походження, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), здiйснюється з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     Вiдомостi про результати здiйснення державного контролю вносяться державним ветеринарним iнспектором до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, протягом строкiв, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

     четверте речення частини восьмої викласти в такiй редакцiї:

     "У такому разi державний iнспектор засвiдчує копiю загального документа на ввезення, яка має супроводжувати вантаж до мiсця його призначення на територiї України, та вносить вiдомостi про результати здiйснення державного контролю, якi є пiдставою для випуску у вiдповiдний митний режим, до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, протягом строкiв, встановлених статтею 319 Митного кодексу України";

     у частинi дев'ятiй слова "або митним органом" виключити;

     6) статтю 63 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Плата за здiйснення компетентним органом державного контролю товарiв, транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України, в тому числi з метою транзиту, в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України в розмiрi, що не перевищує розмiр плати за перевiрку документiв на товари i транспортнi засоби (контейнери), включається до складу єдиного збору згiдно iз Законом України "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України";

     7) у пунктi 3 роздiлу X "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     у пiдпунктi 2 слова "документальним перевiркам, перевiркам вiдповiдностi та фiзичним перевiркам у пунктах пропуску через державний кордон України або" замiнити словами "попередньому документальному контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, що здiйснюється органами доходiв i зборiв вiдповiдно до Митного кодексу України, документальним перевiркам, перевiркам вiдповiдностi та фiзичним перевiркам в";

     пiдпункт 3 пiсля слiв "електронною поштою" доповнити словами "або з використанням єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" вiдповiдно до Митного кодексу України у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом".

     35. Пункт 35 роздiлу II втратив чиннiсть з 07.02.2019р.

(у зв'язку з втратою чинностi Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93р. N 15-93 згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     III. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом, у тому числi внести змiни до положень про центральнi органи виконавчої влади в частинi забезпечення передання цими органами вiдповiдних дозвiльних документiв або iнформацiї про включення (виключення) товару до (з) вiдповiдного реєстру через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" до органiв доходiв i зборiв згiдно з Митним кодексом України у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити розмiщення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, перелiкiв товарiв, щодо перемiщення яких через митний кордон України у вiдповiдному напрямку встановлено заборони та/або обмеження згiдно з вимогами статей 196 i 197 Митного кодексу України;

     протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити доопрацювання програмного забезпечення для функцiонування єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв України, автоматизованої системи управлiння ризиками, автоматизованої системи митного оформлення та створення єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" згiдно з цим Законом;

     забезпечити здiйснення щомiсячного монiторингу стану впровадження вiдповiдними центральними органами виконавчої влади передання вiдповiдних дозвiльних документiв або iнформацiї про включення (виключення) товару до (з) вiдповiдного реєстру через єдиний державний iнформацiйний веб-портал "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" до органiв доходiв i зборiв згiдно з Митним кодексом України у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом;

     здiйснювати щомiсячне iнформування Комiтету Верховної Ради України з питань податкової та митної полiтики про стан впровадження органами виконавчої влади передання вiдповiдних дозвiльних документiв або iнформацiї про включення (виключення) товару до (з) вiдповiдного реєстру до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi".

     3. Установити, що протягом 180 днiв з дня набрання чинностi цим Законом у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, якi не обладнано стацiонарними приладами радiацiйного контролю, перевiрка засобiв автомобiльного та залiзничного транспорту, що в'їжджають в Україну, а також вантажiв, що ввозяться в Україну всiма видами транспорту, з метою виявлення випадкiв перевищення допустимого рiвня iонiзуючого випромiнювання здiйснюється уповноваженими посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, з наданням дозволу щодо пропуску транспортних засобiв, вантажiв через державний кордон до органу (пiдроздiлу) Державної прикордонної служби України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 вересня 2018 року
N 2530-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.