ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Митним кодексом України
вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI,
Законом України
вiд 21 червня 2018 року N 2473-VIII

     Цей Закон визначає засади державної пiдтримки космiчної дiяльностi в Українi i спрямований на збереження, розвиток та ефективне використання створеного високого науково-технiчного, виробничого та експортного потенцiалу космiчної галузi як прiоритетної складової високотехнологiчного сектора економiки для забезпечення нацiональних iнтересiв держави.

     Стаття 1. Визначення термiнiв i понять

     У цьому Законi наведенi нижче термiни i поняття вживаються у такому значеннi:

     агрегат, система та їх комплектуючi для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем - повний або частковий набiр компонентiв i складових частин, необхiдних для створення (виробництва) одного космiчного ракетного комплексу (космiчної ракети-носiя), космiчного апарата та наземного сегмента космiчних систем. Окремi компоненти та складовi частини можуть бути з'єднанi мiж собою довiльно, у тому числi з використанням технологiчних допомiжних деталей, а для зручностi транспортування можуть бути згрупованi у партiї залежно вiд виду упаковки. Одна упаковка може мiстити декiлька складових частин одного найменування з партiї;

     космiчна система - сукупнiсть складових частин, систем, агрегатiв (приладiв) космiчного та наземного спецiального комплексiв, якi забезпечують функцiонування та виконання завдань вiдповiдно до тактико-технiчного завдання на космiчну систему;

     космiчний комплекс - сукупнiсть складових частин, систем, агрегатiв (приладiв), якi забезпечують функцiонування та виконання завдань вiдповiдно до тактико-технiчного завдання на космiчний комплекс.

     Iншi поняття i термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, визначених законодавством України.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на суб'єктiв космiчної дiяльностi, якi здiйснюють цю дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про космiчну дiяльнiсть".

     Стаття 3. Мета державної пiдтримки космiчної дiяльностi

     Метою державної пiдтримки космiчної дiяльностi в Українi є:

     збереження i подальший розвиток науково-технiчного, технологiчного та виробничого потенцiалу космiчної галузi як одного з факторiв нацiональної безпеки;

     пiдвищення експортного потенцiалу космiчної галузi та конкурентоспроможностi розробок (виробiв) вiтчизняних суб'єктiв космiчної дiяльностi;

     створення економiчних умов i надання гарантiй для залучення iнвестицiй (у тому числi iноземних) в розвиток космiчної галузi.

     Стаття 4. Заходи державної пiдтримки космiчної дiяльностi

     Кошти на фiнансування космiчної дiяльностi для державних потреб видiляються у Державному бюджетi України окремими рядками.

     Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує своєчасне та повне видiлення коштiв для виконання Загальнодержавної (Нацiональної) космiчної програми України та договорiв, що укладенi згiдно з нею.

     Стаття 5. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом вони застосовуються i дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) пiдпункт 1 пункту 3 статтi 5 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93р. N 4-93 згiдно з Митним кодексом України вiд 13.03.2012р. N 4495-VI)

     2) пiдпункт 2 пункту 3 статтi 5 втратив чиннiсть з 07.02.2019р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 23.09.94р. N 185/94-ВР згiдно iз Законом України вiд 21.06.2018р. N 2473-VIII)

     3) пiдпункт 3 пункту 3 статтi 5 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 03.07.92р. N 2535-XII згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     4) у Законi України "Про космiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2):

     статтю 1 доповнити абзацом такого змiсту:

     "унiкальнi об'єкти космiчної дiяльностi - складнi науково-технiчнi комплекси та системи, випробувальна та спецiальна апаратура, з унiкальними параметрами, що використовуються для реалiзацiї Загальнодержавної (Нацiональної) космiчної програми України, якi за своїми експлуатацiйними характеристиками не мають аналогiв у свiтi або вiдповiдають свiтовому рiвню аналогiчної технiки (засоби керування та контролю за космiчними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової iнформацiї; експериментальна та науково-технологiчна база для виготовлення та випробувань космiчної технiки з моделюванням факторiв космiчного простору; наземнi засоби контролю за космiчними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобiв монiторингу земної поверхнi, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземнi засоби космiчних телекомунiкацiй)";

     статтю 4 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом третiм такого змiсту:

     "державна пiдтримка комерцiалiзацiї космiчної дiяльностi та залучення iнвестицiй в космiчну галузь України".

     У зв'язку з цим абзаци третiй, четвертий, п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим, п'ятим, шостим;

     статтю 6 пiсля абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами дванадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим такого змiсту:

     "веде Державний реєстр унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi, здiйснює державний нагляд за їх станом i використанням, вживає заходiв для їх пiдтримки;

     здiйснює координацiю та контроль зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     в космiчнiй галузi України на вiдповiднiсть законодавству та мiжнародним договорам України;

     надає пiдтримку в пiдготовцi та реалiзацiї мiжнародних проектiв у сферi дослiдження та використання космiчного простору".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятнадцятим, шiстнадцятим, сiмнадцятим, вiсiмнадцятим;

     статтю 11 пiсля частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змiсту:

     "Витрати на здiйснення мiжнародної космiчної дiяльностi (у тому числi фiнансування участi України в мiжнародних космiчних форумах, представництва в мiжнародних органiзацiях тощо) та витрати на фiнансування заходiв щодо утримання i збереження унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi, якi включено до Державного реєстру унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi, передбачаються в Державному бюджетi України окремими рядками".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     статтю 13 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "З метою забезпечення функцiонування, збереження та подальшого розвитку унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi запроваджується Державний реєстр унiкальних об'єктiв космiчної дiяльностi, а також встановлюється державний нагляд за їх станом, використанням та здiйснюються вiдповiднi заходи пiдтримки цiльового фiнансування цих об'єктiв згiдно з порядком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) пiдпункт 5 пункту 3 статтi 5 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 03.04.97р. N 168/97-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     6) у Законi України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78):

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 28.12.94р. N 334/94-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити i привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
16 березня 2000 року
N 1559-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.