Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ДЕКРЕТ
КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про Єдиний митний тариф України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Декретом КМ
вiд 20 травня 1993 року
N 54-93,
Законами України
вiд 28 сiчня 1994 року N 3893-XII,
вiд 6 лютого 1996 року N 29/96-ВР,
вiд 15 листопада 1996 року N 506/96-ВР,
вiд 17 грудня 1996 року N 608/96-ВР,
вiд 3 квiтня 1997 року N 170/97-ВР,
вiд 12 червня 1997 року N 337/97-ВР,
вiд 19 вересня 1997 року N 535/97-ВР,
вiд 11 грудня 1998 року N 309-XIV,
вiд 3 червня 1999 року N 722-XIV,
вiд 19 жовтня 1999 року N 1159-XIV,
вiд 16 березня 2000 року N 1559-III,
вiд 14 вересня 2000 року N 1954-III,
вiд 7 грудня 2000 року N 2120-III,
вiд 5 квiтня 2001 року N 2371-III,
вiд 15 листопада 2001 року N 2779-III,
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 18 березня 2004 року N 1624-IV,
вiд 16 грудня 2004 року N 2264-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 14 вересня 2006 року N 139-V

     Кабiнет Мiнiстpiв Укpаїни постановляє:

     1. Стаття 1 втратила чиннiсть

(згiдно iз Законом України вiд 05.04.2001 р. N 2371-III)

     2. Установити, що мито сплачується у нацiональнiй валютi України.

     Мито не стягується при ввезеннi товарiв за рахунок коштiв Державного валютного фонду України, республiканського /Республiки Крим/, мiсцевих валютних фондiв, iноземних кредитiв, що надаються пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, а також при ввезеннi засобiв захисту рослин i тварин, калiйних i фосфатних добрив.

(частину 2 статтi 2 змiнено згiдно з Декретом КМ N 54-93 вiд 20.05.93 р., Законом N 608/96-ВР вiд 17.12.96 р.)
(дiю абзацу другого статтi 2 зупинено в частинi, що не стосується ввезення за договорами (контрактами), укладеними до набрання чинностi Законом України вiд 19.10.99 р. N 1159-XIV, товарiв за рахунок коштiв iноземних кредитiв, наданих Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, або за договорами (контрактами), укладеними до 1 сiчня 2000 року, якщо вiдповiдний iноземний кредит, наданий Українi згiдно з мiжнародним договором України пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, передбачено Державним бюджетом України, згiдно iз Законом України вiд 19.10.99 р. N 1159-XIV)

     При ввезеннi предметiв дитячого асортименту ставки мита зменшуються на 50 процентiв.

     Частина четверта статтi 2 втратила чиннiсть

(згiдно iз Законом України вiд 05.04.2001 р. N 2371-III)

     Частина п'ята статтi 2 втратила чиннiсть

(згiдно iз Законом України вiд 14.09.2006 р. N 139-V)
(статтю 2 доповнено частиною 4 згiдно iз Законом N 3893-XII вiд 28.01.94 р.)
(частину 4 статтi 2 змiнено згiдно iз Законами: N 29/96-ВР вiд 06.02.96 р., N 506/96-ВР вiд 15.11.96 р.)
(частину 4 статтi 2 замiнено частинами 4 i 5 згiдно iз Законом N 337/97-ВР вiд 12.06.97 р.)

     Частину шосту статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною 6 згiдно iз Законом N 535/97-ВР вiд 19.09.97 р. частина шоста статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.11.2001 р. N 2779-III)
(виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     На перiод виконання робiт щодо пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему ввiзне мито не стягується при ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю України товарiв (сировини, матерiалiв, устаткування та обладнання), що надходять у рамках мiжнародної технiчної допомоги, яка надається на безоплатнiй та безповоротнiй основi для подальшої експлуатацiї, пiдготовки до зняття i зняття енергоблокiв Чорнобильської АЕС з експлуатацiї, перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему та забезпечення соцiального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

(статтю 2 доповнено частиною 8 згiдно iз Законом N 309-XIV вiд 11.12.98 р. частина сьома статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 722-XIV)

     Частину восьму статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною 9 згiдно iз Законом N 309-XIV вiд 11.12.98 р. частину восьму статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 722-XIV)

     Частину дев'яту статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.03.2000 р. N 1559-III)
(виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     Ввiзне мито не стягується при ввезеннi на митну територiю України у порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", товарiв (iнвентарю, обладнання, екiпiровки та медико-бiологiчних засобiв), що використовуються для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в Олiмпiйських та Паралiмпiйських iграх. Перелiк зазначених товарiв (згiдно з кодами Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi) затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України. Ця норма дiє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор.

(статтю 2 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 14.09.2000 р. N 1954-III)
(дiю частини десятої статтi 2 зупинено на 2001 рiк у зв'язку iз зупиненням дiї пункту 2 статтi 5 Закону України вiд 14.09.2000 р. N 1954-III згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000 р. N 2120-III)
(дiю частини десятої статтi 2 зупинено на 2003 рiк в частинi надання пiльг органiзацiям нацiональних спортивних федерацiй з олiмпiйських та параолiмпiйських видiв спорту у зв'язку iз частковим зупиненням дiї пункту 2 статтi 5 Закону України вiд 14.09.2000 р. N 1954-III згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV)

Частину одинадцяту статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 18.03.2004 р. N 1624-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005 р. N 2505-IV)

     3. З набуттям чинностi Єдиного митного тарифу України всi ранiше визначенi митнi пiльги, за винятком тих, що встановленi законодавчими актами України та мiжнародними договорами України, не застосовуються.

     4. Зупинити дiю:

     частини третьої статтi 2, частини другої статтi 7 Закону України "Про Єдиний митний тариф" /Вiдомостi Верховної Ради України, 1992р., N 19, ст. 259/, статей 1, 3, 4, частини другої статтi 9 в частинi встановлення ставок вивiзного мита Єдиним митним тарифом України, частини першої статтi 17 цього Закону в частинi встановлення ставок вивiзного мита Єдиним митним тарифом України та сплати мита в iноземнiй валютi, а також частини третьої цiєї статтi в частинi перерахунку iноземної валюти за курсом Нацiонального банку України, який застосовується для розрахункiв по зовнiшньоекономiних операцiях;

     статтi 7 Митного кодексу України /Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203/;

     частини четвертої статтi 13 Закону Української РСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" /Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377/ в частинi встановлення ставок вивiзного мита Єдиним митним тарифом України, а також частини сьомої цiєї статтi.

     5. Цей Декрет набуває чинностi через 15 днiв пiсля опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Л.КУЧМА
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України А.ЛОБОВ

м. Київ
11 сiчня 1993 року
N 4-93

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.