ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi

з змiнами i доповненнями, внесеними  Законами України
 вiд 13 вересня 2001 року N 2681-III,
 вiд 15 листопада 2001 року N 2779-III

     З метою створення умов для залучення iнвестицiй (у тому числi iноземних) у вiтчизняне автомобiлебудування Верховна Рада України постановляє:

     Стаття 1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     1) iнвестицiя - iнвестицiя (у тому числi iноземна) виключно у грошовiй формi, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до статутного фонду зазначеного пiдприємства суму, еквiвалентну:

     не менше 150 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi легкових автомобiлiв;

     не менше 30 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв;

     не менше 10 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi комплектуючих виробiв до автомобiлiв i автобусiв;

     2) офiцiйний виробник автомобiльної марки (автомобiльних марок) - резидент України, юридична особа (пiдприємство по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих до них), основним видом дiяльностi яких є виробництво автомобiлiв, що мають офiцiйно пiдтверджене право на виробництво певної марки автомобiлiв на пiдставi належним чином зареєстрованого права власностi на знак для товарiв i послуг (торговельної марки) або на пiдставi чинного договору, що надає право на використання цього знака для товарiв i послуг (торговельної марки) при виробництвi автомобiлiв;

     3) iнвестицiйна програма пiдприємства - програма використання iнвестицiї та iнших коштiв, залучених для її виконання, затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i яка мiстить комплекс зобов'язань пiдприємства на перiод її виконання, зокрема:

     перелiк об'єктiв виробництва;

     концепцiю створення потужностей пiдприємства;

     джерела фiнансування;

     термiни виконання програми створення (завантаження) робочих мiсць;

     4) програма створення (завантаження) робочих мiсць - використання iнвестицiї для створення (завантаження) робочих мiсць на пiдприємствах по виробництву автомобiлiв, автобусiв i складових частин до них на митнiй територiї України;

     5) робоче мiсце - забезпечення одного працюючого роботою повний робочий день (повне завантаження) протягом часу, який щорiчно визначається законодавством про працю;

     6) пiдприємство по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю - пiдприємство по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю, в якому:

     iнвестор (iнвестори) не вимагає сплати авторської винагороди за наданi пiдприємству конструкцiї автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них та технологiї їх виробництва;

     iнвестори (у тому числi iноземнi) - учасники таких пiдприємств протягом пiльгового перiоду реiнвестують прибуток, отриманий ними вiд дiяльностi цих пiдприємств, у розвиток виробництва автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них;

     чисельнiсть працiвникiв, яка зафiксована на момент внесення iнвестицiй, не зменшується протягом пiльгового перiоду шляхом скорочення чисельностi працiвникiв за iнiцiативою власника або уповноваженого ним органу.

     Якщо таке пiдприємство не має виробничих потужностей для виробництва автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них, такi потужностi рiвномiрно створюються у першi три роки вiд дня внесення (чи реєстрацiї) iнвестицiї за рахунок не менше 50 вiдсоткiв вiд загальної суми такої iнвестицiї;

     7) машинокомплект - повний або частковий набiр компонентiв та складових частин, необхiдних для виробництва одного автомобiля. Окремi компоненти та складовi частини можуть бути з'єднанi мiж собою довiльним чином, у тому числi з використанням технологiчних допомiжних деталей, а для зручностi транспортування можуть бути згрупованi у партiї залежно вiд виду упаковки. Одна упаковка може мiстити декiлька складових частин одного найменування з партiї машинокомплектiв або складовi частини рiзних найменувань по однiй або бiльше одиниць. Якщо машинокомплект включає кузов автомобiля, то на ньому повиннi бути встановленi не бiльше двох iз таких складових компонентiв:

     силовий агрегат;

     передня пiдвiска;

     задня пiдвiска;

     бензобак;

     система запалювання;

     трансмiсiя;

     система глушiння.

     Якщо машинокомплект включає шасi автомобiля, то на ньому повиннi бути встановленi не бiльше двох iз таких складових компонентiв:

     силовий агрегат;

     бензобак;

     система запалювання;

     система глушiння;

     8) кузов автомобiля - каркасна конструкцiя закритого типу, що призначена для монтажу на нiй складових компонентiв автомобiля, а також розмiщення робочого мiсця водiя та пасажирiв або вантажу;

     9) шасi автомобiля - певна частина автомобiля, яка згiдно з конструкцiєю включає такi складовi компоненти:

     рама або напiврама;

     осi керованi та ведучi;

     силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному станi);

     колеса;

     трансмiсiя.

     Визначення "шасi автомобiля" не застосовується до автомобiля з кузовом несучого типу.

     Якщо на кузовi або шасi автомобiля встановлено три або бiльше iз зазначених у пунктах 7 - 9 частини першої цiєї статтi компонентiв або якщо на шасi встановлено кузов (кабiну), то такий кузов (шасi) автомобiля вважається готовим автомобiлем. При оподаткуваннi операцiй з виробництва (ввезення) зазначених компонентiв та складових частин машинокомплектiв застосовуються норми законiв про оподаткування операцiй з виробництва (ввезення) готових автомобiлiв.

     Дiя цiєї статтi стосовно складових компонентiв машинокомплекту автомобiля поширюється на всi види автомобiлiв, якi завозяться на митну територiю України.

(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз  Законом України вiд 13.09.2001 р. N 2681-III,  у редакцiї Закону  України вiд 15.11.2001 р. N 2779-III)

     Стаття 2. Внести до законодавчих актiв України такi змiни i доповнення:

     1. Статтю 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст. 301; 1994 р., N 20, ст. 117; 1996 р., N 8, ст. 31; 1997 р., N 3, ст. 6) доповнити частиною такого змiсту:

     "Тимчасово до 1 сiчня 2008 року ввiзне мито не справляється при ввезеннi товарiв (включаючи машинокомплекти) на митну територiю України, якi використовуються для будiвництва i виробничої дiяльностi пiдприємств по виробництву автомобiлiв i запасних частин до них з iнвестицiєю (у тому числi iноземною) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Порядок i обсяги ввезення цих товарiв (включаючи машинокомплекти) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Перелiк таких товарiв (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодiв згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв встановлюється додатком до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України. У разi порушення цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито у встановленому законодавством порядку";

     2. Статтю 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) доповнити пунктом 6 такого змiсту:

     "6) тимчасово до 1 сiчня 2008 року пiдприємства по виробництву автомобiлiв i запчастин до них, якi мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Площа землi, що звiльняється вiд оподаткування земельним податком, визначається iз розрахунку суми iнвестицiї у грошовiй формi до статутного фонду таких пiдприємств на 1 га площi землi, яку вони займають, еквiвалентнiй 400 тисячам доларiв США за офiцiйним валютним курсом, встановленим Нацiональним банком України на день внесення iнвестицiї (у тому числi iноземної)";

     3. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250) доповнити пунктами 11.18, 11.19 такого змiсту:

     "11.18. Тимчасово до 1 сiчня 2008 року звiльняються вiд оподаткування операцiї iз ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв (включаючи машинокомплекти), якi використовуються для будiвництва i виробничої дiяльностi пiдприємств по виробництву автомобiлiв i запчастин до них з iнвестицiєю (у тому числi iноземною) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Порядок i обсяги ввезення цих товарiв (включаючи машинокомплекти) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Перелiк таких товарiв (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодiв згiдно з Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв встановлюється додатком до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi", якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України.

     У разi порушення цiльового використання зазначених товарiв (включаючи машинокомплекти) платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територiю України таких товарiв (включаючи машинокомплекти), а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку виходячи з 120 вiдсоткiв облiкової ставки Нацiонального банку України, що дiяла на день збiльшення податкового зобов'язання та за перiод вiд дати ввезення таких товарiв (включаючи машинокомплекти) до дати збiльшення податкових зобов'язань.

     11.19. До 1 сiчня 2008 року оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою операцiї з продажу автомобiлiв власного виробництва резидентiв України, якi мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Цi виробники-резиденти повиннi зареєструвати у Кабiнетi Мiнiстрiв України iнвестицiйну програму, що передбачає поетапне доведення ступеня локалiзацiї виробництва складових частин такого автомобiля не менше 70 вiдсоткiв його кошторисної вартостi на закiнчення десятого року вiд початку реалiзацiї iнвестицiйної програми.

     Пiд локалiзацiєю виробництва слiд розумiти запровадження виробництва окремих складових частин автомобiлiв на митнiй територiї України iз використанням працi громадян України, якi мають складати не менше 90 вiдсоткiв вiд середньоспискової чисельностi працiвникiв на такому виробництвi. Кабiнет Мiнiстрiв України встановлює графiк поетапної локалiзацiї виробництва вiдповiдно до затвердженої ним iнвестицiйної програми";

     4. Доповнити статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) пунктом 22.21 такого змiсту:

     "22.21. Тимчасово до 1 сiчня 2008 року для пiдприємств по виробництву автомобiлiв i запасних частин до них, що мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, встановлюються такi особливостi оподаткування їх прибутку:

     22.21.1. Податковим перiодом для них вважається звiтний податковий рiк;

     22.21.2. Валовi доходи i валовi витрати пiдприємства, отриманi (сплаченi) протягом звiтного податкового року, пiдлягають iндексуванню виходячи з офiцiйного iндексу iнфляцiї за перiод вiд мiсяця, наступного за мiсяцем сплачення витрат (отримання доходiв), до кiнця звiтного податкового року;

     22.21.3. Об'єкт оподаткування, визначений за наслiдками звiтного податкового року, зменшується на суму коштiв, якi направляються на погашення кредитiв, отриманих для реалiзацiї iнвестицiйної програми, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України, та реiнвестуються пiдприємством у розвиток власного виробництва та виробництво матерiалiв i комплектуючих виробiв для автомобiлебудування, а також на суму нарахованих та сплачених засновникам дивiдендiв, якi реiнвестуються ними на цi ж цiлi. Рiшення про проведення таких реiнвестицiй має бути прийняте до граничного термiну подання рiчної податкової декларацiї до вiдповiдного податкового органу. У разi коли протягом наступного податкового року засновники пiдприємства скасовують рiшення щодо проведення зазначеної реiнвестицiї або зменшують її обсяги, пiдприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорiвнює сумi оголошеної реiнвестицiї або сумi її зменшення, додати його суму до суми оподаткованого прибутку поточного податкового перiоду, а також сплатити пеню у розмiрах та за перiод, визначений законодавством України;

     22.21.4. Податок на дивiденди, передбачений пiдпунктом 7.8.2, не застосовується у разi реiнвестування їх у розвиток виробництва матерiалiв та комплектуючих виробiв для автомобiлебудування;

     22.21.5. Дiя пiдпункту 5.5.2 не поширюється на пiдприємства по виробництву автомобiлiв i запчастин до них, якi мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку строком до 1 сiчня 2008 року".

     У зв'язку з цим пункт 22.21 вважати пунктом 22.22.

     Стаття 3. Тимчасово до 1 сiчня 2008 року пiдприємства по виробництву автомобiлiв i запчастин до них, якi мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, звiльняються вiд зборiв до Державного iнновацiйного фонду України.

     Стаття 4. Установити, що законодавчi акти, прийнятi пiсля набрання чинностi цим Законом, якi скасовують або скорочують пiльги, визначенi ним, не поширюються на пiдприємства по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них, якi мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до статутного фонду зазначеного пiдприємства суму, еквiвалентну:

     не менше 150 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi легкових автомобiлiв;

     не менше 30 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв;

     не менше 10 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi комплектуючих виробiв до автомобiлiв i автобусiв.

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 15.11.2001 р. N 2779-III)

     Стаття 5. Пiльги, передбаченi цим Законом для пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них, набирають чинностi пiсля затвердження їх iнвестицiйних програм Кабiнетом Мiнiстрiв України та внесення до статутного фонду такого пiдприємства iнвестицiї (у тому числi iноземної) виключно в грошовiй формi, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день її внесення суму, еквiвалентну:

     не менше 150 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi легкових автомобiлiв;

     не менше 30 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв;

     не менше 10 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi комплектуючих виробiв до автомобiлiв i автобусiв.

(стаття 5 у редакцiї Закону України вiд 15.11.2001 р. N 2779-III)

     Стаття 6. У разi невиконання iнвестором (iнвесторами) своїх зобов'язань згiдно з iнвестицiйною програмою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України, або порушення норм цього Закону з боку iнвестора (iнвесторiв), що внiс iнвестицiю в грошовiй формi (у тому числi iноземну), що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi легкових автомобiлiв, суму, еквiвалентну не менше 30 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв та суму, еквiвалентну не менше 10 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi комплектуючих виробiв до них - за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, iнвестор (iнвестори) сплачує в повному обсязi всi податки, збори (обов'язковi платежi), що не сплачувалися з дати виявлення невиконання iнвестицiйної програми або порушення цього Закону.

(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 15.11.2001 р. N 2779-III)

     Стаття 7. Цей закон набирає чинностi з дня його опублiкування i дiє до 1 сiчня 2008 року.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ,
19 вересня 1997 року
N 535/97-ВР

 

Додаток
до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi"
вiд 19 вересня 1997 р. N 535/97-ВР

ПЕРЕЛIК 
товарiв (у тому числi машинокомплектiв), при ввезеннi яких  на митну територiю України не справляються податки (ввiзне мито,  податок на додану вартiсть), якщо такi товари не виробляються  на територiї України

****************************************************************************
* Код згiдно з *                              *
*Гармонiзованою*                              *
*системою опису*         Найменування товарiв           *
* i кодування *                              *
*  товарiв  *                              *
****************************************************************************
*   1    *             2                *
****************************************************************************
 2710.00.210  Уайт-спiрит
 2710.00.250  Тiльки бензин-розчинник
 2710.00.790  Паливо рiдке (мазут) для iнших цiлей
 2710.00.990  Мастила змащувальнi для iнших цiлей
 2833.19.000  Сульфати натрiю iншi
 2833.24.000  Сульфат нiкелю
 2835.31.000  Трифосфат натрiю
 2837.11.000  Цiанiд натрiю (цiанiстий натрiй)
 2837.19.000  Цiанiди iншi
 2903.19.000  Похiднi вiд ациклiчних вуглеводнiв насиченi,
        хлорованi iншi
 2903.22.000  Трихлоретилен
 2904      Похiднi вуглеводню, сульфiрованi, нiтрованi та
        нiтрозованi, галогенованi чи негалогенiзованi
 2905.31.000  Етиленглiколь
 2922.13.000  Триетаноламiн та його солi
 2929.10.000  Iзоцiонати
 3208.10.900  Iншi розчини фарб i лакiв, виготовленi на основi
        складних полiефiрiв
 3208.20.900  Iншi розчини фарб i лакiв, виготовленi на основi
        акрилових та вiнiлових полiмерiв
 3208.90.910  Iншi розчини фарб i лакiв, виготовленi на основi
        синтетичних полiмерiв
 3212      Пiгменти (враховуючи металiчнi порошки i
        пластiвцi), диспергированi у неводному середовищi,
        рiдкi чи пастоподiбнi, що використовуються при
        виробництвi фарб (враховуючи емалi); фольга для
        тиснення; барвники та iншi фарбувальнi речовини,
        упакованi для роздрiбного продажу
 3214.10.100  Мастики
 3214.90.000  Грунтовки та шпакльовки iншi
 3319.000    Лигносульфат
 3403.19.910  Засоби для змащування машин, механiзмiв та
        транспортних засобiв
 3403.19.990  Засоби для змащування машин, механiзмiв i
        транспортних засобiв iншi
 3405.90.100  Засоби для полiрування металевих поверхонь
 3405.90.900  Iншi полiруючi засоби
 3506.91.000  Речовини клеючi на основi каучукiв та пластмас
 3506.99.900  Готовий клей iнший
 3802.90.000  Вугiлля активоване iнше
 3810.10.000  Засоби для травлення металевих поверхонь; порошки
        та пасти для паяння м'яким та твердим припоєм або
        зварювання
 3810.90.910  Флюси для паяння м'яким та твердим припоєм або
        зварювання
 3814      Розчинники, розрiджувачi складнi органiчнi, у
        iншому мiсцi не зазначенi; сполуки для видалення
        фарб чи лакiв
 3819.00.000  Гальмова рiдина та її компоненти
 3820.00.000  Сполуки антифризнi (тосол) та рiдини проти
        обмерзання
 3823.90.700  Розчинники й розрiджувачi складнi неорганiчнi для
        лакiв i аналогiчних продуктiв
 3823.90.830  Сполуки для гальванiзацiї
 3901.10.100  Полiетилен лiнiйний
 3901.10.900  Полiетилен iнший
 3902.10.000  Полiпропилен
 3902.30.000  Сополiмери пропилену
 3903.11.000  Полiстирол спiнений
 3903.19.000  Полiстирол iнший
 3903.30.000  Сополiмери акрiлонiтрилбутадiєнстирольнi (АВS)
 3903.90.000  Полiмери стиролу у первинних формах iншi
 3904.10.000  Полiвiнiлхлорид
 3904.22.000  Полiвiнiлхлорид пластифiкований
 3904.40.000  Сополiмери вiнiлхлориду iншi
 3904.69.000  Фторполiмери iншi
 3907      Полiацетати, полiефiри простi та смоли епоксиднi
        iншi в первинних формах; полiкарбонати, смоли
        алкiднi, ефiри складнi полiалiловi та полiефiри
        складнi iншi, в первинних формах
 3908      Полiамiди в первинних формах
 3909      Смоли амiновi, фенольнi та полiуретани в первинних
        формах
 3910      Силiкони в первинних формах
 3917.23.100  Трубки, шланги з полiмерхлоридiв безшовнi
 3917.29.990  Трубки iз пластмас iншi
 3919      Плити, листи, плiвки, фольга, стрiчки, смуги та
        iншi форми з пластмас, плоскi, самоклейнi в рулонах
        чи не в рулонах
 3920.20    Плити, листи, плiвка, фольга з полiмерiв пропилену
 4009.10.000  Труби, шланги та рукави iз гуми не армованi та не
        комбiнованi iншим способом з iншими матерiалами,
        без фiтингiв
 4009.30.000  Труби, шланги та рукави iз гуми армованi чи
        комбiнованi iншим способом тiльки з текстильними
        матерiалами, без фiтингiв
 4009.50.990  Труби, шланги та рукави iз гуми з фiтингами iншi
 4010.10.000  Стрiчки транспортернi, паси приводнi або бельтiнги
        iз гуми трапецiєвидного поперечного перетину
 4010.99.000  Стрiчки транспортернi, паси приводнi або бельтiнги
        iз гуми iншi
 4016.91.000  Покриття на пiдлогу i ковдри з пористої гуми
 4016.93    Прокладки, шайби та iншi ущiльнювачi для
        технiчних цiлей
 4016.93.900  Прокладки, шайби та ущiльнювачi iншi
 4111.00.000  Шкiра штучна, на основi натуральної шкiри або
        шкiряних волокон, в пластинах, листах або стрiчцi,
        в рулонах чи не в рулонах
 4403.20.000  Лiсоматерiали iншi з хвойних порiд
 4407.10.910  Лiсоматерiали з ялини та пiхти
 4407.10.930  Лiсоматерiали з сосни
 5204.11.000  Нитки бавовнянi швейнi, що мiстять бавовну по масi
        85 вiдсоткiв i бiльше
 5204.19.000  Нитки бавовнянi швейнi iншi
 5209.59.000  Тканини бавовнянi, що мiстять бавовну по масi не
        менше 85 вiдсоткiв бавовни, iншi
 5407.42.100  Тканини iз синтетичних комплексних ниток,
        включаючи тканини, що виробляються iз матерiалiв,
        класифiкованих у товарнiй позицiї 5404, якi
        мiстять по масi не менше 85 вiдсоткiв комплексних
        ниток з нейлону або iнших полiамiдiв, пофарбованi,
        шириною не бiльше 57 сантиметрiв
 5407.42.900  Тканини iз синтетичних комплексних ниток,
        включаючи тканини, що виробляються iз матерiалiв,
        класифiкованих у товарнiй позицiї 5404, якi
        мiстять по масi не менше 85 вiдсоткiв комплексних
        ниток з нейлону або iнших полiамiдiв, пофарбованi,
        шириною бiльше 57 сантиметрiв
 5601.21.900  Вата iз бавовни iнша
 5602.90.000  Фетр та повсть просякнутi або непросякнутi, з
        покриттям чи без покриття, дубльованi або
        недубльованi iншi
 5603.00.930  Нетканi матерiали просякнутi або непросякнутi, з
        покриттям чи без покриття, дубльованi або
        недубльованi з поверхневою щiльнiстю на квадратний
        метр бiльше 25 грамiв, але не бiльше 70 грамiв
        (сипрон)
 5603.00.950  Нетканi матерiали просякнутi або непросякнутi, з
        покриттям чи без покриття, дубльованi або
        недубльованi з поверхневою щiльнiстю на квадратний
        метр бiльше 70 грамiв, але не бiльше 150 грамiв
        (возопрон)
 5603.00.990  Нетканi матерiали просякнутi або непросякнутi, з
        покриттям чи без покриття, дубльованi або
        недубльованi з поверхневою щiльнiстю на квадратний
        метр бiльше 150 грамiв
 5604.90.000  Нитки та корд гумовi, покритi текстилем; текстильна
        пряжа, стрiчка та аналогiчнi форми, класифiкованi в
        товарнiй позицiї 5404 або 5405, просякнутi,
        покритi гумою або пластмасами, iншi
 5607.21.000  Шпагат або пакувальна мотузка
 5607.50.900  Шпагат iз мiцних синтетичних волокон (шнур
        капроновий)
 5703.20.190  Тафтiнговi ковдри та iншi текстильнi покриття для
        пiдлоги з нейлону чи iнших полiамiдiв вибивнi
        тафтiнговi iншi
 5703.20.990  Тафтiнговi ковдри та iншi текстильнi покриття для
        пiдлоги з нейлону чи iнших полiамiдiв iншi
 5703.30.590  Тафтiнговi ковдри та iншi текстильнi покриття для
        пiдлоги з iнших хiмiчних волокон iншi
 5903.20.900  Тканини, дубльованi полiуретаном
 5903.90.100  Тканини iншi дубльованi просякнутi
 5911.10.000  Текстильнi матерiали, повсть та тканини, дубльованi
        повстю
 5911.20.000  Тканина фiльтрувальна (сито)
 5911.90.900  Текстильнi матерiали та вироби для технiчних цiлей
        iншi
 6807.90.000  Вироби iз асфальту та аналогiчних матерiалiв iншi
 6813.10.900  Накладки гальмiвних колодок iншi
 6813.90.900  Фрикцiйнi матерiали або вироби з них iншi
 7007.11.100  Скло безосколкове (включаючи скло загартоване або
        багатошарове) розмiром та форматом, якi
        дозволяють використовувати його у транспортних
        засобах
 7007.19.800  Скло безосколкове (включаючи скло загартоване або
        багатошарове) розмiром та форматом, якi
        дозволяють використовувати його у транспортних
        засобах, iнше
 7007.21.910  Iнше скло багатошарове розмiром та форматом, якi
        дозволяють використовувати його у транспортних
        засобах
 7007.29.000  Скло багатошарове (триплекс) iнше
 7009.10.000  Дзеркала заднього виду для транспортних засобiв
 7201.30.900  Чавун переробний легований iнший
 7202.41.900  Ферохром, який мiстить по масi бiльше 6 вiдсоткiв
        вуглеводу
 7202.91.000  Феротитан та фероселiкотитан
 7202.92.000  Ферованадiй
 7209.11.000  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi у
        рулонах без подальшої обробки товщиною 3
        мiлiметри i бiльше
 7209.12.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi у
        рулонах без подальшої обробки товщиною бiльше 1
        мiлiметра, але менше 3 мiлiметрiв, iнший
 7209.13.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi у
        рулонах без подальшої обробки товщиною 0,5
        мiлiметра, але не бiльше 1 мiлiметра iнший
 7209.21.000  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi iнший
        у рулонах без подальшої обробки товщиною 3
        мiлiметри i бiльше
 7209.22.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi iнший
        у рулонах без подальшої обробки товщиною бiльше 1
        мiлiметра, але менше 3 мiлiметрiв, iнший
 7209.23.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi iнший
        у рулонах без подальшої обробки товщиною 0,5
        мiлiметра i бiльше, але не бiльше 1 мiлiметра, iнший
 7209.31.000  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi не в
        рулонах без подальшої обробки товщиною 3
        мiлiметри i бiльше
 7209.32.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi не в
        рулонах без подальшої обробки товщиною бiльше 1
        мiлiметра, але менше 3 мiлiметрiв, iнший
 7209.33.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi не в
        рулонах без подальшої обробки товщиною 0,5
        мiлiметра i бiльше, але не бiльше 1 мiлiметра, iнший
 7209.41.000  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi iнший
        не в рулонах без подальшої обробки товщиною 3
        мiлiметри i бiльше
 7209.42.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi iнший
        не в рулонах без подальшої обробки товщиною
        бiльше 1 мiлiметра, але менше 3 мiлiметрiв, iнший
 7209.43.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi iнший
        не в рулонах без подальшої обробки товщиною 0,5
        мiлiметра i бiльше, але не бiльше 1 мiлiметра, iнший
 7210.11.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi
        шириною 600 мiлiметрiв i бiльше, вкритий оловом,
        товщиною 0,5 мiлiметра i бiльше, iнший
 7210.20    Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi
        шириною 600 мiлiметрiв i бiльше, вкритий свинцем,
        включаючи свинцево-олов'яний сплав
 7210.20.900  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi
        шириною 600 мiлiметрiв i бiльше, вкритий свинцем,
        включаючи свинцево-олов'яний сплав, iнший
 7211.49.990  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi iнший
        без подальшої обробки шириною не бiльше 500
        мiлiметрiв, який мiстить по масi 0,6 вiдсотка i
        бiльше вуглецю
 7212.50.970  Прокат плоский iз залiза та нелегованої сталi iнший
        шириною не бiльше 500 мiлiметрiв, покритий iншим
        способом, iнший (сталева стрiчка)
 7213.20.000  Прутки гарячекатанi у вiльно змотаних бунтах з
        автоматної сталi
 7215.10.000  Прутки iншi iз залiза та автоматної сталi без
        подальшої обробки пiсля формовки у холодному
        станi
 7217.29.000  Дрiт iз залiза та нелегованої сталi iнший
 7219      Прокат плоский з нержавiючої сталi шириною не
        менше 600 мiлiметрiв
 7220      Прокат плоский iз нержавiючої сталi шириною
        менше 600 мiлiметрiв
 7223.00.100  Дрiт iз нержавiючої сталi, яка мiстить по масi 2,5
        вiдсотка та бiльше нiкелю
 7306.30.510  Труби та трубки iз чорних металiв iншi оцинкованi
 7312.10.950  Канати та троси оцинкованi
 7318.11.000  Глухар
 7318.14.910  Гвинти самонарiзнi iншi з рiзьбою, яка нарiзана на
        означенiй вiдстанi
 7318.14.990  Гвинти iншi
 7318.15.410  Гвинти та болти iншi з граничною мiцнiстю менше
        800 мегапаскалiв
 7318.15.490  Гвинти та болти iншi з граничною мiцнiстю не менше
        800 мегапаскалiв
 7318.15.810  Гвинти iншi з опором на розтяг менше 800
        мегапаскалiв
 7318.15.890  Гвинти iншi з опором на розтяг не менше 800
        мегапаскалiв
 7318.16.100  Гайки, виробленi з пруткiв сортового прокату чи
        проволоки, дiаметром отвору не бiльше 6 мiлiметрiв
 7318.16.500  Гайки iншi, якi самоконтряться
 7318.16.910  Гайки iншi з внутрiшнiм дiаметром не бiльше 12
        мiлiметрiв
 7318.16.990  Гайки iншi з внутрiшнiм дiаметром бiльше 12
        мiлiметрiв
 7318.19.000  Гвинти, болти, гайки з нарiзною рiзьбою iншi
 7318.21.000  Шайби, якi пружинять, та iншi контровочнi шайби
        ненарiзнi з чорних металiв
 7318.23.000  Заклепки
 7318.24.000  Шпонки та шплiнти з чорних металiв
 7318.29.000  Вироби ненарiзнi iншi (пальцi)
 7320.20.900  Пружини гвинтовi iншi
 7320.90.000  Пружини iншi
 7402.00.000  Мiдь нерафiнована; мiднi аноди для
        електролiтичного рафiнування
 7403.11.000  Катоди i секцiї катодiв з рафiнованої необробленої
        мiдi
 7403.19.000  Рафiнована необроблена мiдь iнша
 7405.00.000  Лiгатура на основi мiдi
 7407      Дротики й профiлi мiднi
 7408.29.100  Дрiт з мiдно-олов'яних сплавiв (бронзи)
 7409.31.000  Плити, листи, полоси та стрiчки в рулонах з
        мiдно-олов'яних сплавiв (бронзи)
 7411.21.100  Труби та трубки з мiдно-цинкових сплавiв (латунi)
        прямi
 7411.21.900  Труби та трубки з мiдно-цинкових сплавiв (латунi)
        iншi
 7506      Плити, листи, полоси, стрiчки та фольга нiкелевi
 7805.00.000  Труби, трубки, фiтинги свинцевi
 7901.11.000  Цинк необроблений iз вмiстом по масi 99,99 вiдсотка
        i бiльше цинку
 7905.00.900  Плити, листи, полоси, стрiчки та фольга цинковi iншi
 8104.19.000  Магнiй та вироби з нього iншi
 8108.90.500  Листи титановi
 8108.90.700  Труби титановi
 8301.20.000  Замки запалювання
 8402.19    Котли пароводянi та паровi iншi, включаючи
        комбiнованi
 8407.33    Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим
        запалюванням, з кривошипно-шатунним механiзмом,
        робочим об'ємом цилiндра двигуна бiльше 250 кубiчних
        сантиметрiв, але не бiльше 1000 кубiчних сантиметрiв
 8407.34    Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим
        запалюванням, з кривошипно-шатунним механiзмом,
        робочим об'ємом цилiндра двигуна бiльше 1000 кубiчних
        сантиметрiв
 8407.90    Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим
        запалюванням, з кривошипно-шатунним механiзмом
        iншi
 8408.20.100  Двигуни для транспортних засобiв, вказаних у групi
        87, для промислового складання автомобiлiв,
        класифiкованих у товарнiй позицiї 8703
 8408.20.510  Двигуни для iнших транспортних засобiв, вказаних
        у групi 87, потужнiстю не бiльше 50 кiловат
 8408.20.550  Двигуни для iнших транспортних засобiв, вказаних
        у групi 87, потужнiстю бiльше 50 кiловат, але не
        бiльше 100 кiловат
 8409.91.000  Частини, призначенi спецiально або в основному для
        поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння з
        iскровим запалюванням, вказаних у товарних
        позицiях 8407 i 8408
 8413      Насоси рiдиннi з витратомiрами чи без них,
        пiдйомники рiдин
 8414.59.300  Вентилятори осьовi
 8414.59.500  Вентилятори центробiжнi
 8414.59.900  Вентилятори iншi
 8414.80    Насоси вакуумнi та повiтрянi iншi
 8415.81.900  Iншi прилади з агрегатом охолодження i пристроєм,
        що забезпечує перемикання режиму "холод - тепло"
 8416.10.100  Форсунки для рiдкого палива, що мiстять у своєму
        складi пристрої автоматичного регулювання
 8416.20.000  Iншi пальники, включаючи й комбiнованi
 8419.89.100  Охолодники баштовi - градирнi та аналогiчнi засоби
        для прямого охолодження (без роз'єднувальної
        стiни) за допомогою циркулюючої води
 8425.11    Талi пiдйомнi та пiдйомники з електричними
        двигунами
 8425.49    Домкрати iншi
 8426.11.000  Крани мостовi на нерухомих опорах
 8428.10.990  Iншi лiфти i пiдйомники скiповi
 8431.31.000  Частини для лiфтiв, скiпових пiдйомникiв або
        екскаваторiв
 8458.11.910  Iншi токарнi автомати, автоматичнi,
        токарно-револьвернi з поздовжнiми полозками та
        токарно-револьвернi верстати
 8458.19.100  Центровi багаторiзцевi i копiювальнi токарнi верстати
 8458.19.910  Iншi токарнi автомати, токарно-револьвернi з
        поздовжнiми полозками i токарно-револьвернi
        верстати
 8459.29.100  Iншi верстати свердлильно-радiальнi
 8459.29.910  Iншi верстати свердлильно-багатошпиндельнi
 8459.39.000  Iншi верстати розточувально-фрезернi
 8459.70.000  Верстати рiзьбонарiзнi iншi
 8460.19.000  Iншi верстати плоскошлiфувальнi, установка на яких
        по будь-якiй з осей зроблена з точнiстю не менше
        0,01 мiлiметра
 8460.29.100  Iншi круглошлiфувальнi верстати
 8460.40.000  Верстати хонiнгувальнi, притирочнi i полiрувальнi
 8461.10.000  Верстати поздовжньо-стругальнi
 8461.20.000  Верстати поперечно-стругальнi та довбальнi
 8461.30.000  Верстати протяжнi
 8461.40.190  Верстати зуборiзнi iншi
 8461.40.790  Iншi верстати, обладнанi системою мiкрометричного
        регулювання та точнiстю установки деталей
        0,01 мiлiметра
 8461.90.000  Iншi верстати для обробки металу
 8462.10.100  Штампувальнi або листоштампувальнi машини та
        молоти з числовим програмним управлiнням
 8462.29.100  Iншi машини згинальнi, кромкозагинальнi для
        виготовлення виробiв з листового матерiалу
 8462.29.910  Машини згинальнi, кромкозагинальнi, правильнi
        (включаючи преси) iншi гiдравлiчнi
 8462.49.100  Iншi машини дiропробивнi або вирубнi, включаючи
        комбiнованi дiропробивнi, просiчнi для виготовлення
        виробiв з листового матерiалу
 8462.91.910  Iншi преси гiдравлiчнi для виробництва гвинтiв,
        болтiв
 8463.20.000  Верстати рiзьбонакатнi
 8463.30.000  Верстати для виготовлення виробiв з дроту
 8466      Частини i приладдя, призначенi виключно або в
        основному для обладнання, зазначеного у товарних
        позицiях 8456 - 8465, враховуючи пристрої для
        крiплення iнструмента i деталей, саморозкривнi
        рiзьбонарiзнi головки, дiлильнi головки та iншi
        спецiальнi пристосування до верстатiв;
        iнструментотримачi для iнструментiв усiх типiв,
        призначених для ручної роботи
 8467.11.900  Iнструменти пневматичнi, що обертаються, iншi
 8468      Обладнання i апарати для паяння м'яким i твердим
        припоєм або зварювання (придатнi чи не придатнi
        для рiзання), що не вiдносяться до товарної позицiї
        8515; машини i апарати для поверхневої
        термообробки, що працюють на газi
 8477.20.000  Екструдери
 8477.40.000  Машини вакуумнi формувальнi та машини
        термоформувальнi iншi
 8477.80.100  Машини для виробництва виробiв з пористих
        матерiалiв
 8481.10    Клапани редукцiйнi для регулювання тиску
 8481.20    Клапани для маслогiдравлiчних i пневматичних
        трансмiсiй
 8482      Пiдшипники кочення: кульковi, роликовi
 8483.10.410  Кривошипи та вали колiнчастi з чавунного або
        сталевого литва
 8483.10.510  Кривошипи та вали колiнчастi сталевi кованi
 8483.10.530  Кривошипи та вали колiнчастi сталевi штампованi
 8483.10.900  Кривошипи та вали колiнчастi iншi
 8483.20.000  Корпуси пiдшипникiв iз вмонтованими шариковими
        чи роликовими пiдшипниками
 8483.30.900  Корпуси для пiдшипникiв ковзання
 8483.40.930  Коробки передач та iншi редукцiйнi механiзми
 8483.90.920  Частини валiв трансмiсiйних та кривошипiв; корпусiв
        пiдшипникiв, пiдшипникiв ковзання та iнших вузлiв
        з чавунного та сталевого литва
 8483.90.980  Частини валiв трансмiсiйних та кривошипiв; корпусiв
        пiдшипникiв, пiдшипникiв ковзання та iнших вузлiв,
        iншi
 8501.10.910  Унiверсальнi двигуни постiйного i змiнного струму
 8504.21.000  Трансформатори з рiдким дiелектриком потужнiстю
        не бiльше 650 кiловат
 8504.22.100  Трансформатори з рiдким дiелектриком потужнiстю
        бiльше 650 кiловат, але не бiльше 1600 кiловат
 8504.22.900  Трансформатори з рiдким дiелектриком потужнiстю
        бiльше 1600 кiловат, але не бiльше 10000 кiловат
 8504.23.000  Трансформатори з рiдким дiелектриком потужнiстю
        бiльше 10000 кiловат
 8504.40.910  Перетворювачi спецiальнi зварювальнi (без
        зварювального обладнання)
 8504.40.990  Перетворювачi статичнi iншi
 8505.11.000  Електромагнiти, постiйнi магнiти металевi
 8508.80.100  Iнструмент для роботи з текстильними матерiалами
 8508.80.510  Апарати для шлiфування
 8511.10    Свiчки запалювання
 8511.10.900  Iншi свiчки запалювання
 8511.30    Розподiлювачi, котушки запалювання
 8511.30.900  Iншi розподiлювачi, котушки запалювання
 8511.40    Стартери, у тому числi працюючi як генератори
 8511.40.900  Стартери, у тому числi працюючi як генератори,
        iншi
 8511.50    Iншi генератори
 8511.80    Електричне обладнання iнше
 8511.90.000  Частини електрообладнання для запалювання та
        пуску двигунiв внутрiшнього згоряння
 8512.10.910  Генератори
 8512.20.000  Прилади освiтлювальнi або сигналiзацiйнi вiзуальнi
        iншi
 8512.30.000  Прилади звукової сигналiзацiї
 8512.40.000  Склоочищувачi, пристрої проти обледенiння та
        запiтнiння
 8512.90.000  Частини електроосвiтлювального та сигналiзацiйного
        обладнання
 8515.21.000  Машини та апарати для зварювання металiв опором,
        автоматичнi чи напiвавтоматичнi
 8515.31.000  Машини та апарати для дугового (включаючи
        плазмово-дугове) зварювання металiв, автоматичнi чи
        напiвавтоматичнi
 8544      Проводи iзольованi (враховуючи емальованi
        анодованi), кабелi (враховуючи коаксильнi) та iншi
        iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними
        деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, що
        складаються iз волокон з iндивiдуальними
        оболонками, безвiдносно до того, є вони чи нi у зборi
        з електропровiдниками чи з'єднувальними елементами
 8706.00    Шасi з двигунами для автомобiлiв, класифiкованих у
        товарних позицiях 8701 - 8705
 8707      Кузови (враховуючи кабiни) для автомобiлiв,
        класифiкованих у товарних позицiях 8701 - 8705
 8708      Частини та обладнання автомобiлiв, класифiкованих
        у товарних позицiях 8701 - 8705
 9028      Лiчильники подачi або виробництва газу, рiдини та
        електроенергiї (враховуючи калiбрувальнi)
 9031.10.000  Прилади i машини балансувальнi для механiчних
        частин
 9031.20.000  Стенди випробувальнi
 9031.80.310  Прилади та пристрої для вимiрювання та контролю
        геометричних параметрiв
 Без коду    Машинокомплекти - повний або частковий набiр
        компонентiв та складових частин, необхiдних для
        виробництва автомобiлiв (визначення машинокомплекту
        - згiдно зi статтею 1 Закону України "Про
        стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi").
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.