ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо державної пiдтримки автомобiлебудiвної промисловостi України

     З метою ефективного використання виробничого, науково-технiчного та експортного потенцiалу вiтчизняного автомобiлебудування, яке визначається як прiоритетна галузь економiки України, створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй, у тому числi iноземних, а також забезпечення економiчних iнтересiв держави в нарощуваннi обсягiв виробництва українських пiдприємств Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 47, ст. 294; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 вересня 2001 року N 2681-III:

     1) статтю 1 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     1) iнвестицiя - iнвестицiя (у тому числi iноземна) виключно у грошовiй формi, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до статутного фонду зазначеного пiдприємства суму, еквiвалентну:

     не менше 150 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi легкових автомобiлiв;

     не менше 30 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв;

     не менше 10 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi комплектуючих виробiв до автомобiлiв i автобусiв;

     2) офiцiйний виробник автомобiльної марки (автомобiльних марок) - резидент України, юридична особа (пiдприємство по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих до них), основним видом дiяльностi яких є виробництво автомобiлiв, що мають офiцiйно пiдтверджене право на виробництво певної марки автомобiлiв на пiдставi належним чином зареєстрованого права власностi на знак для товарiв i послуг (торговельної марки) або на пiдставi чинного договору, що надає право на використання цього знака для товарiв i послуг (торговельної марки) при виробництвi автомобiлiв;

     3) iнвестицiйна програма пiдприємства - програма використання iнвестицiї та iнших коштiв, залучених для її виконання, затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України i яка мiстить комплекс зобов'язань пiдприємства на перiод її виконання, зокрема:

     перелiк об'єктiв виробництва;

     концепцiю створення потужностей пiдприємства;

     джерела фiнансування;

     термiни виконання програми створення (завантаження) робочих мiсць;

     4) програма створення (завантаження) робочих мiсць - використання iнвестицiї для створення (завантаження) робочих мiсць на пiдприємствах по виробництву автомобiлiв, автобусiв i складових частин до них на митнiй територiї України;

     5) робоче мiсце - забезпечення одного працюючого роботою повний робочий день (повне завантаження) протягом часу, який щорiчно визначається законодавством про працю;

     6) пiдприємство по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю - пiдприємство по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю, в якому:

     iнвестор (iнвестори) не вимагає сплати авторської винагороди за наданi пiдприємству конструкцiї автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них та технологiї їх виробництва;

     iнвестори (у тому числi iноземнi) - учасники таких пiдприємств протягом пiльгового перiоду реiнвестують прибуток, отриманий ними вiд дiяльностi цих пiдприємств, у розвиток виробництва автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них;

     чисельнiсть працiвникiв, яка зафiксована на момент внесення iнвестицiй, не зменшується протягом пiльгового перiоду шляхом скорочення чисельностi працiвникiв за iнiцiативою власника або уповноваженого ним органу.

     Якщо таке пiдприємство не має виробничих потужностей для виробництва автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них, такi потужностi рiвномiрно створюються у першi три роки вiд дня внесення (чи реєстрацiї) iнвестицiї за рахунок не менше 50 вiдсоткiв вiд загальної суми такої iнвестицiї;

     7) машинокомплект - повний або частковий набiр компонентiв та складових частин, необхiдних для виробництва одного автомобiля. Окремi компоненти та складовi частини можуть бути з'єднанi мiж собою довiльним чином, у тому числi з використанням технологiчних допомiжних деталей, а для зручностi транспортування можуть бути згрупованi у партiї залежно вiд виду упаковки. Одна упаковка може мiстити декiлька складових частин одного найменування з партiї машинокомплектiв або складовi частини рiзних найменувань по однiй або бiльше одиниць. Якщо машинокомплект включає кузов автомобiля, то на ньому повиннi бути встановленi не бiльше двох iз таких складових компонентiв:

     силовий агрегат;

     передня пiдвiска;

     задня пiдвiска;

     бензобак;

     система запалювання;

     трансмiсiя;

     система глушiння.

     Якщо машинокомплект включає шасi автомобiля, то на ньому повиннi бути встановленi не бiльше двох iз таких складових компонентiв:

     силовий агрегат;

     бензобак;

     система запалювання;

     система глушiння;

     8) кузов автомобiля - каркасна конструкцiя закритого типу, що призначена для монтажу на нiй складових компонентiв автомобiля, а також розмiщення робочого мiсця водiя та пасажирiв або вантажу;

     9) шасi автомобiля - певна частина автомобiля, яка згiдно з конструкцiєю включає такi складовi компоненти:

     рама або напiврама;

     осi керованi та ведучi;

     силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному станi);

     колеса;

     трансмiсiя.

     Визначення "шасi автомобiля" не застосовується до автомобiля з кузовом несучого типу.

     Якщо на кузовi або шасi автомобiля встановлено три або бiльше iз зазначених у пунктах 7-9 частини першої цiєї статтi компонентiв або якщо на шасi встановлено кузов (кабiну), то такий кузов (шасi) автомобiля вважається готовим автомобiлем. При оподаткуваннi операцiй з виробництва (ввезення) зазначених компонентiв та складових частин машинокомплектiв застосовуються норми законiв про оподаткування операцiй з виробництва (ввезення) готових автомобiлiв.

     Дiя цiєї статтi стосовно складових компонентiв машинокомплекту автомобiля поширюється на всi види автомобiлiв, якi завозяться на митну територiю України";

     2) статтi 4, 5 i 6 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Установити, що законодавчi акти, прийнятi пiсля набрання чинностi цим Законом, якi скасовують або скорочують пiльги, визначенi ним, не поширюються на пiдприємства по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них, якi мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до статутного фонду зазначеного пiдприємства суму, еквiвалентну:

     не менше 150 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi легкових автомобiлiв;

     не менше 30 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв;

     не менше 10 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi комплектуючих виробiв до автомобiлiв i автобусiв.

     Стаття 5. Пiльги, передбаченi цим Законом для пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них, набирають чинностi пiсля затвердження їх iнвестицiйних програм Кабiнетом Мiнiстрiв України та внесення до статутного фонду такого пiдприємства iнвестицiї (у тому числi iноземної) виключно в грошовiй формi, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день її внесення суму, еквiвалентну:

     не менше 150 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi легкових автомобiлiв;

     не менше 30 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв;

     не менше 10 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi комплектуючих виробiв до автомобiлiв i автобусiв.

     Стаття 6. У разi невиконання iнвестором (iнвесторами) своїх зобов'язань згiдно з iнвестицiйною програмою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України, або порушення норм цього Закону з боку iнвестора (iнвесторiв), що внiс iнвестицiю в грошовiй формi (у тому числi iноземну), що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi легкових автомобiлiв, суму, еквiвалентну не менше 30 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв та суму, еквiвалентну не менше 10 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi комплектуючих виробiв до них - за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, iнвестор (iнвестори) сплачує в повному обсязi всi податки, збори (обов'язковi платежi), що не сплачувалися з дати виявлення невиконання iнвестицiйної програми або порушення цього Закону".

     2. В абзацi першому частини першої статтi 14 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1) слова "або iнших термiнiв, установлених обов'язковими для сторiн правилами чи договором" замiнити словами "термiну в порядку та строки, встановленi законодавством, i на пiдставi обов'язкових для сторiн правил чи договору".

     3. Перше речення пункту 6 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294) викласти у такiй редакцiї:

     "6) тимчасово до 1 сiчня 2008 року пiдприємства по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них, дiючi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi", якi мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до статутного фонду зазначеного пiдприємства суму, еквiвалентну: не менше 150 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi легкових автомобiлiв; не менше 30 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв; не менше 10 мiльйонам доларiв США, - при виробництвi комплектуючих виробiв до автомобiлiв i автобусiв".

     4. У статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст. 294):

     абзац перший пункту 11.18 викласти у такiй редакцiї:

     "11.18. Тимчасово до 1 сiчня 2008 року звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" товарiв (у тому числi машинокомплектiв), якi використовуються для будiвництва та виробничої дiяльностi пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них. Перелiк таких товарiв (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також порядок i обсяги ввезення цих товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України";

     пункт 11.19 викласти у такiй редакцiї:

     "11.19. До 1 сiчня 2008 року оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою операцiї з продажу автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них власного виробництва резидентiв, якi здiйснюють дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi". Цi виробники-резиденти зобов'язанi мати затверджену Кабiнетом Мiнiстрiв України iнвестицiйну програму".

     5. У статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294):

     абзац перший пункту 22.21 викласти у такiй редакцiї:

     "22.21. Тимчасово до 1 сiчня 2008 року для пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них, якi здiйснюють дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi", встановлюються такi особливостi оподаткування їх прибутку";

     пiдпункт 22.21.5 пункту 22.21 викласти у такiй редакцiї:

     "22.21.5. До 1 сiчня 2008 року дiя пiдпункту 5.5.2 не поширюється на пiдприємства по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них, якi здiйснюють дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi".

     6. Частину шосту статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107; 1997 р., N 47, ст. 294) викласти у такiй редакцiї:

     "Тимчасово до 1 сiчня 2008 року ввiзне мито не справляється при ввезеннi на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" товарiв (у тому числi машинокомплектiв), якi використовуються для будiвництва та виробничої дiяльностi пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них. Перелiк таких товарiв (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, порядок i обсяги ввезення цих товарiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо такi товари не виробляються пiдприємствами на територiї України".

     7. У Митному тарифi України, затвердженому Законом України "Про Митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125, Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 781):

     1) у роздiлi XVI:

     а) у Додатковiй примiтцi до групи 84:

     слова "Додаткова примiтка" замiнити словами "Додатковi примiтки";

     доповнити Додатковi примiтки пунктом 2 такого змiсту:

     "2. Двигунами, що використовувалися, для транспортних засобiв товарних позицiй 8702, 8703, 8704 вважаються такi, якi вже були встановленi на транспортному засобi або з моменту виготовлення яких минуло бiльше одного року";

     б) цифри i слова

"8407 33 10 00 - - - для промислової збiрки: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, пiдпозицiї 8701 10, моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8703, 8704 та 8705 2 5 шт
8407 33 90 00 - - - iншi 2 5 шт
8407 34 - - з робочим об'ємом цилiндра бiльш як 1 000 куб. см:
8407 34 10 00 - - - для промислової збiрки: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном, робочий об'єм якого менш як 2800 куб. см; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 1 2 шт"

     замiнити цифрами i словами

"8407 33 10 00 - - - для промислової збiрки: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, пiдпозицiї 8701 10, моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8703, 8704 та 8705 5 10 шт
8407 33 30 00 - - - для транспортних засобiв товарної позицiї 8703, що використовувалися 1,5 євро за 1 куб. см 1,5 євро за 1 куб. см шт
8407 33 90 00 - - - iншi 5 10 шт
8407 34 - - з робочим об'ємом цилiндра бiльш як 1 000  куб. см:
8407 34 10 00 - - - новi, для промислової збiрки: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном, робочий об'єм якого менш як 2800 куб. см; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 5 10 шт";

     в) цифри i слова

"8407 90 50 00 - - - для промислової збiрки: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном, робочий об'єм якого менш як 2800 куб. см; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 5 10 шт"
- - - iншi:

     замiнити цифрами i словами

"8407 90 50 00 - - - для промислової збiрки: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном, робочий об'єм якого менш як 2800 куб. см; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 5 10 шт
8407 90 60 00 - - - для транспортних засобiв товарної позицiї 8703, що використовувалися 1,5 євро за 1 куб. см 1,5 євро за 1 куб. см шт";
- - - iншi:

     г) цифри i слова

"8408 20 10 10 - - - ряднi 4-цилiндровi двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизельнi) з робочим об'ємом цилiндрiв 2499 куб. см, потужнiстю 60 кВт 1 5 шт
8408 20 10 90 - - - iншi 5 10 шт"
- - iншi:

     замiнити цифрами i словами

"8408 20 10 10 - - - ряднi 4-цилiндровi двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизельнi) з робочим об'ємом цилiндрiв 2499 куб. см, потужнiстю 60 кВт 5 10 шт
8408 20 10 90 - - - iншi 5 10 шт
8408 20 30 00 - - для транспортних засобiв товарної позицiї 8703, що використовувалися 1,5 євро за 1 куб. см 1,5 євро за 1 куб. см шт";
- - iншi:

     г) цифри i слова

"8408 20 55 10 - - - - - ряднi 4-цилiндровi двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизельнi) - з наддуттям, з робочим об'ємом цилiндрiв 2798 куб. см, потужнiстю 76 кВт; з наддуттям та охолодженням повiтря, з робочим об'ємом цилiндрiв 2798 куб. см, потужнiстю 90 кВт 1 5 шт
8408 20 55 90 - - - - - iншi 5 10 шт
8408 20 57 00 - - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт 0 10 шт
8408 20 99 00 - - - - понад 200 кВт 2 5 шт"

     замiнити цифрами i словами

"8408 20 55 10 - - - - - ряднi 4-цилiндровi двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизельнi) - з наддуттям, з робочим об'ємом цилiндрiв 2798 куб. см, потужнiстю 76 кВт; з наддуттям та охолодженням повiтря, з робочим об'ємом цилiндрiв 2798 куб. см, потужнiстю 90 кВт 5 10 шт
8408 20 55 90 - - - - - iншi 5 10 шт
8408 20 57 00 - - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт 5 10 шт
8408 20 99 00 - - - - понад 200 кВт 5 10 шт";

     д) цифри i слова

"8409 91 00 00 - - призначенi виключно або головним чином для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням 0 5 -
8409 99 00 00 - iншi 0 5 -"

     замiнити цифрами i словами

"8409 91 00 00 - - призначенi виключно або головним чином для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням 0 10 -
8409 91 30 00 - - призначенi для двигунiв, що встановлюються на транспортних засобах товарної позицiї 8703, i що використовувалися 1,5 євро за 1 куб. см 1,5 євро за 1 куб. см -
8409 99 00 00 - iншi 0 10 -";

     2) у роздiлi XVII:

     а) Примiтки до групи 87 доповнити Додатковими примiтками такого змiсту:

     "Додатковi примiтки:

     1. У товарних позицiях 8702, 8703, 8704 транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такi, на якi були або є реєстрацiйнi документи, виданi уповноваженими державними органами, в тому числi iноземними, що дають право експлуатувати цi транспортнi засоби.

     2. Кузовами, що використовувалися, для транспортних засобiв товарних позицiй 8702, 8703, 8704 вважаються такi, якi вже були встановленi на транспортному засобi або з моменту виготовлення яких минуло бiльше одного року";

     б) цифри i слова

"8707 10 - автомобiлiв товарної позицiї 8703:
8707 10 10 00 - - для промислового складання 1 2 -"

     замiнити цифрами i словами

"8707 10 - автомобiлiв товарної позицiї 8703:
8707 10 10 00 - - для промислового складання 5 10 -
- - що використовувалися:
8707 10 30 00 - - - до 5 рокiв (включно) 1400 євро за 1 шт 2800 євро за 1 шт -
8707 10 50 00 - - - понад 5 рокiв 2100 євро за 1 шт 4200 євро за 1 шт -";

     в) цифри i слова

"8708 10 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703; автомобiлiв товарної позицiї 8704, оснащених поршневим двигуном iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 куб. см або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 куб. см; автомобiлiв товарної позицiї 8705 1 2 -"

     замiнити цифрами i словами

"8708 10 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703; автомобiлiв товарної позицiї 8704, оснащених поршневим двигуном iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 куб. см або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 куб. см; автомобiлiв товарної позицiї 8705 5 10 -";

     г) цифри i слова

"8708 50 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703; автомобiлiв товарної позицiї 8704, оснащених поршневим двигуном з запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 куб. см або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 куб. см; автомобiлiв товарної позицiї 8705 1 2 -
8708 50 90 00 - - iншi 0 20 -"

     замiнити цифрами i словами

"8708 50 10 00 - - для промислового складання: автомобiлiв товарної позицiї 8703; автомобiлiв товарної позицiї 8704, оснащених поршневим двигуном iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2500 куб. см або поршневим двигуном з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв не бiльш як 2800 куб. см; автомобiлiв товарної позицiї 8705 5 10 -
8708 50 90 00 - - iншi 10 20 -";

     г) цифри i слова

"8708 70 99 00 - - - iншi 0 20 -"

     замiнити цифрами i словами

"8708 70 99 00 - - - iншi 10 20 -";

     д) цифри i слова

"8708 91 90 00 - - - iншi 0 20 -"

     замiнити цифрами i словами

"8708 91 90 00 - - - iншi 10 20 -";

     е) цифри i слова

"8708 92 90 00 - - - iншi 0 20 -"

     замiнити цифрами i словами

"8708 92 90 00 - - - iншi 10 20 -".

     8. Абзац другий статтi 27 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289; 2001 р., N 4, ст. 16) викласти у такiй редакцiї:

     "Новi i такi, що були у користуваннi, транспортнi засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi або фiзичними особами, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до чинного законодавства. При цьому кузови та шасi транспортних засобiв за кодами 87.06 та 87.07 згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдлягають сертифiкацiї як зiбранi транспортнi засоби".

     9. Пункт 2 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 4, ст. 16) викласти у такiй редакцiї:

     "Продаж автомобiлiв, ввезених в Україну i конфiскованих (примусово вилучених), у тому числi в рахунок погашення боргу або iнших зобов'язань за цивiльно-правовими угодами, договорами, у випадках, передбачених законодавством, або визнаних безгосподарними, здiйснюється з нарахуванням податкiв та зборiв, що справляються при iмпортi автомобiлiв вiдповiдно до закону, у разi якщо такi податки та збори не були попередньо сплаченi. Автомобiль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податкiв та зборiв, на пiдставi пiльг, наданих законодавством, може бути вiдчужений або переданий у володiння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тiльки пiсля сплати у повному обсязi всiх податкiв та зборiв, передбачених законодавством України на день ввезення автомобiля на митну територiю України.

     При цьому особою, яка сплачує податки i збори до бюджету з продажу конфiскованих у встановленому законодавством порядку, є особа, уповноважена Кабiнетом Мiнiстрiв України на реалiзацiю цих автомобiлiв.

     У разi, якщо на пiдставi рiшення суду, що набрало законної сили, податки та збори, що передбаченi законодавством до сплати при ввезеннi автомобiля на митну територiю України, та сплаченi особою, що iмпортує автомобiль на територiю України, пiдлягають поверненню цiй особi, вiдчуження, або передача такого автомобiля у володiння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може бути здiйснено тiльки пiсля сплати особою, що набуває право власностi на цей автомобiль, у повному обсязi всiх податкiв та зборiв, передбачених законодавством України на день ввезення автомобiля на митну територiю України. Якщо вiдчуження такого автомобiля вiдбулося до набрання рiшенням суду законної сили, зобов'язання по сплатi податкiв та зборiв, сума яких пiдлягає поверненню за рiшенням суду, покладається на власника автомобiля. У разi вiдмови власника вiд сплати передбачених цим пунктом платежiв автомобiль пiдлягає арешту до моменту сплати цих платежiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом розробити i привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
15 листопада 2001 року
N 2779-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.