ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо регулювання ринку автомобiлiв в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 15 листопада 2001 року N 2779-III,
Митним кодексом України
вiд 11 липня 2002 року N 92-IV,
Законами України
вiд 6 липня 2005 року N 2739-IV,
вiд 15 грудня 2009 року N 1760-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законом України
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI

     З метою стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi та недопущення випадкiв ухилення вiд оподаткування при їх ввезеннi чи продажу Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     I. Стаття 1 роздiлу I втратила чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Митного кодексу України вiд 12.12.91 р. N 1970-XII згiдно iз Митним кодексом України вiд 11.07.2002 р. N 92-IV)

     2. Статтю 27 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити абзацом такого змiсту:

     "Новi транспортнi засоби, якi ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi або фiзичними особами, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до чинного законодавства".

     3. Пункт 3 роздiлу I втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 24.05.96р. N 216/96-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть, статтю 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 2-93 "Про порядок обкладення митом предметiв, якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 105) та додаток до цього Декрету.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 45 днiв з дня його опублiкування.

     Транспортнi засоби, якi тимчасово ввезенi на митну територiю України фiзичними та юридичними особами-резидентами без сплати мита та податкiв (зборiв) до набрання чинностi цим Законом, можуть знаходитися на територiї України до закiнчення термiну, на який їх тимчасово ввезено.

     2. Продаж автомобiлiв, ввезених в Україну i конфiскованих (примусово вилучених), у тому числi в рахунок погашення боргу або iнших зобов'язань за цивiльно-правовими угодами, договорами, у випадках, передбачених законодавством, або визнаних безгосподарними, або знайдених, за якими протягом шести мiсяцiв не звернулися власники чи особи, якi мають право вимагати їх повернення, здiйснюється за цiнами, визначеними згiдно iз законодавством України з питань оцiнки майна, майнових прав та професiйної оцiночної дiяльностi, а також з урахуванням норм Податкового кодексу України. Автомобiль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податкiв та зборiв, на пiдставi пiльг, наданих законодавством, може бути вiдчужений або переданий у володiння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тiльки пiсля сплати у повному обсязi всiх податкiв та зборiв, передбачених законодавством України на день ввезення автомобiля на митну територiю України (крiм випадкiв, передбачених Законом України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi").

(абзац перший пункту 2 роздiлу II iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.12.2009р. N 1760-VI, вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)

     При цьому особою, яка сплачує податки i збори до бюджету з продажу конфiскованих у встановленому законодавством порядку, є особа, уповноважена Кабiнетом Мiнiстрiв України на реалiзацiю цих автомобiлiв.

     У разi, якщо на пiдставi рiшення суду, що набрало законної сили, податки та збори, що передбаченi законодавством до сплати при ввезеннi автомобiля на митну територiю України, та сплаченi особою, що iмпортує автомобiль на територiю України, пiдлягають поверненню цiй особi, вiдчуження, або передача такого автомобiля у володiння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження може бути здiйснено тiльки пiсля сплати особою, що набуває право власностi на цей автомобiль, у повному обсязi всiх податкiв та зборiв, передбачених законодавством України на день ввезення автомобiля на митну територiю України. Якщо вiдчуження такого автомобiля вiдбулося до набрання рiшенням суду законної сили, зобов'язання по сплатi податкiв та зборiв, сума яких пiдлягає поверненню за рiшенням суду, покладається на власника автомобiля. У разi вiдмови власника вiд сплати передбачених цим пунктом платежiв автомобiль пiдлягає арешту до моменту сплати цих платежiв.

(пункт 2 роздiлу II у редакцiї Закону України вiд 15.11.2001 р. N 2779-III)

     3. Пункт 3 роздiлу II виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005 р. N 2739-IV)

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з нормами цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
7 грудня 2000 року
N 2134-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.