ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв з питань обкладання ввiзним митом товарiв та iнших предметiв, що ввозяться на митну територiю України

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв:

     1. У Законi України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N19, ст.259):

     а) в абзацi другому частини другої статтi 8 слова "а також до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн, що розвиваються" виключити;

     б) абзац третiй статтi 22 виключити.

     2. У Єдиному митному тарифi України, затвердженому Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, cт. 107):

     а) у Вступi:

     друге речення в абзацi другому пункту 3 виключити;

    в абзацi третьому пункту 3 слова "(додаток N 2), а також до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн, що розвиваються (в межах товарних груп 25-97)" виключити;

     останнiй абзац пункту 5 виключити;

     б) додаток N 1 та додаток N 2 виключити.

     II. Затвердити Перелiк країн, з якими Україною укладено угоди про вiльну торгiвлю та торговельно-економiчнi угоди з наданням режиму найбiльшого сприяння або нацiонального режиму (додається). Встановити, що при ввезеннi на митну територiю України товарiв та iнших предметiв походженням iз зазначених у перелiку країн, застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита.

     III. Цей Закон набирає чинностi через 45 днiв пiсля його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
3 квiтня 1997 року
N 170/97-ВР

 

Додаток
до Закону України
"Про внесення змiн до деяких  законодавчих актiв з питань  обкладення ввiзним митом товарiв  та iнших предметiв, що ввозяться на  митну територiю України"
вiд 3 квiтня 1997 року N 170/97-ВР

Країни, з якими укладено угоди про вiльну торгiвлю

 Азербайджан (р)       Латвiя (р)
 Бiлорусь (ч)        Литва
 Вiрменiя (р)        Молдова (р)
 Грузiя (р)         Росiя (ч)
 Естонiя (р)         Туркменистан (р)
 Казахстан          Узбекистан (р)
 

Країни, з якими укладено
торговельно-економiчнi угоди з наданням режиму найбiльшого сприяння або нацiонального режиму

 Австрiя (ч)      Литва
 Алжир (р)       Лiван
 Аргентина (р)     Лiвiя (р)
 Бельгiя (р)      Молдова
 Бiлорусь        Монголiя
 Болгарiя (ч)      Нiдерланди (р)
 Бразилiя (р)      Об'єднанi Арабськi Емiрати
 Великобританiя (р)   Польща (р)
 В'єтнам (р)      Португалiя (р)
 Гвiнея (р)       Республiка Корея (р)
 Грецiя (ч)       Росiйська Федерацiя (к)
 Грузiя         Румунiя
 Данiя (р)       Словаччина
 Естонiя (ч)      Словенiя (р)
 Єгипет (ч)       СР Югославiя (р)
 Iзраїль (р)      США  (*)
 Iндiя (ч)       Тунiс
 Iндонезiя (р)     Туреччина (ч)
 Iран (р)        Туркменистан (к)
 Iрландiя (р)      Угорщина
 Iспанiя (р)      Узбекистан (к)
 Iталiя (р)       Фiнляндiя
 Канада (р)       Францiя (р)
 Киргизстан (к)     ФРН (р)
 Китай (ч)       Хорватiя
 КНДР          Чехiя
 Латвiя         Швейцарiя (р)
             Швецiя (р)
 
   Примiтки: (р) - угода, ратифiкована Верховною Радою України
        (ч) - угода набрала чинностi
        (к) - контингентна угода
        (*) - угода фактично не дiє в повному обсязi у
        зв'язку з обмеженнями в торгiвлi по вiдношенню до
        деяких  країн колишнього  СРСР   (поправка
        Джексона-Венiка)
        без   позначки  - угоду  пiдписано, але не
        ратифiковано Верховною Радою України.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.