Документ скасований: Кодекс ВР № 4495-VI від 13.03.2012

ДЕКРЕТ
КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про лiбералiзацiю зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України
вiд 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР,
вiд 4 листопада 1997 року N 612/97-ВР,
вiд 17 березня 1999 року N 493-XIV

     З метою лiбералiзацiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi й стимулювання експорту виготовлених в Українi товарiв Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до декретiв Кабiнету Мiнiстрiв України такi змiни i доповнення:

     1/ Пункт 1 статтi 1 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 612/97-ВР вiд 04.11.97 р.)

     2/ Пункт 2 статтi 1 втратив чиннiсть.

(згiдно iз Законом N 481/95-ВР вiд 19.12.95 р.)

     3/ у Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 3-93 "Про вивiзне /експортне/ мито у 1993 роцi" змiнити ставки вивiзного /експортного/ мита у 1993 роцi, виклавши їх у редакцiї, що додається;

     4/ у Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-94 "Про Єдиний митний тариф України" абзац другий статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Мито не стягується при ввезеннi товарiв за рахунок коштiв Державного валютного фонду України, республiканського /Республiки Крим/, мiсцевих валютних фондiв, iноземних кредитiв, що надаються пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, а також при ввезеннi засобiв захисту рослин i тварин, калiйних i фосфатних добрив та при отриманнi органiзацiями гуманiтарної i технiчної допомоги, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     5/ у Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 сiчня 1993 року N 6-93 "Про квотування i лiцензування експорту товарiв /робiт, послуг/":

     а/ у статтi 1:

     абзац четвертий пiсля слiв "в межах отриманих ними квот", доповнити словами "або за мiжурядовими угодами, державними контрактами, державними замовленнями в обсягах, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "лiцензiї видаються суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на пiдставi отриманих ними квот або гарантування сплати вивiзного /експортного/ мита при перетинаннi товаром митного кордону України";

     доповнити статтю абзацами восьмим, дев'ятим i десятим такого змiсту:

     "сплата вивiзного /експортного/ мита може здiйснюватися суб'єктами пiдприємницької дiяльностi шляхом видачi простого векселя з вiдстроченням платежу на термiн виконання експортного контракту, але не бiльш як на 90 календарних днiв з моменту заповнення вантажних митних декларацiй. Порядок видачi, облiку i пред'явлення до оплати зазначених векселiв установлюється Мiнiстерством фiнансiв України за погодженням з Мiнiстерством економiки України;

     при визначеннi розмiру мита митна вартiсть товару, що передбачена в контрактi, перераховується в нацiональну валюту України за поточним курсом Нацiонального банку України на день сплати мита;

     експорт товарi /робiт, послуг/, який здiйснюється для погашення заборгованостi за iноземними кредитами, наданими пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, або iноземними кредитами, отриманими за iндивiдуальними лiцензiями Нацiонального банку України, не обкладається вивiзним /експортним/ митом";

     б/ внести змiни до Перелiку товарiв, експорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню в 1993 роцi, затвердженого цим Декретом, виклавши його в редакцiї, що додається;

     в/ у Положеннi про порядок реалiзацiї квот i видачi лiцензiй на експорт товарiв у 1993 роцi, затвердженому вказаним Декретом:

     у пунктi 7 слова "на територiї яких розташований покупець експортної квоти" замiнити словами "за постiйним мiсцезнаходженням покупця експортної квоти";

     абзац другий пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдставою для видачi лiцензiї є одержання квоти або гарантування сплати вивiзного /експортного/ мита при перетинаннi товаром митного кордону України, якщо товар вивозиться понад квоту";

     з абзаца четвертого пункту 13 виключити слова "або сплати вивiзного /експортного/ мита";

     6/ Пункт 6 статтi 1 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.01.93 р. N 14-93 згiдно iз Законом України вiд 17.03.99 р. N 493-XIV)

     2. Декрет набуває чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Л.КУЧМА
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

м.Київ
20 травня 1993 року
N 54-93

 

Додаток
до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 сiчня 1993 р. N 3-93
/в редакцiї Декрету Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 20 травня 1993 р. N 54-93/

СТАВКИ
вивiзного /експортного/ мита у 1993 роцi

******************************************************************
Група*                *      * Ставки у*При-
за ТН*    Найменування товару   * Код ТН ЗЕД * вiдсотках*мiт-
ЗЕД *                *      * до митної*ка
   *                *      * вартостi *
******************************************************************
 
 01  Живi тварини          01.01-01.04   30   *
 
 02  М'ясо i субпродукти харчовi   02.01-02.10   30   *
 
 03  Риба i ракоподiбнi       03.01-03.06
                   (крiм 03.01
                   10100, 10900)  30   *
 
 04  Масло вершкове та iншi жири
   молочнi             04.0500     30   *
 
   Молоко сухе незбиране,     04.0210
   молоко сухе нежирне       04.0221     30   *
 
   Яйця птицi           04.0700     10
 
 09  Кава,чай            09.01, 09.02   10
 
 10  Пшениця та iншi зерновi
   культури            10.01-10.08
                   (крiм 10.08
                   30000)      30   *
 
 11  Борошно та iнша продукцiя
   мукомельного виробництва    11.01-11.05   30   *
 
 12  Насiння льону          12.04      10
 
   Насiння рiпака, соняшнику    12.05,12.06   30   *
 
 15  Жири i масла тваринного i    15.01-15.07,   30   *
   рослинного походження      15.12,
                   15.14-15.18
 
 17  Цукор, меляса          17.01 12100,   30   *
                   17.01 91000,
                   17.01 99900,
                   17.01 99100,
                   17.03      10
 
 21  Екстракти, есенцiї, концентрати
   кави та чаю, вироби на таких
   основах або на основi кави i чаю;
   цикорiй обсмажений та iншi
   обсмаженi замiнники кави i екст-
   ракти, есенцiї i концентрати з
   них               21.01      10
 
 22  Напої алкогольнi, спирт ети-  22.07,      30   *
   ловий харчовий         22.08
 
   Пиво, вина           22.03-22.06   10
 
 25  Сiль              25.01      30   *
 
   Графiт природний        25.04      30
 
   Цемент             25.23      10
 
   Каолiн та iншi каолiновi глини 25.07      10
 
   Мармур, гранiт, iншi вапняки  25.15 11000,   20
   необробленi або грубо роз-   25.15 12000,
   дробленi, розпилянi або роз-  25.16 12
   робленi iншим способом на
   блоки або плити прямокутної
   (квадратної) форми
 
 26  Руди i концентрати: залiзнi,  26.01,      5
   марганцевi           26.02      30
 
   Руди i концентрати мiднi,    26.03, 26.04,  30   спецiаль-
   нiкелевi, алюмiнiєвi, свин-   26.06-26.14,      ний режим
   цевi, цинковi, олов'янi, хро-  26.1590100,       за Декретом
   мовi, вольфрамовi, урановi i  26.1510000,       Кабiнету Мi-
   торiєвi, молiбденовi, титано-  26.16          нiстрiв Ук-
   вi, нiобiєвi, танталовi, ва-              раїни "Про
   надiєвi, цирконiєвi, дорого-              встановлен-
   цiнних металiв                     ня спецiаль-
                               ного режиму
                               експорту ок-
                               ремих видiв
                               товарiв"
                               (надалi -
                               спецрежим)
 
 27  Вугiлля кам'яне, лiгнiт     27.01, 27.02,  30   спецрежим
   кокс i напiвкокс, масла та   27.04, 27.07,      (крiм 27.07
   iншi продукти високотемпе-   27.10, 27.11      10900,40000,
   ратурної перегонки смоли,   27.16 (крiм      50910,50990,
   продукти перегонки нафти,    27.07 40000      91000,99110,
   гази нафтовi i газоподiбнi,   50990, 91000,      99300,99500,
   вуглеводнi, електроенергiя   99300, 99700)      99700,99990)
                           
 
   Нафта сира, в тому числi отри-  27.0900000   30   спецрежим
   мана вiд бiтумiнозних матерiалiв         
 
   Газ кам'яновугiльний, водневий,  27.0500000   10
   генераторний i аналогiчнi гази
 
 28  Метали лужнi i лужноземельнi,  28.05,      30   спецрежим
   рiдкоземельнi, скандiй та iт-  28.43      
   рiй, ртуть, метали дорогоцiннi
   в колоїдному станi, сполуки i
   амальгами дорогоцiнних металiв
 
   Водень хлористий, кислоти    28.06-28.08,   0
   сiрчанi, азотнi, сульфоазотнi, 28.09-10000,
   оксид фосфору, кислоти неорга- 28.11
   нiчнi iншi
 
   Кислоти фосфору, оксиди бору,  28.09 20000,   10
   кислоти борнi, амiак      28.10 00000,
                   28.14
 
   Триполiфосфат натрiю, сода   28.35 31000,   30
   кальцинована i бiкарбонат    28.36 20000,
   натрiю, сода каустична, си-   28.36 30000,
   лiкат-брила           28.15 11000,
                   28.39 90900
 
   Перекис водню, карбiд каль-   28.47 00000,   10
   цiю               28.49 10000
 
 29  Етилен, бензол, метанол     29.01 21000,   30
                   29.02 20100,
                   29.02 20900,
                   29.05 11000
 
   Вiнiлхлорид, циклогексанон,   29.03 29000,   30
   фталевий ангiдрид, капролак-  29.17 35000,
   там               29.14 22000,
                   29.33 71000
 
 30  Фармацевтичнi продукти     30.01-30.06   30
 
 31  Добрива азотнi         31.02      10
 
   Добрива фосфатнi        31.03      30   *
 
   Добрива калiйнi         31.04      20   *
 
 32  Двоокис титану         32.06 10100   30
 
 35  Казеїн             35.01      20
 
 38  Графiт штучний         38.01      10
 
   Пластифiкатори         38.12 20000   20
 
 39  Полiмери етилену, пропiлену,  39.01-39.04   20
   стиролу, вiнiлхлориду в
   первинних формах
 
 40  Шини пневматичнi гумовi, новi, 40.11-40.13    5
   вiдновленi або використовуванi,
   камери гумовi
 
 41  Шкiряна сировина (крiм хутра)  41.01-41.03
   i шкiра            41.04-41.09   30   *
                   41.11      10
 
 43  Хутро, хутрова сировина     43.01, 43.02   30   *
 
 44  Деревина i вироби з неї,    44.01-44.18,   30
   деревне вугiлля         44.21
 
 47  Паперова маса з деревини або  47.01-47.07   30
   iнших волокнистих рослинних
   матерiалiв, паперовi та кар-
   тоннi вiдходи, макулатура
 
 48  Папiр i картон         48.01-48.23   30
 
 50  Шовк              50.04-50.06   10
 
 51  Вовна              51.07-51.10   10
 
 52  Бавовна             52.01-52.03   10
 
 56  Нетканi матерiали        56.03      10
 
 71  Перли природнi чи культиво-   71.01      30   *
   ванi
   Дорогоцiнне та напiвдорогоцiн- 71.02-71.08,   30   спецрежим 
   не камiння, дорогоцiннi метали 71.10,71.16   
                   (крiм 71.0700000)
 
   Недорогоцiннi метали або    71.09 00000   30   *
   срiбло, оплаковане золотом
 
 72  Чавун              72.01      15   *
 
   Чорнi метали          72.02, 72.03,
                   72.05-72.29   25   *
 
   Вiдходи i лом чорних металiв  72.04      40   *
 
 73  Вироби з чорних металiв     73.01, 73.02,
                   73.07, 73.12-
                   73.26      10
 
   Труби iз ливарного чавуну    73.03      10
 
   Труби великих i малих      73.04-73.06   10
   дiаметрiв iз сталi
 
 74  Мiдь i вироби з неї       74.01-74.19   30   спецрежим
                           
 
 75  Нiкель i вироби з нього     75.01-75.08   30   спецрежим
                            
 
 76  Алюмiнiй i вироби з нього    76.01-76.09   30   -"-
 
 78  Свинець i вироби з нього    78.01-78.06   30   -"-
 
 79  Цинк i вироби з нього      79.01-79.07   30   -"-
 
 80  Олово i вироби з нього     80.01-80.07   30   -"-
 
 81  Вольфрам, молiбден, тантал,   81.01-81.13   30   -"-
   магнiй, штейн кобальтовий,
   вiсмут, кадмiй, титан, цир-
   конiй, сурма, марганець,
   берилiй, хром, германiй, ва-
   надiй, галiй, гафнiй, iндiй,
   нiобiй, ренiй, талiй, метало-
   керамiка i вироби з них,
   включаючи вiдходи i брухт

______________
Ставка експортного мита по iнших товарних позицiях, а також усiх видах робiт (послуг) становить 0 вiдсоткiв. 

* Товари, якi пiдпадають пiд режим квотування i лiцензування.

 

Додаток
до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 сiчня 1993 р. N 6-93
/в редакцiї Декрету Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 20 травня 1993 р. N54-93/

ПЕРЕЛIК
товарiв, експорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню в 1993 роцi

******************************************************************
      Найменування товарiв       * Код ТН ЗЕД
******************************************************************
 
Зерно, борошно                10.01-10.08;
                       11.01-11.05
                       (крiм 10.08 30000)
 
Насiння рiпака, соняшнику           12.05; 12.06
 
Мука i шрот iз насiння олiйних культур,
хмiль                      12.08; 12.10
 
Живi тварини та продукцiя тваринництва:    01.01-01.04; 02;
жири i масло тваринного та рослинного     03.01-03.06;
походження; риба i рибопродукти,       04.0210; 04.0221;
молоко сухе незбиране, молоко сухе      04.05; 15.01-15.07;
нежирне                    15.12; 15.14-15.18
                       (крiм 03.01 10100,
                       10900)
 
Цукор                     17.01 12100.91000,
                       99100, 99900
 
Спирт етиловий харчовий та алкогольнi напої  22.07; 22.08
 
Сiль                     25.01
 
* Кольоровi метали, сировина для їх вироб-  26.03; 26.04;
 ництва, рiдкiснi та рiдкiсноземельнi ме-  26.06 - 26.09;
 тали, включаючи вториннi, їх сплави, по-  26.11 - 26.14;
 рошки, напiвфабрикати, прокат кольорових  (спецрежиму не пiд-
 металiв, лом i вiдходи кольорових металiв  лягає 26.12)
                       26.15 90 100;
                       26.15 10000
                       28.05; 74.01-81.13
 
* Руди i концентрати дорогоцiнних металiв,  26.16; 28.43
 метали дорогоцiннi в колоїдному станi,
 сполуки органiчнi та неорганiчнi дорого-
 цiнних металiв визначеного i невизначе-
 ного хiмiчного складу, амальгами дорого-
 цiнних металiв
 
* Вугiлля                   27.01, 27.02, 27.04
 
* Нафта сира                 27.09
 
* Масла та iншi продукти перегонки кам'яно-  27.07 (крiм 27.07
 вугiльної смоли               40000, 50990, 91000,
                       99300, 99700),
                       спецрежиму не пiдля-
                       гає 27.07 10900,
                            50910,
                            99110,
                            99500,
                            99990
 
* Нафтопродукти, масла та iншi продукти    27.10
 нафтопереробки
 
* Гази нафтовi i газоутворенi, вуглеводнi   27.11
 iншi
 
* Електроенергiя               27.16
 
 Шкури великої рогатої худоби або тварин   41.01-41.03
 родини конячих, овець або ягнят
 
 Сировина хутрова, хутровина, хутро,     43.01, 43.02
 шкури дубленi або виробленi
 
* Дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння,  71.01-71.16
 кришка i порошок з нього, дорогоцiннi   (спецрежиму не пiд-
 метали                   лягає 71.01; 71.07
                       00000; 71.13-71.16)
 
Чавун                     72.01
 
Чорнi метали                 72.02-72.29
 
Добрива фосфатнi               31.03
 
Добрива калiйнi                31.04
 
**Тканини вовнянi               51.11-51.13
 
**Бавовна-волокно, пряжа бавовняна,     52.05; 52.06; 52.08-
 тканини бавовнянi, нитки бавовнянi     52.12; 62.04
 швейнi, одяг
 
**Льоноволокно, коноплеволокно, тканини    53.01; 53.05; 53.09
 ллянi
 
**Хiмiчнi нитки                54.02-54.05
 
**Хiмiчнi штапельнi волокна i тканини з них  55.09; 55.10;
                       55.12-55.16
 
**Панчiшно-шкарпетковi вироби         61.15

______________
* Товари, експорт яких пiдпадає пiд спецiальний режим, передбачений Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 16-92 "Про встановлення спецiального режиму експорту окремих видiв товарiв"
** Товари, експорт яких пiдпадає пiд режим квотування i лiцензування тiльки в країнах ЄЕС.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.