Документ скасований: Закон України ВР № 139-V від 14.09.2006

Д Е К Р Е Т
КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про вивiзне (експортне) мито у 1993 роцi

Iз змiнами i доповненнями,
внесеними Декретом КМ
вiд 20 травня 1993 року N 54-93,
ВВР 1993 р., N 28, ст.301,


     З метою встановлення рацiональної структури експорту i скорочення перелiку товарiв, експорт яких пiдлягає нетарифному регулюванню, Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити ставки вивiзного (експортного) мита у 1993 роцi на товари, що вивозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за межi України, згiдно з додатком.

     2. Установити, що вивiзне (експортне) мито нараховується митним органом України i сплачується у нацiональнiй валютi України.

     Суми мита зараховуються до Державного бюджету України та використовуються для закупiвлi державою iноземної валюти на валютному ринку України.

     При визначеннi митної вартостi i сплатi мита валюта контракту перераховується у нацiональну валюту України за поточним курсом Нацiонального банку України на день подання митної декларацiї.

     3. Установити, що вiд обкладення вивiзним (експортним) митом звiльняються товари (роботи, послуги), якi вивозяться (надаються) в межах отриманих суб'єктами пiдприємницької дiяльностi експортних квот, а також товари, що виробленi повнiстю з давальницької сировини, яка була попередньо iмпортована.

     4. Установити, що змiна ставок вивiзного (експортного) мита здiйснюється постановами Кабiнету Мiнiстрiв України.

Прем'єр-мiнiстр України Л.КУЧМА
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України А. ЛОБОВ
м. Київ
11 сiчня 1993 року
N 3-93

Опублiковано: "Голос України", 28 ciчня 1993 року

 

Додаток
до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 р. N 3-93
/в редакцiї Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 р. N 54-93/

С Т А В К И
вивiзного /експортного/ мита у 1993 роцi

Група за ТН ЗЕД Найменування товару Код ТН ЗЕД    Ставки  у вiдсотках до митної вартостi Примiтка
01 Живi тварини 01.01-01.04 30 *
02 М'ясо i субпродукти харчовi 02.01-02.10 30 *
03 Риба i ракоподiбнi 03.01-03.06
(крiм 03.01 10100, 10900)
30 *
04 Масло вершкове та iншi жири молочнi 04.0500 30 *
  Молоко сухе незбиране, молоко сухе нежирне 04.0210
04.0221
30 *
  Яйця птицi 04.0700 10  
09 Кава,чай 09.01, 09.02 10  
10 Пшениця та iншi зерновi культури 10.01-10.08
(крiм 10.08 30000)
30 *
11 Борошно та iнша продукцiя мукомельного виробництва 11.01-11.05 30 *
12 Насiння льону 12.04 10  
  Насiння рiпака, соняшнику 12.05,12.06 30 *
15 Жири i масла тваринного i рослинного походження 15.01-15.07, 15.12, 15.14-15.18 30 *
17 Цукор, меляса 17.01 12100,
17.01 91000,
17.01 99900,
17.01 99100,
30 *
    17.03 10  
21 Екстракти, есенцiї, концентрати кави та чаю,  вироби  на  таких основах або на основi кави i чаю; цикорiй  обсмажений  та   iншi обсмаженi замiнники кави i екстракти, есенцiї i концентрати з них 21.01 10  
22 Напої алкогольнi, спирт етиловий харчовий 22.07,
22.08
30 *
  Пиво, вина 22.03-22.06 10  
25 Сiль 25.01 30 *
  Графiт природний 25.04 30  
  Цемент 25.23 10  
  Каолiн та iншi каолiновi глини 25.07 10  
  Мармур, гранiт, iншi вапняки необробленi або грубо роздробленi, розпилянi або розробленi iншим способом на блоки або плити прямокутної (квадратної) форми 25.15 11000,
25.15 12000,
25.16 12
20  
26 Руди i концентрати: залiзнi, марганцевi 26.01,
26.02
5
30
 
  Руди i концентрати мiднi, нiкелевi, алюмiнiєвi, свинцевi, цинковi, олов'янi, хромовi, вольфрамовi, урановi i торiєвi, молiбденовi, титановi, нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi, цирконiєвi, дорогоцiнних металiв 26.03, 26.04,
26.06-26.14,
26.1590100,
26.1510000,
26.16
30 спецiаль- ний режим за Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про встанов- лення спецiаль- ного режиму експорту окремих видiв товарiв" (надалi - спецрежим)
27 Вугiлля кам'яне, лiгнiт кокс i напiвкокс, масла та iншi продукти високотемпературної перегонки  смоли, продукти перегонки нафти, гази нафтовi i газоподiбнi, вуглеводнi, електроенергiя 27.01, 27.02, 27.04, 27.07, 27.10, 27.11 27.16  (крiм 27.07  40000 50990, 91000, 99300, 99700) 30 спецрежим (крiм 27.07 10900, 40000, 50910, 50990, 91000, 99110, 99300, 99500, 99700, 99990)
  Нафта сира, в тому числi отримана вiд бiтумiнозних матерiалiв 27.0900000 30 спецрежим
  Газ кам'яновугiльний, водневий, генераторний  i аналогiчнi гази 27.0500000 10  
28 Метали лужнi i лужноземельнi, рiдкоземельнi, скандiй та iтрiй, ртуть, метали дорогоцiннi в колоїдному станi, сполуки i амальгами дорогоцiнних металiв 28.05,
28.43
30 спецрежим
  Водень хлористий, кислоти сiрчанi, азотнi, сульфоазотнi, оксид фосфору, кислоти неорганiчнi iншi 28.06-28.08,
28.09-10000,
28.11
0  
  Кислоти фосфору, оксиди бору, кислоти борнi, амiак 28.09 20000,
28.10 00000,
28.14
10  
  Триполiфосфат натрiю, сода кальцинована i бiкарбонат натрiю, сода каустична, силiкат-брила 28.35 31000,
28.36 20000,
28.36 30000,
28.15 11000,
28.39 90900
30  
  Перекис водню, карбiд кальцiю 28.47 00000,
28.49 10000
10  
29 Етилен, бензол, метанол 29.01 21000,
29.02 20100,
29.02 20900,
29.05 11000
30  
  Вiнiлхлорид, циклогексанон, фталевий ангiдрид, капролактам 29.03 29000,
29.17 35000,
29.14 22000,
29.33 71000
30  
30 Фармацевтичнi продукти 30.01-30.06 30  
31 Добрива азотнi 31.02 10  
  Добрива фосфатнi 31.03 30 *
  Добрива калiйнi 31.04 20 *
32 Двоокис титану 32.06 10100 30  
35 Казеїн 35.01 20  
38 Графiт штучний 38.01 10  
  Пластифiкатори 38.12 20000 20  
39 Полiмери етилену, пропiлену, стиролу, вiнiлхлориду в первинних формах 39.01-39.04 20  
40 Шини пневматичнi гумовi, новi, вiдновленi або використовуванi,  камери гумовi 40.11-40.13 5  
41 Шкiряна сировина (крiм хутра) i   шкiра 41.01-41.03
41.04-41.09
30 *
    41.11 10  
43 Хутро, хутрова сировина 43.01, 43.02 30 *
44 Деревина i вироби з неї, деревне вугiлля 44.01-44.18, 44.21 30  
47 Паперова маса з деревини або iнших волокнистих рослинних матерiалiв, паперовi та картоннi вiдходи, макулатура 47.01-47.07 30  
48 Папiр i картон 48.01-48.23 30  
50 Шовк 50.04-50.06 10  
51 Вовна 51.07-51.10 10  
52 Бавовна 52.01-52.03 10  
56 Нетканi матерiали 56.03 10  
71 Перли природнi чи культивованi 71.01 30 *
  Дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали 71.02-71.08,
71.10, 71.16
(крiм 71.0700000)
30 спецрежим
  Недорогоцiннi метали або срiбло, оплаковане золотом 71.09 00000 30 *
72 Чавун 72.01 15 *
  Чорнi метали 72.02, 72.03,
72.05-72.29
25 *
  Вiдходи i лом чорних металiв 72.04 40 *
73 Вироби з чорних металiв 73.01, 73.02,
73.07, 73.12-
73.26
10  
  Труби iз ливарного чавуну 73.03 10  
  Труби великих i малих
дiаметрiв iз сталi
73.04-73.06 10  
74 Мiдь i вироби з неї 74.01-74.19 30 спецрежим
75 Нiкель i вироби з нього 75.01-75.08 30 спецрежим
76 Алюмiнiй i вироби з нього 76.01-76.09 30 -"-
78 Свинець i вироби з нього 78.01-78.06 30 -"-
79 Цинк i вироби з нього 79.01-79.07 30 -"-
80 Олово i вироби з нього 80.01-80.07 30 -"-
81 Вольфрам, молiбден, тантал, магнiй,   штейн кобальтовий, вiсмут, кадмiй, титан, цирконiй,  сурма,  марганець, берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй, iндiй, нiобiй, ренiй, талiй, металокерамiка i вироби з них,  включаючи   вiдходи  i брухт 81.01-81.13 30 -"-

Ставка експортного мита по iнших товарних позицiях, а також усiх видах робiт (послуг) становить 0 вiдсоткiв. 

* Товари, якi пiдпадають пiд режим квотування i лiцензування.

додаток змiнено згiдно iз декретом КМ N 54-93 вiд 20.05.93 р.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.