ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2003 рiк

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2003 рiк у сумi - 50.020.875,9 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 39.511.422 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 10.509.453,9 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рiк у сумi 52.055.801,1 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 40.421.422 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 11.634.379,1 тис. гривень.

     Установити граничний розмiр дефiциту Державного бюджету України на 2003 рiк у сумi 2.034.925,2 тис. гривень, у тому числi граничний розмiр дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 910.000 тис. гривень та граничний розмiр дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.124.925,2 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 2. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2003 рiк належать:

     1) податок на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi);

     2) збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення та збiр за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту;

     3) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     4) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     5) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в Автономнiй Республiцi Крим, 70 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     6) акцизний збiр з ввезених на територiю України товарiв (крiм 70 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     7) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад та мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     8) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, та 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     9) ввiзне мито (крiм 70 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них);

     10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Українi;

     11) надходження вiд розмiщення в установах банкiв тимчасово вiльних бюджетних коштiв, якi облiковуються на рахунках Державного казначейства України;

     12) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     13) надходження вiд санкцiй (штрафiв, пенi тощо), що застосовуються за рiшеннями уповноважених посадових осiб Антимонопольного комiтету України, iнших органiв виконавчої влади (крiм адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад та утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями), а також за рiшеннями судiв, прийнятими за зверненнями Державної автомобiльної iнспекцiї України;

     14) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цiнностей, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях iз порушенням норм актiв Всесвiтнього поштового союзу, невручених мiжнародних та внутрiшнiх поштових вiдправлень, майна з обмеженим термiном зберiгання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафiв або з метою вiдшкодування належних державному бюджету платежiв, iз наступним вiдшкодуванням iз державного бюджету витрат, пов'язаних iз зберiганням, транспортуванням, експертною оцiнкою, сертифiкацiєю, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштiв, знахiдок, а також валютнi цiнностi i грошовi кошти, власники яких невiдомi;

     15) дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi;

     16) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, та 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     17) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     18) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     19) вiдрахування вiд сум перевищення розрахункової величини фонду оплати працi на пiдприємствах-монополiстах;

     20) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

     21) до розмежування земель державної та комунальної власностi - 10 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi;

     22) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

     23) рентна плата за транспортування нафти;

     24) рентна плата за транзитне транспортування амiаку;

     25) виконавчий збiр, стягнутий державною виконавчою службою;

     26) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi поточного року перед Мiнiстерством оборони України за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання;

     27) 50 вiдсоткiв плати за оренду майна (крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України), що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     28) кошти, що надiйдуть вiд рекламодавцiв алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     29) надходження вiд зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, та коштiв, одержаних вiд продажу контрольних марок;

     30) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України згiдно iз статтею 29 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 3. Установити, що пiдприємства, якi здiйснюють видобуток природного газу (крiм Державного акцiонерного товариства "Чорноморнафтогаз") та нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, рентну плату за природний газ у розмiрi 28,9 гривнi за 1.000 куб. метрiв та за нафту - у розмiрi 52,02 гривнi за 1 тонну.

     Стаття 4. Установити, що суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють транспортування трубопровiдним транспортом територiєю України природного газу, нафти та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмiрi 1,67 гривнi за 1.000 куб. метрiв газу на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi;

     рентну плату за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi, еквiвалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

     рентну плату за транзитне транспортування амiаку в розмiрi, еквiвалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється щодекадно (15, 25 числа поточного мiсяця, 5 числа наступного мiсяця), виходячи з обсягiв природного газу, нафти, амiаку, що транспортуються територiєю України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рентна плата за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування амiаку сплачуються у нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим Нацiональним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

     Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, амiаку через територiю України та рентної плати за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами подаються до органiв стягнення щомiсячно до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним.

     Сума рентної плати, яка була нарахована за звiтний перiод i не була внесена в установлений термiн (до 25 числа мiсяця, наступного за звiтним), сплачується до Державного бюджету України iз нарахуванням пенi з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України вiд сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня пiсля настання термiну платежу i по день сплати включно.

     Стаття 5. Установити, що Нацiональний банк України у 2003 роцi вносить перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України до Державного бюджету України в сумi не менш як 700.000 тис. гривень.

     Стаття 6. Органам державної податкової служби України:

     зараховувати належнi до вiдшкодування суми податку на додану вартiсть платникам, яким вiдповiдно до закону реструктуризовано заборгованiсть по цьому податку та iнших реструктуризованих сумах податкiв, що належать державному бюджету, та/або надано вiдстрочку/розстрочку по сплатi цих податкiв у рахунок зменшення реструктуризованих та/або вiдстрочених (розстрочених) сум зазначених податкiв незалежно вiд визначеного законом термiну їх реструктуризацiї та/або вiдстрочки (розстрочки);

     здiйснювати вiдшкодування сум податку на додану вартiсть у частинi, що належить зарахуванню на поточний рахунок платникiв податку, якi мають прострочену заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, наданими з державного бюджету, в 2003 роцi у першу чергу в рахунок погашення заборгованостi такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi.

     Стаття 7. Установити, що до 1 сiчня 2004 року:

     у разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обiгу) платника податку;

     зберiгається iснуючий порядок сплати податку на додану вартiсть (продовжується дiя пункту 11.15 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" до 1 сiчня 2004 року) за операцiями з надання послуг, пов'язаних iз перевезенням (перемiщенням) пасажирiв та вантажiв транзитом через територiю i порти України.

     Стаття 8. Установити, що з 1 сiчня 2003 року:

     операцiї з ввезення природного газу на митну територiю України вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв, укладених на виконання мiжнародних договорiв України, звiльняються вiд обкладання податку на додану вартiсть;

     операцiї з продажу ввезеного природного газу на митну територiю України вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв, укладених на виконання мiжнародних договорiв України, крiм операцiй з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та iнших споживачiв, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартiсть.

     Стаття 9. Збiр за використання радiочастотного ресурсу України сплачується з дати фактичного використання радiочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радiочастотного ресурсу України розраховується платниками самостiйно, виходячи iз розмiру встановлених ставок та ширини смуги радiочастот, визначеної в лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України, по кожному регiону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радiочастотного ресурсу України нараховується пеня iз розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виникнення заборгованостi або на день її (її частини) погашення, залежно вiд того, яка з величин таких ставок є бiльшою, за кожний календарний день прострочення у його сплатi.

     Користувачi радiочастотного ресурсу України щомiсяця протягом 20 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового мiсяця), подають до органiв податкової служби податковi декларацiї. Форма податкової декларацiї визначається центральним податковим органом.

     Стаття 10. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2003 рiк у частинi доходiв є:

     1) збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету;

     2) 70 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     3) 70 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     4) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     5) 70 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них;

     6) надходження коштiв вiд збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     7) частина прибутку (доходу) державних пiдприємств, що вилучається до бюджету;

     8) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов'язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     9) надходження вiд погашення простроченої заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання, яка утворилася станом на 1 сiчня 2003 року перед Мiнiстерством оборони України;

     10) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань;

     11) збори на обов'язкове пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються при здiйсненнi операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з виробництва та iмпорту тютюнових виробiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     12) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     13) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     14) надходження до страхового фонду безпеки авiацiї;

     15) вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     16) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi плата за оренду вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України та 50 вiдсоткiв плати за оренду iншого майна, що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     17) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

     18) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону;

     19) надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операцiях;

     20) надходження до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв;

     21) 30 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища;

     22) кошти, нарахованi (отриманi) у складi цiни продажу електричної енергiї у виглядi цiльової надбавки в розмiрi 0,75 вiдсотка до дiючого тарифу на електричну енергiю, що продається виробниками електричної енергiї на оптовому ринку електричної енергiї України, нарахування яких визначено Законом України "Про електроенергетику";

     23) кошти, нарахованi (отриманi) у складi цiни продажу електричної та теплової енергiї у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю;

     24) надходження коштiв вiд реалiзацiї матерiальної частини виробiв вiйськового призначення, що належать Нацiональному космiчному агентству України.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФIНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 11. Установити на 31 грудня 2003 року граничний розмiр державного внутрiшнього боргу України в сумi 14.931.091 тис. гривень та в сумi 1.317.121,1 тис. доларiв США, граничний розмiр державного зовнiшнього боргу України - в сумi, еквiвалентнiй 8.588.474,8 тис. доларiв США.

     Стаття 12. Установити, що державнi внутрiшнi й зовнiшнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмiрiв державного внутрiшнього боргу України та державного зовнiшнього боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх (зовнiшнiх) джерел державного запозичення певного типу у неповному обсязi, допускається зменшення (збiльшення) надходжень коштiв iз зовнiшнiх (внутрiшнiх) джерел iншого типу з вiдповiдним перевищенням граничного розмiру державного зовнiшнього (внутрiшнього) боргу України за рахунок перевищення вiдповiдних обсягiв запозичень з обов'язковим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 13. Установити, що у 2003 роцi надання державних гарантiй, гарантiй Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та гарантiй органiв мiсцевого самоврядування, крiм гарантiй за кредитами, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом iз мiжнародними фiнансовими органiзацiями, а також повернення яких передбачається здiйснювати за рахунок коштiв державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України, не здiйснюється.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - позичальники iноземних кредитiв, щодо яких прийняте рiшення про надання державних гарантiй, при отриманнi таких гарантiй зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, фiнансовi показники яких вiдповiдають вимогам, визначеним Нацiональним банком України, та сплачують до Державного бюджету Українi плату за їх отримання, розмiр якої встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати операцiї з державним боргом України з метою економiї бюджетних коштiв.

     Мiнiстерству фiнансiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити органiзацiйно-правовi засади проведення таких операцiй та напрямiв використання їх результатiв.

     Стаття 15. Кабiнет Мiнiстрiв України має право брати зобов'язання вiд iменi України, пов'язанi iз здiйсненням запозичень, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з угодами вiд будь-яких комiсiй, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, протягом часу дiї зобов'язання з повернення запозичених коштiв.

     Стаття 16. Надати в 2003 роцi Мiнiстерству фiнансiв України право реструктурувати прострочену заборгованiсть станом на 1 сiчня 2003 року перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками вiдповiдних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Прострочена заборгованiсть (основний борг та несплаченi нарахованi вiдсотки) позичальникiв перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, реструктурується термiном до 7 рокiв без застосування пiльгового перiоду.

     Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктурування, забезпечується заставою чи порукою, або в iнший спосiб, вiдповiдно до якого платоспроможнi третi особи приймають на себе солiдарнi зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Пiсля повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацiю сума пенi, що нарахована внаслiдок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктурування, списується.

     У разi невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктурування та/або зобов'язань щодо здiйснення платежiв за кредитом або бюджетною позичкою в частинi, що не реструктурується, в термiн, що перевищує три мiсяцi вiд встановленого вiдповiдними угодами, реструктуризована заборгованiсть у повному обсязi визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.

     Стаття 17. Надати Мiнiстерству фiнансiв України право здiйснювати в 2003 роцi на вiдкритих аукцiонах продаж права вимоги за простроченою бiльше нiж три роки заборгованiстю перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi шляхом оформлення цiєї заборгованостi простими векселями на iм'я Мiнiстерства фiнансiв України. Векселi видаються у валютi кредиту, бюджетної позички та фiнансової допомоги на зворотнiй основi, за якими юридичнi особи-резиденти мають заборгованiсть перед державою.

     При цьому дозволяється зниження початкової цiни продажу цих векселiв до 50 вiдсоткiв їх номiнальної суми. Сума пенi, яка нарахована внаслiдок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, на оформлену векселями суму заборгованостi списується.

     Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює продаж таких векселiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 18. Установити, що у разi настання гарантiйного випадку в 2003 роцi платежi на виконання державою гарантiйних зобов'язань здiйснюються за рахунок коштiв загального фонду Державного бюджету України. В обсязi фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантiйних зобов'язань, у юридичних осiб, зобов'язання яких гарантованi, виникає заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї.

     З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантiйних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати вiд боржника вiдшкодування таких витрат у повному обсязi у встановленому законом порядку.

     Стаття 19. Врахувати проведенi грошовi розрахунки та зарахувати вартiсть поставленої до державного резерву, державних ресурсiв у 1993-2002 роках сiльськогосподарської продукцiї за цiнами та на умовах, встановлених вiдповiдними рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України, в погашення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, у тому числi для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 20. Установити, що до надходжень фiнансування загального фонду Державного бюджету України на 2003 рiк належать:

     1) надходження в результатi здiйснення державних внутрiшнiх та державних зовнiшнiх запозичень;

     2) 94,64 вiдсоткiв коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, з урахуванням пунктiв 3, 4 i 5 статтi 21 цього Закону.

     Стаття 21. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2003 рiк у частинi фiнансування є:

     1) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй i урядiв iнших країн з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     2) 3 вiдсотки коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, з урахуванням пунктiв 4 i 5 цiєї статтi;

     3) 2,36 вiдсотка коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, з урахуванням пунктiв 4 i 5 цiєї статтi, але не бiльше 50.000 тис. гривень. Надходження понад 50.000 тис. гривень зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;

     4) кошти, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувались вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми;

     5) кошти, що надiйдуть внаслiдок продажу акцiй вiдкритих акцiонерних товариств за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова;

     6) кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй внутрiшньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та вiдходiв дорогоцiнних металiв.

     Стаття 22. Визнати в 2003 роцi органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками.

     Стаття 23. Установити, що кошти, отриманi згiдно з пунктом 8 статтi 10 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю вiдповiдно до укладеної мiжурядової угоди, при цьому часткова компенсацiя втрат мiського бюджету мiста Севастополя здiйснюється з Державного бюджету України.

     Стаття 24. Фонду державного майна України забезпечити в 2003 роцi надходження до Державного бюджету України коштiв, отриманих вiд приватизацiї державного майна вiдповiдно до пункту 2 статтi 20, пунктiв 2-5 статтi 21 цього Закону, у сумi не менш як 2.152.786,4 тис. гривень.

IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 25. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2003 рiк в розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами згiдно з додатком N 3 до цього Закону.

     Перерозподiл видаткiв у межах загального обсягу головного розпорядника коштiв, що призводить до змiни затверджених бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах, здiйснюється лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесi виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштiв Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює перерозподiл видаткiв за економiчною класифiкацiєю в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

     Порядок передачi бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статтi 23 Бюджетного кодексу України, визначається Мiнiстерством фiнансiв України за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах Державного бюджету України на:

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     капiтальнi видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточнi видатки.

     Стаття 26. Органи Державного казначейства України здiйснюють облiк зобов'язань розпорядникiв коштiв Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та вiдображають їх у звiтностi про виконання Державного бюджету України.

     Розпорядники коштiв Державного бюджету України мають право брати бюджетнi зобов'язання у 2003 роцi, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, взятих на облiк в органах Державного казначейства України.

     Зобов'язання, взятi розпорядниками коштiв Державного бюджету України без вiдповiдних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

     Стаття 27. Видатки, пов'язанi з утриманням працiвникiв закордонних дипломатичних установ України, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi, провадяться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Стаття 28. Установити, що у 2003 роцi виплата щорiчної разової допомоги вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" здiйснюється у таких розмiрах: iнвалiдам вiйни I групи - 150 гривень, iнвалiдам вiйни II групи - 120 гривень, iнвалiдам вiйни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дiй - 90 гривень, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, - 90 гривень, членам сiмей загиблих та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, - 50 гривень.

     Стаття 29. Запровадити на 2003 рiк мораторiй на вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету понад обсяги, визначенi на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

     Стаття 30. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2003 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2003 рiк будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв та забезпечення iнвалiдiв протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабiлiтацiї.

     Стаття 31. Установити, що вартiсть вiйськового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, iншим постачальникам матерiально-технiчних засобiв (ресурсiв), виконавцям робiт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахункiв, а також майна, що передається юридичним особам в обмiн на житло для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, зараховується до спецiального фонду Державного бюджету України як надходження вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 32. Установити, що виконання рiшення, яке прийняте державним органом, що вiдповiдно до закону має право на його застосування, про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, здiйснюється Державним казначейством України.

     Рiшення про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

     Безспiрне списання коштiв з рахунку державного бюджету здiйснюється виключно органами Державного казначейства України за черговiстю надходження рiшень за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань.

     Установити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього (досудового) слiдства, прокуратури, а також судiв у 2003 роцi за приписом Державної виконавчої служби України здiйснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджетi України на цю мету у такому порядку:

     Державне казначейство України у термiни, визначенi у приписi, списує у безспiрному порядку на користь зазначеної фiзичної особи встановлену до вiдшкодування суму коштiв з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

     вiдшкодованi суми облiковуються Державним казначейством України та вiдображаються у звiтностi про виконання державного бюджету;

     у разi потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому порядку подаються вiдповiднi пропозицiї щодо видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету або внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

     Списання коштiв з бюджету за рiшеннями судiв щодо вiдшкодування вартостi конфiскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власнiсть держави, здiйснюється у розмiрах сум коштiв, що надiйшли до бюджету вiд реалiзацiї цього майна.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв (вiйськовослужбовцiв) бюджетної установи (вiйськового формування), якi мають право на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цiєї бюджетної установи (вiйськового формування).

     Кошти, вiдшкодованi державою з Державного бюджету України згiдно з цiєю статтею, вважаються збитками Державного бюджету України.

     Цей порядок поширюється на мiсцевi бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здiйснюється органами Державного казначейства України.

     Стаття 33. Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподiл бюджетних призначень на погашення заборгованостi iз соцiальних виплат за програмами, пов'язаними з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, в розрiзi бюджетних програм та адмiнiстративно-територiальних одиниць.

     Стаття 34. Видатки, передбаченi цим Законом на виконання завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї, в тому числi й проектiв iнформатизацiї органiв державної влади, здiйснюються головними розпорядниками коштiв державного бюджету у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз Законом України "Про Нацiональну програму iнформатизацiї".

     Стаття 35. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2003 рiк у частинi кредитування є:

     1) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     2) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рокiв;

     4) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     5) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштiв до державного бюджету встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     6) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

     7) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України пiдприємствам вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

     Стаття 36. Установити, що у 2003 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з окремими пунктами статей 10, 21 та 35 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) розвиток мiнерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 10 цього Закону);

     2) розвиток мережi i утримання вiдповiдно до закону автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок коштiв, визначених пунктами 2, 3, 5 статтi 10 цього Закону);

     3) виплати, пов'язанi з функцiонуванням консульських вiддiлiв дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 10 цього Закону);

     4) закладення i нагляд за молодими садами, виноградниками i ягiдниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 10 цього Закону);

     5) державнi капiтальнi вкладення та субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 10 цього Закону);

     6) погашення кредиторської заборгованостi Мiнiстерства оборони України за отриманi вiйськове майно, товари, продукцiю, виконанi роботи та наданi послуги, яка склалася станом на 1 сiчня 2003 року, а також заборгованостi з поточних платежiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 10 цього Закону);

     7) потреби Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 10 цього Закону);

     8) забезпечення дiяльностi цивiльної авiацiї в Українi i участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях та утримання Державного департаменту авiацiйного транспорту Мiнiстерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 10 цього Закону);

     9) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту, утримання Державного департаменту морського i рiчкового транспорту та Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства Мiнiстерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 10 цього Закону, крiм тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     10) мiжнародну дiяльнiсть у галузi рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 10 цього Закону, в частинi, що надходять вiд риболовних портiв);

     11) заходи з пiдтримання належного рiвня безпеки польотiв, авiацiйної безпеки i забезпечення пошукових та авiацiйно-рятувальних робiт (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 10 цього Закону);

     12) заходи, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами та органiзацiями, та iншi заходи з утримання цих установ та органiзацiй згiдно iз законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статтi 10 цього Закону);

     13) виплату пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 10 цього Закону);

     14) накопичення (прирiст) та зберiгання матерiальних цiнностей державного матерiального резерву у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктами 17, 18 статтi 10 цього Закону);

     15) участь у мiжнародних миротворчих операцiях та iншi потреби Збройних Сил України та органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до кошторису Мiнiстерства оборони України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статтi 10 цього Закону);

     16) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 10 цього Закону);

     17) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 10 цього Закону);

     18) заходи по реалiзацiї Комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 22 статтi 10 цього Закону);

     19) будiвництво енергоблокiв електростанцiй та теплоелектроцентралей України, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 23 статтi 10 цього Закону);

     20) реалiзацiю проекту будiвництва першої черги установки конгенерацiї на компресорнiй станцiї Богородичани Управлiння магiстральних газопроводiв "Прикарпаттрансгаз" державної компанiї "Укртрансгаз" (за рахунок 10 вiдсоткiв джерел, визначених пунктами 22 i 23 статтi 10 цього Закону);

     21) забезпечення мiжнародних зобов'язань України у космiчнiй галузi (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статтi 10 цього Закону);

     22) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 21 цього Закону);

     23) надання кредиту Нацiональнiй акцiонернiй енергетичнiй компанiї "Енергоатом" для добудови атомних електростанцiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 21 цього Закону);

     24) заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна вiдповiдно до Державної програми приватизацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 21 цього Закону; 10 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 4 статтi 21 цього Закону; 25 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 5 статтi 21 цього Закону);

     25) державнi капiтальнi вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будiвельної програми (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 4 статтi 21 цього Закону);

     26) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова (за рахунок 75 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 5 статтi 21 цього Закону);

     27) здiйснення заходiв з реалiзацiї Нацiональної програми сприяння розвитку малого пiдприємництва в Українi у сумi 50.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 21 цього Закону);

     28) створення потужностей з переробки брухту та вiдходiв дорогоцiнних металiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 21 цього Закону);

     29) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 35 цього Закону);

     30) надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статтi 10 та пунктом 2 статтi 35 цього Закону);

     31) заходи, пов'язанi з погашенням заборгованостей по закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рокiв та формуванням державного насiннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 35 цього Закону);

     32) придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу та заходи по операцiях фiнансового лiзингу та часткову компенсацiю вартостi сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статтi 35 цього Закону);

     33) надання кредитiв селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 35 цього Закону);

     34) заходи з пiдтримки вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 35 цього Закону).

     Стаття 37. Кабiнету Мiнiстрiв України при розподiлi видаткiв Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати видiлення коштiв на виконання заходiв, визначених на 2003 рiк Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та вiдтворення довкiлля Азовського та Чорного морiв" у сумi 7.000 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними вiдходами" - у сумi 3.440 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування нацiональної екологiчної мережi України на 2000-2015 роки" у сумi 1.000 тис. гривень.

V. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ МIЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МIСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

     Стаття 38. Установити, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2003 роцi належать:

     1) єдиний податок для суб'єктiв малого пiдприємництва (крiм частини єдиного податку для суб'єктiв малого пiдприємництва, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування);

     2) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв), що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим;

     3) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та мiських бюджетiв мiст Києва i Севастополя;

     4) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України;

     5) доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

     Податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради, зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим, вiдповiдних обласних, районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв.

     Фiксований податок на доходи вiд пiдприємницької дiяльностi зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян, крiм частини цього податку у розмiрi 10 вiдсоткiв, що згiдно з законом зараховується до Пенсiйного фонду України.

     Стаття 39. Надати право у 2003 роцi Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим у виглядi експерименту запроваджувати за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України мiсцевi податки i збори, виходячи iз специфiки соцiально-економiчного розвитку регiону.

     Стаття 40. Затвердити на 2003 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатками N 4 та N 5 до цього Закону:

     1) дотацiю вирiвнювання з державного бюджету обласним бюджетам, районним бюджетам, мiським бюджетам мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та Севастопольському мiському бюджету - у сумi 5.423.076,6 тис. гривень;

     2) додаткову дотацiю з державного бюджету бюджету Автономної Республiки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцiй мiж мiсцевими бюджетами через нерiвномiрнiсть мережi бюджетних установ - у сумi 137.993,8 тис. гривень. Зазначена дотацiя розподiляється мiж бюджетом Автономної Республiки Крим, обласним бюджетом, бюджетами мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та районними бюджетами у пропорцiях вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету - 25 вiдсоткiв, до бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та районних бюджетiв - 75 вiдсоткiв;

     3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв, Київського мiського бюджету, - у сумi 2.398.912 тис. гривень;

     4) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям та iнвалiдам з дитинства i дiтям-iнвалiдам - у сумi 1.624.617,8 тис. гривень;

     5) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг ветеранам вiйни i працi, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот - у сумi 2.170.515,5 тис. гривень;

     6) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг ветеранам вiйни i працi, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ та субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу - у сумi 352.624,4 тис. гривень;

     7) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг ветеранам вiйни i працi, вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ з послуг зв'язку та iнших передбачених законодавством послуг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот) та компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян - у сумi 501.166,7 тис. гривень, у тому числi пiльг на послуги зв'язку - у сумi 89.707,8 тис. гривень;

     8) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво та придбання житла вiйськовослужбовцям, учасникам бойових дiй в Афганiстанi та воєнних конфлiктiв у зарубiжних країнах, членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули пiд час виконання ними службових обов'язкiв, а також вiйськовослужбовцям, звiльненим у запас або вiдставку за станом здоров'я, вiком, вислугою рокiв та у зв'язку iз скороченням штатiв, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання, - у сумi 141.854,1 тис. гривень;

     9) субвенцiю з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської областi на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 роцi вiдкритим акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха, - у сумi 15.000 тис. гривень;

     10) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого i рiдкого побутового палива особам, якi проживають в будинках, що не мають центрального опалення, - у сумi 128.827 тис. гривень;

     11) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв - у сумi 225.000 тис. гривень;

     12) субвенцiю з державного бюджету бюджету Автономної Республiки Крим на iнвестицiйнi проекти, спрямованi на розвиток соцiальної iнфраструктури Автономної Республiки Крим, - у сумi 15.000 тис. гривень;

     13) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах - у сумi 26.250 тис. гривень;

     14) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Одеси на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Одеси - у сумi 3.000 тис. гривень;

     15) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Севастополя на компенсацiю втрат доходiв внаслiдок розмiщення на територiї мiста Чорноморського Флоту Росiйської Федерацiї - у сумi 32.000 тис. гривень;

     16) субвенцiю з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської областi на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха у Закарпатськiй областi - у сумi 10.000 тис. гривень;

     17) субвенцiю з державного бюджету обласному бюджету Iвано-Франкiвської областi на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха в Iвано-Франкiвськiй областi - у сумi 5.000 тис. гривень;

     18) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Львова на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Львова - у сумi 5.600 тис. гривень;

     19) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Глухова Сумської областi на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Глухова - у сумi 2.000 тис. гривень;

     20) субвенцiю з державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопiльської областi на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Збаража - у сумi 2.000 тис. гривень;

     21) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Кам'янець-Подiльський Хмельницької областi на розвиток Нацiонального iсторико-архiтектурного заповiдника "Кам'янець" - у сумi 2.000 тис. гривень;

     22) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Мелiтополя Запорiзької областi на розвиток Державного iсторико-археологiчного заповiдника "Кам'яна Могила" - у сумi 1.000 тис. гривень;

     23) субвенцiю з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету Чернiгiвської областi на програму збереження пам'яток Державного iсторико-культурного заповiдника "Гетьманська столиця" - у сумi 2.000 тис. гривень.

     Встановити, що субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу перераховується у повному обсязi до 1 грудня 2003 року.

     Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити порядок надання субвенцiй, визначених пунктами 7 та 10 цiєї статтi.

     Кабiнет Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету може здiйснювати протягом 2003 року перерозподiл обсягiв субвенцiй з Державного бюджету України мiж мiсцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг, субсидiй та допомоги населенню.

     Стаття 41. Якщо з вiдповiдного мiсцевого бюджету здiйснюються видатки, якi мають провадитися згiдно з Бюджетним кодексом України з iншого бюджету, така дiя квалiфiкується як нецiльове використання бюджетних коштiв.

     Обсяги цих видаткiв безспiрно вилучаються з вiдповiдного мiсцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi i за рахунок зменшення трансфертiв вiдповiдному мiсцевому бюджету на вiдповiдну суму.

     Стаття 42. Установити, що у 2003 роцi визначення обсягу мiжбюджетних трансфертiв мiж районним бюджетом та бюджетами мiст районного значення, сiл, селищ (або їх об'єднань) здiйснюється у порядку, визначеному Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, вiдповiдними обласними державними адмiнiстрацiями.

     Стаття 43. Установити, що у 2003 роцi суми дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам перераховуються управлiннями Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду Державного бюджету України, що надiйшли на аналiтичнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України на вiдповiднiй територiї, згiдно з додатком N 4 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються:

     1) податок на прибуток пiдприємств;

     2) податок на додану вартiсть;

     3) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     4) збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення та збiр за спецiальне користування водними об'єктами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     7) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору iз ввезених в Україну нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi;

     9) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них);

     10) вивiзне мито;

     11) плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та iншого державного майна;

     12) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     13) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     14) кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв.

     У разi, якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання мiсячної суми дотацiї вирiвнювання згiдно iз нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриману мiсячну суму дотацiї вирiвнювання iз загального фонду державного бюджету не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця, за умови вiдхилення обсягу отриманої дотацiї наростаючим пiдсумком з початку року вiд врахованого обсягу в розписi державного бюджету бiльше нiж на 10 вiдсоткiв.

     В iншому разi недоотримана сума дотацiї вирiвнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього мiсяця кварталу.

     Стаття 44. Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштiв до районних i мiських мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення бюджетiв з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених вiдповiдними районними та мiськими радами. Мiсячний обсяг перерахування зазначених коштiв за нормативами щоденних вiдрахувань не повинен становити бiльше однiєї дванадцятої рiчної суми, визначеної у додатку N 4 до цього Закону.

     Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з бюджету Автономної Республiки Крим, обласних та Київського мiського бюджетiв, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здiйснюється щодекадно рiвними частками згiдно з помiсячними сумами таких платежiв, установленими розписом Державного бюджету України на 2003 рiк.

     Стаття 45. Установити, що надходження доходiв загального фонду державного бюджету у грошовiй формi на вiдповiднi аналiтичнi рахунки, вiдкритi на iм'я управлiнь Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстах Києвi i Севастополi понад рiчнi розрахунковi обсяги, визначенi у додатку N 5 до цього Закону, розподiляються мiж Державним бюджетом України та вiдповiдними мiсцевими бюджетами у таких пропорцiях:

     до Державного бюджету України - 50 вiдсоткiв (крiм надходжень на територiї Автономної Республiки Крим та мiста Києва);

     до обласного бюджету - 12,5 вiдсотка;

     до бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв - 37,5 вiдсотка;

     до бюджету мiста Севастополя - 50 вiдсоткiв;

     до бюджету Автономної Республiки Крим - 62,5 вiдсотка;

     до мiського бюджету мiста Києва - 100 вiдсоткiв.

     Зазначенi надходження до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв вiдображаються у звiтностi як додаткова дотацiя, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотацiї вирiвнювання, визначений у додатку N 4 до цього Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України розробити порядок визначення та перерахування до мiсцевих бюджетiв додаткових дотацiй.

     Стаття 46. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених послуг. Встановити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi виходячи з обсягiв призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях про затвердження вiдповiдних бюджетiв на 2003 рiк.

     Стаття 47. Установити, що в розрахунках мiжбюджетних трансфертiв на 2003 рiк коефiцiєнт вирiвнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 48. Установити на 2003 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до законiв України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" та "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у сумi 80 гривень у розрахунку на одну особу.

     Установити на 2003 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" у сумi 90 гривень у розрахунку на одну особу.

     Установити, що у 2003 роцi:

     допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 рокiв надається у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму;

     одноразова допомога при народженнi дитини надається у розмiрi 200 гривень;

     розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльшим нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї;

     нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування вiйськовослужбовцiв вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" здiйснюється виходячи iз рiвня 80 гривень.

     У сукупному доходi сiм'ї при визначеннi її права на отримання державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям враховується грошовий еквiвалент пiльг за спожитi житлово-комунальнi послуги.

     Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 2003 року збiльшувати встановлений рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму виходячи з фiнансових ресурсiв держави.

     Стаття 49. Установити, що плановi обсяги тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, пов'язаних iз забезпеченням видаткiв на оплату працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування та медикаментiв, можуть покриватися Державним казначейством України в межах планового бюджетного перiоду за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами.

     Стаття 50. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiсцевих бюджетiв у 2003 роцi є:

     1) надходження до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, якi включають:

     кошти вiд вiдчуження майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що перебуває у комунальнiй власностi;

     90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi (до розмежування земель державної i комунальної власностi);

     надходження дивiдендiв, нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, що є у власностi вiдповiдної територiальної громади;

     кошти вiд повернення позик, якi надавалися з вiдповiдного бюджету до набрання чинностi Бюджетним кодексом України, та вiдсотки, сплаченi за користування ними;

     кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням вiдповiдної ради;

     запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;

     субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв;

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв (у тому числi податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у мiстi Києвi, включається до доходiв спецiального фонду Київського мiського бюджету), що зараховується у розмiрi 30 вiдсоткiв до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 70 вiдсоткiв - до бюджету мiста Сiмферополя i бюджетiв мiст - обласних центрiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї цих мiст; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до мiських, селищних та сiльських бюджетiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на вiдповiднiй територiї;

     3) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     4) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     5) 70 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;

     6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл;

     7) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     8) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах;

     9) надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва.

     Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.

     При цьому, у разi вiдсутностi у населених пунктах вулиць, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення, або вiдсутностi потреби у проведеннi вiдповiдних робiт, кошти вiд надходження податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв спрямовуються за рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування на ремонт i утримання дорiг у цих населених пунктах.

VI. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 51. Заборонити здiйснення розрахункiв з бюджетом у негрошовiй формi, в тому числi шляхом взаємозалiку, застосування векселiв, бартерних операцiй та зарахування зустрiчних платiжних вимог у фiнансових установах, за винятком операцiй, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами пiд державнi гарантiї для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, а також розрахункiв Мiнiстерства оборони України з пiдприємствами-кредиторами, що належать до сфери його управлiння, та iншими пiдприємствами, що виробляють вiйськову продукцiю, шляхом передачi надлишкового вiйськового майна, а також операцiй по сплатi податку на додану вартiсть при iмпортуваннi на митну територiю України товарiв, якi ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (непередбаченi для подальшого продажу).

     Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити порядок використання вексельних розрахункiв по сплатi податку на додану вартiсть при iмпортуваннi на митну територiю України товарiв у випадку, передбаченому цiєю статтею.

     Стаття 52. Установити, що згiдно iз статтею 18 Закону України "Про пiдприємства в Українi" державнi некорпоратизованi, казеннi пiдприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2002 роцi та щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2003 роцi до спецiального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).

     Норматив i порядок вiдрахування зазначеної частини прибутку (доходу) встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України i повиннi забезпечити надходження до спецiального фонду Державного бюджету України в обсязi не менше 400.000 тис. гривень. Цi надходження спрямовуються на державнi капiтальнi вкладення у сумi 175.000 тис. гривень та субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв у сумi 225.000 тис. гривень.

     Установити, що субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв використовується за перелiком об'єктiв, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету на пiдставi пропозицiй народних депутатiв України до 1 лютого 2003 року, в межах обсягiв згiдно з додатком N 5 до цього Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 лютого 2003 року затвердити перелiк об'єктiв та обсяги їх фiнансування за рахунок державних централiзованих капiтальних вкладень з урахуванням пропозицiй народних депутатiв України, поданих до проекту бюджету. З них:

     комплексний протипаводковий захист у басейнi рiчки Тиса у Закарпатськiй областi - в сумi 8.000 тис. гривень;

     на реконструкцiю та капiтальний ремонт примiщення клубу Кабiнету Мiнiстрiв України - в сумi 10.000 тис. гривень;

     на будiвництво адмiнiстративного будинку Верховної Ради України - в сумi 60.000 тис. гривень;

     на придбання обладнання для дiагностичного центру в мiстi Полтавi - в сумi 8.000 тис. гривень.

     Стаття 53. Продовжити до 1 сiчня 2004 року дiю законiв України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" вiд 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та вiд 15 липня 1999 року N 967-XIV. Збiр з купiвлi-продажу валюти протягом 2003 року справляється з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової валюти.

     Стаття 54. Заборонити в 2003 роцi провадити реструктуризацiю або списання заборгованостi (недоїмки) суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати вiдстрочки щодо термiнiв її сплати, а також списання заборгованостi (недоїмки) суб'єктiв господарювання за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi до бюджету.

     Стаття 55. Установити, що в 2003 роцi по населених пунктах, грошову оцiнку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92), збiльшенi в 3,03 раза.

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошову оцiнку яких проведено i уточнено станом на 1 сiчня 2003 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238).

     Орендна плата за земельнi дiлянки та земельний податок сплачуються платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї) за базовий податковий (звiтний) перiод, який дорiвнює календарному мiсяцю, щомiсячно протягом 30 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Звiльнити, як виняток у 2003 роцi, вiд сплати земельного податку вiйськовi частини, вiйськовi навчальнi заклади, науково-дослiднi установи, якi утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, а також пiдприємства Мiнiстерства оборони України та органiв i установ виконання покарань. Перелiк зазначених пiдприємств з визначенням розмiрiв земельних дiлянок затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування, а на територiї Автономної Республiки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республiки Крим. При цьому земельнi дiлянки, якi використовуються не за цiльовим призначенням, враховуючи земельнi дiлянки, наданi в оренду, або земельнi дiлянки пiд будiвлями (спорудами), наданими в оренду третiм особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

     Установити, що в 2003 роцi звiльнення вiд земельного податку, передбачене в пунктах 3 (в частинi щодо дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладiв України), 5-1, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205), здiйснюється на рiвнi 50 вiдсоткiв дiючих ставок на вiдповiдних територiях.

     Стаття 56. Кабiнету Мiнiстрiв України визначити на 2003 рiк механiзм погашення кредиторської заборгованостi Мiнiстерства оборони України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв за отримане вiйськове майно, товари, продукцiю, виконанi роботи та наданi послуги, що склалася станом на 1 сiчня 2003 року внаслiдок видiлення коштiв за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших нiж встановленi бюджетнi призначення за попереднi роки, у рахунок заборгованостi (недоїмки) на 1 сiчня 2003 року суб'єктiв господарювання - безпосереднiх постачальникiв (виконавцiв робiт та надавачiв послуг) та суб'єктiв господарювання - постачальникiв безпосереднiм кредиторам комплектуючих виробiв, сировини та iнших матерiальних ресурсiв з податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi до державного бюджету, а також iз сплати сум фiнансових санкцiй, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасникiв розрахункiв.

     Стаття 57. Платежi, якi вiдповiдно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв i для яких законодавчо не визначенi термiни їх сплати, сплачуються щомiсячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" для платежiв, що мають базовий (звiтний) перiод - календарний мiсяць.

     Загальнодержавнi та мiсцевi податки i збори (обов'язковi платежi), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацiй (розрахункiв), надають щомiсячнi розрахунки про належнi до сплати суми обов'язкових платежiв у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежiв з базовим (звiтним) перiодом - календарний мiсяць.

     Своєчасно не внесенi до бюджетiв суми цих платежiв вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 58. Установити, що кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна, та iншi надходження, пов'язанi з приватизацiєю та кредитуванням пiдприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязi.

     Стаття 59. Установити, що керiвники бюджетних установ (вiйськових формувань) утримують чисельнiсть працiвникiв (вiйськовослужбовцiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (вiйськових формувань) у кошторисах.

     Витрати на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно з законами України мають право окремi категорiї працiвникiв (вiйськовослужбовцiв) бюджетних установ (вiйськових формувань), здiйснюються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ (вiйськових формувань). До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення; надання жилого примiщення або виплата грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя), надання кредитiв на iндивiдуальне та кооперативне житлове будiвництво або придбання iндивiдуального жилого будинку; безоплатний проїзд i перевезення багажу.

     Установити, що пiльги, компенсацiї i гарантiї, на якi згiдно з законами України мають право окремi працiвники (вiйськовослужбовцi) бюджетних установ (вiйськових формувань) щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя), за безоплатний проїзд всiма видами мiського пасажирського транспорту (за винятком таксi) та автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв, надаються у разi, якщо грошовi доходи цих працiвникiв (вiйськовослужбовцiв) менше величини прожиткового мiнiмуму, встановленої для працездатних осiб.

     Розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом з грошовими доходами зазначених працiвникiв (вiйськовослужбовцiв) не повинен перевищувати величини прожиткового мiнiмуму, встановленої для працездатних осiб.

     Стаття 60. Установити, що до членiв сiм'ї пiльговика при наданнi пiльг належать: дружина (чоловiк), їхнi неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв), член сiм'ї, який проживає разом з iнвалiдом вiйни 1 групи та доглядає за ним за умови, що iнвалiд вiйни не перебуває у шлюбi, непрацездатнi батьки та особи, якi знаходяться пiд опiкою та пiклуванням громадян, що мають право на пiльги.

     Надати право органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування призначати житловi субсидiї особам, якi згiдно iз законодавством повиннi забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освiтленням, за умови їх вiдмови користування такими пiльгами.

     Стаття 61. На часткову змiну частини другої статтi 21 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92) дозволити в процесi приватизацiї державного майна покупцям-нерезидентам оплату його вартостi у вiльно конвертованiй валютi, якщо це передбачено умовами продажу.

     Стаття 62. Установити, що при розподiлi видаткiв на розвиток мiнерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, передбачається видiлення 20.000 тис. гривень на бурiння артезiанських свердловин.

     Стаття 63. Зупинити на 2003 рiк дiю:

     1) частини третьої статтi 6 Закону України "Про державний внутрiшнiй борг України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     2) частини четвертої статтi 28 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частинi зарахування до спецiального фонду державного бюджету штрафiв, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пенi за прострочення їх сплати;

     3) пункту 1 частини першої статтi 31 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частинi зарахування 60 вiдсоткiв платежiв за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республiки Крим, бюджетiв областей, мiст Києва i Севастополя;

     4) частин першої та третьої статтi 91 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частинi зарахування 20 вiдсоткiв платежiв до бюджету Автономної Республiки Крим та бюджетiв областей, а також визначення напрямiв спрямування цих коштiв;

     5) частини першої статтi 10, абзацу дев'ятого частини першої статтi 13 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     6) частини другої статтi 12 i пункту "ж" та пункту "ї" (в частинi безоплатного користування квартирою з опаленням i освiтленням) частини першої статтi 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19);

     7) частин першої, другої та шостої статтi 32 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частинi зарахування 20 вiдсоткiв зборiв за використання води з водних об'єктiв загальнодержавного значення до бюджетiв областей; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим;

     8) пiдпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172);

     9) статтi 28 та частини другої статтi 29 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     10) абзацу восьмого частини другої статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     11) частини п'ятої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     12) пункту 4 статтi 2 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" в частинi операцiй з купiвлi-продажу готiвкової валюти (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     13) абзацiв одинадцятого i дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     14) частини другої статтi 18 i частини першої статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     15) абзацiв другого - восьмого частини першої статтi 25, частини другої статтi 43 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     16) абзацу другого частини третьої статтi 30 Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259);

     17) абзацу другого частини першої статтi 64 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134);

     18) абзацу п'ятого частини третьої статтi 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнiв 1-3 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, крiм дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та дiтей iз малозабезпечених сiмей), частини шостої статтi 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142);

     19) статтi 3; частини другої статтi 4; частини десятої статтi 7 в частинi розмiру податку за земельнi дiлянки, наданi для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, в разi їх цiльового використання; частини другої статтi 8 щодо справляння податку за земельнi дiлянки, наданi для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України; частини першої статтi 17 щодо строкiв сплати земельного податку платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї); статтi 19 в частинi визначення строкiв внесення орендної плати виключно у договорi оренди; статей 20, 21 i 22 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     20) статтi 17 та пункту 22.3 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     21) частини другої статтi 2 та частини третьої статтi 3 Закону України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частинi формування дорожнiх фондiв;

     22) частини п'ятої статтi 19 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частинi централiзацiї орендної плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, на спецiальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподiлення та використання;

     23) статтi 44 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13, ст. 92) в частинi проведення бюджетними установами та органiзацiями вiдрахувань профспiлковим органiзацiям на культурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу;

     24) частини п'ятої статтi 48 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92) в частинi покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугiллям на побутовi потреби та частини шостої цiєї статтi в частинi фiнансування правонаступником заходiв щодо безоплатного забезпечення вугiллям на побутовi потреби;

     25) Закону України "Про майнову вiдповiдальнiсть за порушення умов договору пiдряду (контракту) про виконання робiт на будiвництвi об'єктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     26) частини десятої статтi 24 в частинi виплати грошової допомоги при виходi на пенсiю (щодо науково-педагогiчних працiвникiв, якi працюють у вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї, закладах пiслядипломної освiти) i частини четвертої статтi 38 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     27) абзацу третього частини першої статтi 1 в частинi погашення заборгованостi за вiдстроченими кредитами, одержаними для фiнансування дефiциту Державного бюджету України в iноземнiй валютi, починаючи з 2002 року, та статтi 3 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     28) пункту "б" частини другої статтi 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230) в частинi спрямування частини грошових стягнень за порушення норм i правил охорони навколишнього природного середовища до республiканського Автономної Республiки Крим та мiсцевих фондiв охорони навколишнього природного середовища;

     29) пункту 7 статтi 24 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     30) частини третьої статтi 15 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     31) частини п'ятої статтi 9 (крiм пiльгового проїзду студентiв вищих навчальних закладiв I-IV рiвнiв акредитацiї та учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв, що фiнансуються з державного та мiсцевих бюджетiв, у мiському пасажирському та залiзничному транспортi територiєю України), частин шостої i сьомої статтi 11, частин шостої i сьомої статтi 12 Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211);

     32) частини другої статтi 21 та частини першої статтi 23 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12- 13, ст. 92);

     33) частин третьої i п'ятої статтi 3 та пункту 2 статтi 5 (крiм пiдпунктiв 3 та 4) Закону України "Про пiдтримку олiмпiйського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370) в частинi надання пiльг органiзацiям нацiональних спортивних федерацiй з олiмпiйських та параолiмпiйських видiв спорту;

     34) пункту 8 статтi 56 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64);

     35) статтi 25 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315);

     36) частини четвертої статтi 9 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193);

     37) пунктiв 83, 84, 85, 87, 118, 125 i 127 Закону України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92);

     38) абзацу другого пiдпункту 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44);

     39) пiдпункту "р" пункту 1 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1996 р., N 9, ст. 41);

     40) Закону України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи";

     41) статей 21, 22 та пункту 3 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266).

     Установити, що у 2003 роцi положення i норми, передбаченi абзацами другим - восьмим частини першої статтi 25, частиною п'ятою статтi 34 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92), частиною другою статтi 18 i частиною першою статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92), частиною п'ятою статтi 16 Закону України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218), абзацом другим частини третьої статтi 30 Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259), абзацом восьмим частини першої статтi 9 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134), частиною шостою статтi 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142), реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2003 рiк.

     Стаття 64. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують вiдповiднi витрати, встановленi додатком N 3 цього Закону або рiшенням про мiсцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованостi з оплати працi, нарахувань на заробiтну плату, комунальних послуг та енергоносiїв.

     У разi, якщо вiдсутня така заборгованiсть, розпорядник бюджетних коштiв спрямовує:

     50 вiдсоткiв коштiв на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень;

     50 вiдсоткiв коштiв на заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi коштами загального фонду бюджету за вiдповiдною бюджетною програмою (функцiєю).

     При цьому розпорядник бюджетних коштiв здiйснює коригування обсягiв взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видаткiв по цих зобов'язаннях iз спецiального фонду бюджету.

     Стаття 65. Пенсiйному фонду України, Фонду соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначенi ним порядку i термiни звiти про виконання кошторисiв вiдповiдних фондiв.

     Кошти державних цiльових фондiв, крiм Пенсiйного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

     Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 2003 року здiйснити органiзацiйнi заходи щодо консолiдацiї коштiв Пенсiйного фонду України на єдиному казначейському рахунку Державного казначейства України.

     З метою ефективного використання страхових внескiв державних позабюджетних цiльових соцiальних фондiв на цiлi, що визначенi законодавством про цi фонди, встановити питому вагу видаткiв на органiзацiю роботи фондiв (органiзацiйно-управлiнськi, iнформатизацiя, капiтальнi вкладення тощо) в їх доходах у таких розмiрах:

     Пенсiйний фонд України - 1,83 вiдсотка вiд передбачених доходiв;

     Фонд соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi - 4,2 вiдсотка вiд передбачених доходiв;

     Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття - 14,9 вiдсотка вiд передбачених доходiв;

     Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України - 4,9 вiдсотка вiд передбачених доходiв.

     Стаття 66. Установити, що кошти у розмiрi 205.040 тис. гривень, якi надiйдуть до державного бюджету вiд вiдкритого акцiонерного товариства "Укртелеком" у рахунок погашення заборгованостi по перерахуванню дивiдендiв на акцiї цього товариства, якi є у державнiй власностi, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України та використовуються на погашення заборгованостi з пiльг населенню за наданi послуги зв'язку, а також заборгованостi i поточних платежiв з оплати послуг зв'язку, якi надаються бюджетним установам. Порядок погашення зазначеної заборгованостi та поточних платежiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 67. Установити такий розподiл коштiв спецiального фонду державного бюджету, що визначенi на розвиток i утримання автомобiльних дорiг загального користування (пункт 2 статтi 36 цього Закону):

     65 вiдсоткiв на розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування магiстрального значення;

     35 вiдсоткiв на розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення.

     Стаття 68. Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття спрямувати у 2003 роцi кошти у сумi 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих мiсць працiвникам вугiльної промисловостi, якi вивiльняються у зв'язку з закриттям шахт, згiдно з додатком N 6 до цього Закону у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 69. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на виплату заборгованостi шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги по втратi професiйної працездатностi, яка склалася станом на 1 квiтня 2001 року, у сумi 73.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України.

     Стаття 70. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 червня 2003 року розробити порядок, за яким, починаючи з 2004 року, прибутковий податок з громадян, якi працюють у пiдроздiлах, фiлiях, на дiльницях, що розташованi i функцiонують на територiї сiл, селищ, мiст, районiв, справляється i зараховується до доходiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв незалежно вiд мiсцезнаходження юридичної особи (пiдприємства, установи, органiзацiї) вiдповiдно до нормативiв, визначених Бюджетним кодексом України.

     Стаття 71. Мiнiстерству аграрної полiтики України спрямувати 10.000 тис. гривень на розвиток матерiально-технiчної бази Iнституту винограду i вина "Магарач" Української академiї аграрних наук за рахунок коштiв, що надiйдуть до спецiального фонду державного бюджету вiд справляння збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства, розпорядником яких є це мiнiстерство.

     Стаття 72. Установити, що видатки на здiйснення державними органами централiзованих заходiв з питань дiтей, молодi, жiнок та сiм'ї i державну пiдтримку молодiжних органiзацiй на виконання загальнодержавних програм i заходiв стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм'ї здiйснюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 73. Додатки N 1 - 6 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     Стаття 74. Цей Закон вводиться в дiю з 1 сiчня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
26 грудня 2002 року
N 380-IV

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"

Доходи Державного бюджету України на 2003 рiк

тис. грн.

Код Найменування показникiв згiдно з бюджетною класифiкацiєю Всього Загальний фонд Спецiальний фонд
100000 Податковi надходження 33319319,0 31158578,7 2160740,3
110000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 11637740,0 11637740,0  
110200 Податок на прибуток пiдприємств 11637740,0 11637740,0  
130000 Збори за спецiальне використання природних ресурсiв 736445,0 436445,0 300000,0
130100 Збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв та користування земельними дiлянками лiсового фонду 50000,0 50000,0  
130101 Збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення 50000,0 50000,0  
130200 Збiр за спецiальне використання водних ресурсiв та збiр за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту 320300,0 320300,0  
130300 Платежi за користування надрами 64900,0 64900,0  
130301 Платежi за користування надрами загальнодержавного значення 64900,0 64900,0  
130400 Збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету 300000,0   300000,0
130700 Плата за використання iнших природних ресурсiв 1245,0 1245,0  
140000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 18179904,0 16567475,7 1612428,3
140100 Податок на додану вартiсть 13652000,0 13652000,0  
140200 Акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв 3892804,0 2644790,8 1248013,2
140300 Акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв 552900,0 188484,9 364415,1
140600 Плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi 82200,0 82200,0  
140602 Плата за видачу лiцензiй та сертифiкатiв 30000,0 30000,0  
140605 Плата за лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв 5000,0 5000,0  
140606 Плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту та оптової торгiвлi спирту етилового, коньячного та плодового 600,0 600,0  
140607 Плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 7000,0 7000,0  
140608 Плата за видачу дозволу на здiйснення дiяльностi з випуску та обiгу цiнних паперiв 100,0 100,0  
140610 Плата за лiцензiї на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами 8000,0 8000,0  
140612 Грошовий (лiцензiйний) збiр за видачу лiцензiй за кабельне мовлення, ретрансляцiю, проводове (кабельне) мовлення i час мовлення 4000,0 4000,0  
140614 Плата за видачу лiцензiй на використання радiочастот 20000,0 20000,0  
140615 Плата за лiцензiї, виданi Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики 7500,0 7500,0  
150000 Податки на мiжнародну торгiвлю та зовнiшнi операцiї 2609930,0 2491618,0 118312,0
150100 Ввiзне мито 2397400,0 2298000,0 99400,0
150101 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 2105400,0 2105400,0  
150102 Мито на товари, якi ввозяться (пересилаються) громадянами 150000,0 150000,0  
150105 Мито на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та громадянами 142000,0 42600,0 99400,0
150200 Вивiзне мито 20680,0 20680,0  
150201 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 20680,0 20680,0  
150300 Кошти, отриманi за вчинення консульських дiй 191850,0 172938,0 18912,0
160000 Iншi податки 155300,0 25300,0 130000,0
160200 Надходження плати за надання послуг з оформлення документiв на право виїзду за кордон 10300,0 10300,0  
160300 Податки, не вiднесенi до iнших категорiй 15000,0 15000,0  
160600 Збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства 130000,0   130000,0
200000 Неподатковi надходження 13556032,0 5827931,3 7728100,7
210000 Доходи вiд власностi та пiдприємницької дiяльностi 5144990,0 4209320,0 935670,0
210100 Частина прибутку (доходу) державних пiдприємств, що вилучається до бюджету 400000,0   400000,0
210200 Надходження вiд перевищення валових доходiв над видатками Нацiонального банку України 700000,0 700000,0  
210300 Надходження вiд грошово-речових лотерей 75000,0 75000,0  
210500 Дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств 310000,0 310000,0  
210501 Дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi 310000,0 310000,0  
210600 Рентна плата 3079320,0 3079320,0  
210601 Рентна плата за нафту, що видобувається в Українi 142170,0 142170,0  
210602 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Українi 497000,0 497000,0  
210605 Рентна плата за транзит природного газу через територiю України 2243250,0 2243250,0  
210606 Рентна плата за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами 178400,0 178400,0  
210607 Рентна плата за транспортування амiаку через територiю України амiакопроводом 18500,0 18500,0  
210800 Iншi надходження 580670,0 45000,0 535670,0
220000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 875151,3 875151,3  
220600 Плата за надання послуг службою дозвiльної системи органiв внутрiшнiх справ 2600,0 2600,0  
220700 Виконавчий збiр 96000,0 96000,0  
220800 Плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого державного майна 265551,3 265551,3  
220900 Державне мито 66000,0 66000,0  
221000 Митнi збори 400000,0 400000,0  
221100 Єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 45000,0 45000,0  
230000 Надходження вiд штрафiв та фiнансових санкцiй 283800,0 283800,0  
230100 Суми, стягненi з винних осiб за шкоду, заподiяну державi, пiдприємству, установi, органiзацiї 1000,0 1000,0  
230200 Перерахування пiдприємцями частки вартостi виготовленої нестандартної продукцiї, з дозволу на тимчасове вiдхилення вiд вимог вiдповiдних стандартiв щодо якостi продукцiї, виданого Державним комiтетом стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України 200,0 200,0  
230300 Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї 281000,0 281000,0  
230400 Надходження штрафних санкцiй за порушення правил пожежної безпеки 1600,0 1600,0  
240000 Iншi неподатковi надходження 2570522,2 459660,0 2110862,2
240100 Надходження коштiв вiд реалiзацiї конфiскованого майна 30000,0 30000,0  
240300 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованостi пiдприємств, органiзацiй та установ, щодо яких минув строк позовної давностi 10000,0 10000,0  
240400 Надходження коштiв вiд реалiзацiї матерiальної частини виробiв вiйськового призначення, що належать Нацiональному космiчному агентству України 6500,0   6500,0
240500 Надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України та iнших утворених згiдно з законодавством вiйськових формувань 667031,6 196350,0 470681,6
240600 Iншi надходження 146650,0 113310,0 33340,0
240602 Збори за послуги, пов'язанi з охороною прав на iнтелектуальну власнiсть 6050,0 6050,0  
240603 Iншi надходження 78000,0 78000,0  
240605 Вiдрахування вiд суми коштiв, витрачених на рекламу тютюнових виробiв та/або алкогольних напоїв 2000,0 2000,0  
240614 Збiр за використання радiочастотного ресурсу 22000,0 22000,0  
240615 Надходження до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях 15000,0 3000,0 12000,0
240617 Портовий (адмiнiстративний) збiр 22600,0 2260,0 20340,0
240618 Надходження до страхового фонду безпеки авiацiї 1000,0   1000,0
240800 Вiдрахування вiд сум перевищення розрахункової величини фонду оплати працi 80000,0 80000,0  
240810 Вiдрахування вiд сум перевищення розрахункової величини фонду оплати працi на пiдприємствах-монополiстах 80000,0 80000,0  
241100 Доходи вiд операцiй з кредитування та надання гарантiй 30340,6 30000,0 340,6
241102 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштiв, залучених державою 30000,0 30000,0  
241104 Вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла 340,6   340,6
241400 Додатковi збори на виплату пенсiй 1600000,0   1600000,0
241401 Сплата збору з операцiй купiвлi-продажу валюти 979700,0   979700,0
241402 Сплата збору з торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння 5400,0   5400,0
241403 Сплата збору при вiдчуженнi легкових автомобiлiв 202000,0   202000,0
241404 Сплата збору з виробництва та iмпорту тютюнових виробiв 173800,0   173800,0
241405 Сплата збору з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна 60800,0   60800,0
241406 Сплата збору з послуг стiльникового рухомого зв'язку 178300,0   178300,0
250000 Власнi надходження бюджетних установ 4681568,5   4681568,5
250100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 4625963,5   4625963,5
250200 Iншi джерела власних надходжень бюджетних установ 55605,0   55605,0
300000 Доходи вiд операцiй з капiталом 411050,0 126000,0 285050,0
310000 Надходження вiд продажу основного капiталу 56000,0 56000,0  
310100 Надходження коштiв вiд реалiзацiї безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власнiсть держави, та скарбiв, знахiдок, а також валютнi цiнностi i грошовi кошти, власники яких невiдомi 50000,0 50000,0  
310200 Надходження коштiв вiд Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння 6000,0 6000,0  
320000 Надходження вiд реалiзацiї державних запасiв товарiв 335050,0 50000,0 285050,0
320100 Надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву 285050,0   285050,0
320200 Надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву 50000,0 50000,0  
330000 Надходження вiд продажу землi i нематерiальних активiв 20000,0 20000,0  
400000 Офiцiйнi трансферти 145562,9   145562,9
420000 Вiд урядiв зарубiжних країн та мiжнародних органiзацiй 145562,9   145562,9
420100 Надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операцiях 145562,9   145562,9
500000 Цiльовi фонди 190000,0   190000,0
500700 Платежi до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв 120000,0   120000,0
500800 Збiр за забруднення навколишнього природного середовища 70000,0   70000,0
  Разом доходiв (без урахування мiжбюджетних трансфертiв) 47621963,9 37112510,0 10509453,9
400000 Офiцiйнi трансферти 2398912,0 2398912,0  
410101 Кошти, що надходять до державного бюджету з iнших бюджетiв 2398912,0 2398912,0  
  ВСЬОГО ДОХОДIВ 50020875,9 39511422,0 10509453,9

 

Додаток N 2
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"

Фiнансування Державного бюджету України на 2003 рiк

(тис. грн.)

Код Найменування Всього Загальний фонд Спецiальний фонд
  Загальне фiнансування 2034925,2 910000,0 1124925,2
400000 Внутрiшнє фiнансування 1450834,6 1220610,7 230223,9
401000 Довгостроковi зобов'язання -1124093,0 -1124093,0  
401200 погашення -1124093,0 -1124093,0  
402000 Середньостроковi зобов'язання 422455,3 341250,0 81205,3
402100 випуск 486359,3 405154,0 81205,3
402200 погашення -63904,0 -63904,0  
403000 Короткостроковi зобов'язання та векселi -314,1 -314,1  
403100 випуск 1297840,0 1297840,0  
403200 погашення -1298154,1 -1298154,1  
406000 Надходження вiд приватизацiї державного майна 2152786,4 2003767,8 149018,6
406100 Надходження вiд приватизацiї державного майна (крiм об'єктiв, для яких передбачено окремий розподiл коштiв вiдповiдно до Державної програми приватизацiї на 2000 - 2002 роки) та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитування пiдприємств 2117286,4 2003767,8 113518,6
406300 Надходження вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувались вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми 500,0   500,0
406500 Надходження вiд приватизацiї, отриманi вiд продажу акцiй вiдкритих акцiонерних товариств за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова 35000,0   35000,0
500000 Зовнiшнє фiнансування 584090,6 -310610,7 894701,3
501000 Довгостроковi зобов'язання 1110170,6 215469,3 894701,3
501100 випуск 6698371,4 5268000,1 1430371,3
501200 погашення -5588200,8 -5052530,8 -535670,0
505000 Змiни обсягiв депозитiв i цiнних паперiв, що використовуються для управлiння лiквiднiстю -526080,0 -526080,0  
505200 Розмiщення коштiв на депозитах або придбання цiнних паперiв -526080,0 -526080,0  

 

Додаток N 3
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"

РОЗПОДIЛ
видаткiв Державного бюджету України на 2003 рiк

(тис. грн.)

Код програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету Код функцiо-
нальної класифi-
кацiї видаткiв
Найменування згiдно з програмною класифiкацiєю видаткiв державного бюджету Загальний фонд Спецiальний фонд Разом:
Всього поточнi з них: капiтальнi Всього поточнi з них: капiтальнi
оплата працi комунальнi послуги та енергоносiї оплата працi комунальнi послуги та енергоносiї
0110000   Апарат Верховної Ради України 183075,8 133125,7 54747,0 2170,8 49950,1 36774,6 28350,5 7585,0 4528,2 8424,1 219850,4
0111000   Апарат Верховної Ради України 183075,8 133125,7 54747,0 2170,8 49950,1 36774,6 28350,5 7585,0 4528,2 8424,1 219850,4
0111010 0111 Здiйснення законотворчої дiяльностi Верховної Ради України 106659,1 64788,4 33381,1   41870,7           106659,1
0111020 0111 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Верховної Ради України 23924,2 22018,2 14700,8   1906,0           23924,2
0111030 0111 Органiзацiя та здiйснення офiцiйних прийомiв Верховною Радою України 1000,0 1000,0                 1000,0
0111040 0113 Вiзити народних депутатiв України за кордон 6000,0 6000,0                 6000,0
0111050 0111 Обслуговування дiяльностi Верховної Ради України 20589,6 19792,2 6051,5 2170,8 797,4 2745,0 1525,0 706,5   1220,0 23334,6
0111060 0111 Створення автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи органiв законодавчої влади 4935,9 4260,9     675,0           4935,9
0111070 0734 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортного комплексу Управлiння справами Верховної Ради України 4800,0 4800,0       34029,6 26825,5 6878,5 4528,2 7204,1 38829,6
0111080 0831 Висвiтлення дiяльностi народних депутатiв України через засоби телебачення i радiомовлення 8936,0 4985,0 613,6   3951,0           8936,0
0111090 0832 Фiнансова пiдтримка видання газети "Голос України" та додаткiв до неї мовами нацiональних меншин, журналу "Вiче" 5481,0 5481,0                 5481,0
0111100 0610 Капiтальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 750,0       750,0           750,0
0300000   Державне управлiння справами 214201,4 171318,6 53981,7 10630,9 42882,8 105065,5 87432,2 18942,9 13724,1 17633,3 319266,9
0301000   Апарат Державного управлiння справами 191540,7 150182,9 48476,2 10392,5 41357,8 103085,0 85540,4 18607,7 13687,3 17544,6 294625,7
0301010 0111 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Адмiнiстрацiї Президента України 31071,9 23243,5 11619,8 31,6 7828,4           31071,9
0301020 0111 Органiзацiя та здiйснення офiцiйних прийомiв Президентом України 5402,1 5402,1                 5402,1
0301030 0111 Обслуговування дiяльностi Президента України 25277,7 20111,6 6158,5 3009,5 5166,1 16832,6 16551,4 4604,0 3819,8 281,2 42110,3
0301040 0113 Вiзити Президента України за кордон 3158,6 3158,6                 3158,6
0301050 0133 Виготовлення державних нагород 4000,0 4000,0                 4000,0
0301060 0734 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортних закладiв Державного управлiння справами 19800,7 19533,2 3192,3 2489,3 267,5 66643,1 52866,4 10323,7 8634,9 13776,7 86443,8
0301070 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi державного управлiння 978,0 978,0 641,1               978,0
0301080 0140 Фундаментальнi дослiдження iз стратегiчних проблем внутрiшньої i зовнiшньої полiтики 6289,5 5889,5 3256,2 59,5 400,0           6289,5
0301090 0150 Прикладнi розробки у сферi державного управлiння 371,3 371,3 239,1               371,3
0301110 0960 Оздоровлення i вiдпочинок дiтей в дитячих оздоровчих таборах Державного управлiння справами та МДЦ "Артек" 14781,5 14781,5 314,9 88,2   433,7 433,7   6,0   15215,2
0301120 0942 Пiдготовка кадрiв для гуманiтарної сфери Нацiональним унiверситетом "Острозька академiя" 2592,2 2592,2 1230,2 410,5   1876,1 1296,1 425,0 54,0 580,0 4468,3
0301130 0950 Пiдготовка кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї керiвних працiвникiв, спецiалiстiв державного управлiння Українською Академiєю державного управлiння при Президентовi України 12603,1 12603,1 6006,1 801,1   12775,5 10593,8 2905,3 916,1 2181,7 25378,6
0301140 0520 Збереження природно-заповiдного фонду в Азово-Сиваському нацiональному природному парку та Кримському природному заповiднику 1314,8 1314,8 936,0 12,8   550,0 520,0 220,0 24,0 30,0 1864,8
0301160 0111 Створення автоматизованої системи iнформацiйно-аналiтичного забезпечення Адмiнiстрацiї Президента України 2000,0 100,0     1900,0           2000,0
0301170 0731 Стацiонарне медичне обслуговування народних депутатiв України та керiвного складу органiв державної влади 22600,0 19634,0 7913,4 2363,0 2966,0 1947,0 1947,0 75,7 182,5   24547,0
0301180 0724 Надання швидкої та невiдкладної медичної допомоги народним депутатам України та керiвному складу органiв державної влади 4300,0 3940,0 1907,9 178,5 360,0 350,0 320,0     30,0 4650,0
0301190 0721 Полiклiнiчно-амбулаторне обслуговування народних депутатiв України та керiвного складу органiв державної влади 12450,0 11630,0 4678,5 909,0 820,0 1042,0 702,0   50,0 340,0 13492,0
0301200 0740 Державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд в лiкувально-оздоровчих закладах Державного управлiння справами та на об'єктах органiв державної влади 680,0 680,0 369,5 39,5   280,0 255,0 54,0   25,0 960,0
0301220 0763 Централiзована закупiвля високовартiсного обладнання та медикаментiв для лiкувально-оздоровчих закладiв Державного управлiння справами 1851,9 202,1     1649,8 355,0 55,0     300,0 2206,9
0301230 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї середнього медичного персоналу в системi лiкувально-оздоровчих закладiв Державного управлiння справами 17,4 17,4 12,7               17,4
0301250 0731 Закупiвля дiагностичного та лiкувального обладнання для клiнiчної лiкарнi "Феофанiя" 20000,0       20000,0           20000,0
0302000   Рада нацiональної безпеки i оборони України 8209,1 7753,1 3887,8 195,4 456,0 1980,5 1891,8 335,2 36,8 88,7 10189,6
0302010 0350 Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення координацiйної дiяльностi у сферi нацiональної безпеки i оборони 3641,6 3338,9 1577,5   302,7           3641,6
0302020 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi нацiональної безпеки 942,4 833,6 518,6   108,8 214,0 204,0 33,2   10,0 1156,4
0302030 0370 Прикладнi розробки у сферi нацiональної безпеки 3625,1 3580,6 1791,7 195,4 44,5 1766,5 1687,8 302,0 36,8 78,7 5391,6
0303000   Представництво Президента України в Автономнiй Республiцi Крим 656,9 561,9 219,8   95,0           656,9
0303010 0111 Здiйснення повноважень постiйним представником Президента України в Автономнiй Республiцi Крим 656,9 561,9 219,8   95,0           656,9
0304000   Нацiональна служба посередництва i примирення України 2533,0 2459,0 1187,3 33,2 74,0           2533,0
0304010 0412 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорiв (конфлiктiв) 2384,3 2310,3 1187,3 33,2 74,0           2384,3
0304020 0481 Прикладнi розробки з питань посередництва i примирення при вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв) 55,7 55,7                 55,7
0304030 0950 Пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї незалежних посередникiв та арбiтрiв у вирiшеннi трудових спорiв 93,0 93,0                 93,0
0306000   Нацiональний комплекс "Експоцентр України" 1837,5 937,5     900,0           1837,5
0306020 0822 Фiнансова пiдтримка Державного камерного ансамблю "Київськi солiсти" 778,5 778,5                 778,5
0306030 0829 Фiнансова пiдтримка на утримання, ремонт i облаштування Палацу мистецтв "Український Дiм" 900,0       900,0           900,0
0306040 0829 Проведення загальнодержавних, галузевих та регiональних виставкових заходiв Нацiональним комплексом "Експоцентр України" 159,0 159,0                 159,0
0307000   Фонд сприяння мiсцевому самоврядуванню України 424,2 424,2 210,6 9,8             424,2
0307010 0133 Надання науково-методичної та консультативної пiдтримки розвитку мiсцевого самоврядування 424,2 424,2 210,6 9,8             424,2
0309000   Державне авiапiдприємство "Україна" 9000,0 9000,0                 9000,0
0309010 0133 Перевезення вищих посадових осiб держави авiацiйним транспортом 9000,0 9000,0                 9000,0
0410000   Господарсько-фiнансовий департамент Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України 80233,5 49861,9 15577,8 1574,2 30371,6 5625,5 5515,7 2104,1 287,9 109,8 85859,0
0411000   Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України 80233,5 49861,9 15577,8 1574,2 30371,6 5625,5 5515,7 2104,1 287,9 109,8 85859,0
0411010 0111 Органiзацiйне, iнформацiйно-аналiтичне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України 29704,6 24300,6 11155,6   5404,0           29704,6
0411020 0111 Органiзацiя та здiйснення офiцiйних прийомiв керiвництвом Кабiнету Мiнiстрiв України 2000,0 2000,0                 2000,0
0411030 0111 Обслуговування дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України 27960,0 11978,1 4422,2 1574,2 15981,9 5625,5 5515,7 2104,1 287,9 109,8 33585,5
0411040 0111 Створення iнтегрованої телекомунiкативної, iнформацiйно-аналiтичної системи Будинку Уряду 8985,7       8985,7           8985,7
0411050 0113 Вiзити за кордон урядових делегацiй та працiвникiв органiв виконавчої влади за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України 8612,0 8612,0                 8612,0
0411060 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України 12,0 12,0                 12,0
0411070 0832 Фiнансова пiдтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робiтнича газета" 2959,2 2959,2                 2959,2
0500000   Державна судова адмiнiстрацiя України 344758,9 292283,9 163947,0 14358,2 52475,0 5,0 5,0       344763,9
0501000   Апарат Державної судової адмiнiстрацiї України 344758,9 292283,9 163947,0 14358,2 52475,0 5,0 5,0       344763,9
0501010 0330 Органiзацiйне забезпечення дiяльностi судiв та установ судової системи 5004,3 4440,3 2204,3 264,4 564,0           5004,3
0501020 0330 Здiйснення правосуддя мiсцевими господарськими судами 49291,2 39527,8 17005,4 1756,6 9763,4           49291,2
0501030 0330 Здiйснення правосуддя Апеляцiйним судом України та апеляцiйними судами 61787,3 56294,2 34705,4 1546,7 5493,1 5,0 5,0       61792,3
0501040 0330 Здiйснення правосуддя мiсцевими судами 182449,7 154525,4 91827,7 8629,9 27924,3           182449,7
0501050 0330 Здiйснення правосуддя вiйськовими судами 6199,4 5959,4 3797,9 161,0 240,0           6199,4
0501080 0330 Здiйснення правосуддя апеляцiйними господарськими судами 28335,5 23325,2 10162,1 1269,7 5010,3           28335,5
0501090 0370 Прикладнi розробки у сферi розвитку господарського судочинства 91,5 91,5 22,0               91,5
0501110 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї суддiв та спецiалiстiв господарських судiв 90,1 90,1                 90,1
0501120 0950 Перепiдготовка осiб для зайняття посад професiйних суддiв, пiдвищення квалiфiкацiї суддiв та працiвникiв апаратiв судiв Академiєю суддiв України 803,1 602,1 330,0 15,1 201,0           803,1
0501130 0370 Фiнансова пiдтримка технiчного забезпечення у сферi удосконалення законодавства 400,0       400,0           400,0
0501140 0330 Здiйснення правосуддя Касацiйним судом України 10306,8 7427,9 3892,2 714,8 2878,9           10306,8
0600000   Верховний Суд України 24528,7 22523,9 9096,5 228,0 2004,8           24528,7
0601000   Апарат Верховного Суду України 24528,7 22523,9 9096,5 228,0 2004,8           24528,7
0601010 0330 Здiйснення правосуддя Верховним Судом України 24469,1 22464,3 9096,5 228,0 2004,8           24469,1
0601020 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї суддiв та працiвникiв апарату Верховного Суду України 59,6 59,6                 59,6
0700000   Вищий господарський суд України 12503,2 10931,4 5319,2 262,0 1571,8           12503,2
0701000   Вищий господарський суд України 12503,2 10931,4 5319,2 262,0 1571,8           12503,2
0701010 0330 Здiйснення правосуддя Вищим господарським судом України 12503,2 10931,4 5319,2 262,0 1571,8           12503,2
0750000   Вищий адмiнiстративний суд України 5989,3 5450,5 2817,5 553,9 538,8           5989,3
0751000   Апарат Вищого адмiнiстративного суду України 5989,3 5450,5 2817,5 553,9 538,8           5989,3
0751010 0330 Здiйснення правосуддя Вищим адмiнiстративним судом України 5989,3 5450,5 2817,5 553,9 538,8           5989,3
0800000   Конституцiйний Суд України 14424,8 12615,4 4834,8 306,6 1809,4           14424,8
0801000   Конституцiйний Суд України 14424,8 12615,4 4834,8 306,6 1809,4           14424,8
0801010 0330 Забезпечення конституцiйної юрисдикцiї в Українi 14424,8 12615,4 4834,8 306,6 1809,4           14424,8
0900000   Генеральна прокуратура України 206799,0 195114,9 126181,2 7913,4 11684,1 21556,6 6752,6 15,0 35,0 14804,0 228355,6
0901000   Генеральна прокуратура України 206799,0 195114,9 126181,2 7913,4 11684,1 21556,6 6752,6 15,0 35,0 14804,0 228355,6
0901010 0360 Нагляд органiв прокуратури за додержанням законiв та представницькi функцiї в судi 196023,6 190023,6 123535,2 7567,4 6000,0 21506,6 6732,6 15,0 35,0 14774,0 217530,2
0901020 0942 Пiдготовка кадрiв та пiдвищення квалiфiкацiї прокурорсько-слiдчих кадрiв Академiєю прокуратури України 10775,4 5091,3 2646,0 346,0 5684,1 50,0 20,0     30,0 10825,4
1000000   Мiнiстерство внутрiшнiх справ України 2071358,6 1973941,6 1581394,7 101209,4 97417,0 788756,5 720147,1 249723,0 13209,3 68609,4 2860115,1
1001000   Апарат Мiнiстерства внутрiшнiх справ України 1458128,5 1370797,5 1177438,3 60749,0 87331,0 610589,0 560370,0 178205,2 11777,2 50219,0 2068717,5
1001010 0310 Керiвництво та управлiння дiяльнiстю органiв внутрiшнiх справ 16738,6 16738,6 14686,8     410,0 410,0       17148,6
1001020 0310 Забезпечення виготовлення документiв, що засвiдчують особу, та їх видача 10000,0 10000,0                 10000,0
1001030 0310 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи 15000,0       15000,0           15000,0
1001040 0310 Участь органiв внутрiшнiх справ у боротьбi з нелегальною мiграцiєю 3000,0 3000,0                 3000,0
1001050 0310 Забезпечення захисту прав i свобод громадян, суспiльства i держави вiд протиправних посягань, охорона громадського порядку 1151489,7 1151489,7 1028007,7 45076,0   434238,0 402572,5 157332,2 6408,6 31665,5 1585727,7
1001060 0310 Централiзоване матерiально-технiчне забезпечення органiв внутрiшнiх справ           78797,8 75831,6     2966,2 78797,8
1001070 0380 Участь органiв внутрiшнiх справ у мiжнародних миротворчих операцiях 12362,3 12362,3 11000,0     7018,7 5260,7 2076,7 25,0 1758,0 19381,0
1001080 0942 Пiдготовка кадрiв для органiв внутрiшнiх справ вищими закладами освiти III i IV рiвнiв акредитацiї 84456,0 84435,0 66518,9 8500,0 21,0 62788,9 50410,9 14679,9 3345,1 12378,0 147244,9
1001100 0721 Амбулаторне лiкування працiвникiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ та вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ 5515,0 5515,0 3462,0 345,0   3565,0 3429,5 500,7 96,4 135,5 9080,0
1001110 0731 Стацiонарне лiкування працiвникiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ та вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ 61787,0 61787,0 34983,0 6000,0   20977,1 19844,3 3362,0 1813,4 1132,8 82764,1
1001130 0910 Дошкiльна освiта дiтей осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ 7020,9 7020,9 3451,9 568,0   1096,1 1031,4 5,1 14,4 64,7 8117,0
1001140 0960 Позашкiльна освiта та заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми працiвникiв, осiб рядового та начальницького складу органiв внутрiшнiх справ 1794,0 1794,0 475,0 260,0   1150,9 1104,8 80,2 69,3 46,1 2944,9
1001160 0310 Забезпечення заходiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України 1605,0 1605,0                 1605,0
1001180 0310 Забезпечення особистої безпеки суддiв i членiв їх сiмей, охорони примiщень суду, громадського порядку пiд час здiйснення правосуддя 15050,0 15050,0 14853,0     546,5 474,3 168,4 5,0 72,2 15596,5
1001190 1062 Будiвництво (придбання) житла для осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ 72310,0       72310,0           72310,0
1003000   Головне управлiння внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України 304785,0 294879,0 182771,6 18767,2 9906,0 44000,0 41248,0 12420,2 235,0 2752,0 348785,0
1003010 0310 Керiвництво та управлiння внутрiшнiми вiйськами 7427,1 7427,1 5111,1     90,6 87,0 19,0   3,6 7517,7
1003020 0310 Участь внутрiшнiх вiйськ в охоронi громадського порядку та боротьбi iз злочиннiстю, конвоювання арештованих i засуджених та охорона пiдсудних пiд час судових процесiв 235030,4 235030,4 141394,1 16203,1   24532,1 22309,9 885,3 134,4 2222,2 259562,5
1003030 0380 Охорона особливо важливих державних об'єктiв, дипломатичних та консульських представництв iноземних держав на територiї України, супроводження перевезення ядерних матерiалiв по територiї України 29149,5 29149,5 23113,5 1141,7   17900,5 17759,5 11438,3 70,9 141,0 47050,0
1003070 0942 Пiдготовка кадрiв для внутрiшнiх вiйськ МВС України вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 19381,7 19381,7 11369,0 832,4   1008,6 675,8 64,2 1,5 332,8 20390,3
1003080 0731 Стацiонарне лiкування вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ МВС України у власних медичних закладах 3890,3 3890,3 1783,9 590,0   468,2 415,8 13,4 28,2 52,4 4358,5
1003090 1062 Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв внутрiшнiх вiйськ МВС України 9906,0       9906,0           9906,0
1004000   Державний департамент пожежної безпеки Мiнiстерства внутрiшнiх справ України 304945,1 304765,1 221184,8 21693,2 180,0 134167,5 118529,1 59097,6 1197,1 15638,4 439112,6
1004010 0320 Керiвництво та управлiння державною пожежною охороною 5419,3 5389,3 1951,6 3,8 30,0 380,0 350,0 87,0 0,9 30,0 5799,3
1004020 0320 Заходи iз гасiння пожеж та участь у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй 252336,7 252336,7 207126,9 19948,4   128288,6 114530,2 57743,1 1165,7 13758,4 380625,3
1004030 0320 Централiзоване матерiально-технiчне забезпечення Державної пожежної охорони 27345,0 27245,0     100,0           27345,0
1004040 0942 Пiдготовка кадрiв для державної пожежної охорони вищими навчальними закладами освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 16925,4 16925,4 9917,3 1562,0   4848,9 3198,9 1143,0 20,0 1650,0 21774,3
1004050 0370 Дослiдження в галузi пожежної безпеки 2918,7 2868,7 2189,0 179,0 50,0 650,0 450,0 124,5 10,5 200,0 3568,7
1005000   Фiзкультурно-спортивне товариство "Динамо" 3500,0 3500,0                 3500,0
1005020 0810 Розвиток фiзичної культури i спорту серед працiвникiв i вiйськовослужбовцiв правоохоронних органiв 3500,0 3500,0                 3500,0
1100000   Мiнiстерство палива та енергетики України 3102226,5 1769622,7 20900,4 5421,8 1332603,8 255501,5 13366,0 5044,5 228,5 1015,4 3357728,0
1101000   Апарат Мiнiстерства палива та енергетики України  332271,6 261563,6 20900,4 5421,8 70708,0 14381,4 13366,0 5044,5 228,5 1015,4 346653,0
1101010 0434 Загальне керiвництво та управлiння у сферi паливно-енергетичного комплексу 7891,3 7891,3 4717,4 243,0   432,9 332,9   100,0 100,0 8324,2
1101030 0483 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi паливно-енергетичного комплексу 350,0 350,0                 350,0
1101040 0483 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi паливно-енергетичного комплексу 733,0 733,0                 733,0
1101050 0732 Спецiалiзоване медичне обслуговування працiвникiв атомної енергетики i промисловостi та населення мiст - супутникiв 26729,5 26729,5 13903,8 3186,0   3393,9 3048,2 845,6 24,9 345,7 30123,4
1101060 0740 Державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд на об'єктах атомної енергетики i промисловостi 1956,3 1956,3 1036,3 120,6   604,2 577,3 208,5 2,7 26,9 2560,5
1101070 0513 Пiдтримка у безпечному станi енергоблокiв та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатацiї 247956,5 207956,5     40000,0           247956,5
1101090 0942 Пiдготовка фахiвцiв для пiдприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським iнститутом ядерної енергiї та промисловостi 4418,0 4418,0 1242,9 1872,2   9950,4 9407,6 3990,4 100,9 542,8 14368,4
1101100 0513 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалiзацiю програми SIP 33428,0 5420,0     28008,0           33428,0
1101130 0483 Фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури у сферi паливно-енергетичного комплексу 200,0 200,0                 200,0
1101140 0434 Фiзичний захист ядерних установок та ядерних матерiалiв 7909,0 5909,0     2000,0           7909,0
1101160 0432 Реалiзацiя проекту будiвництва першої черги установки конгенерацiї на компресорнiй станцiї Богородичани УМГ "Прикарпаттрансгаз" ДК "Укртрансгаз" 700,0       700,0           700,0
1102000   Державний департамент вугiльної промисловостi 2769954,9 1508059,1     1261895,8           2769954,9
1102020 0483 Прикладнi розробки у сферi розвитку вугiльної галузi 4204,1 4204,1                 4204,1
1102030 0483 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi вугiльної промисловостi 1615,0 1615,0                 1615,0
1102040 0483 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi вугiльної промисловостi 240,0 240,0                 240,0
1102060 0431 Реструктуризацiя вугiльної та торфодобувної промисловостi 657000,0 557000,0     100000,0           657000,0
1102080 0320 Гiрничорятувальнi заходи на вугледобувних пiдприємствах 75000,0 75000,0                 75000,0
1102090 0431 Державна пiдтримка вугледобувних пiдприємств на часткове покриття витрат iз собiвартостi продукцiї 830000,0 830000,0                 830000,0
1102100 0431 Державна пiдтримка будiвництва та технiчного переоснащення пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу 1100895,8       1100895,8           1100895,8
1102120 0431 Охорона працi та пiдвищення технiки безпеки на вугледобувних пiдприємствах 80000,0 40000,0     40000,0           80000,0
1102130 0431 Участь у придбаннi високопродуктивного енергозберiгаючого компресорного обладнання для оснащення вугiльних шахт 21000,0       21000,0           21000,0
1106000   Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом"           241120,1         241120,1
1106600 0433 Добудова атомних електростанцiй на територiї України           241120,1         241120,1
1200000   Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України 61119,1 60392,5 20521,0 747,0 726,6 24830,0 19173,8 1422,3 483,6 5656,2 85949,1
1201000   Апарат Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України 34598,8 33880,2 11056,2 545,6 718,6 18430,0 15879,8 1224,3 332,5 2550,2 53028,8
1201010 0132 Керiвництво та управлiння у сферi загальнодержавного планування i прогнозування економiки 18264,4 18264,4 9603,4 296,9             18264,4
1201020 0411 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 856,5 856,5                 856,5
1201030 0411 Забезпечення двостороннього спiвробiтництва України з iноземними державами та мiжнародними органiзацiями 3314,6 3314,6                 3314,6
1201050 0481 Прикладнi розробки у сферi розвитку економiки i торгiвлi 3976,7 3931,7 195,4 30,0 45,0 80,0 76,8 45,0   3,2 4056,7
1201060 0487 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм загальноекономiчного спрямування 1071,4 1071,4                 1071,4
1201070 0481 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй та фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв у сферi економiки i торгiвлi 2375,8 2375,8                 2375,8
1201080 0487 Проведення науково-практичних конференцiй i семiнарiв з економiчних проблем 250,0 250,0                 250,0
1201090 0942 Пiдготовка кадрiв та пiдвищення квалiфiкацiї в Українськiй академiї зовнiшньої торгiвлi 1330,0 1330,0 526,0 200,0   4600,0 3505,0 1150,0 332,5 1095,0 5930,0
1201100 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв у Центрi перепiдготовки кадрiв при Науково-дослiдному економiчному iнститутi та Вищих курсах iноземних мов 241,9 241,9 104,5     50,0 48,0 29,3   2,0 291,9
1201110 0950 Перепiдготовка управлiнських кадрiв для сфери пiдприємництва 951,6 951,6                 951,6
1201120 0832 Фiнансова пiдтримка журналу "Економiка України" та iнформацiйно-аналiтичного бюлетеня "Вiсник державних закупiвель" 52,9 52,9                 52,9
1201130 0411 Реалiзацiя повноважень державного органу з питань банкрутства 991,0 976,0 626,9 18,7 15,0           991,0
1201600 0460 Розвиток iнфраструктури надання iнформацiйних послуг через Iнтернет 922,0 263,4     658,6 13700,0 12250,0     1450,0 14622,0
1204000   Державна iнспекцiя по контролю за цiнами 10336,2 10328,2 6411,0 139,5 8,0           10336,2
1204010 0411 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за цiнами 10336,2 10328,2 6411,0 139,5 8,0           10336,2
1205000   Державний комiтет України з енергозбереження 16184,1 16184,1 3053,8 61,9   6400,0 3294,0 198,0 151,1 3106,0 22584,1
1205010 0434 Керiвництво та управлiння у сферi енергозбереження 4734,3 4734,3 3053,8 61,9   6400,0 3294,0 198,0 151,1 3106,0 11134,3
1205020 0483 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi енергозбереження 3950,0 3950,0                 3950,0
1205030 0483 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi енергозбереження 459,8 459,8                 459,8
1205040 0434 Мiжгалузевi енергозберiгаючi заходи 7040,0 7040,0                 7040,0
1400000   Мiнiстерство закордонних справ України 564143,9 500897,7 155142,8 10508,6 63246,2 22185,5 10796,2 6673,4 291,3 11389,3 586329,4
1401000   Апарат Мiнiстерства закордонних справ України 564143,9 500897,7 155142,8 10508,6 63246,2 22185,5 10796,2 6673,4 291,3 11389,3 586329,4
1401010 0113 Керiвництво та управлiння у сферi державної полiтики щодо зовнiшнiх вiдносин 17418,4 15406,0 6749,8 482,6 2012,4           17418,4
1401020 0113 Внески України до бюджету ООН, органiв i спецiальних установ системи ООН та iнших мiжнародних органiзацiй 153440,7 153440,7                 153440,7
1401030 0113 Функцiонування закордонних дипломатичних установ України 334429,3 310975,6 147912,2 10026,0 23453,7 19773,5 10589,2 6613,4 291,3 9184,3 354202,8
1401040 0113 Розширення мережi власностi України за кордоном у виглядi нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 38195,7 415,6     37780,1 2202,0       2202,0 40397,7
1401050 0113 Реалiзацiя Мiнiстерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнiшньої полiтики України за кордоном, органiзацiя i контроль за дiяльнiстю закордонних дипломатичних установ України 6770,0 6770,0                 6770,0
1401070 0113 Внески до установ i органiзацiй СНД 3349,8 3349,8                 3349,8
1401080 0113 Забезпечення перебування в Українi iноземних делегацiй, пов'язаних з офiцiйними вiзитами 6800,0 6800,0                 6800,0
1401090 0113 Виконання зобов'язань Уряду України щодо функцiонування бюро iнформацiї Ради Європи та iнформацiйного офiсу ГУУАМ 412,8 412,8                 412,8
1401100 0950 Пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для сфери мiжнародних вiдносин Дипломатичною академiєю України та на Вищих курсах iноземних мов 924,2 924,2 480,8     210,0 207,0 60,0   3,0 1134,2
1401110 0832 Фiнансова пiдтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвiтлення в Українi дiяльностi мiжнародних органiзацiй 2153,0 2153,0                 2153,0
1401120 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв дипломатичної служби, якi вiднесенi до посад п'ятої - сьомої категорiй державних службовцiв 250,0 250,0                 250,0
1700000   Державний комiтет iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України 108595,6 92739,5 31440,9 6153,3 15856,1 54676,5 41711,3 14941,7 516,1 12965,2 163272,1
1701000   Апарат Державного комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України 108595,6 92739,5 31440,9 6153,3 15856,1 54676,5 41711,3 14941,7 516,1 12965,2 163272,1
1701010 0831 Керiвництво та управлiння у сферi iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення 2294,0 2229,0 1305,7 138,0 65,0 85,7 85,7   20,0   2379,7
1701020 0840 Прикладнi розробки у сферi засобiв масової iнформацiї 469,6 469,6                 469,6
1701040 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв засобiв масової iнформацiї в Укртелерадiоiнститутi 388,3 339,7 224,5 17,9 48,6 191,7 191,7 61,0 15,6   580,0
1701050 0824 Фiнансова пiдтримка творчих спiлок у сферi засобiв масової iнформацiї 134,0 134,0                 134,0
1701060 0833 Облiк, комплектування i зберiгання всiєї друкованої продукцiї та впровадження стандартiв з видавничої справи 730,0 730,0 427,9 122,0   728,0 692,0 100,0 19,0 36,0 1458,0
1701070 0834 Iнформацiйно-культурне забезпечення населення Криму у вiдродженнi та розвитку культур народiв Криму 280,0 241,0 90,0 5,4 39,0 11,5 11,5       291,5
1701080 0831 Виробництво телерадiопрограм для державних потреб 69094,7 61391,2 29392,8 5870,0 7703,5 53659,6 40730,4 14780,7 461,5 12929,2 122754,3
1701090 0831 Створення Нацiонального супутникового мовлення 8000,0       8000,0           8000,0
1701100 0832 Фiнансова пiдтримка преси 1150,8 1150,8                 1150,8
1701110 0833 Видання книжкової продукцiї за програмою випуску соцiально значущих видань 19900,0 19900,0                 19900,0
   в тому числi кошти видавництву "Наукова думка" на видання повного зiбрання творiв Тараса Шевченка  5600,0  5600,0                          5600,0 
1701120 0834 Збирання, обробка та розповсюдження офiцiйної iнформацiйної продукцiї 6045,0 6045,0                 6045,0
1701130 0829 Державнi стипендiї видатним дiячам iнформацiйної галузi, дiтям журналiстiв, якi загинули або стали iнвалiдами у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв 109,2 109,2                 109,2
1800000   Мiнiстерство культури i мистецтв України 277172,5 216308,7 48040,7 6827,3 60863,8 39338,2 31153,3 9906,3 1656,4 8184,9 316510,7
1801000   Апарат Мiнiстерства культури i мистецтв України 245571,9 199512,4 40900,0 5709,9 46059,5 38459,6 30323,9 9597,7 1629,8 8135,7 284031,5
1801010 0829 Керiвництво та управлiння у сферi культури i мистецтв 2954,1 2440,1 1255,2 75,0 514,0 43,1 43,1   2,0   2997,2
1801020 0840 Прикладнi розробки у сферi розвитку культури i мистецтва 853,9 853,9 593,4 3,0             853,9
1801030 0921 Надання загальної та спецiальної художньої освiти у Державнiй художнiй школi iменi Т. Г. Шевченка 1338,4 1238,4 594,2 189,9 100,0           1338,4
1801040 0922 Надання загальної та спецiальної музичної освiти у загальноосвiтнiх спецiалiзованих школах-iнтернатах 7104,5 6104,5 3560,0 483,6 1000,0 184,4 168,4 18,7 37,0 16,0 7288,9
1801050 0941 Пiдготовка кадрiв для сфери хореографiчного мистецтва та кiновиробництва вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 1570,6 1370,6 641,8 199,0 200,0 209,8 190,3 46,1 25,3 19,5 1780,4
1801060 0942 Пiдготовка кадрiв для сфери культури i мистецтва вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 42724,0 40524,0 23209,8 2947,0 2200,0 30192,8 23647,1 7481,9 1215,7 6545,7 72916,8
  в тому числi пiдготовка для сфери культури i мистецтва Київським нацiональним унiверситетом культури i мистецтв 11283,3 10783,3 5903,7 811,0 500,0 20074,4 15891,0 4887,8 270,3 4183,4 31357,7
1801070 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовка кадрiв та пiдготовка науково-педагогiчних кадрiв у сферi культури i мистецтва Державною академiєю керiвних кадрiв культури i мистецтв 913,8 913,8 514,9 67,0   3054,8 2511,8 1487,9 62,0 543,0 3968,6
1801080 0990 Методичне забезпечення дiяльностi навчальних закладiв у галузi культури i мистецтва 157,4 86,4 59,2   71,0           157,4
1801090 0990 Пiдготовка кадрiв акторської майстерностi для нацiональних мистецьких та творчих колективiв 228,7 228,7 138,9 2,6   6,0 6,0   0,1   234,7
1801100 0824 Фiнансова пiдтримка нацiональних творчих спiлок у сферi культури i мистецтва 4341,0 4341,0                 4341,0
1801110 0821 Фiнансова пiдтримка нацiональних театрiв 38758,8 30958,8     7800,0           38758,8
1801120 0822 Фiнансова пiдтримка нацiональних та державних художнiх колективiв, концертних i циркових органiзацiй 38901,6 33401,6     5500,0           38901,6
1801130 0829 Гранти Президента України молодим дiячам мистецтва для створення творчих колективiв 1000,0 1000,0                 1000,0
1801140 0829 Державнi та галузевi премiї i стипендiї за видатнi досягнення у галузi культури, лiтератури i мистецтва 1496,0 1496,0                 1496,0
1801150 0829 Поповнення експозицiй музеїв та репертуарiв театрiв i концертних органiзацiй 2960,0 2960,0                 2960,0
1801160 0829 Фiнансова пiдтримка гастрольної дiяльностi 800,0 800,0                 800,0
1801170 0829 Здiйснення концертно-мистецьких та культурологiчних загальнодержавних заходiв i державна пiдтримка регiональних культурних iнiцiатив та аматорського мистецтва 20693,3 20693,3                 20693,3
  в тому числi пiдготовка та реалiзацiя програми "Крок до зiрок" 3000,0 3000,0                 3000,0
1801180 0829 Заходи щодо змiцнення матерiально-технiчної бази закладiв культури системи Мiнiстерства культури i мистецтв України 3000,0       3000,0           3000,0
1801190 0825 Бiблiотечна справа 21413,6 12120,1 4434,5 731,3 9293,5 620,5 514,0 58,8 44,0 106,5 22034,1
1801200 0826 Музейна справа та виставкова дiяльнiсть 21343,6 15162,6 5546,5 905,0 6181,0 3330,0 2515,0 386,1 222,5 815,0 24673,6
  в тому числi реконструкцiя Державного музею народної архiтектури та побуту України 500,0       500,0           500,0
1801220 0960 Пiдготовка кадрiв Дитячою хореографiчною школою при Нацiональному заслуженому академiчному ансамблi танцю України iм. Вiрського 60,4 60,4 44,1     133,2 133,2 60,7     193,6
1801230 0823 Фiнансова пiдтримка виготовлення i розповсюдження кiнопродукцiї 18807,2 18807,2       520,0 440,0     80,0 19327,2
1801240 0829 Здiйснення культурно-iнформацiйної та культурно-просвiтницької дiяльностi 899,4 699,4 307,5 106,5 200,0 165,0 155,0 57,5 21,2 10,0 1064,4
1801260 0829 Заходи з вiдтворення культури нацiональних меншин 1000,0 1000,0                 1000,0
1801270 0829 Заходи щодо встановлення культурних зв'язкiв з українською дiаспорою 145,8 145,8                 145,8
1801290 0829 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвiта" 1500,0 1500,0                 1500,0
1801300 0832 Фiнансова пiдтримка культурологiчних видань 605,8 605,8                 605,8
1801310 0825 Комплекснi заходи з всебiчного розвитку української мови 10000,0       10000,0           10000,0
1802000   Державна служба контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України 361,9 361,9 112,9 10,0             361,9
1802010 0829 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України 221,9 221,9 112,9 10,0             221,9
1802020 0829 Заходи щодо запобiгання незаконному перемiщенню культурних цiнностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 140,0 140,0                 140,0
1803000   Комiтет з Нацiональної премiї України iменi Тараса Шевченка 1037,6 972,6 67,4   65,0           1037,6
1803010 0829 Конкурсний вiдбiр та присудження Нацiональної премiї України iменi Тараса Шевченка 197,3 132,3 67,4   65,0           197,3
1803020 0829 Нацiональнi премiї iменi Тараса Шевченка у галузi культури, лiтератури i мистецтва 840,3 840,3                 840,3
1804000   Академiя мистецтв України 3946,1 1721,7 1234,7 36,0 2224,4           3946,1
1804020 0840 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Академiї мистецтв України 3363,6 1389,2 1079,2 26,0 1974,4           3363,6
1804030 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi мистецтвознавства 582,5 332,5 155,5 10,0 250,0           582,5
1805000   Державна служба охорони культурної спадщини 26255,0 13740,1 5725,7 1071,4 12514,9 878,6 829,4 308,6 26,6 49,2 27133,6
1805010 0829 Керiвництво та управлiння у сферi збереження культурної спадщини 500,0 375,6 201,6   124,4           500,0
1805020 0827 Збереження iсторико-культурної спадщини 25572,8 13182,3 5524,1 1071,4 12390,5 878,6 829,4 308,6 26,6 49,2 26451,4
1805030 0829 Заходи, пов'язанi з охороною пам'яток iсторiї та культури 182,2 182,2                 182,2
1900000   Державний комiтет лiсового господарства України 108251,3 106246,3 68243,3 1478,9 2005,0 8845,9 7481,6 1569,7 763,1 1364,3 117097,2
1901000   Апарат Державного комiтету лiсового господарства України 108251,3 106246,3 68243,3 1478,9 2005,0 8845,9 7481,6 1569,7 763,1 1364,3 117097,2
1901010 0422 Керiвництво та управлiння у сферi лiсового господарства 2160,6 2155,6 1213,1 82,3 5,0 25,0 25,0       2185,6
1901020 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi екологiчної безпеки в лiсовому господарствi 151,0 151,0 110,0               151,0
1901030 0482 Прикладнi розробки у сферi розвитку лiсового господарства 1373,0 1373,0 883,6 63,9   1053,0 927,2 289,9 91,5 125,8 2426,0
1901040 0482 Фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв у сферi лiсового господарства 73,0 73,0 16,2 10,1             73,0
1901050 0941 Пiдготовка кадрiв для лiсового господарства вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 6356,4 6356,4 3492,0 783,0   3561,4 3252,2 806,4 634,3 309,2 9917,8
1901060 0422 Ведення лiсового господарства i мисливства, охорона i захист лiсiв у держлiсфондi 87819,5 85819,5 58780,1 457,5 2000,0 2274,1 1838,7 112,7 19,0 435,4 90093,6
1901070 0511 Створення захисних лiсових насаджень та полезахисних лiсових смуг 4000,0 4000,0                 4000,0
1901080 0520 Збереження природно-заповiдного фонду 6317,8 6317,8 3748,3 82,1   1932,4 1438,5 360,7 18,3 493,9 8250,2
2100000   Мiнiстерство оборони України 3361311,4 3083847,2 2056642,8 260009,8 277464,2 921369,5 892319,4 96800,0 15300,0 29050,1 4282680,9
2101000   Апарат Мiнiстерства оборони України 3358185,3 3083217,3 2056220,1 260000,0 274968,0 921369,5 892319,4 96800,0 15300,0 29050,1 4279554,8
2101010 0210 Керiвництво та вiйськове управлiння Збройними Силами України 34219,4 34219,4 31271,4 995,0   500,0 400,0     100,0 34719,4
2101020 0210 Утримання особового складу Збройних Сил України 1810797,4 1810797,4 1696843,8     5200,0 5200,0       1815997,4
2101030 0210 Матерiально-технiчне забезпечення бойової, оперативної та фiзичної пiдготовки вiйськ 3300,0 3300,0       3500,0 3500,0       6800,0
2101040 0113 Верифiкацiйна дiяльнiсть за кордоном 84,7 84,7       200,0 200,0       284,7
2101050 0210 Тилове забезпечення Збройних Сил України 364593,5 364593,5       51500,0 50500,0     1000,0 416093,5
2101060 0210 Утримання, експлуатацiя, обслуговування казарменно-житлового фонду, будiвель, споруд та об'єктiв, що належать Збройним Силам України 261705,0 261705,0   259005,0   45700,0 43700,0   15300,0 2000,0 307405,0
2101070 0210 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктiв та автоматизованих систем управлiння 20345,3 20345,3       4030,0 2930,0     1100,0 24375,3
2101080 0260 Медичне лiкування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 115240,5 115240,5 82777,0     23410,0 18410,0     5000,0 138650,5
2101090 0260 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортних закладiв та утримання реабiлiтацiйних центрiв Мiнiстерства оборони 2142,7 2142,7 2142,7     42278,2 38106,7 33800,0   4171,5 44420,9
2101100 0240 Пiдготовка громадян на посади осiб офiцерського складу, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовка офiцерських кадрiв, початкова вiйськова пiдготовка молодi 222706,5 222706,5 204887,9     12500,0 9400,0     3100,0 235206,5
2101110 0210 Проведення мобiлiзацiйної роботи, забезпечення дiяльностi вiйськкоматiв, органiзацiя i проведення призову молодого поповнення на вiйськову службу 4000,0 4000,0       1900,0 1900,0       5900,0
2101120 0260 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сiмей вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України 19252,6 19252,6 16253,5     4800,0 3804,5     995,5 24052,6
2101140 0210 Реформування та розвиток Збройних Сил України 60000,0 60000,0       371604,4 371604,4       431604,4
2101150 0210 Закупiвля озброєння та вiйськової технiки Мiнiстерством оборони України 51000,0 51000,0       79000,0 79000,0       130000,0
2101160 0250 Прикладнi дослiдження у сферi вiйськової оборони держави 23000,0 23000,0       83100,0 83100,0       106100,0
2101170 0210 Вiдновлення боєздатностi, утримання, експлуатацiя, ремонт озброєння та вiйськової технiки 11000,0 11000,0       63202,7 63202,7       74202,7
2101180 0210 Будiвництво i капiтальний ремонт вiйськових об'єктiв 17400,0 17400,0       7000,0 7000,0       24400,0
2101190 1062 Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України 274968,0       274968,0 10000,0       10000,0 284968,0
2101200 0210 Забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння ракет i боєприпасiв Збройних Сил України 4600,0 4600,0       700,0 700,0       5300,0
2101210 0512 Утилiзацiя звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого зберiгання та використання 3000,0 3000,0       800,0 800,0       3800,0
2101220 0210 Лiквiдацiя наслiдкiв вiйськової дiяльностi           1300,0 1300,0       1300,0
2101230 0210 Забезпечення участi у мiжнародних миротворчих операцiях 22910,5 22910,5 21762,5     108544,2 106961,1 63000,0   1583,1 131454,7
2101240 0210 Забезпечення виконання мiжнародних угод у вiйськовiй сферi 18313,1 18313,1 281,3     600,0 600,0       18913,1
2101250 0240 Пiдготовка призовникiв для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань Товариством сприяння оборонi України 11606,1 11606,1                 11606,1
2101270 0210 Пiдготовка курсантiв льотних спецiалiзацiй для Збройних Сил України Харкiвським аероклубом Товариства сприяння оборонi України 2000,0 2000,0                 2000,0
2103000   Нацiональний координацiйний центр адаптацiї вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, та конверсiї колишнiх вiйськових об'єктiв 3126,1 629,9 422,7 9,8 2496,2           3126,1
2103010 1070 Соцiальна та професiйна адаптацiя вiйськовослужбовцiв, що звiльняються в запас або вiдставку 3126,1 629,9 422,7 9,8 2496,2           3126,1
2200000   Мiнiстерство освiти i науки України 2385513,0 2180482,8 991791,6 218019,9 190030,2 1579798,4 1191909,7 472052,3 98920,7 387888,7 3965311,4
2201000   Апарат Мiнiстерства освiти i науки України 2278933,7 2074206,4 936502,5 208962,4 189727,3 1530329,3 1156096,1 461163,3 96414,9 374233,2 3809263,0
2201010 0990 Керiвництво та управлiння у сферi освiти i науки 3744,6 3744,6 2451,4 101,0   60,0 60,0       3804,6
2201020 0140 Фундаментальнi дослiдження у вищих навчальних закладах 36266,9 36266,9 25730,3 165,0             36266,9
2201030 0140 Надання грантiв Фондом фундаментальних дослiджень 9293,1 9293,1                 9293,1
2201040 0980 Прикладнi розробки за напрямами науково-технiчної дiяльностi вищих навчальних закладiв 11015,0 11015,0 7843,0 52,7   34641,6 30461,2 12500,0 980,0 4180,4 45656,6
2201050 0150 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм з прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки 8945,6 8945,6                 8945,6
2201060 0150 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй науковими установами 5663,1 5663,1                 5663,1
2201070 0150 Виконання зобов'язань України у сферi мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва 9000,0 9000,0                 9000,0
2201080 0150 Державнi стипендiї в галузi науки i технiки 1510,0 1510,0                 1510,0
2201090 0980 Фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури вищих навчальних закладiв 1749,8 1749,8                 1749,8
2201100 0922 Надання загальної та поглибленої освiти з фiзики i математики, фiзкультури i спорту загальноосвiтнiми спецiалiзованими школами-iнтернатами 11082,9 10982,9 4082,1 2075,3 100,0 2340,8 2170,8   318,9 170,0 13423,7
2201110 0923 Надання освiти у загальноосвiтнiх школах соцiальної реабiлiтацiї 8338,4 7728,4 2927,6 1640,7 610,0 689,4 626,1 108,4 61,0 63,3 9027,8
2201120 0960 Надання позашкiльної освiти державними позашкiльними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та вiдпочинку дiтей 13489,9 13439,9 2539,9 458,0 50,0 1811,6 1761,6 344,0 242,5 50,0 15301,5
2201130 0930 Пiдготовка робiтничих кадрiв у професiйно-технiчних навчальних закладах 704721,4 698221,4 321711,0 73627,9 6500,0 114057,9 103859,9 26030,9 12333,1 10198,0 818779,3
2201140 0930 Пiдготовка робiтничих кадрiв у професiйно-технiчних навчальних закладах соцiальної реабiлiтацiї 3700,3 3610,3 1627,7 579,0 90,0 109,9 101,4 4,9 15,9 8,5 3810,2
2201150 0941 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 234937,1 234033,1 116510,6 25914,8 904,0 172821,1 140712,8 46898,6 19958,7 32108,3 407758,2
2201160 0942 Пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 794493,5 791922,4 387686,9 91280,6 2571,1 1110465,1 819671,6 355800,2 55580,2 290793,5 1904958,6
2201170 0970 Виготовлення випускних документiв про освiту 33700,0 33700,0                 33700,0
2201180 0990 Проведення всеукраїнських та мiжнародних олiмпiад у сферi освiти 1500,0 1500,0                 1500,0
2201190 0970 Iнформатизацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв, комп'ютеризацiя сiльських шкiл 93000,0 8100,0     84900,0           93000,0
2201200 0990 Пiльговий проїзд студентiв i учнiв у залiзничному транспортi 37100,0 37100,0                 37100,0
2201210 0990 Державне пiльгове довгострокове кредитування на здобуття освiти 15000,0                   15000,0
2201220 0240 Пiдготовка призовникiв вiйськово-технiчних спецiальностей для Збройних Сил України у професiйно-технiчних навчальних закладах 1063,3 1063,3 680,7               1063,3
2201230 0970 Видання, придбання, зберiгання i доставка пiдручникiв i посiбникiв для студентiв вищих навчальних закладiв та учнiв загальноосвiтнiх i професiйно-технiчних навчальних закладiв 96100,0 5005,0     91095,0           96100,0
2201240 0990 Методичне забезпечення дiяльностi навчальних закладiв 13007,0 11927,0 5223,1 269,0 1080,0 2499,0 2099,0 562,7 237,0 400,0 15506,0
2201260 0721 Амбулаторне медичне обслуговування працiвникiв Кримської астрофiзичної обсерваторiї 52,3 52,3 33,3 3,0             52,3
2201270 0826 Функцiонування Педагогiчного музею України та Державного музею авiацiї 459,5 459,5 141,0 65,0             459,5
2201280 0832 Фiнансова пiдтримка науково-освiтянської преси 31,2 31,2                 31,2
2201290 0473 Дослiдження на антарктичнiй станцiї "Академiк Вернадський" 6323,8 6323,8 320,0 20,0             6323,8
2201300 0350 Спецiнформацiї 838,5 838,5                 838,5
2201310 0810 Фiзична i спортивна пiдготовка учнiвської та студентської молодi 13880,0 13695,8 2651,4 843,2 184,2 525,0 447,8 55,3 73,2 77,2 14405,0
2201320 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовка керiвних працiвникiв i спецiалiстiв харчової i переробної промисловостi 974,5 974,5 703,4 18,1   1107,0 1042,0 229,0 141,0 65,0 2081,5
2201330 0140 Фундаментальнi дослiдження в наукових установах 23349,0 23229,7 15132,9 1957,8 119,3 5340,8 4500,8 1044,4 727,0 840,0 28689,8
2201340 0150 Фiнансова пiдтримка розвитку iнфраструктури наукових установ 4227,9 3627,9     600,0           4227,9
2201350 0150 Прикладнi розробки в наукових установах 3247,5 2972,5 1674,2 222,0 275,0 200,0 170,0 55,0   30,0 3447,5
2201360 0980 Фiнансова пiдтримка технiчного забезпечення вищих навчальних закладiв 503,5       503,5           503,5
2201370 0942 Пiдготовка фахiвцiв Нацiональною юридичною академiєю iменi Ярослава Мудрого 15320,6 15320,6 7185,4 2724,8   29960,3 7460,3 4100,0 853,0 22500,0 45280,9
2201400 0481 Виконання зобов'язань Уряду щодо функцiонування науково-технологiчного центру 1200,0 1200,0 10,0 212,3             1200,0
2201410 0942 Пiдготовка кадрiв для гуманiтарної сфери Нацiональним унiверситетом "Києво-Могилянська Академiя" 6868,7 6868,7 3538,1 732,2   6099,8 4381,1 1559,9 652,4 1718,7 12968,5
2201420 0980 Прикладнi розробки, що здiйснюються Нацiональним унiверситетом "Києво-Могилянська Академiя" 234,8 189,6 98,5   45,2           234,8
2201430 0942 Пiдготовка кадрiв Нацiональним технiчним унiверситетом "Київський полiтехнiчний iнститут" 53000,0 52900,0 26000,0 6000,0 100,0 47600,0 36569,7 11870,0 4241,0 11030,3 100600,0
2202000   Державний департамент iнтелектуальної власностi 6855,2 6855,2 516,1 24,5             6855,2
2202010 0411 Керiвництво та управлiння у сферi iнтелектуальної власностi 805,2 805,2 516,1 24,5             805,2
2202020 0411 Заходи, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi 6050,0 6050,0                 6050,0
2203000   Академiя педагогiчних наук України 15998,7 15835,8 9917,3 1069,3 162,9 3650,7 3173,0 1106,1 289,2 477,7 19649,4
2203020 0980 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Академiї педагогiчних наук України 2420,5 2343,9 1675,0 75,2 76,6 307,4 304,6 45,5 97,2 2,8 2727,9
2203030 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi педагогiчних наук 8228,1 8228,1 5688,8 359,3   1419,1 1300,3 520,7 78,3 118,8 9647,2
2203040 0980 Прикладнi розробки у сферi педагогiки та психологiї 96,8 96,8 70,6               96,8
2203050 0980 Пiдготовка наукових кадрiв у системi Академiї педагогiчних наук України 634,4 634,4 174,0     339,7 339,7 203,3 0,5   974,1
2203060 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї керiвних кадрiв i спецiалiстiв у сферi освiти закладами пiслядипломної освiти III i IV рiвнiв акредитацiї 2118,5 2118,5 1304,8 305,1   1403,1 1140,0 336,6 97,5 263,1 3521,6
2203070 0930 Пiдготовка та перепiдготовка робiтничих кадрiв i фахiвцiв автосервiсу навчально-науковим центром професiйно-технiчної освiти Академiї педагогiчних наук України 1577,9 1577,9 710,4 327,2   181,4 88,4   15,7 93,0 1759,3
2203080 0980 Фiнансова пiдтримка розвитку iнфраструктури Академiї педагогiчних наук України 163,8 163,8                 163,8
2203090 0980 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi педагогiки та психологiї 758,7 672,4 293,7 2,5 86,3           758,7
2204000   Державна iнспекцiя навчальних закладiв 641,0 641,0 419,3               641,0
2204010 0990 Керiвництво та управлiння у сферi навчальних закладiв 641,0 641,0 419,3               641,0
2205000   Комiтет з державних премiй України в галузi науки i технiки 2947,7 2947,7 67,4               2947,7
2205010 0150 Присудження державних премiй в галузi науки i технiки 138,7 138,7 67,4               138,7
2205020 0150 Вiдзначення державними премiями i державними стипендiями в галузi науки i технiки 2809,0 2809,0                 2809,0
2206000   Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка 80136,7 79996,7 44369,0 7963,7 140,0 45818,4 32640,6 9782,9 2216,6 13177,8 125955,1
2206010 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi природничих i технiчних, гуманiтарних i суспiльних наук 10905,5 10795,5 7521,5   110,0 786,0 711,0 289,4 18,1 75,0 11691,5
2206020 0980 Прикладнi розробки Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка з прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки 1048,0 1018,0 693,3   30,0 1572,0 1392,0 574,8 20,0 180,0 2620,0
2206030 0980 Державна пiдтримка технiчного оснащення наукової бази Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка 593,0 593,0                 593,0
2206040 0980 Проведення з'їздiв, симпозiумiв, конференцiй i семiнарiв Київським нацiональним унiверситетом iменi Тараса Шевченка 170,0 170,0                 170,0
2206050 0942 Пiдготовка кадрiв Київським нацiональним унiверситетом iменi Тараса Шевченка 67420,2 67420,2 36154,2 7963,7   43460,4 30537,6 8918,7 2178,5 12922,8 110880,6
2300000   Мiнiстерство охорони здоров'я України 1350334,3 1206456,3 346223,7 60911,1 143878,0 527841,4 404846,8 100408,4 36630,7 122994,6 1878175,7
2301000   Апарат Мiнiстерства охорони здоров'я України 1151887,7 1031772,6 273912,4 44204,1 120115,1 515380,0 393744,0 98385,6 35555,2 121636,0 1667267,7
2301010 0763 Керiвництво та управлiння у сферi охорони здоров'я 4645,3 3545,3 1769,0 408,0 1100,0           4645,3
2301020 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi профiлактичної та клiнiчної медицини 1316,0 1316,0 960,1               1316,0
2301030 0750 Прикладнi розробки у сферi профiлактичної та клiнiчної медицини 6283,0 6283,0 4036,0 80,0   4290,4 3840,0 1489,3 179,3 450,4 10573,4
2301040 0750 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi профiлактичної та клiнiчної медицини 5654,4 5654,4 1837,0 50,0             5654,4
2301050 0750 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй та фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв у сферi охорони здоров'я 854,1 854,1 358,2     80,0 76,2 40,0 4,3 3,8 934,1
2301060 0750 Фiнансова пiдтримка розвитку iнфраструктури наукової дiяльностi у сферi профiлактичної та клiнiчної медицини 155,4 124,4   14,0 31,0           155,4
2301070 0942 Пiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогiчних кадрiв вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 88838,8 88838,8 53796,3 1632,9   255791,3 174600,2 60955,1 24964,8 81191,1 344630,1
2301080 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї медичних та фармацевтичних кадрiв та пiдготовка наукових i науково-педагогiчних кадрiв у сферi охорони здоров'я 18363,0 18063,0 11079,4 1932,9 300,0 8295,4 6193,7 1871,5 1050,0 2101,7 26658,4
2301090 0990 Методичне забезпечення дiяльностi медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладiв та закладiв пiслядипломної освiти 232,8 132,8 97,0   100,0           232,8
2301100 0731 Стацiонарне медичне обслуговування працiвникiв водного транспорту та нафтопереробної промисловостi 16886,1 16646,1 6764,5 1614,1 240,0 6866,4 4805,6 811,5 200,4 2060,8 23752,5
2301110 0732 Спецiалiзована та високоспецiалiзована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 70971,3 68921,3 25504,2 8469,1 2050,0 3185,0 2362,3 238,1 247,9 822,7 74156,3
2301170 0732 Дiагностика i лiкування захворювань iз впровадженням експериментальних та нових медичних технологiй у клiнiках науково-дослiдних установ та в вищих навчальних медичних закладах Мiнiстерства охорони здоров'я України 15097,6 14858,3 5085,4 1914,1 239,3 1613,3 1115,3   55,6 498,0 16710,9
2301180 0734 Санаторне лiкування хворих на туберкульоз 40117,3 39131,7 10369,0 5353,0 985,6 11013,6 9958,5 1011,7 1794,8 1055,1 51130,9
2301190 0734 Санаторне лiкування дiтей та пiдлiткiв з соматичними захворюваннями (крiм туберкульозу) 25808,5 25078,5 8684,3 3334,0 730,0 19132,1 15745,8 1388,4 2015,8 3386,3 44940,6
2301200 0722 Спецiалiзована консультативна амбулаторно-полiклiнiчна допомога, що надається науково-дослiдними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 5726,3 5446,3 2683,0 332,1 280,0 424,0 339,9 68,5 11,0 84,1 6150,3
2301230 0723 Надання послуг у стоматологiчних полiклiнiках вищих навчальних медичних закладiв та iнших загальнодержавних стоматологiчних закладах 5852,2 5787,2 2696,6 309,9 65,0 3838,5 2796,5 645,0 159,3 1042,0 9690,7
2301250 0740 Державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд та дезiнфекцiйнi заходи 227049,8 226240,6 135552,3 18386,2 809,2 119648,0 92258,0 26339,5 4666,0 27390,0 346697,8
2301260 0740 Заходи по боротьбi з епiдемiями 5000,0 5000,0                 5000,0
2301270 0740 Програми i централiзованi заходи з iмунопрофiлактики 101598,7 101598,7                 101598,7
2301280 0763 Централiзована закупiвля кардiостимуляторiв, ендопротезiв, окремих виробiв медичного призначення 31355,0 31355,0                 31355,0
  в тому числi на закупiвлю ендопротезiв 10000,0 10000,0                 10000,0
2301290 0763 Централiзована закупiвля високовартiсного обладнання для закладiв охорони здоров'я 59745,9       59745,9           59745,9
2301310 0763 Централiзованi заходи з трансплантацiї органiв та тканин 8692,4 5692,4     3000,0           8692,4
2301340 0763 Державний контроль за якiстю лiкарських засобiв 1107,7 1107,7 640,3 125,0   8832,8 7332,8 3468,0 165,0 1500,0 9940,5
2301350 0763 Органiзацiя i регулювання дiяльностi установ та окремi заходи у системi охорони здоров'я 3054,0 3054,0 1153,5 113,5   8,0 4,0     4,0 3062,0
2301360 0763 Лiкування громадян України за кордоном 900,0 900,0                 900,0
2301370 0763 Програми i централiзованi заходи по боротьбi з туберкульозом 54886,7 54886,7                 54886,7
2301380 0763 Програми i централiзованi заходи з профiлактики та лiкування СНIДу 13664,5 12416,0     1248,5           13664,5
2301390 0763 Забезпечення медичних заходiв державної програми "Онкологiя" 114650,0 105650,0     9000,0           114650,0
2301400 0763 Забезпечення медичних заходiв окремих державних програм та комплексних заходiв програмного характеру 60894,5 34894,0     26000,5           60894,5
  в тому числi на оснащення центру кардiохiрургiї немовлят Iнституту серцево-судинної хiрургiї АМН України 13500,0 4400,0     9100,0           13500,0
2301410 0825 Функцiонування Державної наукової медичної бiблiотеки 1568,0 1417,9 446,5 56,5 150,1 170,0 134,0 30,0 31,0 36,0 1738,0
2301420 0826 Функцiонування Нацiонального музею медицини 870,4 830,4 399,8 78,8 40,0 200,0 190,0 29,0 10,0 10,0 1070,4
2301430 0763 Закупiвля обладнання для забезпечення попередження i розслiдування надзвичайних екологiчних ситуацiй хiмiчного походження та масового отруєння 14000,0       14000,0           14000,0
2301450 0763 Забезпечення медичних заходiв Комплексної програми "Цукровий дiабет" 132000,0 132000,0                 132000,0
2301600 0763 Заходи з подолання епiдемiї туберкульозу та СНIДу 14048,0 14048,0       71991,2 71991,2       86039,2
2302000   Державний департамент з контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 6323 626,3 403,2   6,0           632,3
2302010 0763 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення 632,3 626,3 403,2   6,0           632,3
2303000   Академiя медичних наук України 187667,7 163910,8 71908,1 16707,0 23756,9 12461,4 11102,8 2022,8 1075,5 1358,6 200129,1
2303020 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi теоретичної та клiнiчної медицини 11874,8 11874,8 8376,1 70,0   891,7 871,7 56,0   20,0 12766,5
2303030 0750 Прикладнi розробки у сферi дiагностики i методiв лiкування хвороб людини 17843,5 17243,5 10926,4 302,0 600,0 6934,7 6023,1 1628,5 400,3 911,6 24778,2
2303040 0750 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi профiлактики i лiкування хвороб людини 4063,6 3888,0 2214,1   175,6           4063,6
2303050 0750 Пiдготовка наукових кадрiв Академiєю медичних наук України 400,0 400,0                 400,0
2303060 0732 Дiагностика i лiкування захворювань iз впровадженням експериментальних та нових медичних технологiй у клiнiках науково-дослiдних установ Академiї медичних наук України 136145,0 121480,1 48562,4 16128,3 14664,9 4485,0 4085,5 326,3 671,2 399,5 140630,0
2303070 0722 Спецiалiзована консультативно-полiклiнiчна допомога, що надається науково-дослiдними установами Академiї медичних наук України 2638,8 2557,4 858,1 182,2 81,4 150,0 122,5 12,0 4,0 27,5 2788,8
2303080 0763 Централiзована закупiвля високовартiсного обладнання та медикаментiв для клiнiк науково-дослiдних установ Академiї медичних наук України 13000,0 4800,0     8200,0           13000,0
2303090 0750 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Академiї медичних наук України 1552,0 1532,0 971,0 24,5 20,0           1552,0
2303100 0750 Фiнансова пiдтримка розвитку iнфраструктури Академiї медичних наук України 150,0 135,0     15,0           150,0
2304000   Нацiональний комiтет Товариства Червоного Хреста України 8546,5 8546,5                 8546,5
2304020 0763 Фiнансова пiдтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Мiжнародної федерацiї Товариств Червоного Хреста та Червоного Пiвмiсяця 8546,5 8546,5                 8546,5
2305000   Українська науково-виробнича асоцiацiя по виробництву медтехнiки та iнструментiв "Укрмедприлад" 1600,1 1600,1                 1600,1
2305020 0750 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розробки нових видiв медичного обладнання 1600,1 1600,1                 1600,1
2400000   Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 89763,5 89018,2 50150,0 2094,8 745,3 399101,0 320476,6 2552,4 1230,6 78624,4 488864,5
2401000   Апарат Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України 85606,3 84901,9 47799,9 1924,8 704,4 397290,5 318716,1 2407,0 1195,6 78574,4 482896,8
2401010 0540 Загальне керiвництво та управлiння у сферi екологiї та природних ресурсiв 3507,5 3507,5 1870,1 130,0   1500,0 1100,0 82,0 90,0 400,0 5007,5
2401020 0540 Управлiння та контроль у сферi екологiї та природних ресурсiв на регiональному рiвнi 25891,0 25816,0 17325,7 586,5 75,0 8987,8 7105,8   672,3 1882,0 34878,8
2401030 0530 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв у сферi охорони навколишнього природного середовища 1783,2 1783,2                 1783,2
2401040 0530 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi природоохоронної дiяльностi 1083,0 1083,0                 1083,0
2401050 0530 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв у сферi гiдрометеорологiї 1808,2 1808,2 1162,6 124,5   989,0 879,8 416,9 57,0 109,2 2797,2
2401070 0530 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi гiдрометеорологiї, фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв 26,5 26,5 5,2               26,5
2401080 0530 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi технiчного переоснащення системи гiдрометеорологiчних спостережень, прогнозування та дослiджень клiмату 678,5 678,5                 678,5
2401090 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв у сферi екологiї 150,0 150,0 109,3     164,4 164,4 40,0 32,0   314,4
2401100 0444 Розвиток мiнерально-сировинної бази           300000,0 280000,0     20000,0 300000,0
2401120 0511 Гiдрометеорологiчна дiяльнiсть 31633,7 31633,7 20904,1 945,3   13420,3 8942,4 1525,0 284,7 4477,9 45054,0
2401130 0411 Загальнодержавнi геодезичнi та картографiчнi роботи 3051,8 3051,8                 3051,8
2401140 0511 Розвиток споруд i засобiв гiдрометеорологiчних спостережень i прогнозування на рiчках i водоймах 1046,3 732,4     313,9           1046,3
2401150 0511 Геолого-екологiчнi дослiдження та заходи 4780,9 4780,9                 4780,9
2401160 0520 Заходи iз створення i збереження природно-заповiдного фонду, ведення кадастрiв тваринного i рослинного свiту, Червоної книги 9927,7 9685,2 6367,3 138,5 242,5 2229,0 1863,7 343,1 59,6 365,3 12156,7
2401170 0540 Забезпечення вимiрiв речовин та аналiз проб пiд час проведення iнспекцiй Органiзацiєю по заборонi хiмiчної зброї 238,0 165,0 55,6   73,0           238,0
2401180 0540 Розробка та впровадження заходiв i механiзмiв формування умов екологiчно-збалансованого (сталого) розвитку           2500,0 2500,0       2500,0
2401190 0540 Сприяння екологiчнiй освiтi, випуску та поширенню екологiчної iнформацiї           1500,0 1500,0       1500,0
2401200 0540 Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства           2378,0 600,0     1778,0 2378,0
2401210 0511 Монiторинг навколишнього природного середовища, створення систем i банкiв екологiчної iнформацiї           5300,0 1300,0     4000,0 5300,0
2401220 0511 Запобiгання та зниження рiвня забруднення навколишнього природного середовища           9918,0 2000,0     7918,0 9918,0
2401230 0513 Очистка стiчних вод           23929,0       23929,0 23929,0
2401240 0540 Мiжнародне спiвробiтництво у сферi охорони навколишнього природного середовища           1500,0 1500,0       1500,0
2401250 0512 Поводження з вiдходами та небезпечними хiмiчними речовинами           9475,0 2315,0     7160,0 9475,0
2401260 0520 Формування нацiональної екологiчної мережi           1000,0 800,0     200,0 1000,0
2401290 0511 Пiдвищення якостi атмосферного повiтря           6000,0       6000,0 6000,0
2401300 0540 Пiдготовка та проведення 5-ї Всеєвропейської конференцiї мiнiстрiв навколишнього середовища "Довкiлля для Європи"           6500,0 6145,0     355,0 6500,0
2402000   Державна екологiчна iнспекцiя 1509,7 1509,7 846,7 87,0   725,0 725,0 145,4     2234,7
2402010 0511 Керiвництво та управлiння у сферi екологiчного контролю 1509,7 1509,7 846,7 87,0   725,0 725,0 145,4     2234,7
2403000   Державна служба заповiдної справи 666,3 625,4 370,9 23,4 40,9 185,5 185,5       851,8
2403010 0520 Керiвництво та управлiння у сферi заповiдної справи 666,3 625,4 370,9 23,4 40,9 185,5 185,5       851,8
2404000   Державна служба геодезiї, картографiї та кадастру 463,3 463,3 258,0 26,6             463,3
2404010 0540 Керiвництво та управлiння у сферi геодезiї, картографiї та кадастру 463,3 463,3 258,0 26,6             463,3
2405000   Державна гiдрометеорологiчна служба 541,0 541,0 322,6               541,0
2405010 0540 Керiвництво та управлiння у сферi гiдрометеорологiї 541,0 541,0 322,6               541,0
2406000   Державна геологiчна служба 808,0 808,0 467,7 33,0   900,0 850,0   35,0 50,0 1708,0
2406010 0540 Керiвництво та управлiння у сферi геологiчного вивчення та використання надр 808,0 808,0 467,7 33,0   900,0 850,0   35,0 50,0 1708,0
2407000   Державна комiсiя радiацiйного захисту населення 168,9 168,9 84,2               168,9
2407010 0513 Керiвництво та управлiння у сферi радiацiйного захисту населення 168,9 168,9 84,2               168,9
2500000   Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України 642390,6 631976,0 19274,8 7048,8 10414,6 1206025,0 1150129,6 853,2 1036,7 55895,4 1848415,6
2501000   Апарат Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України 202987,9 194234,5 10522,2 6354,5 8753,4 65061,1 26171,9 834,3 1013,3 38889,2 268049,0
2501010 0412 Керiвництво та управлiння у сферi працi та соцiальної полiтики 6682,0 4592,0 2375,6 444,2 2090,0 791,0 791,0   689,4   7473,0
2501020 0481 Прикладнi розробки у сферi економiки працi та соцiальної полiтики 8779,2 8779,2 2093,7 131,2   1350,5 1228,5 509,7 24,0 122,0 10129,7
2501030 1080 Прикладнi розробки у сферi адаптацiї слiпих 122,1 122,1                 122,1
2501040 1080 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi виробництва засобiв реабiлiтацiї iнвалiдiв 304,4 304,4                 304,4
2501050 0941 Пiдготовка кадрiв для галузi соцiального забезпечення та соцiального захисту вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 3148,5 3148,5 1150,4 405,3   1025,7 715,9 280,2 58,5 309,8 4174,2
2501060 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв соцiального захисту i соцiального забезпечення 176,0 176,0 81,8 42,0   5,0 5,0       181,0
2501070 0732 Спецiалiзована протезно-ортопедична та медично-реабiлiтацiйна допомога iнвалiдам у клiнiцi Науково-дослiдного iнституту протезування, протезобудування та вiдновлення працездатностi 2539,4 2029,4 554,0 272,5 510,0 15,0 15,0   8,0   2554,4
2501080 0734 Санаторне лiкування iнвалiдiв та ветеранiв вiйни (крiм хворих на туберкульоз) 19960,1 19860,1 4266,7 5059,3 100,0 1045,9 993,5 44,4 233,4 52,4 21006,0
2501090 1090 Виготовлення бланкiв посвiдчень для iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, нагрудних знакiв та посвiдчень до них для працiвникiв системи соцiального захисту 1600,0 1600,0                 1600,0
2501110 1040 Заходи iз соцiального захисту дiтей 2000,0 2000,0                 2000,0
2501120 1010 Фiнансова пiдтримка громадських органiзацiй iнвалiдiв 13048,0 13048,0                 13048,0
2501130 1020 Допомога малозабезпеченим пенсiонерам 1640,0 1640,0                 1640,0
2501140 1090 Створення i програмно-технiчне забезпечення системи iнформацiйно-аналiтичної пiдтримки та iнформацiйно-методичне забезпечення установ системи Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України 9205,4 3208,0     5997,4           9205,4
2501150 1030 Щорiчна разова грошова допомога ветеранам вiйни 116311,5 116311,5                 116311,5
2501160 1030 Довiчнi державнi стипендiї для учасникiв бойових дiй у перiод Великої Вiтчизняної вiйни та громадян України, якi зазнали переслiдувань за правозахисну дiяльнiсть у колишньому СРСР 286,3 286,3                 286,3
2501170 1010 Розробка нових видiв протезiв та обслуговування iнвалiдiв у стацiонарах при протезних пiдприємствах 4450,4 4394,4     56,0           4450,4
2501180 1070 Соцiальний захист працiвникiв, що вивiльняються у зв'язку з виведенням з експлуатацiї Чорнобильської АЕС 2434,6 2434,6                 2434,6
2501190 0481 Соцiологiчнi дослiдження у сферi трудових вiдносин та соцiальної полiтики 300,0 300,0                 300,0
2501600 1090 Розробка та впровадження моделей соцiального iнвестування 10000,0 10000,0       60828,0 22423,0     38405,0 70828,0
2503000   Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 7714,4 6956,3 4516,8 60,0 758,1           7714,4
2503010 0412 Керiвництво та управлiння у сферi нагляду за додержанням законодавства про працю 7714,4 6956,3 4516,8 60,0 758,1           7714,4
2504000   Державний центр зайнятостi населення 37560,0 37560,0                 37560,0
2504020 1050 Участь держави у наданнi соцiальних послуг та матерiальному забезпеченнi безробiтних з числа незастрахованих осiб 37560,0 37560,0                 37560,0
2505000   Державний комiтет України у справах ветеранiв 6360,8 5487,7 808,4 564,4 873,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 6520,7
2505010 1030 Керiвництво та управлiння у сферi соцiального захисту ветеранiв 795,1 795,1 412,8 8,3             795,1
2505020 0734 Санаторне лiкування ветеранiв та iнвалiдiв вiйни, хворих на туберкульоз 3028,7 2155,6 395,6 556,1 873,1 159,9 153,7 18,9 23,4 6,2 3188,6
2505030 1030 Вiдвiдування вiйськових поховань та вiйськових пам'ятникiв 114,0 114,0                 114,0
2505050 1030 Фiнансова пiдтримка громадських органiзацiй ветеранiв 2363,0 2363,0                 2363,0
2505060 1070 Звiльнення та повернення на Батькiвщину вiйськовополонених 60,0 60,0                 60,0
2507000   Фонд України соцiального захисту iнвалiдiв 234767,5 234737,5 3427,4 69,9 30,0 120000,0 103000,0     17000,0 354767,5
2507010 1010 Керiвництво та управлiння у сферi соцiального захисту iнвалiдiв 5930,2 5900,2 3427,4 69,9 30,0           5930,2
2507030 1010 Забезпечення iнвалiдiв автомобiлями 33000,0 33000,0                 33000,0
2507040 1010 Компенсацiйнi виплати iнвалiдам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 16000,0 16000,0                 16000,0
2507050 0734 Санаторно-курортне оздоровлення iнвалiдiв 30243,7 30243,7                 30243,7
2507060 1010 Встановлення телефонiв iнвалiдам I i II груп 6956,0 6956,0                 6956,0
2507070 1010 Одноразова матерiальна допомога iнвалiдам 6000,0 6000,0                 6000,0
2507080 1010 Соцiальна, трудова та професiйна реабiлiтацiя iнвалiдiв 60,0 60,0       120000,0 103000,0     17000,0 120060,0
2507090 1010 Забезпечення iнвалiдiв протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабiлiтацiї 136577,6 136577,6                 136577,6
2508000   Пенсiйний фонд України 153000,0 153000,0       1020804,0 1020804,0       1173804,0
2508010 1020 Вiдшкодування на виплату пенсiй вiйськовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби           442000,0 442000,0       442000,0
2508040 1020 Вiдшкодування на виплату надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами 153000,0 153000,0       451804,0 451804,0       604804,0
2508050 1020 Компенсацiя рiзницi у пенсiйному забезпеченнi наукових працiвникiв           122000,0 122000,0       122000,0
2508070 1020 Вiдшкодування на виплату пенсiй особам, вивiльненим у зв'язку iз закриттям Чорнобильської АЕС           5000,0 5000,0       5000,0
2600000   Мiнiстерство промислової полiтики України 113794,7 95784,2 3535,3 479,7 13010,5 32,0 27,0 7,0   5,0 113826,7
2601000   Апарат Мiнiстерства промислової полiтики України 113794,7 95784,2 3535,3 479,7 13010,5 32,0 27,0 7,0   5,0 113826,7
2601010 0442 Загальне керiвництво та управлiння у сферi промислової полiтики 6918,3 6918,3 3444,8 451,8             6918,3
2601020 0484 Прикладнi розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловостi 3430,6 3430,6                 3430,6
2601030 0484 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi промисловостi 2950,0 2950,0                 2950,0
2601040 0484 Фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури у сферi промисловостi 400,0 400,0                 400,0
2601050 0825 Функцiонування Центральної державної науково-технiчної бiблiотеки 189,5 179,0 71,7 21,0 10,5 32,0 27,0 7,0   5,0 221,5
2601060 0826 Функцiонування Державного металургiйного музею України 48,1 48,1 18,8 6,9             48,1
2601070 0442 Створення i впровадження у виробництво сучасних видiв цивiльної продукцiї на пiдприємствах машинобудiвного комплексу 10000,0 10000,0                 10000,0
2601080 0513 Консервацiя виробничих потужностей промислових пiдприємств 3000,0 3000,0                 3000,0
2601090 0441 Реструктуризацiя пiдприємств з пiдземного видобутку залiзної руди 15000,0 5000,0     10000,0           15000,0
2601100 0513 Обов'язковi природоохороннi роботи у зонi дiяльностi Яворiвського ДГХП "Сiрка", Стебницького ДГХП "Полiмiнерал", Роздiльського ДГХП "Сiрка", ДП "Подорожнянський рудник" 23000,0 23000,0                 23000,0
2601110 0442 Заходи спецiального призначення пiдприємств та органiзацiй оборонного комплексу 10000,0 10000,0                 10000,0
2601120 1010 Часткове покриття витрат на виплату заборгованостi гiрникам з регресних позовiв та одноразової допомоги по втратi професiйної працездатностi 2000,0 2000,0                 2000,0
2601130 0484 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi промисловостi 5152,0 5152,0                 5152,0
2601140 0484 Науковi розробки у сферi стандартизацiї та сертифiкацiї промислової продукцiї 706,2 706,2                 706,2
2601150 0442 Фiнансова пiдтримка вiтчизняного виробника калiйних добрив 10000,0 10000,0                 10000,0
2601160 0442 Державна пiдтримка вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 10000,0 5000,0       6210,0         16210,0
2601170 0442 Повернення коштiв, наданих пiдприємствам машинобудування для здiйснення заходiв, пов'язаних iз збiльшенням обсягiв виробництва та розвитком ринку технiки для агропромислового комплексу           -6210,0         -6210,0
2601190 0441 Забезпечення життєдiяльностi Криворiзького гiрничо-збагачувального комбiнату окисних руд та вiдновлення будiвництва його об'єктiв 3000,0       3000,0           3000,0
2601220 0421 Фiнансова пiдтримка виробництва та створення нових вiтчизняних засобiв захисту рослин i регуляторiв росту рослин, їх державне випробування та реєстрацiя через механiзм здешевлення кредитiв комерцiйних банкiв 8000,0 8000,0                 8000,0
2800000   Мiнiстерство аграрної полiтики України 1194169,4 1056888,3 363255,3 35964,5 14281,1 574936,9 451449,2 96426,5 41081,7 145507,7 1769106,3
2801000   Апарат Мiнiстерства аграрної полiтики України 688074,8 652771,8 167446,2 15177,8 7303,0 334498,2 271003,2 49224,4 28499,0 88295,0 1022573,0
2801010 0421 Загальне керiвництво та управлiння у сферi агропромислового комплексу 10175,5 5875,5 2822,0 408,7 4300,0           10175,5
2801030 0482 Прикладнi розробки у сферi розвитку сiльськогосподарського виробництва 5000,0 5000,0 1000,0               5000,0
2801050 0482 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi розвитку агропромислового комплексу, фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв 1973,0 1973,0 270,0               1973,0
2801060 0482 Науковi розробки у сферi стандартизацiї та сертифiкацiї сiльськогосподарської продукцiї 1198,4 1198,4                 1198,4
2801070 0960 Оздоровлення та вiдпочинок дiтей працiвникiв агропромислового комплексу 4500,0 4500,0                 4500,0
2801080 0941 Пiдготовка кадрiв для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 87975,3 87975,3 48312,4 6724,1   56837,1 52809,6 14520,0 10600,0 4027,5 144812,4
2801100 0942 Пiдготовка кадрiв для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 93931,9 93931,9 51481,6 4756,2   104720,6 83140,6 23411,1 15400,0 21580,0 198652,5
2801130 0930 Пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї робiтничих кадрiв агропромислового комплексу 4200,0 4200,0                 4200,0
2801140 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв агропромислового комплексу закладами пiслядипломної освiти 1500,0 1500,0 948,4 131,6   936,0 851,0 204,6 126,2 85,0 2436,0
2801150 0828 Культурно-освiтня дiяльнiсть для працiвникiв агропромислового комплексу 1562,8 1562,8 1139,1               1562,8
2801160 1062 Державне пiльгове кредитування iндивiдуальних сiльських забудовникiв 20000,0         1000,0         21000,0
2801170 0421 Докорiнне полiпшення земель пiдприємств агропромислового комплексу 3650,0 3650,0                 3650,0
2801180 0421 Агрохiмiчна паспортизацiя земель сiльськогосподарського призначення 2000,0 2000,0                 2000,0
2801190 0421 Селекцiя в тваринництвi та птахiвництвi на пiдприємствах агропромислового комплексу 70500,0 70500,0                 70500,0
2801200 0421 Заходи по боротьбi з шкiдниками та хворобами сiльськогосподарських рослин 2000,0 2000,0                 2000,0
2801210 0421 Фiнансова пiдтримка виробництва продукцiї тваринництва та рослинництва 41500,0 41500,0       13000,0 4600,0 84,5 13,8 8400,0 54500,0
2801220 0421 Селекцiя в рослинництвi 39400,0 39400,0                 39400,0
2801230 0421 Фiнансова пiдтримка селянських (фермерських) господарств 10000,0 2000,0       3500,0         13500,0
2801240 0421 Здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу та заставних операцiй з зерном через механiзм здешевлення кредитiв 145000,0 145000,0                 145000,0
2801250 0421 Погашення заборгованостi iз закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр.           5000,0 5000,0       5000,0
2801260 0422 Заходи з охорони i захисту, рацiонального використання лiсiв, наданих в постiйне користування агропромисловим пiдприємствам 9530,0 9530,0 4772,0               9530,0
2801270 0482 Розробка зразкiв технiки для сiльського господарства, харчової та переробної промисловостi 2000,0 2000,0                 2000,0
2801280 0421 Фiнансова пiдтримка агропромислових пiдприємств, що знаходяться в особливо складних клiматичних умовах 4000,0 4000,0                 4000,0
2801290 0421 Проведення державних виставкових заходiв у сферi агропромислового комплексу 3000,0 1000,0     2000,0           3000,0
2801300 0620 Розвиток комунального господарства у сiльськiй мiсцевостi 16000,0 16000,0                 16000,0
2801310 0421 Органiзацiя i регулювання дiяльностi установ в системi агропромислового комплексу 61923,2 61120,2 40776,9 1757,2 803,0 33393,0 25954,1 9290,0 1850,0 7238,9 95316,2
2801320 0482 Дослiдження i експериментальнi розробки в системi агропромислового комплексу 23851,3 23651,3 15392,3 1400,0 200,0 8611,5 6647,9 1714,2 509,0 1963,6 32462,8
2801330 0421 Створення i забезпечення страхового запасу сортового та гiбридного насiння 10000,0 10000,0       20000,0 20000,0       30000,0
2801340 0421 Запобiгання розповсюдженню збудникiв iнфекцiйних хвороб тварин 5000,0 5000,0                 5000,0
2801350 0421 Закладення i нагляд за молодими садами, виноградниками та ягiдниками           117000,0 72000,0     45000,0 117000,0
2801360 0482 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi сiльського господарства 1703,4 1703,4 531,5               1703,4
2801380 0421 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв           -25000,0         -25000,0
2801400 0421 Повернення кредитiв, наданих селянським (фермерським) господарствам           -3500,0         -3500,0
2801410 0421 Повернення коштiв, наданих для кредитування iндивiдуальних сiльських забудовникiв           -1000,0         -1000,0
2801420 0490 Програма розвитку виробництва бiодизеля 5000,0 5000,0                 5000,0
2802000   Державний департамент ветеринарної медицини 204631,3 204281,3 100449,4 5650,6 350,0 105000,0 69496,0 18000,0 5000,0 35504,0 309631,3
2802010 0421 Керiвництво та управлiння у сферi ветеринарної медицини 38068,3 38068,3 18682,5 1950,6             38068,3
2802020 0421 Протиепiзоотичнi заходи та участь у Мiжнародному епiзоотичному бюро 50450,0 50300,0 2300,0 200,0 150,0           50450,0
2802030 0421 Органiзацiя i регулювання дiяльностi установ в системi ветеринарної медицини 116113,0 115913,0 79466,9 3500,0 200,0 105000,0 69496,0 18000,0 5000,0 35504,0 221113,0
2803000   Державний департамент продовольства 1591,7 1573,7 907,1 27,3 18,0 6,2 5,5 3,0   0,7 1597,9
2803010 0442 Керiвництво та управлiння у сферi продовольства 775,3 775,3 435,5 27,3             775,3
2803020 0484 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку харчової промисловостi 98,4 98,4                 98,4
2803040 0828 Функцiонування культурно-освiтнiх закладiв Державного департаменту продовольства 570,0 570,0 415,5               570,0
2803050 0829 Методично-бiблiотечне забезпечення переробної промисловостi 148,0 130,0 56,1   18,0 6,2 5,5 3,0   0,7 154,2
2804000   Державний департамент рибного господарства 43362,6 42310,6 15651,1 3347,9 1052,0 9401,7 7866,3 1687,8 1912,3 1535,4 52764,3
2804010 0423 Керiвництво та управлiння у сферi рибного господарства 734,1 734,1 435,5 18,2             734,1
2804030 0482 Прикладнi розробки у сферi рибного господарства 2827,4 2827,4                 2827,4
2804040 0941 Пiдготовка кадрiв для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 3603,9 3603,9 1706,3 667,9   3886,1 3155,1 763,0 672,3 731,0 7490,0
2804050 0942 Пiдготовка кадрiв для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 3493,2 3341,2 1668,9 661,8 152,0 4212,0 3407,6 924,8 1240,0 804,4 7705,2
2804070 0423 Вiдтворення та охорона водних живих ресурсiв i регулювання рибальства 31364,0 30464,0 11840,4 2000,0 900,0 501,6 501,6       31865,6
2804080 0423 Селекцiя у рибному господарствi 1340,0 1340,0                 1340,0
2804090 0423 Мiжнародна дiяльнiсть у галузi рибного господарства           802,0 802,0       802,0
2805000   Українська академiя аграрних наук 96999,2 96139,2 51447,4 5686,4 860,0 67100,7 58491,2 13853,2 4112,2 7129,5 164099,9
2805020 0482 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Української академiї аграрних наук 3694,5 3694,5 2411,0 131,0   160,0 160,0   11,0   3854,5
2805030 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi природничих i технiчних наук 47694,7 47694,7 29830,4 5056,0   12521,8 10111,1 2165,6 904,9 2268,7 60216,5
2805040 0482 Прикладнi розробки Української академiї аграрних наук у сферi сiльськогосподарських наук 23855,6 23855,6 17274,1     53421,4 47389,6 11552,8 3114,8 4693,8 77277,0
2805050 0482 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку сiльськогосподарського виробництва та застосування нових технологiй у рослинництвi 137,5 137,5 46,0 8,0             137,5
2805060 0482 Фiнансова пiдтримка технiчного забезпечення наукових установ та пiдготовки наукових кадрiв агропромислового комплексу 4629,9 4629,9 863,9 50,3   117,5 100,5 33,7 1,0 17,0 4747,4
2805070 0421 Докорiнне полiпшення земель науково-дослiдних господарств 200,0 200,0                 200,0
2805080 0421 Селекцiя у тваринництвi та птахiвництвi в науково-дослiдних господарствах 5500,0 5500,0                 5500,0
2805090 0421 Селекцiя сiльськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва 7500,0 7500,0                 7500,0
2805100 0520 Збереження природно-заповiдного фонду в бiосферному заповiднику "Асканiя-Нова" 1875,0 1765,0 809,7 227,0 110,0 530,0 430,0 50,1 0,5 100,0 2405,0
2805110 0482 Фiнансова пiдтримка розвитку iнфраструктури Української академiї аграрних наук 1912,0 1162,0 212,3 214,1 750,0 350,0 300,0 51,0 80,0 50,0 2262,0
2806000   Нацiональна акцiонерна компанiя "Украгролiзинг" 95000,0                   95000,0
2806020 0421 Заходи по операцiях фiнансового лiзингу вiтчизняної сiльськогосподарської технiки 95000,0         120000,0         215000,0
2806030 0421 Повернення коштiв в частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу           -120000,0         -120000,0
2806040 0421 Придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу та заходи по операцiях фiнансового лiзингу та часткової компенсацiї вартостi складної сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва           116000,0         116000,0
2806050 0421 Кошти, що надiйдуть в рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгоспвиробникам та iншим суб'єктам господарювання           -116000,0         -116000,0
2807000   Фiзкультурно-спортивне товариство "Колос" 5000,0 4900,0     100,0           5000,0
2807020 0810 Розвиток фiзичної культури i спорту серед сiльського населення 5000,0 4900,0     100,0           5000,0
2808000   Державна служба з охорони прав на сорти рослин 11121,1 10901,1 3848,8 1254,7 220,0 36500,0 27013,9 7710,0 816,0 8186,1 47621,1
2808010 0421 Керiвництво та управлiння у сферi охорони прав на сорти рослин 251,1 251,1 145,2 11,9             251,1
2808020 0421 Органiзацiя i регулювання дiяльностi установ в системi охорони прав на сорти рослин 7420,0 7200,0 3703,6 1242,8 220,0 36500,0 27013,9 7710,0 816,0 8186,1 43920,0
2808030 0421 Докорiнне полiпшення земель сортодослiдних станцiй та опорних пунктiв 350,0 350,0                 350,0
2808040 0421 Селекцiя в галузi сортовипробування 2450,0 2450,0                 2450,0
2808050 0421 Участь у мiжнародному Союзi з охорони прав нових сортiв рослин (УПОВ) 650,0 650,0                 650,0
2809000   Нацiональний аграрний унiверситет 48388,7 44010,6 23505,3 4819,8 4378,1 22430,1 17573,1 5948,1 742,2 4857,0 70818,8
2809020 0140 Фундаментальнi дослiдження Нацiонального аграрного унiверситету у сферi сiльськогосподарських наук 476,4 458,9 310,0   17,5           476,4
2809030 0482 Прикладнi розробки Нацiонального аграрного унiверситету у сферi сiльськогосподарських наук 2918,7 2818,7 1897,0 5,0 100,0 1000,0 930,0 551,7   70,0 3918,7
2809040 0941 Пiдготовка кадрiв для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї Нацiонального аграрного унiверситету 7847,9 7847,9 3838,1 1109,8   7949,9 6752,9 1830,4 506,4 1197,0 15797,8
2809050 0942 Пiдготовка кадрiв для агропромислового комплексу Нацiональним аграрним унiверситетом 36592,7 32332,1 17131,6 3605,0 4260,6 13000,0 9495,0 3446,0 180,0 3505,0 49592,7
2809060 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв Iнститутом пiслядипломної освiти керiвникiв i спецiалiстiв агропромислового комплексу Нацiонального аграрного унiверситету 553,0 553,0 328,6 100,0   480,2 395,2 120,0 55,8 85,0 1033,2
3000000   Державний комiтет статистики України 111268,8 110168,8 67229,8 2398,2 1100,0 24289,2 21488,5 3401,2 2223,2 2800,7 135558,0
3001000   Апарат Державного комiтету статистики України 111268,8 110168,8 67229,8 2398,2 1100,0 24289,2 21488,5 3401,2 2223,2 2800,7 135558,0
3001010 0132 Керiвництво та управлiння у сферi статистики 93863,1 93863,1 64285,8 2398,2   18458,3 15687,4 3401,2 2223,2 2770,9 112321,4
3001020 0132 Статистичнi спостереження та переписи 12527,5 11877,5 2939,9   650,0           12527,5
3001030 1090 Обстеження умов життя домогосподарств 1560,0 1560,0                 1560,0
3001040 0150 Прикладнi розробки у сферi державної статистики 778,1 778,1                 778,1
3001050 0150 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi реформування державної статистики 1000,0 1000,0                 1000,0
3001060 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної статистики 20,4 20,4                 20,4
3001070 0132 Створення та розвиток iнтегрованої iнформацiйно-аналiтичної системи державної статистики 1000,0 550,0     450,0           1000,0
3001080 0150 Фiнансова пiдтримка пiдготовки наукових кадрiв у сферi державної статистики 19,7 19,7 4,1               19,7
3001600 0132 Реформування державної статистики 500,0 500,0       5830,9 5801,1     29,8 6330,9
3100000   Мiнiстерство транспорту України 179080,0 175753,4 89364,2 20086,8 3326,6 91306,7 68997,2 22609,2 5364,5 22309,5 270386,7
3101000   Апарат Мiнiстерства транспорту України 19716,0 19716,0 9783,2 1721,5   33727,7 24102,3 12021,1 1769,5 9625,4 53443,7
3101010 0455 Загальне керiвництво та управлiння у сферi транспорту 2621,7 2621,7 1533,2 180,0   10,0 10,0       2631,7
3101020 0485 Прикладнi розробки у сферi функцiонування транспортної системи 694,2 694,2                 694,2
3101030 0485 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку нацiональної транспортної мережi 749,0 749,0                 749,0
3101040 0485 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi транспортного комплексу 70,0 70,0                 70,0
3101050 0941 Пiдготовка кадрiв для сфери автомобiльного транспорту вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 705,0 705,0 454,2     576,4 413,0 66,1 60,0 163,4 1281,4
3101060 0942 Пiдготовка кадрiв для сфери залiзничного транспорту вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 14414,3 14414,3 7540,5 1541,5   33141,3 23679,3 11955,0 1709,5 9462,0 47555,6
3101080 0828 Культурно-освiтня дiяльнiсть для працiвникiв транспортної галузi 350,3 350,3 255,3               350,3
3101090 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв п'ятої - сьомої категорiй у сферi транспорту 111,5 111,5                 111,5
3102000   Державний департамент автомобiльного транспорту 481,2 481,2 241,9               481,2
3102010 0451 Керiвництво та управлiння у сферi автомобiльного транспорту 481,2 481,2 241,9               481,2
3103000   Державний департамент морського i рiчкового транспорту 23980,0 20680,0     3300,0 19538,0 10057,6 483,8 153,7 9480,4 43518,0
3103010 0452 Керiвництво та управлiння у сферi морського i рiчкового транспорту           19538,0 10057,6 483,8 153,7 9480,4 19538,0
3103020 0452 Навiгацiйно-гiдрографiчне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 9230,0 9230,0                 9230,0
3103030 0452 Пiдтримка експлуатацiйно безпечного стану внутрiшнiх водних шляхiв та судноплавних шлюзiв 14750,0 11450,0     3300,0           14750,0
3104000   Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту 132868,1 132841,5 78056,8 18365,3 26,6 23680,8 21563,3 6603,6 3001,3 2117,5 156548,9
3104020 0941 Пiдготовка кадрiв для сфери залiзничного транспорту вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 7536,0 7536,0 4009,1 314,1   14086,4 12650,4 5265,2 1739,7 1436,0 21622,4
3104030 0990 Методичне забезпечення дiяльностi вищих навчальних закладiв Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту 80,7 80,7 56,2 2,5             80,7
3104040 0731 Стацiонарне медичне обслуговування працiвникiв та пасажирiв залiзничного транспорту 113837,5 113810,9 67038,0 16837,2 26,6 8970,9 8296,2 1241,3 1191,8 674,7 122808,4
3104050 0762 Створення банкiв кровi та її компонентiв для лiкування працiвникiв залiзничного транспорту 1302,5 1302,9 748,0 98,2   286,7 283,7 27,0 53,0 3,0 1589,6
3104060 0721 Амбулаторно-полiклiнiчне обслуговування працiвникiв та пасажирiв залiзничного транспорту 10111,0 10111,0 6205,5 1113,3   336,8 333,0 70,1 16,8 3,8 10447,8
3105000   Державний департамент авiацiйного транспорту 2034,7 2034,7 1282,3     14360,2 13274,0 3500,7 440,0 1086,2 16394,9
3105010 0454 Керiвництво та управлiння у сферi авiацiйного транспорту           12000,0 11500,0 3272,3 219,0 500,0 12000,0
3105020 0731 Стацiонарне медичне обслуговування та сертифiкацiя льотно-диспетчерського складу працiвникiв авiацiйного транспорту 937,3 937,3 593,3     1214,2 942,0 228,4 172,0 272,2 2151,5
3105030 0721 Передпольотний та передзмiнний контроль льотно-диспетчерського складу працiвникiв авiацiйного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 1097,4 1097,4 689,0     146,0 82,0   49,0 64,0 1243,4
3105040 0454 Страховий фонд безпеки авiацiї           1000,0 750,0     250,0 1000,0
3110000   Державна служба автомобiльних дорiг України 2474,5 2474,5 1095,1     1711828,3 1518439,3     180000,0 1714302,8
3111000   Апарат Державної служби автомобiльних дорiг України 2474,5 2474,5 1095,1     1711828,3 1518439,3     180000,0 1714302,8
3111010 0456 Керiвництво та управлiння у сферi будiвництва, ремонту та утримання автомобiльних дорiг 2474,5 2474,5 1095,1               2474,5
3111020 0456 Розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування           1711828,3 1518439,3     180000,0 1711828,3
3200000   Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 1544017,0 1448972,7 74542,3 10135,8 95044,3 584063,4 582867,4 961,0 115,9 1196,0 2128080,4
3201000   Апарат Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 1445284,6 1351870,3 70781,1 9805,4 93414,3 582398,3 581263,3 291,3 32,0 1135,0 2027682,9
3201010 0320 Керiвництво та управлiння у сферi надзвичайних ситуацiй та соцiального захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 9322,2 9022,2 5703,7 325,5 300,0           9322,2
3201020 0530 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi попередження надзвичайних ситуацiй клiматичного i технiчного походження 60,0 60,0                 60,0
3201030 1070 Доплати за роботу на радiоактивно забруднених територiях, збереження заробiтної плати при переведеннi на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з вiдселенням, виплати пiдвищених стипендiй та надання додаткової вiдпустки громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 126639,0 126639,0                 126639,0
3201040 1070 Компенсацiя сiм'ям з дiтьми та видатки на безплатне харчування дiтей, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 293152,0 293152,0                 293152,0
3201050 1070 Щомiсячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктiв харчування мiсцевого виробництва та компенсацiї за пiльгове забезпечення продуктами харчування громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 289200,0 289200,0                 289200,0
3201080 1070 Пiльги на медичне обслуговування громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 60871,0 60871,0                 60871,0
3201090 1070 Компенсацiї за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове мiсце проживання громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 8000,0 8000,0                 8000,0
3201100 1070 Компенсацiї за шкоду, заподiяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення у разi звiльнення з роботи громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 6440,0 6440,0                 6440,0
3201110 1070 Оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 155500,0 155500,0                 155500,0
3201120 1010 Допомога по тимчасовiй непрацездатностi громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 8000,0 8000,0                 8000,0
3201130 0832 Iнформування громадськостi з питань лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та цивiльного захисту населення 2000,0 2000,0                 2000,0
3201140 1020 Пенсiйне забезпечення осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесених до категорiї I           266709,3 266709,3       266709,3
3201150 1020 Вiдшкодування на виплату пенсiй особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, вiднесеним до категорiй II, III i IV, та непрацездатним пенсiонерам, якi проживають у зонах радiоактивного забруднення           312486,7 312486,7       312486,7
3201170 1070 Компенсацiя за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 4007,0 4007,0                 4007,0
3201190 0512 Будiвництво пускового комплексу "Вектор" 12000,0       12000,0           12000,0
3201200 1062 Забезпечення житлом громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 50000,0       50000,0           50000,0
3201210 0763 Комплексне медико-санiтарне забезпечення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 28390,0 28390,0                 28390,0
3201220 0513 Радiологiчний захист населення та екологiчне оздоровлення територiї, що зазнала радiоактивного забруднення 12000,0 12000,0                 12000,0
3201230 0530 Наукове забезпечення робiт та iнформацiйнi системи щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 10000,0 10000,0                 10000,0
3201240 0512 Виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу та лiквiдацiя радiацiйних аварiй 9200,0 9200,0                 9200,0
3201250 0220 Забезпечення навчально-методичних функцiй та дiяльностi служб у сферi цивiльного захисту 12223,2 12223,2 7925,5 1017,1   321,3 321,3 49,3     12544,5
3201260 0320 Авiацiйнi роботи з пошуку та рятування 13460,1 13450,1 3835,5 436,4 10,0 1181,0 1096,0 242,0 32,0 85,0 14641,1
3201270 0320 Створення Урядової iнформацiйно-аналiтичної системи з питань надзвичайних ситуацiй 3840,0 3840,0                 3840,0
3201280 0220 Забезпечення особового складу вiйськ Цивiльної оборони 82937,0 82065,7 53144,5 7964,4 871,3 550,0 550,0       83487,0
3201290 0220 Бойова пiдготовка вiйськ Цивiльної оборони та її матерiально-технiчне забезпечення 30,0 30,0                 30,0
3201300 0721 Медичне забезпечення працiвникiв та вiйськовослужбовцiв Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи i здiйснення санiтарних та протиепiдемiчних заходiв 1000,0 840,0     160,0           1000,0
3201320 0734 Санаторно-курортне лiкування вiйськовослужбовцiв Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи i членiв їх сiмей 428,0 428,0                 428,0
3201330 0220 Закупiвля озброєння та вiйськової технiки для потреб вiйськ Цивiльної оборони 5565,6 5565,6       100,0 100,0       5665,6
3201340 0250 Прикладнi дослiдження i розробки та науково-дослiднi роботи у сферi цивiльного захисту 720,5 720,5 171,9 62,0             720,5
3201350 0512 Знешкодження вибухонебезпечних предметiв, що залишилися з часiв Другої свiтової вiйни в районi мiст Севастополя та Керчi 1150,0 1150,0                 1150,0
3201360 0950 Пiдготовка i перепiдготовка керiвних кадрiв i спецiалiстiв у сферi цивiльного захисту 150,0 150,0                 150,0
3201370 0490 Державнi капiтальнi вкладення на реалiзацiю Чорнобильської будiвельної програми 24780,0       24780,0 450,0       450,0 25230,0
3201380 1070 Погашення заборгованостi iз соцiальних виплат громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 200000,0 200000,0                 200000,0
3201390 0540 Проведення непередбачуваних видаткiв на заходи, пов'язанi з лiквiдацiєю наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 1500,0 1500,0                 1500,0
3201400 1070 Забезпечення автомобiлями громадян, вiднесених до категорiї I осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 500,0 500,0                 500,0
3201410 1070 Обслуговування банкiвських позик, наданих на пiльгових умовах до 1999 року громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 3000,0 3000,0                 3000,0
3201420 0763 Здiйснення окремих заходiв Всеукраїнською громадською органiзацiєю "Союз Чорнобиль України" та iншими громадськими органiзацiями по соцiальному захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 1000,0 1000,0                 1000,0
3201430 0763 Матерiально-технiчне забезпечення мобiльного госпiталю 1000,0 26,0     974,0           1000,0
3201440 0512 Пошук та знешкодження залишкiв хiмiчної зброї, затопленої у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України 2900,0 2900,0                 2900,0
3201450 1062 Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 4319,0       4319,0 600,0       600,0 4919,0
3202000   Адмiнiстрацiя зони вiдчуження i зони безумовного (обов'язкового) вiдселення 65231,0 65231,0 211,0               65231,0
3202010 0513 Керiвництво та управлiння дiяльнiстю у зонi вiдчуження i зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення 378,0 378,0 211,0               378,0
3202030 0513 Пiдтримка екологiчно безпечного стану у зонах вiдчуження i безумовного (обов'язкового) вiдселення 64853,0 64853,0                 64853,0
3203000   Державний департамент страхового фонду документацiї 5363,3 4850,4 2386,9 206,8 512,9 1665,1 1604,1 669,7 83,9 61,0 7028,4
3203010 0320 Керiвництво та управлiння дiяльнiстю у сферi створення страхового фонду документацiї 2514,2 2264,2 868,8 45,8 250,0           2514,2
3203020 0320 Створення i зберiгання страхового фонду документацiї 2849,1 2586,2 1518,1 161,0 262,9 1665,1 1604,1 669,7 83,9 61,0 4514,2
3204000   Головний штаб Державної аварiйно-рятувальної служби 18177,1 18177,1                 18177,1
3204020 0320 Аварiйно-рятувальнi заходи на загальнодержавному i регiональному рiвнях при надзвичайних ситуацiях 18177,1 18177,1                 18177,1
3205000   Державна пошуково-рятувальна служба на водних об'єктах 4090,0 2972,9 1163,3 123,6 1117,1           4090,0
3205020 0320 Функцiонування аварiйно-рятувальних формувань на водi 4090,0 2972,9 1163,3 123,6 1117,1           4090,0
3206000   Спецiалiзована воєнiзована аварiйна-рятувальна служба 5871,0 5871,0                 5871,0
3206020 0320 Аварiйно-рятувальнi роботи у зонах нафтових i газових фонтанiв 5871,0 5871,0                 5871,0
3400000   Державний комiтет України у справах сiм'ї та молодi 105149,8 40699,0 1678,8 267,8 3180,8 450,6 290,8 12,0 20,0   105600,4
3401000   Апарат Державного комiтету України у справах сiм'ї та молодi 24399,1 23327,7 1259,5 240,7 1071,4 110,0 110,0 12,0 20,0   24509,1
3401010 1040 Загальне керiвництво та управлiння у сферi молодiжної та сiмейної полiтики 1219,1 1119,1 673,9 84,4 100,0           1219,1
3401020 0960 Надання позашкiльної освiти в МДЦК "Золотий ключик" 812,6 691,2 390,3 155,0 121,4 110,0 110,0 12,0 20,0   922,6
3401050 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв державних органiв, установ i органiзацiй у справах сiм'ї, жiнок, молодi та дiтей 100,0 100,0 53,5 1,3             100,0
3401070 1040 Здiйснення державними органами централiзованих заходiв з питань дiтей, молодi, жiнок та сiм'ї 11867,4 11017,4     850,0           11867,4
3401170 1040 Державна пiдтримка молодiжних органiзацiй на виконання загальнодержавних програм i заходiв стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм'ї 10000,0 10000,0                 10000,0
3401180 1080 Прикладнi розробки у сферi сiм'ї та молодi 400,0 400,0 141,8               400,0
3402000   Державний центр соцiальних служб для молодi 10000,0 7920,0 258,0 27,1 2080,0           10000,0
3402020 1040 Реалiзацiя програм та здiйснення заходiв Державного центру соцiальних служб для молодi 10000,0 7920,0 258,0 27,1 2080,0           10000,0
3403000   Державний департамент з питань молодiжної полiтики 250,7 221,3 161,3   29,4           250,7
3403010 1040 Керiвництво та управлiння у сферi молодiжної полiтики 250,7 221,3 161,3   29,4           250,7
3408000   Державний Фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву 70500,0 9230,0       340,6 180,8       70840,6
3408020 1062 Надання пiльгового довгострокового державного кредиту та часткова компенсацiя вiдсоткової ставки кредитiв комерцiйних банкiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла 70500,0 9230,0       3013,0 180,8       73513,0
3408030 1062 Повернення коштiв, наданих для кредитування молодих сiмей та одиноких молодих громадян на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла           -2672,4         -2672,4
3500000   Мiнiстерство фiнансiв України 4555410,0 4475373,5 185645,5 9265,1 79400,1 282060,6 4028,2 1380,2 71,4 91712,4 4837470,6
3501000   Апарат Мiнiстерства фiнансiв України 4274966,8 4227156,8 53894,0 2918,1 47173,6 271937,7 2766,0 1366,1 44,4 82851,7 4546904,5
3501010 0112 Керiвництво та управлiння у сферi фiнансiв 134540,6 110948,1 52696,2 2696,6 23592,5 108,8 102,6   9,3 6,2 134649,4
3501020 0112 Створення автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи фiнансових органiв 20000,0       20000,0           20000,0
3501030 0150 Прикладнi науковi розробки у сферi розвитку державних фiнансiв 1981,3 1981,3                 1981,3
3501060 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв фiнансової системи 500,0 500,0                 500,0
3501070 0826 Функцiонування Музею коштовного i декоративного камiння 138,3 108,5 24,0 10,2 29,8 11,6 9,6 6,2   2,0 149,9
3501080 0832 Фiнансова пiдтримка журналу "Фiнанси України" 140,0 140,0                 140,0
3501090 0829 Пiдтримка культурно-оздоровчих заходiв фiнансової системи 921,3 580,0 159,5 98,5 341,3 154,8 126,6 11,4 28,1 28,2 1076,1
3501100 0490 Забезпечення державних виробничих та соцiально-культурних потреб у дорогоцiнних металах i дорогоцiнному камiннi 3638,0 573,0 45,3 47,2 3065,0 2000,0 400,0 77,0 7,0 1600,0 5638,0
3501110 0150 Пiдготовка наукових кадрiв у сферi фiнансiв 81,6 81,6 48,1     150,0 150,0 46,5     231,6
3501120 0150 Прикладнi розробки у сферi фiнансiв, кредиту i грошового обiгу 1496,9 1456,9 810,1 25,6 40,0           1496,9
3501140 0113 Внески до мiжнародних органiзацiй 46251,9 46251,9                 46251,9
3501150 0411 Погашення реструктуризованої заборгованостi перед комерцiйними банками 238345,1 238345,1                 238345,1
3501160 1070 Поступова компенсацiя громадянам втрат вiд знецiнення грошових заощаджень 500000,0 500000,0                 500000,0
3501170 0171 Обслуговування внутрiшнього державного боргу 513988,3 513988,3                 513988,3
3501180 0172 Обслуговування зовнiшнього державного боргу 2810791,3 2810791,3                 2810791,3
3501200 0150 Науково-методичне забезпечення у сферi виробництва i використання дорогоцiнного i напiвдорогоцiнного камiння 465,8 410,8 110,8 40,0 55,0 1987,2 1977,2 1225,0   10,0 2453,0
3501210 0487 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi технологiї, матерiалiв i устаткування для виробництва бланкiв цiнних паперiв i документiв суворого облiку 1000,0 1000,0                 1000,0
3501220 0487 Фiнансова пiдтримка розвитку наукової iнфраструктури у сферi збереження дорогоцiнного камiння 50,0       50,0           50,0
3501230 0490 Створення потужностей з переробки брухту та вiдходiв дорогоцiнних металiв           81205,3       81205,3 81205,3
3501600 0411 Розвиток мунiципального кредитного ринку           82200,0         82200,0
3501610 0411 Заходи щодо розвитку фiнансових послуг у сiльськогосподарських регiонах 636,4         104120,0         104756,4
3503000   Державна пробiрна служба 1186,7 1186,7 645,1 37,0   677,9 465,2 14,1 10,0 212,7 1864,6
3503010 0411 Керiвництво та управлiння у сферi державного пробiрного контролю 1056,7 1056,7 645,1 37,0   317,9 223,2 14,1 10,0 94,7 1374,6
3503020 0487 Наукове забезпечення державного пробiрного контролю 130,0 130,0                 130,0
3503030 0411 Фiнансова пiдтримка державного пробiрного контролю           360,0 242,0     118,0 360,0
3504000   Державне казначейство України 185303,6 157349,7 75172,0 4448,6 27953,9 9042,0 500,0     8542,0 194345,6
3504010 0112 Керiвництво та управлiння казначейським обслуговуванням бюджету 178803,6 155519,7 75172,0 4448,6 23283,9           178803,6
3504600 0112 Створення автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи органiв Державного казначейства 6500,0 1830,0     4670,0 9042,0 500,0     8542,0 15542,0
3505000   Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України 89428,8 87641,9 55551,2 1849,4 1786,9 403,0 297,0   17,0 106,0 89831,8
3505010 0112 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за витрачанням бюджетних коштiв 89128,8 87341,9 55551,2 1849,4 1786,9 403,0 297,0   17,0 106,0 89531,8
3505020 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв контрольно-ревiзiйної служби України 300,0 300,0                 300,0
3506000   Державний департамент фiнансового монiторингу 4524,1 2038,4 383,2 12,0 2485,7           4524,1
3506010 0112 Керiвництво та управлiння у сферi фiнансового монiторингу 4524,1 2038,4 383,2 12,0 2485,7           4524,1
3510000   Мiнiстерство фiнансiв України (загальнодержавнi видатки) 12045278,5 12346761,1 2654,8 1237,3 190082,9 953078,8       426250,0 12998357,3
3511000   Мiнiстерство фiнансiв України (загальнодержавнi видатки) 12045278,5 12346761,1 2654,8 1237,3 190082,9 953078,8       426250,0 12998357,3
3511010 0220 Мобiлiзацiйна пiдготовка галузей нацiональної економiки України 16568,1 15939,3 2654,8 1237,3 628,8           16568,1
3511020 0490 Державнi капiтальнi вкладення           175000,0       175000,0 175000,0
3511030 0133 Резервний фонд 320000,0                   320000,0
3511050 0180 Дотацiї вирiвнювання з державного бюджету обласним бюджетам, районним бюджетам, мiським бюджетам мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та Севастопольському мiському бюджету 5423076,6 5423076,6                 5423076,6
3511060 0180 Субвенцiя на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха у Закарпатськiй областi 10000,0       10000,0           10000,0
3511100 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг ветеранам вiйни i працi, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот 2170515,5 2170515,5                 2170515,5
3511150 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям та iнвалiдам з дитинства i дiтям-iнвалiдам 1624617,8 1624617,8                 1624617,8
3511160 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг ветеранам вiйни i працi, вiйськової служби, органiв внутрiшнiх справ з послуг зв'язку та iнших передбачених чинним законодавством послуг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот) та компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян 501166,7 501166,7                 501166,7
3511170 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво та придбання житла вiйськовослужбовцям, учасникам бойових дiй в Афганiстанi та воєнних конфлiктiв у зарубiжних країнах, членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули пiд час виконання ними службових обов'язкiв, а також вiйськовослужбовцям, звiльненим у запас або вiдставку за станом здоров'я, вiком, вислугою рокiв та у зв'язку iз скороченням штатiв, якi перебувають на квартирному облiку за мiсцем проживання 141854,1       141854,1           141854,1
3511190 0180 Субвенцiя з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської областi на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 роцi вiдкритим акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха 15000,0 15000,0                 15000,0
3511220 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг ветеранам вiйни i працi, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ та субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу 352624,4 352624,4                 352624,4
3511230 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах           26250,0       26250,0 26250,0
3511250 1070 Вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури, суду 15000,0 15000,0                 15000,0
3511260 1020 Пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу 1930000,0 1930000,0                 1930000,0
3511270 0180 Субвенцiя з державного бюджету обласному бюджету Iвано-Франкiвської областi на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха у Iвано-Франкiвськiй областi 5000,0       5000,0           5000,0
3511370 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого i рiдкого побутового палива особам, якi проживають в будинках, що не мають центрального опалення 128827,0 128827,0                 128827,0
3511380 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв           225000,0       225000,0 225000,0
3511390 0180 Додаткова дотацiя з державного бюджету бюджету Автономної Республiки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцiй мiж мiсцевими бюджетами через нерiвномiрнiсть мережi бюджетних установ 137993,8 137993,8                 137993,8
3511410 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Севастополя на компенсацiю втрат доходiв внаслiдок розмiщення на територiї мiста Чорноморського Флоту Росiйської Федерацiї 32000,0 32000,0                 32000,0
3511420 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Одеси на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Одеси 3000,0       3000,0           3000,0
3511430 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Львова на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Львова 5600,0       5600,0           5600,0
3511440 0180 Субвенцiя з державного бюджету бюджету Автономної Республiки Крим на виконання iнвестицiйних проектiв, спрямованих на розвиток соцiальної iнфраструктури Автономної Республiки Крим 15000,0       15000,0           15000,0
3511460 0180 Субвенцiя з державного бюджету Бахмацькому районному бюджету Чернiгiвської областi на програму збереження пам'яток Державного iсторико-культурного заповiдника "Гетьманська столиця" 2000,0       2000,0           2000,0
3511470 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Глухова Сумської областi на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Глухова 2000,0       2000,0           2000,0
3511480 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Кам'янець-Подiльський Хмельницької областi на розвиток Нацiонального iсторико-архiтектурного заповiдника "Кам'янець" 2000,0       2000,0           2000,0
3511490 0180 Субвенцiя з державного бюджету Збаразькому районному бюджету Тернопiльської областi на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Збаража 2000,0       2000,0           2000,0
3511500 0180 Субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Мелiтополя Запорiзької областi на розвиток державного iсторико-археологiчного заповiдника "Кам'яна могила" 1000,0       1000,0           1000,0
3511620 0490 Фiнансування проектiв розвитку за рахунок коштiв, залучених державою           526828,8         526828,8
3511630 0490 Повернення позик, наданих для фiнансування проектiв розвитку за рахунок коштiв, залучених державою -811565,5                   -811565,5
3600000   Мiнiстерство юстицiї України 185321,7 175681,8 78482,9 3728,0 9639,9 66052,1 52558,1 12228,3 3462,0 13494,0 251373,8
3601000   Апарат Мiнiстерства юстицiї України 179954,8 170641,7 75277,4 3623,5 9313,1 62335,7 49354,8 11170,0 3363,5 12980,9 242290,5
3601010 0380 Керiвництво та управлiння у сферi юстицiї 165468,2 161423,2 71915,5 3415,0 4045,0 51950,0 39960,0 8893,0 3140,0 11990,0 217418,2
3601020 0380 Функцiонування Центру правової реформи i законопроектних робiт, Центру перекладiв актiв європейського права, Центру порiвняльного права 1498,1 1473,1 218,2 7,5 25,0 1690,0 1604,1 20,0   85,9 3188,1
3601070 0330 Проведення судової експертизи 4717,5 3639,4 1782,4 130,0 1078,1 6500,0 5600,0 2250,0 210,0 900,0 11217,5
3601080 0370 Прикладнi розробки у сферi методики проведення судових експертиз 1620,7 1620,7 1148,5 45,0             1620,7
3601090 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв юстицiї та судiв 506,8 381,8 212,8 26,0 125,0 58,5 53,5 7,0 13,5 5,0 565,3
3601110 0380 Заходи, пов'язанi з веденням Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень 4000,0       4000,0           4000,0
3601140 0370 Дослiдження документiв та вироблення iсторичного висновку щодо дiяльностi ОУН-УПА 250,0 250,0                 250,0
3601150 0133 Забезпечення захисту прав та iнтересiв України пiд час розгляду у закордонних юрисдикцiйних органах 1893,5 1853,5     40,0           1893,5
3601600 0411 Створення системи реєстрацiї прав власностi           2137,2 2137,2       2137,2
3603000   Державний комiтет України у справах релiгiй 617,6 617,6 337,0               617,6
3603010 0850 Керiвництво та управлiння у сферi релiгiй 534,1 534,1 337,0               534,1
3603020 0829 Заходи, пов'язанi iз забезпеченням свободи совiстi та релiгiї 83,5 83,5                 83,5
3604000   Академiя правових наук 4749,3 4422,5 2868,5 104,5 326,8 3716,4 3203,3 1058,3 98,5 513,1 8465,7
3604020 0370 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Академiї правових наук 2119,8 1819,8 1208,6 104,5 300,0 850,0 730,0 232,0 20,0 120,0 2969,8
3604030 0140 Фундаментальнi дослiдження у сферi законодавства i права 2195,8 2195,8 1484,7     2784,0 2410,9 811,1 78,5 373,1 4979,8
3604040 0370 Пiдготовка наукових кадрiв у сферi законодавства 33,7 33,7       82,4 62,4 15,2   20,0 116,1
3604050 0370 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi удосконалення законодавства 200,0 185,2 51,4   14,8           200,0
3604060 0370 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi боротьби зi злочиннiстю 200,0 188,0 123,8   12,0           200,0
5000000   Державний комiтет України по водному господарству 333126,2 327365,2 104812,8 104812,4 5761,0 109600,3 102792,0 7830,7 32321,7 6808,3 442726,5
5001000   Апарат Державного комiтету України по водному господарству 333126,2 327365,2 104812,8 104812,4 5761,0 109600,3 102792,0 7830,7 32321,7 6808,3 442726,5
5001010 0421 Керiвництво та управлiння у сферi водного господарства 1787,2 1437,2 926,6 26,4 350,0           1787,2
5001020 0482 Прикладнi розробки у сферi розвитку водного господарства 704,3 704,3                 704,3
5001030 0530 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi екологiчного оздоровлення водних ресурсiв 50,0 50,0                 50,0
5001040 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв у сферi водного господарства 378,4 378,4 275,9     830,0 800,0 191,0 157,0 30,0 1208,4
5001050 0421 Експлуатацiя загальнодержавних i мiжгосподарських державних мелiоративних систем 279338,1 274227,1 103610,3 104786,0 5111,0 108770,3 101992,0 7639,7 32164,7 6778,3 388108,4
5001060 0511 Ведення державного монiторингу поверхневих вод, водного кадастру, парпортизацiя, управлiння водними ресурсами 4826,0 4526,0     300,0           4826,0
5001070 0511 Захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв i сiльськогосподарських угiдь 32042,2 32042,2                 32042,2
5001080 0511 Комплексний протипаводковий захист в басейнi р. Тиса у Закарпатськiй областi 14000,0 14000,0                 14000,0
5100000   Державний комiтет України по земельних ресурсах 110519,2 107519,2 49810,0 200,0 3000,0 207480,0 63440,0   500,0 144040,0 317999,2
5101000   Апарат Державного комiтету України по земельних ресурсах 110519,2 107519,2 49810,0 200,0 3000,0 207480,0 63440,0   500,0 144040,0 317999,2
5101010 0421 Керiвництво та управлiння у сферi земельних ресурсiв 71058,6 69558,6 49810,0 200,0 1500,0 10200,0 7440,0   500,0 2760,0 81258,6
5101020 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв Держкомзему 19,6 19,6                 19,6
5101030 0421 Проведення земельної реформи 35641,0 34141,0     1500,0           35641,0
5101040 0511 Створення протиерозiйних гiдротехнiчних споруд та рекультивацiя порушених земель 3800,0 3800,0                 3800,0
5101600 0421 Видача державних актiв на право приватної власностi на землю та їх реєстрацiя           197280,0 56000,0     141280,0 197280,0
5120000   Державний комiтет України з державного матерiального резерву 21483,3 13147,5 5283,6 2616,6 8335,8 315993,8 75170,0 2701,3 2492,5 240823,8 337477,1
5121000   Апарат Державного комiтету з державного матерiального резерву 21483,3 13147,5 5283,6 2616,6 8335,8 315993,8 75170,0 2701,3 2492,5 240823,8 337477,1
5121010 0220 Керiвництво та управлiння у сферi державного матерiального резерву 3447,2 3411,4 1280,4 135,6 35,8           3447,2
5121020 0220 Обслуговування державного матерiального резерву органiзацiями Державного комiтету України з державного матерiального резерву 8036,1 8036,1 4003,2 2481,0   20492,2 17210,1 2701,3 2492,5 3282,1 28528,3
5121030 0220 Вiдшкодування пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цiнностей матерiального резерву           10451,6 10451,6       10451,6
5121040 0220 Накопичення (прирiст) та зберiгання матерiальних цiнностей державного матерiального резерву 10000,0 1700,0     8300,0 285050,0 47508,3     237541,7 295050,0
5160000   Державна митна служба України 419205,9 386665,4 200358,9 10357,7 32540,5 1013,0 705,1 85,0   307,9 420218,9
5161000   Апарат Державної митної служби України 419205,9 386665,4 200358,9 10357,7 32540,5 1013,0 705,1 85,0   307,9 420218,9
5161010 0112 Керiвництво та управлiння у сферi митної справи 330684,1 325913,6 194919,1 9595,6 4770,5 280,0 187,1     92,9 330964,1
5161020 0112 Розбудова та модернiзацiя об'єктiв митної системи 71800,0 45300,0     26500,0           71800,0
5161030 0942 Пiдготовка кадрiв для митної служби 10085,2 8855,2 4580,8 644,4 1230,0 733,0 518,0 85,0   215,0 10818,2
5161040 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв державної митної служби 1636,6 1596,6 859,0 117,7 40,0           1636,6
5161050 0150 Прикладнi дослiдження i розробки у сферi митної служби 5000,0 5000,0                 5000,0
5270000   Державний комiтет ядерного регулювання України 4369,9 4201,0 2110,8 91,0 168,9           4369,9
5271000   Апарат Державного комiтету ядерного регулювання України 4369,9 4201,0 2110,8 91,0 168,9           4369,9
5271010 0434 Керiвництво та управлiння у сферi ядерного регулювання 3563,9 3395,0 2110,8 91,0 168,9           3563,9
5271020 0530 Прикладнi дослiдження у сферi ядерного регулювання 785,1 785,1                 785,1
5271030 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв п'ятої - сьомої категорiй у сферi ядерного регулювання 20,9 20,9                 20,9
5300000   Державний комiтет України з будiвництва та архiтектури 20200,6 11026,0 2461,5 289,2 9174,6 2426,6 2232,9 661,5 91,9 193,7 22627,2
5301000   Апарат Державного комiтету України з будiвництва та архiтектури 19810,8 10636,2 2411,0 277,2 9174,6 2426,6 2232,9 661,5 91,9 193,7 22237,4
5301010 0443 Керiвництво та управлiння у сферi будiвництва та архiтектури 1826,2 1806,2 1044,6 20,0 20,0           1826,2
5301020 0484 Прикладнi розробки у сферi будiвництва 957,5 957,5                 957,5
5301040 0484 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi будiвництва 116,8 116,8                 116,8
5301050 0484 Науковi розробки iз стандартизацiї у сферi будiвництва 500,1 500,1                 500,1
5301060 0824 Фiнансова пiдтримка творчих спiлок у сферi архiтектури 20,0 20,0                 20,0
5301070 0825 Функцiонування Державної науково-технiчної бiблiотеки 276,9 271,9 101,6 36,3 5,0 60,0 58,4 30,0 0,5 1,6 336,9
5301080 0827 Збереження архiтектурної спадщини в заповiдниках 2711,6 2362,0 1264,8 220,9 349,6 2366,6 2174,5 631,5 91,4 192,1 5078,2
5301090 0829 Паспортизацiя, iнвентаризацiя та реставрацiя пам'яток архiтектури 9500,0 700,0     8800,0           9500,0
5301100 0443 Розробка схем та проектних рiшень масового застосування 856,7 856,7                 856,7
5301110 0484 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi розвитку нових будiвельних матерiалiв та виробiв 145,0 145,0                 145,0
5301120 0829 Пошук i впорядкування поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй 2900,0 2900,0                 2900,0
5302000   Комiтет iз Державної премiї України у галузi архiтектури 389,8 389,8 50,5 12,0             389,8
5302010 0829 Присудження Державної премiї в галузi архiтектури 89,8 89,8 50,5 12,0             89,8
5302020 0829 Вiдзначення Державною премiєю в галузi архiтектури 300,0 300,0                 300,0
5310000   Державний комiтет України з питань житлово-комунального господарства 4799,9 3799,9 1044,3 47,6 1000,0 237,8 208,8 96,1 1,8 29,0 5037,7
5311000   Апарат Державного комiтету України з питань житлово-комунального господарства 4799,9 3799,9 1044,3 47,6 1000,0 237,8 208,8 96,1 1,8 29,0 5037,7
5311010 0610 Керiвництво та управлiння у сферi житлово-комунального господарства 2820,5 1820,5 977,2 40,0 1000,0           2820,5
5311020 0630 Прикладнi розробки у сферi житлової полiтики 1098,0 1098,0                 1098,0
5311030 0630 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку житлово-комунального господарства 313,2 313,2                 313,2
5311040 0620 Державний насiннєвий контроль у сферi зеленого будiвництва та квiтникарства 48,3 48,3 30,8 5,9   212,8 183,8 83,6 1,3 29,0 261,1
5311050 0520 Збереження природно-заповiдного фонду у Сирецькому дендрологiчному парку 59,8 59,8 36,3 1,7   25,0 25,0 12,5 0,5   84,8
5311060 0630 Науковi розробки iз стандартизацiї у сферi житлової полiтики 260,1 260,1                 260,1
5311070 0630 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi розвитку житлово-комунального господарства 200,0 200,0                 200,0
5320000   Державний комiтет України у справах нацiональностей та мiграцiї 48308,7 7703,3 787,7 162,1 40605,4           48308,7
5321000   Апарат Державного комiтету України у справах нацiональностей та мiграцiї 48308,7 7703,3 787,7 162,1 40605,4           48308,7
5321010 0380 Керiвництво та управлiння у сферi нацiональностей та мiграцiї 912,0 912,0 589,7 37,1             912,0
5321020 1070 Надання допомоги бiженцям 2600,0 794,6 198,0 125,0 1805,4           2600,0
5321030 0829 Заходи щодо вiдтворення культури нацiональних меншин та встановлення культурних зв'язкiв з українською дiаспорою 1196,7 1196,7                 1196,7
5321040 1070 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осiб iнших нацiональностей, якi були депортованi з територiї України 43000,0 4200,0     38800,0           43000,0
5321050 0829 Фiнансова пiдтримка Української Всесвiтньої Координацiйної Ради 600,0 600,0                 600,0
5340000   Державний комiтет у справах охорони державного кордону України 455468,4 421242,4 242502,1 26350,0 34226,0 8035,2 7891,5 130,0 847,7 143,7 463503,6
5341000   Апарат Державного комiтету у справах охорони державного кордону України 437795,4 403569,4 229565,1 26350,0 34226,0 8035,2 7891,5 130,0 847,7 143,7 445830,6
5341010 0310 Керiвництво та управлiння у сферi охорони державного кордону України 8995,7 8995,7 8180,7               8995,7
5341020 0310 Забезпечення особового складу Прикордонних вiйськ України 312669,3 312669,3 205123,4 26350,0   3353,2 3353,2 130,0 847,7   316022,5
5341030 0310 Охорона державного кордону 61921,0 56721,0     5200,0 4682,0 4538,3     143,7 66603,0
5341040 0310 Участь у виконаннi заходiв з делiмiтацiї та демаркацiї державного кордону України 2506,4 2506,4                 2506,4
5341060 0942 Пiдготовка кадрiв та пiдвищення квалiфiкацiї Нацiональною академiєю Прикордонних вiйськ України 17677,0 17677,0 16261,0               17677,0
5341070 1062 Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України 29026,0       29026,0           29026,0
5341080 0310 Створення автоматизованої iнформацiйної системи перетину державного кордону України i банку даних мiжвiдомчого користування 5000,0 5000,0                 5000,0
5342000   Розвiдувальний орган Державного комiтету у справах охорони державного кордону 17673,0 17673,0 12937,0               17673,0
5342010 0310 Функцiонування розвiдувального органу 17673,0 17673,0 12937,0               17673,0
5360000   Державний комiтет України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики 20684,4 20634,4 2716,8 150,0 50,0           20684,4
5361000   Апарат Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики 20684,4 20634,4 2716,8 150,0 50,0           20684,4
5361010 0411 Керiвництво та управлiння у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики 4813,0 4813,0 2716,8 150,0             4813,0
5361020 0481 Прикладнi розробки у сферi стандартизацiї, сертифiкацiї та метрологiї 1107,4 1107,4                 1107,4
5361030 0481 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi стандартизацiї продукцiї i послуг 300,0 300,0                 300,0
5361040 0481 Науковi програми у сферi стандартизацiї, сертифiкацiї i еталонної бази 4500,0 4500,0                 4500,0
5361050 0487 Збереження та функцiонування нацiональної еталонної бази 500,0 500,0                 500,0
5361060 0473 Створення служби єдиного часу 800,0 800,0                 800,0
5361070 0411 Державний нагляд за додержанням стандартiв та державний метрологiчний нагляд 2164,0 2164,0                 2164,0
5361080 0411 Гармонiзацiя нацiональних стандартiв з мiжнародними та європейськими 4500,0 4500,0                 4500,0
5361090 0411 Виробництво та розповсюдження соцiальної рекламної iнформацiї про шкоду тютюнопалiння та вживання алкогольних напоїв 2000,0 1950,0     50,0           2000,0
5380000   Державна туристична адмiнiстрацiя України 15169,7 14732,2 728,8 36,7 437,5           15169,7
5381000   Апарат Державної туристичної адмiнiстрацiї України 15169,7 14732,2 728,8 36,7 437,5           15169,7
5381010 0472 Керiвництво та управлiння у сферi туризму 1477,3 1078,9 624,6 16,7 398,4           1477,3
5381020 0472 Фiнансова пiдтримка розвитку туризму в Українi 13063,7 13063,7                 13063,7
5381030 0840 Прикладнi розробки у сферi туризму 328,7 289,6 104,2 20,0 39,1           328,7
5381040 0472 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку туризму 300,0 300,0                 300,0
5420000   Державний комiтет України з питань фiзичної культури i спорту 129837,0 107259,9 21107,2 2705,8 22577,1 11119,7 8658,7 2436,1 1035,9 2461,0 140956,7
5421000   Апарат Державного комiтету України з питань фiзичної культури i спорту 38927,3 24341,2 10399,2 2696,5 14586,1 11119,7 8658,7 2436,1 1035,9 2461,0 50047,0
5421010 0810 Керiвництво та управлiння у сферi фiзичної культури i спорту 1103,9 1090,9 673,9 66,6 13,0           1103,9
5421020 0941 Пiдготовка кадрiв для сфери спорту вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 2899,3 2899,3 1486,8 338,8   377,9 329,9 38,0 63,0 48,0 3277,2
5421030 0942 Пiдготовка кадрiв для сфери спорту вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 14392,4 14392,4 7393,2 2266,1   10741,8 8328,8 2398,1 972,9 2413,0 25134,2
5421040 0990 Методичне забезпечення дiяльностi навчальних закладiв у сферi спорту 80,0 80,0 46,5               80,0
5421050 0826 Функцiонування музею спортивної слави України 80,0 76,9 18,3   3,1           80,0
5421090 0810 Забезпечення пiдготовки спортсменiв вищих категорiй 1575,6 1555,6 434,1 25,0 20,0           1575,6
5421100 0810 Розвиток матерiально-технiчної бази спорту вищих досягнень 16000,0 1450,0     14550,0           16000,0
  в тому числi реконструкцiя стадiону в м. Вiнниця 2000,0       2000,0           2000,0
5421110 0840 Прикладнi розробки у сферi розвитку окремих видiв спорту та методики пiдготовки спортсменiв 508,1 508,1 346,4               508,1
5421120 0810 Розвиток авiацiйних видiв спорту 2288,0 2288,0                 2288,0
5422000   Управлiння "Укрспортзабезпечення" 76869,9 70853,9 9007,4 4,3 6016,0           76869,9
5422020 0810 Органiзацiйне та фiнансове забезпечення спорту вищих досягнень 43939,9 37923,9 9007,4 4,3 6016,0           43939,9
5422030 0810 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 30000,0 30000,0                 30000,0
5422050 0810 Проведення заходiв з неолiмпiйських видiв спорту i масових заходiв з фiзичної культури 2930,0 2930,0                 2930,0
5423000   Нацiональний комiтет спорту iнвалiдiв України 13389,8 11414,8 1700,6 5,0 1975,0           13389,8
5423020 0810 Фiзкультурно-спортивна реабiлiтацiя та спорт iнвалiдiв 9494,8 9414,8 1700,6 5,0 80,0           9494,8
5423040 0810 Фiнансова пiдтримка параолiмпiйського руху в Українi 3895,0 2000,0     1895,0           3895,0
5424000   Профспiлково-спортивне товариство "Україна" 650,0 650,0                 650,0
5424020 0810 Фiзкультурно-спортивна пiдготовка дiтей та молодi 650,0 650,0                 650,0
5450000   Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України 81382,0 79982,0 13448,2 606,5 1400,0 25731,9 21893,8 7501,9 1228,9 3838,1 107113,9
5451000   Апарат Державного комiтету зв'язку та iнформатизацiї України 68327,6 66927,6 6288,0 474,0 1400,0 20931,9 17987,8 6781,9 1202,3 2944,1 89259,5
5451010 0460 Керiвництво та управлiння у сферi зв'язку та iнформатизацiї 2683,5 2683,5 1668,0 79,0             2683,5
5451030 0150 Прикладнi дослiдження у сферi сучасних iнформацiйних систем та зв'язку 839,0 839,0                 839,0
5451050 0486 Проведення наукових виставок i конференцiй у сферi зв'язку та iнформатизацiї 100,0 100,0                 100,0
5451060 0941 Пiдготовка кадрiв для сфери зв'язку та iнформатизацiї вищими навчальними закладами I та II рiвнiв акредитацiї 2413,5 2413,5 1588,4 74,4   2555,0 2424,5 660,5 439,7 130,5 4968,5
5451070 0942 Пiдготовка кадрiв для сфери зв'язку та iнформатизацiї вищими навчальними закладами III та IV рiвнiв акредитацiї 5478,1 5478,1 3031,6 320,6   18376,9 15563,3 6121,4 762,6 2813,6 23855,0
5451100 0460 Спецоб'єкти 1714,2 1714,2                 1714,2
5451110 0460 Забезпечення ефективного використання радiочастотного ресурсу 9000,0 7600,0     1400,0           9000,0
5451120 0473 Нацiональна програма iнформатизацiї 8600,0 8600,0                 8600,0
  в тому числi забезпечення антивiрусного захисту державних iнформацiйних ресурсiв 3500,0 3500,0                          3500,0 
5451130 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв п'ятої - сьомої категорiй у сферi зв'язку та iнформатизацiї 30,0 30,0                 30,0
5451150 0831 Трансляцiя телерадiопрограм, вироблених для державних потреб 37369,3 37369,3                 37369,3
5451160 0486 Розробка найважливiших новiтнiх технологiй у сферi зв'язку та iнформатизацiї 100,0 100,0                 100,0
5452000   Головне управлiння Державної фельд'єгерської служби України 13054,4 13054,4 7160,2 132,5   4800,0 3906,0 720,0 26,6 894,0 17854,4
5452010 0113 Доставка дипломатичної кореспонденцiї за кордон i в Україну 3200,0 3200,0                 3200,0
5452020 0460 Доставка спецiальної службової кореспонденцiї органам державної влади 9854,4 9854,4 7160,2 132,5   4800,0 3906,0 720,0 26,6 894,0 14654,4
5480000   Державний комiтет України з нагляду за охороною працi 36585,9 32444,9 17720,7 647,6 4141,0           36585,9
5481000   Апарат Державного комiтету України з нагляду за охороною працi 36585,9 32444,9 17720,7 647,6 4141,0           36585,9
5481010 0412 Керiвництво та управлiння у сферi нагляду за охороною працi 36203,4 32062,4 17720,7 647,6 4141,0           36203,4
5481030 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв у сферi охорони працi та наглядової дiяльностi 62,5 62,5                 62,5
5481040 0481 Прикладнi розробки у сферi охорони працi 320,0 320,0                 320,0
5500000   Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 4652,5 3932,5 2471,1   720,0           4652,5
5501000   Апарат Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 4652,5 3932,5 2471,1   720,0           4652,5
5501010 0112 Керiвництво та управлiння у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг 4652,5 3932,5 2471,1   720,0           4652,5
5960000   Головне управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони України 77183,5 75183,5 40421,4 2415,5 2000,0 1900,0 1900,0 113,6 123,0   79083,5
5961000   Головне управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони України 77183,5 75183,5 40421,4 2415,5 2000,0 1900,0 1900,0 113,6 123,0   79083,5
5961010 0260 Розвiдувальна дiяльнiсть у сферi вiйськової оборони 77183,5 75183,5 40421,4 2415,5 2000,0 1900,0 1900,0 113,6 123,0   79083,5
5980000   Вища рада юстицiї 2776,0 2706,0 1012,4 90,0 70,0           2776,0
5981000   Апарат Вищої ради юстицiї 2776,0 2706,0 1012,4 90,0 70,0           2776,0
5981010 0330 Формування суддiвського корпусу та контроль за його дiяльнiстю 2776,0 2706,0 1012,4 90,0 70,0           2776,0
5990000   Секретарiат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 6191,2 4191,2 2082,7 60,0 2000,0           6191,2
5991000   Секретарiат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 6191,2 4191,2 2082,7 60,0 2000,0           6191,2
5991010 0111 Парламентський контроль за додержанням конституцiйних прав i свобод людини 6191,2 4191,2 2082,7 60,0 2000,0           6191,2
6010000   Антимонопольний комiтет України 20962,3 12381,6 6026,3 386,5 8580,7 1823,6 856,5 4,5 3,0 967,1 22785,9
6011000   Апарат Антимонопольного комiтету України 20962,3 12381,6 6026,3 386,5 8580,7 1823,6 856,5 4,5 3,0 967,1 22785,9
6011010 0411 Керiвництво та управлiння у сферi конкурентної полiтики, контроль за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї 20443,8 11907,1 5909,4 386,5 8536,7 1803,6 836,5   3,0 967,1 22247,4
6011020 0481 Прикладнi розробки у сферi конкурентної полiтики та права 518,5 474,5 116,9   44,0 20,0 20,0 4,5     538,5
6020000   Вища атестацiйна комiсiя України 854,6 854,6 523,1 25,4             854,6
6021000   Апарат Вищої атестацiйної комiсiї України 854,6 854,6 523,1 25,4             854,6
6021010 0990 Керiвництво та управлiння у сферi атестацiї наукових та науково-педагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї, присудження наукових ступенiв 675,0 675,0 421,2 25,4             675,0
6021020 0990 Державна атестацiя наукових i науково-педагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї 179,6 179,6 101,9               179,6
6070000   Державний департамент України з питань виконання покарань 452756,8 440504,8 265205,0 48107,3 12252,0 111956,5 110363,8 1378,0 11126,3 1592,7 564713,3
6071000   Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 452756,8 440504,8 265205,0 48107,3 12252,0 111956,5 110363,8 1378,0 11126,3 1592,7 564713,3
6071010 0340 Керiвництво та управлiння у сферi виконання покарань 26042,5 25387,5 18973,8 783,7 655,0           26042,5
6071020 0340 Утримання спецконтингенту в установах кримiнально-виконавчої системи 119439,8 118942,7 4455,0 33719,6 497,1 89474,7 87934,8   11003,0 1539,9 208914,5
6071030 0340 Здiйснення виконання покарань 260934,6 260265,7 226057,9 9108,1 668,9 1583,3 1537,5 897,5   45,8 262517,9
6071040 0734 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортних закладiв Державного департаменту України з питань виконання покарань 302,6 302,6 36,0 26,6   299,1 292,1 55,0 67,8 7,0 601,7
6071060 0340 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримiнально-виконавчої системи 32926,3 32836,3 15682,3 4469,3 90,0 1622,6 1622,6 425,5 55,5   34548,9
6071070 0340 Створення установ виконання покарань для засуджених на довiчне ув'язнення та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартiв 3551,0 50,0     3501,0           3551,0
6071080 1062 Будiвництво (придбання) житла для осiб рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи 6840,0       6840,0           6840,0
6071600 0763 Заходи з подолання епiдемiї туберкульозу та СНIДу в установах кримiнально-виконавчої системи 2720,0 2720,0       18976,8 18976,8       21696,8
6110000   Державний комiтет архiвiв України 3901,3 3182,9 1949,6 124,0 718,4 778,5 705,0 201,8 73,1 73,5 4679,8
6111000   Апарат Державного комiтету архiвiв України 3901,3 3182,9 1949,6 124,0 718,4 778,5 705,0 201,8 73,1 73,5 4679,8
6111010 0133 Керiвництво та управлiння у сферi архiвної справи 579,7 579,7 311,7 9,6             579,7
6111020 0150 Прикладнi розробки у сферi архiвної справи 415,7 415,7 242,1     10,0 5,0 3,6   5,0 425,7
6111030 0133 Архiвна справа 2905,9 2187,5 1395,8 114,4 718,4 768,5 700,0 198,2 73,1 68,5 3674,4
6120000   Головне управлiння державної служби України 6074,8 6062,8 1019,3 42,3 12,0 1086,0 756,0   150,0 330,0 7160,8
6121000   Апарат Головного управлiння державної служби України 6074,8 6062,8 1019,3 42,3 12,0 1086,0 756,0   150,0 330,0 7160,8
6121010 0131 Керiвництво та функцiональне управлiння у сферi державної служби 2036,5 2024,5 1019,3 42,3 12,0 1086,0 756,0   150,0 330,0 3122,5
6121020 0150 Науковi розробки у сферi розвитку державної служби 1795,0 1795,0                 1795,0
6121030 0950 Пiдготовка магiстрiв державної служби 2243,3 2243,3                 2243,3
6140000   Державна податкова адмiнiстрацiя України 1071246,3 1019151,0 671781,2 26492,4 52095,3 105128,0 88367,0 6343,8 428,1 16761,0 1176374,3
6141000   Апарат Державної податкової адмiнiстрацiї України 1071246,3 1019151,0 671781,2 26492,4 52095,3 105128,0 88367,0 6343,8 428,1 16761,0 1176374,3
6141010 0112 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 1022001,2 992833,9 665173,0 25053,6 29167,3 65928,0 57759,0     8169,0 1087929,2
6141020 0150 Прикладнi розробки у сферi оподаткування, фiнансового права та дiяльностi податкової служби 1496,7 1496,7 561,9 28,2   70,0 70,0 31,5 2,1   1566,7
6141030 0941 Пiдготовка кадрiв для податкової служби вищими навчальними закладами I i II рiвнiв акредитацiї 976,1 956,1 362,8   20,0 700,0 480,0 189,4   220,0 1676,1
6141040 0942 Пiдготовка кадрiв та пiдвищення квалiфiкацiї Академiєю державної податкової служби 21207,2 13707,2 5181,9 1253,6 7500,0 18650,0 14650,0 6000,0 400,0 4000,0 39857,2
6141050 0950 Пiдвищення квалiфiкацiї Центром перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї керiвних кадрiв органiв державної податкової служби 2837,1 1227,1 501,6 157,0 1610,0 600,0 450,0 122,9 26,0 150,0 3437,1
6141060 0950 Перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв податкової служби 4130,0 4130,0                 4130,0
6141080 0112 Створення автоматизованої iнформацiйно-аналiтичної системи податкових органiв 17598,0 4400,0     13198,0           17598,0
6141600 0112 Модернiзацiя податкової служби 1000,0 400,0     600,0 19180,0 14958,0     4222,0 20180,0
6150000   Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 11934,5 10824,5 4424,4 253,6 1110,0           11934,5
6151000   Апарат Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 11934,5 10824,5 4424,4 253,6 1110,0           11934,5
6151010 0411 Керiвництво та управлiння у сферi фондового ринку 9883,5 8773,5 4424,4 253,6 1110,0           9883,5
6151020 0411 Створення Нацiональної депозитарної системи та системи монiторингу фондового ринку 2000,0 2000,0                 2000,0
6151030 0950 Перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з питань фондового ринку та корпоративного управлiння 51,0 51,0                 51,0
6170000   Державна служба експортного контролю 1640,6 1640,6 783,3 22,8             1640,6
6171000   Апарат Державної служби експортного контролю 1640,6 1640,6 783,3 22,8             1640,6
6171010 0411 Керiвництво та управлiння у сферi експортного контролю 1390,8 1390,8 783,3 22,8             1390,8
6171020 0481 Прикладнi розробки у сферi розвитку експортного контролю 249,8 249,8                 249,8
6250000   Державна комiсiя з питань оборонно-промислового комплексу України 721,3 721,3 298,3 16,3             721,3
6251000   Апарат Державної комiсiї з питань оборонно-промислового комплексу України 721,3 721,3 298,3 16,3             721,3
6251010 0260 Керiвництво та управлiння у сферi оборонно-промислового комплексу 721,3 721,3 298,3 16,3             721,3
6370000   Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України 6357,3 5631,8 2493,5 129,5 725,5 27,9 27,9   5,0   6385,2
6371000   Апарат Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України 6357,3 5631,8 2493,5 129,5 725,5 27,9 27,9   5,0   6385,2
6371010 0433 Керiвництво та управлiння у сферi регулювання електроенергетики 6357,3 5631,8 2493,5 129,5 725,5 27,9 27,9   5,0   6385,2
6380000   Нацiональне космiчне агентство України 131660,2 129311,4 22420,1 3799,5 2348,8 7350,0 7193,6 60,0 24,0 156,4 139010,2
6381000   Апарат Нацiонального космiчного агентства України 131660,2 129311,4 22420,1 3799,5 2348,8 7350,0 7193,6 60,0 24,0 156,4 139010,2
6381010 0473 Керiвництво та управлiння у сферi космiчної дiяльностi 2210,2 2210,2 1591,9               2210,2
6381020 0487 Розробки найважливiших новiтнiх технологiй у сферi космiчної галузi 300,0 300,0                 300,0
6381030 0960 Надання позашкiльної освiти Нацiональним центром аерокосмiчної освiти молодi України 1600,0 1434,2 295,2 134,5 165,8 400,0 313,6 10,0 14,0 86,4 2000,0
6381040 0473 Загальнодержавна (Нацiональна) космiчна програма 89500,0 89500,0       6500,0 6500,0       96000,0
6381050 0473 Управлiння та випробування космiчних засобiв 32001,1 31671,1 20533,0 3665,0 330,0 450,0 380,0 50,0 10,0 70,0 32451,1
6381060 0473 Функцiонування i розвиток нацiональної системи сейсмiчних спостережень 2000,0 2000,0                 2000,0
6381070 0460 Експлуатацiя супутникових систем зв'язку та телерадiомовлення 1200,0 1200,0                 1200,0
6381080 0487 Прикладнi розробки у сферi космiчної галузi 495,9 495,9                 495,9
6381090 0487 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi космiчної галузi 500,0 500,0                 500,0
6381100 1062 Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Нацiонального космiчного агентства 1853,0       1853,0           1853,0
6440000   Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення 2582,6 2482,6 1390,6 50,0 100,0           2582,6
6441000   Апарат Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення 2582,6 2482,6 1390,6 50,0 100,0           2582,6
6441010 0831 Керiвництво та управлiння здiйсненням контролю у сферi телебачення i радiомовлення 2550,0 2450,0 1390,6 50,0 100,0           2550,0
6441020 0831 Розвиток вiтчизняного телебачення та радiомовлення 32,6 32,6                 32,6
6510000   Рахункова палата 20346,2 10618,2 5376,9 748,3 9728,0           20346,2
6511000   Апарат Рахункової палати 20346,2 10618,2 5376,9 748,3 9728,0           20346,2
6511010 0112 Керiвництво та управлiння у сферi контролю за виконанням державного бюджету 20346,2 10618,2 5376,9 748,3 9728,0           20346,2
6520000   Служба безпеки України 623903,6 604735,3 445644,7 23610,0 19168,3 23838,5 22424,8 2918,7 2469,6 1413,7 647742,1
6521000   Центральне управлiння Служби безпеки України 478518,6 459564,6 344909,4 17600,0 18954,0 19558,5 18144,8 2918,7 1849,6 1413,7 498077,1
6521010 0350 Забезпечення заходiв у сферi безпеки держави та функцiонування органiв системи Служби безпеки України 399969,6 399969,6 318830,0 15000,0   1818,5 1139,4 197,9 90,1 679,1 401788,1
6521020 0350 Централiзоване матерiально-технiчне забезпечення оперативно-службової дiяльностi у сферi безпеки держави 14500,0 14500,0                 14500,0
6521030 0370 Наукова дiяльнiсть у сферi забезпечення державної безпеки, дослiдження та розробки спецiальної технiки 175,0 175,0                 175,0
6521040 0113 Забезпечення перебування за кордоном працiвникiв органiв державної влади 1300,0 1300,0                 1300,0
6521050 0734 Фiнансова пiдтримка санаторно-курортних закладiв Служби безпеки України 6000,0 6000,0 3650,0 800,0   17460,0 16725,4 2720,8 1759,5 734,6 23460,0
6521070 0942 Пiдготовка та перепiдготовка кадрiв Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рiвнiв акредитацiї 21320,0 21320,0 14929,4 900,0   30,0 30,0       21350,0
6521080 0721 Медичне обслуговування особового складу Служби безпеки України 12550,0 12550,0 7500,0 900,0   250,0 250,0       12800,0
6521090 0910 Утримання закладiв дошкiльної освiти Служби безпеки України 850,0 850,0                 850,0
6521100 1062 Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Служби безпеки України 18954,0       18954,0           18954,0
6521200 0350 Забезпечення заходiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю та корупцiєю Служби безпеки України 2900,0 2900,0                 2900,0
6522000   Головне управлiння розвiдки Служби безпеки України 27985,0 27985,0 19829,1 790,0             27985,0
6522010 0350 Розвiдувальна дiяльнiсть у сферi безпеки держави та спецiальний захист державних представництв за кордоном 27985,0 27985,0 19829,1 790,0             27985,0
6523000   Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України 106910,0 106910,0 79910,0 5220,0   4280,0 4280,0   620,0   111190,0
6523010 0350 Забезпечення функцiонування державної системи урядового зв'язку 96860,0 96860,0 78410,0 5220,0   4280,0 4280,0   620,0   101140,0
6523020 0350 Захист iнформацiйних ресурсiв держави 8000,0 8000,0                 8000,0
6523030 0350 Роботи по стандартизацiї, сертифiкацiї в галузi криптографiчного та технiчного захисту iнформацiї 150,0 150,0                 150,0
6523040 0942 Пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для галузi спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї вищими навчальними закладами III та IV рiвнiв акредитацiї 1500,0 1500,0 1500,0               1500,0
6523050 0350 Розвиток та модернiзацiя державної системи урядового зв'язку 300,0 300,0                 300,0
6523060 0350 Створення та забезпечення функцiонування Нацiональної системи конфiденцiйного зв'язку 100,0 100,0                 100,0
6524000   Антитерористичний центр Служби безпеки України 10490,0 10275,7 996,2   214,3           10490,0
6524010 0350 Боротьба з тероризмом на територiї України 10490,0 10275,7 996,2   214,3           10490,0
6540000   Нацiональна Академiя наук України 398238,0 386822,1 198346,1 20828,0 11415,9 186379,9 169476,7 40521,9 13227,7 16903,2 584617,9
6541000   Апарат Нацiональної Академiї наук України 398238,0 386822,1 198346,1 20828,0 11415,9 186379,9 169476,7 40521,9 13227,7 16903,2 584617,9
6541020 0150 Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї Нацiональної Академiї наук України 9620,6 9420,6 6434,7 134,0 200,0 1847,5 1337,5 4,8 22,9 510,0 11468,1
6541030 0140 Фундаментальнi дослiдження наукових установ Нацiональної Академiї наук 248507,0 243254,9 147529,8 17300,0 5252,1 151592,4 136906,6 31572,3 10608,6 14685,8 400099,4
6541040 0487 Прикладнi розробки у сферi розвитку галузей економiки 57081,8 52418,8 33213,2 1097,5 4663,0 32267,8 30628,6 8747,0 2551,2 1639,2 89349,6
6541050 0487 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини державних цiльових програм у сферi розвитку галузей економiки 13999,0 13939,0 1780,0 337,5 60,0           13999,0
6541060 0150 Фiнансова пiдтримка технiчного забезпечення Нацiональної Академiї наук України 33969,2 33869,2 1800,0 37,5 100,0           33969,2
6541080 0942 Пiдготовка кадрiв фiзико-технiчного напряму вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї 1242,4 1232,1 182,6 18,0 10,3 55,7 51,3 17,0   4,4 1298,1
6541090 0990 Методичне забезпечення викладення народознавства та української мови як iноземної Мiжнародною школою українiстики 85,2 85,2 49,8 1,2   29,0 27,0 7,0   2,0 114,2
6541100 0731 Медичне обслуговування працiвникiв Нацiональної Академiї наук України 6336,7 5736,7 2027,5 521,6 600,0 272,5 210,7 93,8 5,0 61,8 6609,2
6541130 0150 Фiнансова пiдтримка розвитку iнфраструктури Нацiональної Академiї наук України 13396,1 12865,6 1728,5 995,7 530,5 315,0 315,0 80,0 40,0   13711,1
6541140 0530 Здiйснення науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт МНТЦ "Укриття" 8000,0 8000,0 3600,0 385,0             8000,0
6541150 0484 Розробка технологiй дегазацiї вугiльних пластiв з метою використання метану 6000,0 6000,0                 6000,0
6600000   Управлiння державної охорони України 49538,6 46529,8 35269,0 746,3 3008,8 1000,0 500,0     500,0 50538,6
6601000   Управлiння державної охорони України 49538,6 46529,8 35269,0 746,3 3008,8 1000,0 500,0     500,0 50538,6
6601020 0350 Державна охорона органiв державної влади та посадових осiб 48280,6 46529,8 35269,0 746,3 1750,8 1000,0 500,0     500,0 49280,6
6601030 1062 Будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв Управлiння державної охорони України 1258,0       1258,0           1258,0
6610000   Фонд державного майна України 24924,6 24924,6 17197,1 501,0   73095,3 62200,6 4186,2 2443,5 10894,7 98019,9
6611000   Апарат Фонду державного майна України 24924,6 24924,6 17197,1 501,0   73095,3 62200,6 4186,2 2443,5 10894,7 98019,9
6611010 0411 Керiвництво та управлiння у сферi державного майна 24924,6 24924,6 17197,1 501,0   776,7 776,7   776,7   25701,3
6611020 0411 Заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна           72318,6 61423,9 4186,2 1666,8 10894,7 72318,6
6730000   Центральна виборча комiсiя 9266,7 8766,7 1896,8 39,0 500,0           9266,7
6731000   Апарат Центральної виборчої комiсiї 9266,7 8766,7 1896,8 39,0 500,0           9266,7
6731010 0160 Керiвництво та управлiння у сферi проведення виборiв та референдумiв 4766,7 4266,7 1896,8 39,0 500,0           4766,7
6731020 0160 Проведення виборiв народних депутатiв України 4500,0 4500,0                 4500,0
7710000   Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим 12264,6 12012,6 7406,6 527,8 252,0 58,0 58,0   21,7   12322,6
7711000   Апарат Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим 12264,6 12012,6 7406,6 527,8 252,0 58,0 58,0   21,7   12322,6
7711010 0111 Здiйснення виконавчої влади в Автономнiй Республiцi Крим 12264,6 12012,6 7406,6 527,8 252,0 58,0 58,0   21,7   12322,6
7720000   Вiнницька обласна державна адмiнiстрацiя 28916,9 28604,9 17562,7 1080,0 312,0 904,9 706,9 127,9 115,8 198,0 29821,8
7721000   Апарат Вiнницької обласної державної адмiнiстрацiї 28916,9 28604,9 17562,7 1080,0 312,0 904,9 706,9 127,9 115,8 198,0 29821,8
7721010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Вiнницькiй областi 28916,9 28604,9 17562,7 1080,0 312,0 904,9 706,9 127,9 115,8 198,0 29821,8
7730000   Волинська обласна державна адмiнiстрацiя 17218,7 16946,7 10338,4 691,1 272,0 655,6 580,8 161,5 72,2 74,8 17874,3
7731000   Апарат Волинської обласної державної адмiнiстрацiї 17218,7 16946,7 10338,4 691,1 272,0 655,6 580,8 161,5 72,2 74,8 17874,3
7731010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Волинськiй областi 17218,7 16946,7 10338,4 691,1 272,0 655,6 580,8 161,5 72,2 74,8 17874,3
7740000   Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 25758,4 25608,4 15525,0 1566,3 150,0 1844,5 1652,5 294,6 260,6 192,0 27602,9
7741000   Апарат Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї 25758,4 25608,4 15525,0 1566,3 150,0 1844,5 1652,5 294,6 260,6 192,0 27602,9
7741010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Днiпропетровськiй областi 25758,4 25608,4 15525,0 1566,3 150,0 1844,5 1652,5 294,6 260,6 192,0 27602,9
7750000   Донецька обласна державна адмiнiстрацiя 22199,0 21979,0 13228,4 1280,3 220,0 767,9 545,0 21,9 65,2 222,9 22966,9
7751000   Апарат Донецької обласної державної адмiнiстрацiї 22199,0 21979,0 13228,4 1280,3 220,0 767,9 545,0 21,9 65,2 222,9 22966,9
7751010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Донецькiй областi 22199,0 21979,0 13228,4 1280,3 220,0 767,9 545,0 21,9 65,2 222,9 22966,9
7760000   Житомирська обласна державна адмiнiстрацiя 23132,1 22891,5 13964,6 930,0 240,6 577,7 501,7 148,3 10,4 76,0 23709,8
7761000   Апарат Житомирської обласної державної адмiнiстрацiї 23132,1 22891,5 13964,6 930,0 240,6 577,7 501,7 148,3 10,4 76,0 23709,8
7761010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Житомирськiй областi 23132,1 22891,5 13964,6 930,0 240,6 577,7 501,7 148,3 10,4 76,0 23709,8
7770000   Закарпатська обласна державна адмiнiстрацiя 17834,8 17733,3 10714,1 898,9 101,5 1023,4 911,0 180,9 144,2 112,4 18858,2
7771000   Апарат Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 17834,8 17733,3 10714,1 898,9 101,5 1023,4 911,0 180,9 144,2 112,4 18858,2
7771010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Закарпатськiй областi 17834,8 17733,3 10714,1 898,9 101,5 1023,4 911,0 180,9 144,2 112,4 18858,2
7780000   Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя 20752,1 20702,1 12473,2 737,6 50,0 1282,9 1046,7 202,8 177,0 236,2 22035,0
7781000   Апарат Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї 20752,1 20702,1 12473,2 737,6 50,0 1282,9 1046,7 202,8 177,0 236,2 22035,0
7781010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Запорiзькiй областi 20752,1 20702,1 12473,2 737,6 50,0 1282,9 1046,7 202,8 177,0 236,2 22035,0
7790000   Iвано-Франкiвська обласна державна адмiнiстрацiя 19124,0 18902,0 11508,4 1118,5 222,0 1064,9 947,7 240,5 54,7 117,2 20188,9
7791000   Апарат Iвано-Франкiвської обласної державної адмiнiстрацiї 19124,0 18902,0 11508,4 1118,5 222,0 1064,9 947,7 240,5 54,7 117,2 20188,9
7791010 0111 Здiйснення виконавчої влади в Iвано-Франкiвськiй областi 19124,0 18902,0 11508,4 1118,5 222,0 1064,9 947,7 240,5 54,7 117,2 20188,9
7800000   Київська обласна державна адмiнiстрацiя 26481,8 26259,8 16014,1 1065,1 222,0 859,0 749,0 199,7 49,5 110,0 27340,8
7801000   Апарат Київської обласної державної адмiнiстрацiї 26481,8 26259,8 16014,1 1065,1 222,0 859,0 749,0 199,7 49,5 110,0 27340,8
7801010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Київськiй областi 26481,8 26259,8 16014,1 1065,1 222,0 859,0 749,0 199,7 49,5 110,0 27340,8
7810000   Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя 20666,8 20494,8 12384,8 870,0 172,0 830,7 664,3 146,6 39,6 166,4 21497,5
7811000   Апарат Кiровоградської обласної державної адмiнiстрацiї 20666,8 20494,8 12384,8 870,0 172,0 830,7 664,3 146,6 39,6 166,4 21497,5
7811010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Кiровоградськiй областi 20666,8 20494,8 12384,8 870,0 172,0 830,7 664,3 146,6 39,6 166,4 21497,5
7820000   Луганська обласна державна адмiнiстрацiя 20767,2 20692,6 12469,4 1402,5 74,6 699,6 495,4 156,5 24,7 204,2 21466,8
7821000   Апарат Луганської обласної державної адмiнiстрацiї 20767,2 20692,6 12469,4 1402,5 74,6 699,6 495,4 156,5 24,7 204,2 21466,8
7821010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Луганськiй областi 20767,2 20692,6 12469,4 1402,5 74,6 699,6 495,4 156,5 24,7 204,2 21466,8
7830000   Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя 23529,2 23233,6 14211,1 818,8 295,6 792,0 642,3 174,6 58,5 149,7 24321,2
7831000   Апарат Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї 23529,2 23233,6 14211,1 818,8 295,6 792,0 642,3 174,6 58,5 149,7 24321,2
7831010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Львiвськiй областi 23529,2 23233,6 14211,1 818,8 295,6 792,0 642,3 174,6 58,5 149,7 24321,2
7840000   Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя 18810,9 18579,8 11312,0 864,2 231,1 1178,8 946,9 282,4 73,9 231,9 19989,7
7841000   Апарат Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї 18810,9 18579,8 11312,0 864,2 231,1 1178,8 946,9 282,4 73,9 231,9 19989,7
7841010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Миколаївськiй областi 18810,9 18579,8 11312,0 864,2 231,1 1178,8 946,9 282,4 73,9 231,9 19989,7
7850000   Одеська обласна державна адмiнiстрацiя 27723,1 27533,1 16755,3 1278,7 190,0 1060,7 913,7 238,8 32,0 147,0 28783,8
7851000   Апарат Одеської обласної державної адмiнiстрацiї 27723,1 27533,1 16755,3 1278,7 190,0 1060,7 913,7 238,8 32,0 147,0 28783,8
7851010 0111 Здiйснення виконавчої влади в Одеськiй областi 27723,1 27533,1 16755,3 1278,7 190,0 1060,7 913,7 238,8 32,0 147,0 28783,8
7860000   Полтавська обласна державна адмiнiстрацiя 22569,9 22519,9 13521,9 1140,0 50,0 1271,7 1088,7 240,3 80,1 183,0 23841,6
7861000   Апарат Полтавської обласної державної адмiнiстрацiї 22569,9 22519,9 13521,9 1140,0 50,0 1271,7 1088,7 240,3 80,1 183,0 23841,6
7861010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Полтавськiй областi 22569,9 22519,9 13521,9 1140,0 50,0 1271,7 1088,7 240,3 80,1 183,0 23841,6
7870000   Рiвненська обласна державна адмiнiстрацiя 17022,6 16972,6 10100,0 1175,8 50,0 973,1 857,7 207,2 89,2 115,4 17995,7
7871000   Апарат Рiвненської обласної державної адмiнiстрацiї 17022,6 16972,6 10100,0 1175,8 50,0 973,1 857,7 207,2 89,2 115,4 17995,7
7871010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Рiвненськiй областi 17022,6 16972,6 10100,0 1175,8 50,0 973,1 857,7 207,2 89,2 115,4 17995,7
7880000   Сумська обласна державна адмiнiстрацiя 19690,5 19560,5 11750,8 858,4 130,0 1009,9 870,6 172,7 51,5 139,3 20700,4
7881000   Апарат Сумської обласної державної адмiнiстрацiї 19690,5 19560,5 11750,8 858,4 130,0 1009,9 870,6 172,7 51,5 139,3 20700,4
7881010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Сумськiй областi 19690,5 19560,5 11750,8 858,4 130,0 1009,9 870,6 172,7 51,5 139,3 20700,4
7890000   Тернопiльська обласна державна адмiнiстрацiя 19877,0 19677,0 11865,2 825,0 200,0 602,0 520,0 151,1 22,2 82,0 20479,0
7891000   Апарат Тернопiльської обласної державної адмiнiстрацiї 19877,0 19677,0 11865,2 825,0 200,0 602,0 520,0 151,1 22,2 82,0 20479,0
7891010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Тернопiльськiй областi 19877,0 19677,0 11865,2 825,0 200,0 602,0 520,0 151,1 22,2 82,0 20479,0
7900000   Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя 29013,6 28978,6 17494,9 1255,4 35,0 962,7 877,7 136,2 193,6 85,0 29976,3
7901000   Апарат Харкiвської обласної державної адмiнiстрацiї 29013,6 28978,6 17494,9 1255,4 35,0 962,7 877,7 136,2 193,6 85,0 29976,3
7901010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Харкiвськiй областi 29013,6 28978,6 17494,9 1255,4 35,0 962,7 877,7 136,2 193,6 85,0 29976,3
7910000   Херсонська обласна державна адмiнiстрацiя 17860,6 17660,6 10606,2 877,8 200,0 964,0 819,7 112,8 31,6 144,3 18824,6
7911000   Апарат Херсонської обласної державної адмiнiстрацiї 17860,6 17660,6 10606,2 877,8 200,0 964,0 819,7 112,8 31,6 144,3 18824,6
7911010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Херсонськiй областi 17860,6 17660,6 10606,2 877,8 200,0 964,0 819,7 112,8 31,6 144,3 18824,6
7920000   Хмельницька обласна державна адмiнiстрацiя 21547,0 21267,0 12933,4 880,0 280,0 724,0 536,0   88,0 188,0 22271,0
7921000   Апарат Хмельницької обласної державної адмiнiстрацiї 21547,0 21267,0 12933,4 880,0 280,0 724,0 536,0   88,0 188,0 22271,0
7921010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Хмельницькiй областi 21547,0 21267,0 12933,4 880,0 280,0 724,0 536,0   88,0 188,0 22271,0
7930000   Черкаська обласна державна адмiнiстрацiя 19880,4 19880,4 11892,0 930,0   789,8 635,1 104,7 103,6 154,7 20670,2
7931000   Апарат Черкаської обласної державної адмiнiстрацiї 19880,4 19880,4 11892,0 930,0   789,8 635,1 104,7 103,6 154,7 20670,2
7931010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Черкаськiй областi 19880,4 19880,4 11892,0 930,0   789,8 635,1 104,7 103,6 154,7 20670,2
7940000   Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя 12462,4 12210,4 7356,2 560,0 252,0 614,3 491,9 183,1 15,9 122,4 13076,7
7941000   Апарат Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї 12462,4 12210,4 7356,2 560,0 252,0 614,3 491,9 183,1 15,9 122,4 13076,7
7941010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Чернiвецькiй областi 12462,4 12210,4 7356,2 560,0 252,0 614,3 491,9 183,1 15,9 122,4 13076,7
7950000   Чернiгiвська обласна державна адмiнiстрацiя 20743,1 20526,9 12413,2 955,0 216,2 959,8 766,8 162,7 62,4 193,0 21702,9
7951000   Апарат Чернiгiвської обласної державної адмiнiстрацiї 20743,1 20526,9 12413,2 955,0 216,2 959,8 766,8 162,7 62,4 193,0 21702,9
7951010 0111 Здiйснення виконавчої влади у Чернiгiвськiй областi 20743,1 20526,9 12413,2 955,0 216,2 959,8 766,8 162,7 62,4 193,0 21702,9
7960000   Київська мiська державна адмiнiстрацiя           37812,0         37812,0
7961000   Апарат Київської мiської державної адмiнiстрацiї           37812,0         37812,0
7961600 0620 Модернiзацiя обладнання iндивiдуальних теплових пунктiв та здiйснення енергозберiгаючих заходiв в адмiнiстративних i громадських будiвлях мiста Києва           37812,0         37812,0
7970000   Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя 8245,3 8194,5 4699,4 587,3 50,8 12311,9 1235,5 450,2 30,7 719,2 20557,2
7971000   Апарат Севастопольської мiської державної адмiнiстрацiї 8245,3 8194,5 4699,4 587,3 50,8 12311,9 1235,5 450,2 30,7 719,2 20557,2
7971010 0111 Здiйснення виконавчої влади у мiстi Севастополi 8245,3 8194,5 4699,4 587,3 50,8 1954,7 1235,5 450,2 30,7 719,2 10200,0
7971600 0620 Розширення теплопостачання в мiстi Севастополi           10357,2         10357,2
8680000   Державний комiтет України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва 13816,1 10308,8 2807,9 205,4 3507,3 80385,6 79860,9   95,0 524,7 94201,7
8681000   Апарат Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва 13816,1 10308,8 2807,9 205,4 3507,3 80385,6 79860,9   95,0 524,7 94201,7
8681010 0411 Керiвництво та управлiння у сферi регуляторної полiтики та пiдприємництва 7126,1 6048,8 2807,9 205,4 1077,3 410,0 410,0   95,0   7536,1
8681020 0411 Заходи, пов'язанi з веденням Реєстру суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та Єдиного лiцензiйного реєстру 4690,0 2260,0     2430,0           4690,0
8681030 0490 Заходи по реалiзацiї Нацiональної програми сприяння розвитку малого пiдприємництва в Українi у 2003 роцi 2000,0 2000,0       50000,0 50000,0       52000,0
8681600 0411 Розвиток приватного сектора           29975,6 29450,9     524,7 29975,6
    Всього 40421422,0 37612527,5 9409988,9 1104932,7 3095553,6 11634379,1 8479400,3 1209288,7 311838,4 2161011,9 52055801,1

 

Додаток N 4
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"

Показники
мiжбюджетних трансфертiв (дотацiй вирiвнювання та коштiв, що передаються до державного бюджету) мiж державним та мiсцевими бюджетами на 2003 рiк

<
Код бюджету Назва мiсцевого бюджету адмiнiстративно-територiальної одиницi Мiжбюджетнi трансферти
Дотацiя вирiвнювання з державного бюджету Кошти, що передаються до державного бюджету
Всього (тис. грн.) Норматив щоденного вiдрахування (у вiдсотках вiд обсягу надходжень на територiї Автономної Республiки Крим, областей та мiста Севастополя доходiв державного бюджету, що є джерелом перерахування дотацiй, та коштiв, що передаються з мiсцевих бюджетiв до державного бюджету) Всього (тис. грн.) Норматив щоденного вiдрахування (у вiдсотках вiд розрахункового обсягу доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв)
05202000000 м. Авдiївка     5351,7 37,68
01202000000 м. Алушта     35,5 0,31
12202000000 м. Алчевськ     9818,3 26,44
12203000000 м. Антрацит 10516,1 1,63    
01203000000 м. Армянськ     655,4 7,79
05203000000 м. Артемiвськ 1298,8 0,06    
10202000000 м. Бiла Церква 19801,5 1,41    
06202000000 м. Бердичiв 10295,3 3,09    
08202000000 м. Бердянськ 3005,1 0,23    
07202000000 м. Берегове 1522,9 0,42    
10201000000 м. Березань 3272,2 0,23    
15202000000 м. Бiлгород-Днiстровський 1173,3 0,06    
09202000000 м. Болехiв 4971,4 1,46    
13202000000 м. Борислав 2033,4 0,14    
10203000000 м. Бориспiль     15265,3 50,11
10204000000 м. Бровари     504,5 2,24
12204000000 м. Брянка 8224,4 1,27    
10205000000 м. Василькiв 4111,7 0,29    
23202000000 м. Ватутiне 3401,9 0,84    
04202000000 м. Вiльногiрськ     4414,9 40,48
02201000000 м. Вiнниця     2417,9 2,9
14202000000 м. Вознесенськ 3994,3 0,61    
03202000000 м. Володимир-Волинський 3411,2 0,75    
05204000000 м. Вугледар     3039,8 37,23
18202000000 м. Глухiв 4790,9 0,6    
05205000000 м. Горлiвка 8246,7 0,35    
05206000000 м. Дебальцеве     4807,5 32,15
01204000000 м. Джанкой     1787,9 19,37
05207000000 м. Дзержинськ 6887,8 0,3    
05208000000 м. Димитров 938 0,04    
04203000000 м. Днiпродзержинськ     7199,4 10,81
04201000000 м. Днiпропетровськ     97921 40,69
05209000000 м. Добропiлля     2008,3 10,65
05210000000 м. Докучаєвськ 27,8      
05201000000 м. Донецьк     85604 49,54