ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     1. Пункт 1 статтi 33 Закону України "Про власнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 20, ст. 249).

     2. Частини третю-дев'яту статтi 5 та абзац четвертий частини четвертої статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 276; 1993 р., N 17, ст. 184, N 19, ст. 209; 1995 р., N 14, ст. 90; 1999 р., N 7, ст. 49; 2003 р., N 7, ст. 62; 2004 р., N 13, ст. 181).

     3. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1992 року N 1-92 "Про джерела збiльшення власних оборотних коштiв пiдприємств i органiзацiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 13).

     4. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1992 року N 2-92 "Про режим валютних рахункiв громадян в уповноважених банках України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 14).

     5. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 грудня 1992 року N 4-92 "Про прибутковий податок з доходiв громадян, що перевищують 60000 купонiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 16).

     6. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 грудня 1992 року N 5-92 "Про звiльнення суб'єктiв господарської дiяльностi вiд сплати процентiв за кредити та вiд вiдповiдальностi за прострочення їх погашення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст. 32).

     7. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 1992 року N 9-92 "Про додаткове регулювання орендних вiдносин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст. 53, N 30, ст. 337; 1996 р., N 52, ст. 303).

     8. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 1992 року N 10-92 "Про заходи щодо завершення комерцiалiзацiї пiдприємств i органiзацiй державної торгiвлi, громадського харчування та сфери послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст. 54, N 51, ст. 477).

     9. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 1992 року N 11-92 "Про змiну порядку оплати за користування жилим примiщенням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 7, ст. 55).

     10. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 12-92 "Про податок на прибуток пiдприємств i органiзацiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 76, N 20, ст. 216).

     11. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 15-92 "Про приватизацiю земельних дiлянок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 79).

     12. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 17-92 "Про зупинення дiї пунктiв 5 i 46 Програми надзвичайних заходiв щодо стабiлiзацiї економiки України та виходу її з кризового стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 81).

     13. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1992 року N 20-92 "Про укладення договорiв оренди примiщень пiдприємствами й органiзацiями торгiвлi, громадського харчування та сфери послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 90).

     14. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 1992 року N 22-92 "Про перенесення строку повернення кредиту, наданого пiдприємствам та органiзацiям будiвельного комплексу для поповнення їхнiх оборотних коштiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 92).

     15. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 1-93 "Про компенсацiю громадянам України втрат вiд знецiнення заощаджень в Ощадному банку України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 104).

     16. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 3-93 "Про вивiзне (експортне) мито у 1993 роцi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 106, N 28, ст. 301).

     17. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 сiчня 1993 року N 6-93 "Про квотування i лiцензування експорту товарiв (робiт, послуг)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 109, N 28, ст. 301).

     18. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 18-93 "Про забезпечення сiльського господарства iмпортною продукцiєю для проведення весняних польових робiт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 187; 1994 р., N 20, ст. 120).

     19. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1993 року N 21-93 "Про компенсацiю громадянам України втрат вiд знецiнення заощаджень в установах Укрдержстраху" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст. 205, N 51, ст. 487).

     20. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1993 року N 22-93 "Про iндексацiю оборотних коштiв пiдприємств i органiзацiй творчих спiлок України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст. 206).

     21. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 1993 року N 37-93 "Про пiльги Героям Радянського Союзу i повним кавалерам ордена Слави" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 271; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62), крiм частин першої-третьої статтi 10.

     22. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року N 54-93 "Про лiбералiзацiю зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст. 301), крiм пункту 4 статтi 1.

     23. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року N 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 337; 1996 р., N 52, ст. 303).

     24. Частину п'яту статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107; 1997 р., N 34, ст. 210).

     25. Постанову Верховної Ради України вiд 16 грудня 1993 року N 3707-XII "Про продовження термiну виплати компенсацiї громадянам втрат вiд знецiнення грошових заощаджень в установах Укрдержстраху" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 51, ст. 487).

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
14 вересня 2006 року
N 139-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.