ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про розвиток автомобiльної промисловостi України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 6 липня 2005 року N 2740-IV

     Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технiчного та експортного потенцiалу вiтчизняного автомобiлебудування, яке визначається як прiоритетна галузь економiки України; на створення сприятливих умов для залучення iнвестицiй, у тому числi iноземних, а також на забезпечення економiчних iнтересiв держави в нарощуваннi обсягiв виробництва українських пiдприємств i приведення нацiонального законодавства у вiдповiднiсть з вимогами ГАТТ/СОТ та Угоди про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною та Європейськими спiвтовариствами та їх державами-членами.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) автомобiль - наземний транспортний засiб, що класифiкується згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за товарними позицiями 8702, 8703, 8704;

     2) мотоцикл - наземний транспортний засiб, що класифiкується згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за товарною позицiєю 8711;

     3) комплектуючi вироби - вироби, виготовленi згiдно з погодженим iз виробником автомобiля або мотоцикла комплектом документiв i призначенi для застосування у складi цього автомобiля або мотоцикла пiд час його виробництва;

     4) запаснi частини - частини, виготовленi згiдно з погодженим iз виробником автомобiля або мотоцикла комплектом документiв, призначенi для застосування у складi цього автомобiля або мотоцикла на випадок необхiдностi здiйснення замiни вузла, агрегату або окремих деталей цього автомобiля або мотоцикла в разi його ремонту або технiчного обслуговування;

     5) кузов (кабiна) автомобiля - каркасна конструкцiя, призначена для монтажу на нiй складових компонентiв автомобiля, а також розмiщення робочого мiсця водiя та мiсць пасажирiв або вантажу;

     6) шасi (рама) автомобiля рамної конструкцiї - певна частина автомобiля, на яку згiдно з конструкцiєю встановлюються комплектуючi вироби, вузли та агрегати;

     7) пiдприємство з виробництва автомобiлiв та мотоциклiв (моторолерiв), а також супутнiх комплектуючих виробiв i запасних частин до них - юридична особа - резидент України, що виготовляє автомобiлi, мотоцикли та супутнi комплектуючi вироби i запаснi частини до них та реалiзує програму створення виробничих потужностей i робочих мiсць;

(пункт 7 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005 р. N 2740-IV)

     8) програма створення виробничих потужностей i робочих мiсць - затверджена Кабiнетом Мiнiстрiв України програма будiвництва, реконструкцiї, технiчного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернiзацiї об'єктiв виробництва, а також реалiзацiї плану створення (завантаження) робочих мiсць, яка здiйснюється для виробництва автомобiлiв, мотоциклiв, а також супутнiх комплектуючих виробiв i запасних частин до них;

(пункт 8 статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005 р. N 2740-IV)

     9) план створення (завантаження) робочих мiсць - кiлькiсть i термiни створення (завантаження) робочих мiсць на пiдприємствах з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин на територiї України;

     10) робоче мiсце - зона застосування працi одного працюючого, обладнана та оснащена всiм необхiдним для виконання виробничого процесу або його частини протягом повного робочого дня (повне завантаження).

     Стаття 2. Вимоги до пiдприємств з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин

     Пiдприємство з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин повинно вiдповiдати таким вимогам:

     а) мати запис у своєму статутi про те, що виготовлення автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин є основним видом його дiяльностi;

     б) мати офiцiйно пiдтверджене право на виробництво певної марки автомобiлiв або мотоциклiв на пiдставi зареєстрованого права власностi на знак для товарiв i послуг (торговельної марки) або на пiдставi чинного договору, що надає право на використання цього знака для товарiв i послуг (торговельної марки) при виробництвi автомобiлiв або мотоциклiв;

     в) мати мiжнародний iдентифiкацiйний код виробника дорожнiх транспортних засобiв (WMI), який надано вiдповiдно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), що передбачає наявнiсть зареєстрованих технiчних умов;

     г) мати погоджений iз виробником автомобiля або мотоцикла комплект документiв на виготовлення комплектуючих виробiв i запасних частин.

     Вимоги, визначенi в пунктах "б" та "в" цiєї статтi, застосовуються виключно до пiдприємств з виробництва автомобiлiв i мотоциклiв.

     Стаття 3. Вимоги щодо комплектностi автомобiля при ввезеннi на митну територiю України

     1. Автомобiль з кузовом несучого типу при ввезеннi на митну територiю України вважається завершеним (готовим), якщо на його кузовi встановлено один або бiльше з таких компонентiв:

     силовий агрегат (двигун i коробка передач);

     передня пiдвiска (вiсь);

     задня пiдвiска (вiсь).

     2. Автомобiль рамної конструкцiї при ввезеннi на митну територiю України вважається завершеним (готовим), якщо на його шасi (рамi) встановлено один або бiльше з таких компонентiв:

     кузов (кабiна та/або вантажний кузов);

     паливна система;

     система випуску вiдпрацьованих газiв.

     Стаття 4. Визначення походження

     1. Протягом трьох рокiв, що настають за роком вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi, для визначення походження використовуються правила пiдпараграфiв "a" - "c" статтi 2 "Принципи застосування пiд час перехiдного перiоду" частини II Угоди про правила визначення походження у рамках ГАТТ "Принципи застосування правил визначення походження" з урахуванням того, що критерiї операцiй з виробництва автомобiлiв та мотоциклiв (моторолерiв) передбачають:

     а) виготовлення кузова (кабiни) з окремих елементiв, деталей або вузлiв методом нероз'ємного з'єднання (що не передбачає можливостi їх подальшого роз'єднання без втрати якiсних чи цiнових характеристик окремих елементiв);

     б) фарбування кузова (кабiни) автомобiля чи мотоцикла (моторолера);

     в) складання з окремих елементiв (крiм внутрiшнього оздоблення) автомобiля чи мотоцикла (моторолера);

     г) проведення тюнингу за замовленням покупця. Пiд тюнингом розумiються роботи, якi полiпшують внутрiшнi або зовнiшнi показники автомобiля чи мотоцикла (моторолера). Мiсцем тюнингових робiт вважається мiсце розташування (мiсцезнаходження) особи, що їх проводить.

     2. Пiсля закiнчення перехiдного перiоду, визначеного в частинi першiй цiєї статтi, застосовуються правила походження, встановленi пiдпараграфами "a" i "c" статтi 3 "Принципи застосування пiсля перехiдного перiоду" Угоди про правила визначення походження у рамках ГАТТ "Принципи застосування правил визначення походження".

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005 р. N 2740-IV)

     Стаття 5. Змiст i вимоги до програми створення виробничих потужностей i робочих мiсць

     1. Програма створення виробничих потужностей i робочих мiсць пiдприємства з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань промислової полiтики.

     2. Програма створення виробничих потужностей i робочих мiсць має мiстити перелiк заходiв з будiвництва, реконструкцiї, технiчного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернiзацiї об'єктiв виробництва, здiйснення виробничої дiяльностi, а також реалiзацiї плану створення (завантаження) робочих мiсць та передбачає виконання комплексу зобов'язань у перiод її реалiзацiї, зокрема щодо:

     а) класу (класiв) автомобiлiв або мотоциклiв, якi передбачає виробляти пiдприємство з виробництва автомобiлiв або мотоциклiв;

     б) перелiку та асортименту комплектуючих виробiв i запасних частин, якi передбачає виробляти таке пiдприємство;

     в) перелiку об'єктiв i потужностей для виробництва автомобiлiв, мотоциклiв, а також супутнiх комплектуючих виробiв i запасних частин до них з визначенням термiнiв введення таких об'єктiв i потужностей в експлуатацiю, досягнення на них проектних обсягiв виробництва;

(пункт "в" частини другої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 06.07.2005 р. N 2740-IV)

     г) термiнiв виконання плану створення (завантаження) робочих мiсць;

     ґ) фiнансово-економiчного обґрунтування.

     3. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує програму створення виробничих потужностей i робочих мiсць пiдприємства з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин не пiзнiше трьох мiсяцiв вiд дня її подання центральним органом виконавчої влади з питань промислової полiтики.

     Стаття 6. Вiдповiдальнiсть за невиконання зобов'язань за програмою створення виробничих потужностей i робочих мiсць

     1. У разi невиконання своїх зобов'язань за затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України програмою створення виробничих потужностей i робочих мiсць або порушення норм цього Закону пiдприємство з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин сплачує в повному обсязi вiдповiдно до законодавства всi податки, збори (обов'язковi платежi), що не сплачувалися з моменту встановлення центральним органом виконавчої влади з питань промислової полiтики та затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України факту невиконання програми створення виробничих потужностей i робочих мiсць або порушення цього Закону, а також сплачує пеню в порядку i розмiрах, передбачених чинним законодавством.

     2. Контроль за виконанням програм створення виробничих потужностей i робочих мiсць пiдприємств з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин на пiдставi звiтiв щодо їх виконання, якi надаються зазначеними пiдприємствами за пiдсумками календарного року, покладається на центральний орган виконавчої влади з питань промислової полiтики та центральний орган державної податкової служби.

     Стаття 7. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 45 днiв пiсля його опублiкування та дiє до 31 грудня 2008 року.

     2. З дня набрання чинностi цим Законом дiя статей 2, 4 i 5 Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" поширюється виключно на пiдприємства з виробництва автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю, якi дiють вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi", мають iнвестицiйнi програми, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України до 1 сiчня 2004 року, та мають iнвестицiю (в тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до статутного фонду зазначеного пiдприємства суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США - при виробництвi легкових автомобiлiв, не менше 30 мiльйонам доларiв США - при виробництвi вантажних автомобiлiв i автобусiв, не менше 10 мiльйонам доларiв США - при виробництвi комплектуючих виробiв до автомобiлiв i автобусiв.

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2-3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254, ст. 260, N 35, ст. 283, N 38, ст. 319; 2001 р., N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, N 20, ст. 96, N 23, ст. 114; 2002 р., N 2, ст. 11, N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 33, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 30, ст. 249; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV) пiсля пункту 22.29 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "22.30. Тимчасово, з дня набрання чинностi Законом України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України" до 31 грудня 2008 року, для пiдприємств з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин, якi здiйснюють дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України", встановлюються такi особливостi оподаткування їх прибутку:

     22.30.1. Податковим перiодом для них вважається звiтний податковий рiк.

     22.30.2. Об'єкт оподаткування, визначений за наслiдками звiтного податкового року, зменшується на суму коштiв, якi реiнвестуються пiдприємством у розвиток власного виробництва. Рiшення про проведення такої реiнвестицiї має бути прийняте до граничного термiну подання рiчної податкової декларацiї до вiдповiдного податкового органу. Якщо протягом наступного податкового року засновники пiдприємства скасовують рiшення щодо проведення зазначеної реiнвестицiї або зменшують її обсяги, пiдприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорiвнює сумi оголошеної реiнвестицiї або сумi її зменшення, додати його суму до суми оподатковуваного прибутку поточного податкового перiоду, а також сплатити пеню в порядку i розмiрах, передбачених чинним законодавством".

     У зв'язку з цим пункт 22.30 вважати пунктом 22.31;

     2) пiдпункт 2 пункту 3 статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.07.2005 р. N 2740-IV)

     3) статтю 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст. 301; 1997 р., N 8 , ст. 62, N 34, ст. 210, N 47, ст. 294; 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 50, ст. 436; 2000 р., N 22, ст. 172, N 43, ст. 370; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 9, ст. 68; 2003 р., N 10-11, ст. 86; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV) доповнити частиною такого змiсту:

     "Тимчасово, з дня набрання чинностi Законом України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України" до 31 грудня 2008 року, ввiзне мито не справляється при ввезеннi на митну територiю України пiдприємствами з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин, якi дiють вiдповiдно до Закону України "Про розвиток автомобiльної промисловостi України", товарiв i комплектуючих виробiв, якi використовуються цими пiдприємствами для виробництва автомобiлiв, мотоциклiв, комплектуючих виробiв i запасних частин, країною походження яких є Україна, а також для будiвництва, реконструкцiї, технiчного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернiзацiї об'єктiв виробництва. Перелiк таких товарiв iз визначенням кодiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, порядок i обсяги ввезення, а також критерiї їх цiльового використання та порядок здiйснення контролю за ними визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, якщо такi товари не виробляються в Українi. У разi порушення умов цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито та пеню у порядку i розмiрах, передбачених чинним законодавством".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити розробку та прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що визначають порядок справляння податкiв i зборiв згiдно з цим Законом;

     визначити порядок здiйснення контролю за виконанням програм створення виробничих потужностей i робочих мiсць пiдприємств з виробництва автомобiлiв, мотоциклiв та/або комплектуючих виробiв i запасних частин.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 березня 2004 року
N 1624-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.