ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 вересня 2012 року N 5293-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII,
вiд 3 листопада 2016 року N 1726-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузi рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики та продовольства" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон визначає основнi засади дiяльностi та державного регулювання в галузi рибного господарства, збереження та рацiонального використання водних бiоресурсiв, порядок взаємовiдносин мiж органами державної влади, мiсцевого самоврядування i суб'єктами господарювання, якi здiйснюють рибогосподарську дiяльнiсть у внутрiшнiх водних об'єктах України, внутрiшнiх морських водах i територiальному морi, континентальному шельфi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України та вiдкритому морi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     абзац другий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.09.2012р. N 5293-VI)

     анадромнi види риб - види риб, якi вiдтворюються у прiснiй водi та здiйснюють нагул у морських водах;

     вiдтворення водних бiоресурсiв - природне чи штучне (розведення, переселення тощо) поновлення чисельностi водних бiоресурсiв (ретрансформацiя), яка зменшується у процесi їх використання чи природної смертностi;

     воднi бiоресурси (воднi бiологiчнi ресурси) - сукупнiсть водних органiзмiв (гiдробiонтiв), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у водi. До водних бiоресурсiв належать прiсноводнi, морськi, анадромнi та катадромнi риби на всiх стадiях розвитку, круглоротi, воднi безхребетнi, у тому числi молюски, ракоподiбнi, черви, голкошкiрi, губки, кишковопорожниннi, наземнi безхребетнi у воднiй стадiї розвитку, водоростi та iншi воднi рослини;

     гiдробiонти - тварини чи рослини (гiдрофiти), що мають рiзноманiтнi пристосування для життя у водi;

     добування (вилов) - вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх перебування;

     естуарiї - частково замкнута водна маса в нижнiй течiї рiчки, яка вiльно з'єднана з морем i живиться прiсною водою з водозбiрного басейну;

     каботажне плавання - плавання суден флоту рибної промисловостi для здiйснення рибогосподарської дiяльностi у межах Азово-Чорноморського басейну мiж портами України без заходу до портiв iнших держав;

     катадромнi види риб - види риб, якi вiдтворюються у морi та здiйснюють нагул у прiсних водах;

     квота добування (вилову) - частка лiмiту спецiального використання водних бiоресурсiв, що встановлюється для кожної конкретної юридичної чи фiзичної особи та визначається в натуральних величинах або у вiдсотках вiд загального лiмiту;

     конвенцiйний район - частина вiдкритого моря, на яку поширюється дiя мiжнародних договорiв України щодо регулювання промислу водних бiоресурсiв;

     користувачi водних бiоресурсiв - суб'єкти рибного господарства, що здiйснюють спецiальне використання водних бiоресурсiв;

     лiмiт спецiального використання водних бiоресурсiв (загальнодопустимий улов) - обсяг вилучення з природного середовища (вилову, добування, збирання) конкретних видiв водних бiоресурсiв на конкретному водному об'єктi, встановлений на певний промiжок часу з метою попередження перевищення прогнозу допустимого вилову;

     любительське рибальство - безоплатне добування (вилов) водних бiоресурсiв у порядку загального використання, у дозволених обсягах, для особистих потреб (без права реалiзацiї) знаряддями вилову, встановленими для цього правилами рибальства. В iнших випадках любительське рибальство здiйснюється на правi спецiального використання;

     морський рибний порт - спецiалiзований морський порт, який є державним пiдприємством з комплексом споруд та iнфраструктурою, розташованими на спецiально вiдведенiй територiї та акваторiї, та призначений для обслуговування рибальських i торгiвельних суден, вантажiв, а також перевезення вантажiв на суднах, що належать порту;

     незаконне рибальство - рибальська дiяльнiсть, яка здiйснюється: рибальськими суднами у водах пiд юрисдикцiєю держави без дозволу цiєї держави або з порушенням її законiв чи регламентiв; рибальськими суднами пiд прапором держав, якi є договiрними сторонами мiжнародних регiональних рибогосподарських органiзацiй, що здiйснюють промисел iз порушенням заходiв щодо збереження та управлiння, ухвалених цими органiзацiями, або вiдповiдних положень мiжнародного права; рибальськими суднами з порушенням нацiонального законодавства або мiжнародно-правових зобов'язань, включаючи зобов'язання держав, що спiвпрацюють у рамках мiжнародних регiональних рибогосподарських органiзацiй;

     непiдзвiтне рибальство - рибальська дiяльнiсть, про яку користувач не звiтував або подавав недостовiрнi звiти до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, яка здiйснювалася в районi компетенцiї мiжнародних регiональних рибогосподарських органiзацiй та про яку не звiтував або подавав недостовiрнi звiти з порушенням процедур подання звiтностi, встановлених такими органiзацiями;

(абзац вiсiмнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     нерегульоване рибальство - рибальська дiяльнiсть, яка здiйснюється в районi компетенцiї мiжнародних регiональних рибогосподарських органiзацiй рибальськими суднами без нацiональної належностi або пiд прапором держави, яка не є стороною цiєї органiзацiї або рибальського об'єднання, у спосiб, що не вiдповiдає або порушує заходи iз збереження та управлiння, ухваленi цими органiзацiями, або яка здiйснюється у районах чи щодо рибних запасiв, стосовно яких не застосовуються заходи iз збереження та управлiння рибальськими суднами у спосiб, що суперечить зобов'язанням держави iз збереження водних бiоресурсiв згiдно з мiжнародним правом;

     об'єкти промислу - воднi бiоресурси певного виду та бiологiчного стану, щодо яких здiйснюється промисел, вилов, добування, збирання;

     охорона водних бiоресурсiв - система правових, органiзацiйних, економiчних, матерiально-технiчних, освiтнiх та iнших заходiв, спрямованих на збереження, полiпшення умов iснування, вiдтворення i рацiонального використання водних бiоресурсiв, забезпечення виконання юридичними i фiзичними особами вимог законодавства;

     переробка водних бiоресурсiв - змiна первинних властивостей гiдробiонтiв iз застосуванням рiзноманiтних способiв технологiчної обробки (охолодження, заморожування, солiння, копчення, сушiння; обробка консервантами, кислотами, лугами чи ферментами, фiзико-хiмiчна, бiологiчна, термiчна обробка, консервування, подрiбнення, розбирання тощо);

     правила рибальства - нормативно-правовi акти, якi у визначеному районi дiї встановлюють умови, способи добування, допустимi до вилучення розмiри водних бiоресурсiв, вимоги щодо їх охорони, а також можуть визначати кiлькiсть, типи, розмiри, технiчнi характеристики суден флоту рибної промисловостi та знарядь вилову, умови користування рибогосподарськими водними об'єктами та навантаження на них;

     прогноз допустимого вилову - можливий обсяг вилову водних бiоресурсiв у рибогосподарському водному об'єктi або районi промислу на промисловий сезон, що визначається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, на пiдставi науково-бiологiчних обґрунтувань та може змiнюватися (уточнюватися) пiд час здiйснення промислу на основi результатiв нових наукових дослiджень про стан запасiв водних бiоресурсiв;

(абзац двадцять четвертий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     продукцiя промислу українського походження - рiзнi види харчової, технiчної, кормової, медичної та iншої продукцiї, виробленої з водних бiоресурсiв резидентами України, у тому числi на суднах флоту рибної промисловостi пiд Державним Прапором України;

     промислове рибальство (промисел) - вид спецiального використання водних бiоресурсiв (вилучення, приймання, переробка, зберiгання, транспортування тощо, у тому числi постачання палива, води, тари, продовольства для функцiонування суден флоту рибної промисловостi та їх екiпажiв) у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), у тому числi у водах, що знаходяться за межами юрисдикцiї України;

     район промислу - рибогосподарський водний об'єкт (його частина), в якому проводиться промисел водних бiоресурсiв;

     режим промислу - встановлена на певний промiжок часу сукупнiсть вимог та правил, якi уточнюють, доповнюють або скасовують правила рибальства для оптимiзацiї кiлькiсного та видового складу водних бiоресурсiв у визначеному водному об'єктi (його частинi);

     режим рибогосподарської експлуатацiї водного об'єкта - установлена на вiдповiдний термiн сукупнiсть вимог, умов та заходiв щодо обсягiв робiт з вiдтворення водних бiоресурсiв за їх вiковими та видовими характеристиками, строкiв лову, типiв i кiлькостi знарядь та засобiв лову, обсягiв вилучення, регламентацiї любительського i спортивного рибальства, ощадливого використання водних бiоресурсiв рибогосподарського водного об'єкта (його частини);

     рибальство - добування водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах;

     рибне господарство - галузь економiки, завданнями якої є вивчення, охорона, вiдтворення, вирощування, використання водних бiоресурсiв, їх вилучення (добування, вилов, збирання), реалiзацiя та переробка з метою одержання харчової, технiчної, кормової, медичної та iншої продукцiї, а також забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловостi;

     рибогосподарська дiяльнiсть - дiяльнiсть юридичних осiб i фiзичних осiб - пiдприємцiв, пов'язана з вивченням водних бiоресурсiв, їх охороною, вiдтворенням, спецiальним використанням, переробкою, реалiзацiєю тощо;

     рибогосподарський водний об'єкт (його частина) - водний об'єкт (його частина), що використовується або може використовуватися для цiлей рибного господарства;

     рибогосподарськi воднi об'єкти за межами юрисдикцiї України - виключнi (морськi) економiчнi зони iноземних держав, конвенцiйнi райони та вiдкрите море, в яких вилучення (добування, вилов, збирання) водних бiоресурсiв здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства прибережних держав та мiжнародних договорiв України;

     рибоприймальний пункт - спецiально визначене мiсце для облiку вилучених водних бiоресурсiв та продукцiї з них;

     рибопромислове судно (плавзасiб) - судно, що використовується для здiйснення рибальства, у тому числi судна для приймання, переробки, перевантаження, транспортування, зберiгання улову водних бiоресурсiв i продуктiв їх переробки, а також для постачання палива, води, продовольства, тари та iнших матерiалiв;

     спецiальне товарне рибне господарство - дiяльнiсть, яка включає комплекс заходiв, основною метою яких є пiдвищення рибопродуктивностi рибогосподарського водного об'єкта (його частини) шляхом штучного вiдтворення водних бiоресурсiв, а також шляхом збереження та рацiонального використання видiв водних бiоресурсiв, якi ранiше перебували у рибогосподарському водному об'єктi (його частинi);

     спортивне рибальство - вид любительського рибальства, що здiйснюється у порядку загального використання, з установленням певних вимог до проведення спортивних змагань або квалiфiкацiйних нормативiв;

     суб'єкт рибного господарства - юридична чи фiзична особа, яка провадить рибогосподарську дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;

     улов - сукупнiсть добутих водних бiоресурсiв у кiлькiсному, ваговому та видовому вимiрах;

     флот рибної промисловостi - рибальськi, науково-дослiднi, навчальнi чи iншi спецiалiзованi судна, що використовуються для здiйснення рибогосподарської дiяльностi, у тому числi судна для приймання, переробки, перевантаження, транспортування, зберiгання уловiв водних бiоресурсiв i продуктiв їх переробки, а також для постачання палива, води, продовольства, тари та iнших матерiалiв.

     Стаття 2. Законодавство про рибне господарство

     Законодавство про рибне господарство ґрунтується на нормах Конституцiї України i складається з цього Закону, iнших законодавчих актiв, мiжнародних договорiв України, якi застосовуються в Українi в порядку, передбаченому Законом України "Про мiжнароднi договори України", та прийнятих вiдповiдно до них нормативно-правових актiв.

     Стаття 3. Завдання законодавства про рибне господарство

     Завданням законодавства про рибне господарство є правове регулювання вiдносин у галузi вивчення, охорони, вiдтворення, використання та реалiзацiї водних бiоресурсiв, перемiщення через митний кордон України водних бiоресурсiв та продукцiї з них, а також встановлення основних принципiв регулювання та управлiння рибогосподарською дiяльнiстю в межах територiї України у внутрiшнiх рибогосподарських водних об'єктах, територiальному морi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України та на континентальному шельфi.

     Правове регулювання вiдносин у вiдкритому морi, конвенцiйних районах та економiчних зонах iноземних держав здiйснюється вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     Стаття 4. Галузь рибного господарства

     Функцiонування галузi рибного господарства забезпечують суб'єкти рибного господарства, а також технологiчно пов'язанi з ними пiдприємства та органiзацiї чи iншi пiдприємства, якi забезпечують дiяльнiсть та розвиток галузi (морськi рибнi порти, галузевi навчальнi заклади, навчально-тренажернi центри, науково-дослiднi, проектно-конструкторськi пiдприємства та органiзацiї, суднобудiвнi, судноремонтнi заводи, селекцiйнi центри, спецiалiзованi лабораторiї тощо).

     Стаття 5. Завдання державної полiтики у галузi рибного господарства

     Завданням державної полiтики у галузi рибного господарства є:

     забезпечення продовольчої безпеки держави;

     управлiння рибальством, збереження та збiльшення чисельностi водних бiоресурсiв у природному середовищi, їх бiологiчного рiзноманiття шляхом забезпечення охорони, вiдтворення та рацiонального використання;

     науково обґрунтоване використання водних бiоресурсiв;

     пiдвищення бiопродуктивностi рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) шляхом вiдтворення водних бiоресурсiв, розвитку аквакультури;

     забезпечення рацiонального використання об'єктiв промислу, покращення та розширення асортименту продукцiї їх переробки;

     забезпечення рiвних умов конкуренцiї в галузi рибного господарства;

     виконання мiжнародно-правових зобов'язань України щодо забезпечення гарантiй i створення умов безпеки, захисту iнтересiв пiд час провадження суднами фiзичних та юридичних осiб незалежно вiд форми власностi промислового вилову водних бiоресурсiв i рибогосподарської дiяльностi у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, вiдкритому морi, конвенцiйних районах та у виключних (морських) економiчних зонах iнших держав;

     здiйснення державного нагляду (контролю) у галузi рибного господарства.

Роздiл II
ДЕРЖАВНI ОРГАНИ, ЩО ЗДIЙСНЮЮТЬ УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗI РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

     Стаття 6. Державне управлiння та регулювання у галузi рибного господарства

     Державне управлiння та регулювання у галузi рибного господарства здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, та iншi центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї.

     Стаття 7. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi рибного господарства

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi рибного господарства належать:

     забезпечення здiйснення державної полiтики у галузi рибного господарства, визначеної Верховною Радою України;

     розроблення та виконання загальнодержавних програм охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     органiзацiя зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i мiжнародного спiвробiтництва у галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     затвердження перелiку промислових дiлянок рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин);

     затвердження зон рибництва та рибопродуктивностi нагульних ставiв по регiонах;

(статтю 7 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     затвердження порядку пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування, переробки продуктiв вилову та верифiкацiї (встановлення достовiрностi) аналогiчних документiв, що видаються компетентними органами влади iноземних держав;

(статтю 7 доповнено новим абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим)

     здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

     Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi належать:

(абзац перший статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     визначення прiоритетних напрямiв розвитку в галузi рибного господарства, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицiй щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектiв законодавчих актiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України на розгляд Президенту України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     участь у формуваннi державної полiтики в галузi освiти, професiйної пiдготовки кадрiв для рибного господарства;

(абзац третiй статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     затвердження правил пожежної безпеки на суднах флоту рибної промисловостi, а також пiд час проведення вогневих робiт на суднах, якi ремонтуються або будуються на суднобудiвних та судноремонтних пiдприємствах;

     затвердження порядку реєстрацiї рибальських суден;

     затвердження методики розрахунку збиткiв, завданих рибному господарству внаслiдок порушень правил рибальства та охорони водних бiоресурсiв;

     затвердження перелiку категорiй посад працiвникiв рибного господарства;

     затвердження системи управлiння охороною працi в рибному господарствi;

     затвердження спецiальних правил експлуатацiї та облiку, iнструкцiї i положення про комiсiю з проведення технiчного нагляду за суднами рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства;

     затвердження типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловостi;

     затвердження порядку штучного розведення (вiдтворення), вирощування водних бiоресурсiв та їх використання, iнструкцiї про порядок здiйснення штучного розведення, вирощування водних бiоресурсiв та їх використання у спецiальних товарних рибних господарствах;

(абзац одинадцятий статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     затвердження лiмiтiв спецiального використання водних бiоресурсiв та квот добування;

     затвердження положення про безпечне укомплектування екiпажами морських суден флоту рибної промисловостi;

     затвердження положення про iнспекцiю державного портового нагляду морських рибних портiв України;

     затвердження положення про капiтана морського рибного порту;

     затвердження правил та режимiв рибальства, добування (вилучення, вилову) та вiдтворення водних бiоресурсiв;

     затвердження положення про встановлення вiдповiдностi системи управлiння безпекою компанiй та суден флоту рибної промисловостi вимогам Мiжнародного кодексу з управлiння безпечною експлуатацiєю суден i попередженням забруднення 1993 року;

     затвердження порядку нарахування та внесення платежiв за спецiальне використання водних бiоресурсiв;

     затвердження порядку носiння форменого одягу та формених знакiв розрiзнення працiвникiв рибного господарства;

     затвердження положення про сертифiкацiю персоналу суден флоту рибної промисловостi;

     затвердження порядку оформлення приходу з рейсу та виходу в рейс суден флоту рибної промисловостi капiтанами морських рибних портiв України;

     встановлення нормативiв екологiчної безпеки водних об'єктiв, що використовуються для потреб рибного господарства за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища;

(абзац двадцять другий статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     затвердження спецiальних форм статистичної звiтностi в галузi рибного господарства;

(статтю 8 доповнено новим абзацом двадцять третiм згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у зв'язку з цим абзац двадцять третiй вважати абзацом двадцять четвертим)

     прийняття iнших нормативно-правових актiв у галузi рибного господарства, у тому числi на виконання мiжнародно-правових зобов'язань України, вiдповiдно до законiв України.

     Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства вiдповiдно до покладених на нього завдань належать:

     вжиття заходiв щодо забезпечення збереження запасiв анадромних видiв риб у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України;

     здiйснення державного нагляду (контролю) у галузi охорони, використання та вiдтворення водних живих ресурсiв у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, територiальному морi, внутрiшнiх водоймах України та у водах за межами юрисдикцiї України щодо рибальських суден, що плавають пiд Державним Прапором України, вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     здiйснення державного контролю технiчного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходiв на водозабiрних та iнженерних спорудах мелiоративних систем;

     здiйснення контролю за дотриманням правил рибальства;

     здiйснення контролю за дотриманням лiмiтiв i нормативiв використання водних бiоресурсiв;

     здiйснення контролю за дотриманням правил використання об'єктiв тваринного свiту в частинi водних бiоресурсiв;

     складання протоколiв та розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

     абзац дев'ятий статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     ведення реєстру рибальських суден;

     акредитацiя органiв сертифiкацiї персоналу рибальських суден;

     видача дипломiв, квалiфiкацiйних сертифiкатiв та документiв про вiдповiднiсть компанiй i суден вимогам Мiжнародної конвенцiї про стандарти пiдготовки, сертифiкацiї персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року, Мiжнародної конвенцiї з охорони людського життя на морi 1974 року, Мiжнародного кодексу з управлiння безпечною експлуатацiєю суден i попередженням забруднення 1993 року;

     видача свiдоцтва про право плавання суден пiд Державним Прапором України;

     видача дозволiв, сертифiкатiв, довiдок мiжнародного зразка вiдповiдно до вимог мiжнародних договорiв України з питань ведення рибного промислу i торгiвлi рибою та морепродуктами;

     видача свiдоцтва про мiнiмальний склад екiпажу, свiдоцтва про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

     абзац шiстнадцятий статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     видача суднового бiлета для суден, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства;

     здiйснення державного контролю за безпекою мореплавства флоту рибної промисловостi;

     контроль за дотриманням квалiфiкацiйних вимог (стандартiв) щодо пiдготовки та сертифiкацiї персоналу рибальських суден;

     здiйснення контролю за достовiрнiстю подання суб'єктами рибного господарства, пов'язаними з добуванням i використанням водних бiоресурсiв, звiтних даних про обсяги використання водних бiоресурсiв;

     здiйснення контролю за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових видiв риб та продукцiї з них;

     здiйснення державного контролю за системою монiторингу рибальських суден;

     здiйснення технiчного нагляду та нагляду за дотриманням вимог мiжнародних договорiв України стосовно технiчного стану суден рибної промисловостi;

     реєстрацiя рибальських суден, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, у Судновiй книзi України;

     ведення реєстру сертифiкатiв, дипломiв, квалiфiкацiйних посвiдчень командного складу та членiв персоналу рибальського судна;

     запровадження спецiальних форм статистичної звiтностi в галузi рибного господарства щодо водних бiоресурсiв згiдно з мiжнародними стандартами та нормами, забезпечення обмiну такою iнформацiєю з вiдповiдними мiжнародними органiзацiями згiдно iз законодавством та мiжнародними договорами України;

     виконання функцiй уповноваженого органу, який взаємодiє з Європейським Союзом, органами влади iноземних держав (їх компетентними органами i органiзацiями) з питань дотримання вимог системи попередження та лiквiдацiї незаконного, непiдзвiтного та нерегульованого рибальства;

     здiйснення у випадках, передбачених законом, лiцензування певних видiв господарської дiяльностi;

     розроблення порядку штучного розведення (вiдтворення), вирощування водних бiоресурсiв та їх використання;

     погодження науковим установам програм на проведення дослiдного вилову водних бiоресурсiв;

     участь у проведеннi експертизи проектiв будiвництва нових та розширення, реконструкцiї, технiчного переозброєння дiючих пiдприємств, документацiї з перепрофiлювання, консервацiї та лiквiдацiї дiючих пiдприємств, окремих цехiв, виробництв та iнших промислових i господарських об'єктiв, виконання iнших робiт, а також впровадження нової технiки, технологiй, матерiалiв i речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин);

     надання в установленому порядку пропозицiй та здiйснення контролю щодо рiвневого режиму роботи рибогосподарських водних об'єктiв, що забезпечує повноцiнне iснування гiдробiонтiв;

     абзац тридцять третiй статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     погодження видачi дозволiв на будiвельнi, днопоглиблювальнi роботи, видобування пiску i гравiю, прокладання кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду;

     погодження режимiв рибогосподарської експлуатацiї водних об'єктiв та контроль за дiяльнiстю спецiальних товарних рибних господарств;

     встановлення в установленому порядку заборони вилову водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та забезпечення контролю за дотриманням заборони;

     видача документiв дозвiльного характеру у сферi рибного господарства;

     здiйснення розподiлу лiмiтiв спецiального використання водних бiоресурсiв на квоти добування;

     проведення у межах своїх повноважень монiторингу внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв рибної продукцiї, здiйснення державного регулювання внутрiшнього ринку рибної продукцiї;

(абзац тридцять дев'ятий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII, у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     участь у веденнi державного кадастру тваринного свiту;

     здiйснення у межах своїх повноважень у порядку, визначеному законом, спiвробiтництва з державами-донорами та мiжнародними органiзацiями з питань залучення мiжнародної технiчної допомоги в рибогосподарський комплекс України;

     спiвпраця з Комiтетом рибного господарства Сiльськогосподарської та харчової органiзацiї ООН, органами влади iноземних держав та мiжнародними органiзацiями з питань управлiння рибальством, аквакультури, безпеки мореплавства на морi, запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища, охорони працi у рибному господарствi;

     здiйснення державного регулювання у галузi аквакультури, забезпечення формування рацiонального ринку вiтчизняної продукцiї аквакультури, здiйснення науково-технологiчної полiтики селекцiї в аквакультурi;

     забезпечення пiдготовки, перепiдготовки, дипломування та сертифiкацiї фахiвцiв у галузi рибного господарства згiдно з вимогами мiжнародних договорiв України, iнших нормативно-правових актiв;

     здiйснення контролю за дiяльнiстю галузевої системи науково-технiчної iнформацiї;

     забезпечення функцiонування морських рибних портiв;

     спiвпраця з класифiкацiйними товариствами;

     розподiл мiж користувачами водних бiоресурсiв квот добування, у тому числi:

     у районах дiї мiжнародних органiзацiй з управлiння рибальством, членом яких є Україна вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     у водах за межами районiв управлiння таких органiзацiй вiдповiдно до мiжнародно-правових зобов'язань України;

     у водах, що перебувають пiд юрисдикцiєю прибережних держав, якщо це передбачено мiжнародними договорами України;

     участь у розробленнi та здiйсненнi заходiв з нарощення експортного потенцiалу рибної галузi, вiдновлення традицiйних та освоєння нових ринкiв збуту продукцiї;

     участь у заходах з контролю якостi та безпеки продуктiв рибальства, харчової продукцiї пiд час її виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї, використання та утилiзацiї;

     розроблення програми науково-технiчного розвитку галузi та органiзацiя її виконання;

     здiйснення органiзацiйного забезпечення пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв у галузi рибного господарства у вищих навчальних закладах, що належать до сфери управлiння його;

(абзац п'ятдесят п'ятий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     абзац п'ятдесят шостий статтi 9 виключено

(абзац п'ятдесят шостий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     сприяння пiдвищенню енергоефективностi пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння його;

(абзац п'ятдесят сьомий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     виконання в межах повноважень iнших функцiй з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери управлiння його;

(абзац п'ятдесят восьмий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     здiйснення вiдповiдно до законодавства повноважень державного замовника науково-дослiдних робiт, координацiя їх проведення, сприяння впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвiду;

(статтю 9 доповнено новим абзацом п'ятдесят дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     здiйснення державної атестацiї наукових установ, що належать до сфери його управлiння;

(статтю 9 доповнено новим абзацом шiстдесятим згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у зв'язку з цим абзац п'ятдесят дев'ятий вважати абзацом шiстдесят першим)

     здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до цього Закону.

(абзац шiстдесят перший статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Стаття 10. Повноваження посадових осiб органiв рибоохорони

(назва статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Посадовi особи органiв рибоохорони здiйснюють державний контроль та управлiння в галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв та мають такi повноваження:

(абзац перший частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     здiйснювати державний контроль (нагляд) за дотриманням правил використання, порядку придбання та збуту об'єктiв тваринного свiту в частинi водних бiоресурсiв;

     давати обов'язковi до виконання письмовi вказiвки (приписи) про усунення порушень у галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     перевiряти документи на право використання водних бiоресурсiв, зупиняти транспортнi (у тому числi плавучi) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числi плавучих) засобiв, знарядь рибальства, добутої продукцiї та iнших предметiв;

     безперешкодно користуватися при виконаннi службових обов'язкiв послугами попутного водного i сухопутного транспорту та засобами зв'язку, що належать користувачам водних бiоресурсiв усiх форм власностi;

     безоплатно одержувати вiд органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, громадян, iноземцiв та осiб без громадянства статистичнi, iншi довiдковi та iнформацiйнi матерiали, пояснення, необхiднi для визначення стану охорони, вiдтворення i використання водних бiоресурсiв, а також повiдомлення про аварiйнi забруднення довкiлля;

     у разi неможливостi встановлення особи правопорушника на мiсцi вчинення правопорушення доставляти його до правоохоронних органiв чи в примiщення виконавчого органу сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi створення) ради для складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення;

(абзац сьомий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     вилучати в осiб, якi порушують законодавство у галузi охорони i використання водних бiоресурсiв, знаряддя добування водних бiоресурсiв, транспортнi (у тому числi плавучi) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення, незаконно добутi воднi бiоресурси, а також вiдповiднi документи на них;

     проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, фото- i вiдеозйомку як допомiжнi засоби для запобiгання i виявлення порушень законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     викликати посадових осiб, громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням законодавства у галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     безперешкодного доступу до територiї (у тому числi об'єктiв природно-заповiдного фонду) i примiщень пiдприємств, установ та органiзацiй, якi здiйснюють добування, утримання, зберiгання або переробку водних бiоресурсiв, з метою здiйснення контролю за дотриманням вимог законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     визначати розмiр збиткiв, завданих рибному господарству, за затвердженими таксами та методиками;

     видавати та скасовувати передбаченi законодавством документи на право добування водних бiоресурсiв, а також на право переселення та утримання в неволi чи напiввiльних умовах водних бiоресурсiв;

     складати протоколи та розглядати в установленому законом порядку справи про адмiнiстративнi правопорушення у галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     подавати позови про вiдшкодування шкоди, заподiяної суб'єктами господарювання та громадянами, внаслiдок порушення законодавства в галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     вилучати знаряддя добування (вилову) водних бiоресурсiв, транспортнi засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями правопорушення у галузi охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв, а також незаконно добутi воднi бiоресурси у разi неможливостi встановлення власника зазначеного майна;

     зупиняти дiяльнiсть суб'єктiв рибного господарства, що провадиться з порушенням вимог законодавства з питань охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     визначати в установленому порядку строки заборони вилову водних бiоресурсiв в рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та забезпечувати контроль за їх дотриманням;

     вимагати вiд суб'єктiв рибного господарства подання звiтiв про обсяги спецiального використання водних бiоресурсiв та контролювати їх достовiрнiсть;

     здiйснювати перевiрку знарядь добування, контролювати їх кiлькiсть, перевiряти вiдповiднiсть вимогам законодавства у галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв;

     погоджувати режими рибогосподарської експлуатацiї водних об'єктiв та забезпечувати державний контроль (нагляд) за їх дотриманням;

     здiйснювати передбаченi законодавством заходи щодо регулювання рибальства;

     погоджувати видачу дозволiв на будiвельнi, днопоглиблювальнi роботи, видобування пiску i гравiю, прокладання кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду;

     виконувати функцiї контролю, спостереження та нагляду в районах вiдкритого моря вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     використовувати за погодженням iз Мiнiстерством внутрiшнiх справ України спецiальнi транспортнi засоби, якi мають графiчнi забарвлення, написи та емблему;

     iншi повноваження вiдповiдно до закону.

     Органи рибоохорони пiд час здiйснення охорони виключної (морської) економiчної зони мають такi повноваження:

     зупиняти та оглядати в установленому порядку судна, що здiйснюють промисел водних бiоресурсiв, пошук, дослiдження та операцiї, пов'язанi з промислом у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, а також перевiряти документи на здiйснення промислу та iнших робiт;

     зупиняти або припиняти промисел та iншi роботи у разi порушення вимог Закону "Про виключну (морську) економiчну зону України" або вiдсутностi дозволу (погодження) на їх проведення;

     складати протоколи про вчинення правопорушення у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi;

     застосовувати штрафнi санкцiї у випадках, передбачених законом;

     безоплатно користуватися транспортними послугами та засобами зв'язку промислових суден iноземних держав, що здiйснюють промисел або iншi роботи у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi згiдно з мiжнародними договорами України або дозволами.

     Пiд час виконання службових обов'язкiв посадовi особи органiв рибоохорони мають право на носiння форми встановленого зразка, а також на носiння i застосування табельної зброї та iнших спецiальних засобiв вiдповiдно до закону.

     Органи рибоохорони є правоохоронними органами, якi для виконання їх повноважень держава забезпечує транспортними засобами, приладами спостереження, зброєю, вiдео- i фототехнiкою, спецодягом тощо.

     У разi загибелi (смертi) працiвника органiв рибоохорони у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв його сiм'ї, а у разi її вiдсутностi його батькам виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi десятирiчної заробiтної плати за останньою посадою, яку вiн обiймав, у порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина п'ята статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     У разi поранення (контузiї, травми або калiцтва), заподiяного працiвнику органiв рибоохорони у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, а також iнвалiдностi, що настала у перiод роботи в органах рибоохорони або не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля звiльнення з роботи в органах рибоохорони чи пiзнiше цього строку, але внаслiдок захворювання чи нещасного випадку, що мали мiсце у перiод роботи в органах рибоохорони, залежно вiд ступеня втрати працездатностi йому виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi до п'ятирiчної заробiтної плати за останньою посадою, яку вiн обiймав, у порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Визначення ступеня втрати працездатностi працiвником органiв рибоохорони у перiод роботи в органах рибоохорони у кожному випадку ушкодження здоров'я здiйснюється в iндивiдуальному порядку вiдповiдно до законодавства.

(частина шоста статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Посадовi особи органiв рибоохорони мають право залучати до охорони водних бiоресурсiв громадських iнспекторiв рибоохорони. Положення про громадських iнспекторiв рибоохорони затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi.

(частина сьома статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Держава гарантує посадовим особам органiв рибоохорони та членам їхнiх сiмей захист честi, гiдностi, здоров'я та майна вiд кримiнально протиправних та iнших протиправних дiй.

(частина восьма статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 11. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй у галузi рибного господарства

     До повноважень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй у галузi рибного господарства належать:

     розроблення, затвердження i реалiзацiя в межах своїх повноважень мiсцевих програм охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв;

     органiзацiя та здiйснення заходiв у межах своїх повноважень щодо охорони водних бiоресурсiв i полiпшення середовища їх iснування;

     здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до закону.

Роздiл III
БIОРЕСУРСИ ТА РИБОГОСПОДАРСЬКI ВОДНI ОБ'ЄКТИ (ЇХ ЧАСТИНИ)

     Стаття 12. Воднi бiоресурси

     До водних бiоресурсiв належать:

     воднi бiоресурси, якi перебувають в умовах природної волi внутрiшнiх морських вод, територiального моря, континентального шельфу, виключної (морської) економiчної зони, транскордонних вод та внутрiшнiх рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин), розташованих на територiї бiльш як однiєї областi та у водах за межами юрисдикцiї України;

     воднi бiоресурси, якi перебувають у водних об'єктах у межах територiй природно-заповiдного фонду загальнодержавного значення, а також види, занесенi до Червоної книги України.

     Стаття 13. Рибогосподарськi воднi об'єкти (їх частини), якi використовуються для цiлей рибного господарства

     Рибогосподарськi воднi об'єкти (їх частини) подiляються на рибогосподарськi воднi об'єкти загальнодержавного та мiсцевого значення.

     До рибогосподарських водних об'єктiв загальнодержавного значення належать:

     внутрiшнi морськi води i територiальне море (з лиманами та естуарiями), виключна (морська) економiчна зона України;

     поверхневi води (озера, водосховища, рiчки, канали), що розташованi i використовуються на територiї бiльш як однiєї областi, а також їх притоки всiх порядкiв.

     До рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) мiсцевого значення належать воднi об'єкти (озера, рiчки та їх притоки всiх порядкiв, водосховища), що розташованi i використовуються у межах однiєї областi та не належать до водних об'єктiв загальнодержавного значення.

Роздiл IV
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА. ДЕРЖАВНИЙ МОНIТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛIК I ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ВОДНИХ БIОРЕСУРСIВ ТА РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТIВ (ЇХ ЧАСТИН)

     Стаття 14. Наукове забезпечення

     Наукове забезпечення рибного господарства здiйснюють рибогосподарськi та iншi спецiалiзованi науково-дослiднi установи, науковi пiдприємства та органiзацiї, селекцiйнi центри, основними завданнями яких є:

     проведення державного монiторингу запасiв водних бiоресурсiв та стану рибогосподарських водних об'єктiв;

     проведення наукових дослiджень з оцiнки стану, вивчення бiологiї та середовища iснування водних бiоресурсiв, збирання бiологiчних i промислово-статистичних даних, розроблення прогнозiв допустимих виловiв та лiмiтiв певних видiв водних бiоресурсiв, щодо яких iснує доцiльнiсть визначення;

     розроблення ефективних екологiчно безпечних методiв профiлактики хвороб водних бiоресурсiв;

     розроблення та створення нових знарядь добування;

     розроблення методiв управлiння та рацiонального використання водних бiоресурсiв, їх збереження i вiдтворення у водах пiд юрисдикцiєю України, вiдкритому морi, а також у водах пiд юрисдикцiєю iнших держав вiдповiдно до мiжнародних договорiв України;

     розроблення та удосконалення методiв пiдвищення продуктивностi рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) шляхом введення аквакультури, створення нових високопродуктивних об'єктiв рибництва на селекцiйно-генетичнiй основi;

     розроблення нових ресурсозберiгаючих технологiй i технологiй переробки водних бiоресурсiв;

     розроблення та удосконалення методiв виробництва з водних бiоресурсiв харчових, лiкувально-профiлактичних препаратiв, бiологiчно активних речовин, кормiв i харчових добавок для населення та сiльськогосподарських тварин;

     участь у створеннi мiжнародної системи збереження та управлiння бiоресурсами в Азово-Чорноморському басейнi i вiдкритому морi, налагодження та пiдтримка зв'язкiв з iноземними рибогосподарськими i науковими установами та органiзацiями;

     маркетинговi дослiдження у рибному господарствi, промисловому рибальствi, розроблення стратегiї подальшої дiяльностi суб'єктiв рибного господарства, промислового рибальства та охорони водних бiоресурсiв, пiдвищення їх конкурентоспроможностi, забезпечення iнтеграцiї у мiжнароднi органiзацiї;

     створення iнвестицiйних проектiв, планiв розвитку, реконструкцiї та реструктуризацiї пiдприємств;

     використання галузевих трудових, матерiальних та фiнансових ресурсiв.

     Фiнансування наукових дослiджень у галузi охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв, аквакультури, дiяльностi рибогосподарських i наукових установ та органiзацiй здiйснюється за рахунок Державного бюджету України, коштiв iнновацiйних програм i проектiв та iнших джерел, не заборонених законом.

     Стаття 15. Державний монiторинг i ведення державного облiку та державного кадастру водних бiоресурсiв i рибогосподарських водних об'єктiв

     Державний облiк, державний монiторинг, державний кадастр водних бiоресурсiв, а також державний облiк та державний реєстр рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства з метою визначення сучасного стану, планування, органiзацiї i здiйснення заходiв щодо охорони водних бiоресурсiв, їх рацiонального використання та вiдтворення.

     Державний монiторинг водних бiоресурсiв здiйснюється з метою забезпечення сталого використання водних бiоресурсiв та недопущення їх виснаження.

     Державний кадастр водних бiоресурсiв є складовою частиною державного кадастру тваринного свiту i ведеться вiдповiдно до законодавства.

     Результатом ведення державного облiку рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) є створення вiдповiдного реєстру. Державний реєстр рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державний облiк водних бiоресурсiв здiйснюється шляхом наукових дослiджень, пов'язаних з визначенням чисельностi водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах, а також контролю за одержанням достовiрної iнформацiї про обсяги їх використання, загибелi або знищення.

     Фiнансування робiт з ведення державного облiку, державного монiторингу, державного кадастру водних бiоресурсiв, а також державного облiку та державного реєстру рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

Роздiл V
ОХОРОНА ВОДНИХ БIОРЕСУРСIВ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗI РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

     Стаття 16. Змiст охорони водних бiоресурсiв та основнi шляхи її забезпечення

     Охорона водних бiоресурсiв та основнi шляхи її забезпечення визначаються вiдповiдно до цього Закону, законiв України "Про тваринний свiт", "Про охорону навколишнього природного середовища" та iнших нормативно-правових актiв.

     Стаття 17. Основнi вимоги до охорони середовища перебування водних бiоресурсiв

     При розмiщеннi, проектуваннi, будiвництвi, реконструкцiї, технiчному переоснащеннi та введеннi в експлуатацiю пiдприємств, споруд, iнших об'єктiв, при проведеннi рiзних робiт на землях водного фонду, якi можуть негативно впливати на стан водних бiоресурсiв, виконавцi таких робiт зобов'язанi виконувати заходи щодо збереження сприятливих умов для iснування, вiдтворення, мiграцiї та зимiвлi водних бiоресурсiв, а також забезпечувати недоторканнiсть дiлянок, що становлять особливу цiннiсть для охорони i вiдтворення водних бiоресурсiв.

     Експлуатацiя водозабiрних споруд та iнших об'єктiв, застосування технологiй без рибозахисних пристроїв забороняється.

     Особи, якi здiйснюють експлуатацiю гiдротехнiчних споруд рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин), зобов'язанi утримувати в належному технiчному станi рибогосподарськi та рибозахиснi споруди, дотримуватися вимог технологiчних, ветеринарно-бiологiчних, санiтарно-епiдемiологiчних заходiв та своєчасно проводити їх капiтальний ремонт.

     Пiд час розвiдки та видобування корисних копалин, користування надрами континентального шельфу, створення на ньому штучних островiв, установок та iнших споруд обов'язково вживаються заходи щодо охорони водних бiоресурсiв та рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин).

     На рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), що становлять особливу цiннiсть для охорони i вiдтворення водних бiоресурсiв, права користувачiв природних ресурсiв можуть обмежуватися вiдповiдно до закону.

     Для рибогосподарських водних об'єктiв встановлюються екологiчнi нормативи якостi води. Зазначенi нормативи розробляються i встановлюються вiдповiдно до законодавства.

     За забруднення водних об'єктiв наднормативними скидами забруднюючих речовин забруднювач несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Рiвень води в рибогосподарських водних об'єктах має бути достатнiм для забезпечення природного вiдтворення та життєдiяльностi гiдробiонтiв. Пiдвищення або зниження рiвня води у водних об'єктах погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     Стаття 18. Охорона анадромних видiв риб

     Україна як держава походження анадромних видiв риб - осетра, севрюги, бiлуги, шипа, азово-чорноморського (дунайського) оселедця, вирезуба, атлантичного лосося, дунайського лосося та iнших забезпечує їх збереження шляхом охорони та регулювання їх промислу.

     Розроблення та виконання заходiв щодо охорони та регулювання використання анадромних видiв риб, якi формуються у рiчках та лиманах України, за межами виключної (морської) економiчної зони здiйснюються на основi мiжнародних договорiв України.

     Для забезпечення рацiонального використання анадромних видiв риб, якi формуються у рiчках та лиманах України, за межами виключної (морської) економiчної зони України можуть вживатися також iншi заходи щодо їх збереження та управлiння промислом вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв України.

     Iноземцi, iноземнi юридичнi особи за порушення, допущенi за межами виключної (морської) економiчної зони України, пов'язанi з промислом анадромних видiв риб, якi формуються у рiчках та лиманах України, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з вимогами мiжнародного права.

     Стаття 19. Особливостi охорони водних бiоресурсiв Азово-Чорноморського басейну

     Охорона водних бiоресурсiв Азово-Чорноморського басейну здiйснюється з урахуванням необхiдностi створення сприятливих умов для вiдтворення та збiльшення запасiв осетрових та iнших видiв водних бiоресурсiв шляхом обмеження кiлькостi знарядь лову, плавзасобiв, а також потужностi плавзасобiв, заборони застосування певних видiв знарядь лову та припинення їх спецiального використання з урахуванням положень мiжнародних договорiв України.

(частина перша статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Частину другу статтi 19 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Стаття 20. Вiдшкодування шкоди, завданої рибному господарству внаслiдок знищення або погiршення стану водних бiоресурсiв та середовища їх перебування внаслiдок господарської та iншої дiяльностi

     Шкода, завдана рибному господарству внаслiдок знищення або погiршення стану водних бiоресурсiв та середовища їх перебування внаслiдок господарської та iншої дiяльностi, пiдлягає вiдшкодуванню за рахунок осiб, якi безпосередньо здiйснювали або замовляли здiйснення такої дiяльностi.

     Стаття 21. Державний контроль за провадженням рибогосподарської дiяльностi

     Державний контроль за провадженням рибогосподарської дiяльностi здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства з метою забезпечення:

(абзац перший статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     реалiзацiї державної полiтики у галузi вивчення, охорони, вiдтворення, рацiонального використання водних бiоресурсiв, їх переробки та ведення аквакультури;

     пiдтримання балансу мiж виробничими потужностями користувачiв, наявними запасами водних бiоресурсiв та їх репродуктивним потенцiалом;

     виконання зобов'язань за мiжнародними договорами України щодо збереження та рацiонального використання водних бiоресурсiв пiд час провадження рибогосподарської дiяльностi у водах за межами юрисдикцiї України;

     запобiгання виснаженню рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин);

     державного контролю за якiстю iмпортованої в Україну продукцiї водних бiоресурсiв;

(абзац шостий статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     захисту прав i законних iнтересiв фiзичних та юридичних осiб, що одержали квоти на вилов водних бiоресурсiв, шляхом регулювання iмпорту в Україну тих видiв водних бiоресурсiв, якi використовуються у водних об'єктах України вiтчизняними користувачами.

     Стаття 22. Громадський контроль за провадженням рибогосподарської дiяльностi

     Громадський контроль у галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв здiйснюється громадськими iнспекторами рибоохорони.

     Громадський контроль громадських iнспекторiв рибоохорони у галузi охорони, використання i вiдтворення водних бiоресурсiв здiйснюється вiдповiдно до положення про них, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi.

(частина друга статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

Роздiл VI
ОСОБЛИВОСТI ВИДАЧI ДОЗВIЛЬНИХ ДОКУМЕНТIВ У ГАЛУЗI РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

     Стаття 23. Документи дозвiльного характеру, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства

(назва статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, видає такi документи дозвiльного характеру:

(абзац перший статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     абзац другий статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац третiй статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);

     дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України;

     форма реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв;

     дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкати на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї;

(абзац сьомий статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв з середовища їх iснування та переробки продуктiв лову;

     абзац дев'ятий статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     iншi документи дозвiльного характеру, передбаченi мiжнародними договорами України.

     Стаття 24. Особливостi видачi дозвiльних документiв у галузi рибного господарства

     Видача дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України, форми реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв, дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї, пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй) здiйснюється на безоплатнiй основi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або письмове повiдомлення про вiдмову у видачi такого дозволу видається протягом п'яти робочих днiв з дня подання суб'єктом господарювання пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу, згiдно з установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України порядком.

(частина друга статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) видається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, крiм видiв водних бiоресурсiв, занесених до Червоної книги України.

     Строк дiї дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) становить п'ять рокiв.

     Пiдставою для вiдмови у видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є:

     абзац другий частини п'ятої статтi 24 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.11.2016р. N 1726-VIII)

     подання суб'єктом господарювання неповного пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу згiдно з установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiком;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовiрних вiдомостей;

     вiдсутнiсть науково обґрунтованої iнформацiї щодо спецiального використання водних бiоресурсiв (рiшень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства);

     вiдсутнiсть частки нерозподiленого лiмiту водних бiоресурсiв;

     систематичнi (три i бiльше) грубi порушення протягом року законодавства з охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв;

     несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцiй або наявнiсть невiдшкодованої шкоди, завданої рибному господарству;

     наявнiсть простроченої заборгованостi перед державним або мiсцевим бюджетом;

     використання видiленої кiлькостi водних бiоресурсiв менш як на 75 вiдсоткiв протягом попереднiх чотирьох рокiв.

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, у разi:

     звернення суб'єкта господарювання iз заявою про анулювання дозволу;

     лiквiдацiї юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якiй видано дозвiл;

     рiшення суду про скасування дозволу;

     систематичних (три i бiльше) грубих порушень протягом попереднього року законодавства з охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв;

     встановлення факту надання в заявi та документах, що додаються до неї, недостовiрної iнформацiї.

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України або письмове повiдомлення про вiдмову у видачi такого дозволу видається протягом тридцяти календарних днiв з дня затвердження наказу центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, щодо розподiлу прав на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України. Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України видається на кожне рибальське судно, строк дiї зазначеного дозволу не може перевищувати дванадцяти календарних мiсяцiв.

     Пiдставою для вiдмови у видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України є:

     несвоєчасне подання суб'єктом господарювання пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу згiдно з установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiком;

     подання суб'єктом господарювання неповного пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу згiдно з установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiком;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовiрних вiдомостей;

     занесення рибальського судна до перелiку суден, задiяних у незаконному рибальствi.

     Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України анулюється у разi:

     порушення рибальським судном правил та режимiв промислу;

     порушення рибальським судном вимог законодавства з охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв, мiжнародних договорiв України;

     занесення рибальського судна до перелiку суден, задiяних у незаконному рибальствi;

     цiлеспрямованого промислу водних бiоресурсiв, що пiдпадає пiд дiю мораторiю або заборони використання водних бiоресурсiв, який установлюється вiдповiдними мiжнародними договорами України та мiжнародними компетентними органами;

     використання рибальським судном заборонених знарядь промислу;

     цiлеспрямованого пошкодження суднової апаратури, що унеможливлює здiйснення дистанцiйного контролю за рибальським судном;

     фальсифiкацiї або приховування розпiзнавальних знакiв, назви або порту реєстрацiї рибальського судна;

     закiнчення строку дiї суднових документiв.

     Рiшення про анулювання дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України видається особисто або надсилається суб'єкту господарювання - юридичнiй чи фiзичнiй особi поштовим вiдправленням з описом вкладення не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня видання наказу. Дiя зазначених дозволiв припиняється через п'ятнадцять робочих днiв з дня прийняття рiшення про їх анулювання.

     Форма реєстрацiї уловiв антарктичного та патагонського iклачiв або письмове повiдомлення про вiдмову в її видачi оформлюється протягом десяти календарних днiв з дня отримання запиту вiд судновласника - юридичної або фiзичної особи, судно якого здiйснювало вилучення зазначених видiв риб, чи вiд iмпортера, який здiйснює iмпорт вiдповiдної продукцiї в Україну.

     Дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкати на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї або письмове повiдомлення про вiдмову в їх видачi видаються протягом тридцяти календарних днiв з дня отримання вiд суб'єкта господарювання запиту щодо здiйснення вiдповiдної зовнiшньоторговельної операцiї. У разi необхiдностi пiдготовки висновку наукової установи щодо iснування потенцiйної загрози виживанню виду внаслiдок мiжнародної торгiвлi його зразками строк розгляду поданих документiв продовжується на тридцять календарних днiв. З метою зменшення негативного впливу на живi зразки вживаються заходи щодо скорочення строку розгляду документiв, поданих заявником для видачi сертифiката, до трьох робочих днiв з дня отримання документiв для розгляду.

     Пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй) або письмове повiдомлення про вiдмову у видачi пiдтвердження видається протягом десяти календарних днiв з дня отримання запиту вiд судновласника, судно якого здiйснювало вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування, власника судна або суб'єкта господарювання, що здiйснює переробку продуктiв лову.

     Строк дiї форм реєстрацiї уловiв антарктичного та патагонського iклачiв i дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї, якi є разовими, обмежується строком завершення зовнiшньоторговельних операцiй iз конкретним вантажем зазначених видiв риб.

     Пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову обмежується строком завершення зовнiшньоторговельних операцiй з конкретним вантажем водних бiоресурсiв.

     Пiдстави для вiдмови у видачi форми реєстрацiї уловiв антарктичного та патагонського iклачiв, дозволу на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї, пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування та переробки продуктiв лову (у разi необхiдностi суб'єкту господарювання для здiйснення зовнiшньоторговельних операцiй) та їх анулювання визначаються Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Пiдстави для переоформлення, видачi дублiкатiв документiв дозвiльного характеру в галузi рибного господарства визначаються Законом України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi".

     Порядок видачi документiв дозвiльного характеру або вiдмови в їх видачi, переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання документiв дозвiльного характеру в галузi рибного господарства встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

Роздiл VII
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БIОРЕСУРСIВ

     Стаття 25. Види використання водних бiоресурсiв

     Використання водних бiоресурсiв, якi перебувають у станi природної волi, здiйснюється в порядку загального i спецiального використання.

     Стаття 26. Загальне використання водних бiоресурсiв

     Громадяни мають право використовувати безоплатно воднi бiоресурси в наукових, культурно-освiтнiх та виховних цiлях для задоволення естетичних, оздоровчих, рекреацiйних та iнших потреб без вилучення їх з природного середовища, а також здiйснювати любительське i спортивне рибальство у водних об'єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягiв безоплатного вилову водних бiоресурсiв.

     Стаття 27. Спецiальне використання водних бiоресурсiв

     Спецiальне використання водних бiоресурсiв здiйснюється шляхом їх вилучення з природного середовища (крiм любительського i спортивного рибальства у водних об'єктах загального користування в межах та обсягах безоплатного вилову) i включає:

     промислове рибальство;

     вилов водних бiоресурсiв у науково-дослiдних, науково-промислових, дослiдно-конструкторських цiлях, а також з метою з'ясування їх санiтарно-епiдемiологiчного стану (далi - дослiдний вилов);

     контрольний вилов водних бiоресурсiв для визначення їх стану та запасiв;

     мелiоративний вилов водних бiоресурсiв з метою формування їх оптимального видового та вiкового складу;

     вилов водних бiоресурсiв з метою отримання бiологiчного матерiалу для штучного вiдтворення їх запасiв та здiйснення аквакультури;

     любительське i спортивне рибальство у водних об'єктах загального користування, що перевищує встановленi обсяги безоплатного вилову.

     Законодавством можуть визначатися й iншi види спецiального використання водних бiоресурсiв.

     Спецiальне використання водних бiоресурсiв здiйснюється у внутрiшнiх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрiшнiх морських водах, територiальному морi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та на континентальному шельфi України в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, а у вiдкритому морi та у виключних економiчних зонах iноземних держав - вiдповiдно до умов мiжнародних договорiв України або законодавства iноземних держав.

     Спецiальне використання водних бiоресурсiв iноземцями, iноземними юридичними особами у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi i на континентальному шельфi України здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     Використання водних бiоресурсiв, якi перебувають у межах iзольованих природних або штучно створених водних об'єктiв, наданих у користування для потреб аквакультури, не належить до спецiального використання i здiйснюється в порядку, визначеному власниками цих водних бiоресурсiв.

     Стаття 28. Лiмiти i прогнози допустимого вилову спецiального використання водних бiоресурсiв

     Спецiальне використання водних бiоресурсiв (крiм любительського рибальства та використання ресурсiв, запаси яких формуються виключно шляхом їх штучного розведення) здiйснюється вiдповiдно до лiмiтiв та прогнозiв допустимого вилову.

     З метою збереження та забезпечення рацiонального використання окремих водних бiоресурсiв, якi iнтенсивно експлуатуються та/або характеризуються вiдповiдно до наукових обґрунтувань наукових установ, що входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, незадовiльним станом, встановлюються лiмiти промислового вилову на наступний календарний рiк, якi в подальшому розподiляються на квоти. Перелiк видiв водних бiоресурсiв, щодо яких встановлюються лiмiти промислового вилучення, та обсяги лiмiтiв на пiдставi наукових обґрунтувань наукових установ, що входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi.

     Для регулювання промислу водних бiоресурсiв, щодо яких не встановлюються лiмiти вилову, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства на пiдставi наукових обґрунтувань наукових установ, що входять до сфери його управлiння, визначає прогноз допустимого вилову на наступний календарний рiк. Прогноз допустимого вилову може коригувати центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     Спецiальне використання тих видiв водних бiоресурсiв, щодо яких у зв'язку з особливостями їх просторового розподiлу у водному об'єктi або вiдповiдно до технiчних можливостей промислу не може бути досягнуто рiвня вилучення, який загрожує стану запасiв ресурсiв, лiмiти та прогнози допустимого вилову не встановлюються.

     Порядок затвердження лiмiтiв та прогнозiв допустимого вилову водних бiоресурсiв встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 29. Встановлення лiмiтiв на використання водних бiоресурсiв

     Лiмiти встановлюються на види (групи видiв) водних бiоресурсiв, щодо яких здiйснюється промисел на вiдповiдних водних об'єктах, крiм iзольованих об'єктiв (iз застосуванням споруд або технiчних пристроїв, штучно створених водних об'єктiв, що використовуються для цiлей аквакультури) та об'єктiв промислу, запаси яких формуються виключно шляхом штучного розведення водних бiоресурсiв.

     Обґрунтування допустимих обсягiв спецiального використання водних бiоресурсiв за видами (групами видiв) у водних об'єктах розробляють науковi установи та органiзацiї, що входять до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, науковi установи, що входять до Нацiональної академiї наук України та Української академiї аграрних наук, на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, суб'єктiв рибного господарства.

     Затвердження лiмiтiв на спецiальне використання водних бiоресурсiв у зонi юрисдикцiї України в мiсячний строк з дня отримання документiв здiйснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi на пiдставi поданого науковими органiзацiями та установами науково-бiологiчного обґрунтування.

     Порядок установлення лiмiтiв на спецiальне використання водних бiоресурсiв загальнодержавного значення в межах юрисдикцiї України та водних бiоресурсiв у вiдкритому морi, територiальному морi та виключних (морських) економiчних зонах iноземних держав визначає Кабiнет Мiнiстрiв України, у тому числi - вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     Стаття 30. Розподiл лiмiту на квоти спецiального використання водних бiоресурсiв та прогнозiв допустимого вилову

     Лiмiти вилову водних бiоресурсiв розподiляються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     За рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства лiмiти вилову водних бiоресурсiв, а також прогнози допустимого вилову можуть розподiлятися на квоти:

     користувачiв для промислу;

     наукових установ та органiзацiй;

     для здiйснення контрольного вилову органами рибоохорони;

     для здiйснення рибальства з навчальними та культурно-освiтнiми цiлями;

     добування (вилову) водних бiоресурсiв для здiйснення рибальства з метою рибництва, вiдтворення та аклiматизацiї водних бiоресурсiв;

     добування (вилову) водних бiоресурсiв з метою органiзацiї любительського та спортивного рибальства.

     До 15 вiдсоткiв встановленого лiмiту або прогнозу допустимого вилову за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства можуть попередньо не розподiлятися на окремi квоти та залишатися як резерв для подальшого поповнення вищезазначених квот у разi їх вичерпання пiд час здiйснення промислу.

     Переважне право на одержання квот добування (вилову) водних бiоресурсiв для здiйснення спецiального використання мають суб'єкти рибного господарства - користувачi водних бiоресурсiв, якi:

     традицiйно (три i бiльше рокiв) здiйснюють спецiальне використання водних бiоресурсiв;

     використовували протягом попереднiх трьох i бiльше рокiв квоти не менш як на 75 вiдсоткiв;

     мають власну матерiально-технiчну базу (плавзасоби, холодильнi ємностi, засоби добування, пристрої та механiзми, що використовуються для переробки) для здiйснення рибогосподарської дiяльностi;

     здiйснюють рибницько-мелiоративнi заходи, що забезпечують полiпшення санiтарного стану рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин).

     Пiсля затвердження у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi, лiмiтiв або прогнозiв допустимого вилову центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства укладає договори на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) з користувачами строком на п'ять рокiв. Квоти розраховуються пропорцiйно до даних державної статистики за останнi чотири роки, що передують розрахунковому, про обсяг добутих (виловлених) кожним користувачем водних бiоресурсiв у середньому за рiк. Вiдповiдно до заявки користувача за ним може закрiплюватися квота менша, нiж розрахована до принципiв, визначених у цiй статтi.

     Договори на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) можуть укладатися за результатами аукцiонiв, що проводяться для реалiзацiї квот або прогнозiв допустимого вилову, що вивiльняються внаслiдок припинення права користувачiв на спецiальне використання водних бiоресурсiв, або з резерву.

     Типовий договiр на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Органiзатором аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     Порядок проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 31. Правила промислового рибальства

     Правила промислового рибальства розробляються на основi наукових обґрунтувань за басейновим принципом та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi.

     Правилами промислового рибальства визначаються райони, способи i строки вилучення (вилову, добування, збирання) водних бiоресурсiв, типи, розмiри та кiлькiсть рибопромислових суден, знаряддя вилову, їх кiлькiсть, допустимi до вилову розмiри об'єктiв промислу, вимоги щодо їх охорони, а також умови користування промисловими дiлянками рибогосподарських водних об'єктiв (їх частинами), навантаження на кожний водний об'єкт за кiлькiстю та потужнiстю плавзасобiв.

     З метою забезпечення охорони, рацiонального використання окремих видiв водних бiоресурсiв, а також для доповнення, уточнення або змiни зазначених правил можуть розроблятися режими для окремих рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин). Режими затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства та рибної промисловостi.

     Стаття 32. Порядок спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах за межами юрисдикцiї України

     У виключних (морських) економiчних зонах iноземних держав, конвенцiйних районах та вiдкритому морi промислове та науково-пошукове використання водних бiоресурсiв здiйснюється суб'єктами рибного господарства згiдно з вимогами мiжнародних договорiв України або законодавства вiдповiдних iноземних держав.

     Порядок спецiального використання водних бiоресурсiв у вiдкритому морi та виключних (морських) економiчних зонах iноземних держав встановлюється вiдповiдно до норм мiжнародного права або мiжнародних договорiв України.

     Стаття 33. Порядок спецiального використання водних бiоресурсiв iноземними юридичними i фiзичними особами

     Iноземнi юридичнi i фiзичнi особи можуть нарiвнi з українськими суб'єктами рибного господарства використовувати воднi бiоресурси у промислових, наукових та iнших цiлях у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, територiальному морi, на континентальному шельфi, крiм акваторiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, за умови наявностi мiжнародних договорiв України та на пiдставах вiдповiдних документiв дозвiльного характеру.

     Iноземнi юридичнi та фiзичнi особи, якi здiйснюють вилов у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, дотримуються вимог, установлених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 34. Права суб'єктiв рибного господарства

     Суб'єкти рибного господарства мають право на:

     користування рибогосподарськими водними об'єктами (їх частинами), землями водного фонду та використання водних бiоресурсiв на недискримiнацiйних умовах у встановленому порядку;

     власнiсть на воднi бiоресурси, добутi у порядку, встановленому законом, а також на доходи вiд їх реалiзацiї;

     спорудження у встановленому порядку гiдротехнiчних та iнших об'єктiв, необхiдних для забезпечення рибогосподарської дiяльностi;

     поновлення права власностi на воднi бiоресурси;

     одержання компенсацiї або кредитних чи iнших пiльг у разi проведення за власнi кошти робiт з вiдтворення водних бiоресурсiв, здiйснення iнших ефективних заходiв щодо їх охорони тощо;

     оскарження в судi неправомiрних дiй посадових осiб;

     iншi права, передбаченi законом.

     Стаття 35. Обов'язки суб'єктiв рибного господарства

     Суб'єкти рибного господарства зобов'язанi:

     додержуватися умов провадження дiяльностi, пов'язаної з промисловим виловом, крiм внутрiшнiх водойм (ставкiв) рибницьких господарств;

     додержуватися правил рибальства;

     вносити своєчасно плату за спецiальне використання водних бiоресурсiв;

     не допускати погiршення умов iснування водних бiоресурсiв внаслiдок своєї дiяльностi;

     додержуватися встановленого режиму господарської дiяльностi на земельних дiлянках прибережних захисних смуг;

     сприяти науковим установам на договiрних умовах у роботi щодо вивчення бiологiчного стану водних бiоресурсiв i стану наданих у користування рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин);

     вести облiк обсягiв використання водних бiоресурсiв та надавати у встановленому порядку iнформацiю органам, що здiйснюють проведення державного монiторингу, ведення державного облiку та державного кадастру водних бiоресурсiв;

     здiйснювати у встановленому порядку комплекснi рибницько-мелiоративнi заходи щодо охорони та вiдтворення, у тому числi штучного, водних бiоресурсiв, збереження i полiпшення умов їх iснування;

     негайно iнформувати центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах рибного господарства, здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, ветеринарної медицини, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, про виявлення захворювань водних бiоресурсiв, погiршення стану середовища їх перебування, випадки їх загибелi;

(абзац десятий статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     здiйснювати заходи з профiлактики i боротьби iз захворюванням та загибеллю водних бiоресурсiв;

     здiйснювати охорону водних бiоресурсiв, додержуватися режиму охорони видiв, занесених до Червоної книги України, у межах наданих у користування промислових дiлянок рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин);

     самостiйно припиняти використання водних бiоресурсiв у разi зниження їх вiдтворюючої здатностi та виникнення загрози знищення, негайно вживати заходiв для усунення негативного зовнiшнього впливу на воднi бiоресурси та середовище їх перебування, проникнення чужорiдних видiв;

     не допускати без дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства переселення водних бiоресурсiв;

     безперешкодно допускати в мiсця вiдтворення, добування, зберiгання, утримання, на рибоприймальнi пункти та мiсця реалiзацiї водних бiоресурсiв, на рибальськi судна та iншi плавучi засоби, зайнятi в технологiчному процесi, представникiв центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державний контроль за провадженням рибогосподарської дiяльностi, надавати на їх вимогу документи щодо облiку та використання водних бiоресурсiв, своєчасно виконувати їхнi вимоги та письмовi розпорядження, якi базуються на засадах цього Закону та iнших нормативно-правових актiв у галузi рибного господарства.

     Стаття 351. Перемiщення через митний кордон України водних бiоресурсiв та продукцiї з них

     Ввезення в Україну i вивезення за її межi водних бiоресурсiв та продукцiї з них здiйснюються за правилами, встановленими законодавством України, у тому числi мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Документи, зазначенi в абзацах шостому i сьомому статтi 23 цього Закону, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, є необхiдними для перемiщення через митний кордон України вiдповiдних водних бiоресурсiв та продукцiї з них.

     Документи, зазначенi в абзацах шостому i сьомому статтi 23 цього Закону, вносяться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких документiв.

     Митнi органи здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим вiдповiдних водних бiоресурсiв та продукцiї з них, на пiдставi документiв, зазначених в абзацах шостому i сьомому статтi 23 цього Закону, отриманих вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(частина четверта статтi 351 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(роздiл VII доповнено статтею 351 згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

Роздiл VIII
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ТА ПРАВО ВЛАСНОСТI НА ВОДНI БIОРЕСУРСИ

     Стаття 36. Право користування водними бiоресурсами

     Юридичнi та фiзичнi особи мають право користуватися водними бiоресурсами як об'єктами права власностi Українського народу вiдповiдно до Конституцiї України та цього Закону.

     Право користування водними бiоресурсами здiйснюється з вилученням i без вилучення їх з природного середовища суб'єктами господарювання та фiзичними особами вiдповiдно до закону.

     Надання у користування рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) мiсцевого значення для провадження рибогосподарської дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до закону.

     Припинення права користування водними бiоресурсами здiйснюється вiдповiдно до закону.

     Стаття 37. Право власностi на воднi бiоресурси

     Воднi бiоресурси, що знаходяться у внутрiшнiх водних об'єктах, територiальному морi, у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на континентальному шельфi, є об'єктами права власностi Українського народу, вiд iменi якого права власника на цi ресурси здiйснюють органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування у межах, визначених Конституцiєю України та законами України.

     Воднi бiоресурси можуть перебувати у державнiй, комунальнiй та приватнiй власностi.

     У власностi суб'єктiв господарювання та фiзичних осiб, iноземцiв, осiб без громадянства, а також iноземних юридичних осiб можуть перебувати окремi види водних бiоресурсiв, якi на законних пiдставах, з додержанням умов та правил добування вилученi з природного середовища або розведенi у штучно створених умовах, що пiдтверджено документами, якi засвiдчують законнiсть їх набуття.

     Воднi бiоресурси, вилученi в порядку спецiального використання, є власнiстю користувачiв з моменту, коли вони потрапили до знарядь вилову, крiм видiв, що становлять особливу природоохоронну, наукову та естетичну цiннiсть, а також види, занесенi до Червоної книги України.

     Не можуть передаватися у приватну власнiсть воднi бiоресурси з числа видiв, що становлять особливу природоохоронну, наукову та естетичну цiннiсть, а також види, занесенi до Червоної книги України (крiм випадкiв, коли вони одержанi шляхом розведення, вирощування в неволi або в передбаченому законодавством порядку придбанi за межами України).

     Стаття 38. Припинення права власностi на воднi бiоресурси

     Право власностi на воднi бiоресурси припиняється у разi:

     порушення порядку їх спецiального використання;

     порушення установленого порядку переселення, схрещування водних бiоресурсiв, а також виведення та використання генетично змiнених їх видiв;

     створення власником водних бiоресурсiв умов, що призводять до погiршення довкiлля, порушення стану екосистеми;

     встановлення законодавчими актами України заборони щодо перебування у приватнiй власностi окремих видiв водних бiоресурсiв;

     добровiльної вiдмови власника вiд права власностi на воднi бiоресурси.

     Право власностi суб'єктiв господарювання на воднi бiоресурси може припинятися вiдповiдно до рiшення суду.

     Стаття 39. Гарантiї i захист прав суб'єктiв рибного господарства

     Права суб'єктiв рибного господарства охороняються законом.

     Припинення права користування або права власностi на воднi бiоресурси застосовується лише у випадках, передбачених цим Законом.

     Стаття 40. Умови та порядок вiдшкодування шкоди, заподiяної суб'єктам рибного господарства

     Шкода, заподiяна суб'єктам рибного господарства неправомiрними дiями центральних органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв рибоохорони, правоохоронних органiв, юридичних та фiзичних осiб, пiдлягає вiдшкодуванню у порядку, визначеному цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

Роздiл IX
ШТУЧНЕ ВIДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БIОРЕСУРСIВ I ЗДIЙСНЕННЯ АКВАКУЛЬТУРИ

     Стаття 41. Порядок штучного вiдтворення водних бiоресурсiв

     Штучне вiдтворення водних бiоресурсiв здiйснюють суб'єкти рибного господарства шляхом розведення, вселення, переселення водних бiоресурсiв для здiйснення рибогосподарської дiяльностi.

     Стаття 42. Порядок здiйснення аквакультури

     Суб'єкти аквакультури здiйснюють дiяльнiсть у сферi аквакультури вiдповiдно до закону.

     Облiк рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин), рибогосподарських технологiчних водойм, акваторiй (водного простору) внутрiшнiх морських вод, територiального моря, виключної (морської) економiчної зони України, якi наданi в користування для цiлей аквакультури, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(стаття 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 18.09.2012р. N 5293-VI)

Роздiл X
ПЕРЕРОБКА ВОДНИХ БIОРЕСУРСIВ

     Стаття 43. Переробка водних бiоресурсiв

     Переробка водних бiоресурсiв здiйснюється шляхом їх розбирання, охолодження, заморожування, копчення, солiння, маринування, сушiння, в'ялення, консервування, фасування, нагрiвання чи поєднання цих процесiв та iнших видiв переробки та технологiй.

     Стаття 44. Забезпечення виробником контролю якостi i безпеки водних бiоресурсiв та продуктiв їх переробки

     З метою збереження здоров'я населення виробник зобов'язаний здiйснювати постiйний контроль якостi та безпеки водних бiоресурсiв та продуктiв їх переробки з дотриманням закрiплених у законодавствi норм щодо якостi продукцiї, що виробляється.

(стаття 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 45. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

Роздiл XI
РИБНI ПОРТИ, ПРИЙМАЛЬНI ПУНКТИ ТА ФЛОТ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI

     Стаття 46. Рибнi порти, приймальнi пункти та флот рибної промисловостi

     У галузi рибного господарства дiють морськi рибнi порти, портопункти та iншi мiсця базування суден флоту рибної промисловостi.

     Перелiк морських рибних портiв, портопунктiв та мiсць базування суден флоту рибної промисловостi для вивантаження водних бiоресурсiв (структурно вiдокремлена частина рибогосподарського пiдприємства) затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     Морськi рибнi порти, портопункти та мiсця базування суден флоту рибної промисловостi мають забезпечувати безпечну стоянку суден (плавзасобiв) флоту рибної промисловостi та дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числi шляхом участi в межах визначеної законодавством компетенцiї у виявленнi випадкiв скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторiї порту, портопунктiв та мiсць базування суден.

(частина третя статтi 46 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Порядок взаємодiї адмiнiстрацiї морських рибних портiв, портопунктiв, мiсць базування суден флоту рибної промисловостi та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, iз забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разi виявлення випадкiв скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторiї порту, портопунктiв та мiсць базування суден встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 46 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою)

     Морський рибний порт належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства. Начальник i капiтан морського рибного порту (портопункту) призначається на посаду та звiльняється з посади керiвником центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     Будiвництво або будь-якi iншi роботи на територiї та акваторiї, вiдведених порту, здiйснюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства та органами мiсцевого самоврядування.

     Стаття 47. Рибоприймальнi пункти

     Мiсце розташування рибоприймального пункту погоджує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства для облiку вилучених водних бiоресурсiв та продукцiї з них.

     Рибоприймальний пункт розташовується безпосередньо бiля берегової лiнiї водного об'єкта, де здiйснюється спецiальне використання водних бiоресурсiв.

     Рибоприймальний пункт може розташовуватися безпосередньо на суднi з веденням вiдповiдного облiку вилучених водних бiоресурсiв.

     Стаття 48. Класифiкацiя суден флоту рибної промисловостi та технiчний нагляд за ними

     Класифiкацiю суден флоту рибної промисловостi, що пiдлягають реєстрацiї у Державному судновому реєстрi України, i технiчний нагляд за ними здiйснює класифiкацiйне товариство, обране судновласником.

     Технiчний нагляд за виконанням на суднах вимог мiжнародних договорiв України (конвенцiйний нагляд) здiйснюють класифiкацiйнi товариства. Нагляд за виконанням на суднах вимог мiжнародних договорiв України здiйснюється класифiкацiйним товариством за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Контроль за здiйсненням технiчного нагляду за українськими рибальськими суднами здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства, вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

(частина третя статтi 48 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Класифiкацiя суден флоту рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, здiйснюється залежно вiд району плавання та висоти мiнiмального надводного борту, а саме:

     судна 1 району плавання - судна з висотою мiнiмального надводного борту не менше 0,2 м, якi експлуатуються у закритих для судноплавства рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) - озерах, ставках, охолоджувачах енергетичних об'єктiв тощо загальною площею до 200 га;

     судна 2 району плавання - судна з висотою мiнiмального надводного борту не менше 0,3 м, якi експлуатуються у закритих для судноплавства рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) - озерах, ставках, охолоджувачах енергетичних об'єктiв тощо загальною площею понад 200 га та в частинах судноплавних рiчок;

     судна 3 району плавання - судна з висотою мiнiмального надводного борту не менше 0,4 м, якi експлуатуються у вiдкритих для судноплавства рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) - рiчках, мiлководних частинах водосховищ;

     судна 4 району плавання - судна з висотою мiнiмального надводного борту не менше 0,5 м, якi експлуатуються у вiдкритих для судноплавства рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) - рiчках, вiдкритих частинах водосховищ, прибережних частинах Азовського та Чорного морiв (20 миль вiд берега).

     Технiчний нагляд за рибальськими суднами, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     Судна (плавзасоби), якi здiйснюють промисловий вилов водних бiоресурсiв, мають бути побудованi згiдно з проектом та призначенi для промислового рибальства, а також мати вiдповiдну проектну документацiю, що мiстить iнформацiю про призначення цього судна.

     Судна, що допускаються до експлуатацiї з нижчим значенням району плавання, не можуть бути допущенi до використання в районах плавання з вищим значенням.

     Стаття 49. Допуск суден флоту рибного господарства до плавання

     Судно може бути допущене до плавання тiльки пiсля того, як буде встановлено, що воно задовольняє вимоги безпеки мореплавства, охорони людського життя i навколишнього природного середовища.

     Стаття 50. Порядок реєстрацiї суден флоту рибної промисловостi

     Порядок реєстрацiї суден флоту рибної промисловостi у Державному судновому реєстрi України та Судновiй книзi України встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Реєстр рибальських суден є складовою частиною Державного суднового реєстру України та Суднової книги України. Керiвництво та контроль за реєстрацiєю i веденням облiку рибальських суден здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства.

     Судна флоту рибної промисловостi мають вiдповiдати вимогам мiжнародних договорiв України та угод щодо безпеки мореплавства, пiдготовки їх екiпажiв, збереження життя людини на морi, запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища та управлiння рибальством, а також вимогам мiжнародних органiзацiй з управлiння рибальством, членом яких є Україна.

Роздiл XII
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО В ГАЛУЗI РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

     Стаття 51. Мiжнародне спiвробiтництво в галузi рибного господарства

     Мiжнародне спiвробiтництво в галузi рибного господарства здiйснюється шляхом:

     участi в розробленнi проектiв мiжнародних договорiв;

     участi в роботi мiжнародних органiзацiй.

     Якщо мiжнародними договорами України встановлено iншi правила та положення, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила цих мiжнародних договорiв.

Роздiл XIII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

     Стаття 52. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про рибне господарство

     Порушення вимог цього Закону тягне за собою дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльну i кримiнальну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Вiдповiдальнiсть за рибогосподарську дiяльнiсть на суднах пiд Державним Прапором України за межами України встановлюється на пiдставi мiжнародних договорiв України. У разi такої дiяльностi у виключних (морських) економiчних зонах iноземних держав вiдповiдальнiсть встановлюється законодавством цих держав.

Роздiл XIV
ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

     Стаття 53. Основнi засади прiоритетного розвитку рибного господарства

     Основнi засади прiоритетного розвитку рибного господарства передбачають:

     формування цiнового i кредитного механiзму з урахуванням специфiки рибного господарства як галузi з уповiльненим обiгом капiталу та низькою нормою прибутку;

     сприяння будiвництву та модернiзацiї суден флоту рибної промисловостi, пiдприємств рибного господарства шляхом включення до планiв державного замовлення будiвництва суден для флоту рибної промисловостi та рибницьких заводiв (риборозплiдникiв) з вирощування цiнних видiв риби для зариблення рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин) загальнодержавного значення;

     визнання суб'єктiв рибогосподарського комплексу, дiяльнiсть яких пов'язана з промисловим виловом водних бiоресурсiв на водних об'єктах загальнодержавного значення, розведенням, вирощуванням та переробкою власної продукцiї, товаровиробниками сiльськогосподарської продукцiї;

     прiоритетне надання в оренду водних об'єктiв (їх частин) з низькою рибопродуктивнiстю суб'єктам господарювання, якi займаються вирощуванням водних бiоресурсiв.

Роздiл XV
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Доповнити Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затверджений Законом України вiд 19 травня 2011 року "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi", пунктами 136 - 143 такого змiсту:

Назва документа дозвiльного характеру Законодавчий акт України
136. Акт технiчного огляду суден, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
137. Свiдоцтво про вiдповiднiсть компанiї та суден вимогам Мiжнародного кодексу з управлiння безпечною експлуатацiєю суден i попередженням забруднення 1993 року Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
138. Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
139. Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
140. Форма реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
141. Сертифiкати на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зразкiв осетрових риб i виробленої з них продукцiї, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
142. Пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв з середовища їх iснування та переробки продуктiв лову Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"
143. Дозвiл на iмпорт в Україну водних бiоресурсiв, продуктiв харчування та переробки з них за кiлькiстю та видовим складом Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв"

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд та скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 липня 2011 року
N 3677-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.