ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про морськi порти України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 16 листопада 2017 року N 2210-VIII,
вiд 18 сiчня 2018 року N 2269-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 3 жовтня 2019 року N 155-IX,
вiд 3 жовтня 2019 року N 157-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 3 грудня 2020 року N 1054-IX

(У текстi Закону слова "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII)

(У текстi Закону слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX)

(У текстi Закону слова "рiчковий транспорт" i "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському i рiчковому транспортi" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "внутрiшнiй водний транспорт" i "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi морського транспорту" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 3 грудня 2020 року N 1054-IX)

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi основи дiяльностi в морських портах України.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) адмiнiстрацiя морських портiв України - державне пiдприємство, утворене вiдповiдно до законодавства, що забезпечує функцiонування морських портiв, утримання та використання об'єктiв портової iнфраструктури державної форми власностi, виконання iнших покладених на нього завдань безпосередньо i через свої фiлiї, що утворюються в кожному морському порту (адмiнiстрацiя морського порту);

     2) акваторiя морського порту (портова акваторiя) - визначена межами частина водного об'єкта (об'єктiв), крiм суднового ходу, призначена для безпечного пiдходу, маневрування, стоянки i вiдходу суден;

     3) внутрiшнiй пiдхiдний канал - гiдротехнiчна споруда, природний або штучний водний шлях, розташований у межах акваторiї порту, призначений для пiдходу або вiдходу суден до причалiв та маневрування в межах акваторiї морського порту;

     4) гiдротехнiчнi споруди морських портiв (гiдротехнiчнi споруди) - iнженерно-технiчнi споруди (портова акваторiя, причали, пiрси, iншi види причальних споруд, моли, дамби, хвилеломи, iншi берегозахиснi споруди, пiдводнi споруди штучного та природного походження, у тому числi канали, операцiйнi акваторiї причалiв, якiрнi стоянки), розташованi в межах територiї та акваторiї морського порту i призначенi для забезпечення безпеки мореплавства, маневрування та стоянки суден;

     5) судноплавний канал - гiдротехнiчна споруда, природний або штучний водний шлях для безпечного пiдходу суден до портiв, для проходу суден або для сполучення окремих водних басейнiв;

     6) морський порт - визначенi межами територiя та акваторiя, обладнанi для обслуговування суден i пасажирiв, проведення вантажних, транспортних та експедицiйних робiт, а також iнших пов'язаних з цим видiв господарської дiяльностi;

     7) морський термiнал - розташований у межах морського порту єдиний майновий комплекс, що включає технологiчно пов'язанi об'єкти портової iнфраструктури, у тому числi причали, пiдйомно-транспортне та iнше устаткування, якi забезпечують навантаження-розвантаження та зберiгання вантажiв, безпечну стоянку та обслуговування суден i пасажирiв;

     8) об'єкти портової iнфраструктури - рухомi та нерухомi об'єкти, що забезпечують функцiонування морського порту, у тому числi акваторiя, гiдротехнiчнi споруди, доки, буксири, криголами та iншi судна портового флоту, засоби навiгацiйного обладнання та iншi об'єкти навiгацiйно-гiдрографiчного забезпечення морських шляхiв, системи управлiння рухом суден, iнформацiйнi системи, перевантажувальне обладнання, залiзничнi та автомобiльнi пiд'їзнi шляхи, лiнiї зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iншi засоби, обладнання, iнженернi комунiкацiї, розташованi в межах територiї та акваторiї морського порту i призначенi для забезпечення безпеки мореплавства, надання послуг, забезпечення державного нагляду (контролю) в морському порту;

     9) об'єкти портової iнфраструктури загального користування - акваторiя, залiзничнi та автомобiльнi пiд'їзнi шляхи (до першого розгалуження за межами територiї порту), лiнiї зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженернi комунiкацiї, iншi об'єкти, що забезпечують дiяльнiсть двох i бiльше суб'єктiв господарювання у морському порту;

     10) операцiйна акваторiя причалу (причалiв) - гiдротехнiчна споруда в межах портової акваторiї, призначена для безпечного пiдходу суден до причалу та вiдходу вiд причалiв, маневрування суден пiд час здiйснення швартових операцiй, а також маневрування суден мiж причалами;

     11) портовий оператор (стивiдорна компанiя) - суб'єкт господарювання, що здiйснює експлуатацiю морського термiналу, проводить вантажно-розвантажувальнi роботи, обслуговування та зберiгання вантажiв, обслуговування суден i пасажирiв, а також iншi пов'язанi з цим види господарської дiяльностi;

     12) причал - гiдротехнiчна споруда, яка має швартовнi та вiдбiйнi пристрої i призначена для стоянки та обслуговування суден, обслуговування пасажирiв, у тому числi для їх посадки на судна i висадки з суден, проведення вантажно-розвантажувальних робiт;

     13) рейд - частина акваторiї морського порту, що використовується для стоянки суден на якорi, у тому числi для ремонту суден, посадки (висадки) пасажирiв, проведення вантажно-розвантажувальних робiт, в її незахищенiй частинi (зовнiшнiй рейд) або в частинi, захищенiй повнiстю або частково огороджувальними гiдротехнiчними спорудами чи об'єктами природного походження (внутрiшнiй рейд);

     14) стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури - об'єкти права державної власностi - гiдротехнiчнi споруди, об'єкти портової iнфраструктури загального користування, засоби навiгацiйного обладнання та iншi об'єкти навiгацiйно-гiдрографiчного забезпечення морських шляхiв, системи управлiння рухом суден;

     15) судновий хiд - водний простiр, призначений для транзитного руху суден мiж портами, позначений на мiсцевостi i на картi та визначений засобами навiгацiйного обладнання;

     16) територiя морського порту - частина сухопутної територiї України з визначеними межами, у тому числi штучно створенi земельнi дiлянки;

     17) штучно створена земельна дiлянка - земельна дiлянка, створена (намита, насипана, створена iз застосуванням iнших технологiй) в межах акваторiї морського порту;

     18) якiрна стоянка - гiдротехнiчна споруда, розташована в межах акваторiї морського порту, призначена для стоянки суден на якорi.

     Стаття 2. Сфера застосування Закону

     1. Цей Закон регулює вiдносини у сферi портової дiяльностi, зокрема встановлює основи державного регулювання дiяльностi в морських портах, порядок будiвництва, вiдкриття, розширення та закриття морських портiв в Українi, порядок провадження на їх територiї господарської дiяльностi, у тому числi надання послуг, визначає правовий режим об'єктiв портової iнфраструктури.

     2. Цей Закон регулює дiяльнiсть органiв виконавчої влади, що здiйснюють державне регулювання, управлiння, державний нагляд та контроль за безпекою мореплавства, нагляд та контроль у сферi дiяльностi морських портiв, нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi транспорту, адмiнiстрацiї морських портiв України, власникiв морських термiналiв, стивiдорних компанiй, iнших суб'єктiв господарювання, що провадять свою дiяльнiсть у морському порту, та споживачiв їхнiх послуг (товарiв, робiт).

     3. Цей Закон не поширюється на рiчковi порти, морськi рибнi порти, пункти базування Вiйськово-Морських Сил України, морської охорони центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону, а також на пункти базування вiйськово-морських кораблiв iноземних держав, якi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, тимчасово перебувають на територiї України.

     4. До суден внутрiшнього плавання (рiчкових суден i суден змiшаного плавання) правила цього Закону застосовуються з урахуванням Закону України "Про внутрiшнiй водний транспорт".

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     Стаття 3. Законодавство про морськi порти

     1. Законодавство про морськi порти ґрунтується на Конституцiї України та складається з цього Закону, Кодексу торговельного мореплавства України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Водного кодексу України, законiв України "Про транспорт", "Про природнi монополiї" та iнших нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до них.

     2. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi в цьому Законi, застосовуються правила мiжнародного договору України.

Роздiл II
ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ФУНКЦIОНУВАННЯ МОРСЬКИХ ПОРТIВ

     Стаття 4. Принципи органiзацiї функцiонування та розвитку морських портiв

     1. Функцiонування та розвиток морських портiв здiйснюються за принципами:

     1) об'єднання iнтересiв та дiяльностi держави в особi служби капiтана морського порту, адмiнiстрацiї морських портiв України, iнших державних пiдприємств, що забезпечують функцiонування морського порту, та суб'єктiв господарювання, що провадять свою дiяльнiсть у морському порту;

     2) збереження та утворення, зокрема на основi об'єднання майна приватної, державної та комунальної форм власностi, єдиних майнових комплексiв, розташованих у межах територiї та акваторiї морського порту;

     3) забезпечення конкуренцiї серед суб'єктiв господарювання, що виробляють однакову продукцiю (товари, роботи, послуги) у морському порту;

     4) розмежування адмiнiстративних функцiй щодо забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства i господарської (комерцiйної) дiяльностi;

     5) розмежування функцiй забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства;

     6) забезпечення безпеки мореплавства та господарської дiяльностi, що провадиться у морському порту;

     7) цiльового використання портових зборiв;

     8) збереження у державнiй власностi стратегiчних об'єктiв портової iнфраструктури морського порту;

     9) рiвностi прав усiх суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у морському порту, недопущення дискримiнацiї у доступi до об'єктiв портової iнфраструктури загального користування.

     Стаття 5. Будiвництво, вiдкриття та закриття морських портiв

     1. Будiвництво нових морських портiв здiйснюється з урахуванням Стратегiї розвитку морських портiв України та вiдповiдно до законодавства.

     2. Порядок вiдкриття та закриття морських портiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Будiвництво нового морського порту здiйснюється на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, яке повинно мiстити iнформацiю про географiчне мiсце розташування з визначенням координат територiї та акваторiї морського порту, плановi глибини акваторiї, внутрiшнього пiдхiдного каналу, розрахунковi параметри суден та параметри тоннажу суден, якi прийматимуться у морському порту, а також джерела фiнансування будiвництва морського порту.

     4. Повiдомлення про вiдкриття та закриття морських портiв публiкуються в офiцiйному друкованому виданнi "Повiдомлення мореплавцям України" (далi - Повiдомлення мореплавцям України).

     Стаття 6. Реєстр морських портiв України

     1. Реєстр морських портiв України - електронна база даних з облiку морських портiв, метою якої є забезпечення даними, необхiдними для виконання завдань у сферi безпеки мореплавства, охорони навколишнього природного середовища, а також для здiйснення державного нагляду (контролю). Ведення Реєстру морських портiв України здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. До Реєстру морських портiв України вносяться такi вiдомостi:

     1) реєстрацiйний номер морського порту;

     2) назва морського порту та його мiсцезнаходження;

     3) найменування та мiсцезнаходження адмiнiстрацiї морського порту;

     4) дата та пiдстава вiдкриття морського порту;

     5) перелiк послуг, що надаються на територiї морського порту;

     6) перелiк причалiв та морських термiналiв у межах морського порту;

     7) перелiк портових операторiв та послуг, якi вони надають;

     8) основнi технiчнi характеристики морського порту, у тому числi його можливостi щодо перевантаження вантажiв, обслуговування суден та/або пасажирiв;

     9) межi територiї та акваторiї морського порту;

     10) групи вантажiв, що обробляються в морському порту;

     11) вид та розмiр водних транспортних засобiв, що обслуговуються в морському порту;

     12) навiгацiйний перiод;

     13) пiдстави та дата виключення морського порту з Реєстру морських портiв України;

     14) iншi вiдомостi, визначенi в порядку ведення Реєстру морських портiв України.

     3. Доступ до вiдомостей Реєстру морських портiв України є вiдкритим та безоплатним.

     4. Порядок ведення Реєстру гiдротехнiчних споруд встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту. До внесення вiдомостей про причали до Реєстру гiдротехнiчних споруд та Реєстру морських портiв України, крiм причалiв, внесених в установленому законодавством порядку до Реєстру гiдротехнiчних споруд до дня набрання чинностi цим Законом, провадження господарської дiяльностi на таких причалах забороняється.

     Стаття 7. Планування розвитку морських портiв

     1. Основою планування розвитку портової галузi є Стратегiя розвитку морських портiв України на 25 рокiв, яка включає короткостроковi (на п'ять рокiв), середньостроковi (на 10 рокiв) та довгостроковi (на 25 рокiв) плани розвитку. Основою Стратегiї розвитку морських портiв України на 25 рокiв є плани розвитку морських портiв та морських термiналiв, прогнози щодо вантажопотокiв, завдання, основнi напрями та джерела фiнансування реалiзацiї Стратегiї, iншi основнi параметри розвитку. Стратегiя розвитку морських портiв України на 25 рокiв повинна базуватися на основних засадах державної полiтики у сферi транспорту та враховувати плани розвитку iнших транспортних галузей України.

     2. Стратегiя розвитку морських портiв України на 25 рокiв розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Розвиток морського порту здiйснюється вiдповiдно до плану розвитку морського порту, який формується з урахуванням планiв розвитку морських термiналiв, а також пiдприємств, основнi продукцiя та/або сировина яких є об'єктами експортно-iмпортних операцiй i обслуговуються як вантажi у морському порту. План розвитку кожного морського порту затверджується адмiнiстрацiєю морських портiв України та погоджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту. План розвитку морського порту повинен вiдповiдати положенням Стратегiї розвитку морських портiв України у короткостроковiй перспективi та мiстити деталiзовану схему територiї морського порту.

     Стаття 8. Межi морського порту

     1. Межами морського порту є межi його територiї та акваторiї.

     2. Межi територiї морського порту визначаються i змiнюються Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з положень Земельного кодексу України.

     3. Межi акваторiй морських портiв визначаються i змiнюються Кабiнетом Мiнiстрiв України без порушення меж акваторiй сумiжних морських рибних портiв та рiчкових портiв. Вiдведення акваторiї морського порту (надання в користування) адмiнiстрацiї морських портiв України здiйснюється на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдно до закону.

     4. Збiльшення територiї морського порту може вiдбуватися за рахунок штучно створених земельних дiлянок та земельних дiлянок, якi вiдведенi в установленому законодавством порядку для розмiщення, обслуговування та будiвництва об'єктiв портової iнфраструктури, пiдприємств, основнi продукцiя та/або сировина яких є об'єктами експортно-iмпортних операцiй i обслуговуються як вантажi у морському порту.

     Власники (користувачi) земельних дiлянок, включених до територiї морського порту, зобов'язанi дотримуватися зводу звичаїв морського порту та обов'язкових постанов по порту.

     5. Будiвельнi роботи на територiї та в акваторiї морського порту проводяться в порядку, встановленому законом.

     6. Територiя та акваторiя морського порту можуть включати вiдокремленi вiд основної територiї та акваторiї земельнi дiлянки та воднi об'єкти (їх частини), якi мають однаковий з основною територiєю та акваторiєю правовий режим використання.

     7. Iнформацiя про межi морського порту публiкується в Повiдомленнях мореплавцям України.

     Стаття 9. Звiд звичаїв морського порту

     1. Звiд звичаїв морського порту встановлює правила надання послуг у морському порту, обслуговування суден i пасажирiв, що склалися i тривалий час застосовуються на практицi у цьому морському порту. Звiд звичаїв морського порту мiстить правила щодо:

     1) порядку вручення повiдомлення про готовнiсть судна до здiйснення операцiй з вантажем;

     2) порядку розрахунку стадiйного часу, якщо вiн не встановлений угодою сторiн;

     3) перелiку послуг, що надаються в морському порту;

     4) iншi правила здiйснення господарських операцiй у межах морського порту.

     2. Звiд звичаїв морського порту застосовується:

     1) за наявностi в договорi морського перевезення умов щодо застосування звичаїв морського порту;

     2) за вiдсутностi в договорi морського перевезення вiдповiдних правил з питань, якi регулюються звичаями морського порту;

     3) за наявностi в договорi морського перевезення умов, що суперечать звичаям морського порту.

     3. Звiд звичаїв морського порту видається адмiнiстрацiєю морських портiв України щодо кожного морського порту, завiряється Торгово-промисловою палатою України i оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi адмiнiстрацiї морських портiв України.

     Стаття 10. Режим перебування в морському порту

     1. Контроль за встановленим режимом перебування i перемiщення в межах морського порту здiйснюють служби морської безпеки, загони охорони морського порту спiльно з органом охорони державного кордону з дотриманням вимог мiжнародних договорiв України.

     2. Загони охорони морського порту, служби морської безпеки можуть створюватися в установленому законом порядку адмiнiстрацiєю морських портiв України, власниками морських термiналiв та портовими операторами i дiють на пiдставi положень про них, типовi форми яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту.

     3. Пiдтримання режиму перебування в морському порту iз залученням стороннiх охоронних послуг здiйснюється на договiрних засадах вiдповiдно до вимог законодавства.

     4. Загальний контроль за дотриманням режиму перебування i перемiщення в морському порту здiйснює адмiнiстрацiя морських портiв України.

     Стаття 11. Режим у пунктi пропуску через державний кордон України та митний контроль в морському порту

     1. На територiї морських портiв i морських термiналiв, через якi здiйснюється мiжнародне сполучення, за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України вiдкриваються пункти пропуску через державний кордон України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Межi територiї пункту пропуску на територiї морських портiв визначаються адмiнiстрацiєю морських портiв України, а на територiї морських термiналiв - власниками морських термiналiв за погодженням з органом охорони державного кордону та митним органом.

     2. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     3. Адмiнiстрацiя морських портiв України або власник морського термiналу на безоплатнiй основi надає у користування примiщення для органiзацiї пункту пропуску через державний кордон України, де здiйснюються в установленому законодавством порядку прикордонний, митний контроль i пропуск через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна. Контроль органiзовується та здiйснюється у встановленому актами законодавства України порядку. У вiдповiдних випадках та в порядку, встановленому актами законодавства України, здiйснюються також перевiрки рiвня iонiзуючого випромiнювання, фiтосанiтарний, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, медичний огляд пасажирiв, екiпажiв, бригад тощо з метою виявлення осiб з симптомами iнфекцiйних хвороб.

(частина третя статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     4. У морських портах (морських термiналах) утворюються зони прикордонного i митного контролю, у межах яких здiйснюються всi види контролю та огляду пасажирiв, вантажiв i транспортних засобiв, перевiрка та оформлення документiв пасажирiв, водiїв транспортних засобiв i супроводжуючих осiб, а також документiв на вантаж i транспортнi засоби. У цих зонах не дозволяється виконувати сертифiкацiю товарiв та iншi операцiї, що не стосуються безпосередньо пропуску через державний кордон України пасажирiв, транспортних засобiв i вантажiв.

     Стаття 12. Органiзацiя роботи в морському порту пiд час виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного чи природного характеру

     1. Адмiнiстрацiя морських портiв України, суб'єкти господарювання, що провадять свою дiяльнiсть у морському порту, вживають невiдкладних заходiв для лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй i катастроф, якi призвели до порушення роботи в морському порту.

     2. Адмiнiстрацiя морських портiв України за погодженням з капiтаном морського порту зобов'язана розробити та затвердити в установленому порядку план локалiзацiї та лiквiдацiї аварiй (катастроф), забезпечити дiяльнiсть об'єктової аварiйно-рятувальної служби, закупiвлю та пiдтримання в належному станi спецiалiзованих суден, необхiдного обладнання, пристроїв i механiзмiв для лiквiдацiї аварiй на територiї та в акваторiї морського порту.

     3. Стивiдорнi компанiї, власники (користувачi) морських термiналiв в порядку, в обсязi i на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, за їхньою згодою беруть участь у розробленнi плану локалiзацiї та лiквiдацiї аварiй (катастроф), придбаннi, утриманнi обладнання, пристроїв та механiзмiв, вiдшкодуваннi витрат на лiквiдацiю аварiй на територiї та в акваторiї порту i на територiї та в акваторiї морських термiналiв.

     4. Порядок взаємодiї адмiнiстрацiї морських портiв України та суб'єктiв господарювання, що провадять свою дiяльнiсть у морському порту, запобiгання та лiквiдацiї аварiй на територiї та в акваторiї морського порту встановлюється адмiнiстрацiєю морських портiв України за погодженням з капiтаном морського порту та власниками (користувачами) морських термiналiв i портовими операторами.

     5. У разi потреби центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади у порядку i на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, надають адмiнiстрацiї морських портiв України, власникам морських термiналiв, портовим операторам необхiдну допомогу у лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй i катастроф, а також у запобiганнi можливим протизаконним i несанкцiонованим втручанням у портову дiяльнiсть, якi створюють загрозу життю або здоров'ю людей, безпечному мореплавству, експлуатацiї транспортних засобiв у морському порту i схоронностi вантажiв.

     6. Якщо внаслiдок виникнення надзвичайної ситуацiї у морському порту або морському термiналi накопичилася така кiлькiсть нерозвантажених транспортних засобiв, яка унеможливлює подальшу нормальну роботу морського порту або морського термiналу, адмiнiстрацiя морських портiв України за погодженням з власниками (користувачами) морських термiналiв i портовими операторами має право запровадити тимчасовi обмеження на ввезення до окремих об'єктiв (мiсць) на територiї морського порту або морського термiналу певних видiв вантажiв певними видами транспорту до нормалiзацiї роботи в морському порту.

     7. У разi виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного чи природного характеру вiдповiднi центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, вiйськове командування та органи мiсцевого самоврядування мають право використовувати причали в морських портах у порядку, визначеному законом.

Роздiл III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI, УПРАВЛIННЯ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ

     Стаття 13. Основи державного регулювання дiяльностi в морському порту

     1. Державне регулювання дiяльностi в морському порту здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту, нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi транспорту, iншими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень з метою забезпечення:

     1) безпеки мореплавства, життя i здоров'я громадян;

     2) порядку в морському порту;

     3) безпечної експлуатацiї об'єктiв портової iнфраструктури у межах територiї та акваторiї морського порту;

     4) комплексного розвитку та пiдвищення конкурентоспроможностi морських портiв;

     5) належного утримання, ефективного управлiння та використання об'єктiв портової iнфраструктури державної власностi;

     6) створення рiвних умов для провадження господарської дiяльностi у морському порту;

     7) рiвного доступу до послуг, що надаються в морському порту;

     8) недопущення забруднення навколишнього природного середовища, дотримання вимог щодо використання та охорони водних об'єктiв у межах територiї та акваторiї морського порту.

     2. До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України щодо портової дiяльностi належать:

     1) забезпечення провадження державної полiтики у сферi портової дiяльностi, спрямування та координацiя дiяльностi мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади;

     2) вiдведення акваторiї та визначення меж територiй морських портiв;

     3) визначення морських портiв, вiдкритих для заходу iноземних суден;

     4) затвердження Стратегiї розвитку морських портiв України;

     5) iншi повноваження, передбаченi цим Законом та iншими законодавчими актами.

     3. Основними повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту, щодо портової дiяльностi є:

     1) формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi портової дiяльностi;

     2) визначення прiоритетiв розвитку портової дiяльностi;

     3) забезпечення нормативно-правового регулювання у сферi портової дiяльностi;

     4) управлiння об'єктами портової iнфраструктури державної власностi;

     5) формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi навiгацiйно-гiдрографiчного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства;

     6) призначення капiтанiв морських портiв;

     7) розроблення Стратегiї розвитку морських портiв України на основi планiв розвитку морських портiв;

     8) здiйснення iнших визначених законами повноважень.

     4. Основними повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi морського транспорту, є:

     1) реалiзацiя державної полiтики у сферi безпеки на морському транспортi;

     2) здiйснення державного нагляду (контролю) за безпекою на морському транспортi та в морських портах;

     3) внесення пропозицiй щодо формування державної полiтики у сферi безпеки на морському транспортi;

     4) надання адмiнiстративних послуг у сферi морського транспорту, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5) здiйснення iнших визначених законами повноважень.

     Стаття 14. Органiзацiя судноплавства в акваторiї морського порту

     1. Органiзацiя судноплавства в акваторiї морського порту здiйснюється на основi розподiлу функцiй забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) за безпекою мореплавства.

     2. Нагляд за мореплавством у морському порту здiйснюється капiтаном морського порту, який очолює службу капiтана морського порту.

     3. Повноваження, порядок призначення та iншi питання щодо функцiонування капiтана морського порту, служби капiтана морського порту визначаються Кодексом торговельного мореплавства України.

     4. Безпека мореплавства в акваторiї морського порту забезпечується адмiнiстрацiєю морських портiв України, власниками морських термiналiв i гiдротехнiчних споруд, судновласниками, iншими суб'єктами господарювання, що провадять свою дiяльнiсть у морському порту, вiдповiдно до законодавства i правил, визначених обов'язковими постановами по порту.

     Стаття 15. Адмiнiстрацiя морських портiв України

     1. Адмiнiстрацiя морських портiв України утворюється з метою:

     1) утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське вiдання, у тому числi модернiзацiї, ремонту, реконструкцiї та будiвництва гiдротехнiчних споруд, iнших об'єктiв портової iнфраструктури, розташованих у межах територiї та акваторiї морського порту;

     2) надання послуг суднам на пiдходах i безпосередньо в акваторiї морського порту для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки;

     3) органiзацiї та забезпечення безпечної експлуатацiї об'єктiв портової iнфраструктури державної власностi, у тому числi гiдротехнiчних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розташованих у межах територiї та акваторiї морського порту;

     4) органiзацiї та забезпечення безпеки мореплавства;

     5) збору та облiку даних, що вносяться до Реєстру морських портiв України;

     6) органiзацiї розроблення та виконання плану розвитку морського порту, пiдготовки пропозицiй щодо його вдосконалення;

     7) органiзацiї та координацiї аварiйно-рятувальних робiт;

     8) органiзацiї робiт з пiдйому затонулого майна в акваторiї морського порту;

     9) забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числi шляхом участi в межах визначеної законодавством компетенцiї у виявленнi випадкiв скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторiї порту.

     Порядок взаємодiї адмiнiстрацiї морських портiв та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, iз забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разi виявлення випадкiв скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторiї порту встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(пункт 9 частини першої статтi 15 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     10) забезпечення проведення робiт з лiквiдацiї наслiдкiв забруднення територiї та акваторiї морського порту;

     11) надання допомоги потерпiлим;

     12) визначення районiв обов'язкового використання буксирiв;

     13) справляння та цiльового використання портових зборiв;

     14) координацiї своєї дiяльностi та дiяльностi капiтана морського порту, лоцманської служби, власникiв морських термiналiв, портових операторiв, iнших суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у морському порту, у разi виникнення стихiйного лиха, аварiй, катастроф, iнших надзвичайних ситуацiй, що потребують взаємодiї;

     15) забезпечення створення рiвних i конкурентних умов ведення господарської дiяльностi та отримання послуг у морському порту;

     16) контролю i пiдтримання оголошених глибин.

     2. У процесi своєї дiяльностi адмiнiстрацiя морських портiв України укладає договори щодо модернiзацiї, реконструкцiї та будiвництва об'єктiв портової iнфраструктури, iншi договори, що вiдповiдають цiлям її утворення, у тому числi господарськi договори з питань забезпечення своєї дiяльностi.

     3. Голова адмiнiстрацiї морських портiв України призначається на посаду та звiльняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту. Керiвник адмiнiстрацiї морського порту (начальник морського порту) призначається на посаду та звiльняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту, за поданням голови адмiнiстрацiї морських портiв України. Керiвник адмiнiстрацiї морського порту (начальник морського порту) дiє на пiдставi положення про адмiнiстрацiю морського порту, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту.

     Стаття 16. Фiнансування дiяльностi адмiнiстрацiї морських портiв України

     1. Фiнансування дiяльностi адмiнiстрацiї морських портiв України здiйснюється за рахунок портових зборiв, що справляються нею вiдповiдно до цього Закону, плати за надання послуг та орендної плати, iнших незаборонених законодавством джерел.

     2. Фiнансування певних напрямiв дiяльностi, зокрема модернiзацiї, ремонту, реконструкцiї та будiвництва гiдротехнiчних споруд, iнших об'єктiв портової iнфраструктури, може здiйснюватися за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Стаття 17. Обов'язковi постанови по порту

     1. Обов'язковi постанови по порту приймаються адмiнiстрацiєю морських портiв України за погодженням з капiтаном морського порту та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi морського транспорту.

     2. Обов'язковi постанови по порту мiстять специфiчну для кожного морського порту iнформацiю про:

     1) межi зони нагляду, територiї та акваторiї морського порту, у тому числi iнформацiю про глибини в акваторiї морського порту та на пiдходах до морського порту, технiчнi можливостi морського порту щодо приймання суден;

     2) райони обов'язкового та необов'язкового лоцманського проведення, категорiї суден i вимоги до капiтанiв суден, що звiльняються вiд обов'язкового лоцманського проведення, встановленi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту;

     3) порядок плавання суден в акваторiї морського порту, на каналах i фарватерах (якщо вони не встановленi у правилах плавання, якi затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту), включаючи правила заходу суден до морського порту i виходу з морського порту, порядок подання iнформацiї про прибуття та вiдхiд суден, порядок користування засобами зв'язку в акваторiї морського порту, порядок надання лоцманських послуг;

     4) правила стоянки суден, включаючи координати мiсць для якiрної стоянки на рейдi, правила швартування та вiдшвартовування;

     5) правила i встановленi мiсця проведення вантажно-розвантажувальних робiт, порядок здiйснення в морському порту технiчного обслуговування та ремонту суден;

     6) правила забезпечення безпеки та порядку в морському порту, порядок охорони суден та портових засобiв;

     7) правила охорони навколишнього природного середовища, порядок приймання з суден нафти, нафтовмiсних вод, суднових стiчних вод, смiття, експлуатацiйних та вантажних вiдходiв;

(пункт 7 частини другої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     8) правила проведення днопоглиблювальних робiт;

     9) вимоги санiтарного та карантинного режиму за поданням пiдроздiлу державної санiтарно-епiдемiологiчної служби в морському порту;

     10) вимоги протипожежного режиму в морському порту;

     11) порядок сходження на берег осiб суднового екiпажу та їх перебування на територiї морського порту i портового мiста пiд час стоянки судна;

     12) iншу iнформацiю, пов'язану iз забезпеченням безпеки мореплавства в морському порту.

     3. Порядок проходження прикордонного, митного, фiтосанiтарного, ветеринарно-санiтарного контролю, державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин повинен вiдповiдати мiжнародним стандартам та враховувати зобов'язання України за мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     4. Якщо в морському порту вiдкрито пункт пропуску через державний кордон України, адмiнiстрацiя морських портiв України в обов'язкових постановах по порту за поданням органiв охорони державного кордону та митних органiв оприлюднює встановлений порядок проходження прикордонного та митного контролю.

     5. Обов'язковi постанови по порту є обов'язковими до виконання всiма юридичними i фiзичними особами, якi перебувають у морському порту, пiсля їх обов'язкової державної реєстрацiї та опублiкування в Повiдомленнях мореплавцям України. Адмiнiстрацiя морських портiв України зобов'язана опублiковувати обов'язковi постанови по порту, усi змiни, внесенi до них, у Повiдомленнях мореплавцям України.

     6. При прийняттi обов'язкових постанов по порту або внесеннi змiн до них не допускається звуження змiсту та обсягу iснуючих прав суб'єктiв портової дiяльностi, передбачених Конституцiєю та законами України. Обов'язковi постанови по порту пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї в порядку, встановленому для державної реєстрацiї нормативно-правових актiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, i набирають чинностi через 10 днiв з дня їх реєстрацiї, якщо в них не встановлено iншого строку набрання ними чинностi. Обов'язковi постанови по порту можуть бути оскарженi до адмiнiстративного суду.

Роздiл IV
ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ У МОРСЬКОМУ ПОРТУ

     Стаття 18. Особливостi провадження господарської дiяльностi у морському порту

     1. Господарська дiяльнiсть у морському порту провадиться вiдповiдно до законодавства, обов'язкових постанов по порту та зводу звичаїв морського порту.

     2. У межах морського порту функцiонують суб'єкти господарювання усiх форм власностi, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням суден, пасажирiв, вантажiв, та пiдприємства, продукцiя та/або сировина яких транспортується територiєю та акваторiєю порту.

     У морському порту утворюється Рада морського порту (Рада порту) - постiйно дiючий дорадчо-консультацiйний орган, основним завданням якого є координацiя питань, пов'язаних iз розвитком та функцiонуванням морського порту.

     До складу Ради порту входять начальник та капiтан морського порту, представники власникiв (користувачiв) морських термiналiв, стивiдорних компанiй, iнших суб'єктiв господарювання, що надають послуги у морському порту. Раду порту очолює начальник морського порту, який забезпечує органiзацiю її роботи.

     Рада порту розглядає змiни та доповнення до плану розвитку порту, зводу звичаїв морського порту та постанов по порту i приймає вiдповiдне рiшення щодо доцiльностi їх внесення.

     3. Власники та/або користувачi технологiчно пов'язаних об'єктiв портової iнфраструктури зобов'язанi укладати мiж собою договори, що визначають взаємнi права i обов'язки щодо органiзацiї та забезпечення безперервностi технологiчного процесу надання вiдповiдних послуг у морському порту i встановлюють єдиний порядок експлуатацiї вiдповiдної iнфраструктури морського порту.

     4. Портовi оператори зобов'язанi сприяти розвитку конкуренцiї та не вчиняти дiй, якi можуть справляти негативний вплив на конкурентне середовище в морському порту.

     5. Адмiнiстрацiя морських портiв України не має права перешкоджати або втручатися в дiяльнiсть суб'єктiв господарювання, крiм випадкiв, передбачених законом, а також встановлювати для них умови дiяльностi, що погiршують їх становище порiвняно з iншими суб'єктами господарювання або порушують їхнi права та законнi iнтереси. Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у межах морського порту, мають право на власний розсуд розпоряджатися належним їм майном, розширювати свої межi у вiдповiдностi до вимог Цивiльного, Господарського, Земельного та Водного кодексiв України.

     6. У порядку та на умовах, визначених законами України, у межах морських портiв можуть утворюватися спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони або встановлюватися спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку.

     Стаття 19. Послуги, що надаються у морських портах

     1. У морських портах надаються послуги з обслуговування суден, у тому числi порядок приймання з суден нафти, нафтовмiсних вод, суднових стiчних вод, смiття, експлуатацiйних та вантажних вiдходiв, здiйснення операцiй з вантажами, у тому числi проведення вантажно-розвантажувальних робiт, послуги з обслуговування пасажирiв та iншi послуги, передбаченi законодавством.

(абзац перший частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     Суднам, якi згiдно iз судновими документами мають максимальну осадку бiльше 4,5 метра, послуги з обслуговування надаються у морських портах i термiналах, якщо iнше не встановлено Законом України "Про внутрiшнiй водний транспорт".

(частину першу статтi 19 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     2. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту, затверджуються:

     1) правила надання послуг з вантажно-розвантажувальних робiт у морському порту в частинi, що стосується зобов'язань за мiжнародними договорами України;

     2) правила надання послуг з обслуговування суден у морському порту та на пiдходах до них у частинi, що стосується зобов'язань за мiжнародними договорами України;

     3) правила надання iнших послуг, що звичайно надаються в морських портах, у частинi, що стосується зобов'язань за мiжнародними договорами України.

     3. Виключно державними пiдприємствами, установами та органiзацiями надаються послуги з:

     1) регулювання руху суден;

     2) забезпечення проведення аварiйно-рятувальних робiт;

     3) навiгацiйно-гiдрографiчного забезпечення мореплавства;

     4) картографiчного забезпечення мореплавства;

     5) забезпечення запобiгання i лiквiдацiї розливу забруднюючих речовин.

     4. Послуги, визначенi у частинi третiй цiєї статтi, надаються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту.

     Стаття 20. Обов'язки суб'єктiв господарювання, що провадять господарську дiяльнiсть у морському порту

     1. Суб'єкти господарювання, що провадять господарську дiяльнiсть у морському порту, зобов'язанi:

     1) дотримуватися встановленого у морському порту порядку;

     2) здiйснювати експлуатацiю об'єктiв iнфраструктури морського порту вiдповiдно до вимог безпеки, законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

     3) забезпечувати можливiсть здiйснення повноважень митними органами, органами охорони державного кордону та iншими державними органами, що здiйснюють свої повноваження у морському порту;

     4) забезпечувати рiвний доступ до послуг, що надаються в морському порту, та вiдкритiсть доступу до вiдомостей про такi послуги;

     5) негайно iнформувати адмiнiстрацiю морського порту про виникнення ситуацiй, що створюють загрозу безпецi мореплавства та/або провадженню дiяльностi у морському порту;

     6) сприяти проведенню розслiдування причин виникнення аварiйних морських подiй.

     2. Суб'єкти господарювання, що провадять господарську дiяльнiсть у морському порту, несуть вiдповiдальнiсть за недотримання вимог законодавства з безпеки мореплавства, охорони працi, пожежної, санiтарної, екологiчної безпеки вiдповiдно до закону.

     Стаття 21. Тарифи на послуги, що надаються у морському порту

     1. Тарифи на спецiалiзованi послуги, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополiй, та послуги, якi оплачуються у складi портових зборiв, пiдлягають державному регулюванню нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi транспорту.

     2. Перелiк спецiалiзованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополiй, якi пiдлягають державному регулюванню, визначає Кабiнет Мiнiстрiв України.

     3. Тарифи на iншi послуги, крiм визначених у частинi першiй цiєї статтi, є вiльними та визначаються договором мiж суб'єктом господарювання, який надає вiдповiднi послуги, та їх замовником.

     Стаття 22. Портовi збори

     1. У морському порту справляються такi портовi збори: корабельний, причальний, якiрний, канальний, маяковий, адмiнiстративний та санiтарний з урахуванням особливостей справляння, встановлених Законом України "Про внутрiшнiй водний транспорт". Використання коштiв вiд портових зборiв допускається виключно за їх цiльовим призначенням. Фiнансування утримання гiдротехнiчних споруд в об'ємах, необхiдних для пiдтримання їх паспортних характеристик, здiйснюється за рахунок портових зборiв, що справляються у морських портах, де розташованi такi гiдротехнiчнi споруди.

(частина перша статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     2. Розмiри ставок портових зборiв для кожного морського порту встановлюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi транспорту, вiдповiдно до затвердженої нею методики. Порядок справляння, облiку та використання коштiв вiд портових зборiв, крiм використання коштiв вiд адмiнiстративного збору з урахуванням особливостей використання, встановлених Кодексом торговельного мореплавства України, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту.

(абзац перший частини другої статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     Кошти вiд адмiнiстративного збору використовуються вiдповiдно до закону.

     3. Портовi збори сплачуються адмiнiстрацiї морських портiв України, крiм випадкiв, визначених цим Законом.

     Санiтарний збiр не справляється в морських портах, якi не мають технiчних засобiв для прийняття з суден всiх видiв забруднень (крiм баластних вод), а також не справляється з окремих категорiй суден вiдповiдно до Порядку справляння, облiку та використання коштiв вiд портових зборiв. Якщо з судна не справляється санiтарний збiр, таке судно здiйснює оплату за фактично наданi йому послуги з прийняття забруднень.

(частину третю статтi 22 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1054-IX)

     4. Причальний збiр справляється на користь власника причалу, а якщо причал перебуває у користуваннi - на користь вiдповiдного користувача.

     Канальний збiр справляється на користь власника каналу.

     Корабельний збiр справляється на користь користувача портової акваторiї, а також власника операцiйної акваторiї причалу (причалiв), збудованої до набрання чинностi цим Законом.

     5. Маяковий збiр справляється на користь державної установи, що органiзовує та здiйснює навiгацiйно-гiдрографiчне забезпечення мореплавства.

     6. Контроль за цiльовим використанням коштiв вiд портових зборiв здiйснює нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi транспорту. За нецiльове використання коштiв вiд портових зборiв суб'єкт, який допустив таке порушення, сплачує до Державного бюджету України штраф у розмiрi 200 вiдсоткiв використаної не за цiльовим призначенням суми портових зборiв.

Роздiл V
ЗЕМЕЛЬНI ТА МАЙНОВI ВIДНОСИНИ У МОРСЬКОМУ ПОРТУ

     Стаття 23. Правовий режим майна в морському порту

     1. Майно, що використовується пiд час провадження дiяльностi у морському порту, може перебувати у державнiй, комунальнiй та приватнiй власностi.

     2. Iснуючi на день набрання чинностi цим Законом стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури не пiдлягають передачi в оренду чи концесiю (крiм причалiв, пiрсiв, берегоукрiплювальних, берегозахисних споруд та iнших видiв причальних споруд, залiзничних та автомобiльних пiд'їзних шляхiв (до першого розгалуження за межами територiї порту), лiнiй зв'язку, засобiв тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженерних комунiкацiй), приватизацiї та/або вiдчуженню у будь-який iнший спосiб. Причали можуть бути об'єктами оренди строком до 49 рокiв. Об'єктами державно-приватного партнерства, у тому числi концесiї, можуть бути причали, пiрси, берегоукрiплювальнi, берегозахиснi споруди та iншi види причальних споруд, залiзничнi та автомобiльнi пiд'їзнi шляхи (до першого розгалуження за межами територiї порту), лiнiї зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, iнженернi комунiкацiї, у тому числi тi, що забезпечують дiяльнiсть двох або бiльше портових операторiв, за умови забезпечення приватним партнером/концесiонером вiльного доступу таких користувачiв до вiдповiдного об'єкта на умовах, визначених договором у рамках державно-приватного партнерства/концесiйним договором. Такi об'єкти передаються приватному партнеру або концесiонеру разом з пiдйомно-транспортним та iншим устаткуванням, що забезпечує навантаження/розвантаження та зберiгання вантажiв та/або обслуговування пасажирiв, у тому числi для їх посадки на судна i висадки з суден, та прилягає до таких об'єктiв та/або розташоване на них. У разi вiдсутностi вiдповiдного устаткування бiля вiдповiдних стратегiчних об'єктiв портової iнфраструктури такi об'єкти передаються за умови передачi в оренду приватному партнеру або концесiонеру земельної дiлянки, що прилягає до вiдповiдних об'єктiв i є достатньою для реалiзацiї проекту, що реалiзується на умовах концесiї. У разi якщо об'єктами концесiї є стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури, Адмiнiстрацiя морських портiв України набуває статусу концесiєдавця в порядку, встановленому законами України "Про концесiю" та "Про управлiння об'єктами державної власностi", або бере участь у концесiйному договорi вiдповiдно до положень статтi 25 Закону України "Про концесiю".

(абзац перший частини другої статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     Створенi пiсля набрання чинностi цим Законом стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури є об'єктами державної власностi, крiм випадку, передбаченого частиною п'ятою цiєї статтi.

     3. Державнi стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури та iнше державне майно, закрiплене за адмiнiстрацiєю морських портiв України, належать їй на правi господарського вiдання. Адмiнiстрацiя морських портiв України володiє, користується та розпоряджається закрiпленим за нею державним майном з урахуванням його цiльового призначення, а також обмежень правомочностей щодо розпорядження таким майном, визначених цим Законом, iншими законодавчими актами, її статутом.

     4. Держава гарантує право приватної власностi на об'єкти портової iнфраструктури, у тому числi гiдротехнiчнi споруди, набутi на законних пiдставах до набрання чинностi цим Законом.

     5. Новостворенi гiдротехнiчнi споруди, збудованi за рахунок приватних коштiв, є об'єктами приватної власностi. Будiвництво гiдротехнiчних споруд державної форми власностi за рахунок приватних коштiв здiйснюється на компенсацiйнiй основi за рахунок джерел, визначених цим Законом.

     Стаття 24. Правовий режим земель морського порту

     1. Земельнi дiлянки в межах територiї морських портiв можуть перебувати у державнiй, комунальнiй та приватнiй власностi.

     2. Штучно створенi земельнi дiлянки перебувають у державнiй власностi та можуть надаватися у користування, у тому числi в довгострокову оренду. Штучно створенi земельнi дiлянки належать до земель водного фонду.

     3. Територiя морського порту може складатися iз земель морського транспорту, земель промисловостi та земель водного фонду.

     4. Земельнi дiлянки, на яких розташованi стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури, та земельнi дiлянки, якi забезпечують дiяльнiсть адмiнiстрацiї морських портiв України, не пiдлягають приватизацiї та/або вiдчуженню у будь-який спосiб.

     Земельнi дiлянки, на яких розташованi об'єкти портової iнфраструктури, можуть передаватися в користування приватному партнеру (концесiонеру) вiдповiдно до положень Земельного кодексу України.

(частину четверту статтi 14 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     5. Пiд час здiйснення своїх повноважень посадовi особи адмiнiстрацiї морських портiв України та капiтан морського порту мають право безперешкодного доступу до об'єктiв портової iнфраструктури, розташованих на земельних дiлянках, що перебувають у власностi (користуваннi) суб'єктiв господарювання, якi провадять свою дiяльнiсть у морському порту.

     6. Земельнi дiлянки, якi перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, можуть бути вiдчуженi у їх власникiв для задоволення потреб розвитку морських портiв чи будiвництва нових морських портiв у порядку, визначеному законом.

     Стаття 25. Особливостi приватизацiї об'єктiв портової iнфраструктури

     1. Приватизацiя об'єктiв портової iнфраструктури, крiм стратегiчних об'єктiв, у межах морських портiв здiйснюється вiдповiдно до законодавства про приватизацiю з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     2. Об'єктами приватизацiї є:

     1) єдинi майновi комплекси державних пiдприємств та акцiї акцiонерних товариств, утворених у процесi реорганiзацiї на базi цехiв, виробництв, дiльниць, iнших пiдроздiлiв державних пiдприємств - морських портiв, до складу яких входять усi види майна, призначеного для їх дiяльностi;

(пункт 1 частини другої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     2) окреме iндивiдуально визначене майно, передбачене частиною шостою цiєї статтi;

     3) акцiї (частки, паї), що належать державi у статутному капiталi господарських товариств, утворених на базi єдиних майнових комплексiв, збудованих за рахунок державних та приватних iнвестицiй вiдповiдно до iнвестицiйних договорiв та договорiв про спiльну дiяльнiсть.

     3. Єдинi майновi комплекси державних пiдприємств та 100 вiдсоткiв акцiй статутного капiталу акцiонерних товариств пiдлягають продажу на конкурентних засадах.

(частина третя статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     4. Умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного пiдприємства можуть передбачати оренду причалiв на строк до 49 рокiв, що технологiчно забезпечують завершений цикл надання послуг, земельних дiлянок на строк до 49 рокiв, на яких розташованi причали та єдиний майновий комплекс. У такому разi договiр оренди причалiв укладається з переможцем конкурсу одночасно з договором купiвлi-продажу єдиного майнового комплексу. Невиконання покупцем договiрних зобов'язань, передбачених договором купiвлi-продажу, є пiдставою для розiрвання такого договору купiвлi-продажу, а також договорiв оренди причалiв та земельних дiлянок.

     5. У разi утворення акцiонерного товариства причали, що технологiчно забезпечують завершений цикл надання послуг, та земельнi дiлянки, на яких розташованi причали та єдиний майновий комплекс, передаються в оренду такому товариству на строк до 49 рокiв без проведення конкурсу.

(частина п'ята статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.11.2017р. N 2210-VIII)

     6. Якщо стосовно окремого iндивiдуально визначеного об'єкта портової iнфраструктури (крiм стратегiчних об'єктiв портової iнфраструктури), що використовується суб'єктом господарювання на пiдставi договору оренди, укладеного до дня набрання чинностi цим Законом, прийнято рiшення про його приватизацiю, такий суб'єкт господарювання має право на його викуп за умови, що ним здiйснено полiпшення такого майна вартiстю не менш як 25 вiдсоткiв його залишкової (вiдновної за вирахуванням зносу) вартостi на момент приватизацiї.

     Стаття 26. Приватне iнвестування в об'єкти портової iнфраструктури на основi окремих договорiв

     1. Приватне iнвестування в об'єкти портової iнфраструктури державної форми власностi на територiї морського порту здiйснюється на пiдставi концесiйних договорiв, договорiв про спiльну дiяльнiсть, договорiв оренди, iнших видiв iнвестицiйних договорiв, що укладаються на основi спецiальних процедур, визначених законами України.

(частина перша статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 155-IX)

     2. За згодою приватного iнвестора та держави в особi Фонду державного майна України i центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i внутрiшнього водного транспорту, на базi єдиного майнового комплексу, створеного або такого, який перебуває у процесi створення, на пiдставi iнвестицiйного договору або договору про спiльну дiяльнiсть, укладеного до набрання чинностi цим Законом, може бути утворено господарське товариство в порядку, встановленому законодавством. Земельнi дiлянки, на яких розташованi єдиний майновий комплекс такого товариства та причали, що технологiчно забезпечують завершений цикл надання послуг, можуть передаватися в оренду господарському товариству на строк до 49 рокiв у порядку, встановленому законодавством.

     Стаття 27. Компенсацiя внесених суб'єктами господарювання iнвестицiй у стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури

     1. Компенсацiя iнвестицiй, внесених суб'єктами господарювання у стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури, що є об'єктами державної власностi, здiйснюється на пiдставi вiдповiдних договорiв, що укладаються адмiнiстрацiєю морських портiв України та iнвесторами в порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України,

     2. Iнвестування у стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури може передбачати ремонт, модернiзацiю, реконструкцiю або будiвництво таких об'єктiв.

     3. Джерелами компенсацiї iнвестицiй у стратегiчнi об'єкти портової iнфраструктури можуть бути портовi збори, що справляються адмiнiстрацiєю морських портiв України, та iншi джерела, не забороненi законодавством.

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через 12 мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм пунктiв 3, 4, 5 i 6 цього роздiлу, якi набирають чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) пункти 7 i 8 частини другої статтi 225 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "7) за адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi частиною першою статтi 134 та абзацом десятим статтi 135 цього Кодексу, - капiтан морського порту, начальник пристанi i вокзалу, капiтан судна;

     8) за адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтею 136 цього Кодексу, - капiтан морського порту, начальник морського вокзалу та його заступники, капiтан судна";

     2) у Водному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

     статтю 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiнами такого змiсту:

     "акваторiя морського порту (портова акваторiя) - визначена межами частина водного об'єкта (об'єктiв), крiм суднового ходу, призначена для безпечного пiдходу, маневрування, стоянки i вiдходу суден";

     "гiдротехнiчнi споруди морських портiв (гiдротехнiчнi споруди) - iнженерно-технiчнi споруди (портова акваторiя, причали, пiрси, iншi види причальних споруд, моли, дамби, хвилеломи, iншi берегозахиснi споруди, пiдводнi споруди штучного та природного походження, у тому числi канали, операцiйнi акваторiї причалiв, якiрнi стоянки), розташованi в межах територiї та акваторiї морського порту i призначенi для забезпечення безпеки мореплавства, маневрування та стоянки суден";

     у статтi 4:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "морями, рiчками, озерами, водосховищами, iншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лiсами";

     абзац третiй доповнити словами "крiм земель, зайнятих лiсами";

     пункт 1 частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "1) внутрiшнi морськi води, територiальне море, а також акваторiї морських портiв";

     статтю 14 доповнити пунктом 141 такого змiсту:

     "141) вiдведення акваторiй морських портiв";

     пункт 4 частини другої статтi 89 пiсля слiв "крiм гiдротехнiчних" доповнити словами "навiгацiйного призначення";

     3) у Кодексi торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

     у частинi першiй статтi 10 слова "рятувальною i лоцманською службою" замiнити словами "рятувальною службою та пiдприємством, що надає лоцманськi послуги";

     частину першу статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдведення землi та акваторiї для торговельного мореплавства, а також для реалiзацiї проектiв здiйснення будiвництва або проведення будь-яких робiт у зонi дiї навiгацiйного обладнання та морських шляхiв здiйснюється в порядку, встановленому Земельним i Водним кодексами України";

     пункти 2 i 3 частини першої статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "2) у роздiлi IV "Мореплавство у територiальному морi, внутрiшнiх водах, акваторiях морських портiв" - до морських невiйськових портiв України;

     3) у главi 3 "Морськi лоцмани" роздiлу IV - до вiдносин, що виникають у зв'язку з проведенням суден морськими лоцманами України на пiдходах до портiв України, в межах акваторiй цих портiв, а також мiж цими портами";

     у статтi 26:

     пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Судно, побудоване на територiї України, пiдлягає реєстрацiї в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     у частинi четвертiй статтi 41 слова "i начальника морського порту" виключити;

     назву роздiлу IV та глави 1 викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IV
МОРЕПЛАВСТВО У ТЕРИТОРIАЛЬНОМУ МОРI, ВНУТРIШНIХ ВОДАХ, АКВАТОРIЯХ МОРСЬКИХ ПОРТIВ

ГЛАВА 1. МОРСЬКИЙ ПОРТ ТА БЕЗПЕКА МОРЕПЛАВСТВА У МОРСЬКИХ ПОРТАХ";

     статтi 73 - 79 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 73. Регулювання дiяльностi у морських портах

     Правовi, економiчнi, соцiальнi та органiзацiйнi основи дiяльностi в морських портах визначаються цим Кодексом та Законом України "Про морськi порти України". До функцiонування морських рибних портiв застосовуються норми цього Кодексу щодо морських портiв з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв".

     Перелiк морських портiв України, вiдкритих для заходження iноземних суден, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України та оприлюднюється в Повiдомленнях мореплавцям України.

     Стаття 74. Забезпечення безпеки мореплавства

     Органiзацiя та забезпечення безпеки мореплавства у морському порту покладаються на адмiнiстрацiю морських портiв України.

     Власники (користувачi) морських термiналiв, судновласники, iншi суб'єкти господарювання, що здiйснюють свою дiяльнiсть у межах територiї та акваторiї морського порту, забезпечують безпеку мореплавства вiдповiдно до правил, визначених обов'язковими постановами по порту.

     Стаття 75. Державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту

     Державний нагляд за безпекою мореплавства у морському порту, на пiдходах до нього та в сумiжних акваторiях здiйснюється капiтаном морського порту. Межi зони нагляду, на яку поширюються повноваження капiтана морського порту щодо здiйснення ним державного нагляду за безпекою мореплавства, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському i рiчковому транспортi.

     Державний нагляд за безпекою мореплавства у морських термiналах, розташованих у межах територiй та акваторiй, вiдокремлених вiд основної територiї та акваторiї вiдповiдного морського порту, здiйснює окремий пiдроздiл служби капiтана морського порту.

     Капiтан морського порту та служба капiтана морського порту дiють на пiдставi положення, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту.

     Стаття 76. Навiгацiйно-гiдрографiчне забезпечення судноплавства

     Навiгацiйно-гiдрографiчне забезпечення судноплавства у внутрiшнiх водах, територiальному морi та виключнiй морськiй економiчнiй зонi України здiйснюється шляхом:

     встановлення, розвитку та утримання засобiв навiгацiйного обладнання, яких потребує iнтенсивнiсть руху суден i ступiнь навiгацiйної небезпеки;

     проведення гiдрографiчних зйомок;

     збору навiгацiйної iнформацiї;

     своєчасної пiдготовки, видання i забезпечення мореплавцiв навiгацiйними картами, порадниками та посiбниками для плавання, навiгацiйними повiдомленнями i попередженнями та iншою сучасною навiгацiйно-гiдрографiчною iнформацiєю.

     Стаття 77. Призначення капiтана морського порту

     Капiтан морського порту призначається на посаду i звiльняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському i рiчковому транспортi. Капiтан морського порту пiдпорядковується керiвнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському i рiчковому транспортi.

     Стаття 78. Функцiї капiтана морського порту

     До функцiй капiтана морського порту належать:

     1) державний нагляд за дотриманням законодавства i правил мореплавства, а також мiжнародних договорiв України щодо мореплавства, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     2) розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення i накладення адмiнiстративних стягнень;

     3) реєстрацiя суден у Державному судновому реєстрi України, Судновiй книзi України i видача суднових документiв, якщо iнше не передбачено законодавством;

     4) видача документiв, зазначених у статтi 51 цього Кодексу;

     5) перевiрка суднових документiв, дипломiв i квалiфiкацiйних свiдоцтв;

     6) видача посвiдчень моряка особам, якi входять до складу суднового екiпажу;

     7) нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у морський порт i виходу з морського порту;

     8) нагляд за дотриманням вимог щодо запобiгання забрудненню навколишнього природного середовища;

     9) оформлення приходу суден у морський порт i виходу з морського порту;

     10) нагляд та контроль за пiдприємствами, що надають лоцманськi послуги, i службою регулювання руху суден у межах акваторiї морського порту;

     11) нагляд та контроль за криговим проведенням суден на пiдходах до морського порту i в межах його акваторiї;

     12) видача дозволiв на пiдняття майна, що затонуло в морi, а також на проведення будiвельних робiт щодо гiдротехнiчних споруд у межах територiї та акваторiї морського порту;

     13) облiк та розслiдування аварiйних морських подiй;

     14) керiвництво службою капiтана морського порту.

     Стаття 79. Повноваження капiтана морського порту

     Розпорядження капiтана морського порту з питань забезпечення безпеки мореплавства i порядку в морському порту, що належать до його компетенцiї, обов'язковi для всiх суден, юридичних i фiзичних осiб, якi перебувають в акваторiї та на територiї цього морського порту.

     Розпорядження капiтана морського порту може бути скасовано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi, або адмiнiстративним судом у порядку, встановленому законодавством.

     За порушення законодавства i правил щодо безпеки мореплавства та порядку в морському порту капiтан морського порту має право накладати адмiнiстративнi стягнення вiдповiдно до закону";

     в абзацi першому частини першої статтi 80 слово "начальником" замiнити словом "капiтаном";

     у першому реченнi статтi 81 слово "начальника" замiнити словом "капiтана";

     статтi 83, 84, 86 - 89 виключити;

     слова i цифру "ГЛАВА 2. КАПIТАН ПОРТУ" виключити;

     у статтi 90:

     у частинi четвертiй слова "за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузi рибного господарства" виключити;

     у текстi статтi слова "Iнспекцiя державного портового нагляду" в усiх вiдмiнках замiнити словами "служба капiтана морського порту" у вiдповiдному вiдмiнку;

     назву глави 3 викласти в такiй редакцiї:

"ГЛАВА 3. МОРСЬКI ЛОЦМАНИ";

     у статтi 92:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 92. Лоцманське проведення суден";

     у частинi першiй слово "вод" замiнити словом "акваторiй";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Вимоги до морських лоцманiв та пiдприємств, працiвниками яких є морськi лоцмани, а також порядок здiйснення ними дiяльностi визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту";

     у статтi 93 слова "державну морську лоцманську службу" замiнити словами "морських лоцманiв";

     у пунктi "а" частини четвертої статтi 94, у частинi першiй статтi 95 та у частинi другiй статтi 96 слова "начальника морського порту" замiнити словами "по порту";

     у частинi першiй статтi 98 слова "органiзацiя, працiвником якої" замiнити словами "пiдприємство, працiвником якого";

     текст статтi 99 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi виклику лоцмана пiдприємство, що надає лоцманськi послуги, зобов'язане негайно направити на судно морського лоцмана, сповiстивши про це капiтана судна. Якщо це зробити неможливо, пiдприємство, що надає лоцманськi послуги, зобов'язане повiдомити капiтана судна про час, коли прибуде лоцман";

     у статтi 102 слова "За неправильне повiдомлення осадки, довжини i ширини судна або його мiсткостi" замiнити словами "За надання недостовiрної iнформацiї, у тому числi за допомогою технiчних суднових засобiв, щодо даних про судно, перелiк яких встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту";

     у статтi 106 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики" замiнити словами "вiдповiдно до закону";

     у статтi 107 слово "органiзацiї" замiнити словом "пiдприємству", а слова "центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами i цифрами "вiдповiдно до статтi 106 цього Кодексу";

     у статтi 109 слова "доход органiзацiї, працiвником якої" замiнити словами "дохiд пiдприємства, працiвником якого";

     у частинi четвертiй статтi 110 слова "начальника морського порту" замiнити словами "по порту";

     у частинi другiй статтi 111 слова "портами, що беруть участь у створеннi такої служби, за погодженням з" виключити;

     у частинi першiй статтi 114 слова "вiдповiдний порт, у пiдпорядкуваннi якого" замiнити словами "вiдповiдна органiзацiя, у пiдпорядкуваннi якої";

     у частинi першiй статтi 115 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики" замiнити словами "вiдповiдно до закону";

     частину другу статтi 116 виключити;

     у частинi першiй статтi 117 слова "службами порту, мiсцевими органами державної виконавчої влади" замiнити словами "адмiнiстрацiєю морського порту i службою капiтана морського порту, власником морського термiналу, пiдприємствами, установами, органiзацiями, що надають спецiалiзованi послуги, портовими операторами, мiсцевими органами виконавчої влади";

     у частинi шостiй статтi 120 слово "керiвництвом" замiнити словом "капiтаном";

     у статтi 122:

     у частинi першiй слова "найближчий морський порт" замiнити словами "капiтана найближчого морського порту";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Капiтан морського порту за погодженням iз заiнтересованими державними органами встановлює достатнiй за обставинами строк для пiдняття майна, порядок проведення цих робiт i доводить це до вiдома власника майна та адмiнiстрацiї морського порту";

     у статтi 123:

     у частинi першiй слова "найближчий порт" замiнити словами "капiтана найближчого морського порту", а слово "портом" - словом "капiтаном";

     у частинi другiй слово "Порт" замiнити словами "Капiтан морського порту";

     у частинi третiй слово "портом" замiнити словами "капiтаном морського порту", а слово "порт" - словами "адмiнiстрацiя морського порту";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо власник майна, що затонуло, невiдомий, адмiнiстрацiя морського порту публiкує iнформацiю про строки, встановленi для пiдняття майна, що затонуло, у Повiдомленнях мореплавцям України. Якщо вiдома держава, пiд прапором якої плавало затонуле судно, адмiнiстрацiя морського порту направляє вiдповiдне повiдомлення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi зовнiшнiх зносин України";

     статтю 124 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 124. Право на вибiр суднопiднiмального пiдприємства

     У разi наявностi обґрунтованих пiдстав капiтан морського порту має право не дозволити власнику майна пiднiмати затонуле майно своїми засобами або засобами обраної ним суднопiднiмальної органiзацiї. У такому разi пiдняття майна здiйснює адмiнiстрацiя морського порту за рахунок його власника";

     у назвi i текстi статтi 126 слово "порт" у всiх вiдмiнках замiнити словами "адмiнiстрацiя морського порту" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у статтi 127 слова "найближчому морському" замiнити словами "адмiнiстрацiї найближчого морського";

     у частинах другiй i четвертiй статтi 130 слово "начальник" у всiх вiдмiнках замiнити словами "капiтан морського" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 5 частини першої статтi 156 слово "керiвництвом" замiнити словами "капiтаном морського", а пiсля слiв "для перевезення" доповнити словами "у випадках, передбачених законом";

     у частинi п'ятiй статтi 167 слово "портам" виключити;

     у частинi першiй статтi 229 слова "у портових водах" замiнити словами "в акваторiї морського порту";

     у статтi 231 слова "в портових водах начальником порту" замiнити словами "в акваторiї порту капiтаном морського порту";

     у текстi Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади у галузi транспорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "державний морський лоцман" в усiх вiдмiнках i числах - словами "морський лоцман" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     4) у Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     частину першу статтi 58 доповнити пунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) штучно створеними земельними дiлянками в межах акваторiй морських портiв";

     частини третю i четверту статтi 59 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Землi водного фонду за рiшенням органiв виконавчої влади або органiв мiсцевого самоврядування надаються у постiйне користування:

     а) державним водогосподарським органiзацiям для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами вiдведення, береговими смугами водних шляхiв, гiдротехнiчними спорудами тощо;

     б) державним пiдприємствам для розмiщення та догляду за державними об'єктами портової iнфраструктури.

     4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування iз земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди земельнi дiлянки прибережних захисних смуг, смуг вiдведення i берегових смуг водних шляхiв, озера, водосховища, iншi водойми, болота та острови для сiнокосiння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреацiйних, спортивних i туристичних цiлей, проведення науково-дослiдних робiт, догляду, розмiщення та обслуговування об'єктiв портової iнфраструктури i гiдротехнiчних споруд тощо, а також штучно створенi земельнi дiлянки для будiвництва та експлуатацiї об'єктiв портової iнфраструктури та iнших об'єктiв водного транспорту. Землi водного фонду можуть бути вiднесенi до земель морського i рiчкового транспорту в порядку, встановленому законом";

     пункт "г" частини другої статтi 61 пiсля слiв "крiм гiдротехнiчних" доповнити словами "навiгацiйного призначення";

     пункт "г1" частини четвертої статтi 83 доповнити словами "крiм штучно створених земельних дiлянок у межах акваторiй морських портiв";

     частину третю статтi 93 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Не пiдлягають передачi в оренду земельнi дiлянки, штучно створенi у межах прибережної захисної смуги чи смуги вiдведення, на землях лiсогосподарського призначення та природно-заповiдного фонду, розташованих у прибережнiй захиснiй смузi водних об'єктiв, крiм випадкiв, передбачених законом";

     5) у частинi четвертiй статтi 40 Закону України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161, N 38, ст. 535) слова "начальниковi порту України" замiнити словами "капiтановi морського порту";

     6) у Законi України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446):

     у частинi першiй статтi б слова "портами (пристанями)" замiнити словами "суб'єктами господарювання у морських портах";

     частину третю статтi 11 доповнити словами "з урахуванням особливостей, передбачених спецiальними законами";

     у статтi 24 слова "порти i пристанi" виключити;

     7) пiдпункт 7 пункту 2 роздiлу VI втратив чиннiсть з 01.02.2020р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 10.04.92р. N 2269-XII згiдно iз Законом України вiд 03.10.2019р. N 157-IX)

     8) пiдпункт 8 пункту 2 роздiлу VI втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 04.03.92р. N 2163-XII згiдно iз Законом України вiд 18.01.2018р. N 2269-VIII)

     9) останнiй абзац частини першої статтi 5 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 12, ст. 155; 2010 р., N 48, ст. 566, N 49, ст. 571) викласти в такiй редакцiї:

     "спецiалiзованих послуг у рiчкових, морських портах, морських рибних портах та аеропортах вiдповiдно до перелiку, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     10) абзац третiй частини першої статей 7, 8 i 15 Закону України "Про вiдчуження земельних дiлянок, iнших об'єктiв нерухомого майна, що на них розмiщенi, якi перебувають у приватнiй власностi, для суспiльних потреб чи з мотивiв суспiльної необхiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 1, ст. 2) пiсля слова "аеропортiв" доповнити словами "морських портiв".

     3. Державнi пiдприємства - морськi порти, iншi пiдприємства морського транспорту, на якi на день набрання чинностi цим Законом поширюється визначення термiну "морський термiнал", в яких на день набрання чинностi цим Законом здiйснюється надання послуг, вважаються вiдкритими незалежно вiд дня внесення вiдомостей про них до Реєстру морських портiв України. Вiдомостi про морськi порти, функцiонування яких органiзовано вiдповiдно до цього Закону, та морськi термiнали вносяться до Реєстру морських портiв України в установленому законодавством порядку.

     Пiдприємства морського транспорту, на якi на день набрання чинностi цим Законом поширюється визначення термiну "морський термiнал", незалежно вiд їх мiсця знаходження в межах або за межами iснуючих державних пiдприємств - морських портiв, пiдлягають включенню до меж морського порту, акваторiєю якого вони користуються, або до меж найближчого морського порту.

     Територiя таких морських термiналiв, у тому числi територiально вiдокремлена вiд основної територiї морського порту, включається в межi вiдповiдного морського порту.

     Пункти пропуску через державний кордон України та зони прикордонного i митного контролю, вiдкритi до набрання чинностi цим Законом на територiях знаходження пiдприємств морського транспорту, на якi на день набрання чинностi цим Законом поширюється визначення термiну "морський термiнал", продовжують функцiонувати в межах територiї вiдповiдних морських портiв.

     4. Тимчасово, до створення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi транспорту, її функцiї та повноваження, визначенi цим Законом, виконує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту.

     5. Реалiзацiя цього Закону не має наслiдком дострокове припинення договорiв щодо використання об'єктiв портової iнфраструктури, якi були укладенi державними пiдприємствами - морськими портами чи державними органами з суб'єктами господарювання до набрання чинностi цим Законом.

     Усi документи дозвiльного характеру на будiвництво об'єктiв портової iнфраструктури, виданi до набрання чинностi цим Законом, у тому числi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах морського i рiчкового транспорту, зберiгають чиннiсть.

     Розташованi в межах акваторiї морського порту пiдводнi гiдротехнiчнi споруди (канали, операцiйнi акваторiї причалiв тощо), що були збудованi за рахунок приватних iнвестицiй до набрання чинностi цим Законом та внесенi до Реєстру гiдротехнiчних споруд у встановленому законодавством порядку, за згодою власникiв таких гiдротехнiчних споруд пiдлягають передачi у державну власнiсть в особi адмiнiстрацiї морських портiв України на компенсацiйнiй основi. Вартiсть таких гiдротехнiчних споруд визначається шляхом проведення незалежної оцiнки. Компенсацiя вартостi гiдротехнiчних споруд здiйснюється вiдповiдно до статтi 27 цього Закону.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 10 мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону привести у вiдповiднiсть iз цим Законом органiзацiйно-правову модель функцiонування морських портiв, у зв'язку з чим:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, спрямованих на реалiзацiю цього Закону;

     у тримiсячний строк забезпечити пiдготовку та подання до Верховної Ради України законопроекту про внесення змiн до законодавчих актiв щодо комплексного врегулювання вiдносин, пов'язаних iз створенням на водних об'єктах штучних земельних дiлянок для цiлей будiвництва на них будiвель, споруд та/або їх комплексного освоєння в цiлях будiвництва;

     органiзувати заходи з розроблення та затвердження у новiй редакцiї Стратегiї розвитку морських портiв України;

     забезпечити створення державної системи управлiння та контролю у сферi дiяльностi морських портiв вiдповiдно до цього Закону та Кодексу торговельного мореплавства України;

     забезпечити проведення iнвентаризацiї майна державних пiдприємств - морських портiв, визначити в кожному державному пiдприємствi - морському порту пооб'єктнi перелiки стратегiчних об'єктiв портової iнфраструктури та єдинi майновi комплекси, що можуть бути видiленi в окремi пiдприємства i здiйснювати повноцiнну господарську дiяльнiсть, вжити iнших заходiв для пiдготовки до реорганiзацiї державних пiдприємств - морських портiв;

     забезпечити проведення реорганiзацiї державних пiдприємств - морських портiв;

     забезпечити проведення iнвентаризацiї каналiв, призначених для судноплавства, що перебувають на балансi державних пiдприємств, та їх закрiплення за адмiнiстрацiєю морських портiв України пiсля її створення;

     забезпечити розробку та прийняття обов'язкових постанов та зводу звичаїв кожного морського порту, забезпечивши збереження законних прав та iнтересiв суб'єктiв портової дiяльностi, що випливають з дiючих на день набрання чинностi цим Законом обов'язкових постанов та зводу звичаїв вiдповiдного морського порту;

     органiзувати заходи iз збору iнформацiї щодо гiдротехнiчних споруд приватної форми власностi та земель водного фонду, вiдведених для будiвництва об'єктiв портової iнфраструктури;

     з урахуванням iнформацiї щодо iнвентаризацiї майна та земельних дiлянок державних пiдприємств - морських портiв та iнформацiї щодо гiдротехнiчних споруд приватної форми власностi та земель водного фонду, вiдведених для будiвництва об'єктiв портової iнфраструктури, визначити межi територiї та акваторiї кожного морського порту;

     органiзувати заходи iз збору iнформацiї про приватних суб'єктiв господарювання, дiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням суден, пасажирiв та вантажiв, промислових пiдприємств на територiях знаходження державних пiдприємств - морських портiв i територiях, що з ними межують, зокрема про форми та умови їх спiвробiтництва з державними пiдприємствами - морськими портами.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
N 4709-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.