ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дерегуляцiї в агропромисловому комплексi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. В абзацi другому частини першої статтi 1071 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "використання для вiдтворення неатестованих та недопущених до вiдтворення плiдникiв" виключити.

     2. У Кодексi України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

     1) у статтi 21:

     у назвi слова "прiсних пiдземних вод" замiнити словами "пiдземних вод (крiм мiнеральних)";

     у частинi першiй слова "прiсних пiдземних вод" замiнити словами "пiдземних вод (крiм мiнеральних)", а пiсля слiв "спецiальних дозволiв" доповнити словами та цифрами "крiм випадкiв, передбачених статтею 23 цього Кодексу";

     2) у статтi 23:

     у назвi слова "прiсних пiдземних вод" замiнити словами "пiдземних вод (крiм мiнеральних)";

     частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Землевласники i землекористувачi в межах наданих їм земельних дiлянок мають право без спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу видобувати кориснi копалини мiсцевого значення i торф загальною глибиною розробки до двох метрiв, а також пiдземнi води (крiм мiнеральних) для всiх потреб, крiм виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування пiдземних вод iз кожного з водозаборiв не перевищує 300 кубiчних метрiв на добу.

     Землевласники i землекористувачi, якi є сiльськогосподарськими товаровиробниками, частка сiльськогосподарського товаровиробництва яких за попереднiй податковий (звiтний) рiк дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв, крiм випадкiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, в межах наданих їм земельних дiлянок мають право без спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу видобувати пiдземнi води (крiм мiнеральних) для сiльськогосподарських, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

     3. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 4:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняються ввезення на митну територiю України, виробництво, торгiвля, застосування та рекламування пестицидiв i агрохiмiкатiв до їх державної реєстрацiї, крiм випадкiв, встановлених цим Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв не поширюються на дослiднi партiї, що використовуються для державних випробувань та наукових дослiджень; виробництво для експорту та виробництво дослiдних партiй, що використовуються для державних випробувань, науково-технологiчних дослiджень та випробувань, а також на агрохiмiкати за перелiком згiдно з додатком до цього Закону. Обов'язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Українi пестицидiв для цих цiлей є документальне пiдтвердження їх державної реєстрацiї в країнi, де вони виробляються";

     частину п'яту виключити;

     2) доповнити додатком такого змiсту:

"Додаток
до Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати"
вiд 2 березня 1995 року N 86/95-ВР

ПЕРЕЛIК
агрохiмiкатiв, дозволених до ввезення на митну територiю України, виробництва, торгiвлi, застосування та рекламування без їх державної реєстрацiї

N
з/п
Товарна пiдкатегорiя згiдно з УКТ ЗЕД Рiзновид продукцiї Вмiст основних складникiв
(масова частка, %)
1 2 3 4
1 2814 10 00 00 Амiак безводний  
2 3102 10 10 00 Сечовина (карбамiд) Азот (бiльше 45 %)
3 3102 10 90 00 Сечовина (карбамiд) Азот (не бiльше 45 %)
4 3102 21 00 00 Сульфат амонiю  
5 3102 30 90 00 Амiачна селiтра (нiтрат амонiю)  
6 3102 40 10 00 Сумiш нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю Азот (не бiльше 28 %)
7 3102 40 90 00 Сумiш нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю Азот (бiльше 28 %)
8 3102 80 00 00 Сумiш сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi (КАС)  
9 3103 10 90 00 Суперфосфат, концентрований суперфосфат Вмiст оксиду фосфору (P2O5) не бiльше 35 %
10 3103 10 10 00 Потрiйний суперфосфат Вмiст оксиду фосфору (P2O5) бiльше 35 %
11 3103 90 00 00 Фосфоритне борошно  
12 3104 20 50 00 Хлористий калiй Калiй у перерахунку на водорозчинний K2O (бiльше 40 %, але не бiльше 62 %)
13 3104 20 00 00 Хлористий калiй Калiй у перерахунку на водорозчинний K2O (бiльше 62 %)
14 3104 30 00 00 Сульфат калiю  
15 2833 21 00 00 Сульфат магнiю  
16 2810 00 90 00 Борна кислота  
17 3105 20 10 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю Вмiст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (бiльше 10 %)
18 3105 20 90 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю Вмiст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (не бiльше 10 %)
19 3105 51 00 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi iз вмiстом двох поживних елементiв: азоту i фосфору (iз вмiстом нiтратiв та фосфатiв)  
20 3105 59 00 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi iз вмiстом двох поживних елементiв: азоту i фосфору  
21 3105 60 00 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калiю  
22 2503 00 10 00 Сiрка сира або нерафiнована (крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної)  
23 2503 00 90 00 Iнша сiрка  
24 2802 00 00 00 Сiрка сублiмована або осаджена, колоїдна  

".

     4. У Законi України "Про племiнну справу у тваринництвi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 6 - 7, ст. 37 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 7:

     абзаци перший i шостий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi зобов'язанi";

     "використовувати для вiдтворення поголiв'я плiдникiв з визначеною племiнною цiннiстю за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю потомства або плiдникiв, якi проходять випробування за якiстю потомства";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Визначення племiнної цiнностi плiдникiв за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю потомства здiйснюють уповноваженi установи (органiзацiї) та селекцiйнi центри";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Уповноваженi установи (органiзацiї) та селекцiйнi центри визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва";

     2) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Органiзацiя племiнної справи у тваринництвi

     Суб'єкти господарювання, що здiйснюють господарську дiяльнiсть у племiннiй справi у тваринництвi, пов'язану з виробництвом, зберiганням i торгiвлею племiнними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, мають право на отримання вiдповiдного статусу суб'єкта племiнної справи у тваринництвi згiдно iз законодавством.

     Суб'єктам племiнної справи у тваринництвi (крiм власникiв неплемiнних тварин) присвоюється вiдповiдний статус за результатами оцiнки певного стану (рiвня) ведення селекцiйно-племiнної роботи.

     Вiдповiднiсть суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi певному статусу визначається напрямом їхньої господарської дiяльностi, якiстю наявних племiнних (генетичних) ресурсiв, рiвнем ведення селекцiйно-племiнної роботи та участю у створеннi селекцiйних досягнень тощо.

     Порядок присвоєння вiдповiдного статусу суб'єкта племiнної справи у тваринництвi визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва.

     Рiвень ведення селекцiйно-племiнної роботи суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, якiсть наявних племiнних (генетичних) ресурсiв, наявнiсть селекцiйних досягнень визначаються за даними племiнного облiку, бонiтування, оцiнки плiдникiв за якiстю потомства, апробацiї, генетичної експертизи походження та аномалiй тварин.

     Порядок ведення племiнного облiку, бонiтування, визначення племiнної цiнностi плiдникiв за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю потомства, випробування плiдникiв за якiстю потомства, апробацiї, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва";

     3) у частинi першiй статтi 10:

     абзаци третiй i п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "сперма має бути одержана вiд племiнних плiдникiв, якi пройшли генетичну експертизу походження та аномалiй тварин, iдентифiкована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологiчними вимогами, встановленими для цiєї продукцiї, вiдповiдати ветеринарно-санiтарним вимогам i правилам, а данi про неї повиннi вiдповiдати вимогам з племiнного облiку. Для вiдтворення використовується сперма плiдникiв з визначеною племiнною цiннiстю за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю потомства або плiдникiв, якi проходять випробування за якiстю потомства";

     "плiдники мають походити вiд племiнних тварин вищої племiнної (генетичної) цiнностi, мати результати генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, оцiнюватися за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю отриманого вiд них потомства або проходити випробування за якiстю потомства, а данi про них повиннi вiдповiдати вимогам з племiнного облiку";

     абзац шостий виключити;

     4) у частинi першiй статтi 13 слова "зобов'язанi мати" замiнити словами "мають право отримувати";

     5) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Вимоги до працiвникiв, якi виконують спецiальнi роботи, пов'язанi з племiнними (генетичними) ресурсами

     Для виконання спецiальних робiт, пов'язаних з веденням офiцiйного облiку продуктивностi тварин, офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом, отриманням, iдентифiкацiєю, зберiганням сперми, ембрiонiв, яйцеклiтин, штучним осiменiнням маток i трансплантацiєю ембрiонiв, залучаються працiвники згiдно iз квалiфiкацiйними вимогами, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва";

     6) у статтi 16:

     у частинi першiй:

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "затвердження вимог i порядку визначення племiнної цiнностi плiдникiв за походженням, власною продуктивнiстю, якiстю потомства та проведення випробування плiдникiв за якiстю потомства";

     доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "затвердження вимог i порядку визначення уповноважених установ (органiзацiй) та селекцiйних центрiв";

     у частинi другiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "визначення (проведення) процедури присвоєння вiдповiдного статуру суб'єктам племiнної справи у тваринництвi";

     в абзацi п'ятому слова "атестацiї та допуску до вiдтворення плiдникiв" виключити;

     7) абзац четвертий статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "органiзацiя випробування плiдникiв за власною продуктивнiстю та якiстю потомства";

     8) в абзацi п'ятому частини першої статтi 18 слова "атестацiєю та допуском плiдникiв до вiдтворення" замiнити словами "проведенням випробувань";

     9) абзац третiй частини першої статтi 21 виключити.

     5. Статтю 4 Закону України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107; 2014 р., N 20 - 21, ст. 727; 2015 р., N 21, ст. 133) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Переробка продуктiв лову

     Оператори потужностей повиннi розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всi небезпечнi фактори, якi можуть впливати на якiсть та безпечнiсть харчової продукцiї".

     6. У Законi України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1 визначення термiна "карантинний дозвiл (на iмпорт або транзит)" виключити;

     2) в абзацi восьмому статтi 4 слова "карантинного дозволу" виключити;

     3) у частинi першiй статтi 7:

     абзац восьмий виключити;

     абзац дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "надання повiдомлень заiнтересованим партнерам про фiтосанiтарнi заборони чи обмеження, а також iнформування в порядку iнформацiйної взаємодiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи, про наявнiсть дiючих заборон для iмпорту в Україну об'єктiв регулювання iз зазначенням конкретних країн-експортерiв або зон країн походження, з яких заборонено iмпорт об'єктiв регулювання та/або щодо яких заборонено iмпорт об'єктiв регулювання, якi надходять з цих територiй, а також розмiщення на офiцiйному веб-сайтi iнформацiї про заборону iмпорту об'єктiв регулювання в розрiзi країн, зон походження, строкiв та пiдстав протягом трьох днiв з дня прийняття рiшення про таку заборону";

     4) у частинi четвертiй статтi 12:

     абзац третiй пiсля слова "виконувати" доповнити словом "законнi";

     абзац сьомий пiсля слова "iнспекторам" доповнити словами "у визначених законом випадках";

     в абзацi дев'ятому слова "та карантиннi дозволи" виключити;

     5) частини другу та третю статтi 35 замiнити однiєю частиною такого змiсту:

     "Iмпорт бiологiчних контрольних органiзмiв для проведення наукових дослiджень або бiологiчного контролю та шкiдливих органiзмiв, якi завозяться для науково-дослiдних цiлей, дозволяється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) абзац четвертий частини першої статтi 36 виключити;

     7) статтю 37 виключити;

     8) у статтi 39:

     у частинi першiй:

     абзац другий виключити;

     абзац третiй пiсля слова "супроводжується" доповнити словом "дiйсним";

     у частинi другiй:

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "об'єкт регулювання не iмпортований та не походить iз забороненої для iмпорту країни-експортера чи зони країни походження".

     У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим;

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "вiдсутнiсть повiдомлення компетентного органу країни походження, реекспорту чи транзиту про надзвичайнi обставини та/або пiдтвердження виявлення вогнища та поширення карантинного органiзму на конкретнiй територiї або виробничiй дiлянцi країни походження чи транзиту";

     в абзацi восьмому слова "карантинного дозволу та" виключити;

     у частинi третiй слова "карантинним дозволом та/або" виключити, а слова "без таких документiв" замiнити словами "без такого документа";

     частину четверту пiсля слiв "об'єкт регулювання, є" доповнити словом "недiйсним";

     9) в абзацi другому частини першої статтi 41 слова "карантинного дозволу та/або" виключити, а слова "такими документами" замiнити словами "таким документом";

     10) у частинi першiй статтi 43 слова "незважаючи на наявнiсть карантинного дозволу" виключити.

     7. У Законi України "Про дитяче харчування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 433; 2011 р., N 22, ст. 149; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41):

     1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Термiн "експлуатацiйний дозвiл" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв";

     2) абзац п'ятий статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "виробництва дитячого харчування на потужностях, що мають експлуатацiйний дозвiл, отриманий у порядку, встановленому Законом України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв";

     3) частину другу статтi 9 виключити;

     4) у текстi Закону слова "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" замiнити словами "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв".

     8. У Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53; 2015 р., N 21, ст. 133):

     1) у частинi другiй статтi 32:

     абзац перший пiсля слова "нагляду" доповнити словами "крiм випадкiв, встановлених цим Законом";

     пункт 2 пiсля слова "тваринного" доповнити словами "та рослинного";

     доповнити абзацами шостим - дев'ятим такого змiсту:

     "Видача вiдповiдних ветеринарних документiв на корми з метою державного ветеринарно-санiтарного контролю здiйснюється виключно у таких випадках:

     за запитом особи, яка здiйснює перемiщення такого об'єкта державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду;

     якщо вимога про наявнiсть вiдповiдного ветеринарного документа передбачена зовнiшньоекономiчним договором (контрактом);

     якщо вимога про наявнiсть вiдповiдного ветеринарного документа передбачена законодавством держави-iмпортера або надання такого документа вимагають компетентнi органи держави-iмпортера";

     2) у другому реченнi статтi 35 слова "або уповноваженого" замiнити словами "уповноваженого або лiцензованого".

     9. У Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затвердженому Законом України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 iз наступними змiнами):

     1) у колонцi "Назва документа дозвiльного характеру" пункти 2 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Ветеринарнi документи: ветеринарнi довiдки - при перемiщеннi в межах району (крiм харчових продуктiв тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

     3. Ветеринарнi документи: ветеринарнi свiдоцтва (для України - форми N 1, N 2) - при перемiщеннi за межi територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, районiв, мiст (крiм харчових продуктiв тваринного та рослинного походження для споживання людиною)";

     2) пункт 82 виключити.

     10. У Законi України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 17, ст. 155; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80, N 23, ст. 873):

     1) у статтi 9:

     абзаци дев'ятий, шiстнадцятий i тридцять третiй виключити;

     абзац тридцять дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "проведення у межах своїх повноважень монiторингу внутрiшнього i зовнiшнього ринкiв рибної продукцiї, здiйснення державного регулювання внутрiшнього ринку рибної продукцiї";

     абзац п'ятдесят шостий виключити;

     в абзацi шiстдесят першому слова "до закону" замiнити словами "до цього Закону";

     2) у статтi 19:

     частину першу доповнити словами "з урахуванням положень мiжнародних договорiв України";

     частину другу виключити.

     11. Частину першу статтi 37 Закону України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 41 - 42, ст. 2024) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) обiг неперероблених харчових продуктiв iз свинини для споживання людиною без вiдповiдних ветеринарних документiв у разi пiдтвердження спалаху хвороб, що є небезпечними для здоров'я людей або тварин, за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв".

     12. У частинi першiй статтi 7 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158):

     1) пункт 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14) виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, поводження з небезпечними вiдходами. Не пiдлягає лiцензуванню зберiгання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних вiдходiв, якщо протягом року з дня утворення небезпечнi вiдходи передаються суб'єктам господарювання, що мають лiцензiю на поводження з небезпечними вiдходами";

     2) у пунктi 21 слова "риби, крiм внутрiшнiх водойм та рiчок" замiнити словами "водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Землевласники i землекористувачi, якi на момент набрання чинностi цим Законом розпочали вiдповiдно до вимог законодавства процес отримання спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу, не потребують з моменту набрання чинностi цим Законом таких спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу для видобування пiдземних вод (крiм мiнеральних), а також не несуть вiдповiдальностi за видобування до набрання чинностi цим Законом пiдземних вод (крiм мiнеральних) без таких спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу у разi, якщо таке видобування здiйснювалося в обсягах, передбачених частиною першою статтi 23 Кодексу України про надра.

     Землевласники i землекористувачi, якi на момент набрання чинностi цим Законом є сiльськогосподарськими товаровиробниками, частка сiльськогосподарського товаровиробництва яких за попереднiй податковий (звiтний) рiк дорiвнює або перевищує 75 вiдсоткiв, та розпочали вiдповiдно до вимог законодавства процес отримання спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу, не потребують з моменту набрання чинностi цим Законом таких спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу для видобування пiдземних вод (крiм мiнеральних) для сiльськогосподарських, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб, а також не несуть вiдповiдальностi за видобування до набрання чинностi цим Законом пiдземних вод (крiм мiнеральних) без таких спецiальних дозволiв та гiрничого вiдводу.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 грудня 2015 року
N 867-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.