ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" щодо лiбералiзацiї системи державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     абзац другий пiсля слiв "органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим" доповнити словами "мiсцевих державних адмiнiстрацiй";

     в абзацi третьому слова "якi здiйснюються шляхом проведення перевiрок, ревiзiй, оглядiв, обстежень та iнших дiй" замiнити словами "якi здiйснюються у формi перевiрок, ревiзiй, оглядiв, обстежень та в iнших формах, визначених законом";

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "iнтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) - єдина автоматизована система збирання, накопичення та систематизацiї iнформацiї про заходи державного нагляду (контролю), призначена для узагальнення та оприлюднення iнформацiї про заходи державного нагляду (контролю), координацiї роботи органiв державного нагляду (контролю) щодо здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю), монiторингу ефективностi та законностi здiйснення заходiв державного нагляду (контролю)".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "ризик - ймовiрнiсть виникнення негативних наслiдкiв вiд провадження господарської дiяльностi та можливий розмiр втрат вiд них, що вимiрюється у кiлькiсних та якiсних показниках";

     в абзацi восьмому слова "члени громадських органiзацiй" замiнити словами "громадськi об'єднання в особi їх уповноважених представникiв".

     2. У статтi 2:

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, що виникають пiд час здiйснення заходiв валютного контролю, митного контролю на кордонi, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банкiвського нагляду, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, державного нагляду (контролю) в галузi телебачення i радiомовлення";

     2) доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "Заходи контролю здiйснюються органами Державної фiскальної служби (крiм митного контролю на кордонi), державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радiацiйної безпеки (крiм здiйснення державного нагляду за провадженням дiяльностi з джерелами iонiзуючого випромiнювання, дiяльнiсть з використання яких не пiдлягає лiцензуванню), державного архiтектурно-будiвельного контролю (нагляду), державного нагляду у сферi господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм дiяльностi з переказу коштiв, фiнансових послуг з ринку цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв (деривативiв) та ринку банкiвських послуг), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у вiдповiдних сферах та мiжнародними договорами, зокрема державного нагляду (контролю) в галузi цивiльної авiацiї - з урахуванням особливостей, встановлених Повiтряним кодексом України, нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання (Авiацiйними правилами України), та мiжнародними договорами у сферi цивiльної авiацiї.

     Зазначенi у частинi четвертiй цiєї статтi органи, що здiйснюють державний нагляд (контроль) у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у вiдповiдних сферах та мiжнародними договорами, зобов'язанi забезпечити дотримання вимог статтi 1, статтi 3, частин першої, четвертої, шостої - восьмої, абзацу другого частини десятої, частин тринадцятої та чотирнадцятої статтi 4, частин першої - четвертої статтi 5, частини третьої статтi 6, частин першої - четвертої та шостої статтi 7, статей 9, 10, 19, 20, 21, частини третьої статтi 22 цього Закону".

     3. У статтi 3:

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "гарантування прав та законних iнтересiв кожного суб'єкта господарювання";

     в абзацi шостому слово "необґрунтованими" замiнити словом "безпiдставними";

     в абзацi десятому слово "статутну" виключити;

     абзац одинадцятий доповнити словами "порушення прав та законних iнтересiв суб'єкта господарювання";

     доповнити абзацами п'ятнадцятим - вiсiмнадцятим такого змiсту:

     "презумпцiї правомiрностi дiяльностi суб'єкта господарювання у разi, якщо норма закону чи iншого нормативно-правового акта, виданого на пiдставi закону, або якщо норми рiзних законiв чи рiзних нормативно-правових актiв допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язкiв суб'єкта господарювання та/або повноважень органу державного нагляду (контролю);

     орiєнтованостi державного нагляду (контролю) на запобiгання правопорушенням у сферi господарської дiяльностi;

     недопущення встановлення планових показникiв чи будь-якого iншого планування щодо притягнення суб'єктiв господарювання до вiдповiдальностi та застосування до них санкцiй;

     здiйснення державного нагляду (контролю) на основi принципу оцiнки ризикiв та доцiльностi".

     4. У статтi 4:

     1) абзаци другий, третiй, п'ятий i шостий частини другої виключити;

     2) абзац шостий частини четвертої пiсля слова "спосiб" доповнити словами "та форми здiйснення заходiв";

     3) абзац перший частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "5. Виробництво (виготовлення) або реалiзацiя продукцiї, виконання робiт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути зупиненi повнiстю або частково виключно за рiшенням суду";

     4) частину шосту доповнити словами "або в разi виникнення у неї конфлiкту iнтересiв згiдно iз законодавством у сферi запобiгання i протидiї корупцiї";

     5) частини сьому та одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "7. У разi якщо норма закону чи iншого нормативно-правового акта, виданого на пiдставi закону, або якщо норми рiзних законiв чи рiзних нормативно-правових актiв допускають неоднозначне (множинне) трактування прав i обов'язкiв суб'єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма трактується в iнтересах суб'єкта господарювання";

     "11. Плановий чи позаплановий захiд щодо суб'єкта господарювання - юридичної особи має здiйснюватися у присутностi керiвника або особи, уповноваженої керiвником. Плановий чи позаплановий захiд щодо фiзичної особи - пiдприємця має здiйснюватися за його присутностi або за присутностi уповноваженої ним особи";

     6) у частинi дванадцятiй слова "вiдповiдного журналу суб'єкта господарювання (за його наявностi)" замiнити словами "журналу реєстрацiї заходiв державного нагляду (контролю) (за наявностi такого журналу у суб'єкта господарювання)";

     7) абзац перший частини чотирнадцятої пiсля слiв "Пiд час" та "комерцiйну таємницю" доповнити вiдповiдно словами "та пiсля" i "та конфiденцiйну iнформацiю";

     8) доповнити частиною п'ятнадцятою такого змiсту:

     "15. При здiйсненнi заходiв державного нагляду (контролю) посадовi особи органiв державного нагляду (контролю) зобов'язанi використовувати виключно унiфiкованi форми актiв".

     5. Доповнити статтею 41 такого змiсту:

     "Стаття 41. Iнтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю)

     1. Iнтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) створюється з метою забезпечення суб'єктiв господарювання та органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування iнформацiєю про заходи державного нагляду (контролю).

     2. До iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) вносяться вiдомостi про:

     юридичних осiб - найменування, iдентифiкацiйний код, мiсцезнаходження, види дiяльностi, ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi;

     фiзичних осiб - пiдприємцiв - прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (серiя та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдному органу доходiв i зборiв та мають вiдмiтку в паспортi), мiсце проживання, види дiяльностi, ступiнь ризику вiд провадження суб'єктом господарювання господарської дiяльностi;

     найменування органiв державного нагляду (контролю);

     види господарської дiяльностi, що пiдлягають державному нагляду (контролю);

     перелiк нормативно-правових актiв, дотримання вимог яких перевiряється пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), з посиланням на офiцiйнi веб-сторiнки вiдповiдних органiв державного нагляду (контролю);

     рiчнi плани проведення заходiв державного нагляду (контролю) та план проведення комплексних заходiв державного нагляду (контролю);

     звiти про виконання рiчних та комплексного планiв проведення заходiв державного нагляду (контролю) за попереднiй рiк;

     дату i номер наказу (рiшення, розпорядження), мiсце здiйснення заходу, строки здiйснення, тип, пiдставу та предмет здiйснення заходу, найменування органу державного нагляду (контролю), що зазначенi у посвiдченнi (направленнi) на проведення заходу державного нагляду (контролю);

     результати здiйсненого заходу державного нагляду (контролю) iз зазначенням номера акта щодо виявлення або вiдсутностi порушень законодавства, посилання на вiдповiднi вимоги законодавства у разi виявлення порушень;

     короткий змiст розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених пiд час здiйснених заходiв державного нагляду (контролю);

     застосованi до суб'єкта господарювання адмiнiстративно-господарськi санкцiї за результатами здiйсненого заходу державного нагляду (контролю);

     результати оскарження розпорядчих документiв органiв державного нагляду (контролю) та застосованi до суб'єктiв господарювання адмiнiстративно-господарськi санкцiї.

     3. Вiдомостi, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом, до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) не вносяться.

     4. Доступ до вiдомостей iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) (крiм реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв та паспортних даних) здiйснюється через мережу Iнтернет та є вiдкритим i безоплатним.

     5. Пiд час створення iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечуються її сумiснiсть i взаємодiя з iншими iнформацiйними системами та мережами, що складають iнформацiйний ресурс держави.

     6. Вiдомостi, внесенi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), захищаються вiдповiдно до вимог законодавства у сферi захисту iнформацiї.

     7. Iнтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) є об'єктом права державної власностi.

     8. Створення та функцiонування iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, який є її держателем.

     9. Технiчним адмiнiстратором iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) є державне унiтарне пiдприємство, яке належить до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, та здiйснює заходи з адмiнiстрування i програмного супроводження iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), вiдповiдає за збереження її даних, захищає їх вiд несанкцiонованого доступу та знищення.

     10. Порядок функцiонування iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення вiдомостей до неї та строки розмiщення цих вiдомостей затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     11. Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, зобов'язанi вносити вiдомостi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) у строки, визначенi законодавством".

     6. У статтi 5:

     1) частини першу - третю викласти в такiй редакцiї:

     "1. Плановi заходи здiйснюються вiдповiдно до рiчних планiв, що затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пiзнiше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змiн до рiчних планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) не допускається, крiм випадкiв змiни найменування суб'єкта господарювання та виправлення технiчних помилок.

     Плановим перiодом вважається рiк, який обчислюється з 1 сiчня по 31 грудня планового року.

     Плани здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) на наступний плановий перiод повиннi мiстити дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здiйснення.

     Протягом планового перiоду здiйснення бiльш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання одним i тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається.

     За наявностi у суб'єкта господарювання вiдокремлених пiдроздiлiв плановi заходи державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта господарювання можуть здiйснюватися одночасно в усiх вiдокремлених пiдроздiлах протягом строку здiйснення одного планового заходу.

     Внесення одного й того самого суб'єкта господарювання до планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) рiзних органiв державного нагляду (контролю) є пiдставою для проведення щодо такого суб'єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю).

     Суб'єкт господарювання має право вiдмовитися вiд проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) шляхом письмового звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi. У такому разi перевiрка такого суб'єкта господарювання проводиться згiдно з рiчними планами органiв державного нагляду (контролю).

     Органи державного нагляду (контролю) щороку визначають перелiк суб'єктiв господарювання, якi пiдлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому перiодi, та не пiзнiше 15 жовтня року, що передує плановому, забезпечують внесення вiдомостей про таких суб'єктiв господарювання до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб'єктiв господарювання, якi пiдлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю).

     Проект плану здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю) формується iнтегрованою автоматизованою системою державного нагляду (контролю).

     У разi виникнення потреби у внесеннi змiн до сформованого проекту плану здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю) щодо узгоджених мiж органами державного нагляду (контролю) iнших дат початку та строкiв здiйснення комплексних планових заходiв державного нагляду (контролю) органи державного нагляду (контролю) звертаються письмово з вiдповiдними пропозицiями не пiзнiше 1 листопада року, що передує плановому, до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, який має право вносити такi змiни до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

     План здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю) на вiдповiдний плановий перiод для всiх органiв державного нагляду (контролю) затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi та вносить вiдомостi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 15 листопада року, що передує плановому.

     Рiчнi плани здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) на вiдповiдний плановий перiод з урахуванням узгоджених дат початку та строкiв здiйснення визначених у планi здiйснення комплексних заходiв державного нагляду (контролю) затверджують органи державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офiцiйних веб-сайтах та вносять вiдомостi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому.

     Вимоги до оформлення рiчних та комплексного планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), внесення змiн до них та звiту щодо їх виконання визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi.

     Комплекснi плановi заходи державного нагляду (контролю) здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, розробляє Методику розроблення критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю), та Методику розроблення унiфiкованих форм актiв, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходiв державного нагляду (контролю), якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Методика розроблення критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю), має передбачати, у тому числi, оцiнку ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери дiяльностi, наявнiсть порушень у попереднiй дiяльностi суб'єктiв господарювання (крiм новостворених).

     Орган державного нагляду (контролю) визначає у вiднесенiй до його вiдання сферi критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi.

     З урахуванням значення прийнятного ризику всi суб'єкти господарювання, що пiдлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенiв ризику: високий, середнiй або незначний.

     Залежно вiд ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю).

     Критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю), затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням органу державного нагляду (контролю).

     Залежно вiд ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначає перелiк питань для здiйснення планових заходiв (далi - перелiк питань), що затверджується наказом такого органу.

     Унiфiкованi форми актiв з перелiком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офiцiйному веб-сайтi протягом п'яти робочих днiв з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством.

     Виключно в межах перелiку питань орган державного нагляду (контролю) залежно вiд цiлей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде здiйснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленнi на перевiрку.

     Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерiї та перiодичнiсть проведення планових заходiв iз здiйснення державного нагляду (контролю) шляхом розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi у порядку, визначеному законодавством.

     Плановi заходи державного нагляду (контролю) здiйснюються органом державного нагляду (контролю) за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, яка вiднесена:

     до високого ступеня ризику - не частiше одного разу на два роки;

     до середнього ступеня ризику - не частiше одного разу на три роки;

     до незначного ступеня ризику - не частiше одного разу на п'ять рокiв.

     3. Щороку до 1 квiтня органи державного нагляду (контролю) готують звiти про виконання рiчних планiв заходiв державного нагляду (контролю) за попереднiй рiк з урахуванням виконання вiдповiдно до компетенцiї плану комплексних заходiв державного нагляду (контролю), оприлюднюють на своїх офiцiйних веб-сайтах та вносять вiдомостi до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)";

     2) абзац шостий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "Повiдомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв'язку або вручається особисто пiд розписку керiвнику чи уповноваженiй особi суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичнiй особi - пiдприємцю або уповноваженiй ним особi";

     3) у частинi п'ятiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "5. Строк здiйснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днiв, а щодо суб'єктiв мiкро-, малого пiдприємництва - п'яти робочих днiв";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Сумарна тривалiсть усiх планових заходiв, що здiйснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб'єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днiв, а щодо суб'єктiв мiкро-, малого пiдприємництва - п'ятнадцяти робочих днiв".

     7. У статтi 6:

     1) частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiдставами для здiйснення позапланових заходiв є:

     подання суб'єктом господарювання письмової заяви до вiдповiдного органу державного нагляду (контролю) про здiйснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

     виявлення та пiдтвердження недостовiрностi даних, заявлених суб'єктом господарювання у документi обов'язкової звiтностi, крiм випадкiв, коли суб'єкт господарювання протягом мiсяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовiрними даними або якщо недостовiрнiсть даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на змiст поданої звiтностi. У разi виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документi обов'язкової звiтностi вiн упродовж десяти робочих днiв зобов'язаний повiдомити суб'єкта господарювання про необхiднiсть її виправлення у строк до п'яти робочих днiв з дня отримання повiдомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є пiдставою для проведення позапланового заходу;

     перевiрка виконання суб'єктом господарювання приписiв, розпоряджень або iнших розпорядчих документiв щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

     звернення фiзичної особи (фiзичних осiб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнiм) правам, законним iнтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпецi держави, з додаванням документiв чи їх копiй, що пiдтверджують такi порушення (за наявностi). Позаплановий захiд у такому разi здiйснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу.

     У такому разi перед початком здiйснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадовi особи органiв державного нагляду (контролю) зобов'язанi пред'явити керiвнику чи уповноваженiй особi суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичнiй особi - пiдприємцю або уповноваженiй ним особi, крiм документiв, передбачених цим Законом, додатково копiю погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi державного нагляду (контролю), або вiдповiдного державного колегiального органу на проведення такої перевiрки. Суб'єкти господарювання мають право не допускати посадових осiб органу державного нагляду (контролю) до здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), якщо вони не пред'явили документи, передбаченi цим абзацом;

     неподання суб'єктом господарювання документiв обов'язкової звiтностi за два звiтнi перiоди пiдряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документiв;

     доручення Прем'єр-мiнiстра України про перевiрку суб'єктiв господарювання у вiдповiднiй сферi у зв'язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням подiї, що має значний негативний вплив на права, законнi iнтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

     настання аварiї, смертi потерпiлого внаслiдок нещасного випадку або професiйного захворювання, що було пов'язано з дiяльнiстю суб'єкта господарювання.

     Пiд час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише тi питання, необхiднiсть перевiрки яких стала пiдставою для здiйснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвiдченнi (направленнi) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

     Фiзичнi особи, якi подали безпiдставне звернення про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законом. Повторне проведення позапланових заходiв державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) пiдставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.

     2. Проведення позапланових заходiв з iнших пiдстав, крiм передбачених цiєю статтею, забороняється, крiм позапланових заходiв, передбачених частиною четвертою статтi 2 цього Закону";

     2) у частинi третiй слова "вiдповiдного документа" замiнити словами "вiдповiдного посвiдчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю)";

     3) в абзацi першому частини четвертої слова "якщо iнше не передбачено законом" виключити.

     8. У статтi 7:

     1) частину першу пiсля слiв "видає наказ" доповнити словами "(рiшення, розпорядження)";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. На пiдставi наказу (рiшення, розпорядження) оформляється посвiдчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке пiдписується керiвником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегiального органу) або його заступником (членом державного колегiального органу) iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi i засвiдчується печаткою";

     3) у частинi третiй:

     абзац п'ятий пiсля слiв "номер i дата наказу" доповнити словами "(рiшення, розпорядження)";

     в абзацi дев'ятому слово "вид" замiнити словом "форма";

     4) в абзацi першому частини п'ятої слова "керiвнику суб'єкта господарювання або уповноваженiй ним особi" замiнити словами "керiвнику суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу або уповноваженiй ним особi (фiзичнiй особi - пiдприємцю або уповноваженiй ним особi)";

     5) у частинi шостiй:

     в абзацi першому слова "у разi виявлення порушень вимог законодавства" виключити;

     в абзацi четвертому слово "вид" замiнити словом "форма";

     абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Один примiрник акта вручається керiвнику чи уповноваженiй особi суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичнiй особi - пiдприємцю або уповноваженiй ним особi в останнiй день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберiгається в органi державного нагляду (контролю)";

     6) у другому реченнi частини сьомої слова "а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановленi законом, до адмiнiстративного суду з позовом щодо пiдтвердження обґрунтованостi вжиття до суб'єкта господарювання заходiв реагування, передбачених вiдповiдним розпорядчим документом" виключити;

     7) у частинi дев'ятiй:

     друге речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї: "Розпорядження видається та пiдписується керiвником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегiального органу) або його заступником (членом державного колегiального органу)";

     в абзацi шостому слово "вид" замiнити словом "форма";

     пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "посилання на акт, у якому були зазначенi виявленi пiд час заходу державного нагляду (контролю) порушення".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим;

     8) частину десяту викласти в такiй редакцiї:

     "10. Усi розпорядчi документи, що приймаються пiд час здiйснення кожного окремого заходу державного нагляду (контролю), формуються в єдину справу в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     9) доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. У разi виконання в повному обсязi та у встановлений строк припису, розпорядження, рiшення, iншого розпорядчого документа про усунення порушень, виявлених пiд час здiйснення заходу нагляду (контролю), фiнансовi та адмiнiстративнi санкцiї, заходи реагування до суб'єкта господарювання, його посадових осiб не застосовуються".

     9. У статтi 8:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Повноваження та обов'язки органу державного нагляду (контролю)";

     2) у частинi першiй:

     в абзацi четвертому слова "вiдповiдно до закону" замiнити словами "у випадках та порядку, визначених законом";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "застосовувати санкцiї до суб'єктiв господарювання, їх посадових осiб та вживати iнших заходiв у межах та порядку, визначених законом";

     3) у частинi другiй:

     абзац третiй доповнити словами "утримуватися вiд необґрунтованих висновкiв щодо вiдповiдностi поведiнки суб'єктiв господарювання вимогам законодавства, неправомiрного та необґрунтованого застосування санкцiй до суб'єктiв господарювання";

     абзац п'ятий пiсля слiв "комерцiйної таємницi" доповнити словами "та конфiденцiйної iнформацiї";

     в абзацi шостому слова "керiвника суб'єкта господарювання або його заступника, або уповноважену ним особу" замiнити словами "керiвника суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу або уповноважену ним особу (фiзичну особу - пiдприємця або уповноважену ним особу)";

     абзац сьомий викласти в такiй редакцiї:

     "у межах своєї компетенцiї надавати суб'єкту господарювання консультацiйну пiдтримку з питань здiйснення державного нагляду (контролю)";

     пiсля абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "не допускати здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) та iнших заходiв, що не вiдповiдають або не встановленi цим Законом;

     встановлювати нормативи оцiнювання дiяльностi посадових осiб, якi беруть участь у заходах державного нагляду (контролю), та регулярно проводити оцiнювання дiяльностi таких осiб за встановленими нормативами".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - чотирнадцятим;

     абзац тринадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "подавати центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, достовiрну iнформацiю, документи, матерiали i передбаченi цим Законом звiти про здiйсненi заходи державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi";

     4) доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Органи державного нагляду (контролю) зобов'язанi оприлюднювати на своїх офiцiйних веб-сайтах нормативно-правовi акти (крiм актiв, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевiряється пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю).

     Здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) без оприлюднення нормативно-правових актiв (крiм актiв, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевiряється пiд час здiйснення таких заходiв, забороняється.

     4. Органи державного нагляду (контролю) зобов'язанi оприлюднювати на своїх офiцiйних веб-сайтах та вносити до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначенi законом вiдомостi про здiйсненi заходи державного нагляду (контролю).

     Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, забезпечують повноту та достовiрнiсть вiдомостей, внесених до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)".

     10. Статтю 9 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе вiдповiдальнiсть, встановлену законом, за невнесення або внесення недостовiрних вiдомостей чи вiдомостей не в повному обсязi про здiйсненi заходи державного нагляду (контролю) до iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)".

     11. У статтi 91:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "забезпечення функцiонування iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

     абзац сьомий пiсля слова "проведення" доповнити словами "в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "одержання вiд органiв державного нагляду (контролю) та суб'єктiв господарювання iнформацiї, довiдок, документiв, скарг, матерiалiв, вiдомостей щодо здiйснення заходiв державного нагляду (контролю) у вiдповiднiй сферi господарської дiяльностi".

     12. Доповнити статтею 92 такого змiсту:

     "Стаття 92. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, належать:

     формування державної полiтики з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     визначення прiоритетних напрямiв розвитку державної полiтики з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     нормативно-правове регулювання державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi;

     внесення Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо вдосконалення державного нагляду (контролю);

     одержання вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, органiв державного нагляду (контролю) та суб'єктiв господарювання iнформацiї, довiдок, документiв, скарг, матерiалiв, вiдомостей щодо здiйснення заходiв державного нагляду (контролю);

     участь в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку в заходах державного нагляду (контролю), що здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, та iншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб'єкта господарювання;

     надання рекомендацiй та роз'яснень центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi, з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     13. Текст статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкт господарювання пiд час здiйснення державного нагляду (контролю) має право:

     бути поiнформованим про свої права та обов'язки;

     вимагати вiд посадових осiб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;

     перевiряти наявнiсть у посадових осiб органу державного нагляду (контролю) службового посвiдчення та посвiдчення (направлення) i одержувати копiю посвiдчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;

     не допускати посадових осiб органу державного нагляду (контролю) до здiйснення державного нагляду (контролю), якщо:

     державний нагляд (контроль) здiйснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо перiодичностi проведення таких заходiв;

     посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копiї документiв, передбачених цим Законом, або якщо наданi документи не вiдповiдають вимогам цього Закону;

     суб'єкт господарювання не одержав повiдомлення про здiйснення планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;

     посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здiйснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрацiї заходiв державного нагляду (контролю) (за наявностi такого журналу в суб'єкта господарювання);

     тривалiсть планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалiсть таких заходiв протягом року перевищує граничну тривалiсть, встановлену частиною п'ятою статтi 5 цього Закону, або тривалiсть позапланового заходу державного нагляду (контролю) перевищує граничну тривалiсть, встановлену частиною четвертою статтi 6 цього Закону;

     орган державного нагляду (контролю) здiйснює повторний позаплановий захiд державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) пiдставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю);

     органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офiцiйному веб-сайтi унiфiкована форма акта, в якiй передбачається перелiк питань залежно вiд ступеня ризику;

     у передбачених законом випадках посадовi особи не надали копiю погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, або вiдповiдного державного колегiального органу на здiйснення позапланового заходу державного нагляду (контролю);

     бути присутнiм пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), залучати пiд час здiйснення таких заходiв третiх осiб;

     вимагати нерозголошення iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю або є конфiденцiйною iнформацiєю суб'єкта господарювання;

     одержувати та ознайомлюватися з актами державного нагляду (контролю);

     надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовiй формi свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;

     оскаржувати в установленому законом порядку неправомiрнi дiї органiв державного нагляду (контролю) та їх посадових осiб;

     отримувати консультативну допомогу вiд органу державного нагляду (контролю) з метою запобiгання порушенням пiд час здiйснення заходiв державного нагляду (контролю);

     вести журнал реєстрацiї заходiв державного нагляду (контролю) та вимагати вiд посадових осiб органiв державного нагляду (контролю) внесення до нього записiв про здiйснення таких заходiв до початку їх проведення;

     вимагати припинення здiйснення заходу державного нагляду (контролю) у разi:

     перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здiйснення такого заходу;

     використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неунiфiкованих форм актiв;

     з'ясування посадовими особами пiд час здiйснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, iнших нiж тi, необхiднiсть перевiрки яких стала пiдставою для здiйснення такого заходу".

     14. У статтi 11:

     абзац другий пiсля слова "дотримання" доповнити словом "ними";

     абзац четвертий пiсля слова "пояснення" доповнити словами "в обсязi, який вiн вважає необхiдним";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "одержувати примiрник акта та/або припису органу державного нагляду (контролю) за результатами здiйсненого планового чи позапланового заходу".

     15. У статтi 12:

     1) частину другу доповнити реченням такого змiсту: "Санкцiя, що застосовується до суб'єкта господарювання при першому порушеннi, не може бути вищою за мiнiмальну санкцiю, передбачену вiдповiдним законом";

     2) доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. У разi несплати суб'єктом господарювання застосованої до нього штрафної санкцiї за результатами здiйснених заходiв державного нагляду (контролю) протягом 15 календарних днiв з дня вручення або направлення розпорядчого документа в порядку, передбаченому абзацами дванадцятим i тринадцятим частини дев'ятої статтi 7 цього Закону, якщо розпорядчi документи не були оскарженi до органу державного нагляду (контролю) та/або в судовому порядку та залишенi в силi, сума санкцiї стягується в судовому порядку.

     4. Суб'єкт господарювання, посадовi особи суб'єкта господарювання - юридичної особи не несуть вiдповiдальностi за вiдмову надавати пояснення щодо дiяльностi суб'єкта господарювання".

     16. Частину першу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вiдбiр зразкiв продукцiї здiйснюється на пiдставi письмового вмотивованого рiшення керiвника органу державного нагляду (контролю) (голови державного колегiального органу) або його заступника (члена державного колегiального органу) згiдно iз законом".

     17. У частинi першiй статтi 14 слова "керiвника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи" замiнити словами "керiвника суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу або уповноваженої ним особи (фiзичної особи - пiдприємця або уповноваженої ним особи)".

     18. Абзац третiй частини третьої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "номер i дата рiшення керiвника органу державного нагляду (контролю) (голови державного колегiального органу) або його заступника (члена державного колегiального органу), на пiдставi якого здiйснюється вiдбiр зразкiв продукцiї, посади, прiзвища, iмена та по батьковi посадових осiб, якi здiйснюють їх вiдбiр".

     19. Частину першу статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Для з'ясування питань, пов'язаних зi здiйсненням державного нагляду (контролю), за рiшенням керiвника органу державного нагляду (контролю) (голови державного колегiального органу) або його заступника (члена державного колегiального органу) може призначатися експертиза (випробування)".

     20. Статтю 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Консультативна пiдтримка суб'єктiв господарювання

     1. Органи державного нагляду (контролю) безоплатно надають суб'єктам господарювання письмовi консультацiї щодо вимог до провадження вiдповiдної господарської дiяльностi та/або щодо здiйснення державного нагляду (контролю).

     Консультацiї органiв державного нагляду (контролю) можуть бути загальними (стосуватися невизначеного кола суб'єктiв господарювання) або iндивiдуальними (стосуватися конкретного суб'єкта господарювання). Загальнi консультацiї оприлюднюються в офiцiйному виданнi та на офiцiйному веб-сайтi органу державного нагляду (контролю). Iндивiдуальнi консультацiї надаються (надсилаються) суб'єктам господарювання протягом п'ятнадцяти календарних днiв пiсля отримання запиту.

     2. Суб'єкт господарювання може посилатися на загальнi та адресованi йому iндивiдуальнi консультацiї органiв державного нагляду (контролю) пiд час доведення правомiрностi своєї поведiнки у вiдносинах iз цими органами, iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, а також пiд час судового розгляду.

     Суб'єкт господарювання не може бути притягнутий до вiдповiдальностi, якщо вiн дiяв вiдповiдно до консультацiї органу державного нагляду (контролю), зокрема на пiдставi того, що iндивiдуальна або загальна консультацiя, у тому числi податкова, була змiнена або скасована".

     21. Частину першу статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Громадськi об'єднання в особi їх уповноважених представникiв мають право здiйснювати захист прав i законних iнтересiв суб'єктiв господарювання пiд час здiйснення щодо них заходiв державного нагляду (контролю).

     Органи державного нагляду (контролю) зобов'язанi розглядати звернення громадських об'єднань, їх уповноважених представникiв в iнтересах суб'єктiв господарювання в порядку, встановленому для розгляду звернень суб'єктiв господарювання.

     За iнiцiативою громадських об'єднань органи державного нагляду (контролю) проводять консультацiї з громадськiстю в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     22. У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку пiдприємництва" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну регуляторну полiтику, полiтику з питань нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi та дерегуляцiї господарської дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Протягом року з дня набрання чинностi цим Законом установити мораторiй на внесення змiн до статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     3. Установити, що абзац тринадцятий частини другої статтi 8 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" дiє до створення та введення в дiю iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

     4. Установити, що заходи контролю органами державного архiтектурно-будiвельного контролю (нагляду) здiйснюються у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, законами та iншими нормативно-правовими актами у вiдповiднiй сферi, до набрання чинностi змiнами до Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" в частинi визначення особливостей здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю, але не бiльше року пiсля набрання чинностi цим Законом.

     5. Установити, що на перiод проведення антитерористичної операцiї забороняється проведення перевiрок органами Державної фiскальної служби України суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть в населених пунктах, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, та в населених пунктах, що розташованi на лiнiї зiткнення.

     6. Установити, що заборона на проведення планових та позапланових перевiрок суб'єктiв господарювання (в тому числi проведення перевiрок органами Державної фiскальної служби України) поширюється також на суб'єктiв господарювання, якi здiйснили державну реєстрацiю змiни мiсцезнаходження з територiї проведення антитерористичної операцiї на територiю, пiдконтрольну Українi, i якi втратили первинну документацiю щодо здiйснення ними господарської дiяльностi на територiї та в перiод проведення антитерористичної операцiї.

     7. Заходи державного нагляду (контролю) щодо дiяльностi суб'єктiв господарювання, зазначених у пунктах 5 та 6 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" цього Закону, можуть здiйснюватися у разi їх лiквiдацiї (реорганiзацiї) або за письмовою заявою таких суб'єктiв господарювання.

     Перелiк населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, та перелiк населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, затверджуються та актуалiзуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї".

     8. Внести до статтi 24 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 17, ст. 155; 2014 р., N 23, ст. 873) такi змiни:

     1) у частинi другiй слова "тридцяти календарних днiв пiсля державної реєстрацiї наказу про розподiл лiмiтiв" замiнити словами "п'яти робочих днiв з дня подання суб'єктом господарювання пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу, згiдно з установленим Кабiнетом Мiнiстрiв України порядком";

     2) абзац другий частини п'ятої виключити.

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     протягом року з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити створення та введення в дiю iнтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
3 листопада 2016 року
N 1726-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.