ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про гуманiтарну допомогу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 22 травня 2003 року N 860-IV,
вiд 7 липня 2005 року N 2772-IV,
вiд 3 квiтня 2007 року N 856-V,
вiд 15 грудня 2009 року N 1760-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5073-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 8 квiтня 2014 року N 1190-VII,
вiд 14 травня 2015 року N 426-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 640-VIII,
вiд 15 вересня 2015 року N 688-VIII,
вiд 8 грудня 2015 року N 865-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 6 квiтня 2017 року N 2008-VIII,
вiд 19 грудня 2017 року N 2249-VIII,
вiд 19 червня 2018 року N 2462-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX

(У текстi Закону слова "митними i податковими органами України", "митнi органи", "митний орган України" та "державна податкова служба" в усiх вiдмiнках замiнено словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII)

(У текстi Закону слова "iнвалiд" та "дитина-iнвалiд" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "особа з iнвалiднiстю" та "дитина з iнвалiднiстю" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, крiм пункту 4 статтi 15 "Прикiнцевi положення", згiдно iз Законом України вiд 19 грудня 2017 року N 2249-VIII)

     Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi, соцiальнi засади отримання, надання, оформлення, розподiлу i контролю за цiльовим використанням гуманiтарної допомоги та сприяє гласностi i прозоростi цього процесу.

     Стаття 1. Визначення термiнiв i понять

     У цьому Законi наведенi нижче термiни та поняття вживаються в такому значеннi:

     безоплатна допомога (пересилка, виконання робiт, надання послуг) - надання гуманiтарної допомоги без будь-якої грошової, матерiальної або iнших видiв компенсацiй донорам;

     гуманiтарна допомога - цiльова адресна безоплатна допомога в грошовiй або натуральнiй формi, у виглядi безповоротної фiнансової допомоги або добровiльних пожертвувань, або допомога у виглядi виконання робiт, надання послуг, що надається iноземними та вiтчизняними донорами iз гуманних мотивiв отримувачам гуманiтарної допомоги в Українi або за кордоном, якi потребують її у зв'язку з соцiальною незахищенiстю, матерiальною незабезпеченiстю, важким фiнансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслiдок стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф, якi створюють загрозу для життя i здоров'я населення, або тяжкою хворобою конкретних фiзичних осiб, а також для пiдготовки до збройного захисту держави та її захисту у разi збройної агресiї або збройного конфлiкту. Гуманiтарна допомога є рiзновидом благодiйництва i має спрямовуватися вiдповiдно до обставин, об'єктивних потреб, згоди її отримувачiв та за умови дотримання вимог статтi 3 Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї";

(абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 05.07.2012р. N 5073-VI, вiд 08.04.2014р. N 1190-VII)

     донори (iноземнi, вiтчизнянi) - юридичнi та фiзичнi особи в Українi або за її межами, якi добровiльно надають гуманiтарну допомогу отримувачам гуманiтарної допомоги в Українi або за її межами;

     заходи офiцiйного контролю - фiтосанiтарний контроль, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що проводяться згiдно iз законодавством України;

(статтю 1 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - дванадцятим)

     отримувачi гуманiтарної допомоги - такi юридичнi особи, яких зареєстровано в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку в Єдиному реєстрi отримувачiв гуманiтарної допомоги:

     а) пiдприємства громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв вiйни та працi, а також пiдприємства, установи та органiзацiї, що утримуються за рахунок бюджетiв, та уповноваженi ними державнi установи;

     б) благодiйнi органiзацiї, створенi у порядку, визначеному Законом України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї";

(абзац восьмий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5073-VI)

     в) громадськi органiзацiї осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв вiйни та працi, Товариство Червоного Хреста України та його обласнi органiзацiї, творчi спiлки, а також громадськi органiзацiї, створенi для здiйснення передбаченої їх статутними документами екологiчної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освiтньої та наукової дiяльностi;

     г) релiгiйнi органiзацiї, зареєстрованi у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї";

     ґ) реабiлiтацiйнi установи для осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю, якi мають вiдповiдну лiцензiю на здiйснення реабiлiтацiйних послуг, незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування, типу i форм власностi;

(статтю 1 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2772-IV)

     набувачi гуманiтарної допомоги - фiзичнi та юридичнi особи, якi її потребують i яким вона безпосередньо надається. Набувачi гуманiтарної допомоги з статусом юридичної особи визначаються вiдповiдно до пунктiв "а", "б", "в", "г", "ґ" абзацу п'ятого цiєї статтi.

(абзац дванадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2005р. N 2772-IV)

     Стаття 2. Законодавство України про гуманiтарну допомогу

     Законодавство України про гуманiтарну допомогу складається з Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї", цього Закону, iнших нормативно-правових актiв, мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5073-VI)

     Стаття 3. Пiдстави для здiйснення гуманiтарної допомоги та її переадресування

     Пiдставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманiтарною є письмова пропозицiя донора про її надання.

     Пiдставою для здiйснення гуманiтарної допомоги в Українi є письмова згода отримувача гуманiтарної допомоги на її одержання. Отримувач гуманiтарної допомоги має такi самi права на її використання, що i набувач гуманiтарної допомоги.

     Змiну отримувача гуманiтарної допомоги та її переадресування можливо здiйснювати лише за погодженням з iноземними донорами за рiшенням вiдповiдного спецiально уповноваженого державного органу з питань гуманiтарної допомоги.

(частина третя статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 4. Спецiально уповноваженi державнi органи з питань гуманiтарної допомоги

     До спецiально уповноважених державних органiв з питань гуманiтарної допомоги належать:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення;

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим;

     обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї.

     Спецiально уповноваженi державнi органи з питань гуманiтарної допомоги приймають рiшення за погодженням iз митними органами, податковими органами, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони здоров'я, у сферi економiчного розвитку, державну фiнансову полiтику, державну полiтику у сферi цивiльного захисту, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, органами Нацiональної полiцiї, Нацiональним банком України чи його фiлiями (територiальними управлiннями).

(частина друга статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)
(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 22.05.2003р. N 860-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 5. Повноваження спецiально уповноважених державних органiв з питань гуманiтарної допомоги

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, здiйснює:

     визнання вантажiв, коштiв, у тому числi в iноземнiй валютi, виконаних робiт, наданих послуг гуманiтарною допомогою;

     контроль за отриманням, розподiлом, використанням за цiльовим призначенням, пiдготовкою статистичної звiтностi, облiком гуманiтарної допомоги, визнаної такою рiшенням спецiально уповноважених державних органiв з питань гуманiтарної допомоги;

(абзац третiй частини першої статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII)

     контроль за дiяльнiстю Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, якi дiють у межах наданих їм цим Законом повноважень;

     ведення Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги;

     iншi повноваження, визначенi цим Законом.

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї здiйснюють:

     визнання гуманiтарною допомогою легкових автомобiлiв для забезпечення ними осiб з iнвалiднiстю, дiтей з iнвалiднiстю, якi перебувають на облiку для їх отримання, та вантажiв вагою до 3 тонн у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     контроль за отриманням, збереженням, складуванням, розподiлом, використанням за цiльовим призначенням, пiдготовкою статистичної звiтностi, облiком гуманiтарної допомоги, визнаної такою рiшенням спецiально уповноважених державних органiв з питань гуманiтарної допомоги, стосовно отримувачiв такої допомоги, мiсцезнаходження яких визначено на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

(частина друга статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII)

     У разi незгоди отримувача гуманiтарної допомоги або iноземного донора з рiшенням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй рiшення приймає центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення.

     У випадках стихiйного лиха, аварiй, епiдемiй i епiзоотiй, екологiчних, техногенних та iнших катастроф, якi створюють загрозу для життя i здоров'я населення, або тяжкої хвороби конкретних фiзичних осiб центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, може встановлювати спрощений порядок надання та розподiлу гуманiтарної допомоги.

     Спецiально уповноваженi державнi органи з питань гуманiтарної допомоги забезпечують широку гласнiсть у висвiтленнi через засоби масової iнформацiї всiх аспектiв своєї дiяльностi щодо отримання, розподiлу та використання гуманiтарної допомоги.

(стаття 5 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Спецiально уповноваженi державнi органи з питань гуманiтарної допомоги зобов'язанi:

     у день прийняття рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою розмiстити його на своєму офiцiйному веб-сайтi, що є пiдставою для його використання органами, якi проводять заходи офiцiйного контролю щодо товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги;

(абзац другий частини шостої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     внести до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронного документа, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою в день прийняття такого рiшення;

(частину шосту статтi 5 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим)

     в одноденний строк пiсля прийняття рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою направити таке рiшення в електроннiй формi до iнших державних органiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац четвертий частини шостої статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)
(статтю 5 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 865-VIII)

     За нерозмiщення та/або несвоєчасне розмiщення рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою на офiцiйному веб-сайтi, а також за ненаправлення та/або несвоєчасне направлення рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою до митних органiв, податкових органiв та iнших державних органiв посадовi особи спецiально уповноважених державних органiв з питань гуманiтарної допомоги несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

(статтю 5 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 865-VIII, частина сьома статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 6. Звiльнення вiд оподаткування товарiв (робiт, послуг), визнаних гуманiтарною допомогою

     Визнання товарiв (робiт, послуг) гуманiтарною допомогою здiйснюється спецiально уповноваженими державними органами з питань гуманiтарної допомоги у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 16.07.2015р. N 640-VIII)

     Не вiдносяться до гуманiтарної допомоги пiдакцизнi товари, крiм:

     автомобiлiв швидкої медичної допомоги, легкових автомобiлiв спецiального призначення для Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, органiв Нацiональної полiцiї;

(абзац другий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     транспортних засобiв, що надходять у перiод проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях для отримання i використання Збройними Силами України, Нацiональною гвардiєю України, iншими утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями, Службою безпеки України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацiй, Державною спецiальною службою транспорту, Державною службою спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України для забезпечення проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях;

(частину другу статтi 6 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим, абзац третiй частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)

     транспортних засобiв, призначених для перевезення бiльше нiж вiсiм осiб, та автомобiлiв, обладнаних для перевезення осiб з iнвалiднiстю з ураженням опорно-рухового апарату, що передаються для використання установам соцiального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я i навчальним закладам, громадським органiзацiям осiб з iнвалiднiстю, ветеранiв вiйни та працi, Товариству Червоного Хреста України та його обласним органiзацiям, державним закладам системи реабiлiтацiї, фiзичної культури i спорту осiб з iнвалiднiстю "Iнваспорт";

(абзац четвертий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII, у редакцiї Закону України вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     легкових автомобiлiв, якi на момент ввезення на митну територiю України були вперше зареєстрованi не пiзнiше нiж вiсiм рокiв тому, з об'ємом двигуна не бiльш як 1800 куб. см, що отримуються органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласною, Київською, Севастопольською мiською державною адмiнiстрацiєю або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, для подальшої передачi особам з iнвалiднiстю, якi перебувають у встановленому порядку на облiку для отримання спецiального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.

(абзац п'ятий частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII)

     До товарiв гуманiтарної допомоги спецiально уповноваженими державними органами з питань гуманiтарної допомоги також можуть бути вiднесенi:

(абзац перший частини третьої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII)

     аудiо- та вiдеотехнiка, призначена вiдповiдно для слiпих i глухих, аудiо- та вiдеокасети з навчальними, соцiальними, реабiлiтацiйними програмами, iнформацiєю з фiзичної культури та спорту осiб з iнвалiднiстю, програмами для формування здорового способу життя, з лекцiями нобелiвських лауреатiв;

     шоколад з начинкою та без неї, iншi шоколаднi вироби, що входять до новорiчних i рiздвяних подарункiв, отриманих у термiн за два мiсяцi до вiдповiдних свят;

     меблi, що передаються виключно для використання установам соцiального захисту населення, державним закладам охорони здоров'я та навчальним закладам, громадським органiзацiям осiб з iнвалiднiстю, Товариству Червоного Хреста України та його обласним органiзацiям, релiгiйним органiзацiям, що зареєстрованi у порядку, передбаченому Законом України "Про свободу совiстi та релiгiйнi органiзацiї";

     медико-соцiальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабiлiтацiйним установам для осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнвалiднiстю, якi мають вiдповiдну лiцензiю на надання реабiлiтацiйних послуг, незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування, типу i форм власностi, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу.

     Звiльнення вiд оподаткування товарiв (робiт, послуг) гуманiтарної допомоги здiйснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

     Плата за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, що встановлена Митним кодексом України, не справляється при ввезеннi на митну територiю України товарiв гуманiтарної допомоги.

(частина п'ята статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     На пiдставi рiшення про надання гуманiтарної допомоги отримувачам гуманiтарної допомоги за межами України держава забезпечує донорам України повернення податку на додану вартiсть у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.07.2005р. N 2772-IV, вiд 03.04.2007р. N 856-V, у редакцiї Закону України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI)
(змiни до статтi 6, передбаченi абзацами третiм - п'ятим пiдпункту 3 пункту 40 роздiлу I Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, внесенi не будть у зв'язку з некоректнiстю вказiвок до змiн)

     Стаття 7. Порядок надходження та використання гуманiтарної допомоги у виглядi iноземної валюти

     Зарахування коштiв в iноземнiй валютi на рахунки в iноземнiй валютi отримувача гуманiтарної допомоги здiйснюється без лiцензiй (спецiального дозволу) Нацiонального банку України за наявностi рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, про визнання цих коштiв гуманiтарною допомогою на основi зазначеного iноземним донором напряму використання. У дорученнi на перерахування коштiв на рахунок в iноземнiй валютi отримувача гуманiтарної допомоги має бути визначено напрям використання гуманiтарної допомоги.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Гуманiтарна допомога у виглядi iноземної валюти, що зараховується на рахунок в iноземнiй валютi отримувача гуманiтарної допомоги, не пiдлягає обов'язковому продажу на мiжбанкiвському валютному ринку i має бути використана виключно за цiльовим призначенням.

     Гуманiтарна допомога у виглядi iноземної валюти не пiдлягає списанню у безспiрному порядку з рахункiв в iноземнiй валютi отримувача гуманiтарної допомоги уповноваженими на це органами.

     Вiдсотки, якi нараховуються на залишки коштiв гуманiтарної допомоги, мають статус гуманiтарної допомоги i використовуються виключно за цiльовим призначенням.

     Надходження гуманiтарної допомоги на рахунки в iноземнiй валютi здiйснюється у спецiальному порядку, визначеному Нацiональним банком України.

     Використання гуманiтарної допомоги у виглядi iноземної валюти з рахункiв в iноземнiй валютi отримувачiв гуманiтарної допомоги у межах цiлей, визначених iноземним донором, здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України спiльно з Нацiональним банком України.

     Стаття 8. Митне оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою

     Митне оформлення вантажiв (товарiв) без справляння плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв, здiйснюється митними органами за наявностi рiшення вiдповiдних спецiально уповноважених державних органiв з питань гуманiтарної допомоги про визнання таких вантажiв (товарiв) гуманiтарною допомогою.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Випуск у вiльний обiг на митнiй територiї України вантажiв, визнаних гуманiтарною допомогою, здiйснюється митними органами на пiдставi вiдповiдного рiшення, отриманого вiд спецiально уповноваженого державного органу з питань гуманiтарної допомоги з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(статтю 8 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, у зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою, частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi виникнення спору рiшення центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, про визнання вантажiв (товарiв) гуманiтарною допомогою є остаточним для митного оформлення та виконання вiдповiдних митних процедур.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманiтарна допомога, пiдлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам вiдповiдними установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, з обов'язковим проставленням у товаросупровiдних документах, вантажних митних декларацiях клейма "Гуманiтарна допомога. Продаж заборонено", завiреного печаткою митника. Установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, що здiйснюють декларування митним органам, у разi вiдмови декларування вантажiв гуманiтарної допомоги позбавляються права на декларування митних вантажiв. Iнструкцiя про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманiтарної допомоги затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(частина четверта статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Строк перебування вантажiв гуманiтарної допомоги пiд митним контролем без митного оформлення встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Митне оформлення гуманiтарної допомоги, визнаної такою рiшеннями Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, здiйснюється на територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi органу, який прийняв таке рiшення, а митне оформлення гуманiтарної допомоги, визнаної такою рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, - за мiсцем, визначеним вiдповiдно до Митного кодексу України.

(частина шоста статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII)

     Стаття 9. Порядок ввезення (пересилання) товарiв (предметiв) на митну територiю України

     На митну територiю України дозволяється ввезення лише таких товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, якi, задовольняючи вiдповiднi потреби набувачiв гуманiтарної допомоги в Українi, не створюють загрози життю чи здоров'ю фiзичних осiб - набувачiв гуманiтарної допомоги та довкiллю України.

     Товари (предмети) гуманiтарної допомоги, що ввозяться на митну територiю України, пiдлягають заходам офiцiйного контролю згiдно зi статтею 319 Митного кодексу України в установленому законодавством порядку. Зазначенi заходи офiцiйного контролю проводяться першочергово та безкоштовно.

(частина друга статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Вiдповiдальнiсть за якiсть i безпеку товарiв, отриманих як гуманiтарна допомога, на пiдставi висновкiв вiдповiдних експертиз несе отримувач гуманiтарної допомоги.

     У разi вiдмови у документальному пiдтвердженнi якостi, безпеки та можливостi споживання товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги вони повиннi бути вивезенi за межi України або знищенi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Митне оформлення товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, що ввозяться на митну територiю України, завершується тiльки пiсля проведення необхiдних заходiв офiцiйного контролю.

(частина п'ята статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Органи, якi безпосередньо проводять заходи офiцiйного контролю щодо товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якiсне проведення таких заходiв. Кожен такий орган в одноденний строк пiсля звернення до нього отримувача гуманiтарної допомоги з товаросупровiдними документами щодо проведення вiдповiдних заходiв для митного оформлення товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги зобов'язаний, за потреби, здiйснити вiдбiр зразкiв товарiв (предметiв) та не пiзнiше чотирьох днiв безкоштовно оформити всi документи, передбаченi законодавством пiд час здiйснення та за результатами здiйснення зазначених заходiв щодо товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги. Керiвник органу, який безпосередньо здiйснює вiдповiднi заходи, може прийняти мотивоване рiшення (iз зазначенням конкретних пiдстав) про подовження зазначеного строку, але не бiльш як на 30 днiв. Митнi органи зобов'язанi забезпечити оперативне безкоштовне проведення митного оформлення гуманiтарних вантажiв, а також їх цiлiснiсть пiд час перетину митного кордону України. За порушення вимог, передбачених цiєю частиною щодо митного оформлення та проведення необхiдних заходiв офiцiйного контролю, у тому числi строкiв їх проведення, посадовi особи вiдповiдних органiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

(частина шоста статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII, у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 865-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань охорони державного кордону, митнi органи забезпечують першочергове проведення контролю гуманiтарних вантажiв пiд час перетину державного кордону України. Органи Нацiональної полiцiї забезпечують пiдтримку транспортування гуманiтарних вантажiв до мiсця призначення на територiї України.

(частина сьома статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     У разi надання органами, що проводили контроль гуманiтарної допомоги, висновкiв про непридатнiсть до споживання товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, приймає рiшення щодо подальшого використання зазначеної гуманiтарної допомоги.

(частина восьма статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 10. Порядок надання Україною гуманiтарної допомоги

     Керуючись гуманними принципами, Україна може надавати гуманiтарну допомогу iншим державам.

     Рiшення про надання Україною гуманiтарної допомоги приймається Верховною Радою України або Президентом України.

     Порядок надання Україною гуманiтарної допомоги встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 11. Облiк i контроль за отриманням та цiльовим використанням гуманiтарної допомоги

     Спецiально уповноваженi державнi органи з питань гуманiтарної допомоги ведуть облiк, статистичну звiтнiсть гуманiтарної допомоги.

(частина перша статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Вiдповiднi спецiально уповноваженi державнi органи з питань гуманiтарної допомоги та податковi органи здiйснюють контроль щодо використання гуманiтарної допомоги за цiльовим призначенням.

(частина друга статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Митними органами та фiлiями (територiальними управлiннями) Нацiонального банку України щомiсячно складаються звiти за встановленою формою вiдповiдно про митне оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою та про надходження на рахунки в iноземнiй валютi отримувачiв гуманiтарної допомоги коштiв в iноземнiй валютi. Зазначенi звiти подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення.

(частина третя статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Бухгалтерський облiк гуманiтарної допомоги та вiдповiдна звiтнiсть здiйснюються отримувачами гуманiтарної допомоги та набувачами гуманiтарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. У разi вiдсутностi облiку щодо отримання та цiльового використання гуманiтарної допомоги вона вважається використаною не за цiльовим призначенням.

(частина четверта статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Отримувач гуманiтарної допомоги i набувач гуманiтарної допомоги (юридична особа) щомiсячно в установленому порядку подають до вiдповiдного спецiальної уповноваженого державногооргану з питань гуманiтарної допомоги звiти про наявнiсть та розподiл гуманiтарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманiтарної допомоги.

(частина п'ята статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Порядок списання товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, якi мають певний термiн експлуатацiї, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При отриманнi iноземної валюти, яка надiйшла як гуманiтарна допомога на рахунок в iноземнiй валютi отримувача гуманiтарної допомоги, вiн як юридична особа-резидент здiйснює її облiк окремо.

     Стаття 111. Забезпечення осiб з iнвалiднiстю легковими автомобiлями, визнаними гуманiтарною допомогою

     Забезпечення iнвалiдiв, дiтей-iнвалiдiв автомобiлями, визнаними гуманiтарною допомогою, здiйснюється на умовах, передбачених законом, та у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Автомобiль, визнаний гуманiтарною допомогою, яким особа з iнвалiднiстю була забезпечена через органи соцiального захисту населення i користувалася бiльше 10 рокiв, за рiшенням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй може бути безоплатно переданий у власнiсть особi з iнвалiднiстю, законному представнику недiєздатної особи з iнвалiднiстю чи дитини з iнвалiднiстю за бажанням таких осiб у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 111 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 15.09.2015р. N 688-VIII, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою, частина друга статтi 111 у редакцiї Закону України вiд 06.04.2017р. N 2008-VIII)

     Пiсля смертi особи з iнвалiднiстю, дитини з iнвалiднiстю автомобiль, визнаний гуманiтарною допомогою, яким особа з iнвалiднiстю, дитина з iнвалiднiстю були забезпеченi через органи соцiального захисту населення, за бажанням членiв їхнiх сiмей, спадкоємцiв таких осiб передається їм у власнiсть безоплатно за рiшенням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 111 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Законiв України вiд 14.05.2015р. N 426-VIII, вiд 06.04.2017р. N 2008-VIII)

     У разi вiдсутностi членiв сiм'ї, спадкоємцiв або у разi небажання членiв сiм'ї, спадкоємцiв отримати автомобiль, визначений у частинi другiй цiєї статтi, такий автомобiль повертається органам соцiального захисту населення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина третя статтi 111 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 14.05.2015р. N 426-VIII)
(Закон доповнено статтею 111 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1760-VI)

     Стаття 12. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про гуманiтарну допомогу

     Особи, виннi у порушеннi законодавства про гуманiтарну допомогу, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     Порушеннями законодавства про гуманiтарну допомогу, що тягне за собою кримiнальну або адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно з законом, є:

     використання гуманiтарної допомоги не за цiльовим призначенням;

     використання гуманiтарної допомоги з метою отримання прибутку;

     нерозмiщення та/або несвоєчасне розмiщення спецiально уповноваженими державними органами з питань гуманiтарної допомоги рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою на своєму офiцiйному веб-сайтi;

(частину другу статтi 12 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 865-VIII)

     ненаправлення та/або несвоєчасне направлення спецiально уповноваженими державними органами з питань гуманiтарної допомоги рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою до митних органiв, податкових органiв та iнших державних органiв;

(частину другу статтi 12 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 865-VIII, абзац п'ятий частини другої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     порушення органами, якi безпосередньо проводять заходи офiцiйного контролю щодо товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, строкiв проведення вiдповiдних видiв контролю товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги.

(частину другу статтi 12 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 865-VIII, абзац шостий частини другої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Товари (предмети) гуманiтарної допомоги, якi продаються за грошовi кошти або передаються за iншi види компенсацiї, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфiскуються у встановленому законом порядку.

     Отримувачi гуманiтарної допомоги, якi допустили порушення законодавства про гуманiтарну допомогу, за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, виключаються з Єдиного реєстру отримувачiв гуманiтарної допомоги.

(частина четверта статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 13. Пiдтримка iноземцiв та осiб без громадянства, якi сприяють надходженню гуманiтарної допомоги в Україну

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Iноземцi та особи без громадянства, якi доставляють, супроводжують гуманiтарну допомогу та органiзовують її надходження в Україну, координатори мiжнародних гуманiтарних програм мають право на першочергове, безкоштовне вiзове обслуговування, а також на поселення в готелях за тарифами, встановленими для громадян України.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Спецiально уповноваженi державнi органи з питань гуманiтарне допомоги зобов'язанi разом з отримувачами гуманiтарної допомоги надавати пiдтримку у придбаннi залiзничних та авiацiйних квиткiв iноземцям та особам без громадянства, якi доставляють, супроводжують гуманiтарну допомогу та органiзовують її надходження в Україну, координаторам мiжнародних гуманiтарних програм.

(частина друга статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 14. Виключена

(стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.04.2014р. N 1190-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 640-VIII)

     Стаття 15. Прикiнцевi положення

     1. Закон України "Про гуманiтарну допомогу" набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року.

     2. Комiсiя з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України та комiсiї з питань гуманiтарної допомоги при Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях є правонаступницями вiдповiдно Комiсiї з питань координацiї приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить iз зарубiжних країн, при Кабiнетi Мiнiстрiв України та вiдповiдних комiсiй з питань гуманiтарної допомоги при Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях.

     3. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України, за участю Комiтету Верховної Ради України у справах пенсiонерiв, ветеранiв та iнвалiдiв, до 1 грудня 1999 року пiдготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змiн до законодавчих актiв з питань оподаткування, що випливають з цього Закону.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня прийняття цього Закону:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття вiдповiдно до своєї компетенцiї нормативно-правових актiв, що випливають з цього Закону;

     забезпечити перегляд i скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     6. Нацiональному банку України у тримiсячний строк з дня прийняття цього Закону привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом та затвердити Порядок надходження гуманiтарної допомоги на рахунки в iноземнiй валютi отримувачiв гуманiтарної допомоги в Українi.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
22 жовтня 1999 року
N 1192-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.