ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 8 квiтня 2014 року N 1190-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1663-VII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1668-VII,
вiд 6 жовтня 2016 року N 1664-VIII,
вiд 16 сiчня 2020 року N 465-IX

     Цей Закон визначає загальнi засади благодiйної дiяльностi в Українi, забезпечує правове регулювання вiдносин у суспiльствi, спрямованих на розвиток благодiйної дiяльностi, утвердження гуманiзму i милосердя, забезпечує сприятливi умови для утворення i дiяльностi благодiйних органiзацiй.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) бенефiцiар - набувач благодiйної допомоги (фiзична особа, неприбуткова органiзацiя або територiальна громада), що одержує допомогу вiд одного чи кiлькох благодiйникiв для досягнення цiлей, визначених цим Законом.

     Бенефiцiарами благодiйних органiзацiй можуть бути також будь-якi юридичнi особи, що одержують допомогу для досягнення цiлей, визначених цим Законом;

     2) благодiйна дiяльнiсть - добровiльна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цiлей, що не передбачає одержання благодiйником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсацiї благодiйнику вiд iменi або за дорученням бенефiцiара;

     3) благодiйна органiзацiя - юридична особа приватного права, установчi документи якої визначають благодiйну дiяльнiсть в однiй чи кiлькох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її дiяльностi;

     4) благодiйна програма - комплекс благодiйних заходiв у сферах, визначених цим Законом;

     41) благодiйне телекомунiкацiйне повiдомлення - iнiцiйоване з кiнцевого обладнання абонента голосове, текстове повiдомлення, набiр певного номера, використання сигналiв тонового набору, якi зафiксованi обладнанням оператора телекомунiкацiй на телефонний номер, видiлений для збору коштiв на цiлi благодiйної дiяльностi. У разi направлення (здiйснення) абонентом благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення оператор телекомунiкацiй зобов'язаний перерахувати попередньо передплаченi абонентом, але не використанi ним кошти за телекомунiкацiйнi послуги (аванс) у межах невикористаного залишку вiдповiднiй неприбутковiй органiзацiї, у тому числi благодiйнiй органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальнiй громадi на цiлi благодiйної дiяльностi у строк та вiдповiдно до умов, визначених договором;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 41 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII)

     5) благодiйник - дiєздатна фiзична особа або юридична особа приватного права (у тому числi благодiйна органiзацiя), яка добровiльно здiйснює один чи декiлька видiв благодiйної дiяльностi;

     6) меценатська дiяльнiсть - благодiйна дiяльнiсть у сферах освiти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки i наукових дослiджень, яка здiйснюється у порядку, визначеному цим Законом та iншими законами України.

     2. Iншi термiни у цьому Законi вживаються у значеннях, визначених Цивiльним i Податковим кодексами України та iншими законами України.

     Стаття 2. Законодавство про благодiйну дiяльнiсть

     1. Законодавство України про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї базується на Конституцiї України та складається з цього Закону, Цивiльного кодексу України, мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iнших нормативно-правових актiв.

Роздiл II
БЛАГОДIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ

     Стаття 3. Цiлi та сфери благодiйної дiяльностi

     1. Цiлями благодiйної дiяльностi є надання допомоги для сприяння законним iнтересам бенефiцiарiв у сферах благодiйної дiяльностi, визначених цим Законом, а також розвиток i пiдтримка цих сфер у суспiльних iнтересах.

     2. Сферами благодiйної дiяльностi є:

     1) освiта;

     2) охорона здоров'я;

     3) екологiя, охорона довкiлля та захист тварин;

     4) запобiгання природним i техногенним катастрофам та лiквiдацiя їх наслiдкiв, допомога постраждалим внаслiдок катастроф, збройних конфлiктiв i нещасних випадкiв, а також бiженцям та особам, якi перебувають у складних життєвих обставинах;

     5) опiка i пiклування, законне представництво та правова допомога;

     6) соцiальний захист, соцiальне забезпечення, соцiальнi послуги i подолання бiдностi;

     7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

     8) наука i науковi дослiдження;

     9) спорт i фiзична культура;

     10) права людини i громадянина та основоположнi свободи;

     11) розвиток територiальних громад;

     12) розвиток мiжнародної спiвпрацi України;

     13) стимулювання економiчного росту i розвитку економiки України та її окремих регiонiв та пiдвищення конкурентоспроможностi України;

     14) сприяння здiйсненню державних, регiональних, мiсцевих та мiжнародних програм, спрямованих на полiпшення соцiально-економiчного становища в Українi;

     15) сприяння обороноздатностi та мобiлiзацiйнiй готовностi країни, захисту населення у надзвичайних ситуацiях мирного i воєнного стану.

(частину другу статтi 3 доповнено пунктом 15 згiдно iз Законом України вiд 08.04.2014р. N 1190-VII)

     3. Благодiйнi органiзацiї не мають права надавати благодiйну допомогу полiтичним партiям або вiд iменi полiтичних партiй, а також брати участь у виборчiй агiтацiї.

     Стаття 4. Суб'єкти благодiйної дiяльностi

     1. Суб'єктами благодiйної дiяльностi є благодiйнi органiзацiї, якi утворенi та дiють вiдповiдно до цього Закону, а також iншi благодiйники та бенефiцiари.

     2. Обмеження щодо полiтичних партiй, кандидатiв на виборнi посади на державнiй або iншiй публiчнiй службi як суб'єктiв благодiйної дiяльностi визначаються законами України.

     3. Суб'єкти благодiйної дiяльностi мають право здiйснювати благодiйнi програми, спiльну благодiйну дiяльнiсть та iншi види благодiйної дiяльностi спiльно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або мiжнародними договорами України.

     Стаття 5. Види благодiйної дiяльностi

     1. Благодiйники спiльно чи iндивiдуально можуть здiйснювати благодiйну дiяльнiсть на пiдставi добровiльного вибору одного або кiлькох таких її видiв:

     1) безоплатна передача у власнiсть бенефiцiарiв коштiв, iншого майна, а також безоплатне вiдступлення бенефiцiарам майнових прав;

     2) безоплатна передача бенефiцiарам права користування та iнших речових прав на майно i майновi права;

     3) безоплатна передача бенефiцiарам доходiв вiд майна i майнових прав;

     4) безоплатне надання послуг та виконання робiт на користь бенефiцiарiв;

     5) благодiйна спiльна дiяльнiсть та виконання iнших контрактiв (договорiв) про благодiйну дiяльнiсть;

     6) публiчний збiр благодiйних пожертв;

     7) управлiння благодiйними ендавментами;

     8) виконання заповiтiв, заповiдальних вiдказiв i спадкових договорiв для благодiйної дiяльностi;

     9) проведення благодiйних аукцiонiв, негрошових лотерей, конкурсiв та iнших благодiйних заходiв, не заборонених законом.

     2. Вiдшкодування благодiйними органiзацiями витрат iнших бенефiцiарiв, пов'язаних з передачею майна i майнових прав, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, визнається благодiйною дiяльнiстю.

     3. Отримання бенефiцiарами благодiйної допомоги вiд благодiйникiв не може бути пiдставою для обмеження чи припинення будь-яких iнших видiв допомоги, виплат чи пiльг, визначених законами України.

     4. Закони України можуть визначати додатковi види благодiйної дiяльностi та особливостi регулювання певних видiв благодiйної дiяльностi.

     Стаття 6. Благодiйна пожертва. Благодiйний грант

     1. Благодiйною пожертвою визнається безоплатна передача благодiйником коштiв, iншого майна, майнових прав у власнiсть бенефiцiарiв для досягнення певних, наперед обумовлених цiлей благодiйної дiяльностi, вiдповiдно до цього Закону.

     Договiр про благодiйну пожертву валютних цiнностей не пiдлягає обов'язковому нотарiальному посвiдченню.

     2. Благодiйним грантом визнається цiльова допомога у формi валютних цiнностей, яка має бути використана бенефiцiаром протягом строку, визначеного благодiйником.

     Суми валютних цiнностей благодiйного гранту, цiльове використання яких не вiдбулося протягом строку, визначеного благодiйником, пiдлягають поверненню благодiйнику як поворотна фiнансова допомога.

     До благодiйних грантiв застосовуються положення про благодiйнi пожертви, якщо iнше не визначено законом.

     3. Благодiйна пожертва, бенефiцiаром якої є благодiйна органiзацiя або iнша юридична особа, може надаватися з однiєю чи кiлькома вiдкладальними або скасувальними обставинами, якi не повиннi суперечити законам України або порушувати права третiх осiб.

     4. Благодiйна пожертва може надаватися бенефецiарам, визначеним на конкурсних засадах благодiйником або уповноваженими ним особами. Умовами конкурсу можуть визначатися дiї, якi бенефiцiар має виконати на користь третiх осiб, крiм тих, якi пов'язанi з благодiйником.

     5. Змiна цiлей та порядку використання благодiйної пожертви можлива за згодою благодiйника або його правонаступникiв, а також на пiдставi рiшення суду чи в iнших випадках, визначених законом або правочином благодiйника.

     6. Благодiйник або уповноваженi ним особи мають право здiйснювати контроль за цiльовим використанням благодiйної пожертви, у тому числi на користь третiх осiб.

     7. Благодiйники або їх правонаступники мають право у встановленому цим Законом порядку змiнити бенефiцiарiв благодiйної пожертви у разi порушення цiлей, строкiв та порядку використання такої пожертви або її частини.

     Стаття 7. Публiчний збiр благодiйних пожертв

     1. Публiчним збором благодiйних пожертв визнається добровiльний збiр цiльової допомоги у формi коштiв або майна серед невизначеного кола осiб, зокрема з використанням засобiв електронного зв'язку або телекомунiкацiї, у тому числi благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення, для досягнення цiлей, визначених цим Законом.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII)

     2. Особи, якi здiйснюють публiчний збiр благодiйних пожертв вiд iменi благодiйної органiзацiї, дiють на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi керiвника благодiйної органiзацiї. Довiренiсть має визначати, зокрема, цiлi, мiсце i строк збору коштiв або iншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фiнансових звiтiв благодiйної органiзацiї.

     3. Особи, якi здiйснюють публiчний збiр благодiйних пожертв на користь благодiйної органiзацiї вiд власного iменi, дiють на пiдставi контракту (договору) про благодiйну дiяльнiсть з такою благодiйною органiзацiєю. Контракт (договiр) має визначати, зокрема, цiлi, мiсце i строк збору коштiв або iншого майна, порядок їх використання, порядок загального доступу до фiнансових звiтiв благодiйної органiзацiї та вiдповiдальнiсть сторiн у разi порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв.

     4. Особи, якi здiйснюють публiчний збiр благодiйних пожертв вiд iменi або на користь iнших бенефiцiарiв (крiм благодiйних органiзацiй), дiють на пiдставi контракту (договору) про благодiйну дiяльнiсть з таким бенефiцiаром або одним iз його законних представникiв. Контракт (договiр) має визначати, зокрема, цiлi, мiсце i строк збору коштiв або iншого майна, порядок їх цiльового використання, облiку та звiтностi, а також вiдповiдальнiсть особи, яка здiйснює публiчний збiр благодiйних пожертв, перед бенефiцiаром i благодiйниками у разi порушення контракту (договору) або порядку використання таких пожертв.

     5. Особи, якi перебувають на державнiй або iншiй публiчнiй службi та особи, якi дiють вiд iменi осiб, якi перебувають на державнiй або iншiй публiчнiй службi, не мають права здiйснювати публiчний збiр благодiйних пожертв, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

(частина п'ята статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.09.2014р. N 1663-VII)

     6. Забороняється публiчний збiр благодiйних пожертв на цiлi, що суперечать законам України або порушують права третiх осiб. Забороняється публiчний збiр благодiйних пожертв у формi пiдакцизних товарiв.

     7. Положення про публiчний збiр благодiйних пожертв застосовуються до публiчного продажу майна вiд iменi або на користь благодiйних органiзацiй (публiчних торгiв, конкурсiв, аукцiонiв тощо).

     8. Публiчний збiр благодiйних пожертв для забезпечення бойової, мобiлiзацiйної готовностi, боєздатностi та функцiонування Збройних Сил України здiйснюється особами, зазначеними у частинах другiй - п'ятiй цiєї статтi, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 7 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 02.09.2014р. N 1663-VII)

     Стаття 71. Особливостi публiчного збору благодiйних пожертв з використанням благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення

     1. Оператор телекомунiкацiй здiйснює збiр благодiйних пожертв з використанням благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення серед абонентiв на пiдставi договору про публiчний збiр благодiйних пожертв, укладеного з неприбутковою органiзацiєю, у тому числi благодiйною органiзацiєю (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальною громадою. При цьому видача довiреностi оператору вiд неприбуткової органiзацiї, у тому числi благодiйної органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальної громади не вимагається.

     2. Умови виконання благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення, не встановленi законом, визначаються на пiдставi вiдповiдного договору приєднання, який оператор телекомунiкацiй розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     3. Пiсля отримання вiд абонента благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення оператор телекомунiкацiй перераховує попередньо передплаченi абонентом, але не використанi ним кошти за телекомунiкацiйнi послуги (аванс) у межах невикористаного залишку як благодiйну пожертву на користь неприбуткової органiзацiї, у тому числi благодiйної органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальної громади у строк та вiдповiдно до умов, визначених договором.

     4. Неприбуткова органiзацiя, у тому числi благодiйна органiзацiя (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальна громада використовує кошти, зiбранi шляхом публiчного збору благодiйних пожертв з використанням благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення, виключно на цiлi, визначенi договором, укладеним з оператором телекомунiкацiй. Використання таких коштiв на фiнансування адмiнiстративних та iнших витрат неприбуткової органiзацiї, у тому числi благодiйної органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальної громади, що не передбаченi договором, забороняється.

     5. Оператор телекомунiкацiй має право здiйснювати контроль цiльового використання коштiв, зiбраних шляхом публiчного збору благодiйних пожертв з використанням благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення неприбутковою органiзацiєю, у тому числi благодiйною органiзацiєю (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальною громадою.

     Iстотними умовами договору, укладеного мiж оператором та неприбутковою органiзацiєю, у тому числi благодiйною органiзацiєю (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальною громадою, є:

     1) зобов'язання неприбуткової органiзацiї, у тому числi благодiйної органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальної громади оприлюднювати на своєму веб-сайтi звiти про використання таких коштiв та документи (або їх засвiдченi копiї), що пiдтверджують використання таких коштiв;

     2) строки оприлюднення неприбутковою органiзацiєю, у тому числi благодiйною органiзацiєю (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальною громадою вiдомостей та документiв, передбачених пунктом 1 цiєї частини;

     3) вiдповiдальнiсть неприбуткової органiзацiї, у тому числi благодiйної органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальної громади за невиконання вимог, передбачених пунктом 2 цiєї частини.

     6. Iнформацiя та звiти про використання коштiв, зiбраних шляхом публiчного збору благодiйних пожертв з використанням благодiйного телекомунiкацiйного повiдомлення та перерахованих оператором телекомунiкацiй на рахунок неприбуткової органiзацiї, у тому числi благодiйної органiзацiї (крiм полiтичних партiй i кредитних спiлок), або територiальної громади, з якою оператором телекомунiкацiй укладено договiр, пiдлягають обов'язковому опублiкуванню на веб-сайтi такої органiзацiї або територiальної громади.

(Закон доповнено статтею 71 згiдно iз Законом України вiд 06.10.2016р. N 1664-VIII)

     Стаття 8. Благодiйнi сервiтути

     1. Благодiйники мають право встановлювати сервiтути земельних дiлянок або iншого нерухомого майна на користь благодiйних органiзацiй або iнших бенефiцiарiв за умови їх використання для цiлей благодiйної дiяльностi.

     2. Особистi благодiйнi сервiтути припиняються на пiдставах, визначених Цивiльним кодексом України, а також у разi неможливостi використання предмета особистих благодiйних сервiтутiв для досягнення цiлей благодiйної дiяльностi.

     Стаття 9. Управлiння благодiйними ендавментами

     1. Проценти та дивiденди вiд управлiння благодiйними ендавментами призначенi для:

     1) надання благодiйної допомоги бенефiцiарам, визначеним благодiйниками або уповноваженими ними особами;

     2) виконання благодiйних програм;

     3) спiльної благодiйної дiяльностi.

     2. Змiни цiлей, порядку та строкiв використання благодiйного ендавменту можливi лише на пiдставi згоди благодiйника або його правонаступникiв, а також за рiшенням суду, якщо благодiйний ендавмент створено на пiдставi заповiту.

     Стаття 10. Меценатська дiяльнiсть

     1. Меценатською дiяльнiстю визнається пiдготовка чи пiдтримка благодiйних заходiв, пов'язаних iз створенням, вiдтворенням чи використанням у встановленому законодавством порядку творiв та iнших об'єктiв права iнтелектуальної власностi, зокрема благодiйних гастрольних заходiв, за умови забезпечення вiльного доступу до таких заходiв.

     2. Положення частини першої цiєї статтi не застосовуються до заходiв, пов'язаних з рекламою (крiм соцiальної реклами), виборчою агiтацiєю, а також з вiдтворенням чи використанням комерцiйних (фiрмових) найменувань, торговельних марок (знакiв для товарiв i послуг) i промислових зразкiв, якi охороняються у встановленому законом порядку.

Роздiл III
БЛАГОДIЙНI ОРГАНIЗАЦIЇ

     Стаття 11. Засади дiяльностi благодiйних органiзацiй

     1. Метою благодiйних органiзацiй не може бути одержання i розподiл прибутку серед засновникiв, членiв органiв управлiння, iнших пов'язаних з ними осiб, а також серед працiвникiв таких органiзацiй.

     2. На працiвникiв благодiйних органiзацiй поширюється законодавство про працю, загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та соцiальне забезпечення.

     3. Благодiйнi органiзацiї самостiйно визначають сфери, види, мiсце (територiю), строки i бенефiцiарiв благодiйної дiяльностi в установчих документах, благодiйних програмах або iнших рiшеннях органiв управлiння.

     4. Благодiйнi органiзацiї мають право створювати вiдокремленi пiдроздiли, бути засновником та учасником iнших благодiйних органiзацiй, а також спiлок, асоцiацiй, iнших добровiльних об'єднань, здiйснювати спiльну благодiйну дiяльнiсть, а також мати iншi права згiдно iз законом.

     Стаття 12. Засновники та учасники благодiйних органiзацiй

     1. Засновниками благодiйних органiзацiй можуть бути дiєздатнi фiзичнi та юридичнi особи, крiм органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, iнших юридичних осiб публiчного права.

     2. Засновники благодiйних органiзацiй або уповноваженi ними особи приймають рiшення про утворення благодiйних органiзацiй, затверджують їх установчi документи та склад органiв управлiння та приймають iншi рiшення, пов'язанi з утворенням та державною реєстрацiєю благодiйних органiзацiй.

     3. Благодiйнi товариства та благодiйнi фонди можуть мати, крiм засновникiв, iнших учасникiв, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодiйних товариств або благодiйних фондiв.

     Стаття 13. Види благодiйних органiзацiй

     1. Благодiйна органiзацiя може бути створена як благодiйне товариство, благодiйна установа чи благодiйний фонд з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та iншими законами України.

     2. Благодiйним товариством визнається благодiйна органiзацiя, яка створена не менше нiж двома засновниками та дiє на пiдставi статуту.

     3. Благодiйною установою визнається благодiйна органiзацiя, установчий акт якої визначає активи, якi один або кiлька засновникiв передають для досягнення цiлей благодiйної дiяльностi за рахунок таких активiв та/або доходiв вiд таких активiв. Установчий акт благодiйної установи може мiститися в заповiтi. Засновник або засновники благодiйної установи не беруть участi в управлiннi благодiйною установою. Благодiйна установа дiє на пiдставi установчого акта.

     4. Благодiйним фондом визнається благодiйна органiзацiя, яка дiє на пiдставi статуту, має учасникiв та управляється учасниками, якi не зобов'язанi передавати цiй органiзацiї будь-якi активи для досягнення цiлей благодiйної дiяльностi. Благодiйний фонд може бути створено одним чи кiлькома засновниками. Активи благодiйного фонду можуть формуватися учасниками та/або iншими благодiйниками.

     Стаття 14. Установчi документи благодiйних органiзацiй

     1. Установчим документом благодiйного товариства та благодiйного фонду є статут. Установчим документом благодiйної установи є установчий акт. Установчi документи благодiйної органiзацiї затверджуються засновником (засновниками) благодiйної органiзацiї або уповноваженими ними особами.

     2. Установчi документи благодiйної органiзацiї повиннi мiстити:

     1) найменування благодiйної органiзацiї;

     2) цiлi та сфери благодiйної дiяльностi;

     3) органи управлiння благодiйної органiзацiї, їх склад, компетенцiю, порядок дiяльностi та прийняття ними рiшень;

     4) порядок призначення, обрання або затвердження членiв органiв управлiння благодiйної органiзацiї, крiм вищого органу управлiння благодiйного товариства та благодiйного фонду, їх замiщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (вiдкликання);

     5) порядок внесення змiн до установчих документiв благодiйної органiзацiї;

     6) джерела активiв (доходiв), порядок контролю i звiтностi благодiйної органiзацiї;

     7) пiдстави та порядок припинення благодiйної органiзацiї, у тому числi порядок розподiлу активiв.

     3. Установчi документи благодiйної органiзацiї можуть визначати особливостi дiяльностi та припинення такої органiзацiї i не повиннi суперечити законам України.

     Статут благодiйного товариства та благодiйного фонду має мiстити також умови та порядок прийняття до складу учасникiв благодiйного товариства чи благодiйного фонду, права та обов'язки учасникiв, а також умови та порядок їх виключення зi складу учасникiв благодiйного товариства чи благодiйного фонду.

     Стаття 15. Державна реєстрацiя благодiйних органiзацiй

     1. Благодiйнi органiзацiї набувають прав та обов'язкiв юридичної особи з моменту їх державної реєстрацiї.

     2. Державну реєстрацiю благодiйних органiзацiй проводять державнi реєстратори за мiсцезнаходженням благодiйних органiзацiй вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     Стаття 16. Активи (доходи) благодiйних органiзацiй

     1. Благодiйнi органiзацiї мають право власностi та iншi речовi права на кошти, цiннi папери, земельнi дiлянки, iнше нерухоме та рухоме майно, а також нематерiальнi активи, якщо iнше не встановлено законом або установчими документами.

     2. Використання активiв (доходiв) та правочини благодiйних органiзацiй не повиннi суперечити актам законодавства та цiлям благодiйної дiяльностi.

     3. Розмiр адмiнiстративних витрат благодiйної органiзацiї не може перевищувати 20 вiдсоткiв доходу цiєї органiзацiї у поточному роцi.

     Витрати, пов'язанi з управлiнням благодiйними ендавментами, включаються до адмiнiстративних витрат благодiйної органiзацiї, якщо iнше не встановлено законом або правочином мiж благодiйною органiзацiєю та благодiйником.

     4. Благодiйнi органiзацiї мають право здiйснювати господарську дiяльнiсть без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їх статутних цiлей.

     Стаття 17. Звiтнiсть благодiйних органiзацiй

     1. Благодiйнi органiзацiї складають та подають фiнансову, статистичну та iншу обов'язкову звiтнiсть у порядку, встановленому законом.

     2. Установчi документи благодiйних органiзацiй або правочини мiж благодiйними органiзацiями та благодiйниками можуть визначати порядок складення та надання спецiальних звiтiв для окремих благодiйникiв або їх правонаступникiв про використання наданих ними активiв.

     3. Iнформацiя про структуру та розмiр доходiв i витрат благодiйних органiзацiй, а також умови використання їх активiв для благодiйної дiяльностi не є конфiденцiйною iнформацiєю або комерцiйною таємницею.

     Звiтнiсть благодiйних органiзацiй може мiстити iнформацiю про особу благодiйникiв або бенефiцiарiв за умови згоди благодiйникiв, бенефiцiарiв або їх правонаступникiв чи законних представникiв, якщо iнше не визначено законом.

     Стаття 18. Припинення благодiйних органiзацiй

     1. Державна реєстрацiя припинення благодiйних органiзацiй здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

     2. Правонаступниками благодiйної органiзацiї у разi її реорганiзацiї має бути одна чи кiлька благодiйних органiзацiй.

     3. Рiшення про лiквiдацiю благодiйної органiзацiї приймає орган управлiння, уповноважений установчими документами благодiйної органiзацiї.

     4. Пiдстави для прийняття судом рiшення про лiквiдацiю благодiйної органiзацiї визначаються законом.

     5. Активи, що залишаються пiд час лiквiдацiї благодiйних органiзацiй пiсля задоволення вимог їх кредиторiв, мають бути переданi однiй чи кiльком благодiйним органiзацiям у порядку, встановленому установчими документами, або за рiшенням суду.

     6. У випадках, визначених законами України, та за умови вiдсутностi благодiйних органiзацiй, зазначених у частинi п'ятiй цiєї статтi, активи благодiйної органiзацiї, що лiквiдується, спрямовуються до Державного бюджету України.

Роздiл IV
УПРАВЛIННЯ БЛАГОДIЙНИМИ ОРГАНIЗАЦIЯМИ

     Стаття 19. Органи управлiння благодiйної органiзацiї

     1. Органами управлiння благодiйних товариств та благодiйних фондiв є загальнi збори учасникiв, виконавчий орган i наглядова рада.

     Вищим органом управлiння благодiйних товариств та благодiйних фондiв є загальнi збори учасникiв.

     Органами управлiння благодiйних установ є виконавчий орган i наглядова рада.

     Вищим органом управлiння благодiйних установ є наглядова рада.

     2. У благодiйних товариствах та благодiйних фондах, якi мають не бiльше десяти учасникiв, наглядова рада може не створюватися. У разi вiдсутностi наглядової ради її повноваження здiйснюються загальними зборами учасникiв.

     3. Установчi документи благодiйної органiзацiї можуть визначати порядок утворення та дiяльностi iнших органiв благодiйної органiзацiї, пiдзвiтних органам управлiння благодiйної органiзацiї, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 20. Загальнi збори учасникiв благодiйних товариств та благодiйних фондiв

     1. Вищим органом управлiння благодiйних товариств та благодiйних фондiв є загальнi збори учасникiв, якi складаються з учасникiв таких благодiйних товариств чи благодiйних фондiв або уповноважених представникiв таких учасникiв.

     2. Загальнi збори учасникiв можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi благодiйних товариств та благодiйних фондiв.

     3. Порядок прийняття рiшень загальними зборами учасникiв, їх скликання та проведення, а також iншi питання щодо здiйснення загальними зборами учасникiв своїх повноважень як вищого органу управлiння благодiйних товариств та благодiйних фондiв визначаються їх статутами.

     4. До виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв благодiйних товариств та благодiйних фондiв належить:

     1) внесення змiн до статуту;

     2) призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (вiдкликання) членiв виконавчого органу та наглядової ради;

     3) прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю.

     5. Статутами благодiйних товариств та благодiйних фондiв до виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв можуть бути вiднесенi також iншi питання.

     6. Якщо благодiйне товариство або благодiйний фонд має одного учасника, рiшення, якi повиннi прийматися загальними зборами учасникiв такого благодiйного товариства чи благодiйного фонду, приймаються цим учасником одноосiбно i оформлюються ним письмово у формi рiшення.

     Стаття 21. Виконавчий орган благодiйної органiзацiї

     1. Виконавчий орган благодiйної органiзацiї є постiйно дiючим органом управлiння благодiйної органiзацiї.

     Членами виконавчого органу можуть бути одна або декiлька фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть.

     2. Виконавчий орган дiє вiд iменi благодiйної органiзацiї у порядку та межах повноважень, встановлених законом та установчими документами благодiйної органiзацiї.

     Стаття 22. Наглядова рада благодiйних органiзацiй

     1. Наглядова рада є органом управлiння благодiйних товариств та благодiйних фондiв, який в межах своєї компетенцiї, визначеної їх статутами, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу та здiйснює iншi функцiї, передбаченi статутами благодiйних товариств та благодiйних фондiв.

     Наглядова рада є вищим органом управлiння благодiйних установ, який може вирiшувати будь-якi питання дiяльностi благодiйних установ вiдповiдно до цього Закону.

     2. Членами наглядової ради благодiйної органiзацiї не можуть бути члени виконавчого органу.

     3. Наглядова рада затверджує благодiйнi програми благодiйної органiзацiї i контролює вiдповiднiсть дiяльностi та використання активiв благодiйної органiзацiї її установчим документам.

     4. Наглядова рада благодiйного товариства та благодiйного фонду має право зупинити повноваження будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рiшення вищим органом управлiння, якщо статутом не передбачено iнше.

     5. Повноваження та порядок дiяльностi наглядової ради благодiйних товариств та благодiйних фондiв визначаються їх статутами.

     Стаття 23. Конфлiкт iнтересiв

     1. Член органу управлiння благодiйної органiзацiї не бере участi у прийняттi рiшень стосовно:

     1) договорiв або iнших правочинiв мiж благодiйною органiзацiєю та цим членом органу управлiння або пов'язаною з ним особою;

     2) спорiв мiж благодiйною органiзацiєю та цим членом органу управлiння або пов'язаною з ним особою;

     3) звiльнення цього члена органу управлiння або пов'язаної з ним особи вiд майнової вiдповiдальностi перед благодiйною органiзацiєю.

     2. Члени органiв управлiння благодiйної органiзацiї або пов'язанi з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитiв (застава, порука тощо) вiд благодiйної органiзацiї.

     3. Установчi документи благодiйної органiзацiї можуть визначати iншi пiдстави конфлiкту iнтересiв та порядок його розв'язання.

     4. Бенефiцiарами благодiйних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органiв управлiння благодiйних органiзацiй.

     Стаття 24. Вiдповiдальнiсть членiв органiв управлiння благодiйних органiзацiй

     1. Члени органу управлiння благодiйної органiзацiї несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за дiї або бездiяльнiсть цього органу, що заподiяли збитки благодiйнiй органiзацiї внаслiдок порушення цього Закону.

     2. Члени органiв управлiння благодiйної органiзацiї можуть укладати договори страхування цивiльної вiдповiдальностi щодо вiдшкодування шкоди, завданої ними благодiйнiй органiзацiї.

Роздiл V
ПРЕДСТАВНИЦТВА, ФIЛIЇ IНОЗЕМНИХ БЛАГОДIЙНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ

     Стаття 25. Акредитацiя в Українi представництв, фiлiй iноземних благодiйних органiзацiй

     1. Акредитацiя в Українi представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї та припинення такої акредитацiї здiйснюються вiдповiдно до порядку акредитацiї вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, визначеного Законом України "Про громадськi об'єднання".

Роздiл VI
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 26. Державний контроль у сферi благодiйної дiяльностi

     1. Державний контроль у сферi благодiйної дiяльностi здiйснюють органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом.

     Стаття 27. Вiдповiдальнiсть у сферi благодiйної дiяльностi

     1. Суб'єкти благодiйної дiяльностi i посадовi особи органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування несуть цивiльно-правову, адмiнiстративну, дисциплiнарну та кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про благодiйну дiяльнiсть у порядку, встановленому законом.

     2. Пiдставами для постановлення судового рiшення щодо припинення благодiйної органiзацiї за позовом державного реєстратора, спецiально уповноваженого органу з питань державної реєстрацiї або iншої заiнтересованої особи, зокрема, є:

     1) використання активiв (доходiв) благодiйної органiзацiї з порушенням встановлених цим Законом вимог до здiйснення благодiйної дiяльностi, що триває протягом не менш як 12 мiсяцiв;

     2) неможливiсть самостiйної реорганiзацiї або лiквiдацiї благодiйної органiзацiї у випадках, визначених законом або установчими документами цiєї органiзацiї.

Роздiл VII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Набрання чинностi цим Законом не потребує перереєстрацiї благодiйних органiзацiй, якi були зареєстрованi до дня набрання чинностi цим Законом.

     21. Реєстр волонтерiв антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил, формується i ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та оприлюднюється на його офiцiйному веб-сайтi. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

(абзац перший пункту 21 роздiлу VII у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Для включення до Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил, благодiйник - фiзична особа подає заяву, копiю документа про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний податковий орган i мають вiдмiтку у паспортi) та довiдку з банку (довiдки з банкiв) iз зазначенням реквiзитiв рахункiв, вiдкритих на iм'я такого волонтера, що призначенi для здiйснення благодiйної дiяльностi. Включення до Реєстру здiйснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

(абзац другий пункту 21 роздiлу VII у редакцiї Закону України вiд 16.01.2020р. N 465-IX)

     Витребування iнших вiдомостей та документiв, не передбачених цим пунктом, забороняється.

(роздiл VII доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 02.09.2014р. N 1668-VII)

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 46, ст. 292; 2002 р., N 32, ст. 220; 2010 р., N 29, ст. 392; 2011 р., N 42, ст. 435).

     4. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у статтi 131 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     у частинi першiй слова "членськi благодiйнi органiзацiї" замiнити словами "благодiйнi товариства";

     частину другу виключити;

     у частинi четвертiй слова "статуту (положення), що затверджується" замiнити словами "установчих документiв, що затверджуються";

     у частинi п'ятiй слова "статутних цiлей та завдань" замiнити словами "цiлей, визначених установчими документами";

     у частинi шостiй слова "законом про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" замiнити словами "Законом України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї";

     2) у пiдпунктi 197.1.15 пункту 197.1 статтi 197 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     в абзацi першому слова "про благодiйництво" замiнити словами "про благодiйну дiяльнiсть";

     в абзацi третьому слова "за основними напрямами, визначеними статтею 4 Закону України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" замiнити словами "за цiлями, визначеними статтею 3 Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї";

     в абзацi восьмому слова "за напрямами, передбаченими статтею 4 Закону України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" замiнити словами "за цiлями, передбаченими статтею 3 Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї";

     3) у Законi України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2005 р., N 34, ст. 442):

     у статтi 1:

     в абзацi третьому слова "статтi 4 Закону України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" замiнити словами "статтi 3 Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї";

     у пунктi "б" абзацу п'ятого слова "Законом України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" замiнити словами "Законом України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї";

     у статтi 2 слова "Закону України "Про благодiйництво та благодiйнi органiзацiї" замiнити словами "Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї";

     4) у Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами):

     у статтi 3:

     у частинi другiй слова "благодiйних органiзацiй" виключити;

     у частинi третiй слова "благодiйнi органiзацiї" виключити;

     у частинi четвертiй слова "благодiйних органiзацiй" виключити;

     у статтi 10:

     частину першу доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "три неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - за проведення державної реєстрацiї благодiйної органiзацiї";

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Реєстрацiйний збiр за проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв благодiйних органiзацiй не справляється";

     абзац шостий частини першої статтi 29 доповнити словами "якщо iнше не встановлено цим Законом".

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

     6. Рекомендувати Нацiональному банку України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти щодо благодiйної дiяльностi;

     забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актiв щодо спрощеного валютного регулювання благодiйних пожертв валютних цiнностей на лiкування осiб iз тяжкими хворобами.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5073-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.