ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодiйної допомоги

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 165.1 статтi 165:

     1) пiдпункт 165.1.19 пiсля слiв "платника податку" доповнити словами "у тому числi, але не виключно, для придбання лiкiв, донорських компонентiв, протезно-ортопедичних виробiв, виробiв медичного призначення для iндивiдуального користування iнвалiдiв";

     2) доповнити пiдпунктом 165.1.54 такого змiсту:

     "165.1.54. сума (вартiсть) благодiйної допомоги:

     а) виплаченої (наданої) благодiйниками, у тому числi благодiйниками - фiзичними особами, якi внесенi до Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї в порядку, визначеному Законом України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї", на користь:

     учасникiв бойових дiй - вiйськовослужбовцiв (резервiстiв, вiйськовозобов'язаних) та працiвникiв Збройних Сил України, Нацiональної гвардiї України, Служби безпеки України, Служби зовнiшньої розвiдки України, Державної прикордонної служби України, осiб рядового, начальницького складу, вiйськовослужбовцiв, працiвникiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, якi захищають (захищали) незалежнiсть, суверенiтет та територiальну цiлiснiсть України i беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї; працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством, або на користь членiв сiмей таких учасникiв бойових дiй, якi пiд час участi в антитерористичнiй операцiї, участi в забезпеченнi її проведення зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров'я, загинули, померли внаслiдок поранення, контузiї чи калiцтва, отриманих пiд час участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, чи визнанi безвiсно вiдсутнiми в установленому порядку;

     учасникiв масових акцiй громадського протесту в Українi, якi зазнали поранення, контузiї чи iншого ушкодження здоров'я пiд час участi в цих акцiях у перiод з 21 листопада 2013 року по 28 лютого 2014 року, а також 2 травня 2014 року в мiстi Одесi, або на користь членiв сiмей таких учасникiв, якi загинули чи померли внаслiдок отриманих у цей перiод поранень, контузiї чи iншого ушкодження здоров'я або визнанi безвiсно вiдсутнiми в установленому порядку;

     фiзичних осiб, якi мешкають (мешкали) на територiї населених пунктiв, де проводиться (проводилася) антитерористична операцiя, та/або вимушено покинули мiсце проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї в таких населених пунктах;

     фiзичних осiб, якi мешкали на територiї Автономної Республiки Крим та вимушено покинули мiсце проживання у зв'язку з тимчасовою окупацiєю територiї України, визначеної Законом України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України";

     б) отриманої благодiйниками - фiзичними особами, якi внесенi до Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї в порядку, визначеному Законом України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї", для надання благодiйної допомоги на користь осiб, визначених у пiдпунктi "а" цього пiдпункту (безпосередньо таким особам або через Мiнiстерство оборони України, Головне управлiння Нацiональної гвардiї України, Службу безпеки України, Службу зовнiшньої розвiдки України, Адмiнiстрацiю Державної прикордонної служби України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Управлiння державної охорони України, Адмiнiстрацiю Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, через органи управлiння iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, їх з'єднання, вiйськовi частини, пiдроздiли, установи або органiзацiї, що утримуються за рахунок коштiв державного бюджету), у розмiрi, фактично використаному на такi цiлi, та на вiдшкодування документально пiдтверджених витрат таких благодiйникiв, пов'язаних iз наданням зазначеної благодiйної допомоги. Правила цього пiдпункту застосовуються також до благодiйної допомоги, отриманої зазначеними благодiйниками - фiзичними особами у звiтному податковому роцi, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї.

     Для цiлей цього пiдпункту до членiв сiмей учасникiв бойових дiй та/або учасникiв масових акцiй громадського протесту в Українi належать: дружина, чоловiк, якi не одружилися вдруге, батьки, дiд та баба (якщо батьки померли), неповнолiтнi дiти, повнолiтнi дiти - iнвалiди.

     Зазначенi у цьому пiдпунктi доходи не включаються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платникiв податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено антитерористичну операцiю.

     Сума (вартiсть) зазначеної у цьому пiдпунктi благодiйної допомоги, що не включається до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платникiв податку, визначається згiдно з пiдпунктом 170.7.8 пункту 170.7 статтi 170 цього Кодексу.

     Якщо iз суми (вартостi) благодiйної допомоги, яка вiдповiдає умовам, визначеним цим пiдпунктом, було утримано (сплачено) податок податковим агентом або платником податку, то суми такого податку пiдлягають поверненню платнику податку з бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом для повернення сум помилково або надмiру сплачених грошових зобов'язань.

     Кошти, отриманi благодiйниками - фiзичними особами на їх банкiвськi рахунки на цiлi, визначенi у цьому пiдпунктi, та не використанi такими благодiйниками у строк, зазначений в цьому пiдпунктi, повиннi бути перерахованi ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Пункт 170.7 статтi 170 доповнити пiдпунктом 170.7.8 такого змiсту:

     "170.7.8. не включається до оподатковуваного доходу благодiйна допомога, що надається згiдно з пiдпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу:

     а) у будь-якiй сумi (вартостi), що надається:

     платникам податку, визначеним абзацом другим пiдпункту "а" та пiдпунктом "б" пiдпункту 165.1.54 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу, - для закупiвлi або у виглядi спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (касок, бронежилетiв, виготовлених вiдповiдно до вiйськових стандартiв), технiчних засобiв спостереження, лiкарських засобiв, засобiв особистої гiгiєни, продуктiв харчування, предметiв речового забезпечення чи iнших товарiв (робiт, послуг) за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, чи для оплати (компенсацiї) вартостi лiкарських засобiв, донорських компонентiв, виробiв медичного призначення, технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї, платних послуг з лiкування, забезпечення виробами медичного призначення, технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, послуг медичної реабiлiтацiї, санаторно-курортного оздоровлення;

     платникам податку, визначеним абзацами третiм - п'ятим пiдпункту "а" пiдпункту 165.1.54 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу, - для оплати (компенсацiї) вартостi лiкарських засобiв, донорських компонентiв, виробiв медичного призначення, технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї, платних послуг з лiкування, забезпечення виробами медичного призначення, технiчними та iншими засобами реабiлiтацiї, послуг медичної реабiлiтацiї, санаторно-курортного оздоровлення;

     б) у сумi, що сукупно протягом звiтного (податкового) року не перевищує одну тисячу розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, - на вiдновлення втраченого майна та на iншi потреби за перелiком, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, що виникли у платникiв податку, визначених пiдпунктом 165.1.54 пункту 165.1 статтi 165 цього Кодексу. Якщо загальна сума отриманої благодiйної допомоги протягом звiтного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмiр, сума перевищення над таким розмiром оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статтi 167 цього Кодексу, i платник податку зобов'язаний подати рiчну податкову декларацiю iз зазначенням сум благодiйної допомоги".

     3. Пiдроздiл 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктом 33 такого змiсту:

     "33. Тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї, до iнших витрат звичайної дiяльностi без обмежень, передбачених пiдпунктом "а" пiдпункту 138.10.6 пункту 138.10 статтi 138 цього Кодексу, включаються суми коштiв або вартiсть спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (касок, бронежилетiв, виготовлених вiдповiдно до вiйськових стандартiв), технiчних засобiв спостереження, лiкарських засобiв та медичних виробiв, засобiв особистої гiгiєни, продуктiв харчування, предметiв речового забезпечення, а також iнших товарiв, виконаних робiт, наданих послуг за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi добровiльно перерахованi (переданi) Збройним Силам України, Нацiональнiй гвардiї України, Службi безпеки України, Службi зовнiшньої розвiдки України, Державнiй прикордоннiй службi України, Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Управлiнню державної охорони України, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, iншим утвореним вiдповiдно до законiв України вiйськовим формуванням, їх з'єднанням, вiйськовим частинам, пiдроздiлам, установам або органiзацiям, що утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операцiї".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та поширюється на правовiдносини, що виникли з 21 листопада 2013 року. При цьому до дати запровадження Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї вимоги щодо внесення благодiйникiв - фiзичних осiб до цього Реєстру не застосовуються.

     2. Роздiл VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 25, ст. 252) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Реєстр волонтерiв антитерористичної операцiї формується i ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалiзує державну податкову полiтику, та оприлюднюється на його офiцiйному веб-сайтi. Порядок формування та ведення Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Для включення до Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї благодiйник - фiзична особа подає заяву, копiю документа про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi) та довiдку з банку (довiдки з банкiв) iз зазначенням реквiзитiв рахункiв, вiдкритих на iм'я такого волонтера, що призначенi для здiйснення благодiйної дiяльностi. Включення до Реєстру здiйснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

     Витребування iнших вiдомостей та документiв, не передбачених цим пунктом, забороняється".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох тижнiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити визначення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, порядку формування та ведення Реєстру волонтерiв антитерористичної операцiї;

     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2014 року
N 1668-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.