ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення матерiально-фiнансового забезпечення обороноздатностi держави

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законiв України:

     1.У статтi 2 Закону України "Про оборону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 19, ст. 258):

     1) у частинi шостiй слово "виключно" виключити;

     2) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Фiнансування потреб нацiональної оборони держави може здiйснюватися додатково за рахунок благодiйних пожертв фiзичних та юридичних осiб у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. У Законi України "Про Збройнi Сили України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2005 р., N 10, ст. 188; 2009 р., N 36 - 37, ст. 513; 2012 р., N 25, ст. 264; 2013 р., N 38, ст. 499):

     1) частину першу статтi 9 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "визначає порядок фiнансування Збройних Сил України за рахунок благодiйних пожертв фiзичних та юридичних осiб для забезпечення бойової, мобiлiзацiйної готовностi, боєздатностi i функцiонування Збройних Сил України".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - одинадцятим;

     2) статтю 15 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Фiнансування Збройних Сил України може здiйснюватися додатково за рахунок благодiйних пожертв фiзичних та юридичних осiб у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою.

     3. Статтю 7 Закону України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2014 р., N 4, ст. 61) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Фiнансування мобiлiзацiйної пiдготовки та/або заходiв з мобiлiзацiї може здiйснюватися додатково за рахунок благодiйних пожертв фiзичних та юридичних осiб у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

     4. У Законi України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2005 р., N 34, ст. 442; 2013 р., N 25, ст. 252):

     1) перше речення абзацу третього статтi 1 доповнити словами

     "а також для пiдготовки до збройного захисту держави та її захисту у разi збройної агресiї або збройного конфлiкту";

     2) частину третю статтi 14 доповнити словами "крiм випадкiв надходження гуманiтарної допомоги для запобiгання та усунення наслiдкiв надзвичайних ситуацiй у мирний час i пiд час воєнного стану, у разi збройної агресiї чи загрози нападу з боку iнших держав, внутрiшнiх чи закордонних терористичних, сепаратистських або iнших незаконних збройних формувань".

     5. Частину другу статтi 3 Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 25, ст. 252) доповнити пунктом 15 такого змiсту:

     "15) сприяння обороноздатностi та мобiлiзацiйнiй готовностi країни, захисту населення у надзвичайних ситуацiях мирного i воєнного стану".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у десятиденний строк пiсля набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України, Голова Верховної Ради України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
8 квiтня 2014 року
N 1190-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.