ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до статтi 7 Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до статтi 7 Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 25, ст. 252) такi змiни:

     1) частину п'яту доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених цим Законом";

     2) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Публiчний збiр благодiйних пожертв для забезпечення бойової, мобiлiзацiйної готовностi, боєздатностi та функцiонування Збройних Сил України здiйснюється особами, зазначеними у частинах другiй - п'ятiй цiєї статтi, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 вересня 2014 року
N 1663-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.