ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо оподаткування реабiлiтацiйних установ для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Пiдпункт 5.1.8 пункту 5.1 статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2003 р., N 17-18, ст. 250) викласти в такiй редакцiї:

     "5.1.8. поставки послуг з охорони здоров'я згiдно з перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, закладами охорони здоров'я, якi мають спецiальний дозвiл (лiцензiю) на поставку таких послуг, а також поставки послуг реабiлiтацiйними установами для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, що мають лiцензiю на поставку таких послуг".

     2. Абзац другий пiдпункту 7.11.8 пункту 7.11 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2004 р., N 6, ст. 38) пiсля слiв "архiвних установ" доповнити словами "та реабiлiтацiйних установ для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, що мають вiдповiдну лiцензiю".

     3. У Законi України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2003 р., N 27, ст. 209, N 37, ст. 300):

     1) у статтi 1:

     абзац п'ятий доповнити пунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) реабiлiтацiйнi установи для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, якi мають вiдповiдну лiцензiю на здiйснення реабiлiтацiйних послуг, незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування, типу i форм власностi";

     в абзацi шостому слова "до пунктiв "а", "б", "в", "г" замiнити словами "до пунктiв "а", "б", "в", "г", "ґ";

     2) частину другу статтi 6 доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "медико-соцiальне обладнання та оснащення, що передається виключно реабiлiтацiйним установам для iнвалiдiв та дiтей-iнвалiдiв, якi мають вiдповiдну лiцензiю на здiйснення реабiлiтацiйних послуг, незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування, типу i форм власностi, за обов'язкової умови заборони його подальшого продажу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону:

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, якi випливають iз цього Закону;

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
7 липня 2005 року
N 2772-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.