ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про гуманiтарну допомогу" щодо недопущення затягування строкiв проведення державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного та радiологiчного контролю гуманiтарної допомоги

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2014 р., N 4, ст. 61; 2015 р., N 39, ст. 377) такi змiни:

     1. Статтю 5 доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "Спецiально уповноваженi державнi органи з питань гуманiтарної допомоги зобов'язанi:

     у день прийняття рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою розмiстити його на своєму офiцiйному веб-сайтi, що є пiдставою для його використання органами, якi здiйснюють державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний та радiологiчний контроль товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги;

     в одноденний строк пiсля прийняття рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою направити таке рiшення в електроннiй формi до органiв доходiв i зборiв та iнших державних органiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За нерозмiщення та/або несвоєчасне розмiщення рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою на офiцiйному веб-сайтi, а також за ненаправлення та/або несвоєчасне направлення рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою до органiв доходiв i зборiв та iнших державних органiв посадовi особи спецiально уповноважених державних органiв з питань гуманiтарної допомоги несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону".

     2. Частину шосту статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Органи, якi безпосередньо здiйснюють державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний та радiологiчний контроль товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, забезпечують оперативне безкоштовне та якiсне проведення вiдповiдного контролю. Кожен такий орган в одноденний строк пiсля звернення до нього отримувача гуманiтарної допомоги з товаросупровiдними документами щодо проведення вiдповiдного виду контролю для митного оформлення товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги зобов'язаний, за потреби, здiйснити вiдбiр зразкiв товарiв (предметiв) та не пiзнiше восьми днiв безкоштовно оформити всi документи, передбаченi законодавством пiд час здiйснення та за результатами здiйснення зазначених видiв контролю товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги. Керiвник органу, який безпосередньо здiйснює вiдповiдний державний контроль, може прийняти мотивоване рiшення (iз зазначенням конкретних пiдстав) про подовження зазначеного строку, але не бiльш як на 30 днiв. Органи доходiв i зборiв зобов'язанi забезпечити оперативне безкоштовне проведення митного оформлення гуманiтарних вантажiв, а також їх цiлiснiсть пiд час перетину митного кордону України. За порушення вимог, передбачених цiєю частиною щодо митного оформлення та проведення вiдповiдних видiв державного контролю, у тому числi строкiв їх проведення, посадовi особи вiдповiдних органiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом".

     3. Частину другу статтi 12 доповнити абзацами четвертим - шостим такого змiсту:

     "нерозмiщення та/або несвоєчасне розмiщення спецiально уповноваженими державними органами з питань гуманiтарної допомоги рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою на своєму офiцiйному веб-сайтi;

     ненаправлення та/або несвоєчасне направлення спецiально уповноваженими державними органами з питань гуманiтарної допомоги рiшення про визнання товарiв (предметiв) гуманiтарною допомогою до органiв доходiв i зборiв та iнших державних органiв;

     порушення органами, якi безпосередньо здiйснюють державний санiтарно-епiдемiологiчний, ветеринарно-санiтарний, фiтосанiтарний, екологiчний та радiологiчний контроль товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги, строкiв проведення вiдповiдних видiв контролю товарiв (предметiв) гуманiтарної допомоги".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через мiсяць з дня його опублiкування, крiм абзацу четвертого пункту 1 роздiлу I, який набирає чинностi з 1 сiчня 2016 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
8 грудня 2015 року
N 865-VIII

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.