ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про розвiдувальнi органи України"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     частину п'яту статтi 106 викласти в такiй редакцiї:

     "Про затримання особи, пiдозрюваної у вчиненнi злочину, орган дiзнання негайно повiдомляє одного з її родичiв, а в разi затримання спiвробiтника кадрового складу розвiдувального органу України при виконаннi ним службових обов'язкiв негайно повiдомляє також i вiдповiдний розвiдувальний орган";

     2) статтю 115 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Затримання пiдозрюваного у вчиненнi злочину спiвробiтника кадрового складу розвiдувального органу України при виконаннi ним службових обов'язкiв здiйснюється тiльки в присутностi офiцiйних представникiв цього органу";

     3) статтю 184 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Обшук спiвробiтника кадрового складу розвiдувального органу України при виконаннi ним службових обов'язкiв здiйснюється тiльки в присутностi офiцiйних представникiв цього органу".

     2. У Законi України "Про Прикордоннi вiйська України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 7; 1996 р., N 37, ст. 167; 1999 р., N 48, ст. 419):

     1) частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган управлiння Прикордонних вiйськ України - Державний комiтет у справах охорони державного кордону України є центральним органом виконавчої влади. Положення про Державний комiтет у справах охорони державного кордону України затверджується Президентом України. До складу Державного комiтету у справах охорони державного кордону України входить розвiдувальний орган, який вiдповiдно до закону України здiйснює розвiдувальну дiяльнiсть для забезпечення iнтересiв держави у сферах прикордонної та iммiграцiйної полiтики, а також в iнших сферах, що стосуються питань захисту державного кордону та суверенних прав України у її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та на континентальному шельфi";

     2) пункт 19 статтi 7 пiсля слiв "за письмовими запитами" доповнити словами "начальника розвiдувального органу Державного комiтету у справах охорони державного кордону України".

     3. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, ст. 34, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 грудня 2001 року N 2888-III доповнити пунктом "т" такого змiсту:

     "т) розвiдувальнi органи України при ввезеннi на митну територiю України та вивезеннi за межi цiєї територiї технiки, устаткування, майна й матерiалiв, що призначенi для власного використання цими органами".

     4. У Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72):

     1) у частинi першiй статтi 5:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Прикордонних вiйськ України - розвiдувальним органом Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, пiдроздiлами з оперативно-розшукової роботи";

     доповнити частину абзацом такого змiсту:

     "розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України - оперативними, оперативно-технiчними, власної безпеки";

     2) абзац сьомий пункту 1 частини першої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працiвникiв суду i правоохоронних органiв у зв'язку з їх службовою дiяльнiстю, а також особам, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, членам їх сiмей та близьким родичам, з метою створення необхiдних умов для належного вiдправлення правосуддя; спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України у зв'язку iз службовою дiяльнiстю цих осiб, їх близьких родичiв, а також осiб, якi конфiденцiйно спiвробiтничають або спiвробiтничали з розвiдувальними органами України, та членiв їх сiмей з метою належного здiйснення розвiдувальної дiяльностi";

     3) у статтi 9:

     частину першу пiсля слiв "установи виконання покарань" доповнити словами "розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України";

     частину другу доповнити словами "розвiдувальним органом Мiнiстерства оборони України";

     частину третю пiсля слiв "Управлiння державної охорони України" доповнити словами "розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України";

     частину восьму пiсля слiв "Державний департамент України з питань виконання покарань" доповнити словами "або розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України";

     4) частину першу статтi 9-1 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) щодо здiйснення розвiдувальних заходiв в iнтересах безпеки суспiльства i держави - до завершення розвiдувальних заходiв або вичерпання можливостей для їх здiйснення";

     5) пункт 4 статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "4) для забезпечення безпеки працiвникiв суду, правоохоронних органiв та осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, членiв їх сiмей та близьких родичiв, а також спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України та їх близьких родичiв, осiб, якi конфiденцiйно спiвробiтничають або спiвробiтничали з розвiдувальними органами України, та членiв їх сiмей";

     6) доповнити статтю 14 частиною третьою такого змiсту:

     "Вiдомостi про осiб, якi конфiденцiйно спiвробiтничають або спiвробiтничали з розвiдувальним органом України, належнiсть конкретних осiб до кадрового складу розвiдувальних органiв, а також форми, методи i засоби розвiдувальної дiяльностi та органiзацiйно-штатна структура розвiдувальних органiв до предмета прокурорського нагляду не належать".

     5. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст.79):

     1) статтю 10 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Функцiональний пiдроздiл розвiдки у складi Центрального управлiння Служби безпеки України має статус розвiдувального органу Служби безпеки України".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     2) у статтi 24:

     у пунктi 1 слова "розвiдувальну та" виключити;

     доповнити статтю пунктом 11 такого змiсту:

     "11) здiйснює розвiдувальну дiяльнiсть вiдповiдно до закону".

     6. Статтю 43 Закону України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв та осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст.73) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Пенсiя спiвробiтникам розвiдувальних органiв України з числа вiйськовослужбовцiв (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби), якi звiльненi зi служби з розвiдувального органу i мають право на пенсiю, обчислюється виходячи з розмiру грошового забезпечення цих вiйськовослужбовцiв на день звiльнення (посадовий оклад, оклад за вiйськовим званням, процентна надбавка за вислугу рокiв, усi щомiсячнi додатковi види грошового забезпечення). Пенсiя за бажанням вiйськовослужбовця розвiдувального органу може обчислюватися в порядку, передбаченому частиною третьою цiєї статтi".

     7. Пункт 3 статтi 5 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35) доповнити пiдпунктом "е" такого змiсту:

     "е) розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України".

     8. У Законi України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 40, ст. 193):

     1) частину третю статтi 7 доповнити реченням такого змiсту:

     "Обшук спiвробiтника кадрового складу розвiдувального органу України, взятого пiд варту, та огляд його речей здiйснюються тiльки в присутностi офiцiйних представникiв цього органу";

     2) частину другу статтi 8 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "взятих пiд варту спiвробiтникiв кадрового складу розвiдувальних органiв України - окремо вiд iнших осiб, якi перебувають пiд вартою".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий-одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим-дванадцятим.

     9. У Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35):

     1) абзац другий пункту 1 статтi 2 пiсля слiв "а також" доповнити словами "спiвробiтники кадрового складу розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України та";

     2) статтю 14 доповнити пунктом "е" такого змiсту:

     "е) керiвник розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України - щодо захисту спiвробiтникiв органу та їх близьких родичiв";

     3) частину першу статтi 15 доповнити новим пунктом "в" такого змiсту:

     "в) щодо спiвробiтникiв розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України та їх близьких родичiв - на розвiдувальний орган Мiнiстерства оборони України".

     У зв'язку з цим пункт "в" вважати пунктом "г";

     4) частину першу статтi 24 доповнити словами "керiвник розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України".

     10. Пункт 2 Закону України "Про деякi заходи щодо економiї бюджетних коштiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155) пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Прикордонних вiйськ України".

     11. Статтю 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр" вiд 26 грудня 1992 року N 18-92 (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356; 2000 р., N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 38, ст. 318; 2001 р., N 7, ст. 36, N 20, ст. 97) доповнити частиною такого змiсту:

     "Звiльняється вiд сплати акцизного збору iмпорт призначених для власного використання розвiдувальними органами України технiки, устаткування, майна i матерiалiв (у тому числi засобiв озброєння, спецiальних технiчних та iнших засобiв, вогнепальної зброї та боєприпасiв до неї), оплата вартостi яких здiйснюється зазначеними органами".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
7 березня 2002 року
N 3111-III

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.