ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з вiдокремленням дiяльностi з транспортування природного газу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

     1) частину другу статтi 92 доповнити пунктом "е" такого змiсту:

     "е) оператор газотранспортної системи та оператор системи передачi";

     2) частину дев'яту статтi 149 пiсля слiв "вiдповiдно до Закону України "Про особливостi утворення публiчного акцiонерного товариства залiзничного транспорту загального користування" доповнити словами "i земельнi дiлянки, на яких розташованi об'єкти газотранспортної системи, що передаються суб'єкту господарювання у зв'язку з вiдокремленням дiяльностi з транспортування природного газу".

     2. У Господарському кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     1) частину третю статтi 89 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Фiнансовi плани оператора газотранспортної системи та оператора системи передачi, а також господарського товариства, яке володiє корпоративними правами в операторi газотранспортної системи, не пiдлягають затвердженню вiдповiдно до статтi 75 цього Кодексу.

     Фiнансовi плани оператора газотранспортної системи та/або оператора газосховищ, оператора системи передачi, а також господарського товариства, яке володiє корпоративними правами в операторi газотранспортної системи, розробляються в порядку, визначеному їхнiми установчими документами, та затверджуються суб'єктами управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з транспортування та/або зберiгання природного газу, передачi електричної енергiї";

     2) у статтi 136:

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. У випадках, визначених Законом України "Про трубопровiдний транспорт", з метою створення оператора газотранспортної системи держава через уповноважених суб'єктiв управлiння об'єктами державної власностi на пiдставi договору може передавати суб'єкту господарювання об'єкти державної власностi на правi господарського вiдання без права їх вiдчуження".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

     доповнити частинами п'ятою i шостою такого змiсту:

     "5. Суб'єкт господарювання, якому з метою створення оператора системи передачi або оператора газотранспортної системи на правi господарського вiдання переданi об'єкти державної власностi, повинен бути повнiстю незалежним у прийняттi рiшень щодо їх використання, експлуатацiї, обслуговування, планування, розвитку та фiнансування вiдповiдно до законiв України "Про ринок природного газу", "Про ринок електричної енергiї".

     6. Уповноважений суб'єкт управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з транспортування та/або зберiгання природного газу, а також суб'єкт управлiння системи передачi електричної енергiї, не може вiдмовити у фiнансуваннi вiдповiдно оператором системи передачi або оператором газотранспортної системи, або iншою заiнтересованою особою iнвестицiй, погоджених Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При погодженнi таких iнвестицiй Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, керується, зокрема, необхiднiстю забезпечення безпеки постачання природного газу";

     3) статтю 141 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Об'єкти державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї i транспортування та/або зберiгання природного газу, на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України та вiдповiдного договору закрiплюються на правi господарського вiдання за суб'єктами господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi яких належать державi, чи суб'єктом господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi або виключно з метою вiдокремлення дiяльностi з транспортування природного газу суб'єктом господарювання, 100 вiдсоткiв у статутному капiталi якого належать зазначеним у цiй частинi цiєї статтi суб'єктам".

     3. У Законi України "Про трубопровiдний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 7:

     частину шосту пiсля слiв "Вiдчуження основних фондiв" та "а також основних фондiв" доповнити словами "що є об'єктами державної власностi";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя частини шостої цiєї статтi не поширюється на передачу майна, що перебуває в державнiй власностi та використовується у процесi провадження дiяльностi з транспортування природного газу магiстральними трубопроводами i зберiгання у пiдземних газосховищах на пiдставi права господарського вiдання без права вiдчуження для здiйснення функцiй оператора Єдиної газотранспортної системи України. Зазначена передача майна здiйснюється виключно з метою та на виконання зобов'язань, взятих Україною вiдповiдно до Закону України "Про ратифiкацiю Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства", на пiдставi договору i на умовах, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, з урахуванням принципiв додержання економiчної безпеки держави. Для здiйснення функцiй оператора пiдземного сховища газу на умовах, встановлених цiєю статтею, можуть передаватися лише пiдземнi сховища газу (одне або декiлька)";

     2) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Органiзацiйна структура пiдприємств, установ та органiзацiй трубопровiдного транспорту

     Органiзацiйна структура пiдприємств (крiм оператора газотранспортної системи), установ та органiзацiй трубопровiдного транспорту залежить вiд покладених на них завдань, визначається самими пiдприємствами, установами та органiзацiями i затверджується органами, що здiйснюють управлiння майном цих пiдприємств. Цi органи визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Органiзацiйна структура оператора газотранспортної системи визначається та затверджується у порядку, встановленому установчими документами оператора газотранспортної системи".

     4. Частину тринадцяту статтi 41 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2012 р., N 49, ст. 553) доповнити другим реченням такого змiсту: "Це положення застосовується також у випадках, коли майно або частина майна, яке є об'єктом державної власностi та з наявнiстю якого пов'язана видача документiв дозвiльного характеру, за рiшенням суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi передається iншому суб'єкту господарювання на визначеному законом речовому правi".

     5. У Законi України "Про управлiння об'єктами державної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 3 доповнити абзацом дванадцятим такого змiсту:

     "державне майно, надане суб'єкту господарювання на правi господарського вiдання вiдповiдно до законодавства";

     2) частину першу статтi 4 доповнити абзацом дванадцятим такого змiсту:

     "Суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з транспортування та/або зберiгання природного газу, може бути лише уповноважене Кабiнетом Мiнiстрiв України мiнiстерство. Умови управлiння об'єктами державної власностi визначаються у вiдповiдному договорi згiдно з законом. Iншi суб'єкти управлiння об'єктами державної власностi не можуть мати повноважень щодо об'єктiв державної власностi, переданих на таких умовах, якщо такi повноваження суперечать встановленим законом вимогам про вiдокремлення та незалежнiсть";

     3) частину третю статтi 11 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Управлiння корпоративними правами держави, а також створення органiв управлiння в господарських товариствах, що здiйснюють дiяльнiсть з передачi електричної енергiї та транспортування природного газу, або в господарських товариствах, що володiють корпоративними правами у таких господарських товариствах, здiйснюються вiдповiдно до встановлених законом вимог щодо вiдокремлення та незалежностi таких господарських товариств".

     6. У Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222; 2016 р., N 4, ст. 43):

     1) частину шосту статтi 21 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Зазначенi повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України не поширюються на рiшення мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, що видаються ними у процесi здiйснення повноважень з управлiння корпоративними правами, що належать державi у статутних капiталах суб'єктiв господарювання, якi дiють на пiдставi лiцензiї на провадження дiяльностi з транспортування природного газу, а також юридичних осiб, що володiють корпоративними правами у таких суб'єктах господарювання";

     2) статтю 44 доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Мiнiстерство, що здiйснює прямий або опосередкований контроль над суб'єктами господарювання, якi дiють на пiдставi лiцензiї на провадження дiяльностi з транспортування природного газу або на пiдставi лiцензiї на провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї, здiйснює повноваження щодо управлiння корпоративними правами, що належать державi щодо таких суб'єктiв господарювання або господарських органiзацiй, що володiють корпоративними правами щодо таких суб'єктiв господарювання, самостiйно та незалежно, за принципами вiдкритостi та прозоростi, вiдповiдальностi за прийнятi рiшення. Такi права не поширюються на управлiння i розподiл потужностей та iнвестицiйне планування, що належить до компетенцiї суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть з передачi електричної енергiї чи транспортування природного газу.

     Виключно за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України приймаються рiшення щодо управлiння корпоративними правами, що належать державi та стосуються:

     реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiл, видiлення) або лiквiдацiї таких суб'єктiв господарювання чи господарських органiзацiй;

     правочинiв, наслiдком яких може бути припинення права господарського вiдання на майно, що використовується у процесi провадження дiяльностi з транспортування природного газу, таких суб'єктiв господарювання або господарських органiзацiй;

     внесення до статуту таких суб'єктiв господарювання або господарських органiзацiй змiн, що стосуються мети, предмета, основних напрямiв їх дiяльностi;

     затвердження частини чистого прибутку таких суб'єктiв господарювання або господарських органiзацiй, яка має бути спрямована на виплату дивiдендiв.

     Втручання у виконання мiнiстерством визначених цiєю частиною повноважень забороняється.

     4. Кабiнет Мiнiстрiв України, Прем'єр-мiнiстр України, мiнiстр, який очолює мiнiстерство, що здiйснює контроль за дiяльнiстю з виробництва чи постачання на ринку електричної енергiї та ринку природного газу вiдповiдно до встановлених законом вимог про вiдокремлення i незалежнiсть оператора системи передачi та оператора газотранспортної системи, не можуть здiйснювати координацiю та контроль суб'єктiв господарювання, якi дiють на пiдставi лiцензiї на провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї чи транспортування природного газу, а також не можуть призначати членiв органiв управлiння таких суб'єктiв господарювання".

     7. У статтi 15 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158 iз наступними змiнами):

     частину четверту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Якщо об'єкти державної власностi, якi використовуються лiцензiатом у процесi господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, передаються суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi на правi господарського вiдання iншому суб'єкту господарювання, i такий суб'єкт господарювання провадить вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю та був сертифiкований уповноваженим органом вiдповiдно до встановлених законом вимог про вiдокремлення i незалежнiсть такого суб'єкта господарювання, зазначений суб'єкт господарювання має право здiйснювати протягом строку, що не перевищує одного року, вiдповiдний вид господарської дiяльностi на пiдставi ранiше виданої лiцензiї для забезпечення завершення органiзацiйних заходiв, пов'язаних з одержанням нової лiцензiї. Пiсля закiнчення цього строку ранiше видана лiцензiя пiдлягає анулюванню";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Правонаступник або суб'єкт господарювання, який сертифiкований уповноваженим органом вiдповiдно до встановлених законом вимог про вiдокремлення i незалежнiсть такого суб'єкта господарювання та має намiр провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю, має повiдомити про початок своєї господарської дiяльностi, вид якої пiдлягає лiцензуванню, вiдповiдний орган лiцензування. Протягом строку, встановленого частинами четвертою i п'ятою цiєї статтi, правонаступник або суб'єкт господарювання, який сертифiкований уповноваженим органом вiдповiдно до встановлених законом вимог про вiдокремлення i незалежнiсть такого суб'єкта господарювання та має намiр провадити вид господарської дiяльностi, на провадження якого лiцензiат мав лiцензiю, вважається лiцензiатом".

     8. У Законi України "Про ринок природного газу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 27, ст. 234):

     1) у статтi 4:

     частину четверту доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) встановлює тарифи на послуги транспортування природного газу та iншi платежi, пов'язанi з доступом або приєднанням до газотранспортної системи, з урахуванням забезпечення покриття витрат на погодженi Регулятором iнвестицiї та узгодженої норми прибутку";

     частину шосту доповнити абзацом такого змiсту:

     "Суб'єкт господарювання, що здiйснює дiяльнiсть з транспортування та/або зберiгання природного газу, має право на вiдшкодовування понесених ним витрат на здiйснення iнвестицiй, погоджених Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за рахунок регульованих тарифiв на послуги з транспортування та/або зберiгання природного газу, що надаються ним з використанням державного майна. Майно (необоротнi активи), створене та/або набуте в результатi здiйснення iнвестицiй, належить державi";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Регулятор здiйснює повноваження, визначенi цiєю статтею, також щодо суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з транспортування та/або зберiгання природного газу";

     2) текст статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Оператором газотранспортної системи, що перебуває в державнiй власностi i не пiдлягає приватизацiї, може бути виключно суб'єкт господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi чи суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi.

     2. Забороняється:

     1) приватизацiя оператора газотранспортної системи повнiстю або частково та вчинення iнших правочинiв, що можуть призвести до вiдчуження акцiй, часток у статутному капiталi оператора газотранспортної системи або суб'єкта господарювання, який володiє корпоративними правами такого оператора газотранспортної системи, а також пiдприємств, установ, органiзацiй, утворених внаслiдок їх реорганiзацiї (крiм випадкiв, якщо таке вiдчуження здiйснюється на користь суб'єкта господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi чи суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi);

     2) приватизацiя об'єктiв державної власностi, що використовуються оператором газотранспортної системи у процесi провадження дiяльностi з транспортування природного газу, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями, утвореними внаслiдок його реорганiзацiї, та вчинення iнших правочинiв, що можуть призвести до вiдчуження таких об'єктiв;

     3) вiдчуження об'єктiв державної власностi, що використовуються оператором газотранспортної системи у процесi провадження дiяльностi з транспортування природного газу, а також передача таких об'єктiв в управлiння, в тому числi концесiю, оренду, господарське вiдання, до статутного капiталу iнших юридичних осiб, крiм випадкiв, якщо така передача здiйснюється уповноваженому суб'єкту управлiння об'єктами державної власностi або суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi чи суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi, чи суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв у статутному капiталi якого належать зазначеним у цiй частинi цiєї статтi суб'єктам, виключно з метою вiдокремлення дiяльностi з транспортування природного газу";

     3) частину другу статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Оператором газотранспортної системи, що перебуває в державнiй власностi i не пiдлягає приватизацiї, може бути виключно суб'єкт господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi чи суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi, крiм випадку, визначеного частиною першою статтi 27 цього Закону";

     4) статтю 45 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 45. Особливостi реалiзацiї права власностi держави на пiдземнi газосховища

     1. Оператором газосховищ, що перебувають у державнiй власностi i не пiдлягають приватизацiї, може бути виключно суб'єкт господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi чи суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi.

     2. Забороняється:

     1) приватизацiя оператора газосховищ повнiстю або частково та вчинення iнших правочинiв, що можуть призвести до вiдчуження акцiй, часток у статутному капiталi оператора газосховищ або суб'єкта господарювання, який володiє корпоративними правами такого оператора газосховищ, а також пiдприємств, установ, органiзацiй, утворених внаслiдок їх реорганiзацiї (крiм випадкiв, якщо таке вiдчуження здiйснюється на користь суб'єкта господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi чи суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi);

     2) приватизацiя об'єктiв державної власностi, що використовуються оператором газосховищ у процесi провадження дiяльностi iз зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями, утвореними внаслiдок його реорганiзацiї, та вчинення iнших правочинiв, що можуть призвести до вiдчуження таких об'єктiв;

     3) вiдчуження об'єктiв державної власностi, що використовуються оператором газосховищ у процесi провадження дiяльностi iз зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу, а також передача таких об'єктiв в управлiння, концесiю, оренду, господарське вiдання, до статутного капiталу iнших юридичних осiб, крiм випадкiв, якщо така передача здiйснюється уповноваженому суб'єкту управлiння об'єктами державної власностi або суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi чи суб'єкту господарювання, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якого належать державi".

     9. У Законi України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 51, ст. 833 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     абзац сьомий пункту 3 викласти в такiй редакцiї:

     "правила врегулювання спорiв, що виникають мiж суб'єктами господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг, а також спорiв, що виникають мiж оператором системи передачi електричної енергiї, оператором газотранспортної системи та/або оператором газосховищ та суб'єктом управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з транспортування та/або зберiгання природного газу, передачi електричної енергiї";

     доповнити пунктом 211 такого змiсту:

     "211) погоджує договори, що передбачають здiйснення фiнансування оператора системи передачi або оператора газотранспортної системи та укладаються мiж оператором системи передачi або оператором газотранспортної системи та власником системи передачi або власником газотранспортної системи в особi уповноваженого суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi";

     пункт 3 частини другої доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "вiд суб'єктiв управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з транспортування та/або зберiгання природного газу, передачi електричної енергiї - копiї документiв, матерiали, статистичну та iншу iнформацiю, необхiднi для здiйснення монiторингу вiдносин мiж суб'єктами управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з транспортування та/або зберiгання природного газу, передачi електричної енергiї, оператором системи передачi електричної енергiї, оператором газотранспортної системи та/або оператором газосховищ, а також вирiшення спорiв мiж ними вiдповiдно до закону";

     2) частину другу статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Регулятор розглядає скарги споживачiв вiдповiдно до Закону України "Про звернення громадян". Вирiшення спорiв, що виникають мiж суб'єктами господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг, а також мiж суб'єктами управлiння об'єктами державної власностi, що використовуються у процесi провадження дiяльностi з транспортування та/або зберiгання природного газу, передачi електричної енергiї, оператором системи передачi електричної енергiї, оператором газотранспортної системи та/або оператором газосховищ, здiйснюється у порядку, затвердженому Регулятором".

     10. У Законi України "Про ринок електричної енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 27 - 28, ст. 312):

     1) статтю 7 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Суб'єкт господарювання, що здiйснює дiяльнiсть з передачi електричної енергiї, має право на вiдшкодовування понесених ним витрат на здiйснення iнвестицiй, погоджених Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за рахунок регульованих тарифiв на послуги передачi електричної енергiї, що надаються ним з використанням державного майна. Майно (необоротнi активи), створене та/або набуте в результатi здiйснення iнвестицiй, належить державi";

     2) статтю 31 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Забороняється:

     1) приватизацiя оператора системи передачi та вчинення iнших правочинiв, що можуть призвести до вiдчуження акцiй та часток у статутному капiталi оператора системи передачi;

     2) приватизацiя об'єктiв державної власностi, що використовуються оператором системи передачi у процесi провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями, утвореними внаслiдок його реорганiзацiї, та вчинення iнших правочинiв, що можуть призвести до вiдчуження таких об'єктiв;

     3) передача об'єктiв державної власностi, що використовуються оператором системи передачi у процесi провадження дiяльностi з передачi електричної енергiї, а також пiдприємствами, установами, органiзацiями, утвореними внаслiдок його реорганiзацiї, в управлiння, в тому числi в концесiю, оренду, господарське вiдання, до статутного капiталу iнших юридичних осiб, крiм випадкiв, якщо така передача здiйснюється уповноваженому суб'єкту управлiння об'єктами державної власностi або суб'єкту господарювання, власником корпоративних прав у статутному капiталi якого є виключно держава".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
31 жовтня 2019 року
N 264-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.