ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про засади монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв та спрямований на виконання зобов'язань України за мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, зокрема, Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони, а також на виконання вимог Рамкової конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про змiну клiмату та Паризької угоди.

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) верифiкатор - юридична особа, акредитована вiдповiдно до Закону України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", яка проводить верифiкацiю;

     2) верифiкацiйний звiт - звiт, що видається верифiкатором оператору за результатами верифiкацiї та мiстить один iз таких висновкiв верифiкатора: за результатами верифiкацiї звiт оператора визнано задовiльним або за результатами верифiкацiї звiт оператора визнано незадовiльним;

     3) верифiкацiя - дiяльнiсть верифiкатора, що полягає у перевiрцi звiту оператора, пiдготовцi та видачi верифiкатором за результатами такої перевiрки верифiкацiйного звiту вiдповiдно до цього Закону;

     4) вид дiяльностi - дiяльнiсть, викиди парникових газiв вiд провадження якої пiдлягають монiторингу, звiтностi та верифiкацiї та яка входить до перелiку видiв дiяльностi, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5) викиди парникових газiв - надходження в атмосферне повiтря парникових газiв, визначених щодо певного виду дiяльностi, з джерел викидiв парникових газiв на установцi;

     6) внутрiшня верифiкацiйна документацiя - вся внутрiшня документацiя, пiдготовлена, складена та отримана верифiкатором для фiксацiї документальних вiдомостей та обґрунтування дiяльностi, пов'язаної з верифiкацiєю;

     7) Єдиний реєстр з монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв (далi - Єдиний реєстр) - єдина державна електронна iнформацiйна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку та облiк вiдомостей про установки та документiв у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв;

     8) джерело викидiв парникових газiв - окрема частина установки, з якої здiйснюються викиди парникових газiв, або процес у межах установки, який призводить до викидiв парникових газiв;

     9) звiт оператора - звiт про викиди парникових газiв, складений оператором за результатами монiторингу за звiтний перiод;

     10) звiт про вдосконалення - складений оператором звiт, що мiстить iнформацiю про вдосконалення процесу монiторингу та iнформацiю про усунення невiдповiдностi даних монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв i виконання рекомендацiй щодо вдосконалення, наданих верифiкатором;

     11) звiтний перiод - один календарний рiк, протягом якого здiйснюється монiторинг та за який складається звiт оператора;

     12) монiторинг - збiр, обробка, аналiз та зберiгання оператором даних для визначення обсягiв викидiв парникових газiв;

     13) оператор - юридична особа або фiзична особа - пiдприємець, яка здiйснює технiчну експлуатацiю установки, що перебуває в її власностi або користуваннi;

     14) парниковi гази - гази, а саме: двоокис вуглецю (CO2), метан (CH4), закис азоту (N2O), гiдрофторвуглецi (ГФВ), перфторвуглецi (ПФВ), гексафторид сiрки (SF6) та iншi газоподiбнi складовi атмосфери, якi поглинають та випромiнюють iнфрачервоне випромiнювання;

     15) план монiторингу - документ, який визначає комплекс заходiв з монiторингу, розробляється оператором на пiдставi типових форм стандартного або спрощеного плану монiторингу i подається оператором до уповноваженого органу для затвердження;

     16) реєстрацiйна дiя - державна реєстрацiя установки в Єдиному реєстрi, внесення змiн до записiв Єдиного реєстру, скасування державної реєстрацiї установки в Єдиному реєстрi;

     17) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв;

     18) установка - стацiонарний технiчний об'єкт, на якому оператор провадить один або бiльше видiв дiяльностi, а також iншу дiяльнiсть, яка має безпосереднiй технологiчний зв'язок з видами дiяльностi, що провадяться на такому об'єктi, та може впливати на викиди парникових газiв.

     2. Iншi термiни у цьому Законi вживаються у значеннi, наведеному в Цивiльному кодексi України, Господарському кодексi України та Законi України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi".

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України (далi - монiторинг, звiтнiсть та верифiкацiя).

     Стаття 3. Законодавство у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. Вiдносини, що виникають у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї, регулюються Конституцiєю України, цим Законом, мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють вiдносини у зазначенiй сферi.

     2. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi законодавством у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї, застосовуються норми мiжнародного договору України.

     Стаття 4. Основнi принципи монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. Основними принципами дiяльностi, пов'язаної iз здiйсненням монiторингу, звiтностi та верифiкацiї, є:

     1) законнiсть;

     2) повнота, прозорiсть i точнiсть здiйснення монiторингу та звiтностi;

     3) узгодженiсть, порiвнянiсть та цiлiснiсть монiторингу;

     4) постiйне вдосконалення процесу монiторингу та звiтностi;

     5) достовiрнiсть та незалежнiсть верифiкацiї.

     Стаття 5. Суб'єкти, якi здiйснюють державне управлiння у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. Державне управлiння у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї вiдповiдно до законодавства здiйснюють:

     Кабiнет Мiнiстрiв України;

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     уповноважений орган;

     iншi органи виконавчої влади вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 6. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України належить:

     1) забезпечення здiйснення державної полiтики у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї;

     2) затвердження перелiку видiв дiяльностi;

     3) затвердження порядку здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв;

     4) затвердження порядку верифiкацiї звiту оператора;

     5) здiйснення iнших повноважень, визначених Конституцiєю та законами України.

     Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї, належить:

     1) забезпечення формування державної полiтики у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї;

     2) забезпечення нормативно-правового регулювання у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї;

     3) затвердження порядку державної реєстрацiї установок у Єдиному реєстрi та порядку ведення Єдиного реєстру;

     4) затвердження типових форм стандартного та спрощеного плану монiторингу, звiту про вдосконалення та звiту оператора, а також вимог до їх заповнення;

     5) розроблення пропозицiй щодо вдосконалення законодавчих актiв, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї та внесення їх на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     6) здiйснення iнших функцiй у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 8. Повноваження уповноваженого органу у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. Уповноважений орган вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) узагальнює практику застосування законодавства, розробляє та подає пропозицiї щодо вдосконалення законодавчих актiв та актiв Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї, зокрема щодо:

     а) порядку здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв;

     б) порядку верифiкацiї звiту оператора;

     в) перелiку видiв дiяльностi;

     2) здiйснює iнформування та надає роз'яснення щодо реалiзацiї державної полiтики у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї;

     3) здiйснює органiзацiйно-методичне керiвництво та координацiю роботи, пов'язаної з монiторингом, звiтнiстю та верифiкацiєю;

     4) затверджує план монiторингу та план монiторингу iз змiнами;

     5) визначає обсяги викидiв парникових газiв у випадках, передбачених порядком здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, та має право звернутися до оператора з письмовим запитом про надання iнформацiї, необхiдної для визначення обсягiв викидiв парникових газiв;

     6) затверджує звiт про вдосконалення;

     7) погоджує рiшення верифiкатора про проведення невиїзної верифiкацiї;

     8) приймає звiт оператора;

     9) забезпечує ведення Єдиного реєстру, а також вiдповiдає за технiчне, технологiчне та програмне забезпечення Єдиного реєстру, збереження та захист даних, що мiстяться у Єдиному реєстрi;

     10) здiйснює обмiн iнформацiєю та координацiю дiй з нацiональним органом України з акредитацiї та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв;

     11) бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань монiторингу, звiтностi та верифiкацiї, вивчення, узагальнення та поширення мiжнародного досвiду у зазначенiй сферi;

     12) здiйснює iншi функцiї у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї вiдповiдно до законодавства.

     2. Уповноважений орган має право уповноважити пiдприємства, установи та органiзацiї, що належать до сфери його управлiння, на здiйснення окремих функцiй у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     Стаття 9. Реєстрацiя установок у Єдиному реєстрi з монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. Установки, з яких здiйснюються викиди парникових газiв, пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi.

     Для проведення реєстрацiйної дiї оператор подає заяву, загальнi вiдомостi про установку за формою, визначеною порядком державної реєстрацiї установок у Єдиному реєстрi, i документ, що мiстить вiдомостi про види та обсяги викидiв парникових газiв. За результатами проведення реєстрацiйної дiї уповноважений орган формує виписку з Єдиного реєстру та видає її оператору або уповноваженiй ним особi.

     У разi змiни даних, зазначених у документах, на пiдставi яких проводилася реєстрацiйна дiя, оператор протягом 10 робочих днiв зобов'язаний звернутися до уповноваженого органу для внесення змiн до записiв Єдиного реєстру.

     Стаття 10. Органiзацiя та здiйснення монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. Монiторингу пiдлягають викиди парникових газiв у результатi провадження оператором видiв дiяльностi на установцi.

     2. Монiторинг здiйснюється оператором вiдповiдно до плану монiторингу, затвердженого уповноваженим органом вiдповiдно до законодавства. Пiдстави для застосування оператором стандартного або спрощеного плану монiторингу визначаються порядком здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для затвердження плану монiторингу оператор або уповноважена ним особа подає:

     1) заяву;

     2) план монiторингу, розроблений за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї;

     3) пiдтвердження вiдповiдностi визначення обсягу викидiв парникових газiв та заходiв, передбачених планом монiторингу, вимогам порядку здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв;

     4) документи, що обґрунтовують застосування оператором методики монiторингу у випадках, передбачених порядком здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв.

     У разi наявностi iстотних змiн до плану монiторингу, визначених порядком здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв, оператор або уповноважена ним особа подає до уповноваженого органу для затвердження заяву, план монiторингу iз змiнами та документи, що обґрунтовують необхiднiсть внесення змiн до плану монiторингу.

     У випадках, передбачених порядком здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв, розробляється звiт про вдосконалення, який разом iз заявою подається до уповноваженого органу для затвердження. Звiт про вдосконалення розробляється оператором за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     3. За результатами монiторингу розробляється звiт оператора, який пiдлягає верифiкацiї. Звiт оператора розробляється за типовою формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     Верифiкатор проводить верифiкацiю на пiдставi договору, укладеного з оператором.

     4. Верифiкатор зобов'язаний вiдвiдати установку для проведення верифiкацiї (виїзна верифiкацiя).

     У випадках, передбачених порядком верифiкацiї звiту оператора, верифiкатор має право прийняти рiшення про проведення невиїзної верифiкацiї.

     Рiшення верифiкатора про проведення невиїзної верифiкацiї пiдлягає погодженню уповноваженим органом, крiм випадкiв, передбачених порядком верифiкацiї звiту оператора, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для погодження рiшення верифiкатора про проведення невиїзної верифiкацiї оператор подає до уповноваженого органу заяву, рiшення верифiкатора про проведення невиїзної верифiкацiї, результати аналiзу ризикiв, що можуть виникнути в разi непроведення виїзної верифiкацiї, та документи на пiдтвердження вiдповiдностi критерiям проведення невиїзної верифiкацiї, визначеним порядком верифiкацiї звiту оператора.

     5. На пiдставi iнформацiї, отриманої пiд час верифiкацiї, оператору видається верифiкацiйний звiт, що має мiстити висновок верифiкатора за результатами верифiкацiї. Пiдстави для визнання верифiкатором за результатами верифiкацiї звiту оператора задовiльним або незадовiльним встановлюються порядком верифiкацiї звiту оператора.

     6. Звiт оператора, визнаний за результатами верифiкацiї задовiльним, подається до уповноваженого органу разом з верифiкацiйним звiтом та заявою про прийняття звiту оператора не пiзнiше 31 березня року, наступного за звiтним перiодом.

     Документи для прийняття звiту оператора можуть бути поданi до уповноваженого органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електроннiй формi через Єдиний реєстр iз дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

     Уповноважений орган протягом 20 робочих днiв з дня подання документiв для прийняття звiту оператора:

     перевiряє поданi оператором документи на вiдповiднiсть вимогам законодавства;

     приймає рiшення про прийняття звiту оператора;

     повертає оператору поданi документи разом iз вмотивованим висновком у разi вiдмови у прийняттi звiту оператора.

     Прийняття звiту оператора здiйснюється на безоплатнiй основi.

     У прийняттi звiту оператора може бути вiдмовлено у разi:

     подання документiв неналежною особою;

     подання неповного пакета документiв для прийняття звiту оператора;

     виявлення в документах, поданих для прийняття звiту оператора, недостовiрних вiдомостей;

     подання звiту оператора, визнаного за результатами верифiкацiї незадовiльним;

     неусунення обставин, що стали пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову у прийняттi звiту оператора, пiсля закiнчення строку, встановленого абзацом п'ятнадцятим цiєї частини.

     За наявностi пiдстав для вiдмови у прийняттi звiту оператора уповноважений орган приймає рiшення про вiдмову у прийняттi звiту оператора. У рiшеннi про вiдмову у прийняттi звiту оператора зазначається вичерпний перелiк обставин, що стали пiдставою для прийняття такого рiшення.

     Протягом 10 робочих днiв з дня отримання оператором рiшення уповноваженого органу про вiдмову у прийняттi звiту оператора оператор має право усунути зазначенi в рiшеннi уповноваженого органу обставини, що стали пiдставою для вiдмови у прийняттi звiту оператора, та повторно подати до уповноваженого органу документи для прийняття звiту оператора. При цьому датою повторного подання документiв для прийняття звiту оператора вважається дата першого їх подання.

     7. Державний контроль у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi".

     У разi необхiдностi перевiрки достовiрностi даних, наведених у документах, поданих для отримання адмiнiстративної послуги, у тому числi для прийняття звiту оператора, а також неподання таких документiв центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, протягом трьох мiсяцiв з дня подання зазначених документiв (виникнення обов'язку щодо подання таких документiв) проводить позапланову перевiрку.

     Стаття 11. Адмiнiстративнi послуги у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. До адмiнiстративних послуг у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї (далi - адмiнiстративна послуга) належить проведення реєстрацiйної дiї, затвердження плану монiторингу, затвердження плану монiторингу iз змiнами, затвердження звiту про вдосконалення, прийняття звiту оператора та погодження рiшення верифiкатора про проведення невиїзної верифiкацiї.

     Надання адмiнiстративної послуги, крiм прийняття звiту оператора, здiйснюється згiдно з вимогами цiєї статтi. Прийняття звiту оператора здiйснюється згiдно з вимогами, визначеними частиною шостою статтi 10 цього Закону.

     2. Заява про надання адмiнiстративної послуги та документи для отримання адмiнiстративної послуги можуть бути поданi до уповноваженого органу особисто оператором або уповноваженою ним особою в електроннiй формi через Єдиний реєстр iз дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису.

     3. Уповноважений орган протягом 20 робочих днiв, крiм випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, з дня подання оператором документiв для отримання адмiнiстративної послуги:

     1) перевiряє поданi оператором документи на наявнiсть пiдстав для надання адмiнiстративної послуги, зупинення розгляду заяви про надання адмiнiстративної послуги, вiдмови в наданнi адмiнiстративної послуги;

     2) перевiряє достовiрнiсть i повноту вiдомостей, зазначених у документах, поданих для отримання адмiнiстративної послуги;

     3) встановлює вiдповiднiсть документiв, поданих для отримання адмiнiстративної послуги, вимогам законодавства;

     4) зупиняє розгляд документiв, поданих для отримання адмiнiстративної послуги, за наявностi пiдстав, передбачених цим Законом;

     5) приймає рiшення про надання адмiнiстративної послуги, вiдмову в наданнi адмiнiстративної послуги;

     6) повертає оператору поданi документи разом з вмотивованим висновком у разi вiдмови в наданнi адмiнiстративної послуги.

     4. Реєстрацiйна дiя проводиться уповноваженим органом протягом 10 робочих днiв з дня подання документiв для її проведення.

     5. Надання адмiнiстративної послуги здiйснюється на безоплатнiй основi.

     6. Розгляд заяви та документiв, поданих для отримання адмiнiстративної послуги, зупиняється в разi подання неповного пакета документiв для отримання адмiнiстративної послуги вiдповiдно до вимог, установлених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Уповноважений орган у п'ятиденний строк пiсля подання оператором заяви щодо надання адмiнiстративної послуги приймає рiшення про зупинення розгляду заяви про надання адмiнiстративної послуги та невiдкладно повiдомляє про це оператору.

     У разi якщо оператор протягом 20 робочих днiв з дня отримання рiшення про зупинення розгляду заяви про надання адмiнiстративної послуги, крiм випадкiв, передбачених абзацом четвертим цiєї частини, виконав вимоги уповноваженого органу, зазначенi у вiдповiдному рiшеннi, розгляд заяви вiдновлюється на пiдставi рiшення уповноваженого органу про вiдновлення розгляду заяви.

     Строк виконання оператором вимог уповноваженого органу, зазначених у рiшеннi про зупинення розгляду заяви, поданої для проведення реєстрацiйної дiї, становить 10 робочих днiв з дня отримання оператором вiдповiдного рiшення.

     Перебiг строку надання адмiнiстративної послуги продовжується з моменту усунення обставин, що стали пiдставою для прийняття рiшення про зупинення розгляду заяви, з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

     У рiшеннi про зупинення розгляду заяви зазначається вичерпний перелiк документiв, вiдсутнiсть яких стала пiдставою для зупинення розгляду такої заяви.

     7. Уповноважений орган не має права вимагати вiд оператора надання iнших документiв, крiм тих, вiдсутнiсть яких стала пiдставою для прийняття рiшення про зупинення розгляду заяви.

     У разi невиконання оператором зазначених у рiшеннi вимог протягом строку, встановленого частиною шостою цiєї статтi, уповноважений орган приймає рiшення про вiдмову в наданнi адмiнiстративної послуги.

     8. У наданнi адмiнiстративної послуги може бути вiдмовлено в разi:

     1) подання документiв для отримання адмiнiстративної послуги неналежною особою;

     2) виявлення в документах, поданих для отримання адмiнiстративної послуги, недостовiрних вiдомостей;

     3) невiдповiдностi поданих документiв вимогам, установленим цим Законом;

     4) якщо пiсля закiнчення строкiв, установлених частиною шостою цiєї статтi, не усуненi обставини, що стали пiдставою для прийняття рiшення про зупинення розгляду заяви про надання адмiнiстративної послуги.

     За наявностi пiдстав для вiдмови в наданнi адмiнiстративної послуги уповноважений орган приймає рiшення про вiдмову в наданнi адмiнiстративної послуги.

     У рiшеннi про вiдмову в наданнi адмiнiстративної послуги зазначається вичерпний перелiк обставин, що стали пiдставою для прийняття такого рiшення.

     Стаття 12. Вимоги до документiв, що подаються для отримання адмiнiстративної послуги

     1. Документи, що подаються до уповноваженого органу для отримання адмiнiстративної послуги, повиннi вiдповiдати вимогам, установленим цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     2. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в документах, що подаються до уповноваженого органу для проведення реєстрацiйної дiї, затвердження плану монiторингу, затвердження плану монiторингу iз змiнами, затвердження звiту про вдосконалення та прийняття звiту оператора, несе оператор, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних, що мiстяться в рiшеннi верифiкатора про проведення невиїзної верифiкацiї та верифiкацiйному звiтi, несе верифiкатор.

     Стаття 13. Основнi права та обов'язки оператора

     1. Оператор має право:

     1) визначати верифiкатора для здiйснення ним верифiкацiї на договiрнiй основi з урахуванням вимог, установлених порядком верифiкацiї звiту оператора;

     2) одержувати вiд верифiкатора верифiкацiйний звiт за результатами здiйснення ним верифiкацiї;

     3) здiйснювати iншi права вiдповiдно до законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     2. Оператор зобов'язаний:

     1) зареєструвати установку в Єдиному реєстрi;

     2) розробити план монiторингу вiдповiдно до порядку здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв;

     3) подавати план монiторингу до уповноваженого органу для затвердження;

     4) встановлювати, документувати, впроваджувати та пiдтримувати письмовi процедури обробки даних для монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв i надавати документи, передбаченi порядком здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв;

     5) подавати до уповноваженого органу для затвердження звiт про вдосконалення;

     6) забезпечувати здiйснення монiторингу викидiв парникових газiв вiдповiдно до плану монiторингу;

     7) розробити звiт оператора та подати його на верифiкацiю;

     8) надавати верифiкатору доступ до установки, об'єктiв та iнформацiї, необхiдних для проведення верифiкацiї, у порядку, встановленому порядком верифiкацiї звiту оператора;

     9) подавати звiт оператора, що за результатами верифiкацiї визнано задовiльним, до уповноваженого органу разом з верифiкацiйним звiтом протягом строку, встановленого цим Законом;

     10) враховувати рекомендацiї, зазначенi у верифiкацiйних звiтах, пiд час здiйснення монiторингу;

     11) подавати до уповноваженого органу для затвердження план монiторингу iз змiнами та повiдомляти уповноваженому органу про наявнiсть пiдстав для внесення змiн до плану монiторингу у випадках, передбачених порядком здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв;

     12) забезпечувати зберiгання документiв, визначених порядком здiйснення монiторингу та звiтностi щодо викидiв парникових газiв, протягом встановленого строку;

     13) здiйснювати iншi обов'язки вiдповiдно до законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     Стаття 14. Основнi права та обов'язки верифiкатора

     1. Верифiкатор має право:

     1) визначати форми та методи проведення верифiкацiї вiдповiдно до цього Закону, порядку верифiкацiї звiту оператора та договору з оператором;

     2) отримувати документи, матерiали та вiдомостi, наявнi в оператора, необхiднi для проведення верифiкацiї, в обсягах, установлених законодавством;

     3) залучати фахiвцiв з технiчних питань для отримання висновкiв та роз'яснень з питань щодо проведення верифiкацiї;

     4) приймати рiшення про проведення невиїзної верифiкацiї за умови дотримання вимог, передбачених законодавством;

     5) здiйснювати iншi права вiдповiдно до законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     2. Верифiкатор зобов'язаний:

     1) проводити верифiкацiю звiту оператора вiдповiдно до законодавства;

     2) забезпечити компетентнiсть персоналу, залученого до дiяльностi з верифiкацiї;

     3) пiдготувати та скласти внутрiшню верифiкацiйну документацiю;

     4) забезпечити проведення внутрiшньої перевiрки верифiкацiйного звiту та внутрiшньої верифiкацiйної документацiї вiдповiдно до порядку верифiкацiї звiту оператора;

     5) пiдготувати та видати оператору верифiкацiйний звiт;

     6) забезпечити надання на запит уповноваженого органу або нацiонального органу України з акредитацiї доступу до внутрiшньої верифiкацiйної документацiї;

     7) зберiгати конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої пiд час верифiкацiї, не розголошувати вiдомостей, до яких верифiкатор має доступ пiд час проведення верифiкацiї, i не використовувати їх у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

     8) здiйснювати iншi обов'язки вiдповiдно до законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     Стаття 15. Незалежнiсть верифiкатора

     1. Верифiкатор повинен бути незалежним вiд оператора та уповноваженого органу i неупередженим у провадженнi дiяльностi з верифiкацiї.

     Стаття 16. Iнформацiя про викиди парникових газiв

     1. Правовий режим iнформацiї, що мiститься в документах щодо монiторингу, звiтностi та верифiкацiї, визначається законами України та мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     2. Iнформацiя про кiлькiснi та якiснi показники викидiв парникових газiв є вiдкритою i доступ до неї не може бути обмежений.

     Стаття 17. Участь громадськостi

     1. Громадськi об'єднання, їх члени або уповноваженi представники, а також фiзичнi або юридичнi особи, їх об'єднання, органiзацiї або групи мають такi права у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї:

     1) запитувати та одержувати вiд органiв державної влади в обсязi та порядку, встановлених законодавством, iнформацiю про їх дiяльнiсть у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї;

     2) вносити пропозицiї щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання вiдносин, що виникають у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї, до органiв державної влади та осiб, якi беруть участь у прийняттi рiшень iз зазначених питань;

     3) проводити заходи щодо iнформування населення з питань здiйснення монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     Законами України можуть бути визначенi також iншi права громадськостi у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     Стаття 18. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї.

     2. Уповноважений орган може надавати вiдповiдним органам iноземних держав i мiжнародним органiзацiям та одержувати вiд них iнформацiю з питань здiйснення монiторингу, звiтностi та верифiкацiї з додержанням вимог законодавства.

     Стаття 19. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв з установок, розташованих на територiї України

     1. Особи, виннi у порушеннi цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 20. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi протягом трьох мiсяцiв з дня його опублiкування та вводиться в дiю з 1 сiчня 2021 року.

     2. До врегулювання питання щодо функцiонування Єдиного реєстру операторам або уповноваженим ними особам дозволяється подавати документи для здiйснення реєстрацiйної дiї, затвердження плану монiторингу, затвердження плану монiторингу iз змiнами, затвердження звiту про вдосконалення, прийняття звiту оператора та погодження рiшення верифiкатора про проведення невиїзної верифiкацiї в письмовiй формi (на паперових носiях) особисто або за допомогою засобiв поштового зв'язку.

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     доповнити статтею 916 такого змiсту:

     "Стаття 916. Порушення вимог законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв

     Порушення оператором установки вимог законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв:

     невиконання обов'язку щодо державної реєстрацiї установки або внесення змiн до записiв Єдиного реєстру з монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв;

     неподання плану монiторингу, плану монiторингу iз змiнами, звiту про вдосконалення, звiту оператора, що за результатами верифiкацiї визнано задовiльним, та верифiкацiйного звiту в установленому законодавством порядку;

     надання верифiкатору чи центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв, завiдомо недостовiрних чи неповних вiдомостей, пов'язаних iз здiйсненням оператором монiторингу викидiв парникових газiв;

     невиконання затвердженого плану монiторингу, плану монiторингу iз змiнами -

     тягнуть за собою накладення штрафу на фiзичних осiб - пiдприємцiв вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд п'ятдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу на фiзичних осiб - пiдприємцiв вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд двохсот п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк";

     главу 13 доповнити статтею 1721-2 такого змiсту:

     "Стаття 1721-2. Порушення процедур верифiкацiї звiту оператора про викиди парникових газiв

     Порушення верифiкатором процедур верифiкацiї звiту оператора про викиди парникових газiв -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб верифiкатора вiд п'ятдесяти до вiсiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за порушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб верифiкатора вiд двохсот п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк";

     абзац перший частини першої статтi 2123 пiсля слiв "Про оцiнку впливу на довкiлля" доповнити словами "Про засади монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв";

     статтю 221 пiсля цифр "915" доповнити цифрами "916";

     у частинi першiй статтi 2447 слово i цифри "статтею 1889" замiнити словами i цифрами "статтями 1721-2 i 1889";

     абзац тридцятий пункту 1 частини першої статтi 255 пiсля цифр "915" доповнити цифрами "916", а пiсля слiв "у сферi оцiнки впливу на довкiлля" - словами "порушення вимог законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв";

     2) у Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546 iз наступними змiнами):

     частину першу статтi 20 доповнити пунктом "с" такого змiсту:

     "с) забезпечення формування державної полiтики у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв";

     частину першу статтi 201 доповнити пунктом "д" такого змiсту:

     "д) здiйснення повноважень у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв";

     абзац другий пункту "а" частини першої статтi 202 доповнити словами "про монiторинг, звiтнiсть та верифiкацiю викидiв парникових газiв";

     3) частину першу статтi 10 Закону України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 170; 2009 р., N 24, ст. 297; 2012 р., N 36, ст. 420) пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "верифiкаторiв вiдповiдно до Закону України "Про засади монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     4) частину четверту статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2017 р., N 4, ст. 36) пiсля слiв "державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення" доповнити словами "державного контролю за додержанням законодавства у сферi монiторингу, звiтностi та верифiкацiї викидiв парникових газiв".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     5. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку, у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити внесення змiн до нормативно-правових актiв щодо акредитацiї.

     6. Нацiональному органу України з акредитацiї у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом розробити та затвердити порядок здiйснення акредитацiї верифiкаторiв та iншi документи, необхiднi для впровадження акредитацiї верифiкаторiв.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 грудня 2019 року
N 377-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.