ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення конституцiйних принципiв у сферах енергетики та комунальних послуг

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтею 1728-1 такого змiсту:

     "Стаття 1728-1. Порушення встановлених законом обмежень пiсля припинення повноважень члена Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

     Порушення встановлених законом обмежень протягом року з дня припинення повноважень члена Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо укладення трудових договорiв (контрактiв) або вчинення правочинiв у сферi пiдприємницької дiяльностi з суб'єктом господарювання, що провадить дiяльнiсть у сферах енергетики та/або комунальних послуг, дiяльнiсть якого лiцензується Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. Частину третю статтi 151 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) доповнити пунктами 6 i 7 такого змiсту:

     "6) зупинення рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо встановлення державних регульованих цiн (тарифiв) на ринку електричної енергiї та природного газу, затвердження методик (порядкiв) їх встановлення (формування, розрахунку);

     7) зупинення рiшення Конкурсної комiсiї з добору кандидатiв на посади членiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлення заборони Кабiнету Мiнiстрiв України призначати на посаду члена (членiв) Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

     3. У статтi 18 Закону України "Про комiтети Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 17, ст. 146; 2016 р., N 51, ст. 833):

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Участь комiтетiв у призначеннi, звiльненнi, затвердженнi та наданнi згоди на призначення посадових осiб";

     частину десяту викласти в такiй редакцiї:

     "10. Комiтет, до предмета вiдання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугiльної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловостi, електроенергетики та житлово-комунальних послуг, подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України кандидатури членiв Конкурсної комiсiї з добору кандидатiв на посади членiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

     4. Частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2017 р., N 4, ст. 36) доповнити словами "державного нагляду (контролю) за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг".

     5. Статтю 2083 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133 iз наступними змiнами) виключити.

     6. Пункт 3 частини першої статтi 1 Закону України "Про державне регулювання у сферi комунальних послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 49, ст. 571; 2018 р., N 1, ст. 1) викласти в такiй редакцiї:

     "3) тарифи на комунальнi послуги - тарифи на теплову енергiю, її виробництво (крiм тарифiв на виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанцiях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або вiдновлюваних джерел енергiї), транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльними) тепловими мережами, постачання теплової енергiї, тарифи на централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення, тарифи на послуги з постачання теплової енергiї, на послуги з постачання гарячої води, послуги з централiзованого водопостачання, послуги з централiзованого водовiдведення".

     7. У Законi України "Про центральнi органи виконавчої влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2014 р., N 13, ст. 223):

     частину першу статтi 16 доповнити словом "комiсiї";

     у статтi 24:

     назву та абзац перший частини першої пiсля слiв "Фонд державного майна України" доповнити словами "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

     частину другу доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Члени Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призначаються на посади вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

     8. У Законi України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158 iз наступними змiнами):

     частину другу статтi 2 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) дiяльнiсть у сферi електроенергетики, на ринку природного газу, централiзоване водопостачання та централiзоване водовiдведення, виробництво теплової енергiї, транспортування теплової енергiї магiстральними i мiсцевими (розподiльними) тепловими мережами, постачання теплової енергiї та iншу дiяльнiсть, лiцензування якої здiйснює Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до закону, та здiйснення контролю у цих сферах";

     у частинi першiй статтi 7:

     у пунктi 28 слова "крiм централiзованого водопостачання та водовiдведення за нерегульованим тарифом" виключити;

     у пунктi 29 слова "крiм виробництва, транспортування та постачання теплової енергiї за нерегульованим тарифом" виключити;

     абзац перший частини третьої статтi 19 пiсля слiв "органи лiцензування" доповнити словами "крiм Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка здiйснює контроль вiдповiдно до Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

     9. У Законi України "Про ринок природного газу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 27, ст. 234):

     у статтi 4:

     пункти 3 i 8 частини третьої пiсля слова "встановлення" доповнити словом "(змiна)";

     пункт 7 частини п'ятої пiсля слова "встановлювати" доповнити словом "(змiнювати)";

     у статтi 59:

     пункт 5 частини четвертої доповнити пiдпунктами "б1" i "б2" такого змiсту:

     "б1) за невиконання або несвоєчасне виконання рiшень Регулятора, прийнятих у межах його повноважень;

     б2) за недотримання вимог нормативно-правових актiв, що регулюють функцiонування ринку природного газу";

     у частинi шостiй:

     в абзацi першому слова "п'яти днiв з дня виявлення правопорушення Регулятором" замiнити цифрами i словами "30-денного строку з дня складення акта перевiрки";

     в абзацi другому слово "три" замiнити словом "п'ять".

     10. У Законi України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 51, ст. 833 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далi - Регулятор), є постiйно дiючим центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом, який утворюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Особливостi спецiального статусу Регулятора обумовлюються його завданнями i повноваженнями та визначаються цим Законом, iншими актами законодавства i полягають, зокрема, в особливостях органiзацiї та порядку дiяльностi Регулятора, в особливому порядку призначення членiв Регулятора та припинення ними повноважень, у спецiальних процесуальних засадах дiяльностi Регулятора та гарантiї незалежностi в прийняттi ним рiшень у межах повноважень, визначених законом, встановленнi умов оплати працi членiв та працiвникiв Регулятора.

     Регулятор є колегiальним органом, що здiйснює державне регулювання, монiторинг та контроль за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

     2) пункт 1 частини першої статтi 2 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "дiяльностi з органiзацiї купiвлi-продажу електричної енергiї на ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобовому ринку, забезпечення купiвлi електричної енергiї за "зеленим" тарифом, трейдерської дiяльностi".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     3) пункт 2 частини першої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2) самостiйнiсть i незалежнiсть у межах, визначених законом";

     4) у статтi 5:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Гарантiї здiйснення повноважень Регулятора

     1. Регулятор у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, цим Законом та iншими законодавчими актами України";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiд час виконання своїх функцiй та повноважень Регулятор дiє самостiйно у межах, визначених законом. Письмовi чи уснi вказiвки, розпорядження, доручення органу державної влади, iншого державного органу, органу мiсцевого самоврядування, їх посадових та службових осiб, суб'єктiв господарювання, полiтичних партiй, громадських об'єднань, професiйних спiлок чи їх органiв, а також iнших осiб, якi обмежують повноваження членiв Регулятора та посадових осiб Регулятора, є незаконним впливом";

     в абзацi другому слова "втручатися у" замiнити словами "чинити незаконний вплив на";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3. Рiшення Регулятора не пiдлягають погодженню органами державної влади, крiм випадкiв, передбачених цим Законом";

     5) у статтi 6:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Регулятор пiдзвiтний Верховнiй Радi України. Регулятор щороку до 1 червня подає до Верховної Ради України звiт про свою дiяльнiсть i виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за попереднiй рiк";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Регулятор взаємодiє з Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральними органами виконавчої влади".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     6) у статтi 7:

     у частинi першiй слово "Комiсiї" замiнити словом "Регулятора", а слова "не менше п'яти рокiв" - словами "не менше трьох рокiв";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У разi якщо членом Регулятора призначається особа, яка має представницький мандат та вiдповiдно до законодавства не може сумiщати свою службову дiяльнiсть з iншою роботою та/або дiяльнiстю, така особа приступає до виконання обов'язкiв члена Регулятора лише пiсля складання представницького мандата";

     7) у статтi 8:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Конкурсна комiсiя утворюється при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

     Склад Конкурсної комiсiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. До складу Конкурсної комiсiї входять:

     1) три особи - за поданням комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугiльної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловостi, електроенергетики та житлово-комунальних послуг;

     2) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi паливно-енергетичного комплексу;

     3) одна особа - за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi регiонального розвитку та житлово-комунального господарства.

     Конкурсна комiсiя вважається повноважною у разi затвердження в її складi не менше чотирьох осiб.

     Членами Конкурсної комiсiї можуть бути особи, якi мають повну вищу освiту, бездоганну дiлову репутацiю, високi професiйнi та моральнi якостi, суспiльний авторитет.

     Членами Конкурсної комiсiї не можуть бути особи, якi є членами органiв управлiння суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг, а також особи, зазначенi в частинi другiй (крiм пункту 11) статтi 7 цього Закону.

     Член Конкурсної комiсiї не має права брати участь у конкурсному вiдборi на зайняття посади члена Регулятора. Особа, яка була членом Конкурсної комiсiї, не має права брати участь у конкурсному вiдборi на зайняття посади члена Регулятора протягом 12 мiсяцiв з дня припинення нею повноважень члена Конкурсної комiсiї.

     Строк повноважень члена Конкурсної комiсiї становить три роки та може бути припинений достроково Кабiнетом Мiнiстрiв України за iнiцiативою органу, що здiйснював подання кандидатури члена (членiв) Конкурсної комiсiї, або за власною iнiцiативою члена Конкурсної комiсiї.

     Члени Конкурсної комiсiї виконують свої функцiї на громадських засадах.

     За пропозицiєю членiв Конкурсної комiсiї до роботи Конкурсної комiсiї на громадських засадах з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники Європейської Комiсiї, Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства, iнших мiжнародних органiзацiй, якi спiвпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Конкурсна комiсiя обирає голову та затверджує регламент своєї роботи.

     Засiдання Конкурсної комiсiї проводяться у формi вiдкритих слухань. Забезпечується вiдео- та аудiофiксацiя засiдання Конкурсної комiсiї на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України. Протоколи засiдань Конкурсної комiсiї розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох робочих днiв пiсля проведення засiдання.

     На засiданнях Конкурсної комiсiї як спостерiгачi можуть бути присутнi народнi депутати України, представники Європейської Комiсiї, Секретарiату Енергетичного Спiвтовариства, iнших мiжнародних органiзацiй, якi спiвпрацюють з Україною у сферах енергетики та комунальних послуг, а також представники громадськостi.

     Забороняється незаконне втручання державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб, полiтичних партiй, громадських об'єднань, iнших фiзичних або юридичних осiб у дiяльнiсть Конкурсної комiсiї.

     Iнформацiя про порядок денний, час i мiсце проведення засiдання Конкурсної комiсiї оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнiш як за два робочi днi до дня засiдання.

     Роботу Конкурсної комiсiї забезпечує Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Конкурсна комiсiя оголошує прийом документiв на вiдкритий конкурс:

     у разi закiнчення строку повноважень члена (членiв) Регулятора, визначеного цим Законом, - не менш як за три мiсяцi до дня закiнчення строку повноважень;

     у разi дострокового припинення повноважень члена (членiв) Регулятора вiдповiдно до цього Закону - протягом п'яти робочих днiв iз дня припинення повноважень.

     Прийом документiв на вiдкритий конкурс здiйснюється протягом 45 календарних днiв з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення вiдкритого конкурсу затверджуються Конкурсною комiсiєю та розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України, в загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї.

     Порядок та умови проведення вiдкритого конкурсу мають мiстити, зокрема, вимоги щодо:

     критерiїв оцiнювання професiйної компетентностi кандидатiв, вiдповiдно до яких Конкурсна комiсiя складає рейтинг кандидатiв на посаду члена (членiв) Регулятора;

     забезпечення прозоростi проведення конкурсу;

     зберiгання матерiалiв конкурсу протягом строку повноважень члена Регулятора.

     Особа, яка претендує на участь у конкурсi, подає такi документи:

     1) заяву про участь у конкурсi iз зазначенням основних мотивiв щодо зайняття посади члена Регулятора, до якої додається резюме довiльної форми;

     2) заяву про надання згоди на проведення спецiальної перевiрки вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" та на обробку персональних даних вiдповiдно до Закону України "Про захист персональних даних";

     3) автобiографiю, що мiстить: прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi), число, мiсяць, рiк i мiсце народження, громадянство, вiдомостi про освiту, трудову дiяльнiсть, посаду (заняття), мiсце роботи, громадську дiяльнiсть (у тому числi на виборних посадах), членство у полiтичних партiях, у тому числi в минулому, наявнiсть трудових або будь-яких iнших договiрних вiдносин з полiтичною партiєю упродовж двох рокiв, що передують поданню заяви (незалежно вiд тривалостi), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, вiдомостi про наявнiсть чи вiдсутнiсть судимостi;

     4) особовий листок з облiку кадрiв;

     5) копiю паспорта громадянина України;

     6) копiї документiв про освiту, вченi звання та науковi ступенi;

     7) медичну довiдку про стан здоров'я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, щодо перебування особи на облiку в психоневрологiчних або наркологiчних закладах охорони здоров'я;

     8) копiю вiйськового квитка або посвiдчення особи вiйськовослужбовця (для вiйськовослужбовцiв або вiйськовозобов'язаних);

     9) декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за рiк, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     10) заяву про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв на утримання дитини, сукупний розмiр якої перевищує суму вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.

     Вiдомостi, що мiстяться у поданих вiдповiдно до цiєї частини документах, пiдлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днiв пiсля закiнчення строку подання заявки на вiдкритий конкурс на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України (крiм вiдомостей, якi вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом, та вiдомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата).

     Конкурсна комiсiя протягом 30 календарних днiв з дня завершення прийому заявок на вiдкритий конкурс проводить необхiднi процедури, передбаченi порядком проведення вiдкритого конкурсу, за результатами голосування складає рейтинг кандидатiв на посаду члена (членiв) Регулятора та оприлюднює його на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України. Протягом зазначеного строку також проводяться спецiальна перевiрка кандидатiв, передбачена Законом України "Про запобiгання корупцiї", i перевiрка, передбачена Законом України "Про очищення влади".

     Рiшення Конкурсної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови Конкурсної комiсiї є вирiшальним.

     Конкурсна комiсiя вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України подання щодо призначення на посаду члена (членiв) Регулятора кандидатур, якi отримали найвищий рейтинг i пройшли передбачену цим Законом перевiрку, загальним списком у кiлькостi:

     на одну вакансiю - два кандидати;

     на двi вакансiї - три кандидати;

     на три вакансiї - чотири кандидати;

     на чотири вакансiї - шiсть кандидатiв;

     на п'ять вакансiй - сiм кандидатiв;

     на шiсть вакансiй - вiсiм кандидатiв.

     Конкурсна комiсiя оприлюднює на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України iнформацiю про кандидатiв, якi отримали найвищий рейтинг та поданi на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення про призначення на посаду члена (членiв) Регулятора зi списку поданих Конкурсною комiсiєю кандидатiв протягом 10 робочих днiв з дня внесення Конкурсною комiсiєю вiдповiдного подання.

     Члени Регулятора призначаються на посади розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. У разi неправомочностi (вiдсутностi кворуму) Регулятора Кабiнет Мiнiстрiв України призначає членiв Регулятора у кiлькостi, що дорiвнює кiлькостi вакантних посад, до дня призначення членiв Регулятора, обраних вiдповiдно до вимог цiєї статтi, але не бiльш як на три мiсяцi".

     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою;

     частини п'яту - сьому викласти в такiй редакцiї:

     "5. На працiвникiв центрального апарату i територiальних органiв Регулятора поширюється правовий статус державних службовцiв.

     Апарат Регулятора очолює керiвник апарату, який призначається на посаду та звiльняється з посади Головою Регулятора.

     На час вiдсутностi керiвника апарату Регулятора чи неможливостi здiйснення ним своїх повноважень з iнших причин його обов'язки виконує один iз керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату Регулятора.

     6. Строк повноважень членiв Регулятора становить шiсть рокiв.

     У разi дострокового звiльнення члена Регулятора з посади нове призначення за результатами конкурсу здiйснюється на перiод, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, але не менш як на два роки.

     7. Повноваження члена Регулятора припиняються достроково за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у разi:

     1) призначення чи обрання на iншу посаду за його згодою;

     2) встановлення факту порушення ним вимог законiв, що регулюють дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг;

     3) визнання його судом недiєздатним або обмежено дiєздатним, визнання його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення його померлим;

     4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;

     5) набрання законної сили рiшенням суду про притягнення до вiдповiдальностi за корупцiйне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцiєю;

     6) припинення його громадянства України або виїзду на постiйне проживання за межi України;

     7) подання заяви про звiльнення з посади за власним бажанням, зокрема в разi неможливостi виконувати свої повноваження за станом здоров'я або у разi виходу на пенсiю;

     8) подання заяви про вiдставку у разi принципової незгоди з рiшенням (рiшеннями) Регулятора;

     9) невiдповiдностi вимогам частини другої статтi 7 цього Закону;

     10) смертi.

     Не може бути пiдставою для звiльнення члена Регулятора складення повноважень Кабiнетом Мiнiстрiв України перед новообраною Верховною Радою України, вiдставка Кабiнету Мiнiстрiв України, прийнята Верховною Радою України, або формування нового складу Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Повноваження члена Регулятора припиняються з дня видання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України про його звiльнення";

     в абзацi другому частини восьмої:

     слова "двох рокiв" замiнити словами "одного року";

     доповнити другим реченням такого змiсту: "Це обмеження не поширюється на особу, яка обiймала посаду члена Регулятора не бiльше трьох мiсяцiв";

     абзац перший частини дев'ятої пiсля слiв "про вiдставку" доповнити словами "або застосування до нього ротацiї";

     8) у статтi 9:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Голова Регулятора обирається членами Регулятора шляхом таємного голосування строком на два роки.

     Одна i та сама особа не може бути обрана Головою Регулятора на два строки поспiль.

     Повноваження Голови Регулятора можуть бути достроково припиненi:

     1) у разi дострокового припинення повноважень як члена Регулятора;

     2) за заявою про складення повноважень Голови Регулятора;

     3) за результатами голосування, проведеного на вимогу не менше чотирьох членiв Регулятора.

     У разi закiнчення строку, на який обрано Голову Регулятора, або дострокового припинення його повноважень голосування з обрання Голови Регулятора проводиться у 10-денний строк з дня припинення його повноважень";

     у частинi другiй:

     у пунктi 2 слова "вiдповiдно до регламенту Регулятора" виключити;

     пункти 3 i 5 викласти в такiй редакцiї:

     "3) затверджує проект кошторису Регулятора на наступний рiк";

     "5) на вимогу Верховної Ради України, але не менше одного разу на рiк, звiтує перед Верховною Радою України про дiяльнiсть Регулятора";

     9) частини другу - четверту статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Голова Регулятора не пiзнiше 1 липня поточного року затверджує проект кошторису Регулятора на наступний рiк.

     Пiсля затвердження проект кошторису разом iз бюджетним запитом подається Регулятором до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, для його включення до проекту Державного бюджету України на вiдповiдний рiк.

     Регулятор затверджує кошторис пiсля набрання чинностi законом України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк та розмiщує його на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, за обґрунтованим поданням Регулятора погоджує внесення змiн до кошторису та плану спецiального фонду бюджету (крiм власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв) Регулятора, у разi необхiдностi вносить вiдповiднi змiни до розпису державного бюджету.

     Регулятор має право використовувати протягом поточного бюджетного перiоду залишки бюджетних коштiв, що утворилися на початок року на рахунках спецiального фонду, для здiйснення видаткiв бюджету або надання кредитiв з бюджету, передбачених у кошторисi на поточний рiк, вiдповiдно до законодавства.

     3. Контроль за цiльовим використанням коштiв Регулятора здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     4. Звiт про виконання кошторису Регулятора оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Регулятора";

     10) у частинi четвертiй статтi 12:

     в абзацi першому слова "мiнiмальної заробiтної плати, визначеної" замiнити словами "прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, визначеного";

     в абзацi другому цифри "50" замiнити цифрами "75";

     в абзацi третьому цифри "40" замiнити цифрами "60";

     в абзацi четвертому слова i цифри "вiд 10 до 25" замiнити словами i цифрами "вiд 15 до 30";

     11) у статтi 13:

     в абзацi третьому частини третьої цифри "0,1" замiнити цифрами "0,15";

     абзац перший частини п'ятої доповнити словами "та може звернутися до суду про стягнення несплаченого внеску на регулювання";

     12) абзац перший частини сьомої статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Рiшення Регулятора, що мають ознаки регуляторних актiв, та рiшення з питань встановлення тарифiв на товари (послуги) суб'єктiв природних монополiй, цiн (тарифiв) для населення (якщо вiдповiднi повноваження щодо встановлення цiн (тарифiв) наданi спецiальними законами) набирають чинностi з дня, наступного за днем їх оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Регулятора, якщо бiльш пiзнiй строк набрання чинностi не встановлено самим рiшенням, але не ранiше дня оприлюднення рiшення. Регулятор оприлюднює свої рiшення не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня їх прийняття";

     13) у статтi 15:

     абзац другий частини другої виключити;

     у частинi третiй:

     слова "одного мiсяця" замiнити цифрами i словом "10 днiв";

     доповнити другим реченням такого змiсту: "Обчислення такого строку розпочинається з дня оприлюднення вiдповiдних проектiв рiшень";

     в абзацi третьому частини четвертої слова "п'ять робочих днiв" замiнити словами "три робочих днi";

     14) частину другу статтi 16 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi проведення вiдкритого обговорення проектiв рiшень Регулятора з питань встановлення цiн (тарифiв), затвердження iнвестицiйних програм у сферi комунальних послуг, якi приймаються за iнiцiативою Регулятора, вiдкрите обговорення проводиться за мiсцезнаходженням Регулятора";

     15) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     у пунктi 3:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "правила ринку, правила ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку та змiни до них вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

     доповнити абзацами п'ятнадцятим i шiстнадцятим такого змiсту:

     "порядок розслiдування порушень законодавства щодо функцiонування ринкiв електричної енергiї та природного газу;

     порядок лiцензування видiв господарської дiяльностi, державне регулювання яких здiйснюється Регулятором";

     пункт 13 доповнити словами "та змiнює їх за результатами перевiрки або монiторингу";

     пункти 19 - 21 викласти в такiй редакцiї:

     "19) здiйснює заходи щодо адаптацiї законодавства України у сферi енергетики до законодавства Європейського Союзу, в тому числi впроваджує в регуляторнi акти регламенти, прийнятi на рiвнi Енергетичного Спiвтовариства, та проводить консультацiї з Секретарiатом Енергетичного Спiвтовариства щодо питань адаптацiї законодавства України;

     20) встановлює мiнiмальнi стандарти та вимоги до якостi обслуговування споживачiв у сферах енергетики та комунальних послуг, визначає умови, порядок i розмiри компенсацiї споживачам, що застосовується у разi недотримання встановлених стандартiв та вимог до якостi обслуговування споживачiв, здiйснює монiторинг їх дотримання;

     21) схвалює/затверджує iнвестицiйнi програми (плани розвитку) суб'єктiв, дiяльнiсть яких регулюється Регулятором, у випадках, встановлених законом, та вносить змiни до них вiдповiдно до порядку, затвердженого Регулятором";

     доповнити пунктами 221 i 222 такого змiсту:

     "221) проводить розслiдування порушень щодо функцiонування ринкiв електричної енергiї та природного газу вiдповiдно до затвердженого порядку;

     222) встановлює вiдповiдно до затвердженої ним методики розмiри нормативних та виробничо-технологiчних втрат/витрат природного газу для кожного оператора газорозподiльної системи, якi враховуються при встановленнi тарифiв на послуги розподiлу природного газу";

     частину другу доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) встановлювати граничнi цiни (тимчасовi мiнiмальнi та/або максимальнi цiновi межi) на ринку "на добу наперед", внутрiшньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони вiдповiдно до методики, визначеної Регулятором";

     абзац третiй частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "У разi застосування будь-якого способу державного регулювання цiн з метою встановлення тарифу суб'єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг подають на схвалення (затвердження) Регулятору розроблену iнвестицiйну програму (план) розвитку пiсля громадського обговорення. Iнвестицiйнi програми (плани) розвитку є публiчною iнформацiєю та повиннi бути загальнодоступними";

     16) у статтi 19:

     у частинi четвертiй:

     пункт 4 пiсля слова "пояснення" доповнити словами "у тому числi працiвникiв суб'єкта господарювання";

     доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) за результатами перевiрки або монiторингу приймати рiшення про встановлення (змiну) тарифiв на товари (послуги) суб'єктiв господарювання, що провадять дiяльнiсть у сферах енергетики та комунальних послуг, та внесення змiн до вiдповiдних iнвестицiйних програм";

     в абзацi шостому частини шостої слово "квiтня" замiнити словом "червня";

     у частинi сьомiй:

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "5) перевiрка достовiрностi наданих Регулятору даних у звiтностi або в iнших документах".

     У зв'язку з цим абзаци шостий i сьомий вважати вiдповiдно абзацами сьомим i восьмим;

     доповнити абзацами дев'ятим i десятим такого змiсту:

     "Пiд час проведення позапланової виїзної перевiрки з'ясовуються лише тi питання, необхiднiсть перевiрки яких стала пiдставою для проведення позапланової перевiрки, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвiдченнi на проведення перевiрки.

     У разi виявлення пiд час проведення позапланової виїзної перевiрки однорiдних порушень або таких, що прямо випливають iз питань, необхiднiсть перевiрки яких стала пiдставою для проведення позапланової перевiрки, Регулятор має право перевiряти такi порушення iз подальшим застосуванням до суб'єкта господарювання вiдповiдальностi, передбаченої законодавством";

     у частинi восьмiй:

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "1) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовiрної iнформацiї або необхiднiсть перевiрки достовiрностi такої iнформацiї;

     2) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовiрних даних у звiтностi або необхiднiсть перевiрки достовiрностi таких даних в установлений Регулятором строк або в iнших документах";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "4) обґрунтоване звернення фiзичної або юридичної особи про порушення суб'єктом господарювання, що провадить дiяльнiсть у сферi енергетики чи комунальних послуг, її законних прав та надання документiв (копiй документiв), що пiдтверджують таке порушення;

     5) обґрунтоване звернення суб'єкта господарювання або споживача про порушення суб'єктом природної монополiї законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж, мереж централiзованого водопостачання та/або водовiдведення, порушення лiцензiйних умов та надання документiв (копiй документiв), що пiдтверджують таке порушення лiцензiйних умов;

     6) виявлення пiд час аналiзу звiтностi або монiторингу нецiльового використання коштiв, передбачених встановленою структурою тарифiв та/або схваленою iнвестицiйною програмою".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

     доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Рiшення Регулятора про застосування санкцiй за порушення лiцензiйних умов, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг може бути прийнято протягом 30 днiв з дня виявлення порушення Регулятором";

     17) у статтi 20:

     у частинi першiй:

     пункти 2 i 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2) рiвня вiдкриття та ефективностi функцiонування ринкiв у сферах енергетики та комунальних послуг, рiвня конкуренцiї на оптовому i роздрiбному ринках, показникiв змiни постачальника i статистики вiдключень, рiвня цiн та якостi робiт з технiчного обслуговування, скарг споживачiв, застосування положень договорiв, що обмежують конкуренцiю на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, а також будь-яких iнших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренцiї на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг;

     3) оптових цiн на енергетичних ринках та роздрiбних цiн на товари (послуги) на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг";

     у пунктi 6 слово "вiдсутностi" виключити;

     пункти 8, 10, 12 i 14 викласти в такiй редакцiї:

     "8) реалiзацiї iнвестицiйних програм i заходiв з iнвестицiйного планування щодо операторiв систем передачi та розподiлу, газотранспортної та газорозподiльних систем у коротко- i довгостроковiй перспективi з метою пiдвищення ефективностi роботи систем i сприяння ринковiй iнтеграцiї";

     "10) дотримання вимог щодо надiйностi та безперебiйностi електро-, тепло-, водо-, газопостачання, стандартiв та вимог до якостi обслуговування споживачiв";

     "12) дотримання правил управлiння перевантаженнями, включаючи правила розподiлу пропускної спроможностi електричних (газових) мiждержавних мереж/перетинiв";

     "14) виконання операторами систем передачi та розподiлу, газотранспортної та газорозподiльних систем умов щодо недискримiнацiйного доступу до їхнiх мереж/систем, у тому числi доступу до мереж нових учасникiв ринкiв електричної енергiї, зокрема виробникiв електричної енергiї з вiдновлюваних джерел енергiї, та природного газу";

     пункт 15 пiсля слiв "доступу до" доповнити словом "газосховищ";

     пункт 26 викласти в такiй редакцiї:

     "26) виконання програм вiдповiдностi, прийнятих оператором газотранспортної системи, систем розподiлу природного газу, оператором газосховищ, операторами систем передачi та розподiлу електричної енергiї, за допомогою яких вони повиннi забезпечувати повну юридичну, фiнансову, управлiнську та операцiйну незалежнiсть вiд вертикально iнтегрованих органiзацiй (суб'єктiв господарювання), до складу яких вони входять, а також вiд сумiжних пiдприємств з метою забезпечення недискримiнацiї, прозоростi та об'єктивностi у функцiонуваннi енергетичних ринкiв";

     абзац двадцять дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок здiйснення монiторингу ринкiв у сферах енергетики та комунальних послуг визначається Регулятором";

     у частинi другiй слова "не пiзнiше мiсячного строку пiсля завершення перiоду монiторингу" виключити;

     18) у статтi 22:

     перше речення частини третьої пiсля слова "Регулятор" доповнити словами i цифрами "у 30-денний строк з дня складення акта перевiрки";

     частину четверту доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Суб'єкт господарювання не може бути притягнений до вiдповiдальностi за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо минув строк давностi притягнення до вiдповiдальностi. Строк давностi притягнення до вiдповiдальностi за порушення лiцензiйних умов, законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг становить п'ять рокiв з дня вчинення порушення, а в разi триваючого порушення - з дня закiнчення вчинення порушення";

     частину п'яту пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "За заявою суб'єкта господарювання, на якого накладено штраф, Регулятор своїм рiшенням має право вiдстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу".

     У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим;

     19) Пункти 3 i 31 роздiлу IV "Прикiнцевi та перехiднi положення" виключити.

     11. У Законi України "Про ринок електричної енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 27 - 28, ст. 312):

     1) у частинi другiй статтi 2:

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Проекти правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, кодексiв системи передачi та систем розподiлу, кодексу комерцiйного облiку, правил роздрiбного ринку, iнших нормативно-правових актiв, що можуть вплинути на конкуренцiю, пiдлягають погодженню з Антимонопольним комiтетом України";

     в абзацi дванадцятому слова "одного мiсяця" замiнити цифрами i словами "10 днiв, а в разi повторного погодження - протягом п'яти днiв";

     2) абзац перший пункту 7 частини третьої статтi 6 доповнити словом "(змiна)";

     3) у статтi 77:

     у частинi шостiй:

     в абзацi першому слова "п'яти днiв з дня виявлення правопорушення Регулятором" замiнити цифрами i словами "30-денного строку з дня складення акта перевiрки";

     в абзацi другому слово "три" замiнити словом "п'ять";

     частину десяту виключити.

     12. Роздiл II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо перезавантаження влади" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 43, ст. 250) доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41. Установити, що положення пункту 3 цього роздiлу не застосовуються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

     Роздiл II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 8 роздiлу I, який набирає чинностi через два мiсяцi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Установити, що з дня набрання чинностi цим Законом Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, набуває статусу центрального органу виконавчої влади зi спецiальним статусом, що не потребує проведення процедур, пов'язаних з лiквiдацiєю та реорганiзацiєю державних органiв.

     3. Особа, яка перебуває на посадi члена Регулятора на день набрання чинностi цим Законом, продовжує здiйснювати повноваження члена Регулятора протягом строку, що становить рiзницю мiж шiстьма роками та строком перебування на посадi до дня набрання чинностi цим Законом, з урахуванням пункту 4 цього роздiлу.

     4. Ротацiя членiв Регулятора, якi перебувають на посадi станом на день набрання чинностi цим Законом, застосовується до:

     одного члена Регулятора - до 1 липня 2020 року;

     одного члена Регулятора - до 1 липня 2021 року;

     одного члена Регулятора - до 1 липня 2023 року;

     двох членiв Регулятора - до 1 липня 2024 року;

     двох членiв Регулятора - до 1 липня 2025 року.

     Схема ротацiї членiв Регулятора з поiменним списком затверджується Президентом України.

     5. Установити, що процедури, передбаченi статтею 16 Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" щодо проектiв рiшень Регулятора з питань встановлення тарифiв на транспортування природного газу, протягом 2019 - 2020 рокiв не застосовуються.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України за 2020 рiк.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 грудня 2019 року
N 394-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.