ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про комiтети Верховної Ради України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 14 липня 1998 року N 40-XIV,
вiд 10 лютого 2000 року N 1430-III,
вiд 22 лютого 2000 року N 1475-III,
вiд 22 грудня 2005 року N 3277-IV
(Законом України вiд 22 грудня 2005 року N 3277-IV
цей Закон викладено у новiй редакцiї),
вiд 23 жовтня 2009 року N 1692-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2457-VI,
вiд 25 грудня 2012 року N 10-VII,
вiд 9 грудня 2015 року N 873-VIII,
вiд 22 вересня 2016 року N 1540-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 6 грудня 2018 року N 2646-VIII,
вiд 19 грудня 2019 року N 394-IX,
вiд 30 березня 2020 року N 543-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX,
вiд 2 грудня 2020 року N 1028-IX,
вiд 3 грудня 2020 року N 1052-IX,
вiд 26 сiчня 2021 року N 1135-IX

(У назвi i текстi Закону слова "постiйнi комiсiї" замiнено словом "комiтети" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом України вiд 14 липня 1998 року N 40-XIV)

     Цей Закон визначає правовий статус комiтетiв Верховної Ради України, їх функцiї та органiзацiйнi основи дiяльностi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Статус та завдання комiтетiв Верховної Ради України

     1. Комiтет Верховної Ради України (далi - комiтет) - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатiв України для здiйснення за окремими напрямами законопроектної роботи, пiдготовки i попереднього розгляду питань, вiднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцiй.

     2. Комiтет вiдповiдальний перед Верховною Радою України i пiдзвiтний їй.

     3. Дiяльнiсть комiтетiв координує Голова Верховної Ради України згiдно з Конституцiєю України та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.

     Стаття 2. Нормативно-правова основа дiяльностi комiтетiв

     1. Органiзацiя, повноваження та порядок дiяльностi комiтетiв Верховної Ради України визначаються Конституцiєю України, цим Законом, Законом України "Про статус народного депутата України", iншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.

     Стаття 3. Принципи дiяльностi комiтетiв

     1. Комiтети будують свою роботу на принципах:

     верховенства права;

     законностi;

     гласностi;

     їх рiвноправностi;

     доцiльностi;

     функцiональностi;

     плановостi;

     наукової обґрунтованостi;

     колегiальностi;

     вiльного обговорення i вирiшення питань.

     Стаття 4. Вiдносини комiтетiв Верховної Ради України з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями, їх посадовими особами

     1. Комiтети Верховної Ради України при здiйсненнi повноважень взаємодiють з iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями, їх посадовими особами, якi зобов'язанi сприяти комiтетам Верховної Ради України у здiйсненнi покладених на них повноважень, реагувати вiдповiдно до закону на їх звернення та рекомендацiї.

     Стаття 5. Кiлькiсть, склад та предмети вiдання комiтетiв

     1. Верховна Рада України затверджує кiлькiсть комiтетiв, їх назви та предмети вiдання. Кiлькiсть комiтетiв, їх назви та предмети вiдання можуть бути змiненi за рiшенням Верховної Ради України нового скликання до вирiшення питання про формування персонального складу комiтетiв.

     2. Мiнiмальна та максимальна кiлькiсть осiб, якi можуть входити до складу одного комiтету, визначається постановою Верховної Ради України. До складу комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, входить непарна кiлькiсть осiб.

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     3. Рiшення про внесення змiн до складу комiтетiв Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мiнiмальної та максимальної кiлькостi осiб, якi можуть входити до складу одного комiтету, встановленої вiдповiдно до частини другої цiєї статтi.

     4. Верховна Рада України може утворити новий або лiквiдувати ранiше створений комiтет, змiнити назву комiтету чи предмет його вiдання. При утвореннi нового комiтету одночасно приймається рiшення про його предмет вiдання та персональний склад iз одночасним внесенням змiн до рiшення Верховної Ради України про кiлькiсний склад комiтетiв.

     5. Порядок пiдготовки i розгляду Верховною Радою України питань про утворення, лiквiдацiю комiтетiв, змiну їх назв чи предметiв вiдання, обрання, змiни їх керiвництва та персонального складу визначається на основi Конституцiї України цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.

     Стаття 6. Персональний склад комiтетiв

     1. Персональний склад комiтетiв формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голiв, перших заступникiв, заступникiв голiв, секретарiв та членiв комiтетiв.

     2. Обрання народних депутатiв України до складу комiтетiв здiйснюється на основi пропозицiй депутатських фракцiй, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України. Якщо кiлькiсть членiв депутатської фракцiї у Верховнiй Радi України дорiвнює кiлькостi комiтетiв або є бiльшою нiж кiлькiсть комiтетiв, депутатськi фракцiї направляють не менш нiж по одному представнику до кожного комiтету Верховної Ради України.

     3. Персональний склад усiх комiтетiв Верховної Ради України нового скликання визначається одночасно шляхом прийняття вiдповiдної постанови Верховної Ради України.

     4. Голови комiтетiв, першi заступники, заступники та секретарi комiтетiв не можуть бути одночасно керiвниками депутатських фракцiй.

     5. Голова комiтету, його перший заступник та секретар комiтету не можуть бути членами однiєї фракцiї.

     6. До складу комiтетiв не можуть бути обранi Голова Верховної Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України.

     Стаття 7. Змiни персонального складу комiтетiв

     1. Персональний склад комiтету може бути змiнений внаслiдок:

     1) обрання нового члена комiтету;

     2) вiдкликання члена комiтету;

     3) обрання чи вiдкликання голови комiтету, першого заступника, заступника голови, секретаря комiтету;

     4) дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу комiтету.

     2. Обрання нового члена комiтету, вiдкликання члена комiтету, обрання чи вiдкликання голови комiтету, першого заступника, заступника голови, секретаря комiтету здiйснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України.

     3. Голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар комiтету можуть бути у будь-який час за рiшенням Верховної Ради України вiдкликанi зi своїх посад:

     1) за їх власною заявою;

     2) у зв'язку з їх незадовiльною роботою на посадi;

     3) внаслiдок iнших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язкiв.

     4. Заява про вiдкликання має бути погоджена з вiдповiдною фракцiєю, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду. Пропозицiя про вiдкликання з пiдстав, передбачених пунктами 2 i 3 частини третьої цiєї статтi, може бути внесена Головою Верховної Ради України або вiдповiдним комiтетом. Рiшення комiтету щодо внесення пропозицiї про вiдкликання голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря комiтету приймається на засiданнi комiтету.

     5. Пiсля вiдкликання народного депутата України з посади голови, першого заступника голови, заступника голови чи секретаря комiтету вiн залишається членом цього комiтету, якщо Верховною Радою України не прийнято iншого рiшення.

     6. Дострокове припинення повноважень народного депутата України має наслiдком його виключення зi складу вiдповiдного комiтету без прийняття про це окремого рiшення Верховної Ради України.

     7. Рiшення Верховної Ради України щодо змiни складу комiтетiв приймаються з урахуванням принципу пропорцiйного представництва в комiтетах депутатських фракцiй i визначених вiдповiдно до принципу квот згiдно з Регламентом Верховної Ради України.

     8. Порядок пiдготовки, розгляду Верховною Радою України i прийняття рiшення з питань, пов'язаних зi змiною персонального складу комiтетiв, визначається Регламентом Верховної Ради України.

     Стаття 8. Особливостi лiквiдацiї комiтетiв

     1. У разi якщо кiлькiсний склад комiтету стає меншим вiд мiнiмального кiлькiсного складу, встановленого Верховною Радою України вiдповiдно до статтi 5 цього Закону, Голова Верховної Ради України за поданням комiтету, до вiдання якого вiдноситься питання органiзацiї роботи Верховної Ради України, повiдомляє про це на пленарному засiданнi i пропонує депутатським фракцiям, якi не використали визначенi для них квоти представництва в цьому комiтетi, запропонувати Верховнiй Радi України кандидатури народних депутатiв України для обрання до складу комiтету. Якщо протягом мiсяця з дня повiдомлення Голови Верховної Ради України кiлькiсний склад комiтету не збiльшився згiдно з вимогами, встановленими цим Законом та Регламентом Верховної Ради України, комiтет, до предмета вiдання якого вiдноситься питання органiзацiї роботи Верховної Ради України, пiсля консультацiй з керiвниками депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України може внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiю про лiквiдацiю такого комiтету.

     2. Прийняття Верховною Радою України рiшення про лiквiдацiю комiтету у випадках, передбачених частиною першою цiєї статтi i пунктом 4 частини шостої статтi 43 цього Закону, має наслiдком припинення повноважень першого заступника голови, заступника голови та всiх членiв вiдповiдного комiтету з дня прийняття такого рiшення, а голови та секретаря комiтету - через мiсяць з дня прийняття такого рiшення.

     3. Одночасно з прийняттям рiшення про лiквiдацiю комiтету Верховною Радою України має бути прийнято рiшення про обрання народних депутатiв України, якi входили до складу лiквiдованого комiтету, до складу iнших комiтетiв Верховної Ради України в порядку, встановленому частиною другою статтi 6 цього Закону.

     4. Голова та секретар комiтету, щодо якого прийнято рiшення Верховної Ради України про його лiквiдацiю, протягом мiсяця з дня прийняття такого рiшення продовжують виконання своїх обов'язкiв для проведення заходiв, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi.

     5. Голова та секретар комiтету, щодо якого прийнято рiшення Верховної Ради України про його лiквiдацiю, протягом мiсяця з дня прийняття такого рiшення забезпечують:

     1) пiдготовку матерiалiв з питань, якi готувалися до розгляду в комiтетi, до передачi iншим комiтетам Верховної Ради України вiдповiдно до предметiв їх вiдання;

     2) пiдготовку та подання на iм'я Голови Верховної Ради України письмового звiту про розглянутi комiтетом питання та про стан розгляду питань, якi були переданi до комiтету i розгляд яких у комiтетi не завершений;

     3) передачу до вiдповiдних служб Апарату Верховної Ради України належно оформлених матерiалiв та документiв, якi пiдлягають архiвному зберiганню.

     Стаття 9. Висвiтлення дiяльностi комiтетiв

     1. Комiтети iнформують громадськiсть про свою дiяльнiсть, зокрема, шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засiдань комiтетiв, прийнятих комiтетами актiв, протоколiв та стенограм засiдань комiтетiв та слухань у комiтетах. Засiдання та iншi заходи комiтетiв, якi проводяться вiдкрито, мають право вiдвiдувати журналiсти, працiвники засобiв масової iнформацiї, представники громадських органiзацiй. Для журналiстiв, працiвникiв засобiв масової iнформацiї, акредитованих при Верховнiй Радi України, додаткова акредитацiя для вiдвiдування засiдань комiтетiв не проводиться.

(частина перша статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 09.12.2015р. N 873-VIII)

     2. Iнформацiя про поточну дiяльнiсть комiтетiв та прийнятi ними рiшення розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради України в глобальнiй iнформацiйнiй мережi Iнтернет, у газетi "Голос України", iнших засобах масової iнформацiї.

     3. Комiтети мають право поширювати у встановленому порядку iнформацiю про свою дiяльнiсть через свої веб-сторiнки на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради України у глобальнiй iнформацiйнiй мережi Iнтернет, парламентському телеканалi "Рада" та через iншi засоби масової iнформацiї.

     4. Комiтети мають право за допомогою вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференцiї з питань, вiднесених до предметiв їх вiдання.

     Стаття 10. Забезпечення роботи комiтетiв

     1. Органiзацiйне, правове, наукове, iнформацiйне, документальне та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi комiтетiв здiйснюється Апаратом Верховної Ради України.

Роздiл II
ФУНКЦIЇ КОМIТЕТIВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

     Стаття 11. Функцiї комiтетiв Верховної Ради України

     1. Комiтети Верховної Ради України здiйснюють такi функцiї:

     1) законопроектну;

     2) органiзацiйну;

     3) контрольну.

     Стаття 12. Законопроектна функцiя комiтетiв

     1. Законопроектна функцiя комiтетiв полягає в:

     1) розробцi проектiв законiв, iнших актiв Верховної Ради України;

     2) попередньому розглядi та пiдготовцi висновкiв i пропозицiй щодо законопроектiв, внесених суб'єктами законодавчої iнiцiативи на розгляд Верховної Ради України;

     3) доопрацюваннi за дорученням Верховної Ради України окремих законопроектiв за наслiдками розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актiв у цiлому);

     4) попередньому розглядi та пiдготовцi висновкiв i пропозицiй щодо проектiв загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, соцiального, нацiонально-культурного розвитку, охорони i довкiлля, а також наданнi згоди на обов'язковiсть чи денонсацiю мiжнародних договорiв України;

     5) узагальненнi зауважень i пропозицiй, що надiйшли до законопроектiв;

     6) внесеннi пропозицiй щодо перспективного планування законопроектної роботи.

     Стаття 13. Органiзацiйна функцiя комiтетiв

     1. Органiзацiйна функцiя комiтетiв полягає в:

     1) плануваннi своєї роботи;

     2) проведеннi збору та аналiзу iнформацiї з питань, що належать до повноважень комiтетiв, органiзацiї слухань iз цих питань, у тому числi на засiданнях Верховної Ради України;

     3) попередньому обговореннi вiдповiдно до предметiв їх вiдання кандидатур посадових осiб, яких згiдно з Конституцiєю України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, пiдготовцi до розгляду Верховною Радою України вiдповiдних висновкiв щодо цих кандидатур;

     4) пiдготовцi питань на розгляд Верховної Ради України вiдповiдно до предметiв їх вiдання;

     5) участi у формуваннi порядку денного пленарних засiдань Верховної Ради України;

     6) прийняттi рiшень, наданнi висновкiв, рекомендацiй, роз'яснень;

     7) розглядi звернень, що надiйшли до комiтету в установленому порядку;

     8) участi вiдповiдно до предметiв їх вiдання в мiжпарламентськiй дiяльностi, взаємодiї з мiжнародними органiзацiями;

     9) пiдготовцi письмових звiтiв про пiдсумки своєї дiяльностi;

     10) забезпеченнi висвiтлення своєї дiяльностi в засобах масової iнформацiї.

     Стаття 14. Контрольна функцiя комiтетiв

     1. Контрольна функцiя комiтетiв полягає в:

     1) аналiзi практики застосування законодавчих актiв у дiяльностi державних органiв, їх посадових осiб з питань, вiднесених до предметiв вiдання комiтетiв, пiдготовцi та поданнi вiдповiдних висновкiв та рекомендацiй на розгляд Верховної Ради України;

     2) участi за дорученням Верховної Ради України у проведеннi "години запитань до Уряду";

(пункт 2 частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     3) контролi за виконанням Державного бюджету України в частинi, що вiднесена до предметiв їх вiдання, для забезпечення доцiльностi, економностi та ефективностi використання державних коштiв у порядку, встановленому законом;

     4) органiзацiї та пiдготовцi за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань;

     5) органiзацiї та пiдготовцi слухань у комiтетах;

     6) пiдготовцi та поданнi на розгляд Верховної Ради України запитiв до Президента України вiд комiтету вiдповiдно до положень пункту 34 частини першої статтi 85 Конституцiї України;

     7) взаємодiї з Рахунковою палатою;

     8) взаємодiї з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

     9) направленнi матерiалiв для вiдповiдного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам;

     10) розглядi на своїх засiданнях або пiд час слухань у комiтетi звiтiв, доповiдей та iнформацiї державних органiв та посадових осiб, якi у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, здiйсненнi попередньої пiдготовки питань щодо розгляду на пленарному засiданнi Верховної Ради України таких звiтiв, доповiдей та iнформацiї;

(статтю 14 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI, пункт 10 частини першої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     11) здiйсненнi комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, передбачених цим Законом заходiв з метою гарантування неухильного i безумовного дотримання цими органами вимог Конституцiї України щодо забезпечення нацiональної безпеки, недопущення їх використання для узурпацiї влади, порушення прав i свобод людини i громадянина.

(статтю 14 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

Роздiл III
ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ КОМIТЕТIВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Глава 1
Права i обов'язки комiтетiв Верховної Ради України при здiйсненнi законопроектної функцiї

     Стаття 15. Права комiтетiв при здiйсненнi ними законопроектної функцiї

     1. Комiтет при здiйсненнi законопроектної функцiї має право:

     1) розробляти з власної iнiцiативи проекти законiв та iнших актiв Верховної Ради України з питань, що вiднесенi до предметiв вiдання комiтетiв, з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради України членами комiтету за його рiшенням;

     2) визначати завдання щодо розробки законопроектiв чи їх структурних частин з питань, вiднесених до предмета їх вiдання;

     3) опублiковувати за своїм рiшенням у засобах масової iнформацiї проекти законiв, розробленi вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, до внесення їх на розгляд Верховної Ради України;

     4) вносити пропозицiї i поправки пiд час розгляду на своєму засiданнi проекту закону чи iншого акта Верховної Ради України;

     5) створювати робочi групи i призначати їх керiвникiв iз числа членiв комiтету для пiдготовки проектiв актiв Верховної Ради України, питань, що обговорюються на засiданнях комiтетiв, проектiв рiшень, рекомендацiй, висновкiв комiтетiв;

     6) включати до складу робочої групи членiв комiтету, iнших народних депутатiв України, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв i навчальних закладiв, авторiв проектiв законодавчих актiв та iнших фахiвцiв за їх згодою;

     7) залучати до роботи в робочих групах фахiвцiв на контрактнiй основi з оплатою за рахунок коштiв, передбачених у кошторисi видаткiв на здiйснення повноважень Верховної Ради України;

     8) залучати до роботи в робочих групах посадових та службових осiб державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування за згодою керiвника вiдповiдного органу;

     9) звертатися до державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, наукових установ i органiзацiй, об'єднань громадян з проханням висловити пропозицiї щодо проектiв законiв;

     10) iнiцiювати укладання в межах коштiв, передбачених у кошторисi видаткiв на здiйснення повноважень Верховної Ради України, договорiв з науковими установами, навчальними закладами та спецiалiстами на науково-iнформацiйний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу проектiв законiв.

     Стаття 16. Обов'язки комiтетiв при здiйсненнi законопроектної функцiї

     1. Комiтети при здiйсненнi законопроектної функцiї зобов'язанi:

     1) органiзовувати розробку проектiв законiв та iнших актiв за дорученням Верховної Ради України;

     2) розглядати в порядку i строки, встановленi Регламентом Верховної Ради України, проекти актiв Верховної Ради України та подавати їх на розгляд Верховної Ради України;

     3) готувати висновки щодо проектiв актiв Верховної Ради України, внесених суб'єктами права законодавчої iнiцiативи;

     4) розглядати та узагальнювати висновки iнших комiтетiв та готувати їх на розгляд Верховної Ради України в разi, якщо комiтет визначено згiдно з Регламентом Верховної Ради України головним з опрацювання вiдповiдного проекту акта Верховної Ради України;

     5) доопрацьовувати проекти актiв Верховної Ради України за дорученням Верховної Ради України за результатами розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актiв у цiлому);

     6) розглядати та приймати рiшення щодо кожної пропозицiї, яка надiйшла вiд суб'єктiв законодавчої iнiцiативи при доопрацюваннi комiтетом проектiв законiв та iнших актiв;

     7) здiйснювати аналiз практики застосування законодавчих актiв, вiднесених до предмета вiдання комiтету, готувати пропозицiї щодо їх систематизацiї, кодифiкацiї;

     8) попередньо розглядати та готувати висновки щодо надання згоди на обов'язковiсть чи денонсацiю мiжнародних договорiв;

     9) попередньо розглядати та готувати висновки щодо проектiв загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, соцiального, нацiонально-культурного розвитку, охорони довкiлля, звiтiв про виконання цих програм;

     10) узагальнювати зауваження i пропозицiї, що надiйшли в ходi всенародного обговорення проектiв законiв;

     11) вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об'єднань громадян, результати всеукраїнського референдуму, будь-якi пропозицiї, що свiдчать про потребу в прийняттi нових законодавчих актiв або у внесеннi змiн до законодавчих актiв, i, в разi необхiдностi, готувати вiдповiднi проекти актiв та вносити їх на розгляд Верховної Ради України;

(пункт 11 статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.01.2021р. N 1135-IX)

     12) подавати на розгляд Верховної Ради України висновки, рекомендацiї, проекти актiв Верховної Ради України, оформленi вiдповiдно до вимог, установлених цим Законом, Регламентом Верховної Ради України.

Глава 2
Права i обов'язки комiтетiв Верховної Ради України при здiйсненнi органiзацiйної функцiї

     Стаття 17. Права комiтетiв на отримання iнформацiї

     1. Комiтети мають право на отримання, вивчення, дослiдження iнформацiї з питань, що належать до предметiв їх вiдання.

     2. Комiтети мають право в установленому законом порядку отримувати вiд державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй, їх посадових осiб необхiднi матерiали i документи для забезпечення дiяльностi комiтетiв вiдповiдно до предметiв їх вiдання.

     3. Комiтети мають право звертатися з питань, вiднесених до предметiв їх вiдання, до Голови Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, органiв Верховної Ради України, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi. Звернення вiд комiтетiв розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус народного депутата України" для депутатських звернень.

     4. Комiтети мають право на отримання iнформацiї, що надається Верховнiй Радi України при розглядi питань, вiднесених до її повноважень.

     Стаття 18. Участь комiтетiв у призначеннi, звiльненнi, затвердженнi та наданнi згоди на призначення посадових осiб

(назва статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     1. Для пiдготовки i попереднього розгляду питання про призначення Верховною Радою України за поданням Президента України Прем'єр-мiнiстра України, Мiнiстра оборони України, Мiнiстра закордонних справ України, призначення за поданням Прем'єр-мiнiстра України iнших членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, звiльнення зазначених осiб з посад, вирiшення питання про вiдставку Прем'єр-мiнiстра України, членiв Кабiнету Мiнiстрiв України комiтети мають право на отримання вiдповiдної iнформацiї згiдно iз законом.

     2. Для пiдготовки i попереднього розгляду питання про призначення та звiльнення з посади Верховною Радою України за поданням Президента України Голови Служби безпеки України, за поданням Прем'єр-мiнiстра України Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Державного комiтету телебачення та радiомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звiльнення зазначених осiб з посад комiтети мають право на отримання вiдповiдної iнформацiї згiдно iз законом.

     3. Комiтет, до предмета вiдання якого вiднесено питання щодо призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, подає Верховнiй Радi України висновки щодо кожної кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, стосовно вiдповiдностi її вимогам, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", та про вiдсутнiсть причин, якi перешкоджали б зайняттю нею цiєї посади.

     4. Комiтет, до предмета вiдання якого вiднесено питання органiзацiї роботи Верховної Ради України, здiйснює пiдготовку на розгляд Верховної Ради України питання щодо надання нею згоди на притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи застосування заходiв адмiнiстративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, на затримання, арешт, обшук та особистий огляд.

     5. Пiдготовка i попереднiй розгляд питання про призначення Верховною Радою України на посаду та звiльнення з посади Голови та iнших членiв Рахункової палати, половини складу Ради Нацiонального банку України, половини складу Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, про обрання i звiльнення Верховною Радою України членiв Вищої ради правосуддя здiйснюється в комiтетах вiдповiдно до предметiв їх вiдання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.

(частина п'ята статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     6. Пiдготовка i попереднiй розгляд Верховною Радою України питання про призначення на посаду та звiльнення з посади за поданням Президента України Голови Нацiонального банку України, членiв Центральної виборчої комiсiї здiйснюється в комiтетах вiдповiдно до предметiв їх вiдання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.

     7. Пiдготовка i попереднiй розгляд Верховною Радою України питання про надання згоди на призначення на посаду та звiльнення з посади Президентом України Генерального прокурора, висловлення недовiри Генеральному прокурору, що має наслiдком його вiдставку з посади, здiйснюється в комiтетах вiдповiдно до предметiв їх вiдання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України.

(частина сьома статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     8. При призначеннi суддiв Конституцiйного Суду України Верховною Радою України комiтет, до предмета вiдання якого вiдноситься це питання, надає Верховнiй Радi України свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду суддi Конституцiйного Суду України, внесеної у встановленому законом порядку.

     9. Частину дев'яту статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     10. Комiтет, до предмета вiдання якого належать питання розвитку паливно-енергетичного комплексу, вугiльної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловостi, електроенергетики та житлово-комунальних послуг, подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України кандидатури членiв Конкурсної комiсiї з добору кандидатiв на посади членiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вiдповiдно до статтi 8 Закону України "Про Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

(статтю 18 доповнено частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 22.09.2016р. N 1540-VIII, частина десята статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 19.12.2019р. N 394-IX)

     Стаття 19. Участь комiтетiв у призначеннi всеукраїнського референдуму з питань змiни територiї України, виборiв Президента України, позачергових виборiв до Верховної Ради Автономної Республiки Крим, чергових та позачергових виборiв до органiв мiсцевого самоврядування

     1. Комiтети, до предмета вiдання яких вiднесенi питання змiни територiї України, призначення виборiв Президента України, позачергових виборiв до Верховної Ради Автономної Республiки Крим, чергових та позачергових виборiв до органiв мiсцевого самоврядування, готують висновки з цього питання та iншi матерiали вiдповiдно до закону та Регламенту Верховної Ради України.

     Стаття 20. Участь комiтетiв у формуваннi порядку денного пленарних засiдань Верховної Ради України

     1. Комiтети вносять пропозицiї щодо порядку денного пленарних засiдань Верховної Ради України з питань, вiднесених до предметiв їх вiдання, визначають доповiдачiв (спiвдоповiдачiв), якi виступають на пленарних засiданнях з доповiдями (спiвдоповiдями), у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.

     Стаття 21. Надання комiтетами вiдповiдей на депутатськi запити, висновкiв, роз'яснень

     1. Вiдповiдь на депутатський запит, що надiйшов до комiтету, надається в порядку, встановленому Законом України "Про статус народного депутата України".

     2. Комiтети за дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, а також з питань, вiднесених до предметiв їх вiдання, готують висновки щодо пропозицiй, поданих до комiтету в установленому законом порядку.

     3. Комiтети з питань, вiднесених до предметiв їх вiдання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законiв України. Такi роз'яснення не мають статусу офiцiйного тлумачення.

     Стаття 22. Розгляд звернень у комiтетах

     1. Звернення, що надходять до комiтетiв, розглядаються головою комiтету або за його дорученням першим заступником, заступником, головами пiдкомiтетiв чи iншими членами комiтету в порядку та термiни, визначенi законом.

     Стаття 23. Участь комiтетiв у мiжпарламентськiй дiяльностi, взаємодiя з мiжнародними органiзацiями

     1. За погодженням з Головою Верховної Ради України комiтети взаємодiють з вiдповiдними органами парламентiв iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй, беруть участь у заходах мiжнародних органiзацiй з питань, вiднесених до предметiв вiдання комiтетiв.

     2. Комiтети можуть вносити пропозицiї Головi Верховної Ради України про включення членiв комiтетiв та/або працiвникiв секретарiатiв комiтетiв до складу офiцiйних парламентських делегацiй.

Глава 3
Права i обов'язки комiтетiв Верховної Ради України при здiйсненнi контрольної функцiї

     Стаття 24. Аналiз комiтетами практики застосування законодавчих актiв у дiяльностi державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб з питань, вiднесених до предметiв їх вiдання

     1. Комiтети з питань, вiднесених до предметiв їх вiдання, здiйснюють аналiз практики застосування державними органами, органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституцiї та законiв України, аналiз вiдповiдностi закону прийнятих ними пiдзаконних нормативно-правових актiв, своєчасностi їх прийняття. За наслiдками такого аналiзу комiтет вносить державним органам, органам мiсцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендацiї щодо приведення у вiдповiднiсть iз законом пiдзаконного нормативно-правового акта.

     2. Рекомендацiї комiтетiв пiдлягають обов'язковому розгляду державними органами, органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, пiдприємствами, установами i органiзацiями. Про результати розгляду та вжитi заходи має бути повiдомлено комiтетам у встановлений законом строк, якщо вiдповiдними рекомендацiями не встановлено бiльш пiзнiй строк.

     Стаття 25. Участь комiтетiв у пiдготовцi питань на розгляд Верховної Ради України у зв'язку з виконанням нею контрольних повноважень вiдповiдно до Конституцiї України

     1. Комiтети мають право ухвалювати висновки i рекомендацiї, а також право виступу представника вiд комiтету на пленарному засiданнi при розглядi Верховною Радою України питання щодо:

     1) Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, звiту про хiд i результати її виконання, звiтiв про виконання загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, соцiального, нацiонально-культурного розвитку, охорони довкiлля;

(пункт 1 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     2) вiдповiдальностi Кабiнету Мiнiстрiв України та прийняття резолюцiї недовiри Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3) затвердження рiшень про надання Україною позик i економiчної допомоги iноземним державам та мiжнародним органiзацiям, а також про одержання Україною вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй позик, не передбачених Державним бюджетом України, здiйснення контролю за їх використанням;

     4) щорiчної доповiдi Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав i свобод людини в Українi та спецiальних доповiдей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

(пункт 4 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     5) висловлення недовiри Генеральному прокурору, що має наслiдком його вiдставку з посади;

(пункт 5 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     6) дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республiки Крим;

     7) звiтiв, доповiдей та iнформацiї державних органiв та посадових осiб, якi у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України.

(частину першу статтi 25 доповнено пунктом 7 згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     Стаття 251. Участь комiтетiв у розглядi Верховною Радою України звiту Кабiнету Мiнiстрiв України про хiд i результати виконання схваленої Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У межах повноважень, визначених цим Законом, комiтети контролюють хiд виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     2. Пiд час пiдготовки до розгляду Верховною Радою України звiту Кабiнету Мiнiстрiв України про хiд i результати виконання схваленої Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України (далi - звiт Кабiнету Мiнiстрiв України) комiтети розглядають на своїх засiданнях звiт Кабiнету Мiнiстрiв України.

     За результатами розгляду звiту Кабiнету Мiнiстрiв України комiтет приймає рекомендацiї. Такi рекомендацiї надсилаються комiтету, визначеному головним з попереднього розгляду звiту Кабiнету Мiнiстрiв України.

     3. Пiд час розгляду звiту Кабiнету Мiнiстрiв України, пiдготовки рекомендацiй Кабiнету Мiнiстрiв України комiтети використовують iнформацiю, отриману ними пiд час реалiзацiї контрольної функцiї, у тому числi при здiйсненнi аналiзу практики застосування законодавчих актiв, вiд Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, iнших державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб, громадських об'єднань i громадян.

(Закон доповнено статтею 251 згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     Стаття 252. Участь комiтетiв у розглядi звiтiв, доповiдей та iншої iнформацiї державних органiв та посадових осiб

     1. Комiтети мають право:

     1) iнiцiювати перед Верховною Радою України питання про розгляд на пленарному засiданнi звiтiв, доповiдей та iншої iнформацiї, поданих до Верховної Ради України державними органами та посадовими особами;

     2) у межах повноважень, визначених цим Законом, пiд час розгляду звiтiв, доповiдей та iншої iнформацiї державних органiв та посадових осiб запрошувати на свої засiдання осiб, участь яких є необхiдною для розгляду цього питання;

     3) проводити вiдкритi для громадськостi слухання у комiтетах звiтiв, доповiдей та iншої iнформацiї державних органiв та посадових осiб, поданих до Верховної Ради України (крiм iнформацiї з обмеженим доступом).

     2. Комiтети зобов'язанi:

     1) розглядати на своїх засiданнях або пiд час слухань у комiтетi звiти, доповiдi та iншу iнформацiю державних органiв та посадових осiб, якi у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України;

     2) здiйснювати попередню пiдготовку питань щодо розгляду на пленарному засiданнi Верховної Ради України звiтiв, доповiдей та iншої iнформацiї державних органiв та посадових осiб, якi у передбачених законом випадках подаються до Верховної Ради України, у порядку i строки, встановленi Регламентом Верховної Ради України.

(Закон доповнено статтею 252 згiдно iз Законом України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     Стаття 26. Участь комiтетiв у проведеннi "години запитань до Уряду" у Верховнiй Радi України

     1. Комiтети беруть участь у пiдготовцi та проведеннi "години запитань до Уряду" у Верховнiй Радi України у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.

(стаття 26 у редакцiї Закону України вiд 03.12.2020р. N 1052-IX)

     Стаття 27. Контрольна дiяльнiсть комiтетiв у бюджетному процесi

     1. Комiтети у бюджетному процесi:

     1) мають право на внесення пропозицiй щодо бюджетної полiтики з урахуванням Бюджетної декларацiї;

(пункт 1 частини першої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2646-VIII)

     2) попередньо розглядають проект закону про Державний бюджет України на вiдповiдний бюджетний перiод та не пiзнiше 1 жовтня року, що передує плановому, подають свої пропозицiї щодо цього законопроекту до профiльного комiтету;

(пункт 2 частини першої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI)

     3) мають право на виступ свого представника в обговореннi питання при розглядi проекту закону про Державний бюджет України в першому читаннi;

     4) попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки i пропозицiї Рахункової палати щодо результатiв контролю за дотриманням бюджетного законодавства) у частинi, що вiднесена до компетенцiї комiтетiв.

(пункт 4 частини першої статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 08.07.2010р. N 2457-VI)

     Стаття 28. Участь комiтетiв у проведеннi парламентських слухань у Верховнiй Радi України

     1. Комiтети при пiдготовцi i проведеннi парламентських слухань у Верховнiй Радi України:

     1) мають право за своїм рiшенням iнiцiювати їх проведення у Верховнiй Радi України з метою вивчення питань, що становлять суспiльний iнтерес та потребують законодавчого врегулювання, стану виконання Кабiнетом Мiнiстрiв України Конституцiї України, законiв України, постанов Верховної Ради України в межах повноважень, визначених Конституцiєю України та цим Законом;

     2) реалiзують рiшення комiтету про їх проведення шляхом внесення народними депутатами України - членами комiтету проекту постанови Верховної Ради України, пiдготовленого з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України;

     3) на виконання постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань комiтети, вiдповiдальнi за їх проведення, готують пропозицiї щодо списку запрошених осiб, регламенту та черговостi виступiв учасникiв парламентських слухань i вносять їх для погодження з Головою Верховної Ради України не пiзнiше нiж за три днi до проведення парламентських слухань;

     4) готують висновки на аналiтичнi та довiдковi матерiали, поданi до Верховної Ради України Кабiнетом Мiнiстрiв України, iншими державними органами, органами мiсцевого самоврядування, для розповсюдження серед народних депутатiв України зазначених матерiалiв не пiзнiше нiж за п'ять днiв до проведення парламентських слухань;

     5) готують проекти постанов Верховної Ради України щодо схвалення вiдповiдних рекомендацiй за результатами парламентських слухань;

     6) органiзовують стенографування парламентських слухань, а в разi необхiдностi - видання їх матерiалiв.

     Стаття 29. Проведення слухань у комiтетах

     1. Комiтети при пiдготовцi i проведеннi слухань у комiтетах:

     1) мають право iнiцiювати пропозицiї про проведення слухань, проводити їх за дорученням Верховної Ради України або згiдно з планами роботи комiтетiв;

     2) мають право проводити слухання з метою обговорення проектiв найбiльш важливих законодавчих актiв, з'ясування ефективностi реалiзацiї прийнятих законiв та iнших актiв Верховної Ради України з питань, вiднесених до предметiв їх вiдання, отримання всебiчної iнформацiї щодо питань, якi розглядаються комiтетом, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення широких кiл громадськостi до участi у визначеннi полiтики держави, розбудови демократичного суспiльства;

     3) мають право використовувати iнформацiю, отриману пiд час слухань, при прийняттi рiшень, наданнi висновкiв, рекомендацiй комiтетом з питань, вiднесених до предмета вiдання комiтету, та розповсюджувати її серед народних депутатiв України.

     2. Слухання в комiтетах проводяться в сесiйний перiод у днi тижня, що вiдводяться для роботи в комiтетах.

     3. Комiтети приймають рiшення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пiзнiше нiж за тридцять днiв до їх проведення.

     4. У рiшеннi комiтету про проведення слухання визначаються особи, вiдповiдальнi за органiзацiю пiдготовки та проведення слухань, доповiдачi з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвiтлення в засобах масової iнформацiї.

     5. Комiтети повiдомляють учасникiв слухань про дату слухань, мiсце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пiзнiш як за тиждень до початку їх проведення.

     6. Слухання в комiтетах можуть проводитися за взаємною згодою комiтетiв на їх спiльному засiданнi, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується предмета вiдання кiлькох комiтетiв.

     7. Комiтети, що проводять слухання, визначають примiщення для їх проведення, список запрошених осiб, регламент та черговiсть виступiв учасникiв слухань.

     8. Комiтети, що проводять слухання, не пiзнiше нiж за три днi до їх проведення, надають членам комiтету аналiтичнi та довiдковi матерiали з питань, що розглядатимуться. Iншi учасники слухань у комiтетi, як правило, отримують вiдповiднi матерiали пiд час реєстрацiї.

     9. Комiтети, що проводять слухання, мають право прийняти рiшення про їх проведення в закритому режимi, якщо iнформацiя, яка буде використана при проведеннi слухань, мiстить державну чи iншу охоронювану законом таємницю.

     10. Комiтети, у разi необхiдностi, запрошують на слухання Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України, вiце-прем'єр-мiнiстрiв України, мiнiстрiв України, керiвникiв державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, представникiв об'єднань громадян, а також окремих громадян.

     11. На письмове попереднє запрошення комiтету особи, зазначенi в частинi десятiй цiєї статтi, iншi посадовi особи зобов'язанi прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, якi розглядаються комiтетом.

     12. Пiд час проведення слухань кожен член комiтету має право ставити запитання доповiдачам та одержувати на них вiдповiдi.

     13. Слухання не можуть бути припиненi, поки всi бажаючi члени комiтету не скористаються правом на виступ.

     14. Слухання проводяться, як правило, у межах одного робочого дня. Комiтет може прийняти рiшення про продовження слухань.

     15. Пропозицiї про проведення слухань з питань, якi вже були предметом обговорення на слуханнях в комiтетi, можуть бути внесенi не ранiше нiж через пiвроку пiсля проведення попереднiх слухань.

     Стаття 30. Направлення вiд комiтетiв запитiв до Президента України

     1. Комiтет може прийняти рiшення про депутатський запит до Президента України i подати цей запит до Верховної Ради України для направлення в порядку, встановленому пунктом 34 частини першої статтi 85 Конституцiї України та статтею 15 Закону України "Про статус народного депутата України".

     Стаття 31. Взаємодiя комiтетiв з Рахунковою палатою

     1. Комiтети у вiдносинах з Рахунковою палатою:

     1) розглядають узагальненi вiдомостi, одержанi вiдповiдно до Закону України "Про Рахункову палату";

     2) розробляють на пiдставi доповiдей та iнформацiй (повiдомлень) Рахункової палати пропозицiї щодо удосконалення законодавчих актiв України, готують висновки з питань, передбачених Законом України "Про Рахункову палату".

     Стаття 32. Взаємодiя комiтетiв з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

     1. Члени комiтету мають право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на пiдставi вiдомостей про порушення прав i свобод людини i громадянина з питань, вiднесених до предмета вiдання комiтету, органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування та їх посадовими i службовими особами.

     2. Комiтети мають право проводити аналiз щорiчної та спецiальної доповiдей у Верховнiй Радi України Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та вносити пропозицiї до проекту постанови Верховної Ради України за цими доповiдями.

     3. Комiтети спiвпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини i надають йому вiдповiдну допомогу в разi його звернення в порядку, встановленому законом.

     Стаття 33. Реагування комiтетiв на порушення законностi

     1. У разi встановлення комiтетом порушення прав, свобод i iнтересiв людини та громадянина, iнтересiв держави, територiальної громади, що охороняються законом, комiтет направляє такi матерiали для вiдповiдного реагування в межах, встановлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам чи органам мiсцевого самоврядування.

     Стаття 331. Здiйснення комiтетами передбачених законами погоджень i консультацiй

     1. Комiтети з питань, вiднесених до предметiв їх вiдання, здiйснюють погодження i консультацiї щодо призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв вiдповiдних державних органiв, що вiднесенi до предметiв вiдання комiтетiв, та здiйснюють iншi погодження i консультацiї у випадках, передбачених законами.

     Процедура погодження i консультацiй визначається спiльним рiшенням комiтету i вiдповiдного державного органу.

(Закон доповнено статтею 331 згiдно iз Законом України вiд 23.10.2009р. N 1692-VI)

     Стаття 332. Повноваження та особливостi формування персонального складу комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв

     1. Комiтет Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, крiм визначених цим Законом прав та обов'язкiв комiтетiв Верховної Ради України:

     здiйснює збiр та аналiз iнформацiї з питань, що належать до предмета його вiдання, а також питань, що стосуються нацiональної та державної безпеки, а також iнших надзвичайних подiй, що можуть на них впливати;

     отримує вiд органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв, правоохоронних органiв спецiального призначення, органiв, що реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту, захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй та запобiгання їх виникненню, та розвiдувальних органiв на постiйнiй основi iнформацiю стосовно загроз, що можуть впливати на нацiональну та державну безпеку;

     отримує iнформацiю вiд органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв щодо надзвичайних подiй, якi сталися за участю спiвробiтникiв таких органiв;

     проводить закритi засiдання з питань, вiднесених до предмета вiдання комiтету, та заслуховує на таких засiданнях керiвникiв органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв та iнших визначених комiтетом осiб;

     органiзовує та здiйснює пiдготовку за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань з питань, вiднесених до предмета його вiдання;

     бере участь у пiдготовцi документiв стратегiчного планування у сферах дiяльностi органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв;

     заслуховує iнформацiю про виконання органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами покладених на них завдань;

     розглядає звернення з питань, що вiднесенi до предмета його вiддання, у тому числi щодо рiшень та дiй органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв;

     розглядає звiт за результатами здiйснення Рахунковою палатою заходiв державного зовнiшнього фiнансового контролю за використанням коштiв Державного бюджету України органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами, а також за дотриманням ними законодавства пiд час здiйснення операцiй з бюджетними коштами;

     вивчає обставини i факти, що наведенi у матерiалах засобiв масової iнформацiї i несуть загрозу нацiональнiй безпецi;

     iнiцiює створення у встановленому законом порядку тимчасових слiдчих комiсiй Верховної Ради України з питань, вiднесених до предмета його вiдання;

     проводить попереднє обговорення кандидатур посадових осiб органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, яких згiдно з Конституцiєю України обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення;

     оприлюднює звiти про результати своєї дiяльностi, без зазначення в них iнформацiї, що належить до таємної.

     2. Комiтет бiльшiстю голосiв вiд затвердженого Верховною Радою України складу комiтету може приймати рiшення щодо:

     внесення керiвникам органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв обов'язкових для розгляду письмових рекомендацiй;

     письмового звернення до органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв iз вимогою про проведення перевiрки та/або службового розслiдування стосовно подiї або факту, що належать до предмета вiдання комiтету;

     запрошення на закрите засiдання комiтету керiвникiв та iнших посадових осiб органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв для обговорення iнiцiйованих комiтетом перевiрок або службових розслiдувань;

     надання уповноваженим особам письмових пропозицiй щодо вiдсторонення вiд виконання посадових (службових) обов'язкiв конкретної посадової особи на час службового розслiдування або досудового розслiдування в разi оголошення такiй особi пiдозри у вчиненнi злочину, а також якщо така посадова особа без поважних причин не з'явилася на запрошення комiтету для надання роз'яснень згiдно з абзацом четвертим цiєї частини;

     iнiцiювання питань про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв, їх перших заступникiв, заступникiв та керiвникiв регiональних органiв (органiв вiйськової контррозвiдки) за результатами проведених на вимогу комiтету перевiрок та/або службових розслiдувань.

     3. Народнi депутати України - члени зазначеного у частинi першiй цiєї статтi комiтету Верховної Ради України з метою реалiзацiї своїх повноважень (обов'язкiв), пов'язаних iз здiйсненням нагляду за органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами, можуть безперешкодно вiдвiдувати органи спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохороннi органи спецiального призначення та розвiдувальнi органи.

     4. Народнi депутати України, працiвники секретарiату зазначеного у частинi першiй цiєї статтi комiтету Верховної Ради України реалiзують свої повноваження (обов'язки), пов'язанi iз забезпеченням парламентського контролю за органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами, виключно пiсля проходження ними спецiальної перевiрки та отримання допуску i доступу до державної таємницi, доступу до розвiдувальної таємницi у порядку, визначеному законодавством.

     Вимоги, яким повинен вiдповiдати член комiтету та працiвник секретарiату комiтету, а також порядок органiзацiї та проходження ними передбаченої абзацом першим цiєї частини перевiрки, перiодичнiсть такої перевiрки та порядок оскарження її результатiв визначаються Верховною Радою України. Пiд час передбаченої абзацом першим цiєї частини перевiрки зазначенi особи також проходять перевiрку у зв'язку з допуском їх до державної таємницi, що здiйснюється вiдповiдно до законодавства про охорону державної таємницi.

     Вiдмова вiд оформлення документiв для проходження передбаченої абзацом першим цiєї частини перевiрки, непроходження такої перевiрки з iнших причин, у тому числi в разi виявленої за результатами такої перевiрки невiдповiдностi особи вимогам, яким повинен вiдповiдати член комiтету або працiвник секретарiату комiтету, а так само вiдмова у наданнi допуску та доступу до державної таємницi унеможливлюють виконання вiдповiдним народним депутатом України, працiвником секретарiату комiтету повноважень (обов'язкiв), пов'язаних iз забезпеченням парламентського контролю за органами спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронними органами спецiального призначення та розвiдувальними органами.

     Якщо пiд час здiйснення перевiрки у зв'язку з допуском до державної таємницi уповноваженим державним органом у сферi забезпечення охорони державної таємницi буде виявлено, у тому числi на основi отриманої вiд розвiдувальних органiв iнформацiї, передбаченi законодавством пiдстави для вiдмови особам, зазначеним у абзацi першому цiєї частини, у наданнi допуску та доступу до державної таємницi, таким особам вiдмовляється в наданнi допуску та доступу до державної таємницi, може бути вiдмовлено у наданнi доступу до розвiдувальної таємницi.

     Прийняте за результатами спецiальної перевiрки рiшення може бути оскаржено народним депутатом України до комiтету Верховної Ради України, до питань вiдання якого вiднесено органiзацiю роботи Верховної Ради України, Регламент та питання депутатської етики.

(роздiл III доповнено статтею 332 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

Роздiл IV
КЕРIВНИЦТВО, СТРУКТУРА КОМIТЕТIВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

     Стаття 34. Голова та заступник голови комiтету

     1. Голова комiтету органiзовує роботу комiтету.

     2. Голова комiтету:

     1) вносить пропозицiї на засiдання комiтету щодо розподiлу обов'язкiв мiж першим заступником, заступником (заступниками) голови комiтету;

     2) забезпечує складання плану роботи комiтету;

     3) забезпечує виконання плану-графiка робiт над законопроектами та проектами iнших актiв Верховної Ради України, щодо яких комiтет визначено головним;

     4) головує на засiданнях комiтету;

     5) органiзовує повiдомлення членiв комiтету про проведення засiдання комiтету та його порядок денний;

     6) запрошує в разi необхiдностi фахiвцiв для участi в роботi комiтету та робочих груп;

     7) пiдписує акти, прийнятi комiтетом, та протоколи засiдань комiтету;

     8) представляє комiтет у вiдносинах з Головою та заступниками Голови Верховної Ради України, iншими комiтетами Верховної Ради України, державними органами та органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з вiдповiдними органами парламентiв iноземних держав та мiжнародними органiзацiями;

     9) органiзовує виконання рiшень комiтету та iнформує членiв комiтету про хiд їх виконання;

     10) органiзовує пiдготовку звiту про роботу комiтету;

     11) доповiдає Верховнiй Радi України про роботу комiтету, iнформує Погоджувальну раду депутатських фракцiй Верховної Ради України про позицiю комiтету щодо питань, розглянутих на його засiданнях;

     12) органiзовує взаємодiю роботи комiтету з пiдроздiлами Апарату Верховної Ради України;

     13) дає доручення з органiзацiйних питань першому заступнику, заступнику (заступникам) голови комiтету, головам пiдкомiтетiв, секретарю комiтету;

     14) забезпечує загальне керiвництво секретарiатом комiтету;

     15) iнформує членiв комiтету про офiцiйнi документи, листи, що надiйшли до комiтету, а також робить iншi повiдомлення, якi стосуються дiяльностi комiтету;

     16) iнформує щомiсячно вiдповiднi фракцiї у Верховнiй Радi України про вiдсутнiсть їх членiв на засiданнях комiтету без поважних причин;

     17) веде прийом громадян за дорученням Голови Верховної Ради України вiдповiдно до встановленого графiка;

     18) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом, Регламентом Верховної Ради України, рiшеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України.

     3. Голова комiтету наприкiнцi термiну скликання Верховної Ради України забезпечує пiдготовку i передачу Головi Верховної Ради України:

     1) супровiдних записок з даними про виконану роботу та стан пiдготовки щодо кожного законопроекту;

     2) перелiку законопроектiв, з яких комiтет було визначено головним i розгляд яких не було завершено;

     3) документiв щодо внесених законопроектiв i прийнятих законiв.

     4. У комiтетi, який налiчує у своєму складi не бiльше десяти осiб, обирається один заступник голови комiтету, у комiтетi, який налiчує вiд одинадцяти до двадцяти осiб, - перший заступник i заступник голови комiтету, а в комiтетi з чисельнiстю вiд двадцяти однiєї особи i бiльше - перший заступник i два заступники голови комiтету. Вiдхилення вiд цих вимог допускається при формуваннi складу комiтетiв вiдповiдно до статтi 16 Регламенту Верховної Ради України у межах коштiв, передбачених кошторисом Верховної Ради України.

(частина четверта статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 25.12.2012р. N 10-VII)

     Стаття 35. Розподiл обов'язкiв мiж першим заступником, заступником (заступниками) голiв комiтетiв

     1. Розподiл обов'язкiв мiж першим заступником i заступником (заступниками) голови комiтету затверджується на засiданнi комiтету за пропозицiєю голови комiтету з прийняттям вiдповiдного рiшення.

     2. У разi вiдсутностi голови комiтету з поважних причин, а так само в перiод, коли посада голови комiтету є вакантною, обов'язки голови комiтету виконує вiдповiдно його перший заступник, заступник.

     Стаття 36. Повноваження секретаря комiтету

     1. Секретар комiтету:

     1) бере участь у складаннi проекту плану роботи комiтету;

     2) бере участь у складаннi плану-графiка робiт над законопроектами та розкладу засiдань комiтету;

     3) контролює ведення дiловодства секретарiатом комiтету, пiдписує протоколи засiдань комiтету;

     4) органiзовує пiдготовку засiдань та iнших заходiв, що проводяться комiтетом, явку їх учасникiв та надання їм необхiдних матерiалiв;

     5) веде облiк засiдань комiтету та присутнiх на засiданнях;

     6) контролює виконання рiшень комiтету та забезпечення членiв комiтету, запрошених осiб необхiдними документами i матерiалами;

     7) контролює виконання планiв роботи комiтету;

     8) бере участь у пiдготовцi письмових звiтiв про роботу комiтету та матерiалiв, передбачених частиною третьою статтi 34 цього Закону.

     Стаття 37. Створення пiдкомiтетiв, обрання голiв пiдкомiтетiв

     1. Для забезпечення основних напрямiв своєї дiяльностi комiтет створює iз свого складу пiдкомiтети.

     2. Пiдкомiтет створюється у складi не менш як трьох членiв комiтету. Члени комiтету можуть входити до складу кiлькох пiдкомiтетiв.

     3. Голова пiдкомiтету обирається на засiданнi комiтету вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв вiд затвердженого Верховною Радою України кiлькiсного складу комiтету.

     4. Предмети вiдання пiдкомiтетiв, їх перелiк та кiлькiсний склад визначаються комiтетом.

     Стаття 38. Порядок дiяльностi пiдкомiтетiв

     1. Пiдкомiтет розглядає проекти актiв Верховної Ради України i питання, переданi йому на розгляд чи вiднесенi до його вiдання, на своїх засiданнях, звiтує комiтету щодо них.

     2. Засiдання пiдкомiтетiв проводяться в такому ж порядку, що i засiдання комiтетiв, iз особливостями, встановленими цiєю статтею.

     3. Пiдкомiтет не може без згоди голови комiтету проводити засiдання одночасно iз засiданням комiтету.

     4. Голова пiдкомiтету зобов'язаний скласти графiк засiдань пiдкомiтету на кожний наступний мiсяць i погодити його з головою комiтету, а також здiйснювати пiдготовку засiдань пiдкомiтету.

     5. Усi члени комiтету незалежно вiд того, чи є вони членами пiдкомiтетiв, можуть вiдвiдувати засiдання будь-якого пiдкомiтету з правом дорадчого голосу та висловлювати свою позицiю з питань, що обговорюються.

     Стаття 39. Права та обов'язки членiв комiтетiв

     1. Члени комiтетiв мають рiвнi права та обов'язки.

     2. Члени комiтетiв мають право:

     1) вносити пропозицiї про розгляд на засiданнях комiтетiв будь-якого питання, що належить до їх вiдання, а також брати участь в обговореннi рiшень, висновкiв, рекомендацiй, у прийняттi їх чи ухваленнi. Пропозицiя члена комiтету на його вимогу повинна бути проголосована на засiданнi комiтету;

     2) викладати у письмовiй формi свою окрему думку як додаток до рiшення, рекомендацiї чи висновку комiтету;

     3) брати участь у пiдготовцi проектiв актiв Верховної Ради України.

     3. Члени комiтетiв зобов'язанi:

     1) брати участь у роботi комiтетiв та їх пiдкомiтетiв;

     2) бути присутнiми на засiданнях комiтетiв та їх пiдкомiтетiв, до складу яких вони входять;

     3) дотримуватися порядку на засiданнях комiтетiв, пiдкомiтетiв, робочих груп, слуханнях у комiтетах;

     4) виконувати доручення, передбаченi рiшеннями, рекомендацiями комiтету.

     Стаття 40. Вiдрядження членiв комiтетiв

     1. Члени комiтету з дозволу голови комiтету можуть виїжджати у вiдрядження для вирiшення питань, вiднесених до предмета вiдання комiтету.

     2. Вiдрядження члена комiтету здiйснюється на пiдставi його письмової заяви, поданої на iм'я Голови Верховної Ради України, погодженої з головою комiтету, або за рiшенням комiтету. Голова комiтету вносить подання Головi Верховної Ради України про вiдрядження члена (членiв) комiтету вiдповiдно до рiшення комiтету. Рiшення про вiдрядження членiв комiтету приймається Головою Верховної Ради України у формi розпорядження.

     3. Про результати вiдрядження члени комiтету складають звiт на iм'я голови комiтету.

     4. Голови комiтетiв можуть виїжджати у вiдрядження з дозволу Голови Верховної Ради України або його заступникiв. Звiт про свої вiдрядження вони подають на iм'я Голови Верховної Ради України.

     5. Кожний народний депутат України має право ознайомитися iз звiтом за результатами вiдрядження члена комiтету в Апаратi Верховної Ради України.

Роздiл V
ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ КОМIТЕТIВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

     Стаття 41. Планування роботи комiтетiв

     1. Комiтети планують свою роботу на кожну чергову сесiю Верховної Ради України.

     2. Плани роботи комiтету затверджуються рiшенням комiтету до початку чергової сесiї Верховної Ради України, на яку формується план.

     3. У планах роботи комiтетiв визначаються заходи, термiни, вiдповiдальнi за їх виконання члени комiтету та працiвники секретарiату комiтету, залученi до пiдготовки та виконання заходiв, передбачених планом.

     Стаття 42. Форми роботи комiтетiв

     1. Формами роботи комiтетiв є засiдання, слухання в комiтетах.

     2. Засiдання комiтетiв можуть бути вiдкритими або закритими.

     3. Зазначенi у частинi другiй цiєї статтi засiдання комiтетiв можуть бути виїзними чи спiльними з iншими комiтетами.

     4. Комiтети можуть органiзовувати "круглi столи", конференцiї та iншi заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

     Стаття 43. Скликання засiдань комiтетiв

     1. Засiдання комiтету скликає голова комiтету на пiдставi затвердженого комiтетом плану роботи, доручення Верховної Ради України чи її Голови або за власною iнiцiативою.

     2. Голова комiтету зобов'язаний скликати засiдання комiтету, якщо на цьому наполягає не менше третини членiв комiтету. У разi якщо голова комiтету на вимогу його членiв не скликає засiдання, вони можуть зiбратися самостiйно i за наявностi кворуму обрати ad hoc головуючого для ведення цього засiдання.

     3. Розклад засiдань комiтету не менш як на двотижневий термiн складається головою комiтету з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, стану пiдготовки питань до розгляду i затверджується на засiданнi комiтету.

     4. Про змiни до розкладу засiдань комiтету голова комiтету повiдомляє його членiв не пiзнiш як за чотири днi до засiдання в перiод мiж пленарними засiданнями Верховної Ради України i не пiзнiш як за двадцять чотири години в перiод, коли проводяться пленарнi засiдання.

     5. Додатково до порядку денного засiдання комiтету можуть бути включенi питання, що стосуються органiзацiї роботи його пiдкомiтетiв, робочих груп, та iншi питання, що не потребують попередньої пiдготовки, якщо на цьому наполягає не менше половини присутнiх на його засiданнi членiв комiтету.

     6. Якщо три запланованi засiдання комiтету не вiдбулися, за рiшенням комiтету, до предмета вiдання якого вiдноситься питання органiзацiї роботи Верховної Ради України, вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону та Регламенту Верховної Ради України вноситься проект постанови Верховної Ради України про звiт голови комiтету щодо роботи комiтету, засiдання якого не вiдбулися. За наслiдками обговорення цього питання Верховна Рада України може прийняти:

     1) рiшення про вiдкликання голови комiтету;

     2) рiшення про вiдкликання першого заступника (заступника) голови комiтету;

     3) рiшення про змiну предмета вiдання комiтету;

     4) рiшення про лiквiдацiю комiтету;

     5) iнше рiшення, передбачене Регламентом Верховної Ради України.

     Стаття 44. Порядок проведення засiдань комiтетiв

     1. Засiдання комiтету є повноважним, якщо на ньому присутнi бiльше половини вiд затвердженого Верховною Радою України складу його членiв, крiм випадкiв, зазначених у Регламентi Верховної Ради України.

     2. Засiдання комiтетiв проводяться вiдкрито i гласно, крiм випадкiв, коли за рiшенням комiтету проводиться закрите засiдання. На вiдкритих засiданнях комiтетiв присутнi на засiданнях особи мають право здiйснювати звукозапис, кiно-, фото- i вiдеозйомку, трансляцiю засiдань по радiо i телебаченню, онлайн-трансляцiю в мережi Iнтернет та/або iнших мережах передачi даних у спосiб, що не заважає проведенню засiдань комiтетiв.

     Про здiйснення звукозапису, кiно-, фото- i вiдеозйомки, трансляцiї засiдання по радiо i телебаченню, онлайн-трансляцiї в мережi Iнтернет чи iнших мережах передачi даних присутнi на засiданнi особи повiдомляють перед початком проведення засiдання головуючого, який оголошує про це перед розглядом питань порядку денного засiдання.

     У разi порушення особами, присутнiми на засiданнi, порядку проведення засiдання чи перешкоджання проведенню засiдання комiтету за рiшенням комiтету такi особи можуть бути видаленi з примiщення, де проводиться засiдання комiтету.

(частина друга статтi 44 у редакцiї Закону України вiд 09.12.2015р. N 873-VIII)

     3. Голосування на засiданнi комiтету здiйснюється членами комiтету особисто i вiдкрито. В установлених законом випадках проводиться таємне голосування шляхом подачi бюлетенiв. Пiдрахунок результатiв пiд час вiдкритого голосування здiйснюється секретарем комiтету, а в разi його вiдсутностi - визначеним головуючим на засiданнi членом комiтету. Результати голосування заносяться до протоколу засiдання комiтету iз зазначенням кiлькостi голосiв "за", "проти", "утримались". За пропозицiєю, пiдтриманою не менш як третиною присутнiх на засiданнi членiв комiтету, до протоколу засiдання комiтету заносяться поiменнi результати голосування.

     4. За результатами розгляду питань на засiданнях комiтетiв бiльшiстю голосiв присутнiх, за винятком випадкiв, передбачених цим Законом, приймаються акти, зазначенi в частинi першiй статтi 49 цього Закону.

     5. Прийнятi комiтетом акти можуть бути переглянутi, якщо за це проголосує бiльшiсть вiд затвердженого Верховною Радою України складу членiв комiтету. Перегляд актiв комiтету у випадках, коли рiшення з вiдповiдного питання уже прийнято Верховною Радою України, не допускається.

     6. Процедурнi питання роботи комiтетiв, не передбаченi цим Законом, регулюються Регламентом Верховної Ради України.

     Стаття 45. Особливостi проведення спiльного засiдання комiтетiв

     1. Спiльнi засiдання комiтетiв скликаються за iнiцiативою вiдповiдних комiтетiв або за дорученням Верховної Ради України.

     2. Спiльнi засiдання комiтетiв веде один iз голiв цих комiтетiв за взаємною згодою. За дорученням Верховної Ради України або Голови Верховної Ради України спiльнi засiдання комiтетiв можуть вести вiдповiдно Голова Верховної Ради України або його заступники.

     3. Голосування з обговорюваних на спiльному засiданнi комiтетiв питань проводяться окремо кожним комiтетом.

     4. Акти, прийнятi на спiльному засiданнi комiтетiв, пiдписуються головами та секретарями вiдповiдних комiтетiв.

     Стаття 46. Особливостi проведення закритого засiдання комiтетiв

     1. На закритому засiданнi, крiм членiв комiтету, за рiшенням комiтету можуть бути присутнiми запрошенi особи та працiвники секретарiату комiтету.

     2. Присутнi на закритому засiданнi комiтету попереджаються про нерозповсюдження iнформацiї з обмеженим доступом, отриманої на ньому, та про вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 47. Участь членiв комiтетiв у засiданнях комiтетiв

     1. Члени комiтету зобов'язанi особисто брати участь у засiданнi комiтету.

     2. Члени комiтету зобов'язанi завчасно повiдомити про неможливiсть бути присутнiми на засiданнi комiтету керiвництво комiтету. Пiдставами для вiдсутностi членiв комiтету на засiданнi комiтету є поважнi причини, визначенi частиною третьою статтi 26 Регламенту Верховної Ради України.

(частина друга статтi 47 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1028-IX)

     3. Про вiдсутнiсть членiв комiтетiв на засiданнях комiтетiв без поважних причин щомiсячно подається iнформацiя вiдповiдним фракцiям у Верховнiй Радi України.

     Стаття 48. Участь у засiданнях комiтетiв запрошених осiб

     1. Комiтети мають право запрошувати на своє засiдання Першого вiце-прем'єр-мiнiстра України, вiце-прем'єр-мiнiстрiв України, мiнiстрiв, керiвникiв iнших державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єднань громадян, а також їх посадових i службових осiб, отримувати вiд них необхiднi для розгляду питань порядку денного роз'яснення.

     2. Комiтети мають право вносити на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про присутнiсть осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, на засiданнi Верховної Ради України пiд час розгляду питань, вiднесених до предметiв їх вiдання.

     3. Для розгляду на засiданнях комiтетiв питань, вiднесених до предметiв їх вiдання, можуть бути запрошенi автори та iнiцiатори внесених законопроектiв, науковцi, консультанти i експерти, фахiвцi-практики та iншi особи.

     4. Комiтети зобов'язанi не пiзнiш як за три днi до дня проведення засiдання повiдомити в письмовiй формi керiвникiв державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй, об'єднань громадян, присутнiсть представникiв яких на засiданнi визнана необхiдною, а також авторiв законопроектiв про час i мiсце засiдання та перелiк питань, що розглядатимуться на ньому.

     5. У повiдомленнях особам, запрошеним на засiдання комiтету, зазначається, з яких питань вони запрошуються.

     Стаття 49. Акти, що приймаються комiтетами

     1. За результатами розгляду питань на засiданнях комiтетiв приймаються:

     1) рiшення - з органiзацiйних питань;

     2) висновки - у випадках, передбачених законом чи Регламентом Верховної Ради України;

     3) рекомендацiї - щодо контрольної дiяльностi комiтетiв; щодо осiб, якi пропонуються для обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звiльнення Верховною Радою України; щодо результатiв слухань у комiтетах.

     Стаття 50. Оформлення рiшень, висновкiв та рекомендацiй комiтетiв

     1. У рiшеннях, висновках та рекомендацiях комiтетiв зазначається питання, з якого вони прийнятi, дата його розгляду i номер протоколу засiдання.

     2. Рiшення, висновки та рекомендацiї комiтетiв складаються iз мотивувальної та резолютивної частин.

     3. У мотивувальнiй частинi рiшень, висновкiв, рекомендацiй зазначається:

     1) за чиїм дорученням або iнiцiативою було розглянуто питання;

     2) суб'єкти права законодавчої iнiцiативи, реєстрацiйний номер, дата внесення законопроекту - при розглядi проектiв актiв Верховної Ради України;

     3) наявнiсть висновкiв державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, експертних висновкiв, висновкiв iнших комiтетiв Верховної Ради України тощо;

     4) перелiк iнших документiв, що вплинули на результати розгляду питання;

     5) обґрунтування i мотиви прийнятого рiшення, висновку, рекомендацiї.

     4. Резолютивна частина рiшень, висновкiв, рекомендацiй має мiстити:

     1) за результатами розгляду проектiв законiв та iнших актiв - позицiю комiтету щодо включення до порядку денного пленарного засiдання та щодо подальшого прийняття рiшення Верховною Радою України стосовно проекту закону чи iншого акта вiдповiдно до вимог Регламенту Верховної Ради України;

     2) за результатами розгляду питання стосовно осiб, обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звiльнення з посад яких здiйснюється Верховною Радою України, - позицiю комiтету по кожнiй кандидатурi на цю посаду.

     5. У рекомендацiях комiтетiв щодо контролю за дiяльнiстю державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб зазначаються:

     1) положення законодавчих актiв України, якi були порушенi або неналежно виконанi вiдповiдним органом чи посадовою, службовою особою, iз зазначенням фактiв, якi це пiдтверджують;

     2) сформульована позитивна чи негативна оцiнка роботи державного органу, органу мiсцевого самоврядування чи посадової, службової особи;

     3) заходи, якi необхiдно здiйснити для усунення виявлених комiтетом порушень законодавчих актiв, пропозицiї щодо притягнення винних осiб до вiдповiдальностi за зазначенi порушення.

     Стаття 51. Оформлення протоколiв засiдань комiтетiв

     1. На кожному засiданнi комiтету ведеться протокол i стенограма засiдання.

     2. У протоколi засiдання комiтету зазначаються:

     1) номер протоколу, дата, час i мiсце проведення засiдання;

     2) прiзвище головуючого на засiданнi, список членiв комiтету, присутнiх на засiданнi та вiдсутнiх членiв комiтету iз зазначенням причин їх вiдсутностi, список запрошених осiб iз зазначенням їх участi в засiданнi;

     3) порядок денний засiдання;

     4) розглянутi питання порядку денного, список членiв комiтету, а також запрошених осiб, якi виступили на засiданнi;

     5) назви документiв, розглянутих на засiданнi комiтету або поширених серед членiв комiтету;

     6) результати голосування з питань порядку денного;

     7) прийнятi рiшення, висновки, ухваленi рекомендацiї.

     3. До протоколу додаються стенограма засiдання, прийнятi комiтетом акти, а також матерiали, що розглядалися пiд час заслуховування кожного питання, i викладена в письмовiй формi окрема думка членiв комiтету, якi голосували "проти" або утрималися вiд голосування, якщо вона була надана в письмовiй формi членом комiтету.

     4. Протокол засiдання комiтету пiдписують головуючий на засiданнi та секретар комiтету.

     5. Протоколи i стенограми засiдань комiтетiв зберiгаються у встановленому порядку i за зверненням народного депутата України надаються для ознайомлення, якщо законом, Регламентом Верховної Ради України або постановою Верховної Ради України не встановлено iншого порядку ознайомлення з документами комiтетiв.

     6. Протокол i стенограма засiдання комiтету є офiцiйними документами, що пiдтверджують процес обговорення i прийняття рiшення, висновку, рекомендацiї комiтету.

     Стаття 52. Оформлення слухань у комiтетах

     1. Слухання в комiтетах протоколюються i стенографуються.

     2. За результатами слухань комiтет приймає рекомендацiї.

     Стаття 53. Звiти про роботу комiтетiв

     1. Комiтет звiтує про свою роботу Верховнiй Радi України у випадках, передбачених цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.

     2. Наприкiнцi кожної сесiї Верховної Ради України комiтет розглядає питання про виконання плану роботи комiтету та iншу дiяльнiсть у перiод цiєї сесiї i затверджує шляхом прийняття рiшення письмовий звiт про пiдсумки своєї роботи.

Роздiл VI
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ КОМIТЕТIВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

     Стаття 54. Правовий статус секретарiатiв комiтетiв

     1. Секретарiат комiтету Верховної Ради України є структурним пiдроздiлом Апарату Верховної Ради України, який пiдпорядковується комiтету i Керiвнику Апарату Верховної Ради України.

     2. Секретарiати комiтетiв здiйснюють органiзацiйно-iнформацiйне, консультативно-правове, методичне забезпечення дiяльностi комiтетiв, органiзацiю проведення засiдань комiтетiв, слухань у комiтетах, роботи пiдкомiтетiв комiтетiв та дiяльностi членiв комiтету, що пов'язана з вирiшенням питань, вiднесених до предметiв вiдання комiтетiв.

     3. Структура i чисельнiсть працiвникiв секретарiатiв комiтетiв за поданням комiтетiв установлюються розпорядженням Голови Верховної Ради України в межах затвердженої Верховною Ради України чисельностi Апарату Верховної Ради України.

     4. Вiдповiдно до предметiв вiдання комiтетiв, чисельностi членiв комiтетiв та кiлькостi пiдкомiтетiв у структурi секретарiатiв комiтетiв можуть утворюватися вiддiли та служби.

     5. Витрати на утримання секретарiатiв комiтетiв визначаються в межах кошторису видаткiв на здiйснення повноважень Верховної Ради України.

     6. У разi лiквiдацiї комiтету працiвникам секретарiату цього комiтету надаються гарантiї, передбаченi законом.

     7. Припинення повноважень народних депутатiв України - членiв комiтетiв у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень Верховної Ради України не є пiдставою для розiрвання трудових договорiв з працiвниками секретарiатiв комiтетiв.

     8. Змiна голови комiтету або складу комiтету не може бути пiдставою для звiльнення керiвника секретарiату комiтету, його заступника (заступникiв), iнших працiвникiв секретарiату комiтету.

     Стаття 55. Структура секретарiатiв комiтетiв

     1. Секретарiати комiтетiв очолюють керiвники секретарiатiв, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комiтетiв та за погодженням з Керiвником Апарату Верховної Ради України.

     2. Керiвники секретарiатiв комiтетiв органiзовують дiяльнiсть секретарiатiв комiтетiв.

     3. Керiвник секретарiату комiтету має заступника (заступникiв), якi призначаються на посаду та звiльняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комiтету та за погодженням з Керiвником Апарату Верховної Ради України.

     4. Керiвники вiддiлiв та служб (у разi їх утворення), iншi працiвники секретарiату комiтету призначаються на посади та звiльняються з посад Керiвником Апарату Верховної Ради України за поданням комiтету.

     5. Пропозицiї щодо кандидатур заступника (заступникiв) керiвника секретарiату комiтету, керiвникiв вiддiлiв та служб, а також працiвникiв секретарiату комiтету вносяться керiвником секретарiату комiтету на розгляд комiтету з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу".

     Стаття 56. Права, обов'язки працiвникiв секретарiатiв комiтетiв

     1. Права, обов'язки працiвникiв секретарiатiв комiтетiв визначаються Законом України "Про державну службу", цим та iншими законами України.

Роздiл VII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

     Стаття 57. Вiдповiдальнiсть за невиконання вимог цього Закону

     1. Посадовi особи державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй та об'єднань громадян за нез'явлення на засiдання комiтету без поважних причин, надання недостовiрної, неповної iнформацiї, вiдмову надати iнформацiю або за навмисне її приховування, створення штучних перешкод у роботi комiтетiв несуть вiдповiдальнiсть у встановленому законом порядку, крiм випадкiв, передбачених законом.

     2. За несвоєчасний розгляд рекомендацiй комiтетiв та несвоєчасне повiдомлення їм про вжитi заходи посадовi особи державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй та об'єднань громадян несуть вiдповiдальнiсть у встановленому законом порядку.

Роздiл VIII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, за винятком:

     частини першої статтi 18, що набирає чинностi з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у березнi 2006 року;

     частини першої статтi 51 щодо ведення стенограми засiдання комiтету, що набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року.

     2. Встановити, що до 1 сiчня 2007 року стенограма засiдання комiтету ведеться за окремим рiшенням комiтету.

     3. Вважати таким, що втратив чиннiсть, додаток N 2 до Постанови Верховної Ради України вiд 11 грудня 2003 року N 1385-IV "Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховнiй Радi України та слухань у комiтетах Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004р., N 13, ст. 183).

     4. Установити, що впродовж встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України згiдно iз Законом України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" карантину для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню, локалiзацiї та лiквiдацiї спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), органiзацiя роботи комiтетiв здiйснюється на основi положень цього Закону з такими особливостями:

     1) плани роботи, розклади засiдань та порядки деннi засiдань комiтетiв повiдомляються народним депутатам України - членам вiдповiдних комiтетiв секретарiатами комiтетiв через єдину автоматизовану систему роботи з документами у Верховнiй Радi України (далi - єдина автоматизована система);

     2) комiтети здiйснюють свою роботу у формi засiдань, якi можуть проводитися у режимi вiдеоконференцiї з можливою одночасною трансляцiєю на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради України, за попередньою згодою бiльшостi вiд затвердженого Верховною Радою України кiлькiсного складу комiтету, надiсланою головi такого комiтету з використанням єдиної автоматизованої системи та накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису. Згода на проведення засiдання комiтету у режимi вiдеоконференцiї надається кожним народним депутатом України окремо шляхом надсилання персонального листа на адресу голови комiтету;

     3) порядок денний засiдання комiтету, що проводиться у режимi вiдеоконференцiї, та запланованi для розгляду на такому засiданнi проекти актiв надсилаються членам вiдповiдного комiтету секретарiатом такого комiтету невiдкладно, але не пiзнiш як за двадцять чотири години до початку засiдання, з використанням єдиної автоматизованої системи;

     4) засiдання комiтету, що проводиться у режимi вiдеоконференцiї, вважається повноважним за умови вiддаленого (за допомогою службового планшета) приєднання до участi у такому засiданнi бiльше половини вiд затвердженого Верховною Радою України складу членiв такого комiтету;

     5) голосування на засiданнi комiтету, що проводиться у режимi вiдеоконференцiї, здiйснюється членами комiтету особисто i вiдкрито шляхом пiдняття рук та висловлення своєї позицiї "за", "проти" чи "утримався";

     6) пiдрахунок голосiв пiд час голосування на засiданнi комiтету, що проводиться у режимi вiдеоконференцiї, здiйснюється секретарем вiдповiдного комiтету, а у разi неможливостi взяти участь у такому засiданнi секретарем комiтету пiдрахунок голосiв здiйснюється головуючим на засiданнi або iншим, визначеним ним членом комiтету;

     7) акти комiтетiв, протоколи i стенограми їх засiдань розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi Верховної Ради України. На засiданнi комiтету, що проводиться у режимi вiдеоконференцiї, ведеться протокол i стенограма засiдання.

     Акти комiтетiв i протоколи проведених у режимi вiдеоконференцiї їх засiдань пiдписуються квалiфiкованими електронними пiдписами з наступним оформленням у паперовому виглядi протягом 10 робочих днiв з дня завершення строку дiї цього Закону.

(роздiл VIII доповнено пунктом 4 згiдно iз Законом України вiд 30.03.2020р. N 543-IX, який дiє до вiдмiни встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України карантину)

     5. Стаття 332 цього Закону набирає чинностi з дня прийняття Верховною Радою України першого рiшення про формування персонального складу комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого вiднесено питання забезпечення контрольних функцiй Верховної Ради України за дiяльнiстю органiв спецiального призначення з правоохоронними функцiями, правоохоронних органiв спецiального призначення та розвiдувальних органiв.

(роздiл VIII доповнено пунктом 5 згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)
 
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ
4 квiтня 1995 року
N 116/95-ВР

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.