ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 2:

     у пунктi 9 слова "його дiяльностi на наступнi бюджетнi перiоди" замiнити словами "виконання покладених на нього функцiй на середньостроковий перiод, на пiдставi вiдповiдних граничних показникiв видаткiв бюджету та надання кредитiв з бюджету";

     пункт 40 доповнити словами "та цiлей державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштiв";

     доповнити пунктами 482 i 52 такого змiсту:

     "482) умовнi зобов'язання - потенцiйнi зобов'язання бюджету, що пiдтверджуються лише пiсля настання чи ненастання певних подiй у майбутньому";

     "52) фiскальнi ризики - чинники (включаючи умовнi зобов'язання та квазiфiскальнi операцiї), що можуть призводити до зменшення надходжень бюджету та/або потребувати додаткових витрат бюджету, вiдповiдно спричинити збiльшення дефiциту бюджету та державного (мiсцевого) боргу порiвняно з плановими бюджетними показниками".

     2. Статтю 3 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Для середньострокового бюджетного планування середньостроковий перiод включає плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди".

     3. Частину першу статтi 4 доповнити пунктами 21 та 61 такого змiсту:

     "21) Бюджетної декларацiї";

     "61) прогнозiв мiсцевих бюджетiв".

     4. У частинi першiй статтi 7:

     у пунктi 6 слова "надання послуг, гарантованих державою, Автономною Республiкою Крим, мiсцевим самоврядуванням (далi - гарантованi послуги)" замiнити словами "надання публiчних послуг";

     у пунктi 7 слово "гарантованих" замiнити словом "публiчних";

     пункт 10 пiсля слiв "iнформування громадськостi з питань" доповнити словами "бюджетної полiтики".

     5. Абзац перший частини третьої статтi 10 доповнити другим реченням такого змiсту: "При цьому вiдомча класифiкацiя видаткiв та кредитування державного бюджету додатково мiстить перелiк головних розпорядникiв коштiв державного бюджету для систематизацiї загальнодержавних видаткiв та кредитування бюджету (що передбачають насамперед виконання заходiв з реалiзацiї державної полiтики за участю iнших органiв влади) за ознакою головного розпорядника коштiв державного бюджету".

     6. У другому реченнi частини дев'ятої статтi 13 слова "у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, та розмiщення" замiнити словами "у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, розмiщення" та доповнити словами та цифрами "та розмiщення на рахунках банкiв надходжень, визначених пунктом 1 частини третьої статтi 15, пунктом 13 частини третьої статтi 29 та пунктом 12 частини першої статтi 691 цього Кодексу, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     7. Частину першу статтi 14 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Визначений Бюджетною декларацiєю показник дефiциту державного бюджету на кожен рiк середньострокового перiоду не може перевищувати 3 вiдсотки прогнозного номiнального обсягу валового внутрiшнього продукту України на вiдповiдний рiк.

     Граничний обсяг дефiциту державного бюджету, визначений законом про Державний бюджет України, не може перевищувати визначений Бюджетною декларацiєю показник дефiциту державного бюджету на вiдповiдний бюджетний перiод".

     8. Пункт 1 частини третьої статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "1) кредити (позики), що залучаються державою вiд iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв".

     9. У статтi 16:

     1) перше речення частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Кредити (позики) вiд iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв залучаються державою на пiдставi мiжнародних договорiв України i вiдносяться до державних зовнiшнiх запозичень";

     2) доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Стратегiя управлiння державним боргом на середньостроковий перiод формується з урахуванням показникiв, визначених Бюджетною декларацiєю та законом про Державний бюджет України. Стратегiя розробляється Мiнiстерством фiнансiв України та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi законом про Державний бюджет України".

     10. У статтi 17:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державнi гарантiї можуть надаватися виключно у межах i за напрямами, що визначенi законом про Державний бюджет України, на пiдставi:

     рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України - для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України;

     мiжнародних договорiв України - для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України.

     За дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiднi правочини щодо його рiшень вчиняє Мiнiстр фiнансiв України";

     2) абзац другий частини третьої пiсля слiв "обсяг гарантiйних зобов'язань та порядок їх виконання" доповнити словами "права та обов'язки гаранта i кредитора";

     3) частину дев'яту доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "У разi порушення справи про банкрутство суб'єкта господарювання простроченою заборгованiстю вважаються всi плановi платежi з повернення кредиту (позики) на момент порушення справи.

     У разi надання державної (мiсцевої) гарантiї для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання органи доходiв i зборiв стягують всю суму простроченої заборгованостi за таким кредитом (позикою) з подальшим перерахуванням кредитору частини стягнутої суми пропорцiйно до негарантованої частини зобов'язань за кредитом (позикою)".

     11. У статтi 18:

     1) частину першу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Граничний обсяг надання державних гарантiй не може перевищувати 3 вiдсотки планових доходiв загального фонду державного бюджету";

     2) в абзацi першому частини третьої слово "iндикативного" виключити, а слова i цифри "прогнозом вiдповiдного мiсцевого бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди вiдповiдно до частини четвертої статтi 21" замiнити словами i цифрами "вiдповiдно до показникiв на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди у прогнозi вiдповiдного мiсцевого бюджету, схваленому вiдповiдно до статтi 751".

     12. Частину першу статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Стадiями бюджетного процесу визнаються:

     1) складання та розгляд Бюджетної декларацiї (прогнозу мiсцевого бюджету) i прийняття рiшення щодо них;

     2) складання проектiв бюджетiв;

     3) розгляд проекту та прийняття закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет);

     4) виконання бюджету, включаючи внесення змiн до закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет);

     5) пiдготовка та розгляд звiту про виконання бюджету i прийняття рiшення щодо нього".

     13. У статтi 20:

     1) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Бюджетнi програми формуються головними розпорядниками бюджетних коштiв пiд час пiдготовки пропозицiй до Бюджетної декларацiї (прогнозу мiсцевого бюджету) та складання бюджетного запиту з урахуванням планiв дiяльностi на середньостроковий перiод, прогнозних та програмних документiв економiчного i соцiального розвитку";

     2) у другому реченнi абзацу першого частини четвертої слова "виконує бюджетнi програми" замiнити словами "забезпечує виконання бюджетних програм";

     3) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Результативнi показники бюджетної програми використовуються для оцiнки ефективностi бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштiв i включають кiлькiснi та якiснi показники, якi визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хiд її реалiзацiї, ступiнь досягнення цiлей державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштiв, досягнення мети бюджетної програми, виконання завдань бюджетної програми, висвiтлюють обсяг i якiсть надання публiчних послуг.

     Перелiк результативних показникiв щодо кожної бюджетної програми розробляється головними розпорядниками бюджетних коштiв згiдно з нормативно-правовим актом Мiнiстерства фiнансiв України.

     Результативнi показники бюджетної програми мають пiдтверджуватися офiцiйною державною статистичною, фiнансовою та iншою звiтнiстю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку";

     4) у частинi шостiй:

     в абзацi першому:

     друге речення пiсля слiв "Оцiнка ефективностi бюджетних програм здiйснюється на пiдставi" доповнити словами "даних монiторингу";

     у третьому реченнi слова "оцiнки ефективностi бюджетних програм" замiнити словами "здiйснення оцiнки ефективностi бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштiв";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Результати оцiнки ефективностi бюджетних програм (включаючи висновки органiв виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, та висновки Рахункової палати) є пiдставою для прийняття рiшень про внесення в установленому порядку змiн до бюджетних призначень поточного бюджетного перiоду, вiдповiдних пропозицiй до проекту бюджету на плановий бюджетний перiод та Бюджетної декларацiї (прогнозу мiсцевого бюджету), включаючи зупинення реалiзацiї вiдповiдних бюджетних програм";

     5) у частинi сьомiй:

     в абзацi першому:

     у першому реченнi слова "та забезпечують їх затвердження у термiни, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами i цифрами "(в тому числi за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України) та забезпечують їх затвердження протягом 30 днiв з дня набрання чинностi законом про Державний бюджет України";

     друге речення пiсля слiв "За рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України" доповнити словами "(у формi протокольного рiшення)";

     абзац другий виключити;

     6) в абзацi першому частини восьмої слово "спiльно" замiнити словами "за погодженням";

     7) частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Програмно-цiльовий метод у бюджетному процесi передбачає застосування середньострокового бюджетного планування, в рамках якого здiйснюється складання Бюджетної декларацiї (прогнозу мiсцевого бюджету)";

     8) доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Для забезпечення пiдвищення ефективностi та результативностi використання коштiв державного бюджету за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України проводяться огляди витрат державного бюджету. Такi огляди передбачають здiйснення аналiзу ефективностi реалiзацiї державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi за рахунок коштiв державного бюджету в межах визначених бюджетних програм, а також оцiнки ефективностi, результативностi та економiчної доцiльностi вiдповiдних витрат державного бюджету.

     Органiзацiйно-методологiчнi засади проведення оглядiв витрат державного бюджету визначаються Мiнiстерством фiнансiв України.

     За результатами таких оглядiв Кабiнет Мiнiстрiв України приймає рiшення, що є пiдставою для внесення вiдповiдних пропозицiй до проекту державного бюджету на плановий бюджетний перiод та до Бюджетної декларацiї".

     14. Статтю 21 виключити.

     15. У статтi 22:

     1) у частинi першiй:

     перше речення виключити;

     у другому реченнi слово "прав" замiнити словом "повноважень";

     2) у частинi п'ятiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) розробляє план дiяльностi на середньостроковий перiод (включаючи заходи щодо реалiзацiї iнвестицiйних проектiв) з урахуванням Бюджетної декларацiї (прогнозу мiсцевого бюджету), закону про Державний бюджет України (рiшення про мiсцевий бюджет), прогнозних та програмних документiв економiчного i соцiального розвитку";

     у пунктi 2 слова "плану дiяльностi та iндикативних прогнозних показникiв бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди" замiнити словами "Бюджетної декларацiї (прогнозу мiсцевого бюджету) та плану дiяльностi на середньостроковий перiод";

     в абзацi першому пункту 6 слова "здiйснює аналiз показникiв виконання бюджетних програм (у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi)" виключити;

     доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61) органiзовує та здiйснює монiторинг виконання бюджетних програм, здiйснює оцiнку їх ефективностi";

     у пунктi 7 слова "та оцiнку ефективностi бюджетних програм" виключити;

     3) абзац перший частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "6. Розпорядник бюджетних коштiв може уповноважити одержувача бюджетних коштiв на виконання заходiв, передбачених бюджетною програмою, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання вiдповiдних коштiв бюджету (на безповоротнiй чи поворотнiй основi). Одержувач бюджетних коштiв використовує такi кошти вiдповiдно до вимог бюджетного законодавства на пiдставi плану використання бюджетних коштiв, що мiстить розподiл бюджетних асигнувань".

     16. У статтi 241:

     1) в абзацi другому частини першої слова "проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди" замiнити словами "Бюджетної декларацiї та проекту Державного бюджету України";

     2) у другому реченнi абзацу другого частини третьої слова "iндикативного прогнозного обсягу коштiв державного фонду регiонального розвитку" замiнити словами "обсягу коштiв державного фонду регiонального розвитку, визначеного Бюджетною декларацiєю".

     17. У частинi третiй статтi 26:

     в абзацi першому слова "закладах та у пiдвiдомчих бюджетних установах" замiнити словами "установах i на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння таких розпорядникiв бюджетних коштiв";

     в абзацi другому слова "бюджетної установи та її пiдвiдомчих установ" замiнити словами "розпорядника бюджетних коштiв i пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння";

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "Внутрiшнiм аудитом є дiяльнiсть, спрямована на удосконалення системи управлiння, внутрiшнього контролю, запобiгання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштiв, виникненню помилок чи iнших недолiкiв у дiяльностi розпорядника бюджетних коштiв i пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння, та яка передбачає надання незалежних висновкiв i рекомендацiй. Для здiйснення внутрiшнього аудиту розпорядник бюджетних коштiв в особi керiвника утворює самостiйний структурний пiдроздiл внутрiшнього аудиту, що є пiдпорядкованим i пiдзвiтним безпосередньо такому керiвнику";

     абзац четвертий доповнити другим реченням такого змiсту: "Органiзацiйно-методологiчнi засади здiйснення внутрiшнього контролю i внутрiшнього аудиту визначаються Мiнiстерством фiнансiв України, яке забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi державного внутрiшнього фiнансового контролю, у тому числi здiйснює оцiнку функцiонування систем внутрiшнього контролю i внутрiшнього аудиту".

     18. У статтi 28:

     1) абзац третiй частини першої замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "1) Бюджетної декларацiї разом з вiдповiдними iнформацiйно-аналiтичними матерiалами;

     11) проекту закону про Державний бюджет України".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим;

     2) у частинi другiй:

     в абзацi другому слова "очiкуванi результати, яких передбачається досягти при виконаннi бюджетних програм" замiнити словами "результативнi показники, яких передбачається досягти при виконаннi бюджетних програм, а також iнформацiю про цiлi державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник коштiв державного бюджету, i показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного перiоду, очiкуванi у поточному бюджетному перiодi та прогнознi на середньостроковий перiод", а слова "три днi" - словами "три робочi днi";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Головнi розпорядники коштiв мiсцевих бюджетiв розмiщують бюджетнi запити на своїх офiцiйних сайтах або оприлюднюють їх в iнший спосiб не пiзнiше нiж через три робочi днi пiсля подання Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, вiдповiднiй мiсцевiй радi проекту рiшення про мiсцевий бюджет";

     3) у частинi п'ятiй:

     абзаци третiй - шостий замiнити сiмома абзацами такого змiсту:

     "Головнi розпорядники бюджетних коштiв здiйснюють публiчне представлення iнформацiї про виконання бюджетних програм, у тому числi досягнення цiлей державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштiв, у межах бюджетних програм за звiтний бюджетний перiод до 15 березня року, що настає за звiтним, та публiкують оголошення про час та мiсце проведення публiчного представлення такої iнформацiї.

     Головнi розпорядники бюджетних коштiв оприлюднюють шляхом розмiщення на своїх офiцiйних сайтах (головнi розпорядники коштiв мiсцевих бюджетiв можуть оприлюднювати в iнший спосiб вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї"):

     iнформацiю про цiлi державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштiв, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звiтний бюджетний перiод - до 15 березня року, що настає за звiтним;

     паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний перiод (включаючи змiни до паспортiв бюджетних програм) - протягом трьох робочих днiв з дня затвердження таких документiв;

     звiти про виконання паспортiв бюджетних програм за звiтний бюджетний перiод - протягом трьох робочих днiв пiсля подання рiчної бюджетної звiтностi;

     звiти про хiд реалiзацiї державних iнвестицiйних проектiв за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, - один раз на пiврiччя (рiк), до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним перiодом;

     результати оцiнки ефективностi бюджетних програм за звiтний бюджетний перiод - у двотижневий строк пiсля подання рiчної бюджетної звiтностi".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами десятим i одинадцятим.

     19. У пунктi 3 частини другої статтi 30 слова "iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй" замiнити словами "iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй".

     20. Назву глави 6 пiсля слова "Складання" доповнити словами "Бюджетної декларацiї та".

     21. Статтю 32 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 32. Органiзацiйнi засади складання Бюджетної декларацiї та проекту Державного бюджету України

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України розробляє Бюджетну декларацiю та проект закону про Державний бюджет України.

     2. Мiнiстерство фiнансiв України вiдповiдає за складання Бюджетної декларацiї та проекту закону про Державний бюджет України, визначає основнi органiзацiйно-методичнi засади бюджетного планування, що використовуються для розроблення Бюджетної декларацiї та проекту Державного бюджету України".

     22. Доповнити статтею 321 такого змiсту:

     "Стаття 321. Управлiння фiскальними ризиками

     1. З метою мiнiмiзацiї впливу фiскальних ризикiв на показники державного бюджету Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює управлiння фiскальними ризиками шляхом їх виявлення, оцiнки, монiторингу та розроблення заходiв з їх мiнiмiзацiї.

     Органiзацiйно-методологiчнi засади здiйснення оцiнки фiскальних ризикiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює загальну оцiнку фiскальних ризикiв та їх впливу на показники державного бюджету у середньостроковому перiодi та готує iнформацiю про фiскальнi ризики (включаючи умовнi зобов'язання i квазiфiскальнi операцiї) та їх вплив на показники державного бюджету у плановому бюджетному перiодi. Iнформацiя про фiскальнi ризики оприлюднюється на офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України пiсля подання проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України.

     2. Для реалiзацiї повноважень, визначених абзацом першим частини першої цiєї статтi, Мiнiстерство фiнансiв України:

     1) одержує безоплатно вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального i пенсiйного страхування, фiнансових установ, суб'єктiв господарювання державного сектору економiки та господарських товариств, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв:

     фiнансовi звiти, данi та iншу iнформацiю, необхiдну для здiйснення оцiнки фiскальних ризикiв;

     письмовi пояснення з питань, якi постають пiд час оцiнки фiскальних ризикiв;

     2) надає суб'єктам, визначеним у пунктi 1 цiєї частини статтi, обов'язковi для розгляду рекомендацiї щодо заходiв, яких необхiдно вжити для мiнiмiзацiї впливу фiскальних ризикiв на показники державного бюджету, а також отримує вiд зазначених суб'єктiв iнформацiю про розгляд таких рекомендацiй та стан їх реалiзацiї.

     Мiнiстерство фiнансiв України має право направляти суб'єктам, визначеним у пунктi 1 цiєї частини статтi, запити в письмовiй формi на отримання iнформацiї, зазначеної в цiй частинi статтi, iз зазначенням строку розгляду таких запитiв.

     3. Суб'єкти, визначенi у пунктi 1 частини другої цiєї статтi:

     1) надають iнформацiю на запити Мiнiстерства фiнансiв України вiдповiдно до вимог частини другої цiєї статтi;

     2) надають Мiнiстерству фiнансiв України пропозицiї щодо вжиття заходiв, якi можуть зменшити вплив фiскальних ризикiв на показники державного бюджету;

     3) вживають заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню фiскальних ризикiв та на мiнiмiзацiю їх впливу на показники державного бюджету;

     4) iнформують Мiнiстерство фiнансiв України про виявленi ними фiскальнi ризики та надають пропозицiї щодо заходiв з їх мiнiмiзацiї;

     5) беруть участь у пiдготовцi iнформацiї про фiскальнi ризики (включаючи умовнi зобов'язання i квазiфiскальнi операцiї) та їх вплив на показники державного бюджету у плановому бюджетному перiодi;

     6) беруть участь у роботi робочих груп, комiсiй, у зустрiчах з питань управлiння фiскальними ризиками.

     4. Мiнiстерство фiнансiв України у разi недотримання суб'єктами, визначеними у пунктi 1 частини другої цiєї статтi, вимог частин другої i третьої цiєї статтi iнформує Кабiнет Мiнiстрiв України для вжиття ним заходiв вiдповiдно до закону.

     5. Суб'єкти, визначенi у пунктi 1 частини другої цiєї статтi, за ненадання, несвоєчасне надання Мiнiстерству фiнансiв України iнформацiї, необхiдної для здiйснення оцiнки фiскальних ризикiв, недотримання вимог частини третьої цiєї статтi несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом".

     23. Статтю 33 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 33. Складання та схвалення Бюджетної декларацiї

     1. Мiнiстерство фiнансiв України щороку спiльно з iншими головними розпорядниками коштiв державного бюджету вiдповiдно до цiлей та прiоритетiв, визначених у щорiчному посланнi Президента України до Верховної Ради України про внутрiшнє i зовнiшнє становище України, Програмi дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, прогнозних та програмних документах економiчного i соцiального розвитку, складає Бюджетну декларацiю - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає засади бюджетної полiтики i показники державного бюджету на середньостроковий перiод та є основою для складання проекту Державного бюджету України i прогнозiв мiсцевих бюджетiв.

     Пiд час складання Бюджетної декларацiї для узгодження бюджетної полiтики (включаючи бюджетнi показники на середньостроковий перiод) Мiнiстерство фiнансiв України проводить консультацiї з членами Кабiнету Мiнiстрiв України та незалежними експертами.

     2. Показники Бюджетної декларацiї визначаються з урахуванням положень та показникiв, визначених на вiдповiднi бюджетнi перiоди Бюджетною декларацiєю, схваленою у попередньому бюджетному перiодi.

     При цьому показники Бюджетної декларацiї можуть вiдрiзнятися вiд показникiв, визначених на вiдповiднi бюджетнi перiоди Бюджетною декларацiєю, схваленою у попередньому бюджетному перiодi, у разi:

     1) вiдхилення оцiнки основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України вiд прогнозу, врахованого у Бюджетнiй декларацiї, схваленiй у попередньому бюджетному перiодi;

     2) вiдхилення бюджетних показникiв, визначених законом про Державний бюджет України, вiд аналогiчних показникiв, визначених у Бюджетнiй декларацiї, схваленiй у попередньому бюджетному перiодi;

     3) прийняття нових законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, що впливають на показники державного бюджету у середньостроковому перiодi.

     3. Нацiональний банк України подає Президенту України, Верховнiй Радi України та Кабiнету Мiнiстрiв України:

     до 1 березня року, що передує плановому, - орiєнтовну iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий перiод;

     до 15 березня року, що передує плановому, - прогнознi монетарнi показники i показники валютно-курсової полiтики на середньостроковий перiод, у тому числi обмiнний курс гривнi у середньому за рiк та на кiнець року;

     до 15 квiтня року, що передує плановому, - уточнену iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на середньостроковий перiод.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, подає Мiнiстерству фiнансiв України:

     до 1 березня року, що передує плановому, - орiєнтовнi основнi прогнознi макропоказники економiчного i соцiального розвитку України на середньостроковий перiод;

     до 15 квiтня року, що передує плановому, - уточненi основнi прогнознi макропоказники економiчного i соцiального розвитку України на середньостроковий перiод.

     Вища рада правосуддя до 1 березня року, що передує плановому, подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо прiоритетних завдань фiнансового забезпечення судової влади та її незалежностi.

     4. Мiнiстерство фiнансiв України на пiдставi основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України на середньостроковий перiод та аналiзу виконання бюджету у попереднiх i поточному бюджетних перiодах прогнозує обсяги доходiв державного бюджету, визначає обсяги фiнансування державного бюджету, повернення кредитiв до державного бюджету та орiєнтовнi граничнi показники видаткiв державного бюджету та надання кредитiв з державного бюджету (включаючи обсяг видаткiв та надання кредитiв на нацiональну безпеку i оборону) на середньостроковий перiод.

     Рада нацiональної безпеки i оборони України на пiдставi обсягу видаткiв та надання кредитiв на нацiональну безпеку i оборону на середньостроковий перiод, доведеного Мiнiстерством фiнансiв України, готує з урахуванням програмних документiв у сферi нацiональної безпеки i оборони та не пiзнiше 15 квiтня року, що передує плановому, надає Мiнiстерству фiнансiв України обґрунтованi пропозицiї щодо розподiлу зазначеного обсягу мiж головними розпорядниками коштiв державного бюджету.

     5. Мiнiстерство фiнансiв України розробляє та у визначенi ним термiни доводить до головних розпорядникiв коштiв державного бюджету iнструкцiї з пiдготовки пропозицiй до Бюджетної декларацiї та орiєнтовнi граничнi показники видаткiв державного бюджету та надання кредитiв з державного бюджету на середньостроковий перiод.

     Iнструкцiї з пiдготовки пропозицiй до Бюджетної декларацiї можуть запроваджувати додатковi фiнансовi обмеження, органiзацiйнi та iншi вимоги, яких зобов'язанi дотримуватися всi розпорядники коштiв державного бюджету у процесi пiдготовки пропозицiй до Бюджетної декларацiї.

     Головнi розпорядники коштiв державного бюджету вiдповiдно до вимог iнструкцiй та орiєнтовних граничних показникiв видаткiв державного бюджету та надання кредитiв з державного бюджету на середньостроковий перiод, доведених Мiнiстерством фiнансiв України, готують пропозицiї до Бюджетної декларацiї, включаючи iнформацiю щодо цiлей державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник коштiв державного бюджету, та показникiв їх досягнення.

     Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює аналiз поданих головними розпорядниками коштiв державного бюджету пропозицiй до Бюджетної декларацiї на вiдповiднiсть доведеним орiєнтовним граничним показникам видаткiв державного бюджету та надання кредитiв з державного бюджету i вимогам доведених iнструкцiй.

     На основi такого аналiзу Мiнiстр фiнансiв України приймає рiшення про включення пропозицiй головних розпорядникiв коштiв державного бюджету до Бюджетної декларацiї.

     Мiнiстерство фiнансiв України вживає заходiв для усунення розбiжностей з головними розпорядниками коштiв державного бюджету. Якщо узгодження не досягнуто, Мiнiстерство фiнансiв України додає вiдповiдну iнформацiю до Бюджетної декларацiї, що подається Кабiнету Мiнiстрiв України.

     6. Мiнiстерство фiнансiв України до 15 травня року, що передує плановому, подає Бюджетну декларацiю на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України.

     7. Кабiнет Мiнiстрiв України щороку, не пiзнiше 1 червня року, що передує плановому, схвалює Бюджетну декларацiю, яка набуває статусу офiцiйного документа та оформлюється постановою Кабiнету Мiнiстрiв України. З дня схвалення Бюджетної декларацiї втрачає чиннiсть Бюджетна декларацiя, схвалена у попередньому бюджетному перiодi.

     8. Кабiнет Мiнiстрiв України подає до Верховної Ради України Бюджетну декларацiю разом iз фiнансово-економiчним обґрунтуванням у триденний строк з дня її схвалення. Фiнансово-економiчне обґрунтування має мiстити розрахунки i пояснення до положень i показникiв, визначених Бюджетною декларацiєю (включаючи пояснення вiдмiнностей вiд Бюджетної декларацiї, схваленої у попередньому бюджетному перiодi, орiєнтовнi показники витрат державного бюджету за функцiональною класифiкацiєю видаткiв та кредитування бюджету iз зазначенням прiоритетних напрямiв).

     Верховна Рада України розглядає Бюджетну декларацiю за спецiальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України.

     9. Бюджетна декларацiя мiстить положення щодо:

     1) основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України (iз зазначенням показникiв номiнального i реального обсягу валового внутрiшнього продукту, iндексiв споживчих цiн та цiн виробникiв, рiвня безробiття, припущень щодо курсу гривнi до долара США в середньому за рiк та на кiнець року, а також iнших показникiв, врахованих пiд час розроблення Бюджетної декларацiї);

     2) загальних показникiв доходiв i фiнансування державного бюджету, повернення кредитiв до державного бюджету, загальних граничних показникiв видаткiв державного бюджету та надання кредитiв з державного бюджету (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди);

     3) частки прогнозного рiчного обсягу валового внутрiшнього продукту, що перерозподiляється через зведений бюджет України, прiоритетних завдань податкової полiтики, показникiв за основними видами доходiв державного бюджету (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди);

     4) дефiциту (профiциту) державного бюджету, показникiв за основними джерелами фiнансування державного бюджету (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди), а також державного боргу, гарантованого державою боргу i надання державних гарантiй;

     5) розмiру мiнiмальної заробiтної плати, прожиткового мiнiмуму та рiвня його забезпечення;

     6) прiоритетних завдань фiнансового забезпечення реалiзацiї державної полiтики у рiзних сферах дiяльностi (включаючи фiнансове забезпечення судової влади та її незалежностi);

     7) обсягу державних капiтальних вкладень на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв iз зазначенням прiоритетних напрямiв таких капiтальних вкладень, обсягу коштiв державного фонду регiонального розвитку;

     8) граничних показникiв видаткiв державного бюджету та надання кредитiв з державного бюджету головним розпорядникам коштiв державного бюджету (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди), а також цiлей державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник коштiв державного бюджету, та показникiв їх досягнення за результатами попереднього бюджетного перiоду, очiкуваних у поточному бюджетному перiодi та прогнозних на середньостроковий перiод у межах визначених граничних показникiв;

     9) взаємовiдносин державного бюджету з мiсцевими бюджетами (включаючи положення та показники, необхiднi для складання прогнозiв мiсцевих бюджетiв);

     10) загальної оцiнки фiскальних ризикiв та їх впливу на показники державного бюджету;

     11) iнших питань, необхiдних для складання проекту закону про Державний бюджет України".

     24. Доповнити статтею 331 такого змiсту:

     "Стаття 331. Державнi капiтальнi вкладення на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв

     1. Для цiлей цiєї статтi, частини п'ятнадцятої статтi 23, частини п'ятої статтi 28, пункту 7 частини дев'ятої статтi 33, пункту 41 частини першої статтi 38 та пункту 151 частини другої статтi 61 цього Кодексу пiд державними iнвестицiйними проектами розумiються проекти, визначенi пунктом 201 частини першої статтi 2 цього Кодексу, крiм проектiв, що реалiзуються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй, та проектiв, що реалiзуються за рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку.

     2. Обсяг державних капiтальних вкладень на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв на середньостроковий перiод визначається Бюджетною декларацiєю в межах загальних граничних показникiв видаткiв державного бюджету та надання кредитiв з державного бюджету.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, за участю Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету у тритижневий строк пiсля схвалення Бюджетної декларацiї Кабiнетом Мiнiстрiв України готує пропозицiї щодо розподiлу обсягу державних капiтальних вкладень на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв на середньостроковий перiод мiж головними розпорядниками бюджетних коштiв за результатами вiдбору державних iнвестицiйних проектiв.

     4. Вiдбiр державних iнвестицiйних проектiв здiйснюється Мiжвiдомчою комiсiєю з питань державних iнвестицiйних проектiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Мiжвiдомча комiсiя з питань державних iнвестицiйних проектiв є колегiальним органом, положення i склад якого затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. До складу Мiжвiдомчої комiсiї з питань державних iнвестицiйних проектiв входять члени Кабiнету Мiнiстрiв України, члени Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету за рiшенням цього комiтету (чисельнiстю не менше 50 вiдсоткiв складу такої комiсiї), представники центральних органiв виконавчої влади та iнших державних органiв.

     6. Розподiл державних капiтальних вкладень на реалiзацiю нових державних iнвестицiйних проектiв здiйснюється за умови, що в межах обсягу державних капiтальних вкладень на плановий бюджетний перiод не менше 70 вiдсоткiв буде спрямовано на продовження (завершення) реалiзацiї розпочатих державних iнвестицiйних проектiв вiдповiдно до планiв їх реалiзацiї та строкiв введення в експлуатацiю основних засобiв.

     7. Державнi капiтальнi вкладення на розроблення та реалiзацiю державних iнвестицiйних проектiв включаються до проекту закону про Державний бюджет України за результатами такого розподiлу".

     25. У статтi 34:

     1) у частинi другiй слова "органiзацiйнi, фiнансовi та iншi обмеження" замiнити словами "фiнансовi обмеження, органiзацiйнi та iншi вимоги";

     2) частину четверту виключити.

     26. У статтi 35:

     1) частини першу i другу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують складання бюджетних запитiв для подання Мiнiстерству фiнансiв України вiдповiдно до Бюджетної декларацiї та вимог iнструкцiй з пiдготовки бюджетних запитiв з урахуванням планiв дiяльностi на середньостроковий перiод, звiтiв про виконання паспортiв бюджетних програм, результатiв оцiнки ефективностi бюджетних програм, висновкiв про результати контрольних заходiв, проведених органами, уповноваженими на здiйснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України за результатами огляду витрат державного бюджету у термiни та порядку, встановленi Мiнiстерством фiнансiв України.

     2. Головнi розпорядники бюджетних коштiв включають до бюджетних запитiв обсяги довгострокових зобов'язань за енергосервiсом на вiдповiднi бюджетнi перiоди, показники за бюджетними програмами, якi забезпечують протягом декiлькох рокiв виконання iнвестицiйних проектiв, у разi їх схвалення або вiдбору у встановленому законодавством порядку та на пiдставi розрахункiв обсягу витрат i вигод щодо реалiзацiї таких iнвестицiйних проектiв, та/або пiдписаного договору з iноземними державами, iноземними фiнансовими установами, мiжнародними фiнансовими органiзацiями";

     2) у частинi третiй слова "iндикативних прогнозних показникiв Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди" замiнити словами "та загалом бюджетних показникiв на середньостроковий перiод".

     27. У статтi 36:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Мiнiстерство фiнансiв України на будь-якому етапi складання i розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналiз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштiв, на предмет його вiдповiдностi Бюджетнiй декларацiї, а також ефективностi використання бюджетних коштiв, у тому числi на пiдставi звiтiв про виконання паспортiв бюджетних програм, результатiв оцiнки ефективностi бюджетних програм, висновкiв про результати контрольних заходiв, проведених органами, уповноваженими на здiйснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України за результатами огляду витрат державного бюджету.

     На основi результатiв аналiзу Мiнiстр фiнансiв України приймає рiшення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України";

     2) частину третю пiсля слiв i цифр "вiдповiдно до статтi 35 цього Кодексу" доповнити словами i цифрами "та з урахуванням положень та показникiв на плановий бюджетний перiод, визначених Бюджетною декларацiєю, схваленою у роцi, що передує плановому, i рекомендацiй Верховної Ради України щодо бюджетної полiтики (якщо такi рекомендацiї схваленi вiдповiдно до частини шостої статтi 152 Регламенту Верховної Ради України)".

     28. У частинi третiй статтi 37 слова "приймає постанову про схвалення проекту" замiнити словами "схвалює проект".

     29. У частинi першiй статтi 38:

     1) у пунктi 1:

     у пiдпунктi "а" слово "наступний" замiнити словом "плановий";

     пiдпункти "б" i "в" викласти в такiй редакцiї:

     "б) оцiнку показникiв доходiв проекту державного бюджету разом з детальними розрахунками таких показникiв у розрiзi класифiкацiї доходiв бюджету (iз зазначенням бази оподаткування, ставок податкiв i зборiв, податкових пiльг та податкового боргу);

     в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи iнформацiю щодо показникiв доходiв, фiнансування, видаткiв та кредитування державного бюджету з деталiзацiєю у розрiзi бюджетної класифiкацiї та порiвнянням з вiдповiдними фактичними показниками за попереднiй бюджетний перiод i плановими показниками на поточний бюджетний перiод";

     у пiдпунктi "г" слова "Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод" замiнити словами i цифрами "Бюджетної декларацiї i рекомендацiй Верховної Ради України щодо бюджетної полiтики (якщо такi рекомендацiї схваленi вiдповiдно до частини шостої статтi 152 Регламенту Верховної Ради України)";

     пiдпункт "д" викласти в такiй редакцiї:

     "д) пояснення щодо показникiв фiнансування проекту державного бюджету (включаючи показники державних запозичень, надходжень вiд приватизацiї державного майна, погашення державного боргу), надання державних гарантiй, стану i граничних обсягiв державного боргу та гарантованого державою боргу";

     у пiдпунктi "е" слова "очiкуванi результати" замiнити словами "результативнi показники";

     2) у пунктi 2 слова "а також зведений баланс фiнансових ресурсiв України" виключити;

     3) у пунктi 41:

     слова "(крiм тих, що здiйснюються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй, а також iз коштiв державного фонду регiонального розвитку)" виключити;

     слово "видаткiв" замiнити словом "витрат";

     слова i цифри "частини четвертої статтi 32" замiнити словом i цифрами "статтi 331";

     4) пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) iнформацiя щодо загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу на кiнець планового бюджетного перiоду (у тому числi за типом боргового зобов'язання), а також витрат з виконання державних боргових i гарантiйних зобов'язань на поточний та наступнi бюджетнi перiоди до повного погашення таких зобов'язань (включаючи обсяг видаткiв на обслуговування державного боргу) i структури таких витрат";

     5) пункт 7 виключити;

     6) доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) iнформацiя про цiлi державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник коштiв державного бюджету, i показники їх досягнення за результатами попереднього бюджетного перiоду, очiкуванi у поточному бюджетному перiодi та прогнознi на середньостроковий перiод (подається до Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету)";

     7) пункт 12 виключити;

     8) пункт 121 викласти в такiй редакцiї:

     "121) iнформацiя про фiскальнi ризики (включаючи умовнi зобов'язання i квазiфiскальнi операцiї) та їх вплив на показники державного бюджету у плановому бюджетному перiодi".

     30. У пунктi 10 частини першої статтi 40 слова "iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй" замiнити словами "iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй".

     31. У статтi 43:

     1) у частинi першiй:

     у пунктi 2 слово "взяттi" замiнити словами "реєстрацiї взятих";

     пункт 3 пiсля слiв "нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку" доповнити словами "в державному секторi";

     2) у частинi другiй слова "а також" виключити, а пiсля слiв "благодiйнi внески та гранти" доповнити словами "а також коштiв бюджету, отриманих як надходження в рамках програм допомоги i грантiв Європейського Союзу, урядiв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ та як кредити (позики), залученi державою вiд iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй".

     32. У частинi першiй статтi 46:

     у пунктi 2 слова "(у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi)" виключити;

     у пунктi 6 слово "заходiв" замiнити словом "завдань".

     33. У статтi 48:

     1) в абзацi другому частини другої слова "iноземних держав, банкiв, мiжнародних фiнансових органiзацiй" замiнити словами "iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй";

     2) у частинi п'ятiй слова "(у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi)" виключити.

     34. У пунктi 2 частини другої статтi 49 слова "(у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi)" виключити.

     35. Перше речення частини восьмої статтi 51 пiсля слiв "бюджетної установи" доповнити словами "з урахуванням залишкiв бюджетних коштiв на початок року".

     36. Абзац другий частини другої статтi 56 пiсля слiв "нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку" доповнити словами "в державному секторi".

     37. Абзац другий частини першої статтi 58 пiсля слiв "нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" доповнити словами "в державному секторi".

     38. У частинi другiй статтi 61:

     1) пункт 15 викласти в такiй редакцiї:

     "15) iнформацiю про досягнення головними розпорядниками коштiв державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показникiв бюджетних програм, а також цiлей державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник коштiв державного бюджету, з показниками їх досягнення за результатами звiтного бюджетного перiоду";

     2) доповнити пунктами 151 i 152 такого змiсту:

     "151) iнформацiю про виконання державних iнвестицiйних проектiв iз зазначенням загальної вартостi кожного проекту, включаючи iнформацiю про стан реалiзацiї проекту iз зазначенням ступеня його готовностi та обсягу витрат державного бюджету, необхiдних для завершення проекту, за бюджетними програмами, а також обсяги таких витрат за звiтний бюджетний перiод за бюджетними програмами. Пiдготовка таких матерiалiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку;

     152) iнформацiю про виконання iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй, iз зазначенням загальної вартостi кожного проекту, включаючи iнформацiю про стан реалiзацiї проекту iз зазначенням ступеня його готовностi, обсягiв вiдповiдних кредитiв (позик) i витрат державного бюджету, необхiдних для завершення проекту, за бюджетними програмами, а також обсяги таких кредитiв (позик) i витрат за звiтний бюджетний перiод за бюджетними програмами".

     39. У другому реченнi частини п'ятої статтi 71 слова "iндикативнi" i "на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди" виключити.

     40. У статтi 75:

     1) назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 75. Органiзацiйнi засади складання прогнозiв мiсцевих бюджетiв та проектiв мiсцевих бюджетiв

     1. Мiнiстерство фiнансiв України доводить Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевим державним адмiнiстрацiям, виконавчим органам вiдповiдних мiсцевих рад особливостi складання розрахункiв до прогнозiв мiсцевих бюджетiв та проектiв мiсцевих бюджетiв.

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи мiсцевих рад складають прогнози мiсцевих бюджетiв та проекти мiсцевих бюджетiв.

     Проект мiсцевого бюджету на плановий бюджетний перiод ґрунтується на показниках, визначених у прогнозi мiсцевого бюджету, схваленому у роцi, що передує плановому";

     2) у першому реченнi частини дев'ятої слова "Кабiнет Мiнiстрiв України" замiнити словами "Мiнiстерство фiнансiв України".

     41. Доповнити статтею 751 такого змiсту:

     "Стаття 751. Складання та схвалення прогнозу мiсцевого бюджету

     1. Мiсцевий фiнансовий орган щороку спiльно з iншими головними розпорядниками бюджетних коштiв вiдповiдно до цiлей та прiоритетiв, визначених у прогнозних та програмних документах економiчного i соцiального розвитку України i вiдповiдної територiї, та з урахуванням Бюджетної декларацiї складає прогноз мiсцевого бюджету - документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники мiсцевого бюджету на середньостроковий перiод i є основою для складання проекту мiсцевого бюджету.

     Органiзацiйно-методологiчнi засади складання прогнозу мiсцевого бюджету (включаючи типову форму прогнозу мiсцевого бюджету) визначаються Мiнiстерством фiнансiв України.

     2. Показники прогнозу мiсцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показникiв, визначених на вiдповiднi бюджетнi перiоди Бюджетною декларацiєю та прогнозом мiсцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному перiодi.

     При цьому показники прогнозу мiсцевого бюджету можуть вiдрiзнятися вiд показникiв, визначених на вiдповiднi бюджетнi перiоди прогнозом мiсцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному перiодi, у разi:

     1) вiдхилення оцiнки основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України та основних прогнозних показникiв економiчного i соцiального розвитку вiдповiдної територiї вiд прогнозу, врахованого при складаннi прогнозу мiсцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному перiодi;

     2) вiдхилення бюджетних показникiв, визначених рiшенням про мiсцевий бюджет, вiд аналогiчних показникiв, визначених у прогнозi мiсцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному перiодi;

     3) прийняття нових законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, рiшень Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування, що впливають на показники мiсцевого бюджету у середньостроковому перiодi.

     3. Мiсцевий фiнансовий орган на пiдставi основних прогнозних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України та основних прогнозних показникiв економiчного i соцiального розвитку вiдповiдної територiї на середньостроковий перiод та аналiзу виконання мiсцевого бюджету у попереднiх та поточному бюджетних перiодах прогнозує обсяги доходiв мiсцевого бюджету, визначає обсяги фiнансування мiсцевого бюджету, повернення кредитiв до мiсцевого бюджету та орiєнтовнi граничнi показники видаткiв мiсцевого бюджету та надання кредитiв з мiсцевого бюджету на середньостроковий перiод.

     4. Мiсцевий фiнансовий орган розробляє та у визначенi ним термiни доводить до головних розпорядникiв бюджетних коштiв iнструкцiї з пiдготовки пропозицiй до прогнозу мiсцевого бюджету та орiєнтовнi граничнi показники видаткiв мiсцевого бюджету та надання кредитiв з мiсцевого бюджету на середньостроковий перiод.

     Iнструкцiї з пiдготовки пропозицiй до прогнозу мiсцевого бюджету можуть запроваджувати додатковi фiнансовi обмеження, органiзацiйнi та iншi вимоги, яких зобов'язанi дотримуватися всi розпорядники бюджетних коштiв у процесi пiдготовки пропозицiй до прогнозу мiсцевого бюджету.

     Мiсцевий фiнансовий орган здiйснює аналiз поданих головними розпорядниками бюджетних коштiв пропозицiй до прогнозу мiсцевого бюджету на вiдповiднiсть доведеним орiєнтовним граничним показникам видаткiв мiсцевого бюджету та надання кредитiв з мiсцевого бюджету i вимогам доведених iнструкцiй.

     На основi такого аналiзу керiвник мiсцевого фiнансового органу приймає рiшення про включення пропозицiй головних розпорядникiв бюджетних коштiв до прогнозу мiсцевого бюджету.

     5. Мiсцевi фiнансовi органи до 15 серпня року, що передує плановому, подають до Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв вiдповiдних мiсцевих рад прогнози вiдповiдних мiсцевих бюджетiв.

     6. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад не пiзнiше 1 вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють прогнози вiдповiдних мiсцевих бюджетiв i у п'ятиденний строк подають їх разом iз фiнансово-економiчним обґрунтуванням до Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдних мiсцевих рад для розгляду у порядку, визначеному вiдповiдними радами.

     7. Прогноз мiсцевого бюджету мiстить:

     1) основнi прогнознi показники економiчного i соцiального розвитку вiдповiдної територiї, врахованi пiд час розроблення прогнозу мiсцевого бюджету;

     2) загальнi показники доходiв i фiнансування мiсцевого бюджету, повернення кредитiв до мiсцевого бюджету, загальнi граничнi показники видаткiв мiсцевого бюджету та надання кредитiв з мiсцевого бюджету (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди);

     3) показники за основними видами доходiв мiсцевого бюджету (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди);

     4) показники дефiциту (профiциту) мiсцевого бюджету, показники за основними джерелами фiнансування мiсцевого бюджету (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди), а також показники мiсцевого боргу, гарантованого Автономною Республiкою Крим, обласною радою чи територiальною громадою мiста боргу i надання мiсцевих гарантiй;

     5) граничнi показники видаткiв мiсцевого бюджету та надання кредитiв з мiсцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштiв (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди);

     6) обсяги капiтальних вкладень у розрiзi iнвестицiйних проектiв, визначенi в межах загальних граничних показникiв видаткiв мiсцевого бюджету та надання кредитiв з мiсцевого бюджету;

     7) iншi показники i положення, необхiднi для складання проекту рiшення про мiсцевий бюджет".

     42. У частинi першiй статтi 76:

     пункт 2 виключити;

     у пунктi 5 слова "плановий бюджетний перiод та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди" замiнити словами "середньостроковий перiод".

     43. У частинi першiй статтi 86, частинi п'ятiй статтi 93, частинi другiй статтi 94 та частинi першiй статтi 95 слова "гарантованi послуги" в усiх вiдмiнках замiнити словами "публiчнi послуги" у вiдповiдному вiдмiнку.

     44. У пунктi 4 частини першої статтi 105 слова "державних цiльових програм, прогнозу бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди" замiнити словами "прогнозу мiсцевого бюджету".

     45. У статтi 109:

     1) у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) розгляду Бюджетної декларацiї";

     у пунктi 6 слова "iноземних держав, банкiв i мiжнародних фiнансових органiзацiй" замiнити словами "iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй";

     2) у пунктi 1 частини другої та частинi третiй слова "Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод" замiнити словами "Бюджетної декларацiї".

     46. В абзацi другому частини першої статтi 111 слова "визначає основнi органiзацiйно-методичнi засади та дає оцiнку функцiонуванню систем внутрiшнього контролю i внутрiшнього аудиту" виключити.

     47. У пунктi 4 частини першої статтi 112 слова "(у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi)" виключити.

     48. У частинi першiй статтi 113:

     у пунктi 1 слова "цiльовим та ефективним" замiнити словами "цiльовим, ефективним та результативним";

     у пунктах 4 i 5 слова "(у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi)" виключити.

     49. У частинi першiй статтi 116:

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) зарахування надходжень бюджету на будь-якi рахунки, крiм єдиного казначейського рахунка (з урахуванням особливостей, визначених частиною дев'ятою статтi 13 цього Кодексу), а також акумулювання їх на рахунках органiв, що контролюють справляння надходжень бюджету";

     у пунктах 17 i 36 слова "(у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi)" виключити.

     50. В абзацi третьому частини першої статтi 119 слова "(у разi застосування програмно-цiльового методу у бюджетному процесi)" виключити.

     51. У роздiлi VI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     1) у пунктi 28:

     абзаци другий i третiй виключити;

     доповнити абзацами четвертим i п'ятим такого змiсту:

     "положення абзацiв п'ятого - п'ятнадцятого частини третьої статтi 2, абзацу п'ятого частини першої статтi 8, статей 121, 13, 15 i 17 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" до iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй, не застосовуються;

     порядок пiдготовки, реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються iз залученням державою кредитiв (позик) вiд iноземних держав, iноземних фiнансових установ i мiжнародних фiнансових органiзацiй, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням положень законiв України, що регулюють порядок укладення, виконання та припинення дiї мiжнародних договорiв України";

     2) доповнити пунктами 48 i 49 такого змiсту:

     "48. Установити, що заходи впливу, встановленi пунктом 2 частини першої статтi 117 цього Кодексу, за допущенi у 2017 - 2018 роках порушення бюджетного законодавства, визначенi пунктами 33 i 35 частини першої статтi 116 цього Кодексу, не застосовуються до учасникiв бюджетного процесу у зв'язку iз запровадженням з 1 сiчня 2017 року нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в державному секторi для складення фiнансової звiтностi та нового плану рахункiв бухгалтерського облiку в державному секторi.

     49. Установити, що:

     1) положення статтi 75 (в частинi складання прогнозу мiсцевого бюджету) та статтi 751 цього Кодексу застосовуються з 1 сiчня 2020 року;

     2) у 2019 роцi:

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад складають та схвалюють прогнози вiдповiдних мiсцевих бюджетiв на 2021 i 2022 роки вiдповiдно до прогнозних та програмних документiв економiчного i соцiального розвитку України та вiдповiдної територiї, а також з урахуванням Бюджетної декларацiї, схваленої у 2019 роцi;

     прогноз мiсцевого бюджету на 2021 i 2022 роки включає iндикативнi прогнознi показники мiсцевого бюджету за основними видами доходiв, фiнансування, видаткiв i кредитування, iндикативнi прогнознi показники мiсцевого боргу та гарантованого Автономною Республiкою Крим, обласною радою чи територiальною громадою мiста боргу, а також iндикативнi прогнознi показники за бюджетними програмами, якi забезпечують протягом декiлькох рокiв виконання iнвестицiйних проектiв;

     прогноз мiсцевого бюджету на 2021 i 2022 роки подається до Верховної Ради Автономної Республiки Крим, вiдповiдних мiсцевих рад разом з проектом рiшення про мiсцевий бюджет на 2020 рiк".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) доповнити статтею 16419 такого змiсту:

     "Стаття 16419. Порушення порядку надання iнформацiї, необхiдної для здiйснення оцiнки фiскальних ризикiв, та невжиття заходiв у сферi управлiння фiскальними ризиками

     Ненадання, несвоєчасне надання посадовими особами центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, фондiв загальнообов'язкового державного соцiального i пенсiйного страхування, фiнансових установ, суб'єктiв господарювання державного сектору економiки та господарських товариств, 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 вiдсоткiв, iнформацiї, необхiдної для здiйснення оцiнки фiскальних ризикiв, або надання завiдомо недостовiрної iнформацiї центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову i бюджетну полiтику, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Невжиття особами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi, передбачених законодавством заходiв у сферi управлiння фiскальними ризиками, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб у розмiрi трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     б) у статтi 221 цифри "1645 - 16418" замiнити цифрами "1645 - 16419";

     в) главу 17 доповнити статтею 24423 такого змiсту:

     "Стаття 24423. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову i бюджетну полiтику

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову i бюджетну полiтику, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням порядку надання iнформацiї, необхiдної для здiйснення оцiнки фiскальних ризикiв, та невжиттям передбачених законодавством заходiв у сферi управлiння фiскальними ризиками (стаття 16419).

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову i бюджетну полiтику, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення та накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову i бюджетну полiтику, та уповноваженi керiвником посадовi особи цього органу";

     г) абзац перший частини другої статтi 255 пiсля цифр "222 - 24421" доповнити цифрами "24423";

     2) у Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     а) у пунктi 23 частини першої статтi 26 слова "затвердження мiсцевого бюджету" замiнити словами "розгляд прогнозу мiсцевого бюджету, затвердження мiсцевого бюджету";

     б) у пiдпунктi 1 пункту "а" частини першої статтi 28 слова "складання проекту мiсцевого бюджету" замiнити словами "складання, схвалення та подання на розгляд вiдповiдної ради прогнозу мiсцевого бюджету, складання проекту мiсцевого бюджету";

     в) у пунктi 17 частини першої статтi 43 слова "затвердження вiдповiдно районних, обласних бюджетiв" замiнити словами "розгляд прогнозiв вiдповiдно районних, обласних бюджетiв, затвердження таких бюджетiв";

     г) у пунктi 1 частини другої статтi 52 пiсля слова "розглядає" доповнити словами "та схвалює", а слова "мiсцевого бюджету" замiнити словами "прогноз мiсцевого бюджету, проект мiсцевого бюджету";

     ґ) у статтi 61:

     частину першу пiсля слова "самостiйно" доповнити словами "складають та схвалюють прогнози вiдповiдних мiсцевих бюджетiв";

     у частинi третiй слова "Складання i виконання районних i обласних бюджетiв" замiнити словами "Складання i схвалення прогнозiв районних i обласних бюджетiв, складання i виконання вiдповiдних бюджетiв";

     3) у Законi України "Про Раду нацiональної безпеки i оборони України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 237; 2015 р., N 4, ст. 14):

     а) абзац п'ятий пункту 1 частини першої статтi 4 пiсля слiв "Державний бюджет України" доповнити словами "та пропозицiй до Бюджетної декларацiї";

     б) пункт 12 частини першої статтi 13 пiсля слiв "Державний бюджет України" доповнити словами "та пропозицiї до Бюджетної декларацiї";

     4) у Законi України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190 iз наступними змiнами):

     а) у пунктi 4 частини першої статтi 2 слова "пiдготовку та виконання" замiнити словами "пiдготовку та схвалення прогнозiв вiдповiдних бюджетiв, пiдготовку та виконання";

     б) у пунктi 1 частини першої статтi 18 слово "складає" замiнити словами "складає, схвалює i подає на розгляд ради прогноз вiдповiдного бюджету, складає";

     5) у Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     а) у частинi першiй статтi 9:

     у пунктi 4 слово "вересня" замiнити словом "листопада", а слово "витрат" - словами "адмiнiстративних витрат";

     пункт 5 виключити;

     б) абзаци другий - четвертий частини п'ятої статтi 51 викласти в такiй редакцiї:

     "до 1 березня поточного року - орiєнтовну iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступнi роки;

     до 15 березня поточного року - прогнознi монетарнi показники i показники валютно-курсової полiтики (у тому числi обмiнний курс гривнi у середньому за рiк та на кiнець року) на три наступнi роки;

     до 15 квiтня поточного року - уточнену iнформацiю про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподiлу, яка пiдлягатиме перерахуванню до державного бюджету, на три наступнi роки";

     6) у пiдпунктi 1 частини першої статтi 27 Закону України "Про комiтети Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 17, ст. 146; 2010 р., N 48, ст. 564) слова "Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод" замiнити словами "бюджетної полiтики з урахуванням Бюджетної декларацiї";

     7) у частинi першiй статтi 20 Закону України "Про асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 534) слова "Декларацiї цiлей та завдань бюджету на наступний бюджетний перiод" замiнити словами "Бюджетної декларацiї";

     8) у Регламентi Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133 iз наступними змiнами):

     а) у пунктi 6 частини четвертої статтi 20 слова "проект Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод" замiнити словами "Бюджетна декларацiя";

     б) статтю 152 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 152. Розгляд Бюджетної декларацiї

     1. Бюджетна декларацiя схвалюється Кабiнетом Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 червня року, що передує плановому, та у триденний строк подається разом з фiнансово-економiчним обґрунтуванням до Верховної Ради.

     2. Процес розгляду Бюджетної декларацiї у Верховнiй Радi здiйснюється з урахуванням поданого Кабiнетом Мiнiстрiв України рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України за попереднiй бюджетний перiод.

     3. Народнi депутати, комiтети розробляють свої пропозицiї щодо бюджетної полiтики з урахуванням Бюджетної декларацiї i подають їх до комiтету, до предмета вiдання якого належать питання бюджету, у десятиденний строк з дня надходження Бюджетної декларацiї до Верховної Ради.

     4. Комiтет, до предмета вiдання якого належать питання бюджету, розглядає Бюджетну декларацiю i пропозицiї, що надiйшли, готує та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради щодо Бюджетної декларацiї, що надається народним депутатам не пiзнiш як за два днi до розгляду зазначеного питання на пленарному засiданнi Верховної Ради.

     5. Верховна Рада розглядає питання щодо Бюджетної декларацiї у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту, не пiзнiше 15 липня року, що передує плановому. З доповiддю виступає Прем'єр-мiнiстр України або за його дорученням член Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдповiдальний за формування та реалiзацiю державної фiнансової i бюджетної полiтики, та голова комiтету, до предмета вiдання якого належать питання бюджету.

     На такому пленарному засiданнi за процедурним рiшенням Верховної Ради можуть бути заслуханi головнi розпорядники коштiв державного бюджету щодо цiлей державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник коштiв державного бюджету, та показникiв їх досягнення у середньостроковому перiодi, передбачених у Бюджетнiй декларацiї.

     6. За результатами розгляду цього питання Верховна Рада може прийняти проект постанови щодо Бюджетної декларацiї, яким взяти до вiдома Бюджетну декларацiю та/або схвалити рекомендацiї Верховної Ради щодо бюджетної полiтики. Якщо Верховною Радою в установленi частиною п'ятою цiєї статтi строки не розглянуто питання щодо Бюджетної декларацiї або не прийнято рiшення щодо нього, таке питання у подальшому не потребує розгляду.

     7. У разi порушення Кабiнетом Мiнiстрiв України строкiв подання до Верховної Ради Бюджетної декларацiї строки розгляду Верховною Радою Бюджетної декларацiї обчислюються з дня її фактичного подання Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в) у частинi третiй статтi 153 слова "Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод" замiнити словами i цифрами "має ґрунтуватися на Бюджетнiй декларацiї з урахуванням рекомендацiй Верховної Ради щодо бюджетної полiтики (якщо такi рекомендацiї схваленi вiдповiдно до частини шостої статтi 152 цього Регламенту)";

     г) у статтi 154:

     у другому реченнi частини першої слова "очiкуваних результатiв виконання" замiнити словами "результативних показникiв";

     у частинi другiй слова "Основним напрямам бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод та" виключити;

     у частинi четвертiй слова "та/або Основним напрямам бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод" виключити;

     ґ) у статтi 156:

     у пунктi 1 частини першої слова "Основними напрямами бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод" замiнити словами i цифрами "Бюджетною декларацiєю з урахуванням рекомендацiй Верховної Ради щодо бюджетної полiтики (якщо такi рекомендацiї схваленi вiдповiдно до частини шостої статтi 152 цього Регламенту)";

     у частинi третiй слова "за дорученням Верховної Ради" виключити;

     д) у статтi 158:

     у частинi першiй слова "i порiвняльну таблицю" замiнити словами "разом з порiвняльною таблицею" та доповнити словами "а також з порiвняльною таблицею i поясненнями щодо вiдмiнностей положень i показникiв такого проекту закону порiвняно з редакцiєю, що подавалася Кабiнетом Мiнiстрiв України на перше читання";

     у частинi другiй слова "i порiвняльна таблиця щодо їх урахування" замiнити словами "разом iз супровiдними документами до нього, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi";

     е) статтю 159 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Закон про Державний бюджет України, прийнятий Верховною Радою вiдповiдно до статтi 158 або статтi 159 цього Регламенту, оформлюється в установленому порядку (стаття 130 цього Регламенту) з урахуванням таких особливостей: додатки до закону про Державний бюджет України, якi є його невiд'ємною частиною, оформлюються (з вiдповiдним вiзуванням) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, за участю уповноважених представникiв комiтету, до предмета вiдання якого належать питання бюджету";

     є) у другому реченнi частини третьої статтi 162 слова "результатiв виконання бюджетних програм за звiтний перiод" замiнити словами "досягнення головними розпорядниками коштiв державного бюджету запланованої мети, завдань та результативних показникiв бюджетних програм, а також цiлей державної полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якої забезпечує головний розпорядник коштiв державного бюджету, з показниками їх досягнення за результатами звiтного перiоду";

     9) у Законi України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 13, ст. 222 iз наступними змiнами):

     а) частину третю статтi 4 доповнити словами "а також визначає порядок розроблення, виконання та монiторингу виконання програмних документiв Кабiнету Мiнiстрiв України";

     б) в абзацi чотирнадцятому пункту 1 частини першої статтi 20 слова "розробляє проекти законiв" замiнити словами "розробляє та схвалює Бюджетну декларацiю, розробляє проекти законiв";

     в) у статтi 29:

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 29. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України щодо розроблення та схвалення Бюджетної декларацiї, розроблення i забезпечення виконання державного бюджету

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України не пiзнiше 1 червня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Бюджетну декларацiю i у триденний строк подає її разом з фiнансово-економiчним обґрунтуванням до Верховної Ради України для розгляду за спецiальною процедурою, визначеною Регламентом Верховної Ради України";

     перше речення частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Кабiнет Мiнiстрiв України складає проект закону про Державний бюджет України, який ґрунтується на Бюджетнiй декларацiї з урахуванням рекомендацiй Верховної Ради щодо бюджетної полiтики (якщо такi рекомендацiї схваленi вiдповiдно до частини шостої статтi 152 Регламенту Верховної Ради України), та подає його Верховнiй Радi України та Президенту України не пiзнiше 15 вересня року, що передує плановому";

     10) пункт 16 частини першої статтi 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 7 - 8, ст. 50, N 48, ст. 436) доповнити словами "вiдповiдно до Бюджетного кодексу України".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 грудня 2018 року
N 2646-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.