ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

Роздiл I

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2008 рiк

     Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рiк у сумi 215.359.392,3 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 168.965.709,3 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 46.393.683 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рiк у сумi 232.372.003,8 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 186.738.567,2 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 45.633.436,6 тис. гривень.

     Затвердити на 2008 рiк:

     обсяги повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 1.567.659,6 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 368.234 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.199.425,6 тис. гривень;

     обсяги надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 3.377.260,2 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 518.028 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.859.232,2 тис. гривень.

     Установити граничний розмiр дефiциту Державного бюджету України на 2008 рiк у сумi 18.822.212,1 тис. гривень, у тому числi граничний розмiр дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 17.922.651,9 тис. гривень та граничний розмiр дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 899.560,2 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

     Установити оборотну касову готiвку Державного бюджету України на 2008 рiк у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

     Стаття 2. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2008 рiк належать:

     1) податок на додану вартiсть (крiм податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на додану вартiсть житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i паливно-енергетичного комплексу та розстрочених податкових зобов'язань Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з податку на додану вартiсть, термiн сплати яких наступає у 2008 роцi, якi є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     2) податок на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi, податкової заборгованостi минулих рокiв з податку на прибуток житлово-комунальних пiдприємств, пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i паливно-енергетичного комплексу та розстрочених податкових зобов'язань Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з податку на прибуток пiдприємств, термiн сплати яких наступає у 2008 роцi, якi є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     3) збiр за спецiальне водокористування;

     4) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення (крiм розстрочених податкових зобов'язань Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з платежiв за користування надрами загальнодержавного значення, термiн сплати яких наступає у 2008 роцi, якi є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     6) 25,45 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України;

     7) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     9) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     10) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, та 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     11) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них);

     12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi (крiм розстрочених податкових зобов'язань Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з рентної плати за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi, термiн сплати яких наступає у 2008 роцi, якi є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     13) надходження вiд розмiщення в установах банкiв тимчасово вiльних бюджетних коштiв, якi облiковуються на рахунках Державного казначейства України;

     14) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     15) надходження вiд санкцiй (штрафiв, пенi тощо), що застосовуються за рiшеннями уповноважених посадових осiб Антимонопольного комiтету України, iнших органiв виконавчої влади (крiм адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад та утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями, штрафних санкцiй за порушення законодавства про патентування; штрафних санкцiй за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв), а також за рiшеннями судiв, прийнятими за зверненнями уповноважених пiдроздiлiв органiв виконавчої влади; штрафних санкцiй внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод з суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв державного бюджету;

     16) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, у тому числi такого, вiд якого вiдмовився власник або отримувач, валютних цiнностей, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях iз порушенням норм актiв Всесвiтнього поштового союзу, не вручених мiжнародних та внутрiшнiх поштових вiдправлень, майна з обмеженим термiном зберiгання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафiв або з метою вiдшкодування належних державному бюджету платежiв, знахiдок, а також валютнi цiнностi i грошовi кошти, власники яких невiдомi;

     17) частина прибутку (доходу) господарських органiзацiй, що вилучається до бюджету (крiм надходження коштiв вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки"), та дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi;

     18) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок коштiв Державного бюджету України, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     19) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     20) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     21) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

     22) 10 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, до розмежування земель державної та комунальної власностi (крiм земельних дiлянок, визначених пунктом 29 статтi 7 та абзацом третiм пункту 1 частини першої статтi 52 цього Закону); 100 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi (пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi);

     23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крiм податкової заборгованостi, в тому числi реструктуризованої, з рентної плати за транзитне транспортування природного газу Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та розстрочених податкових зобов'язань Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, термiн сплати яких наступає у 2008 роцi, якi є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

     25) рентна плата за транзитне транспортування амiаку;

     26) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     27) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання;

     28) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та видачу копiй i дублiкатiв таких лiцензiй;

     29) плата за видiлення номерного ресурсу;

     30) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України та видачу дублiкатiв таких лiцензiй;

     31) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України (крiм надходжень вiд реалiзацiї об'єктiв нерухомого вiйськового майна, у тому числi разом iз земельними дiлянками, на яких вони розташованi);

     32) 50 вiдсоткiв плати за оренду майна (крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України та галузевих академiй наук), що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок державного бюджету;

     33) кошти, що надiйдуть вiд рекламодавцiв алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     34) плата за наданi в оренду ставки, що знаходяться в басейнах рiчок загальнодержавного значення;

     35) плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв (з моменту набуття Україною членства в Свiтовiй органiзацiї торгiвлi);

     36) митнi збори (до моменту набуття Україною членства в Свiтовiй органiзацiї торгiвлi);

     37) надходження коштiв вiд продажу спецiальних дозволiв на користування надрами та збору за видачу таких дозволiв;

     38) надходження вiд секретарiату ООН, ОБСЄ або iншої регiональної органiзацiї за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операцiях;

     39) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками торгiв забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню учасникам торгiв у випадках, передбачених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     40) кошти, що надiйдуть вiд учасника - переможця процедури закупiвлi, пiд час укладання договору про закупiвлю, забезпечення його виконання, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, вiдповiдно до умов договору;

     41) надходження вiд плати за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого державного майна (крiм надходжень, визначених пунктом 32 цiєї статтi);

     42) вивiзне мито;

     43) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     44) плата за використання iнших природних ресурсiв;

     45) збiр за користування радiочастотним ресурсом;

     46) надходження вiд державних грошових лотерей;

     47) надходження вiд перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України;

     48) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України згiдно iз статтею 29 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 3. Установити, що пiдприємства, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, господарськi товариства, бiльше нiж 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств, учасники договорiв про спiльну дiяльнiсть, та/або уповноваженi особи договорами про спiльну дiяльнiсть, укладеними за участю зазначених пiдприємств, щомiсячно здiйснюють продаж:

     нафти сирої i газового конденсату власного видобутку (видобутих на пiдставi спецiальних дозволiв на користування надрами), крiм обсягiв, якi використовуються на власнi технологiчнi потреби, а також газу скрапленого - виключно на бiржових аукцiонах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     всього природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на пiдставi спецiальних дозволiв на користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України на формування такого ресурсу, за цiною, затвердженою Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України для кожного суб'єкта господарювання, визначеного в абзацi першому цiєї статтi.

     Установити, що за рахунок природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання, визначеними в абзацi першому цiєї статтi, формується та використовується у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, ресурс природного газу, що використовується для потреб населення.

     З метою дотримання норм цiєї статтi передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу, у тому числi нафтового (попутного) та скрапленого, на умовах договорiв комiсiї, давальницької переробки, iнших договорiв, якi не передбачають передання права власностi на них, не допускається.

     Дiя цiєї статтi поширюється виключно на тих учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть, вiдповiдно до яких вартiсть вкладу пiдприємств, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, господарських товариств, бiльше нiж 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй таких пiдприємств i товариств перевищує 50 вiдсоткiв загальної вартостi вкладiв учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть.

     Стаття 4. Кабiнету Мiнiстрiв України погасити у 2008 роцi частину заборгованостi, визначену абзацом третiм частини першої статтi 1 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України", у сумi не менше 255.000 тис. гривень.

     Установити, що Нацiональний банк України у 2008 роцi вносить до Державного бюджету України щоквартально рiвними частинами перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України на загальну суму не менш як 3.813.944 тис. гривень.

     Стаття 5. Установити, що у 2008 роцi продаж спецiальних дозволiв на користування надрами здiйснюється на аукцiонах, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 6. Установити, що кошти, якi надходять вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, i додатково облiковуються у Державному казначействi України на окремому вiдповiдному рахунку як фiнансовий резерв для зняття з експлуатацiї атомних блокiв.

     Цi кошти можуть спрямовуватися Мiнiстерством палива та енергетики України на придбання державних цiнних паперiв без права змiни власника у порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 7. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2008 рiк у частинi доходiв є:

     1) акцизний збiр iз вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     2) акцизний збiр iз ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     3) ввiзне мито на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них;

     4) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     5) надходження вiд збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, у тому числi 807.403,3 тис. гривень нарахованих i не сплачених зобов'язань Державного пiдприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну i теплову енергiю за минулi роки;

     6) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов'язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     7) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     8) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкової космiчної технiки вiйськового та подвiйного призначення, що належить Нацiональному космiчному агентству України;

     9) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України), правоохоронних органiв i Оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     10) збори на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     11) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     12) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     13) надходження вiд зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, та коштiв, одержаних вiд продажу контрольних марок;

     14) надходження вiд видачi сертифiкатiв на експортно-iмпортнi операцiї з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами;

     15) власнi надходження бюджетних установ (у тому числi наукових установ Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук), якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi плата за оренду вiйськового майна, майна Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук та 50 вiдсоткiв плати за оренду iншого майна, що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     16) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

     17) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

     18) надходження вiд секретарiату ООН, ОБСЄ та iншої регiональної органiзацiї за участь українського персоналу органiв внутрiшнiх справ України в миротворчих операцiях;

     19) надходження до Фонду соцiального захисту iнвалiдiв;

     20) 65 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища;

     21) 70 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     22) 74,55 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України;

     23) надходження вiд плати за оформлення посвiдчення закордонного українця;

     24) надходження вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiд погашення заборгованостi компанiї перед цiльовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Українi за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсацiйнiй основi протягом 1994- 1999 рокiв ядерне паливо у сумi 229.860,4 тис. гривень;

     25) надходження коштiв вiд збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     26) надходження коштiв вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки";

     27) надходження збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi;

     28) надходження вiд енергогенеруючих компанiй у рахунок погашення заборгованостi перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву за поставлене протягом 1997-2000 рокiв органiчне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

     29) 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї;

     30) вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     31) платежi, що пов'язанi з виконанням Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про участь Росiйської Федерацiї у розвитку соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     32) надходження вiд реалiзацiї об'єктiв нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України, у тому числi разом iз земельними дiлянками, на яких вони розташованi;

     33) надходження, одержанi в рахунок погашення заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву за використанi матерiальнi цiнностi з державного резерву, у сумi не менше 50.000 тис. гривень;

     34) надходження вiд оплати витрат з iнформацiйно-технiчного забезпечення розгляду справ у судах;

     35) реєстрацiйний збiр за проведення державної реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

     36) надходження розстрочених податкових зобов'язань Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", термiн сплати яких наступає у 2008 роцi, з податку на додану вартiсть; податку на прибуток пiдприємств; платежiв за користування надрами загальнодержавного значення; рентної плати за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi; рентної плати за транзитне транспортування природного газу;

     37) штрафнi санкцiї за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсiв;

     38) надходження коштiв вiд реалiзацiї продуктiв утилiзацiї боєприпасiв, що передаються для утилiзацiї Мiнiстерству промислової полiтики України та Нацiональному космiчному агентству України;

     39) плата за проїзд автомобiльними дорогами транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, ваговi або габаритнi параметри яких перевищують нормативнi;

     40) надходження коштiв вiд сплати iнвалiдами часткової вартостi автомобiлiв та коштiв вiд реалiзацiї автомобiлiв, повернутих iнвалiдами;

     41) 65 вiдсоткiв грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;

     42) податкова заборгованiсть та нарахованi суми податкiв, якi виникли пiсля проведення розрахункiв згiдно iз статтею 33 цього Закону житлово-комунальних пiдприємств, Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i пiдприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток пiдприємств (крiм пiдприємств комунальної власностi), податку на додану вартiсть та з рентної плати за транзитне транспортування природного газу та iнших надходжень, що зараховуються до державного бюджету, яка спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперах колишнього СРСР;

     43) податкова заборгованiсть пiдприємств з податку на прибуток пiдприємств (крiм пiдприємств комунальної власностi), податку на додану вартiсть, рентної плати за транзитне транспортування природного газу, яка спрямовується на розрахунки з погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування.

     Стаття 8. Державному пiдприємству "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" забезпечити щомiсячно рiвними частинами протягом 2008 року перерахування до спецiального фонду державного бюджету 229.860,4 тис. гривень заборгованостi перед цiльовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Українi за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсацiйнiй основi протягом 1994-1999 рокiв ядерне паливо.

     Стаття 9. Установити, що у 2008 роцi надходження, одержанi в рахунок погашення заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" за використанi матерiальнi цiнностi з державного резерву, у сумi не менше 50.000 тис. гривень спрямовуються у рахунок зобов'язань Державного комiтету України з державного матерiального резерву за зберiгання запасiв державного резерву перед суб'єктами господарювання, якi мають заборгованiсть по розрахунках з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" та її пiдприємствами.

     Порядок проведення розрахункiв вiдповiдно до цiєї статтi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Установити на 31 грудня 2008 року граничний розмiр державного боргу України в сумi 85.960.062,3 тис. гривень.

     Стаття 11. Установити, що державнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановленого цим Законом граничного розмiру державного боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх (зовнiшнiх) джерел фiнансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязi, допускається збiльшення надходжень коштiв iз зовнiшнiх (внутрiшнiх) джерел фiнансування iншого типу з вiдповiдним перевищенням граничного розмiру державного боргу України за рахунок перевищення вiдповiдних обсягiв запозичень з вiдповiдним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону, iз щомiсячним обов'язковим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 12. Установити, що у 2008 роцi державнi пiдприємства, в тому числi господарськi товариства, у статутному фондi яких державi належить 50 та бiльше вiдсоткiв акцiй, здiйснюють внутрiшнi довгостроковi (бiльше одного року) та зовнiшнi запозичення, надають гарантiї або є поручителями за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України, внутрiшнi короткостроковi запозичення (до одного року) - за погодженням з вiдповiдними органами центральної виконавчої влади, у сферi дiяльностi яких вони знаходяться.

     Стаття 13. Установити, що у 2008 роцi державнi гарантiї надаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за зобов'язаннями Державної служби автомобiльних дорiг України в обсязi, що не перевищує 800.000 тис. гривень, за зобов'язаннями Державної iпотечної установи у сумi 1.000.000 тис. гривень, а також при необхiдностi за зобов'язаннями Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" за зовнiшнiми запозиченнями, якi здiйсненi за станом на 1 сiчня 2008 року, в обсязi цих запозичень, але не бiльше суми, яка еквiвалентна 12.000.000 тис. гривень, в разi невиконання компанiєю зобов'язань вiдповiдно до умов цих запозичень.

     Юридичнi особи, щодо яких приймається рiшення про надання кредитiв або гарантiй, зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, якi протягом 2006- 2008 рокiв додержуються встановлених Нацiональним банком України обов'язкових економiчних нормативiв, або надати iнше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що у 2008 роцi надання гарантiй Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та гарантiй органiв мiсцевого самоврядування (крiм гарантiй за кредитами, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом iз мiжнародними фiнансовими органiзацiями) не здiйснюється.

     Кабiнет Мiнiстрiв України при прийняттi рiшення про надання кредитiв або гарантiй юридичним особам, у розпорядженнi яких є майно, що є державною або комунальною власнiстю i не пiдлягає приватизацiї, приймає рiшення щодо розмiру та виду забезпечення виконання зобов'язань.

     Стаття 14. Мiнiстр фiнансiв України має право брати зобов'язання вiд iменi України, якi пов'язанi iз передбаченими цим Законом запозиченнями i державними гарантiями, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з угодами вiд будь-яких комiсiй, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, протягом часу дiї зобов'язання з повернення запозичених коштiв.

     Стаття 15. У разi виконання державою гарантiйних зобов'язань перед кредиторами шляхом здiйснення платежiв за рахунок коштiв Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорiв про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осiб, зобов'язання яких гарантованi, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, в обсязi фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, вiдповiдно, переходять права кредитора та право вимагати вiд боржника погашення такої заборгованостi в установленому законом порядку.

     Якщо договором з позичальником передбачається зобов'язання з погашення та обслуговування кредитiв, залучених державою, невиконання або неналежне виконання позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехiд до держави права стягнення простроченої заборгованостi у повному обсязi незалежно вiд стану виконання державою зобов'язань за такими кредитами.

     Стаття 16. З метою економiї бюджетних коштiв надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати правочини з державним боргом України, включаючи обмiн, випуск та викуп державних боргових зобов'язань, при дотриманнi граничного розмiру державного боргу на кiнець року.

     Стаття 17. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати на конкурсних засадах розмiщення коштiв єдиного казначейського рахунку та коштiв валютних рахункiв державного бюджету на умовах договорiв тимчасової купiвлi (продажу) державних цiнних паперiв з наступним їх поновленням до кiнця року у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 18. Установити, що до надходжень фiнансування загального фонду Державного бюджету України на 2008 рiк належать:

     1) надходження в результатi здiйснення державних внутрiшнiх та державних зовнiшнiх запозичень;

     2) кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, а також кошти, якi надiйдуть вiд сплати штрафiв та пенi за невиконання власниками приватизованих об'єктiв умов договорiв їх купiвлi-продажу, з урахуванням пункту 2 статтi 19 цього Закону;

     3) повернення коштiв з депозитiв або пред'явлення цiнних паперiв, що використовуються для управлiння лiквiднiстю;

     4) змiни обсягiв готiвкових коштiв загального фонду Державного бюджету України.

     Стаття 19. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2008 рiк у частинi фiнансування є:

     1) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     2) 90 вiдсоткiв коштiв, якi надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувалися вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми, але не бiльше нiж 1.462,5 тис. гривень;

     3) невикористаний залишок коштiв у сумi 212.000 тис. гривень, джерелом формування яких були надходження збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, що спрямовується на державну пiдтримку вугледобувних пiдприємств на часткове покриття витрат iз собiвартостi для погашення заборгованостi за електричну енергiю, спожиту у минулих роках.

     Стаття 20. Визначити в 2008 роцi органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованостi юридичних осiб перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi (кошти вiд повернення якої надходять за кодами програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування державного бюджету 2801380, 2801400, 2801410, 2801440, 3401360, 3511550, 3511560, 3511630).

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України залучати в 2008 роцi юридичних осiб для представництва органiв державної влади в судах у справах про стягнення заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, в тому числi в процесi банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було вiдмовлено.

     Надати Мiнiстерству фiнансiв України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осiб до п'яти вiдсоткiв вiд фактичних надходжень до державного бюджету внаслiдок забезпечення цими особами здiйснення стягнення.

     Стаття 21. Установити, що кошти, отриманi згiдно з пунктом 6 статтi 7 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю вiдповiдно до укладеної мiжурядової угоди.

     Стаття 22. Фонду державного майна України забезпечити в 2008 роцi надходження до Державного бюджету України коштiв, отриманих вiд приватизацiї державного майна, вiдповiдно до пункту 2 статтi 18 та до пункту 2 статтi 19 цього Закону, у сумi не менш як 8.602.206,7 тис. гривень.

     Стаття 23. Надати Мiнiстерству фiнансiв України право здiйснювати у 2008 роцi на вiдкритих аукцiонах продаж права вимоги погашення простроченої бiльше нiж три роки заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, у тому числi оформленої простими векселями на iм'я Мiнiстерства фiнансiв України.

     Векселi видаються у валютi кредиту, бюджетної позички та фiнансової допомоги, наданої на поворотнiй основi, за якими юридичнi особи - резиденти мають заборгованiсть перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової цiни продажу прав вимоги до 50 вiдсоткiв їх номiнальної суми.

     Сума пенi, яка нарахована внаслiдок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, на оформлену векселями суму заборгованостi, списується.

     Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 24. На часткову змiну частини другої статтi 21 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96) дозволити в процесi приватизацiї державного майна оплату його вартостi у вiльно конвертованiй iноземнiй валютi.

     Стаття 25. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2008 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами та централiзованi заходи i програми в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць згiдно з додатками N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

     У процесi виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштiв державного бюджету Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює перерозподiл видаткiв за бюджетною програмою в розрiзi економiчної класифiкацiї в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спецiальному фондах державного бюджету. Перерозподiл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштiв державного бюджету, збiльшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спецiальному фондах здiйснюються лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статтi 23 Бюджетного кодексу України, перерозподiл бюджетних призначень на централiзованi заходи i програми мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями здiйснюються за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах Державного бюджету України на:

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функцiонуванням органiв державної влади, за рахунок зменшення iнших видаткiв.

     Перелiк бюджетних програм, по яких затверджуються порядки використання коштiв державного бюджету, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що у 2008 роцi норми законодавства щодо виготовлення документiв про освiту реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2008 рiк.

     Розпорядникам коштiв державного та мiсцевих бюджетiв (далi - розпорядникам коштiв) при виконаннi бюджету забезпечити у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi з оплати вищезазначених товарiв та послуг. Розпорядникам коштiв забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносiїв у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником обґрунтованих лiмiтiв споживання з урахуванням зменшення обсягiв споживання енергоносiїв щонайменш як на 10 вiдсоткiв.

     Державне казначейство України вiдкриває бюджетнi асигнування головним розпорядникам бюджетних коштiв виключно за наявностi затверджених в установленому порядку паспортiв бюджетних програм (крiм загальнодержавних видаткiв).

     Перерозподiл обсягiв коштiв мiж субвенцiями з державного бюджету мiсцевим бюджетам та мiсцевими бюджетами у межах загального обсягу вiдповiдних субвенцiй у 2008 роцi здiйснюється у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 26. Перелiк об'єктiв та обсягiв бюджетних коштiв на будiвництво, реконструкцiю та капiтальний ремонт автомобiльних дорiг загального користування державного та мiсцевого значення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 27. Видатки, пов'язанi з утриманням працiвникiв закордонних дипломатичних установ України, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi (крiм вiйськових аташе), проводяться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Стаття 28. Установити, що у 2008 роцi вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України в межах обсягiв, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про мiжнароднi договори України".

     Стаття 29. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2008 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     оплата комунальних послуг та енергоносiїв (код 1160);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2008 рiк видатки на будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвiдувальну дiяльнiсть, забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння, ракет i боєприпасiв Збройних Сил України, утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого зберiгання та використання, забезпечення iнвалiдiв протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабiлiтацiї, пiдготовку кадрiв вищими навчальними закладами I- IV рiвнiв акредитацiї, фундаментальнi дослiдження, прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осiб iнших нацiональностей, якi були депортованi з територiї України, видатки на компенсацiю Пенсiйному фонду України втрат вiд застосування платниками фiксованого сiльськогосподарського податку спецiальної ставки по збору на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування.

     Стаття 30. Установити, що у 2008 роцi оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документiв та повiдомлень у системi електронних переказiв Нацiонального банку України Державним казначейством України не здiйснюється.

     Стаття 31. Установити, що виконання рiшення, яке прийнято органом державної влади, що вiдповiдно до закону має право на його застосування, про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, здiйснюється Державним казначейством України за попереднiм iнформуванням Мiнiстерства фiнансiв України.

     Рiшення про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

     Безспiрне списання коштiв з рахунку державного бюджету здiйснюється виключно органами Державного казначейства України за черговiстю надходження рiшень за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань.

     Установити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури, а також судiв, у 2008 роцi за вимогою органiв державної виконавчої служби України здiйснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджетi України на цю мету, в такому порядку:

     Державне казначейство України у термiни, визначенi у приписi, списує у безспiрному порядку на користь зазначеної фiзичної особи встановлену до вiдшкодування суму коштiв з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

     вiдшкодованi суми облiковуються Державним казначейством України та вiдображаються у звiтностi про виконання державного бюджету;

     у разi потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються вiдповiднi пропозицiї щодо видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету або внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

     До прийняття спецiального Закону України у 2008 роцi списання коштiв з бюджету за рiшеннями судiв щодо вiдшкодування вартостi конфiскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власнiсть держави, для юридичних осiб, здiйснюється у розмiрах сум коштiв, що надiйшли до бюджету вiд реалiзацiї цього майна.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу бюджетної установи, якi мають право на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цiєї установи.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв установ системи освiти по виплатах, передбачених абзацами дев'ятим - одинадцятим частини першої статтi 57 Закону України "Про освiту", здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних призначень.

     Кошти, вiдшкодованi державою з Державного бюджету України згiдно з цiєю статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про вiдшкодування збиткiв, завданих Державному бюджету України, згiдно з цiєю статтею, виступають органи прокуратури за поданням вiдповiдних матерiалiв органами Державного казначейства України.

     Органи Державного казначейства України виконують рiшення, якi прийнятi органами державної влади, про списання коштiв з рахункiв розпорядникiв бюджетних коштiв з вiдображенням в облiку органiв Державного казначейства України вiдповiдних бюджетних зобов'язань.

     Цей порядок поширюється на мiсцевi бюджети.

     Стаття 32. Установити, що в 2008 роцi рiвноцiнна та повна компенсацiя втрат доходiв вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ), пов'язаних з оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, вiдповiдно до вимог пункту 22.7 статтi 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб", здiйснюється установами (органiзацiями, пiдприємствами), що утримують вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу, за рахунок вiдповiдних коштiв, якi є джерелом доходiв цих осiб, у розмiрi фактично сплаченого податку та у межах видаткiв на грошове забезпечення, передбачених головним розпорядникам коштiв у Державному бюджетi України.

     При цьому керiвники бюджетних установ (органiзацiй, пiдприємств), якi утримують чисельнiсть вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ), передбачають асигнування на зазначену компенсацiю у межах видаткiв на грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фiнансовими планами.

     Стаття 33. Установити, що у 2008 роцi розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперiв колишнього СРСР здiйснюються за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам шляхом оплати такими громадянами електричної i теплової енергiї, природного газу, твердого палива, послуг водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, в рахунок податкового боргу, у тому числi розстроченого, пiдприємств (структурних пiдроздiлiв пiдприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та iнших пiдприємств, що надають цi послуги, за видами податкiв, визначеними у пунктi 42 статтi 7 цього Закону, та за рахунок iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що зараховуються до Державного бюджету України, а також пенi, штрафних санкцiй, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, повернення бюджетних позичок та кредитiв, в тому числi шляхом переводу боргу.

     Зазначенi розрахунки проводяться територiальними органами Державного казначейства України, якi вiдкривають усiм учасникам спецiальнi рахунки.

     Кабiнету Мiнiстрiв України встановити порядок проведення таких розрахункiв та розподiлу зазначеної субвенцiї в розрiзi мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 34. Визначити обсяг коштiв, якi спрямовуються у 2008 роцi на реалiзацiю Закону України "Про реструктуризацiю заборгованостi з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освiту" педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв", у сумi 645.336,2 тис. гривень, у тому числi субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам у сумi 522.017 тис. гривень.

     Установити, що розподiл та перерозподiл цих бюджетних призначень у 2008 роцi мiж бюджетними програмами, головними розпорядниками коштiв державного бюджету та мiсцевими бюджетами здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України з подальшим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 35. Видатки, передбаченi цим Законом на виконання завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї, в тому числi проектiв iнформатизацiї органiв виконавчої влади за кодами програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1202070, 2201190 (в частинi iнформатизацiї загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв), 2408030, 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3501660, 3507600, 5001060, 6151020, 6511020, 6731050, здiйснюються Державним казначейством України лише пiсля погодження вiдповiдними розпорядниками бюджетних коштiв зазначених проектiв з Генеральним державним замовником Нацiональної програми iнформатизацiї - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 36. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2008 рiк у частинi кредитування є:

     1) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     2) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, i пеня;

     3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994- 1997 рокiв;

     4) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     5) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання (крiм надходжень за рахунок вiдшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартiсть та надходжень, визначених пунктом 9 цiєї статтi);

     6) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

     7) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики України на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здiйснення державних форвардних закупiвель, товарних та фiнансових iнтервенцiй на органiзованому аграрному ринку;

     8) повернення безвiдсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу та у 2005 роцi пiдприємствам та органiзацiям вугiльної промисловостi на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам;

     9) до 5 вiдсоткiв фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслiдок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою на поворотнiй основi;

     10) повернення кредиту, наданого на реконструкцiю гiдроелектростанцiй;

     11) повернення бюджетних позичок, наданих за рахунок коштiв Державного бюджету України пiдприємствам машинобудування для здiйснення заходiв, пов'язаних iз збiльшенням обсягiв виробництва та розвитком ринку технiки для агропромислового комплексу;

     12) повернення коштiв, наданих як часткова фiнансова допомога сiльськогосподарським пiдприємствам, якi зазнали збиткiв внаслiдок стихiйного лиха у 2007 роцi;

     13) повернення пiдприємствами (структурними пiдроздiлами пiдприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та iншими пiдприємствами, що надають послуги, визначенi статтею 33 цього Закону, бюджетних позичок та кредитiв.

     Стаття 37. Установити, що у 2008 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з окремими пунктами статей 7, 19 та 36 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування та погашення зобов'язань за кредитами, отриманими пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України на розвиток мережi автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2, 3 та 39 статтi 7 цього Закону).

     При цьому iз загального обсягу зазначених коштiв, за вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 вiдсоткiв спрямовується на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, в першу чергу у сiльськiй мiсцевостi;

     будiвництво автодорожньої складової залiзнично-автомобiльного мостового переходу через рiчку Днiпро у мiстi Києвi в обсязi 1.200.000 тис. гривень (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 7 цього Закону);

     субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Запорiжжя на будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро у мiстi Запорiжжя в обсязi 350.000 тис. гривень (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 7 цього Закону);

     субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Севастополя на розбудову транспортної мережi мiста Севастополя в обсязi 60.340 тис. гривень (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 7 цього Закону);

     2) виплати, пов'язанi з функцiонуванням консульських вiддiлiв дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 7 цього Закону);

     3) заходи з реалiзацiї Комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 7 цього Закону);

     4) будiвництво енергоблокiв атомних, гiдроакумулюючих та iнших електростанцiй, магiстральних, гiрських та сiльських лiнiй електропередачi за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також здешевлення кредитiв на створення запасiв твердого палива для теплоелектростанцiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 7 цього Закону);

     5) заходи по реалiзацiї Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Українi та Державної програми приведення небезпечних об'єктiв виробничого об'єднання "Приднiпровський хiмiчний завод" в екологiчно безпечний стан i забезпечення захисту населення вiд шкiдливого впливу iонiзуючого випромiнювання (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статтi 7 цього Закону);

     6) державну пiдтримку пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу на будiвництво, технiчне переоснащення та капiтальний ремонт гiрничошахтного обладнання, в тому числi торфянiй промисловостi - 25000,0 тис. гривень, а також на здешевлення кредитiв для будiвництва та технiчного переоснащення вугле- i торфодобувних пiдприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 7 цього Закону);

     7) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 7 цього Закону);

     8) здiйснення витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 7 цього Закону);

     9) забезпечення мiжнародних зобов'язань України у космiчнiй галузi (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 7 цього Закону);

     10) потреби утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України), правоохоронних органiв i Оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 7 цього Закону);

     11) дотацiю Пенсiйному фонду України на виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 7 цього Закону);

     12) забезпечення дiяльностi цивiльної авiацiї в Українi та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях i утримання Державної авiацiйної адмiнiстрацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 7 цього Закону);

     13) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту, утримання Державного департаменту морського i рiчкового транспорту та Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства Мiнiстерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 7 цього Закону, крiм тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     14) мiжнародну дiяльнiсть у галузi рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 7 цього Закону, в частинi тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     15) заходи, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 7 цього Закону);

     16) здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 7 цього Закону);

     17) заходи, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами, та iншi заходи з утримання цих установ згiдно iз законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статтi 7 цього Закону);

     18) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок 70 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 17 статтi 7 цього Закону, за рахунок 95 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 16 статтi 7 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статтi 7 цього Закону);

     19) вiдшкодування пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матерiальних цiнностей державного резерву (за рахунок 30 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 17 статтi 7 цього Закону, за рахунок 5 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 16 статтi 7 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статтi 7 цього Закону);

     20) участь українського персоналу органiв внутрiшнiх справ України у миротворчих операцiях та iншi потреби органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до кошторису Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статтi 7 цього Закону);

     21) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв, у тому числi на функцiонування всеукраїнських, державних, мiжрегiональних центрiв професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв i державних та обласних центрiв соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статтi 7 цього Закону);

     22) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктами 20 та 41 статтi 7 цього Закону);

     23) захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв та сiльськогосподарських угiдь (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 7 цього Закону);

     24) комплексний протипаводковий захист у басейнi рiчки Тиса у Закарпатськiй областi (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 7 цього Закону);

     25) реструктуризацiю та лiквiдацiю об'єктiв пiдприємств гiрничої хiмiї i здiйснення невiдкладних природоохоронних заходiв у зонi їх дiяльностi (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 7 цього Закону);

     26) утилiзацiю твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 7 цього Закону);

     27) пiдтримку екологiчно безпечного стану у зонах вiдчуження i безумовного (обов'язкового) вiдселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 7 цього Закону);

     28) фiнансову пiдтримку гастрольної дiяльностi вiтчизняних виконавцiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 7 цього Закону);

     29) розвиток мiнерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статтi 7 цього Закону);

     30) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здiйснення державних форвардних закупiвель, товарних та фiнансових iнтервенцiй на органiзованому аграрному ринку (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 та 12 статтi 36 цього Закону);

     31) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 19 цього Закону);

     32) державнi капiтальнi вкладення на реалiзацiю Чорнобильської будiвельної програми, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 19 цього Закону), але не бiльше 1.462,5 тис. гривень;

     33) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам за вiдповiдною бюджетною програмою (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 36 цього Закону);

     34) надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 36 цього Закону);

     35) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 36 цього Закону);

     36) придбання вiтчизняної сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 та 5 статтi 36 цього Закону);

     37) надання кредитiв фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 36 цього Закону);

     38) державну пiдтримку вугледобувних пiдприємств (включаючи пiдприємства з видобутку бурого вугiлля) на часткове покриття витрат iз собiвартостi продукцiї, у тому числi забезпечення гарантiйних зобов'язань по поверненню бюджетних позик, а також погашення простроченої заборгованостi за електричну енергiю, яка утворилася у минулих роках, у сумi 1.019.403,3 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 7, пунктом 3 статтi 19 та пунктом 8 статтi 36 цього Закону);

     39) оплату послуг юридичних осiб, якi залучаються для стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою на поворотнiй основi (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 36 цього Закону);

     40) заходи, пов'язанi з виготовленням та видачею посвiдчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статтi 7 цього Закону);

     41) будiвництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 20 статтi 7 цього Закону);

     42) виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу та лiквiдацiю радiацiйних аварiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 7 цього Закону);

     43) закладення i нагляд за молодими садами, виноградниками та ягiдниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статтi 7 цього Закону);

     44) державну пiдтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статтi 7 цього Закону);

     45) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числi оснащення iнженерних вводiв багатоквартирних житлових будинкiв засобами облiку споживання води i теплової енергiї, ремонт i реконструкцiю теплових мереж та котелень, будiвництво газопроводiв i газифiкацiю населених пунктiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статтi 7 цього Закону);

     46) видатки i надання кредитiв за кодами програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування державного бюджету: 2201390, 2311020, 2701180, 2711020, 2761110, 3121020; а також 2801170, 2801210, 2801240, 2801490, 2801560, 2804100, спрямованих на пiдтримку розвитку агропромислового комплексу у сумi 1.500.000 тис. гривень, та на забезпечення житлом працiвникiв освiти, культури, охорони здоров'я та iнших працiвникiв бюджетної сфери, якi постiйно проживають i працюють в селi та уклали трудовi контракти на 20 рокiв, у сумi 1.000.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статтi 7 цього Закону);

     47) компенсацiю витрат державних органiв приватизацiї на виготовлення землевпорядної документацiї та органiзацiю продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї (за рахунок 0,2 вiдсотка джерел, визначених пунктом 29 статтi 7 цього Закону);

     48) фiнансову пiдтримку Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 30 статтi 7 цього Закону);

     49) здiйснення природоохоронних заходiв по недопущенню потрапляння мастила з гiдротурбiн в рiчку Днiпро (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 36 цього Закону);

     50) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статтi 7 цього Закону);

     51) пiдготовку, реформування i розвиток Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статтi 7 цього Закону);

     52) iнформування учасникiв судового процесу про хiд i результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копiй судових рiшень (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статтi 7 цього Закону);

     53) державну пiдтримку органiв реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статтi 7 цього Закону);

     54) державну пiдтримку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 36 цього Закону);

     55) утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого використання та зберiгання (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статтi 7 цього Закону);

     56) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статтi 7 цього Закону);

     57) придбання Фондом соцiального захисту iнвалiдiв автомобiлiв для iнвалiдiв та iншi заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 40 статтi 7 цього Закону);

     58) державна пiдтримка заходiв з енергозбереження через механiзм здешевлення кредитiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статтi 7);

     59) погашення зобов'язань держави по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цiнних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статтi 7 цього Закону та пунктом 13 статтi 36 цього Закону);

     60) компенсацiю Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" рiзницi мiж цiнами закупiвлi iмпортованого природного газу та його реалiзацiї суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергiї, яка споживається населенням (за рахунок джерел, визначених пунктами 27 та 36 статтi 7 цього Закону).

     Стаття 38. Установити, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2008 роцi належать:

     1) податок з доходiв фiзичних осiб;

     2) єдиний податок i фiксований податок (крiм частини цих податкiв, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування) та у повному обсязi фiксований сiльськогосподарський податок;

     3) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, у тому числi тих, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв;

     4) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та мiських бюджетiв мiст Києва i Севастополя;

     5) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України;

     6) плата за наданi в оренду воднi об'єкти мiсцевого значення;

     7) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод iз суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв; штрафнi санкцiї за порушення законодавства про патентування;

     8) доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст. 34, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

     9) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками торгiв забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню учасникам торгiв у випадках, передбачених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148), в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв;

     10) кошти, що надiйдуть вiд учасника - переможця процедури закупiвлi, пiд час укладання договору про закупiвлю, забезпечення його виконання, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, вiдповiдно до умов договору, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв;

     11) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих пiдприємствами, установами та органiзацiями, що утримуються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв, за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих цими пiдприємствами, установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло.

     Податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради, зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв.

     Фiксований податок зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходiв фiзичних осiб.

     Стаття 39. У разi змiни юридичної адреси суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - платникiв податкiв сплата визначених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) пiсля реєстрацiї здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї до закiнчення поточного бюджетного перiоду.

     Стаття 40. Затвердити на 2008 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати протягом 2008 року перерозподiл загального обсягу субвенцiї, затвердженого мiсцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пiльг, субсидiй та допомоги населенню, мiж їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг та субсидiй населенню, та перерозподiл обсягiв субвенцiй з Державного бюджету України мiж мiсцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг, субсидiй та допомоги населенню.

     Розподiл додаткової дотацiї на вирiвнювання фiнансової забезпеченостi мiсцевих бюджетiв мiж бюджетом Автономної Республiки Крим, обласним бюджетом, бюджетами мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетами районiв здiйснюється у таких пропорцiях вiдповiдно: не бiльш як 25 вiдсоткiв - для бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 вiдсоткiв - для бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв.

     Надати право Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним державним адмiнiстрацiям здiйснювати розподiл додаткової дотацiї на вирiвнювання фiнансової забезпеченостi мiсцевих бюджетiв з урахуванням особливостей депресивних та гiрських територiй i тих, що мають низький показник чисельностi населення i розгалужену мережу бюджетних установ.

     Розподiл коштiв субвенцiї з державного бюджету обласному бюджету Київської областi на проведення експерименту за принципом "грошi ходять за дитиною" здiйснює Київська обласна державна адмiнiстрацiя.

     Стаття 41. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "грошi ходять за дитиною" у сумi 124.850,5 тис. гривень. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснювати протягом 2008 року додатковий розподiл та перерозподiл загальних обсягiв зазначеної субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами.

     Стаття 42. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної охорони та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв; непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби, та членам їх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськової служби, батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi загинули (померли), пропали безвiсти або стали iнвалiдами при проходженнi служби; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статтi 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"; дiтям вiйни.

     За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної охорони та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв; непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статтi 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту", особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України.

     За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв'язку та iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот) та компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян надаються пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; ветеранам працi; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної охорони та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; особам, звiльненим з вiйськової служби, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; iнвалiдам, дiтям-iнвалiдiв та особам, якi супроводжують iнвалiдiв першої групи або дiтей-iнвалiдiв (не бiльше одного супроводжуючого), пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також здiйснюються компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян.

     Стаття 43. Установити, що обсяги цiльових коштiв на 2008 рiк, якi врахованi при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, пiд час формування, затвердження та виконання вiдповiдних мiсцевих бюджетiв зменшенню не пiдлягають.

     Стаття 44. Якщо з вiдповiдного мiсцевого бюджету здiйснюються видатки, якi мають проводитися згiдно з Бюджетним кодексом України з iншого бюджету, така дiя квалiфiкується як нецiльове використання бюджетних коштiв.

     Обсяги цих видаткiв безспiрно вилучаються з вiдповiдного мiсцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi i за рахунок зменшення трансфертiв вiдповiдному мiсцевому бюджету на вiдповiдну суму.

     Стаття 45. Установити, що у 2008 роцi суми дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам перераховуються управлiннями Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду Державного бюджету України, що надiйшли на аналiтичнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України на вiдповiднiй територiї, згiдно з додатком N 6 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються:

     1) податок на прибуток пiдприємств;

     2) податок на додану вартiсть (без врахування бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть грошовими коштами);

     3) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     4) збiр за спецiальне водокористування;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     7) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору iз ввезених в Україну нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     9) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них);

     10) вивiзне мито;

     11) плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого державного майна;

     12) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     13) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     14) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi;

     15) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв.

     У разi якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання мiсячної суми дотацiї вирiвнювання згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриману мiсячну суму дотацiї вирiвнювання iз загального фонду державного бюджету не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця.

     Стаття 46. Установити, що перерахування коштiв до Державного бюджету України з мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштiв до районних i мiських мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення бюджетiв з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених вiдповiдними районними та мiськими радами. Мiсячний обсяг перерахування зазначених коштiв за нормативами щоденних вiдрахувань не повинен становити бiльше однiєї дванадцятої рiчної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

     Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з обласних, Київського мiського бюджетiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здiйснюється щодекадно рiвними частками згiдно з помiсячними сумами таких платежiв, установленими розписом Державного бюджету України на 2008 рiк.

     Стаття 47. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених чинним законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати; на проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених видаткiв. Установити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi виходячи з обсягiв призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях про затвердження вiдповiдних бюджетiв на 2008 рiк.

     Стаття 48. Установити, що в розрахунках мiжбюджетних трансфертiв на 2008 рiк коефiцiєнт вирiвнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштiв, що передається до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 49. Установити, що видатки бюджету мiста Києва на виконання функцiй столицi вiдповiдно до Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" здiйснюються за вiдповiдною програмою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 50. Установити, що у 2008 роцi:

     рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" встановлюється для працездатних осiб у сумi 133 гривнi, непрацездатних осiб - 187,5 гривень, iнвалiдiв - 200 гривень. Для кожної дитини в малозабезпеченiй багатодiтнiй сiм'ї, в якiй виховується троє або бiльше дiтей вiком до 16 рокiв (до 18 рокiв, якщо дитина навчається), рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) становить 50 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для дитини вiдповiдного вiку;

     розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльш нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     Збiльшити на 2008 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" вiдповiдно до зростання прожиткового мiнiмуму на 17,2 вiдсотка до затвердженого на 2007 рiк.

     Стаття 51. Установити, що за рахунок субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються пiльги виходячи iз розрахунку вартостi однiєї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в рiк, а особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України, - iз розрахунку вартостi 3,1 тонни вугiлля на побутовi потреби на домогосподарство в рiк. Граничнi показники вартостi твердого та рiдкого пiчного побутового палива та скрапленого газу у розрiзi Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування мають право:

     встановлювати збiльшенi норми на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива та скрапленого газу особам, якi мають право на пiльги та житловi субсидiї вiдповiдно до законодавства, за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     надавати пiльги на тверде та рiдке пiчне побутове паливо та скраплений балонний газ у натуральному виразi або готiвкою.

     Натуральнi норми забезпечення населення твердим та рiдким пiчним побутовим паливом та скрапленим газом, вiдповiдно до яких населенню будуть надаватися пiльги i житловi субсидiї готiвкою для вiдшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською i Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями в межах мiнiмальних норм та граничних показникiв їх вартостi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з обсягу коштiв, призначених на зазначену мету.

     Стаття 52. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiсцевих бюджетiв у 2008 роцi є:

     1) надходження до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, якi включають:

     кошти вiд вiдчуження майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що перебуває у комунальнiй власностi;

     90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi до розмежування земель державної i комунальної власностi (крiм земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, 10 вiдсоткiв вiд продажу яких зараховується до вiдповiдних бюджетiв мiсцевого самоврядування, а також земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим, кошти вiд продажу яких зараховуються у розмiрi 35 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим та 55 вiдсоткiв - до бюджетiв мiсцевого самоврядування Автономної Республiки Крим); 100 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у комунальнiй власностi (пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi);

     надходження дивiдендiв, нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, що є у власностi вiдповiдної територiальної громади;

     кошти вiд повернення позик, якi надавалися з вiдповiдного бюджету до набрання чинностi Бюджетним кодексом України, та вiдсотки, сплаченi за користування ними;

     кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням вiдповiдної ради;

     запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;

     субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв;

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, що зараховується у розмiрi 30 вiдсоткiв до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 70 вiдсоткiв - до бюджету мiста Сiмферополя i бюджетiв мiст - обласних центрiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї цих мiст; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до мiських, селищних i сiльських бюджетiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на вiдповiднiй територiї.

     Податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у мiстi Києвi, зараховується у розмiрi 85 вiдсоткiв до доходiв Київського мiського бюджету та 15 вiдсоткiв до доходiв обласного бюджету Київської областi;

     3) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     4) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     5) 35 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища, в тому числi: до бюджетiв мiсцевого самоврядування (сiльських, селищних, мiських) - 10 вiдсоткiв, обласних та республiканського Автономної Республiки Крим бюджетiв - 25 вiдсоткiв, Київського та Севастопольського мiських бюджетiв - 35 вiдсоткiв;

     6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл;

     7) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     8) надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва;

     9) 30 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     10) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     11) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, пеня, вiдсотки за користування ними;

     12) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числi оснащення iнженерних вводiв багатоквартирних житлових будинкiв засобами облiку споживання води i теплової енергiї, ремонт i реконструкцiю теплових мереж та котелень, будiвництво газопроводiв i газифiкацiю населених пунктiв;

     13) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Запорiжжя на будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро у мiстi Запорiжжя;

     14) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на фiнансування ремонту примiщень управлiнь працi та соцiального захисту виконавчих органiв мiських (мiст республiканського в Автономнiй Республiцi Крим i обласного значення), районних у мiстах Києвi i Севастополi та районних у мiстах рад для здiйснення заходiв з виконання спiльного iз Свiтовим банком проекту "Вдосконалення системи соцiальної допомоги";

     15) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на придбання вагонiв для комунального електротранспорту (тролейбусiв i трамваїв);

     16) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво та розвиток мережi метрополiтенiв;

     17) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     18) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на оснащення сiльських амбулаторiй та фельдшерсько-акушерських пунктiв, придбання автомобiлiв швидкої медичної допомоги для сiльських закладiв охорони здоров'я;

     19) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування;

     20) 35 вiдсоткiв грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi, в тому числi: до бюджетiв мiсцевого самоврядування (сiльських, селищних, мiських) - 10 вiдсоткiв, обласних та республiканського Автономної Республiки Крим бюджетiв - 25 вiдсоткiв, Київського та Севастопольського мiських бюджетiв - 35 вiдсоткiв;

     21) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на забезпечення житлом працiвникiв бюджетної сфери, якi заключили контракт на 20 рокiв;

     22) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Севастополя на розбудову транспортної мережi мiста Севастополя;

     23) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на заходи щодо оплати громадянами електричної i теплової енергiї, природного газу, твердого палива, послуг водопостачання i водовiдведення, квартирної плати в рахунок часткової компенсацiї втрат вiд знецiнення грошових заощаджень.

     Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.

     При цьому у разi вiдсутностi у населених пунктах вулиць, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення, або вiдсутностi потреби у проведеннi вiдповiдних робiт кошти вiд надходження податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв спрямовуються за рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування на ремонт i утримання дорiг у цих населених пунктах.

     Стаття 53. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проведення вiдповiдних виборiв депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв у сумi 14.400 тис. гривень.

     Дозволити Центральнiй виборчiй комiсiї за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України здiйснювати розподiл зазначеної субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами, виходячи з прийнятих рiшень щодо проведення вiдповiдних мiсцевих виборiв та обсягу видаткiв, необхiдних на проведення цих виборiв.

     Стаття 54. Установити, що перерахування субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла в зв'язку з невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової енергiї, послуг з водопостачання та водовiдведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами мiсцевого самоврядування, здiйснюється у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок надходжень вiд погашення податкової заборгованостi пiдприємств до державного бюджету та додаткових податкових зобов'язань, якi виникають у результатi виконання цiєї статтi. Розрахунки з рiзницi в тарифах на теплову енергiю, послуги з водопостачання та водовiдведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, з мiсцевих бюджетiв може здiйснюватись за рахунок належних їм додаткових податкових зобов'язань, якi виникають у результатi виконання цiєї статтi.

     Стаття 55. Установити, що розподiл субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на соцiально-економiчний розвиток за об'єктами здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за пропозицiями Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних рад, обласних державних адмiнiстрацiй, мiської ради та мiської державної адмiнiстрацiї мiста Севастополя i народних депутатiв України за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 56. Зарахування податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що сплачують пiдприємства, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у зонi вiдчуження та у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення i перебувають на податковому облiку у Iванкiвськiй мiжрайоннiй державнiй податковiй iнспекцiї в Київськiй областi, визначених статтями 64 i 69 Бюджетного кодексу України, здiйснюється у розмiрi 25 вiдсоткiв до обласного бюджету Київської областi та 75 вiдсоткiв до районного бюджету Iванкiвського району Київської областi.

     Стаття 57. Установити, що обсяги тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, пов'язаних iз забезпеченням видаткiв загального фонду в першу чергу на оплату працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування i медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiїв в обов'язковому порядку покривається Державним казначейством України в межах планового бюджетного перiоду, а тимчасовi касовi розриви Пенсiйного фонду України, пов'язанi з виплатою пенсiй в межах його фактичного дефiциту коштiв на цю мету за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами.

     Стаття 58. Затвердити на 2008 рiк прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня - 592 гривнi, з 1 квiтня - 605 гривень, з 1 липня - 607 гривень, з 1 жовтня - 626 гривень та для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня - 526 гривень, з 1 квiтня - 538 гривень, з 1 липня - 540 гривень, з 1 жовтня - 557 гривень;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня - 663 гривнi, з 1 квiтня - 678 гривень, з 1 липня - 680 гривень, з 1 жовтня - 701 гривня;

     працездатних осiб: з 1 сiчня - 633 гривнi, з 1 квiтня - 647 гривень, з 1 липня - 649 гривень, з 1 жовтня - 669 гривень;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня - 470 гривень, з 1 квiтня - 481 гривня, з 1 липня - 482 гривнi, з 1 жовтня - 498 гривень.

     Розмiри державних соцiальних гарантiй на 2008 рiк, що визначаються залежно вiд прожиткового мiнiмуму, встановлюються вiдповiдними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 59. Установити з 1 сiчня 2008 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати 515 гривень, з 1 квiтня 2008 року - 525 гривень, з 1 жовтня 2008 року - 545 гривень та з 1 грудня 2008 року - 605 гривень на мiсяць.

     Стаття 60. Установити, що з 1 сiчня 2008 року розмiр мiнiмальної ординарної (звичайної) академiчної стипендiї для учня професiйно-технiчного навчально закладу становитиме 150 гривень на мiсяць, для студента вищого навчального закладу I-II рiвня акредитацiї - 200 гривень на мiсяць, для студента вищого навчального закладу III-IV рiвня акредитацiї - 300 гривень на мiсяць, а з 1 вересня 2008 року розмiр мiнiмальної ординарної (звичайної) стипендiї для учня професiйно-технiчного навчального закладу становитиме 200 гривень на мiсяць, для студента вищого навчального закладу I-II рiвня акредитацiї - 400 гривень на мiсяць, для студента вищого навчального закладу III-IV рiвня акредитацiї - 530 гривень на мiсяць.

     Для учнiв професiйно-технiчних та студентiв вищих навчальних закладiв I-IV рiвнiв акредитацiї з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування з 1 сiчня 2008 року стипендiя встановлюється в розмiрах вiдповiдно 500 та 1060 гривень на мiсяць.

     Стаття 61. Установити, що державнi унiтарнi пiдприємства (крiм державного пiдприємства обслуговування повiтряного руху України "Украерорух" вiдповiдно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборiв") та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) в розмiрi 15 вiдсоткiв, зменшеного на суму нарахованих i сплачених дивiдендiв вiдповiдно до пункту 7.8 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

     Порядок вiдрахування частини чистого прибутку (доходу) встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що комунальнi унiтарнi пiдприємства та їх об'єднання сплачують до загального фонду мiсцевих бюджетiв частини чистого прибутку (доходу) вiдповiдно до порядкiв i нормативiв, якi встановлюються вiдповiдними радами.

     Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або мiсцевих бюджетiв наростаючим пiдсумком щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2008 роцi у строки, встановленi для сплати податку на прибуток пiдприємств.

     Державними пiдприємствами енергетичної галузi чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цiльових коштiв (обсяг iнвестицiйної складової), що надiйшли у складi тарифу i спрямовуються на виконання iнвестицiйних проектiв, рiшення по яких приймаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Державнi унiтарнi пiдприємства та їх об'єднання подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, до органiв Державної податкової служби у строки, передбаченi для подання декларацiї з податку на прибуток.

     Установити, що господарськi товариства 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України дивiденди, нарахованi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2007 рiк пропорцiйно розмiру державної частки (акцiй, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй.

     Установити, що господарськi органiзацiї за результатом фiнансово-господарської дiяльностi 2007 року, сплачують частину чистого прибутку (доходу) до загального фонду державного бюджету вiдповiдно до статтi 63 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк" (крiм частини чистого прибутку (доходу) сплаченої у 2007 роцi вiдповiдно до зазначеної статтi).

     Стаття 62. Органи Державного казначейства України здiйснюють облiк зобов'язань розпорядникiв бюджетних коштiв у порядку, визначеному Державним казначейством України, та вiдображають їх у звiтностi про виконання Державного бюджету України i мiсцевих бюджетiв.

     Розпорядники бюджетних коштiв беруть бюджетнi зобов'язання та здiйснюють вiдповiднi видатки за загальним фондом бюджету тiльки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, узятих на облiк в органах Державного казначейства України, та у разi їх вiдповiдностi бюджетним паспортам.

     Розпорядники бюджетних коштiв беруть зобов'язання за спецiальним фондом бюджету виключно в межах вiдповiдних фактичних надходжень до спецiального фонду бюджету.

     При цьому зобов'язання щодо виплати субсидiй, допомоги, пiльг по оплатi за спожитi житлово-комунальнi послуги та компенсацiй громадянам з бюджету, на що згiдно iз законами України мають право вiдповiднi категорiї громадян, облiковуються органами Державного казначейства України незалежно вiд визначених на цю мету бюджетних призначень.

     Зобов'язання, взятi розпорядниками бюджетних коштiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань (крiм витрат, що здiйснюються вiдповiдно до абзацу четвертого цiєї статтi), не вважаються бюджетними зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

     Будь-якi видатки, пов'язанi з утриманням бюджетних установ, можуть здiйснюватися розпорядниками бюджетних коштiв у разi, коли вiдсутня прострочена заборгованiсть iз заробiтної плати (грошового забезпечення), а також за спожитi комунальнi послуги та енергоносiї.

     Стаття 63. Заборонити у 2008 роцi:

     реструктуризацiю заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, крiм розстрочення її сплати пiд час санацiї такого суб'єкта господарювання за участю iнвестора, який бере на себе солiдарнi зобов'язання щодо погашення такої заборгованостi у термiн не бiльше нiж на три роки. При цьому, сума пенi, яка нарахована внаслiдок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фiнансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованостi, списується;

     списання заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, крiм заборгованостi суб'єктiв господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованостi яких не були задоволенi у зв'язку з недостатнiстю їх активiв;

     надання вiдстрочок щодо термiнiв сплати податкових зобов'язань суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).

     Стаття 64. Установити, що у 2008 роцi по населених пунктах, грошову оцiнку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю", збiльшенi в 3,1 раза.

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошову оцiнку яких проведено i уточнено станом на 1 сiчня 2008 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю".

     Стаття 65. Установити, що керiвники бюджетних установ утримують чисельнiсть працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу (далi - працiвникiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштiв.

     Витрати на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно iз законодавством України мають право окремi категорiї працiвникiв (крiм категорiй, пiльги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною четвертою статтi 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"), а також у частинi медичної допомоги i санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення - члени сiмей вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу, пенсiонери з числа вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу та члени їх сiмей, здiйснюються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення; надання жилого примiщення або виплата грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя); безоплатний проїзд i перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею; безоплатна вiдправка та одержання листiв вiйськовослужбовцями строкової служби.

     Стаття 66. Установити, що до членiв сiм'ї пiльговика при наданнi пiльг належать: дружина (чоловiк), їхнi неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи; особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним за умови, що iнвалiд вiйни не перебуває у шлюбi; непрацездатнi батьки; особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, що має право на пiльги, та проживає разом з ним.

     Стаття 67. З метою приведення окремих норм законiв у вiдповiднiсть iз цим Законом зупинити на 2008 рiк дiю:

     1) частин другої та шостої статтi 16 (щодо умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами), частини шостої статтi 30 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстром України базових i диференцiйних нормативiв платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин), частини першої статтi 33 (щодо спрямування вiдрахувань за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, на розвиток мiнерально-сировинної бази) та частини першої статтi 34 (щодо визначення розмiру збору за видачу спецiальних дозволiв на користування надрами) Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 184; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     2) абзацу третього частини першої статтi 1 в частинi погашення заборгованостi за вiдстроченими кредитами, одержаними для фiнансування дефiциту Державного бюджету України в iноземнiй валютi, починаючи з 2002 року, та статтi 3 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст.66);

     3) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) в частинi умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами;

     4) абзацiв восьмого та десятого частини другої статтi 6 Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 184; 2007 р., N 7-8, ст. 66) в частинi надання повноважень та умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами;

     5) пiдпункту "б" пункту 7 частини першої статтi 87 в частинi фiнансування професiйно-технiчних навчальних закладiв Львiвської та Харкiвської областей, а також мiста Києва з державного бюджету та пiдпункту "в" пункту 2 частини першої статтi 89 в частинi фiнансування дитячих будинкiв сiмейного типу i прийомних сiмей Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     6) статтi 6, частини другої статтi 7, статтi 8, абзацiв третього i четвертого частини першої, частини другої - п'ятої статтi 9, статтi 14, пункту 3 та пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу IV "Прикiнцевi положення" (в частинi функцiонування спецiального рахунку) Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 40, ст. 347; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     7) пiдпункту 4.2.20 пункту 4.2 статтi 4 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р. N 27 ст. 181; 2004 р., N 46, ст. 511; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     8) частини першої статтi 17 щодо встановлення цiльової надбавки на фiнансування будiвництва вiтрових електростанцiй згiдно з Комплексною програмою будiвництва вiтрових електростанцiй та частини сьомої статтi 20 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 49, ст. 486; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     9) статтi 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 26, ст. 214; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     10) частини четвертої статтi 46, частини третьої статтi 43 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України базових i диференцiйованих нормативiв платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин та нормативiв збору за спецiальне водокористування) Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     11) частини четвертої статтi 40 Закону України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     12) частини четвертої статтi 19 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (щодо оплати радiочастотного монiторингу у смугах радiочастот загального користування за рахунок коштiв Державного бюджету України) (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     13) частини другої статтi 50 Закону України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2007 р., N 7-8, ст. 66) в частинi фiнансування професiйно-технiчних навчальних закладiв Львiвської та Харкiвської областей, а також мiста Києва з державного бюджету;

     14) частини шостої статтi 11, частини другої статтi 36 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст.378; 2001 р., N 10, ст.44; 2007 р., N 3, ст. 31, N 7-8, ст. 66);

     15) статтi 3, статтi 22 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     16) пункту 8 статтi 14 (в частинi встановлення Кабiнетом Мiнiстрiв України нормативiв збору за спецiальне водокористування, крiм встановлення нормативiв збору, якi справляються за скидання забруднюючих речовин у воднi об'єкти) Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2007 р., N 3, ст. 31);

     17) Закону України "Про рентнi платежi за нафту, природний газ i газовий конденсат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 3, ст. 31);

     18) частини другої статтi 127 (щодо продажу земельних дiлянок державної та комунальної власностi за конкурсом), частини першої (щодо проведення земельних торгiв у формi конкурсу) та частини третьої статтi 135 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2007 р., N 7-8, ст. 66);

     19) абзацу другого пiдпункту 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7, пiдпункту "г" пiдпункту 18.2.1 пункту 18.2 статтi 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96).

     Стаття 68. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують вiдповiднi витрати, встановленi додатком N 3 до цього Закону або рiшенням про мiсцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованостi з оплати працi, нарахувань на заробiтну плату, комунальних послуг та енергоносiїв.

     У разi, якщо вiдсутня така заборгованiсть, розпорядник бюджетних коштiв спрямовує:

     50 вiдсоткiв коштiв - на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень;

     50 вiдсоткiв коштiв - на заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi коштами загального фонду бюджету за вiдповiдною бюджетною програмою (функцiєю).

     При цьому розпорядник бюджетних коштiв здiйснює коригування обсягiв взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видаткiв по цих зобов'язаннях iз спецiального фонду бюджету.

     Стаття 69. Установити, що допущення нецiльового використання бюджетних коштiв у поточному чи минулих роках має наслiдком:

     для розпорядникiв бюджетних коштiв - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштiв, що витраченi не за цiльовим призначенням;

     для одержувачiв бюджетних коштiв - повернення коштiв у сумi, що витрачена не за цiльовим призначенням, у дохiд вiдповiдних бюджетiв.

     Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштiв до вiдповiдних бюджетiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 70. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежiв до бюджету здiйснюється органами, якi повиннi забезпечувати їх надходження, згiдно з додатком N 8 до цього Закону.

     Стаття 71. Установити, що у 2008 роцi обсяг збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, що встановлюється Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України, становить 3.607.403,3 тис. гривень, у тому числi 807.403,3 тис. гривень нарахованих i не сплачених зобов'язань Державного пiдприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом по збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну i теплову енергiю за минулi роки. Помiсячнi обсяги зазначеного збору затверджуються Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.

     Стаття 72. Установити, що надходження в сумi 368.263,3 тис. гривень вiд реалiзацiї об'єктiв нерухомого вiйськового майна Збройних Сил України, у тому числi разом iз земельними дiлянками, на яких вони розташованi, зараховуються до спецiального фонду державного бюджету та спрямовуються на пiдготовку, реформування i розвиток Збройних Сил України.

     Будь-якi зобов'язання та платежi за рахунок цих надходжень здiйснюються виключно в межах коштiв, що надiйшли до спецiального фонду бюджету.

     Стаття 73. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у 2008 роцi встановлювати розмiри соцiальних виплат, якi вiдповiдно до законодавства визначаються залежно вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за вiдповiдними бюджетними програмами.

     Стаття 74. Нацiональнiй комiсiї регулювання електроенергетики України пiд час формування цiни та проведення розрахункiв за електричну енергiю, що реалiзується енергогенеруючими компанiями, передбачити кошти у сумi не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язанi з погашенням заборгованостi перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву за отримане у 1997- 2000 роках згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України органiчне паливо.

     Енергогенеруючим компанiям забезпечувати перерахування до спецiального фонду Державного бюджету України коштiв у рахунок погашення зазначеної заборгованостi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 75. Установити, що в 2008 роцi продаж об'єктiв нерухомого вiйськового майна, у тому числi разом iз земельними дiлянками, на яких вони розташованi здiйснюється на вiдкритих аукцiонах у порядку та за перелiком, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 76. Установити, що у 2008 роцi передача в оренду державного та комунального майна здiйснюється виключно на конкурсних засадах, крiм державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, пiдприємствам i громадським органiзацiям у сферi культури i мистецтв (в тому числi нацiональним творчим спiлкам та їх членам пiд творчi майстернi), Пенсiйному фонду України та його органам, державним видавництвам та пiдприємствам книгорозповсюдження.

     При визначеннi орендних ставок за комунальне майно в мiстах обласного значення, мiстах Києвi та Севастополi, оренднi ставки за державне майно, якi затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, є iндикативними i застосовуються як стартовi при проведеннi конкурсу.

     Стаття 77. Установити, що у 2008 роцi продаж визначених Законом України "Про особливостi приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва" об'єктiв незавершеного будiвництва здiйснюється на вiдкритих аукцiонах разом iз земельною дiлянкою, на якiй розташовано об'єкт незавершеного будiвництва. Кошти вiд продажу цих об'єктiв спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязi або до вiдповiдного мiсцевого бюджету у разi, якщо земельна дiлянка, на якiй розташований такий об'єкт, перебуває в комунальнiй власностi.

     Стаття 78. Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити запровадження з 1 листопада 2008 року III етапу Єдиної тарифної сiтки розрядiв i коефiцiєнтiв з оплати працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетної сфери.

     Стаття 79. Установити, що надходження вiд приватизацiї державного майна понад обсяги, визначенi статтею 33 цього Закону, спрямовуються на додаткову компенсацiю громадянам втрат вiд знецiнення грошових заощаджень у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабiнет Мiнiстрiв України збiльшує вiдповiднi показники фiнансування та видатки державного бюджету понад обсяги, затвердженi у додатках N 2, 3 до Закону."

     Стаття 80. У 2008 роцi установити Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" компенсацiю рiзницi мiж цiнами закупiвлi iмпортованого природного газу та його реалiзацiї суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергiї, яка споживається населенням, в тому числi за рахунок надходження до спецiального фонду державного бюджету збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi та розстрочених податкових зобов'язань Компанiї, термiн сплати за яким наступає у 2008 роцi.

     Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" забезпечити у 2008 роцi перерахування до спецiального фонду Державного бюджету України наданих розстрочень податкових зобов'язань, термiн сплати за якими наступає у 2008 роцi, у сумi 1.516.177 тис. гривень.

     Стаття 81. Установити, що виручка вiд реалiзацiї товарiв, робiт i послуг Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи, її дочiрнiх компанiй "Укргазвидобування", "Укртрансгаз", "Газ України" та iнших дочiрнiх компанiй та пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" зараховується на окремi рахунки в органах Державного казначейства України i спрямовується, у першу чергу, на здiйснення платежiв з погашення та обслуговування грошових запозичень компанiї вiдповiдно до укладених угод, у порядку визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України та з метою забезпечення належного державного контролю за фiнансовим станом компанiї.

     Стаття 82. Установити, що у 2008 роцi продаж земельних дiлянок державної та комунальної власностi здiйснюється виключно на конкурентних засадах (аукцiонах), крiм викупу земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого майна, що є власнiстю покупцiв цих дiлянок, в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi.

     Стаття 83. Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України у 2008 роцi вирiшувати питання придбання технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї, виготовлених за iндивiдуальним замовленням iнвалiдiв та осiб, якi мають право на безоплатне забезпечення такими засобами згiдно iз законодавством, а також послуг з ремонту технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї, головним розпорядником коштiв у безпосереднiх виконавцiв без застосування тендерної процедури для всiх категорiй осiб, що потребують забезпечення засобiв реабiлiтацiї.

     Стаття 84. Дозволити Мiнiстерству оборони України у 2008 роцi для забезпечення безперервностi процесу харчування особового складу Збройних Сил України укладати iз суб'єктами господарювання - переможцями процедур закупiвлi у 2007 роцi додатковi угоди щодо продовження дiї договорiв про закупiвлю послуг з харчування в межах вiдповiдних бюджетних призначень Мiнiстерства оборони України.

     Дозволити вiйськовим частинам, вiйськовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України на термiн дiї договору про закупiвлю послуг з харчування передавати закрiплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхiдне для органiзацiї харчування в стацiонарних та польових умовах, зазначеним суб'єктам господарювання на умовах позички.

     Стаття 85. Додатки N 1- 8 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

Роздiл II

ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТIВ УКРАЇНИ

     1. У роздiлi XXI "Прикiнцевi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., NN 17-18, ст. 250; 2005 р., NN 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

     1) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Митний кодекс України набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року, крiм частини тринадцятої статтi 71, яка набирає чинностi з моменту набуття Україною членства у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi";

     2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Митний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст.109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крiм статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митнi збори" роздiлу V "Мито та митнi збори", якi втрачають чиннiсть з моменту набуття Україною членства у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi".

     2. У Земельному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 21, ст. 170, N 26, ст. 209; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 9, ст. 78, N 33, ст.440):

     1) статтю 15 доповнити пунктом "и" такого змiсту:

     "и) продаж земель сiльськогосподарського призначення, крiм земель, переданих у приватну власнiсть, та земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     2) доповнити Кодекс статтею 171 такого змiсту:

     "Стаття 171. Повноваження державних органiв приватизацiї у галузi земельних вiдносин

     Державнi органи приватизацiї здiйснюють розпорядження (крiм вiдчуження земель, на яких розташованi об'єкти, що не пiдлягають приватизацiї) землями, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти, а також продаж земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     3) у статтi 84:

     а) частину другу пiсля слiв "районних державних адмiнiстрацiй" доповнити словами "державних органiв приватизацiї, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв";

     б) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) земельнi дiлянки, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти";

     4) частину першу статтi 116 пiсля слiв "органiв мiсцевого самоврядування" доповнити словами "або державних органiв приватизацiї, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв";

     5) доповнити частину першу статтi 124 абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "Набуття права оренди земельних дiлянок, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, здiйснюється виключно на аукцiонах, крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого майна, якi перебувають у власностi громадян i юридичних осiб i в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi.

     Не допускається проведення аукцiонiв щодо дiлянок, якi (або будiвлi на яких) орендують бюджетнi установи, музеї, пiдприємства i громадськi органiзацiї у сферах культури i мистецтв (у тому числi нацiональнi творчi спiлки та їх члени (пiд творчi майстернi)";

     6) у статтi 127:

     а) частину першу пiсля слiв "органи мiсцевого самоврядування" доповнити словами "державнi органи приватизацiї i центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв";

     б) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "2. Продаж земельних дiлянок державної та комунальної власностi громадянам та юридичним особам здiйснюється на конкурентних засадах (аукцiон), крiм викупу земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого майна, що є власнiстю покупцiв цих дiлянок, в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi";

     7) у статтi 128:

     а) у частинi першiй:

     пiсля слiв "земельних дiлянок державної" доповнити словами "крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, i земель сiльськогосподарського призначення";

     доповнити абзацами другим та третiм такого змiсту:

     "Продаж громадянам i юридичним особам земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, здiйснюється державними органами приватизацiї у порядку, що затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Продаж громадянам i юридичним особам земель сiльськогосподарського призначення здiйснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв у порядку, що затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України";

     б) перше речення абзацу першого частини другої доповнити словами "або державного органу приватизацiї, або центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв";

     в) частину третю пiсля слiв "мiська рада" доповнити словами "або державний орган приватизацiї, або центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв";

     г) частину шосту пiсля слiв "мiської ради" доповнити словами "державного органу приватизацiї, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв";

     ґ) доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Кошти, отриманi вiд продажу земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, а також земель сiльськогосподарського призначення зараховуються державними органами приватизацiї або центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв до державного та мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";

     8) у статтi 129:

     а) у частинi першiй:

     пiсля слiв "у власностi держави" доповнити словами "крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Продаж земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, iноземним державам та iноземним юридичним особам здiйснюється державними органами приватизацiї за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) перше речення частини п'ятої доповнити словами "i державного органу приватизацiї";

     в) частину шосту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Розгляд клопотання i продаж земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, здiйснюються державними органами приватизацiї пiсля отримання погодження Кабiнету Мiнiстрiв України";

     9) текст статтi 134 викласти в такiй редакцiї:

     "Земельнi дiлянки державної або комунальної власностi, призначенi для продажу суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, пiдлягають продажу на конкурентних засадах (земельнi торги), крiм викупу земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого майна, що є власнiстю покупцiв цих дiлянок, в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi";

     10) у статтi 135:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Земельнi торги проводяться у формi аукцiону";

     б) частину третю виключити;

     11) у статтi 136:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Органи державної влади або органи мiсцевого самоврядування, або державнi органи приватизацiї, або центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, уповноваженi приймати рiшення про вiдчуження земель, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, визначають перелiки земельних дiлянок, призначених для продажу суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на земельних торгах";

     б) абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Земельна дiлянка, призначена для продажу суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на земельних торгах, виставляється на земельнi торги пiсля";

     в) пункт "г" частини третьої доповнити словами "яка не може бути нижчою оцiнки земельної дiлянки за цiнами, що склалися на земельних аукцiонах у вiдповiдному населеному пунктi або районi населеного пункту";

     12) у статтi 137:

     а) пункт "в" частини другої доповнити словами "яка не може бути нижчою оцiнки земельної дiлянки за цiнами, що склалися на земельних аукцiонах у вiдповiдному населеному пунктi або районi населеного пункту";

     б) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Органiзатором земельних торгiв є орган державної влади чи орган мiсцевого самоврядування, чи державний орган приватизацiї, чи центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, уповноважений здiйснювати вiдчуження земельної дiлянки, призначеної для продажу, або державний виконавець вiдповiдно до рiшення суду. Проведення земельних торгiв здiйснює юридична особа, яка має дозвiл (лiцензiю) на проведення земельних торгiв, на пiдставi договору з вiдповiдним органом державної влади чи органом мiсцевого самоврядування, чи державним органом приватизацiї, чи центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв";

     13) У роздiлi X "Перехiднi положення":

     1) пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12. До розмежування земель державної i комунальної власностi повноваження щодо розпорядження землями (крiм земель, переданих у приватну власнiсть, та земель, зазначених в абзацi третьому цього пункту) в межах населених пунктiв здiйснюють вiдповiднi сiльськi, селищнi, мiськi ради, а за межами населених пунктiв - вiдповiднi органи виконавчої влади.

     Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв здiйснює продаж земель сiльськогосподарського призначення, крiм земель, переданих у приватну власнiсть, та земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї.

     Державнi органи приватизацiї здiйснюють розпорядження (крiм вiдчуження земель, на яких розташованi об'єкти, що не пiдлягають приватизацiї) землями, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти, а також продаж земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     2) у пунктi 14, абзацi першому пункту 15 слова та цифри "до 1 сiчня 2008 року" замiнити словами "до набрання чинностi законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель", а в абзацi другому пiдпункту "б" пункту 15 слова "з 1 сiчня 2008 року" виключити".

     3. У Законi України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122):

     1) у частинi другiй статтi 3 слова "земельного та житлового фондiв" замiнити словами "житлового фонду";

     2) частину першу статтi 5 доповнити абзацом такого змiсту:

     "земельнi дiлянки, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     3) частину третю статтi 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "здiйснюють розпорядження (крiм вiдчуження земель, на яких розташованi об'єкти, що не пiдлягають приватизацiї) землями, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти, а також продаж земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     4) частину другу статтi 13 пiсля слiв "державного органу приватизацiї" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв";

     5) у статтi 14:

     а) частину першу пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим;

     б) абзац четвертий частини другої доповнити словами "та технiчний паспорт земельної дiлянки державної власностi, яка пiдлягає продажу державним органом приватизацiї";

     6) доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Вiдчуження земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї

     1. Державнi органи приватизацiї у порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюють продаж земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї.

     2. Продаж земельної дiлянки державної власностi здiйснюється пiсля:

     а) визначення меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та закрiплення їх межовими знаками;

     б) виготовлення технiчної документацiї щодо продажу земельної дiлянки, яка включає її технiчний паспорт.

     3. Вартiсть земельної дiлянки визначається на пiдставi її експертної грошової оцiнки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Покупцi об'єктiв, якi пiдлягають приватизацiї, разом з об'єктами приватизацiї здiйснюють придбання земельних дiлянок, якi перебувають пiд ними, на аукцiонах. Земельнi дiлянки, що не пiдлягають продажу вiдповiдно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разi зняття заборони на продаж зазначених дiлянок.

     5. Вiдчуження земельних дiлянок державної власностi здiйснюється за договорами купiвлi-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України";

     7) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Кошти, отриманi вiд продажу земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, зараховуються державними органами приватизацiї до державного та мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";

     8) у статтi 27:

     а) частину другу пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "подальшого використання земельної дiлянки вiдповiдно до вимог Земельного кодексу України".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;

     б) абзац другий частини четвертої пiсля слiв "приватизований об'єкт" доповнити словами "та земельну дiлянку" i пiсля слiв "об'єкта приватизацiї" доповнити словами "та земельної дiлянки";

     в) частину дев'яту доповнити словами "включаючи земельну дiлянку";

     9) у частинi четвертiй статтi 29:

     абзац перший пiсля слiв "об'єкт приватизацiї" доповнити словами "включаючи земельну дiлянку";

     абзац другий пiсля слiв "викуп об'єкта" доповнити словами "включаючи земельну дiлянку".

     4. У Законi України "Про розмежування земель державної та комунальної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст.66):

     1) статтю 6 доповнити абзацом такого змiсту:

     "земельнi дiлянки, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти;

     2) частину першу статтi 8 пiсля слiв "установ та органiзацiй" доповнити словами "меж земельних дiлянок, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти".

     5. У Законi України "Про державнi гарантiї вiдновлення заощаджень громадян України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 8, ст. 60, ст. 61; 1998 р., N 35, ст. 240):

     1) у статтi 1:

     а) у частинi першiй слова "цiннi папери" замiнити словами "цiннi папери, придбанi в установах Ощадного банку СРСР, що дiяли на територiї України";

     б) у частинi другiй слова "на рахунках Ощадного банку України" замiнити словами "на рахунках цих установ";

     в) частини четверту - шосту виключити;

     2) частину другу статтi 3 виключити;

     3) у статтi 6:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Компенсацiя громадянам України втрат вiд знецiнення грошових заощаджень проводиться в грошовiй формi за рахунок Державного бюджету України починаючи з 1997 року та iнших формах вiдповiдно до дiючого законодавства";

     б) пiсля частини першої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Компенсацiя втрат вiд знецiнення грошових заощаджень, помiщених в перiод до 2 сiчня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що дiяли на територiї України, та у державнi цiннi папери: облiгацiї Державної цiльової безпроцентної позики 1990 року, облiгацiї Державної внутрiшньої виграшної позики 1982 року, державнi казначейськi зобов'язання СРСР, сертифiкати Ощадного банку СРСР, проводиться їх власникам в готiвковiй чи безготiвковiй формi пiсля внесення в iнформацiйно-аналiтичну систему "Реєстр вкладникiв заощаджень громадян" даних про них, необхiдних для iдентифiкацiї вкладника при вiдкриттi рахунку. Обслуговування громадян, пов'язане з внесенням вiдповiдних вiдомостей, здiйснюється безоплатно.

     У межах одного бюджетного року проводиться виплата компенсацiї громадянину лише за одним рахунком".

     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     в) частину п'яту пiсля слова "Порядок" доповнити словами "проведення компенсацiйних виплат, в тому числi";

     4) у статтi 7:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Компенсацiйнi виплати в межах одного бюджетного року проводяться громадянам рiвновеликими сумами у межах залишку проiндексованого вкладу за одним рахунком власника, за винятком випадку, передбаченого статтею 8 цього Закону".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     5) статтю 8 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 8. У разi смертi вкладника спадкоємцi або iншi особи, представники мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування або громадських органiзацiй, якi взяли на себе органiзацiю похорону, можуть у разi пред'явлення ощадної книжки вкладника або страхового свiдоцтва та свiдоцтва про смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за мiсцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проiндексованого вкладу чи страхового внеску для органiзацiї похорону та проведення необхiдних вiдповiдно до нацiональних традицiй поминально-ритуальних заходiв, сума якої визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) доповнити статтею 81 такого змiсту:

     "Стаття 81. Установити, що у 2008 роцi компенсацiя втрат вiд знецiнення грошових заощаджень, помiщених в перiод до 2 сiчня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що дiяли на територiї України, та у придбанi на територiї України державнi цiннi папери: облiгацiї Державної цiльової безпроцентної позики 1990 року, державнi казначейськi зобов'язання СРСР, сертифiкати Ощадного банку СРСР, проводиться їх власникам станом на 1 сiчня 2008 року в готiвковiй чи безготiвковiй формi в нацiональнiй або iноземнiй валютi за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України у межах залишкiв на рахунках, але не бiльше 1000 гривень на вкладника в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Порядок проведення розрахункiв з погашення зобов'язань держави за знецiненими заощадженнями громадян понад розмiр, встановлений в абзацi першому цiєї статтi, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України в рахунок часткової сплати за купiвлю товарiв довготривалого використання, в тому числi житла, за встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiком груп товарiв".

     6. Частину четверту статтi 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2000 р., N 4, ст. 26; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 7-8, ст.66) доповнити пунктом "г" такого змiсту:

     "г) частини грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результатi господарської та iншої дiяльностi, згiдно з чинним законодавством".

     7. У Законi України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 7:

     а) частину другу викласти у такiй редакцiї:

     "Ставки податку за земельнi дiлянки, грошову оцiнку яких не проведено, встановлюються у таких розмiрах:

Групи населених пунктiв з чисельнiстю населення (тис. осiб) Ставка податку (гривень за 1 кв. метр) Коефiцiєнт, що застосовується у мiстах Києвi, Сiмферополi, Севастополi та мiстах обласного значення
до 0,2 0,075  
вiд 0,2 до 1 0,105  
вiд 1 до 3 0,135  
вiд 3 до 10 0,15  
вiд 10 до 20 0,24  
вiд 20 до 50 0,375 1,2
вiд 50 до 100 0,45 1,4
вiд 100 до 250 0,525 1,6
вiд 250 до 500 0,6 2,0
вiд 500 до 1000 0,75 2,5
вiд 1000 i бiльше 1,05 3,0";

     б) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi придбання земельної дiлянки на пiдставi цивiльно-правової угоди розмiр податку розраховується вiд суми, що дорiвнює грошовiй оцiнцi землi, але в будь-якому разi сума, вiд якої розраховується розмiр податку, не може бути меншою цiни земельної дiлянки, що вказана в угодi".

     У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами третьою - дванадцятою;

     2) у статтi 8:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi придбання земельної дiлянки на пiдставi цивiльно-правової угоди розмiр податку розраховується вiд суми, що дорiвнює грошовiй оцiнцi землi, але в будь-якому разi сума, вiд якої розраховується розмiр податку, не може бути меншою цiни земельної дiлянки, що вказана в угодi".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою.

     8. У Законi України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 6:

     а) у частинi другiй слова "чи конкурсу" виключити;

     б) у частинi третiй слова "чи конкурсу" виключити.

     2) у частинi першiй статтi 9 слова "конкурсi (аукцiонi)" замiнити словом "аукцiонi", а слова "конкурсу (аукцiону)" замiнити словом "аукцiону";

     3) текст статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Набуття права оренди земельних дiлянок, що перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, здiйснюється виключно на аукцiонах, крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти нерухомого майна, якi перебувають у власностi громадян i юридичних осiб i в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi.

     Порядок проведення аукцiону та набуття права оренди земельної дiлянки на конкурентних засадах визначається законодавством";

     4) частину четверту статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Рiчна орендна плата за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, надходить до вiдповiдних бюджетiв, розподiляється i використовується вiдповiдно до закону i не може бути меншою:

     для земель сiльськогосподарського призначення - розмiру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю";

     для iнших категорiй земель - трикратного розмiру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю".

     Рiчна орендна плата за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, не може перевищувати 12 вiдсоткiв їх нормативної грошової оцiнки. При цьому у разi визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений бiльший розмiр орендної плати, нiж зазначений у цiй частинi".

     9. Абзаци третiй - дев'ятий частини першої статтi 7 Закону України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297) замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "Маркування алкогольних напоїв здiйснюється марками акцизного збору, зразки яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Маркуванню пiдлягають усi алкогольнi напої з вмiстом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць. Кожна марка акцизного збору на алкогольнi напої повинна мати окремий номер, мiсяць i рiк випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного збору за одиницю маркованої продукцiї. Порядок запровадження марок акцизного збору нового зразка встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим абзаци десять - дванадцять вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим.

     10. У частинi другiй статтi 2 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175) слова та цифри "якi станом на 1 сiчня 2001 року мали вiдповiдну лiцензiю" замiнити словами "якi мають вiдповiдну лiцензiю".

     11. У статтi 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюновi вироби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2007 р., N 4, ст. 32):

     1) слова i цифри:

"Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї)
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтру з тютюну (цигарки) 5 грн. за 1000 шт. 10
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром з тютюну 13 грн. за 1000 шт. 10"

     замiнити словами i цифрами:

"Код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалiзацiї товару (продукцiї)
2402 20 90 10 Сигарети без фiльтра, цигарки 5 гривень за 1000 шт. 12,5
2402 20 90 20 Сигарети з фiльтром 14 гривень за 1000 шт. 12,5";

     2) абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Податкове зобов'язання iз сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою iнформацiєю щодо характеристик продукту, в разi її наявностi), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї), не може бути менш як: 8 гривень за 1000 штук сигарет без фiльтра, цигарок (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10); 18 гривень за 1000 штук сигарет з фiльтром (код товару (продукцiї) згiдно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20)".

     12. У Законi України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180 iз наступними змiнами):

     "1) у статтi 1 слова i цифри:

"Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиницi товару
2207 Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю алкоголю не менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спирт етиловий та iншi спирти денатурованi будь-якої концентрацiї 19 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208
(крiм 2208 20)
Спирт етиловий неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 вiдсоткiв об'єму, спиртовi настоянки, лiкери та iншi спиртовi напої 19 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 (крiм 2208 20 12 00,
2208 20 29 00 - тiльки брендi,
2208 20 89 00 - тiльки спирт коньячний)
Спиртовi напої, одержанi перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 19 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 12 00 Коньяк 7 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 29 00 Тiльки брендi 7 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 20 89 00 Тiльки спирт коньячний 16 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту"

     замiнити словами i цифрами:

"Код товару згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Ставки акцизного збору у гривнях з одиницi товару
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацiєю спирту 80 об. % або бiльше; спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, денатурованi, будь-якої концентрацiї 21,5 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацiєю спирту менш як 80 об. %; спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки, лiкери та iншi напої, що мiстять спирт 21,5 грн. за 1 л 100-вiдсоткового спирту";

     2) статтю 2 доповнити абзацом такого змiсту:

     "з 1 сiчня 2008 року до 1 сiчня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифiкує протокол про приєднання України до Свiтової органiзацiї торгiвлi, на спиртовi дистиляти та спиртнi напої, одержанi шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (код згiдно з УКТ ЗЕД 2208 20) - 10 гривень за 1 л 100-вiдсоткового спирту".

     13. У Законi України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; N 33, ст. 430; 2007 р., N 3, ст. 31; N 7-8, ст. 66):

     1) у пiдпунктi 6.2.6 пункту 6.2. статтi 6 слова та цифри "До 1 сiчня 2008 року" замiнити словами "До 1 сiчня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифiкує протокол про приєднання України до Свiтової органiзацiї торгiвлi";

     2) у статтi 7:

     абзац перший пiдпункту 7.4.2 пункту 7.4 пiсля слова та цифри "статтею 5" доповнити словами та цифрами "та пункту 11.44 статтi 11";

     у пунктi 7.7:

     у пiдпунктi "а" пiдпункту 7.7.2 слова "у попередньому податковому перiодi" замiнити словами "у попереднiх податкових перiодах";

     абзац другий пiдпункту "а" пiдпункту 7.7.11 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "була зареєстрована як платник цього податку менш нiж за 12 календарних мiсяцiв до мiсяця, за наслiдками якого подається заява на бюджетне вiдшкодування (крiм нарахування податкового кредиту внаслiдок придбання або спорудження (будiвництва) основних фондiв за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України);

     мала обсяги оподатковуваних операцiй за останнi 12 календарних мiсяцiв меншi, нiж заявлена сума бюджетного вiдшкодування (крiм нарахування податкового кредиту внаслiдок придбання або спорудження (будiвництва) основних фондiв)".

     У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим;

     3) у статтi 11:

     абзац одинадцятий пункту 11.5 замiнити шiстьма абзацами такого змiсту:

     "Дiя цього пункту не поширюється на операцiї iз ввезення на митну територiю України:

     пiдакцизних товарiв;

     товарiв, що вiдносяться до товарних груп 1- 24 згiдно з УКТ ЗЕД;

     товарiв за товарною пiдпозицiєю 270900 та товарними позицiями 2710, 2711 згiдно з УКТ ЗЕД;

     будь-яких товарiв, що здiйснюється особою, яка була зареєстрована як платник цього податку менш нiж за дванадцять календарних мiсяцiв до мiсяця, у якому здiйснюється таке ввезення, крiм товарiв, що ввозяться з метою включення до складу основних фондiв такого платника податку за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України;

     будь-яких товарiв, що здiйснюється суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, якi передбачають сплату цього податку у спосiб, вiдмiнний вiд встановленого цим Законом".

     У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом сiмнадцятим;

     у пунктах 11.21 i 11.29 слова i цифри "До 1 сiчня 2008 року" замiнити словами "до 1 сiчня року, наступного за роком, в якому Верховна Рада України ратифiкує протокол про приєднання України до Свiтової органiзацiї торгiвлi";

     включити пункт 11.22 такого змiсту:

     "11.22. Тимчасово до дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi зупинити дiю статтi 81 цього Закону";

     у пунктi 11.44 цифри "2008" замiнити цифрами "2009".

     14. Пункт 22.13 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

     "22.13. У 2008 роцi платники податку за результатами одинадцяти мiсяцiв 2008 року зобов'язанi подати декларацiю, складену за правилами, встановленими для повного податкового перiоду, з урахуванням приросту (убутку) матерiальних запасiв за одинадцять мiсяцiв 2008 року, суми амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин амортизацiйних вiдрахувань четвертого кварталу цього року та сплатити податкове зобов'язання, нараховане згiдно iз зазначеною декларацiєю у строки, встановленi законом для мiсячного податкового перiоду".

     15. Частину другу статтi 14 Закону України "Про Збройнi Сили України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410) доповнити словами "вiдповiдно до законiв з питань оподаткування".

     16. У пiдпунктi 4.3.3 пункту 4.3 статтi 4 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308 iз наступними змiнами) пiсля слiв "сума доходiв, отриманих" доповнити словами "у виглядi процентiв".

     17. Частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, що виникають пiд час здiйснення заходiв валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного i податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахункiв, за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, використанням державного та комунального майна, банкiвського i страхового нагляду, iнших видiв спецiального державного контролю за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання на ринку фiнансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, пiд час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення, а також оперативно-розшукової дiяльностi, дiзнання, прокурорського нагляду, досудового слiдства i правосуддя".

     18. У пунктi 3.4 статтi 3 Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430 iз наступними змiнами) цифри та слова "1 сiчня 2008 року" замiнити цифрами та словами "1 сiчня 2009 року".

     19. Установити, що у 2008 роцi:

     1) у кожному податковому (звiтному) перiодi, що дорiвнює календарному мiсяцю, суб'єкти господарювання, якi здiйснюють видобуток (у тому числi пiд час геологiчного вивчення) вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) та газового конденсату i нафти на пiдставi спецiальних дозволiв на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, до Державного бюджету України:

     1.1) рентну плату за природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ):

     а) який реалiзується у звiтному податковому перiодi, коли такий газ був видобутий, суб'єкту, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, для формування ресурсу природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення:

     у розмiрi 50 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) з покладiв, що повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв, на дiлянках надр (родовищах) в межах територiї України;

     у розмiрi 40 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв, на дiлянках надр (родовищах) в межах територiї України;

     у розмiрi 10 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) з покладiв на дiлянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економiчної зони України;

     б) який реалiзується або використовується у звiтному податковому перiодi для iнших цiлей, нiж передбачено у пiдпунктi "а" цього пiдпункту, в тому числi для формування запасiв в пiдземних сховищах газу:

     у розмiрi 200 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу);

     у розмiрi 100 гривень за 1000 куб. метрiв видобутого природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) з покладiв, що повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв, на дiлянках надр (родовищах) в межах територiї України;

     1.2) рентну плату за нафту:

     у розмiрi 1090 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв;

     у розмiрi 404 гривнi за одну тонну нафти, видобутої з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв;

     1.3) рентну плату за газовий конденсат:

     у розмiрi 1090 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, якi повнiстю або частково залягають на глибинi до 5000 метрiв;

     у розмiрi 404 гривнi за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладiв, якi повнiстю залягають на глибинi понад 5000 метрiв.

     Протягом 2008 року у кожному податковому (звiтному) перiодi до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефiцiєнт, який обчислюється Мiнiстерством економiки України для кожного звiтного (податкового) перiоду шляхом дiлення середньозваженої (за обсягом) цiни однiєї тонни нафти на базових умовах поставки (перевалювальний комплекс), що склалася на останньому у звiтному (податковому) перiодi аукцiонi, який проводився у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України, на базову цiну однiєї тонни нафти 1940,83 гривень без урахування податку на додану вартiсть.

     Якщо величина коригуючого коефiцiєнта, обчислена Мiнiстерством економiки України у звiтному (податковому) перiодi, нижча нiж така величина, обчислена за вартiстю нафти, що склалася в процесi її митного оформлення пiд час ввезення на територiю України з Росiйської Федерацiї (далi - митна вартiсть нафти), або у разi коли у звiтному (податковому) перiодi аукцiони не вiдбувалися, застосовується коефiцiєнт, обчислений за динамiкою митної вартостi нафти.

     Величину коригуючого коефiцiєнта за динамiкою митної вартостi нафти обчислює Мiнiстерство фiнансiв України за даними Державної митної служби України виходячи iз середнього рiвня митної вартостi нафти за звiтний (податковий) перiод та у базовому перiодi (з 1 сiчня по 1 грудня 2006 року).

     Величина коригуючого коефiцiєнта обчислюється десятковим дробом з точнiстю до чотирьох знакiв вiдповiдно до актiв законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змiнами цiн (тарифiв) на споживчi товари (послуги) i розрахунку iндексу споживчих цiн.

     Iнформацiю про результати обчислення коригуючого коефiцiєнта за динамiкою митної вартостi нафти Мiнiстерство фiнансiв України подає щомiсяця до 5 числа наступного звiтного (податкового) перiоду Мiнiстерству економiки України.

     Мiнiстерство економiки України щомiсяця до 10 числа наступного звiтного (податкового) перiоду розмiщує визначену величину коригуючого коефiцiєнта на своєму офiцiйному сайтi у спецiальному роздiлi та подає вiдповiдну iнформацiю Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України.

     Якщо величина коригуючого коефiцiєнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту, що видобувається в Українi, є меншою одиницi, такий коригуючий коефiцiєнт застосовується iз значенням 1 (одиниця);

     2) у кожному податковому (звiтному) перiодi, що дорiвнює календарному мiсяцю, суб'єкти господарювання, якi надають транспортнi послуги з транспортування трубопровiдним транспортом територiєю України природного газу, нафти, нафтопродуктiв та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмiрi 1,67 гривнi за 1.000 куб. метрiв газу за кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi вiдповiдних маршрутiв його транспортування;

     рентну плату за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi 4,5 гривнi за одну тонну нафти, що транспортується;

     рентну плату за транспортування нафтопродуктiв магiстральними нафтопродуктоводами в розмiрi 4,5 гривнi за одну тонну нафтопродуктiв, що транспортуються;

     рентну плату за транзитне транспортування амiаку в розмiрi 5,1 гривнi за одну тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi вiдповiдних маршрутiв його транспортування.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного мiсяця, 5 числа наступного мiсяця) виходячи з обсягiв природного газу i амiаку та вiдстанi вiдповiдних маршрутiв їх транспортування територiєю України та виходячи з обсягiв нафти i нафтопродуктiв, що транспортуються територiєю України.

     Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, амiаку через територiю України та рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами подаються до органiв стягнення за звiтний (податковий) перiод, що дорiвнює календарному мiсяцю (у тому числi пiд час сплати мiсячних авансових внескiв), - протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Сума рентної плати, яка була нарахована за звiтний перiод i не була внесена в установлений строк (протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку для подання податкової декларацiї), сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пенi у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44 iз наступними змiнами);

     3) до нормативiв збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, якi затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 сiчня 1999 року N 115, застосовується коефiцiєнт 2,27;

     4) запроваджуються базовi нормативи платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин згiдно з додатком N 1 до роздiлу II цього Закону, який є його невiд'ємною частиною;

     5) запроваджуються нормативи збору за спецiальне водо-користування в частинi використання поверхневих та пiдземних вод згiдно з додатком N 2 до роздiлу II цього Закону, який є його невiд'ємною частиною;

     6) суб'єкти господарювання, якi здiйснюють експорт:

     газу, природного газу у газоподiбному станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 35 вiдсоткiв митної вартостi таких товарiв, але не менш як 400 гривень за 1000 куб. метрiв;

     природного газу у скрапленому станi, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 35 вiдсоткiв митної вартостi таких товарiв, але не менш як 400 гривень за одну тонну;

     скраплених газiв (крiм природного), сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 8 вiдсоткiв митної вартостi таких товарiв, але не менш як 250 гривень за одну тонну,

     якщо бiльшi розмiри не встановленi мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     7) для всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у разi ввезення (пересилання) ними на територiї спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку пiдакцизних товарiв та товарiв 1- 24 груп згiдно з УКТ ЗЕД призупиняється застосування пiльг по сплатi ввiзного мита та податку на додану вартiсть щодо таких товарiв незалежно вiд мети їх ввезення.

     У разi якщо iншими законами України незалежно вiд дати їх прийняття, в тому числi законами України, якими надаються гарантiї незмiнностi податкового законодавства, встановлено iнший порядок та умови сплати такими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), застосовуються норми цього Закону.

     Вiдповiдно до вимог статтi 19 Конституцiї України органам державної влади забороняється прийняття та виконання рiшень, що встановлюють iншi правила оподаткування суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у спецiальних (вiльних) економiчних зонах та на територiях прiоритетного розвитку, нiж тi правила, якi визначенi нормами цього Закону.

     20. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст.11; 1999 р., N 24, ст. 209, N 38, ст. 342; 2002 р., N 35, ст. 263, N 52, ст. 379; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 7, ст. 52; 2005 р., N 1, ст. 19, N 9, ст. 185, N 52, ст. 564; 2006 р., N 4, ст. 52, NN 9-11, ст. 96, N 33, ст. 281, N 47, ст. 461; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 25, ст. 341):

     1) у статтi 12:

     а) пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Щорiчно до 5 травня учасникам бойових дiй виплачується разова грошова допомога у розмiрi, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

     2) у статтi 13:

     а) у пунктi 3 частини першої:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лiкуванням з компенсацiєю вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу i назад або одержання замiсть путiвки грошової компенсацiї. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiй визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац третiй виключити;

     б) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Щорiчно до 5 травня iнвалiдам вiйни виплачується разова грошова допомога у розмiрах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

     3) у статтi 14:

     а) пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Щорiчно до 5 травня учасникам вiйни, нагородженим орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю та бездоганну вiйськову службу в тилу в роки Великої Вiтчизняної вiйни, та iншим учасникам вiйни виплачується разова грошова допомога у розмiрах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

     4) у статтi 15:

     а) пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Щорiчно до 5 травня членам сiмей, зазначеним у пунктi 1 статтi 10 цього Закону, а також дружинам (чоловiкам) померлих iнвалiдiв вiйни, якi не одружилися вдруге, та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй, учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге, виплачується разова грошова допомога у розмiрах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

     5) у статтi 16:

     а) у частинi першiй:

     пункт 1 доповнити словами "разова грошова допомога у розмiрi, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, яка виплачується щорiчно до 5 травня";

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лiкуванням з компенсацiєю вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу i назад. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     21. У Законi України "Про жертви нацистських переслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120; 2006 р., N 16, ст. 137; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

     1) у статтi 61:

     а) пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Особам, зазначеним у цiй статтi, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 25 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Особам, зазначеним у цiй статтi, щороку до 5 травня виплачується разова грошова допомога у розмiрi, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

     2) у статтi 62:

     а) у пунктi 3 частини першої:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "3) безоплатне позачергове забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання замiсть путiвки грошової компенсацiї. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац третiй виключити;

     б) частини другу i третю викласти у такiй редакцiї:

     "Пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються: iнвалiдам I групи - на 50 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, II групи - на 40 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, III групи - на 30 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Щороку до 5 травня iнвалiдам виплачується разова грошова допомога у розмiрах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

     3) у статтi 63:

     а) пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Особам, зазначеним у цiй статтi, нагородженим орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю i бездоганну вiйськову службу в тилу в роки Великої Вiтчизняної вiйни, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 15 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, iншим особам, зазначеним у цiй статтi, на 10 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Щороку до 5 травня особам, зазначеним у цiй статтi, якi нагородженi орденами i медалями колишнього Союзу РСР за самовiддану працю та бездоганну вiйськову службу в тилу в роки Великої Вiтчизняної вiйни, а також iншим особам, зазначеним у цiй статтi, виплачується разова грошова допомога у розмiрi, який визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України";

     4) у статтi 64:

     а) пункт 3 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лiкуванням або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Дружинам (чоловiкам) померлих iнвалiдiв, зазначених у статтi 62 цього Закону, якi не одружилися вдруге, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 25 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть. Дружинам (чоловiкам) померлих iнших жертв нацистських переслiдувань, визнаних за життя iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге, пенсiї або щомiсячне довiчне грошове утримання чи державна соцiальна допомога, що виплачується замiсть пенсiї, пiдвищуються на 10 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Щороку до 5 травня дружинам (чоловiкам) померлих iнвалiдiв, зазначених у статтi 62 цього Закону, а також дружинам (чоловiкам) померлих iнших жертв нацистських переслiдувань, визнаних за життя iнвалiдами вiд загального захворювання, трудового калiцтва та з iнших причин, якi не одружилися вдруге, щорiчна разова грошова допомога виплачується у розмiрах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України".

     22. У Законi України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст.18; 1995 р., N 45, ст. 339; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62; 2002 р. N 52, ст. 379; 2003 р., N 16, ст. 125; 2005 р., N 25, ст. 338; 2006 р., N 1, ст. 18, N 22, ст. 199; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

     1) пункт 12 статтi 7 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiльговий проїзд надається за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у статтi 9:

     а) пункт 6 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "6) безоплатне першочергове забезпечення санаторно-курортним лiкуванням з компенсацiєю вартостi проїзду до санаторно-курортного закладу i назад. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi пунктами 7, 12, 15 та 16 частини першої цiєї статтi, надаються за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, збiльшену на коефiцiєнт 1,5, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) статтю 21 виключити.

     23. У Законi України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України 2001 р., N 20, ст. 102; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 26, ст. 217; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

     1) у пунктi 2 частини першої статтi 3, назвi роздiлу III, назвi та текстi статтi 11 слово "одноразова" в усiх вiдмiнках виключити;

     2) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Право на допомогу при народженнi дитини

     Допомога при народженнi дитини за цим Законом надається одному з батькiв дитини (усиновителю чи опiкуну)";

     3) у частинi третiй статтi 11 слово "шести" замiнити словом "дванадцяти";

     4) статтю 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Розмiр допомоги при народженнi дитини

     Допомога при народженнi дитини надається у розмiрi 12 240 гривень - на першу дитину, 25 000 гривень - на другу дитину, 50 000 гривень - на третю i наступну дитину. Виплата допомоги здiйснюється одноразово при народженнi першої дитини в сумi 4 800 гривень, другої дитини - 4 840 гривень, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 мiсяцiв, на другу дитину - 24 мiсяцiв, на третю i наступну дитину - 36 мiсяцiв рiвними частинами у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) у статтi 13 слова "не застрахована в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування" виключити;

     6) у статтi 14:

     а) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Особам, якi працюють на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi та господарювання або у фiзичних осiб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку призначається на пiдставi витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особi, яка фактично здiйснює догляд за дитиною, вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку".

     У зв'язку з цим частини третю-сьому вважати вiдповiдно частинами четвертою-восьмою;

     б) частину п'яту пiсля слова "працевлаштування" доповнити словами "або виходу на роботу", а пiсля слiв "строку догляду" доповнити словами "у режимi повного робочого часу";

     в) частину сьому пiсля слiв "трьох рокiв i" доповнити словами "вийшли на роботу та працюють у режимi неповного робочого часу або вдома, що пiдтверджується довiдкою з мiсця роботи, або", а пiсля слова "призначається" доповнити словом "(виплачується)";

     г) частину восьму виключити;

     7) частину першу статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж прожитковим мiнiмумом, встановленим для працездатних осiб, та середньомiсячним сукупним доходом сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менше 130 гривень";

     8) пункт 3 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" викласти у такiй редакцiї:

     "3. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку надається у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж: з 1 сiчня 2008 року - 50 вiдсотками, з 1 сiчня 2009 року - 75 вiдсотками, з 1 сiчня 2010 року - 100 вiдсотками прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб, та середньомiсячним сукупним доходом сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв".

     24. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121):

     1) у частинi третiй статтi 2 слова "народження дитини" та слова "малолiтньою дитиною або" виключити;

     2) в абзацi третьому частини першої статтi 4 та абзацi четвертому частини п'ятої статтi 6 слова "народженням та" виключити;

     3) у частинi першiй статтi 25:

     у пунктi 3:

     в абзацi першому слова "народженням та" виключити;

     абзац четвертий виключити;

     в абзацi п'ятому пункту 5 слова "створення робочих мiсць" замiнити словами "працевлаштування безробiтних, в тому числi молодi на перше робоче мiсце";

     4) в абзацi третьому частини першої статтi 26 слова "догляд за малолiтньою дитиною" виключити.

     25. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71 iз наступними змiнами):

     1) у назвi i текстi Закону слова "народженням та" виключити;

     2) в абзацi першому преамбули слова "народженням дитини та необхiднiстю догляду за нею" виключити;

     3) у статтi 1 слова "догляду за малолiтньою дитиною" та слова "народженням дитини" виключити;

     4) у частинi другiй статтi 3 слова "народження дитини, необхiдностi догляду за малолiтньою дитиною" виключити;

     5) статтю 4 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Застрахованим особам (крiм добровiльно застрахованих та застрахованих, якi знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку), якi сплачують страховi внески менше повних шести календарних мiсяцiв протягом останнiх дванадцяти календарних мiсяцiв перед настанням страхового випадку, допомога по тимчасовiй непрацездатностi, вагiтностi та пологах вiдповiдно до цього Закону виплачується виходячи з фактичної заробiтної плати, з якої було сплачено страховi внески, але не вище розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

     Особи, якi застрахованi на добровiльних засадах у Фондi соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, та фiзичнi особи - пiдприємцi, що сплачують єдиний податок (крiм осiб, якi знаходились у страхових випадках, передбачених цим Законом, або у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку), мають право на матерiальне забезпечення та соцiальнi послуги за цим Законом за умови сплати страхових внескiв (встановленого розмiру єдиного податку) не менше повних шести календарних мiсяцiв протягом останнiх дванадцяти календарних мiсяцiв перед настанням страхового випадку";

     6) у пунктi 8 статтi 11, частинi третiй статтi 19, пунктi 3 частини першої статтi 20 слова "на мiсяць" замiнити словами "не менш як на п'ять календарних днiв";

     7) у пунктi 1 частини першої статтi 20 слова "при народженнi дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку" виключити;

     8) частину другу статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Страховi внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням, нараховуються в межах граничної суми заробiтної плати (доходу), що встановлюється щороку на рiвнi п'ятнадцяти розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб та є розрахунковою величиною при обчисленнi допомоги по тимчасовiй непрацездатностi (включаючи догляд за хворою дитиною), вагiтностi та пологах";

     9) пункти 3 i 4 частини першої статтi 34 виключити;

     10) статтю 37 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Сума допомоги по тимчасовiй непрацездатностi (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сiм'ї) в розрахунку на мiсяць не повинна перевищувати розмiру максимальної величини (граничної суми) мiсячної заробiтної плати (доходу), з якої сплачувались страховi внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням";

     11) статтю 39 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Сума допомоги по вагiтностi та пологах в розрахунку на мiсяць не повинна перевищувати розмiру максимальної величини (граничної суми) мiсячної заробiтної плати (доходу), з якої сплачувались страховi внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими похованням";

     12) статтi 40- 44 виключити;

     13) частини другу та третю статтi 51 виключити;

     14) у статтi 52:

     в абзацi першому частини першої слова "по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку" виключити;

     частину третю виключити;

     у частинi четвертiй слова "при народженнi дитини та допомога на поховання призначаються i виплачуються" замiнити словами "на поховання призначається та виплачується";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Матерiальне забезпечення, передбачене цим Законом, виплачується у разi, якщо звернення за його призначенням надiйшло не пiзнiше дванадцяти календарних мiсяцiв з дня вiдновлення працездатностi, встановлення iнвалiдностi, закiнчення вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, смертi застрахованої особи або члена сiм'ї, який перебував на її утриманнi";

     15) частину першу статтi 53 пiсля слiв "мiсячної заробiтної плати (доходу)" доповнити словами "за вiдпрацьований час";

     16) у пунктi 5 роздiлу IX "Прикiнцевi положення" слова i цифри "розмiр виплат, передбачених статтями 41, 43, 46" замiнити словами i цифрами "розмiр виплати, передбаченої статтею 46".

     26. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., N 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 9, ст. 67):

     1) частину другу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Видами соцiальних послуг за цим Законом та Законом України "Про зайнятiсть населення" є:

     професiйна пiдготовка або перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї у навчальних закладах державної служби зайнятостi або на договiрнiй основi в iнших навчальних закладах, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях;

     профорiєнтацiя;

     пошук пiдходящої роботи та сприяння у працевлаштуваннi, у тому числi шляхом надання роботодавцю дотацiї для працевлаштування безробiтних, у тому числi молодi на перше робоче мiсце, та фiнансування оплачуваних громадських робiт для безробiтних у порядку (розмiрах), встановленому спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сферi фiнансiв та правлiнням Фонду;

     iнформацiйнi та консультацiйнi послуги, пов'язанi з працевлаштуванням.

     У разi необхiдностi для проходження професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї особа:

     направляється до закладiв охорони здоров'я для проходження попереднього медичного та наркологiчного огляду вiдповiдно до чинного законодавства;

     забезпечується мiсцем проживання на перiод проходження професiйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї та їй компенсуються витрати на проїзд до мiсця проходження навчання та у зворотному напрямку, у порядку, встановленому спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики за погодженням з правлiнням Фонду";

     2) пункт 5 частини другої статтi 12 доповнити словами "проводять розслiдування страхових випадкiв та обґрунтованостi виплати матерiального забезпечення в порядку, встановленому спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики, державної податкової полiтики, Пенсiйним фондом за погодженням з правлiнням Фонду";

     3) в абзацi другому частини третьої статтi 16 слова "на мiсяць" замiнити словами "не менш як на п'ять календарних днiв";

     4) частину другу статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Страховi внески нараховуються на зазначенi у цiй статтi фактичнi виплати (доходи), що не перевищують максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату працi найманих працiвникiв i доходу фiзичних осiб, з якої справляються внески до Фонду, що встановлюється щороку на рiвнi п'ятнадцяти розмiрiв прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб";

     5) у статтi 30:

     а) у назвi слова "на створення додаткових робочих мiсць" замiнити словами "для працевлаштування безробiтних";

     б) у частинах першiй та третiй слова "на створення додаткових робочих мiсць для працевлаштування безробiтних" замiнити словами "для працевлаштування безробiтних, у тому числi молодi на перше робоче мiсце";

     6) частину четверту статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Виплата допомоги по безробiттю та матерiальної допомоги у перiод професiйної пiдготовки, перепiдготовки або пiдвищення квалiфiкацiї вiдкладається на строк, що дорiвнює перiоду, протягом якого застрахованiй особi вiдповiдно до законiв надається вихiдна допомога або iншi виплати при звiльненнi з пiдприємств, установ i органiзацiй або закiнченнi строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацiю втраченого заробiтку";

     7) частину третю статтi 36 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Якщо застрахована особа не здiйснювала пiдприємницьку дiяльнiсть протягом шести календарних мiсяцiв з дня отримання допомоги по безробiттю одноразово для органiзацiї пiдприємницької дiяльностi (за винятком обставин, що унеможливлюють провадження пiдприємницької дiяльностi), виплачена сума коштiв вважається використаною нею не за призначенням та пiдлягає поверненню в порядку, установленому спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики, державної податкової полiтики за погодженням з правлiнням Фонду".

     27. У частинi п'ятiй статтi 1 Закону України "Про прожитковий мiнiмум" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348; 2005 р., N 29, ст. 383; 2007 р., N7-8, ст. 66) слова "та на розмiр ставки податку з доходiв фiзичних осiб" виключити.

     28. У Законi України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 20:

     а) у частинi першiй:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путiвок або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 21 виключити;

     у пунктi 26 слова "гарантованою виплатою стипендiї, пiдвищеної на 100 процентiв" замiнити словами "виплатою пiдвищеної стипендiї в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункти 29 i 30 виключити;

     2) у статтi 21:

     а) у частинi першiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) першочергове безоплатне надання санаторно-курортних путiвок або путiвок на вiдпочинок чи одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 7 виключити;

     3) у статтi 22:

     а) у частинi першiй:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) першочергове забезпечення пiльговою санаторно-курортною путiвкою або путiвкою на вiдпочинок чи одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 5 виключити;

     у абзацi другому пункту 6 слова "стипендiї, пiдвищеної на 100 процентiв" замiнити словами "пiдвищеної стипендiї в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункти 7 та 12 виключити;

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13) особам, якi постiйно проживають до вiдселення чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територiї зон вiдчуження, безумовного (обов'язкового) i гарантованого добровiльного вiдселення, за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а у зонi гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв, - надання пiльг, передбачених пунктом 18 статтi 20, а також позачергове безоплатне надання санаторно-курортних путiвок або одержання компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у статтi 23:

     а) пункт 2 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "2) першочергове забезпечення пiльговою санаторно-курортною путiвкою або путiвкою на вiдпочинок чи компенсацiя вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) у статтi 30:

     а) у частинi першiй:

     друге та третє речення абзацу другого пункту 5 викласти в такiй редакцiї: "У разi неможливостi надання путiвки виплачується компенсацiя вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, а також розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у пунктi 6 цифри та слова "50 процентiв мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "в порядку та розмiрi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у пунктi 8 слова "мiнiмальної заробiтної плати" замiнити словами "в порядку та розмiрi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     перше речення абзацу третього пункту 10 виключити;

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) виплата грошової компенсацiї батькам потерпiлих дiтей, якi не вiдвiдують дитячi дошкiльнi та загальноосвiтнi навчальнi заклади (у тому числi i тих, якi не знаходяться в облiковому складi шкiл), якщо дiти не перебувають на повному державному забезпеченнi, здiйснюється в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) у частинi третiй:

     у пунктi 4 слова "гарантованою виплатою пiдвищеної на 100 процентiв стипендiї" замiнити словами "виплатою пiдвищеної стипендiї в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 10 викласти в такiй редакцiї:

     "10) щорiчне безплатне забезпечення дитини-iнвалiда та одного з батькiв чи особи, яка їх замiнює, путiвкою для будь-якого виду оздоровлення чи вiдпочинку. У разi неможливостi надання путiвки виплачується компенсацiя вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування. Порядок надання путiвок, розмiр та порядок виплати компенсацiї вартостi самостiйного санаторно-курортного лiкування визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) статтю 31, пункти 5 i 6 частини першої, частину четверту статтi 35 виключити;

     7) у статтi 36:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "у розмiрi трьох мiнiмальних заробiтних плат" замiнити словами "в порядку та розмiрi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт 5 виключити;

     8) текст статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Громадянам, якi проживають на територiях радiоактивного забруднення, виплачується щомiсячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктiв харчування мiсцевого виробництва та особистого пiдсобного господарства в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перелiк населених пунктiв, жителям яких виплачується щомiсячна грошова допомога, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Ця допомога виплачується щомiсячно органами працi та соцiального захисту населення за мiсцем реєстрацiї. Виплата за два i бiльше мiсяцiв забороняється";

     9) частини першу та другу статтi 39 замiнити однiєю частиною такого змiсту:

     "Громадянам, якi працюють на територiях радiоактивного забруднення, провадиться доплата в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою;

     10) статтi 42 i 46 виключити;

     11) текст статтi 48 викласти в такiй редакцiї:

     "Одноразова компенсацiя учасникам лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi стали iнвалiдами внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та сiм'ям, якi втратили годувальника iз числа осiб, вiднесених до учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, щорiчна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмiрах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     12) текст статтi 50 викласти в такiй редакцiї:

     "Особам, вiднесеним до категорiї 1, призначається щомiсячна додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров'ю, у розмiрах:

     iнвалiдам I групи - 30 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     iнвалiдам II групи - 20 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     iнвалiдам III групи, дiтям-iнвалiдам, а також хворим внаслiдок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу - 15 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначається на момент виплати додаткової пенсiї згiдно iз законом про Державний бюджет України i не може коригуватися iншими нормативно-правовими актами";

     13) текст статтi 51 викласти в такiй редакцiї:

     "Особам, вiднесеним до категорiї 2, щомiсячна додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров'ю, призначається в розмiрi 15 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Особам, вiднесеним до категорiї 3, щомiсячна додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров'ю, призначається в розмiрi 10 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Особам, вiднесеним до категорiї 4, щомiсячна додаткова пенсiя за шкоду, заподiяну здоров'ю, призначається в розмiрi 5 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначається на момент виплати додаткової пенсiї згiдно iз законом про Державний бюджет України i не може коригуватися iншими нормативно-правовими актами";

     14) у статтi 52:

     у частинi першiй слова "50 процентiв мiнiмальної пенсiї за вiком" замiнити словами "10 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначається на момент виплати компенсацiї згiдно iз законом про Державний бюджет України i не може коригуватися iншими нормативно-правовими актами".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     15) частини третю i четверту статтi 54 замiнити чотирма частинами такого змiсту:

     "У всiх випадках розмiри пенсiй для iнвалiдiв, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:

     для учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС у 1986 роцi:

     по I групi iнвалiдностi - 220 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     по II групi iнвалiдностi - 200 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     по III групi iнвалiдностi - 180 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     для учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС у 1987- 1990 роках та осiб, евакуйованих у 1986 роцi iз зони вiдчуження:

     по I групi iнвалiдностi - 160 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     по II групi iнвалiдностi - 150 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     по III групi iнвалiдностi - 140 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     для iнших iнвалiдiв, щодо яких встановлено причинний зв'язок iнвалiдностi з Чорнобильською катастрофою:

     по I групi iнвалiдностi - 130 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     по II групi iнвалiдностi - 120 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     по III групi iнвалiдностi - 110 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     дiтям-iнвалiдам - 70 процентiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Пенсiя в разi втрати годувальника призначається непрацездатним членам сiм'ї померлого годувальника, якi були на його утриманнi (при цьому дiтям пенсiя призначається незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника), у розмiрi:

     на одного непрацездатного члена сiм'ї - 50 процентiв пенсiї по iнвалiдностi померлого годувальника;

     на двох та бiльше непрацездатних членiв сiм'ї - 100 процентiв пенсiї по iнвалiдностi померлого годувальника, визначеної згiдно iз зазначеною статтею, що розподiляється мiж ними рiвними частками.

     До непрацездатних членiв сiм'ї померлого годувальника належать особи, зазначенi у статтi 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначається на момент виплати пенсiї згiдно iз законом про Державний бюджет України i не може коригуватися iншими нормативно-правовими актами".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною сьомою;

     16) текст статтi 63 викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансування витрат, пов'язаних з реалiзацiєю цього Закону, здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, коштiв, якi враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, та iнших джерел, не заборонених законодавством";

     17) частину третю статтi 67 викласти в такiй редакцiї:

     "Максимальний розмiр пенсiй, призначених вiдповiдно до цього Закону (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мiнiмальних розмiрiв пенсiї за вiком, встановленої абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     29. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р. N17, ст. 73; 2004 р., N 50, ст. 536; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 37, ст. 318; 2007 р., NN 7-8, ст. 66; N 33, ст. 442):

     1) текст статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнiмальний розмiр пенсiї за вислугу рокiв, що призначається вiдповiдно до цього Закону, встановлюється у розмiрi прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом";

     2) абзаци другий та третiй частини першої статтi 22 замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "iнвалiдам вiйни з числа солдатiв i матросiв строкової служби I групи - у розмiрi 120 вiдсоткiв, II групи - 110 вiдсоткiв, III групи - 105 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     iншим iнвалiдам з числа солдатiв i матросiв строкової служби I групи - у розмiрi 110 вiдсоткiв, II групи - 105 вiдсоткiв, III групи - 100 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     iнвалiдам з числа єфрейторiв (старших солдатiв) i сержантiв, старших матросiв i старшин строкової служби - у розмiрi 110 вiдсоткiв, з числа прапорщикiв i мiчманiв, вiйськовослужбовцiв надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, осiб молодшого начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ i державної пожежної охорони - 120 вiдсоткiв, а з числа осiб офiцерського складу та осiб начальницького складу (крiм молодшого) органiв внутрiшнiх справ i державної пожежної охорони - 130 вiдсоткiв вiдповiдних мiнiмальних розмiрiв пенсiй, передбачених для iнвалiдiв з числа солдатiв i матросiв строкової служби";

     3) текст статтi 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Пенсiї в разi втрати годувальника, якi призначаються членам сiмей вiйськовослужбовцiв, осiб, якi мають право на пенсiю за цим Законом, не можуть бути нижче розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, визначеного законом";

     4) у статтi 43:

     в частинi третiй слова "за останньою штатною посадою перед звiльненням" виключити та доповнити словами "та у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пiсля частини третьої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Обчислення пенсiй окремим категорiям вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, якi були вiдрядженi для виконання службових обов'язкiв до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших цивiльних установ, органiзацiй i пiдприємств, у тому числi у довготермiновi закордоннi вiдрядження, здiйснюється за перелiком посад i в порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Максимальний розмiр пенсiй, призначених вiдповiдно до цього Закону (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мiнiмальних розмiрiв пенсiї за вiком, встановленої абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами шостою - чотирнадцятою.

     30. У Законi України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10-11, ст. 86, N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 2, ст. 6, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N7-8, ст.162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

     1) у статтi 1:

     а) у частинi першiй:

     пункт 4 пiсля слiв "творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок" доповнити словами "вiйськовослужбовцi (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби), особи рядового i начальницького складу";

     у пунктi 5:

     слова "купiвлi-продажу валют" замiнити словами "купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню";

     доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Платниками збору з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню є юридичнi особи - резиденти, нерезиденти, постiйнi представництва юридичної особи - нерезидента, власники корпоративних картрахункiв iноземної валюти, банки - члени мiжнародних платiжних систем, банки (у тому числi уповноваженi банки з операцiй за власними зовнiшньоекономiчними договорами) та фiзичнi особи, в тому числi нерезиденти, що здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню. Банки та їх установи зобов'язанi нараховувати, утримувати та одночасно iз подачею заявки на купiвлю iноземної валюти, здiйснювану ними за власними операцiями i вiд iменi та за рахунок клiєнтiв таких банкiв, сплачувати до спецiального фонду державного бюджету додатковий збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування у розмiрi, встановленому цим Законом, вiд суми операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню, зазначеної у такiй заявцi, вести податковий облiк та подавати звiтнiсть органам Пенсiйного фонду України.

     Пенсiйний фонд України має право на отримання вiд Нацiонального банку України iнформацiї щодо обсягiв купiвлi уповноваженими банками безготiвкової iноземної валюти за гривню на мiжбанкiвському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннiм договором мiж Нацiональним банком України та Пенсiйним фондом України";

     б) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фiксований податок та фiксований сiльськогосподарський податок), та юридичнi i фiзичнi особи, що розташованi (проживають) у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi операцiй з купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння, при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку на загальних пiдставах";

     2) у пунктi 4 статтi 2 слова "купiвлi-продажу валют" замiнити словами "купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню";

     3) частину третю статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Платники збору, визначенi пунктами 5-7, 9 i 10 статтi 1 цього Закону, збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування сплачують на рахунки з облiку коштiв спецiального фонду державного бюджету, вiдкритi в управлiннях Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi. Цi кошти в установленому порядку зараховуються до спецiального фонду державного бюджету i використовуються згiдно iз законом про Державний бюджет України";

     4) у статтi 4:

     в абзацах другому, четвертому i п'ятому пункту 1, у пунктах 2 i 3 цифри "32,3" та "32" замiнити цифрами "33,2";

     абзаци перший - третiй пункту 4 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "4) для платникiв збору, визначених пунктом 4 статтi 1 цього Закону (крiм платникiв, зазначених у пунктi 5 цiєї статтi):

     2 вiдсотки вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статтi 2 цього Закону".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - восьмим;

     пункт 6 доповнити словами "а з 2008 року - 0,5 вiдсотка об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статтi 2 цього Закону".

     31. Роздiл II Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 49, ст. 303) викласти в такiй редакцiї:

     "II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування".

     32. Пункт 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р. N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) викласти в такiй редакцiй:

     "1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування".

     33. У Законi України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N7-8, ст. 66):

     1) у статтi 1:

     у абзацах другому та третьому пункту 1 цифри "2,9" замiнити цифрами "1,5";

     у абзацi другому пункту 2 цифри "1,6" замiнити цифрами "1,3";

     у абзацах першому, другому та третьому пункту 3 цифри "5,5" замiнити цифрами "3,8", цифри "3,4" замiнити цифрами "2,0", цифри "2,1" замiнити цифрами "1,8";

     2) статтю 4 виключити.

     34. Пункти 2 та 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про деякi питання фiнансування соцiальних виплат та пов'язаних з ними адмiнiстративних витрат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст.66) виключити.

     35. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 16, ст. 136; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 25, ст. 342):

     1) статтю 11 доповнити пунктом 18 такого змiсту:

     "18) батьки - вихователi дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомнi батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення вiдповiдно до законодавства";

     2) у пунктi 2 статтi 14 цифри i слово "12-14 i 17" замiнити цифрами i словом "12-14, 17 i 18";

     3) у частинi другiй статтi 15 цифри i слово "15 i 17" замiнити цифрами i словом "15, 17 i 18";

     4) у статтi 19:

     частину першу пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "на суми грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинкiв сiмейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - одинадцятим;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Страховi внески нараховуються на суми, зазначенi в частинах першiй та другiй цiєї статтi, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорiвнюють п'ятнадцяти розмiрам прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб";

     5) у частинi другiй статтi 20:

     цифри i слово "15 i 17" замiнити цифрами i словом "15, 17 i 18";

     пiсля слiв "заробiтної плати (доходу)" доповнити словами "грошового забезпечення";

     6) в частинi шостiй статтi 21 цифри "12-15" замiнити цифрами "12-15, 18";

     7) друге речення абзацу п'ятого частини першої статтi 25 викласти в такiй редакцiї: "За перiод участi тiльки в солiдарнiй системi величина оцiнки одного року страхового стажу дорiвнює 1,35%, а за перiод участi в солiдарнiй i накопичувальнiй системах пенсiйного страхування - 1,08%";

     8) частину третю статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мiнiмальних розмiрiв пенсiї за вiком, встановленої абзацом першим частини першої статтi 28 цього Закону";

     9) у статтi 40:

     а) абзац третiй частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "За вибором особи, яка звернулася за пенсiєю, з перiоду, за який враховується заробiтна плата (дохiд) для обчислення пенсiї, виключається перiод до 60 календарних мiсяцiв страхового стажу пiдряд за умови, що зазначений перiод становить не бiльше нiж 10 вiдсоткiв тривалостi страхового стажу, врахованого в одинарному розмiрi. У всiх випадках, крiм випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цiєї статтi, перiод, за який враховується заробiтна плата, пiсля виключення 10 вiдсоткiв тривалостi страхового стажу, не може бути меншим нiж 60 календарних мiсяцiв";

     б) у частинi другiй:

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "Зс - середня заробiтна плата (дохiд) в середньому на одну застраховану особу в цiлому по Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї, за календарний рiк, що передує року звернення за призначенням пенсiї. Порядок визначення показникiв зазначеної заробiтної плати затверджується Пенсiйним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економiки, працi та соцiальної полiтики i фiнансiв";

     у абзацах сьомому та дванадцятому слова "середня заробiтна плата працiвникiв" та "зайнятих у галузях економiки України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "заробiтну плату (дохiд)" та "в середньому на одну застраховану особу в цiлому по Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     10) у статтi 42:

     а) в абзацi першому частини другої слова "середньої заробiтної плати в Українi" замiнити словами "середньомiсячної заробiтної плати штатного працiвника в Українi";

     б) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi якщо застрахована особа пiсля призначення пенсiї продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсiї з урахуванням не менше нiж 24 мiсяцiв страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї незалежно вiд перерв у роботi. Перерахунок пенсiї здiйснюється iз заробiтної плати (доходу), з якої була обчислена пенсiя. За бажанням пенсiонера перерахунок пенсiї провадиться iз заробiтної плати за перiоди страхового стажу, зазначенi в частинi першiй статтi 40 цього Закону, iз застосуванням показника середньої заробiтної плати працiвникiв в середньому на одну застраховану особу в цiлому по Українi, з якої сплачено страховi внески та яка вiдповiдно до цього Закону враховується для обчислення пенсiї, за календарний рiк, що передує року перерахунку пенсiї. При цьому з перiоду, за який враховується заробiтна плата (дохiд) для перерахунку пенсiї, перiод пiсля призначення пенсiї не пiдлягає виключенню згiдно iз абзацом третiм частини першої статтi 40 цього Закону.

     У разi якщо застрахована особа пiсля призначення (перерахунку) пенсiї має менше нiж 24 мiсяцi страхового стажу, перерахунок пенсiї провадиться не ранiше як через два роки пiсля призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробiтної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсiю.

     Якщо пенсiонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсiї вiдповiдно до частини першої статтi 28 цього Закону, то за заявою пенсiонера провадиться вiдповiдний перерахунок пенсiї, незалежно вiд того, скiльки часу минуло пiсля призначення пенсiї при неповному стажi, з урахуванням заробiтної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсiю.

     Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсiї вiдповiдно до цiєї частини, здiйснюється не ранiше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначеннi (попередньому перерахунку) пенсiї";

     11) частину третю статтi 113 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "В разi недостатностi видiлених з Державного бюджету України коштiв по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсiй мiж Державним бюджетом та Пенсiйним фондом, пенсiї, визначенi законодавством для вiдповiдних категорiй громадян, виплачуються у повному обсязi за рахунок власних надходжень Пенсiйного фонду";

     12) у роздiлi ХV "Прикiнцевi положення":

     у абзацi першому пiдпункту 2 пункту 2 слова "бюджетних коштiв та цiльових фондiв" виключити;

     пiдпункт 1 пункту 8 доповнити абзацом такого змiсту:

     "страховi внески за осiб, зазначених у пунктi 18 статтi 11 цього Закону, сплачуються з Державного бюджету України як страховi внески на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування на умовах i в порядку, встановлених цим Законом, та за ставками, визначеними Законом України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування", для пiдприємств, установ та органiзацiй, якi використовують працю найманих працiвникiв";

     у перше речення абзацу першого пункту 13 пiсля слiв "має право на отримання пенсiї" та "призначається одна пенсiя" доповнити словами "щомiсячне довiчне грошове утримання" у вiдповiдному вiдмiнку, пiсля слiв "вiдповiдно до законiв України" доповнити словами "Про Кабiнет Мiнiстрiв України".

     36. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

     1) у частинi двадцять сьомiй статтi 24 слова "в повному розмiрi" виключити i доповнити реченням такого змiсту: "Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мiнiмальних розмiрiв пенсiї за вiком, встановленої абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування";

     2) частину восьму статтi 34 доповнити другим реченням такого змiсту: "Видатки Державного бюджету України, передбаченi для проведення фундаментальних дослiджень, здiйснюються за наявностi висновку про доцiльнiсть проведення витрат по кожнiй науковiй темi, наданого Експертною радою при Нацiональнiй академiї наук України iз залученням експертiв центрального органу виконавчої влади у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi".

     37. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

     1) частину третю статтi 36 виключити;

     2) у статтi 37:

     а) у частинах другiй та п'ятiй слова "без обмеження граничного розмiру пенсiї" виключити;

     б) у частинi четвертiй:

     слова "у повному розмiрi" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мiнiмальних розмiрiв пенсiї за вiком, встановленої абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     38. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст.793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст.233):

     1) у статтi 49:

     а) третє речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Розмiри посадових окладiв, надбавок за класнi чини та вислугу рокiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) в абзацi першому частини другої слова "з оплатою проїзду до мiсця вiдпочинку i у зворотному напрямку" виключити;

     в) частину четверту замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Прокурори та слiдчi прокуратури забезпечуються жилою площею мiсцевими органами влади в першочерговому порядку.

     Пiльга з 50-процентної знижки плати за займане ними та членами їх сiмей житло, комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя) i користування квартирним телефоном в межах норм, встановлених законодавством, надається:

     прокурорам та слiдчим прокуратури за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом працiвника за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     пенсiонерам iз числа прокурорiв та слiдчих прокуратури за умови, якщо середньомiсячний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     2) у частинi чотирнадцятiй статтi 501:

     у першому реченнi слова "у повному розмiрi" виключити;

     доповнити реченням такого змiсту: "Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на мiсяць";

     3) у статтi 52:

     а) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом, надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати вiдповiдно частинами третьою - сьомою;

     б) перше речення частини третьої виключити.

     39. У статтi 61 Закону України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 11, ст. 94):

     1) частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "8. Дiя частин першої - шостої цiєї статтi поширюється також на пенсiонерiв з числа колишнiх членiв Кабiнету Мiнiстрiв України";

     2) доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на мiсяць".

     40. У Законi України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 37, ст. 453; 2006 р., N 2-3, ст. 35, NN 9-11, ст. 96, N 32, ст. 271):

     1) частину першу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Фiнансування заходiв щодо соцiальної захищеностi iнвалiдiв i дiтей-iнвалiдiв здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi Фондом соцiального захисту iнвалiдiв, мiсцевих бюджетiв, а також органами мiсцевого самоврядування за мiсцевими програмами соцiального захисту окремих категорiй населення за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв";

     2) частину шосту статтi 20 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "на функцiонування всеукраїнських, державних, мiжрегiональних центрiв професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв i державних та обласних центрiв соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) статтю 381 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Пiльговий проїзд, передбачений статтею 381 надається за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, збiльшену на коефiцiєнт 1,1 у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     41. У Законi України "Про соцiальний захист дiтей вiйни" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94; 2006 р., N 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166; 2007 р., N 7-8, ст. 66):

     1) статтю 5 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi абзацами шостим та сьомим цiєї статтi, надаються за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, збiльшену на коефiцiєнт 1,1 у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) текст статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Дiтям вiйни (крiм тих, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту") до пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання чи державної соцiальної допомоги, що виплачується замiсть пенсiї, виплачується пiдвищення у розмiрi надбавки, встановленої для учасникiв вiйни.

     Ветеранам вiйни, якi мають право на отримання пiдвищення до пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання чи державної соцiальної допомоги, що виплачується замiсть пенсiї, вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" дане пiдвищення провадиться за їх вибором згiдно з одним iз законiв".

     42. Статтю 85 Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 10; 2001 р., N 44, ст. 228) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцяти мiнiмальних розмiрiв пенсiї за вiком, встановленої абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     43. Статтю 1 Закону України "Про страховi тарифи на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2006 р. NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1. Встановити вiдповiдно до класiв професiйного ризику виробництва такi страховi тарифи на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi (далi - страхування вiд нещасного випадку):

Клас професiйного ризику виробництва Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв) Клас професiйного ризику виробництва Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв) Клас професiйного ризику виробництва Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв)
1 0,66 24 1,20 47 2,14
2 0,67 25 1,23 48 2,16
3 0,68 26 1,29 49 2,18
4 0,69 27 1,35 50 2,35
5 0,70 28 1,41 51 2,37
6 0,72 29 1,48 52 2,42
7 0,73 30 1,50 53 2,44
8 0,75 31 1,51 54 2,47
9 0,76 32 1,55 55 2,56
10 0,78 33 1,56 56 2,64
11 0,80 34 1,67 57 2,91
12 0,82 35 1,68 58 2,92
13 0,83 36 1,76 59 3,00
14 0,85 37 1,77 60 3,38
15 0,90 38 1,86 61 3,66
16 0,94 39 1,87 62 3,80
17 0,96 40 1,89 63 4,09
18 1,03 41 1,90 64 4,30
19 1,06 42 1,93 65 6,51
20 1,07 43 1,95 66 6,62
21 1,08 44 2,00 67 13,60"
22 1,09 45 2,01    
23 1,16 46 2,09    

     44. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2006 р., N 27, ст. 234; 2007 р., N 7-8, ст.66, N 22, ст. 292):

     1) абзац десятий пункту 7 частини сьомої статтi 17 i пункт 7 частини першої статтi 22 виключити;

     2) у пунктi 3 роздiлу ХI "Прикiнцевi положення":

     у абзацi третьому виключити слова "i моральної (немайнової)";

     пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "вiдшкодування Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв моральної (немайнової) шкоди застрахованим i членам їх сiмей незалежно вiд часу настання страхового випадку припиняється з 1 сiчня 2008 року".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий-сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим-восьмим.

     45. У частинi першiй статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 iз наступними змiнами):

     пункт "ж" викласти в такiй редакцiї:

     "ж) встановлення у державних закладах охорони здоров'я посадових окладiв (тарифних ставок) на основi Єдиної тарифної сiтки у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     пункт "ї" доповнити абзацами другим-четвертим такого змiсту:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi абзацом першим цього пункту, надаються:

     працiвникам за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом працiвника за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     пенсiонерам за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     46. Частину четверту статтi 38 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) викласти в такiй редакцiї:

     "Заробiтна плата посадових осiб державної санiтарно-епiдемiологiчної служби визначається на основi Єдиної тарифної сiтки у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     47. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст.189):

     1) у пунктi 20 частини першої статтi 87 слова "державне фiнансування полiтичних партiй" виключити;

     2) частину першу статтi 93 доповнити реченнями такого змiсту: "Сiльськi, селищнi та мiськi (мiст районного значення) ради можуть передати частину видаткiв на виконання делегованих державних повноважень мiськiй (мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення) чи районнiй радi з вiдповiдними коштами у виглядi мiжбюджетного трансферту. Ця передача здiйснюється на пiдставi рiшень вiдповiдних рад i укладення договору".

     48. Закон України "Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005р., N 10, ст.189) визнати таким, що втратив чиннiсть.

     49. У Законi України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 57:

     а) абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий частини першої виключити;

     б) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Держава забезпечує встановлення посадових окладiв (ставок заробiтної плати) науково-педагогiчним, педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв та установ освiти на основi Єдиної тарифної сiтки у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в) абзац перший частини четвертої доповнити реченням такого змiсту: "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi абзацом першим цього пункту, надаються працiвникам за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом працiвника за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, та пенсiонерам за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) абзац сьомий частини четвертої статтi 61 викласти в такiй редакцiї:

     "дивiденди вiд цiнних паперiв".

     50. Частину другу статтi 43 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) виключити.

     51. В Основах законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294 iз наступними змiнами):

     1) текст статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Держава гарантує працiвникам державних закладiв, пiдприємств i органiзацiй культури встановлення посадових окладiв (ставок заробiтної плати) на основi Єдиної тарифної сiтки у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) статтю 29 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi абзацом першим цього пункту, надаються:

     працiвникам за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом працiвника за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     пенсiонерам за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     52. Статтю 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст.177 iз наступними змiнами) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi частиною другою цiєї статтi, надаються:

     працiвникам за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом працiвника за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     пенсiонерам за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини третю-п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою-шостою.

     53. Статтю 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191 iз наступними змiнами) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi абзацом десятим частини другої цiєї статтi, надаються:

     працiвникам за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом працiвника за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     пенсiонерам за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     54. Закон України "Про внесення змiн до статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст.66) визнати таким, що втратив чиннiсть.

     55. Частину другу статтi 428 та статтю 429 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) виключити.

     56. У Законi України "Про Центральну виборчу комiсiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2007 р., N 7-8, ст.66, N 20, ст.282):

     1) пункт 6 статтi 19 виключити;

     2) частину другу статтi 37 виключити.

     57. Частини другу та третю статтi 39 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212) виключити.

     58. Частину другу статтi 27 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2007 р., N 7-8, ст.66) виключити.

     59. У статтi 21 Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18):

     частину другу виключити;

     у частинi третiй слова "органом мiсцевого самоврядування, виходячи з умов оплати працi, встановлених для державних службовцiв вiдповiдних категорiй i посад" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     60. Статтю 18 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою.

     61. У Законi України "Про статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203 iз наступними змiнами):

     1) у частинi четвертiй статтi 43:

     у першому абзацi слова "без обмеження граничного розмiру щомiсячного довiчного грошового утримання" виключити;

     пiсля абзацу третього доповнити абзацами такого змiсту:

     "Максимальний розмiр щомiсячного довiчного грошового утримання суддiв у вiдставцi (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат, встановлених законодавством) не може перевищувати десяти тисяч гривень на мiсяць.

     Призначення i виплата щомiсячного довiчного грошового утримання суддi у вiдставцi здiйснюється органами Пенсiйного фонду за рахунок коштiв державного бюджету.

     Заява про призначення щомiсячного довiчного грошового утримання суддi у вiдставцi та необхiднi документи подаються до територiального органу Пенсiйного фонду України у порядку, визначеному правлiнням Пенсiйного фонду України за погодженням iз центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики.

     Щомiсячне довiчне грошове утримання суддi у вiдставцi виплачується у строк не пiзнiше 25 числа мiсяця, за який виплачується щомiсячне довiчне грошове утримання, у грошовiй формi у порядку, встановленому для виплати пенсiй.

     Виплата щомiсячного довiчного грошового утримання суддi у вiдставцi за минулий час, за час перебування особи на повному державному утриманнi, у разi виїзду на постiйне мiсце проживання за кордон, утримання надмiру виплачених сум та вiдрахувань зi щомiсячного довiчного грошового утримання здiйснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     У разi смертi особи, яка одержувала щомiсячне довiчне грошове утримання, особам, якi здiйснили її поховання, виплачується допомога на поховання у розмiрi двомiсячного щомiсячного довiчного грошового утримання, яке склалося на момент смертi.

     Виплата щомiсячного довiчного грошового утримання суддi у вiдставцi припиняється у разi:

     1) винесення квалiфiкацiйною комiсiєю суддiв рiшення про припинення вiдставки суддi;

     2) визнання суддi безвiсно вiдсутнiм або оголошення його померлим;

     3) смертi суддi;

     4) подання ним заяви про припинення виплати щомiсячного довiчного грошового утримання;

     5) призначення пенсiї;

     6) настання пiдстав, передбачених статтею 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий i п'ятий вважати вiдповiдно абзацами сiмнадцятим i вiсiмнадцятим;

     2) у статтi 44:

     а) у частинi другiй слова "у вiдсотковому вiдношеннi до посадового окладу Голови Верховного Суду України i не можуть бути меншими вiд 50 вiдсоткiв його окладу. Посадовий оклад суддi не може бути меншим вiд 80 вiдсоткiв посадового окладу голови суду, в якому працює суддя" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) у абзацi другому частини четвертої слова "загальної суми щомiсячного заробiтку" замiнити словами "посадового окладу";

     в) абзац перший частини сьомої викласти в такiй редакцiї:

     "7. Не пiзнiш як через шiсть мiсяцiв пiсля обрання суддя Конституцiйного Суду, Верховного Суду, вищого спецiалiзованого суду, апеляцiйного та мiсцевого суду, який потребує полiпшення житлових умов, забезпечується благоустроєним житлом у виглядi окремої квартири чи будинку або службовим житлом за мiсцем знаходження суду. Суддi вiйськових судiв забезпечуються таким же житлом i в тi ж строки за рахунок Мiнiстерства оборони України";

     г) частину восьму доповнити абзацами такого змiсту:

     "Безплатне користування на територiї України всiма видами транспорту мiського, примiського i мiсцевого сполучення (крiм таксi) надаються:

     суддям за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом суддi за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     суддям, якi знаходяться у вiдставцi або на пенсiї за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї у розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     ґ) частину дев'яту доповнити абзацами такого змiсту:

     "Пiльги зазначенi в абзацi другому цiєї частини надаються:

     суддям за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом суддi за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     суддям, якi знаходяться у вiдставцi або на пенсiї, за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї у розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     62. У Законi України "Про судоустрiй України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180; 2007 р., N 7-8, ст.66):

     1) у частинi другiй статтi 123 слова "i не можуть бути меншими, нiж у вiдповiдних категорiй державних службовцiв апаратiв законодавчої та виконавчої влади" виключити;

     2) у другому реченнi частини другої статтi 130 слова "оплати працi" виключити.

     63. Абзац третiй пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 57 iз наступними змiнами) виключити.

     64. Друге речення частини четвертої статтi 44 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2007 р., N 7-8, ст. 66) виключити.

     65. Абзац третiй статтi 18 Закону України "Про державнi соцiальнi стандарти та державнi соцiальнi гарантiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 409) виключити.

     66. Частину першу статтi 13 Закону України "Про оплату працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 17, ст. 121) викласти в такiй редакцiї:

     "Оплата працi працiвникiв установ i органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, здiйснюється на пiдставi актiв Кабiнету Мiнiстрiв України в межах бюджетних асигнувань".

     67. У Законi України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 12 слова "якi не можуть бути скасованi чи призупиненi без їх рiвноцiнної замiни" виключити;

     2) у абзацi першому пункту 3 статтi 8 слова "орган працi та соцiального захисту населення за поданням" та слова "(для тих, хто працював до призову на строкову вiйськову службу) або однiєї мiнiмальної заробiтної плати (для тих, хто не працював)" виключити, а слова "вiйськового комiсара" замiнити словами "вiйськовий комiсарiат";

     3) пункт 2 статтi 91 виключити;

     4) перше i друге речення абзацу першого пункту 3 статтi 11 замiнити одним реченням такого змiсту:

     "3. Вiйськовослужбовцi (крiм вiйськовослужбовцiв строкової вiйськової служби) та члени їх сiмей мають право не бiльше одного разу на рiк на санаторно-курортне лiкування та вiдпочинок у санаторiях, будинках вiдпочинку, пансiонатах i на туристських базах Мiнiстерства оборони України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв з пiльговою оплатою вартостi путiвок у розмiрах та порядку, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     5) пункт 5 статтi 12 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi цим пунктом для вiйськовослужбовцiв, надаються за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом вiйськовослужбовця за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Пiльги звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби, та членам їх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi, батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськової служби, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) статтю 23 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     68. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20, Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 10, ст. 95; 2005 р., N 16, ст. 263):

     1) у статi 22:

     а) частину четверту доповнити словами "в межах норм, встановлених законодавством";

     б) пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Пiльги на безплатне забезпечення житлом з опаленням i освiтленням за встановленими нормами працiвникам мiлiцiї, якi живуть i працюють у сiльськiй мiсцевостi та в селищах мiського типу, а також пiльги працiвникам мiлiцiї по оплатi жилої площi, комунальних послуг i палива з 50-процентною знижкою надаються за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом працiвника мiлiцiї за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини шосту - тринадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - чотирнадцятою;

     в) частину сьому доповнити словами "за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частини першу - третю статтi 24 викласти у такiй редакцiї:

     "Фiнансування i матерiально-технiчне забезпечення мiлiцiї здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України, коштiв, якi надходять на пiдставi договорiв вiд мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй i громадян, а також iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Пiльги, компенсацiї та гарантiї, встановленi цим Законом, надаються за рахунок i в межах коштiв, передбачених на утримання бюджетних установ (пiдприємств, органiзацiй) у кошторисах або фiнансових планах.

     Загальна структура та чисельнiсть Мiнiстерства внутрiшнiх справ України затверджується Верховною Радою України. Гранична чисельнiсть працiвникiв центрального апарата Мiнiстерства внутрiшнiх справ України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     69. Частину першу статтi 24 Закону України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом, надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     70. У абзацi п'ятому частини першої статтi 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст.66) слова "два рази на мiсяць" виключити.

     71. У Кримiнально-виконавчому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):

     1) у статтi 112:

     а) у частинi першiй слова "встановлюється цим Кодексом" замiнити словами "не обмежується";

     б) друге речення частини другої виключити;

     2) абзац четвертий частини першої статтi 138 викласти в такiй редакцiї:

     "одержувати посилки (передачi) i бандеролi";

     3) абзац четвертий частини першої статтi 139 викласти в такiй редакцiї:

     "одержувати посилки (передачi) i бандеролi";

     4) абзац четвертий частини другої статтi 140 викласти в такiй редакцiї:

     "одержувати посилки (передачi) i бандеролi";

     5) абзац четвертий частини першої статтi 143 викласти в такiй редакцiї:

     "одержувати посилки (передачi) i бандеролi";

     6) абзац четвертий частини п'ятої статтi 151 викласти в такiй редакцiї:

     "одержувати посилки (передачi) i бандеролi".

     72. У Законi України "Про Державну службу спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 30, ст.258):

     1) частину одинадцяту статтi 21 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Пiльги на 50-вiдсоткову знижку за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергiю та iншi послуги) в жилих будинках незалежно вiд форм власностi в межах норм, встановлених законодавством, надаються:

     особам рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членам їх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом цiєї особи за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi загинули (померли), пропали безвiсти або стали iнвалiдами при проходженнi служби за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) статтю 23 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом, надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     73. У статтi 1 Закону України "Про державнi гарантiї соцiального захисту вiйськовослужбовцiв, якi звiльняються iз служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членiв їхнiх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 444):

     пункт 2 доповнити словами "в межах України";

     пункт 8 викласти у такiй редакцiї:

     "8) забезпечення житлом осiб, якi звiльнилися з вiйськової служби i потребують полiпшення житлових умов, провадиться вiдповiдно до Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей".

     74. Частину шосту статтi 2 Закону України "Про оборону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420) викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансування потреб нацiональної оборони держави здiйснюється виключно за рахунок i в межах коштiв, визначених у законi про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк".

     75. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270):

     1) частину першу статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Громадянам України, якi звiльняються з роботи у зв'язку з призовом або прийняттям на вiйськову службу, виплачується вихiдна допомога в розмiрi двох мiнiмальних заробiтних плат";

     2) у статтi 43:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фiнансове забезпечення заходiв, пов'язаних з органiзацiєю вiйськової служби i виконанням вiйськового обов'язку, здiйснюється за рахунок i в межах коштiв Державного бюджету України. Додаткове фiнансування цих заходiв може вiдбуватися за рахунок iнших джерел, не заборонених законодавством";

     б) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування забезпечують районнi (мiськi) вiйськовi комiсарiати службовими будинками, пiдсобними господарськими примiщеннями i примiщеннями для призовних пунктiв (дiльниць) згiдно iз законодавством";

     в) частину п'яту виключити.

     76. У Законi України "Про розвiдувальнi органи України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст.94 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 15:

     а) друге речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Розрахунково-касове обслуговування розвiдувальних органiв України здiйснюється органами Державного казначейства України";

     б) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати вiдповiдно частинами третьою - восьмою;

     2) у статтi 21:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Грошове забезпечення (оплата працi) спiвробiтникiв розвiдувальних органiв. Соцiальний захист спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України та членiв їх сiмей i їх пенсiйне забезпечення";

     б) частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок, умови i розмiри грошового забезпечення (оплати працi) спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в) частину восьму виключити.

     77. У Законi України "Про правовi засади цивiльного захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 39, ст. 488, 2006 р., N 51, ст. 519):

     1) частину п'яту статтi 56 виключити;

     2) статтю 59 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiльги на 50-вiдсоткову знижку за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергiю та iншi послуги) в межах норм, передбачених законодавством, надаються:

     особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та членам їх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом цiєї особи за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi загинули (померли), пропали безвiсти або стали iнвалiдами при проходженнi служби, за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) статтю 88 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Передбаченi цим Законом пiльги, компенсацiї та гарантiї особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та членам їх сiмей надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     78. У Законi України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21):

     1) частину другу статтi 21 виключити;

     2) у статтi 22:

     а) частину шосту викласти у такiй редакцiї:

     "Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сiмей надається 50-вiдсоткова знижка плати за жилу площу, комунальнi послуги, а також паливо в межах норм, встановлених законодавством, за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом цiєї особи за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     б) частину сьому доповнити словами "за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) частину першу статтi 24 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення державної пожежної охорони, будiвництво її об'єктiв i споруд здiйснюється за рахунок державного бюджету, а також коштiв, що надходять на пiдставi договорiв вiд промислових та iнших об'єктiв, вiдрахувань вiд платежiв з майнових видiв страхування на фiнансування запобiжних заходiв та за рахунок пожертвувань юридичних осiб i громадян.

     Передбаченi цим Законом пiльги, компенсацiї та гарантiї особам рядового i начальницького складу державної пожежної охорони та членам їх сiмей надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

     79. Статтю 23 Закону України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст.236) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом, надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     80. Статтю 7 Закону України "Про Службу зовнiшньої розвiдки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 8, ст.94) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом, надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     81. Статтю 27 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст.208) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiльги, компенсацiї та гарантiї, передбаченi цим Законом, надаються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання вiдповiдних бюджетних установ".

     82. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ i деяких iнших осiб та їх соцiальний захист" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 24, ст. 127; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 30, ст. 258):

     1) у пунктi 1 статтi 5 слова "i в органах внутрiшнiх справ i державнiй пожежнiй охоронi" замiнити словами "в органах внутрiшнiх справ, державнiй пожежнiй охоронi, органах i пiдроздiлах цивiльного захисту";

     2) у статтi 6:

     пункти 5 та 7 викласти в такiй редакцiї:

     "5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лiкуванням у санаторiях Мiнiстерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iнших центральних органiв виконавчої влади та вiйськових формувань ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам служби цивiльного захисту, ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та членам їх сiмей з пiльговою оплатою вартостi путiвок у розмiрах та порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     "7) першочергове забезпечення житлом осiб, якi потребують полiпшення житлових умов.

     Позачергово забезпечуються житлом ветерани вiйськової служби, якi при звiльненнi з вiйськової служби здали державним органам займане ними у вiйськових мiстечках жиле примiщення та не були забезпеченi iншим жилим примiщенням для постiйного проживання та яким виповнилося 60 i бiльше рокiв, а також сiм'ям померлих ветеранiв";

     3) статтю 7 пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Пiльги, передбаченi пунктами 6 та 11 статтi 6 цього Закону, надаються за умови, якщо розмiр середньомiсячного сукупного доходу сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини четверту - п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою;

     4) текст статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансування витрат, пов'язаних з реалiзацiєю цього Закону, здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, у тому числi коштiв, якi враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, та iнших джерел, не заборонених законодавством";

     5) текст Закону пiсля слiв "ветеран державної пожежної охорони" в усiх вiдмiнках i числах доповнити словами "ветеран служби цивiльного захисту" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "державнiй пожежнiй охоронi" замiнити словами "державнiй пожежнiй охоронi, органах i пiдроздiлах цивiльного захисту".

     83. Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо мiсцевої мiлiцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р. N 7-8, ст. 66) визнати таким, що втратив чиннiсть.

     84. Статтю 20 Закону України "Про захист рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310) пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Пiльги на безплатне користування житлом з опаленням та освiтленням, передбаченi абзацом першим цього пункту, надаються:

     працiвникам за умови, якщо розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз середньомiсячним сукупним доходом працiвника за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     пенсiонерам за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати вiдповiдно частинами шостою та сьомою.

     85. Пункт 51 частини першої статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 19, ст. 254, N 26, ст. 362; 2005 р., N 1, ст. 1, ст. 10, N 6, ст. 138; 2006 р., N 13, ст. 110, N 49, ст. 484) виключити.

     86. У Законi України "Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст.484; 2007 р.; N 15, ст. 194):

     1) частину третю статтi 18 виключити;

     2) статтю 3914 виключити.

     87. У Законi України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2007 р., N 7-8, ст.66):

     1) у абзацi шостому частини другої статтi 32 слова "вiдкриває банкiвськi рахунки" виключити;

     2) у статтi 63:

     а) у частинi третiй слова "вiдкривати поточнi та депозитнi рахунки в банках, збереження коштiв на депозитних рахунках банкiв, право" виключити;

     б) абзаци восьмий та дев'ятий частини п'ятої виключити.

     88. Пiдпункт "г" частини першої та частину третю пункту 1 статтi 26 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 3; 1998 р., N 11-12, ст. 44; 1999 р., N 4, ст. 33; 2001 р., N 27, ст. 133; 2006 р., N 1, ст. 18) виключити.

     89. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 18-19, ст. 269):

     1) статтю 10 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Чисельнiсть працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування встановлюється вiдповiдною радою у межах загальної чисельностi, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) пункт 5 частини першої статтi 26 пiсля слiв "загальної чисельностi апарату ради та її виконавчих органiв" доповнити словами "вiдповiдно до типових штатiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) пункт 6 частини третьої статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "6) вносить на розгляд ради пропозицiї щодо структури виконавчих органiв ради, апарату ради та її виконавчого комiтету, їх штатiв, встановлених вiдповiдно до типових штатiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) пункт 4 частини першої статтi 43 викласти в такiй редакцiї:

     "4) затвердження за пропозицiєю голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельностi, встановленої вiдповiдно до типових штатiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, витрат на утримання ради та її виконавчого комiтету";

     5) друге речення частини третьої статтi 58 викласти в такiй редакцiї: "Його структура, чисельнiсть, визначена вiдповiдно до типових штатiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови".

     90. Друге речення частини другої статтi 14 Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) викласти в такiй редакцiї: "Його структура, чисельнiсть, визначена вiдповiдно до типових штатiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням мiського голови".

     91. У Законi України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 17:

     а) у частинi першiй слова "звiт про обсяг та напрями використання коштiв, видiлених з Державного бюджету України на фiнансування статутної дiяльностi полiтичної партiї" виключити;

     б) частини другу - четверту виключити;

     2) роздiл IV1 виключити;

     3) пункт 3 частини першої статтi 18 виключити;

     4) частину другу статтi 19 виключити.

     92. У Законi України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 8 виключити;

     2) пункт 11 статтi 10 виключити;

     3) статтю 111 виключити.

     93. У статтi 1 Закону України "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289 iз наступними змiнами):

     пункт 1 доповнити словами "матерям, якi народили п'ятеро i бiльше дiтей та виховали їх до шестирiчного вiку. При цьому враховуються дiти, усиновленi в установленому законом порядку";

     пункт 8 виключити.

     94. Статтю 6 Закону України "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 22, ст. 262; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 456) доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "Пiльги з оплати жилої площi, комунальних послуг та проїзду надаються за умови, якщо середньомiсячний сукупний доход сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     95. Частину шосту статтi 5 Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2004 р., N 5, ст. 25, N 33-34, ст. 407) виключити.

     96. Текст статтi 44 Кодексу законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375) викласти в такiй редакцiї:

     "При припиненнi трудового договору з пiдстав, зазначених у пунктi 6 статтi 36 та пунктах 1, 2 i 6 статтi 40 цього Кодексу, працiвниковi виплачується вихiдна допомога у розмiрi не менше середнього мiсячного заробiтку; у разi призову або вступу на вiйськову службу, направлення на альтернативну (невiйськову) службу (пункт 3 статтi 36) - у розмiрi двох мiнiмальних заробiтних плат; внаслiдок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статтi 38 i 39) - у розмiрi, передбаченому колективним договором, але не менше тримiсячного середнього заробiтку".

     97. Частину третю статтi 4 Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст.86; 2007 р., N 33, ст. 442) викласти у такiй редакцiї:

     "Громадянам, якi звiльняються з роботи у зв'язку з направленням для проходження альтернативної служби, виплачується вихiдна допомога в розмiрi двох мiнiмальних заробiтних плат".

     98. У Законi України "Про iндексацiю грошових доходiв населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111):

     1) частину третю статтi 2 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Соцiальнi виплати, що мають цiльовий i разовий характер (допомога при народженнi дитини, допомога на поховання, матерiальна допомога, одноразова допомога при виходi на пенсiю тощо), а також допомога у зв'язку з вагiтнiстю i пологами iндексацiї не пiдлягають. Пiдтримка купiвельної спроможностi провадиться шляхом пiдвищення розмiру зазначених виплат.

     Пiдтримка купiвельної спроможностi соцiальних виплат, якi визначаються залежно вiд прожиткового мiнiмуму, здiйснюється шляхом перегляду їх розмiру у зв'язку iз зростанням прожиткового мiнiмуму вiдповiдно до законодавства".

     У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

     2) текст статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi виникнення обставин, передбачених статтею 4 цього Закону грошовi доходи населення визначаються як результат добутку розмiру доходу, що пiдлягає iндексацiї в межах прожиткового мiнiмуму для вiдповiдних соцiальних i демографiчних груп населення, та величини iндексу споживчих цiн.

     Порядок проведення iндексацiї грошових доходiв населення визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) частину четверту статтi 10 виключити.

     99. Статтю 98 Закону України "Про вибори народних депутатiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39, ст.449 iз наступними змiнами) виключити.

     100. Статтю 3 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40) доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Реалiзацiя готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини, яка вiдноситься до 1-24 груп згiдно з УКТ ЗЕД, на митнiй територiї України забороняється".

Роздiл III

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Роздiл I цього Закону набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року i дiє по 31 грудня 2008 року.

     2. Роздiл II цього Закону набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року, крiм:

     пункту 1, який набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року та дiє до моменту набуття Україною членства в Свiтовiй органiзацiї торгiвлi;

     пункту 9, який набирає чинностi пiсля набрання чинностi порядком запровадження марок акцизного збору нового зразка, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням абзацу четвертого частини четвертої статтi 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв";

     пiдпункту 7 пункту 35, який набирає чинностi з 1 жовтня 2008 року.

     До 1 жовтня 2008 року при обчисленнi пенсiй згiдно iз Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" величина оцiнки одного року страхового стажу за перiод участi тiльки у солiдарнiй системi дорiвнює 1,2%.

     Норми щодо надання пiльг громадянам (крiм працiвникiв бюджетних установ, вiйськовослужбовцiв та осiб рядового та начальницького складу) з урахуванням середньомiсячного сукупного доходу набувають чинностi з 1 травня 2008 року.

     Роздiл II "Внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" дiє по 31 грудня 2008 року.

     3. Щомiсячне довiчне грошове утримання, призначене суддям у вiдставцi до прийняття цього Закону, виплачується у порядку, передбаченому пiдпунктом 1 пункту 61 роздiлу II цього Закону.

     4. Встановити, що у 2008 роцi пенсiї, призначенi згiдно iз Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" iз застосуванням показникiв середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України за 2002-2005 роки, пiдлягають перерахунку з 1 сiчня 2008 року iз урахуванням показника середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки України, за 2006 рiк, що застосовується для обчислення пенсiй.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) до 15 сiчня 2008 року розробити та представити на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу в рамках вимог Свiтової органiзацiї торгiвлi;

     2) внести на розгляд Верховної Ради України в установлений Законом України "Про Кабiнет Мiнiстрiв України" строк Програму дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3) протягом двох мiсяцiв за участю профiльних комiтетiв Верховної Ради України проаналiзувати внесенi змiни до деяких законодавчих актiв України, що мiстяться в роздiлi II цього Закону, та пiдготувати вiдповiднi пропозицiї для їх розгляду у Верховнiй Радi України у березнi 2008 року;

     4) розробити протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом проект Державної програми економiчного i соцiального розвитку України на 2008 рiк та подати його на розгляд Верховної Ради України одночасно з проектом закону про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України";

     5) пiдготувати на основi результатiв монiторингу виконання роздiлу I цього Закону протягом сiчня-лютого 2008 року та внести до 1 березня 2008 року проект закону про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України", врахувавши:

     доручення Кабiнету Мiнiстрiв України, визначенi пунктом 6 Постанови Верховної Ради України вiд 28 грудня 2007 року N 106-VI "Про прийняття у першому читаннi проекту Закону України про Державний бюджет України на 2008 рiк та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України";

     пропозицiю щодо звiльнення релiгiйних органiзацiй вiд конкурсу при передачi їм в оренду державного та комунального майна;

     пропозицiї щодо збiльшення обсягiв державної пiдтримки фермерських господарств;

     6) до 1 квiтня 2008 року внести на розгляд Верховної Ради України проекти законiв про ринок земель та про Державний земельний кадастр, узгодженi iз законами України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", "Про мiсцеве самоврядування в Українi", "Про нотарiат" та Цивiльним кодексом України, зокрема в частинi функцiонування єдиної державної автоматизованої iнформацiйної системи вiдомостей та документiв стосовно земельних дiлянок, iншого нерухомого майна, їх правового режиму, та спрямованi на усунення невиправданих ускладнень пiд час реалiзацiй громадянами, юридичними особами конституцiйних прав власностi на землю та прав користування земельними дiлянками, iншими об'єктами нерухомого майна;

     7) забезпечити протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом прийняття передбачених цим Законом нормативно-правових актiв.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
28 грудня 2007 року
N 107-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.