ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2007 рiк

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2007 рiк у сумi 147.888.145,7 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 116.176.169 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 31.711.976,7 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2007 рiк у сумi 161.819.000,8 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 130.090.241,6 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 31.728.759,2 тис. гривень.

     Затвердити на 2007 рiк:

     обсяги повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 1.968.580,1 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 539.401,3 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.429.178,8 тис. гривень;

     обсяги надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 3.753.454 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.037.829,7 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.715.624,3 тис. гривень.

     Установити граничний розмiр дефiциту Державного бюджету України на 2007 рiк у сумi 15.715.729 тис. гривень, у тому числi граничний розмiр дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 14.412.501 тис. гривень та граничний розмiр дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.303.228 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

     Установити оборотну касову готiвку Державного бюджету України на 2007 рiк у розмiрi до двох вiдсоткiв видаткiв загального фонду Державного бюджету України, визначених цiєю статтею.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 2. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2007 рiк належать:

     1) податок на додану вартiсть (крiм податкової заборгованостi з податку на додану вартiсть Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     2) податок на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi, а також податкової заборгованостi з податку на прибуток Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     3) збiр за спецiальне водокористування;

     4) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) 25,45 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України;

     7) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     9) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     10) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, та 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     11) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них);

     12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi;

     13) надходження вiд розмiщення в установах банкiв тимчасово вiльних бюджетних коштiв, якi облiковуються на рахунках Державного казначейства України;

     14) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     15) надходження вiд санкцiй (штрафiв, пенi тощо), що застосовуються за рiшеннями уповноважених посадових осiб Антимонопольного комiтету України, iнших органiв виконавчої влади (крiм адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад та утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями, штрафних санкцiй за порушення законодавства про патентування), а також за рiшеннями судiв, прийнятими за зверненнями уповноважених пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху; штрафних санкцiй внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод з суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв державного бюджету;

     16) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, у тому числi такого, вiд якого вiдмовився власник або отримувач, валютних цiнностей, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях iз порушенням норм актiв Всесвiтнього поштового союзу, невручених мiжнародних та внутрiшнiх поштових вiдправлень, майна з обмеженим термiном зберiгання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафiв або з метою вiдшкодування належних державному бюджету платежiв, знахiдок, а також валютнi цiнностi i грошовi кошти, власники яких невiдомi;

     17) частина прибутку (доходу) господарських органiзацiй, що вилучається до бюджету (крiм надходження коштiв вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки"), та дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi;

     18) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     19) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     20) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     21) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

     22) до розмежування земель державної та комунальної власностi - 10 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi (крiм земельних дiлянок, визначених пунктом 30 статтi 8 та абзацом третiм пункту 1 частини першої статтi 59 цього Закону); пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi - 100 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi;

     23) рентна плата за транзитне транспортування природного газу (крiм податкової заборгованостi з рентної плати за транзитне транспортування природного газу Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спецiального фонду державного бюджету за вiдповiдними напрямами, визначеними у цьому Законi);

     24) рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

     25) рентна плата за транзитне транспортування амiаку;

     26) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     27) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання;

     28) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй та видачу копiй i дублiкатiв таких лiцензiй;

     29) плата за видiлення номерного ресурсу;

     30) плата за видачу, переоформлення, продовження термiну дiї лiцензiй на користування радiочастотним ресурсом України та видачу дублiкатiв таких лiцензiй;

     31) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України (крiм надходжень вiд реалiзацiї вiйськових мiстечок та iншого нерухомого майна);

     32) 50 вiдсоткiв плати за оренду майна (крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України та галузевих академiй наук), що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок державного бюджету;

     33) кошти, що надiйдуть вiд рекламодавцiв алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     34) плата за наданi в оренду ставки, що знаходяться в басейнах рiчок загальнодержавного значення;

     35) плата за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв (з моменту набуття Україною членства в Свiтовiй органiзацiї торгiвлi);

     36) митнi збори (до моменту набуття Україною членства в Свiтовiй органiзацiї торгiвлi);

     37) надходження коштiв вiд продажу спецiальних дозволiв на користування надрами та збору за видачу таких дозволiв;

     38) надходження вiд секретарiату ООН, ОБСЄ або iншої регiональної органiзацiї за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операцiях;

     39) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками торгiв забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню учасникам торгiв у випадках, передбачених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти";

     40) кошти, що надiйдуть вiд учасника - переможця процедури закупiвлi, пiд час укладання договору про закупiвлю, забезпечення його виконання, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, вiдповiдно до умов договору;

     41) надходження вiд плати за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого державного майна (крiм надходжень, визначених пунктом 32 цiєї статтi);

     42) вивiзне мито;

     43) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     44) 40 вiдсоткiв надходжень вiд видачi сертифiкатiв на експортно-iмпортнi операцiї з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами;

     45) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України згiдно iз статтею 29 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 3. Установити, що пiдприємства, частка держави у статутному фондi яких перевищує 50 вiдсоткiв, господарськi товариства, бiльше нiж 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств, учасники договорiв про спiльну дiяльнiсть, та/або уповноваженi особи договорами про спiльну дiяльнiсть, укладеними за участю зазначених пiдприємств, щомiсячно здiйснюють продаж:

     нафти сирої i газового конденсату власного видобутку (видобутих на пiдставi спецiальних дозволiв на користування надрами), крiм обсягiв, якi використовуються на власнi технологiчнi потреби, а також газу скрапленого - виключно на бiржових аукцiонах у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     всього природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу) власного видобутку (видобутого на пiдставi спецiальних дозволiв на користування надрами) для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, безпосередньо суб'єкту, уповноваженому Кабiнетом Мiнiстрiв України на формування такого ресурсу, за цiною, що не перевищує граничний рiвень оптової цiни на природний газ, що використовується для потреб населення, визначеної в установленому порядку за вирахуванням розмiру тарифiв на транспортування, постачання та цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi.

     Установити, що за рахунок природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що видобувається суб'єктами господарювання, визначеними в абзацi першому цiєї статтi, формується та використовується у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, ресурс природного газу, що використовується для потреб населення.

     З метою дотримання норм цiєї статтi передання нафти сирої, газового конденсату, природного газу, у тому числi нафтового (попутного) та скрапленого, на умовах договорiв комiсiї, давальницької переробки, iнших договорiв, якi не передбачають передання права власностi на них, не допускається.

     Стаття 4. Кабiнету Мiнiстрiв України погасити у 2007 роцi частину заборгованостi, визначену абзацом третiм частини першої статтi 1 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України", у сумi не менше 255.000 тис. гривень.

     Установити, що Нацiональний банк України у 2007 роцi вносить до Державного бюджету України щоквартально рiвними частинами перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України на загальну суму не менш як 1.875.700 тис. гривень.

     Стаття 5. Установити, що у 2007 роцi продаж спецiальних дозволiв на користування надрами здiйснюється на аукцiонах, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 6. Установити, що кошти, якi надходять вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки", зараховуються до спецiального фонду Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, i додатково облiковуються у Державному казначействi України на окремому вiдповiдному рахунку як фiнансовий резерв для зняття з експлуатацiї атомних блокiв.

     Стаття 7. Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" забезпечити у 2007 роцi перерахування до спецiального фонду Державного бюджету України податкової заборгованостi у сумi не менше 2.640.000 тис. гривень з метою її спрямування на компенсацiю Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" рiзницi мiж цiнами закупiвлi iмпортованого природного газу та його реалiзацiї суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергiї, яка споживається населенням.

     Така компенсацiя до цiни реалiзацiї природного газу (без податку на додану вартiсть та збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ) не може перевищувати 245 гривень за одну тис. куб. метрiв природного газу.

     Стаття 8. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2007 рiк у частинi доходiв є:

     1) акцизний збiр iз вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     2) акцизний збiр iз ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     3) ввiзне мито на нафтопродукти i транспортнi засоби та шини до них;

     4) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     5) надходження вiд збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю;

     6) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов'язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     7) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     8) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкової космiчної технiки вiйськового та подвiйного призначення, що належить Нацiональному космiчному агентству України;

     9) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України) i правоохоронних органiв;

     10) збори на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     11) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     12) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     13) надходження до страхового фонду безпеки авiацiї;

     14) надходження вiд зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, та коштiв, одержаних вiд продажу контрольних марок;

     15) 60 вiдсоткiв надходжень вiд видачi сертифiкатiв на експортно-iмпортнi операцiї з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами;

     16) власнi надходження бюджетних установ (у тому числi наукових установ Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук), якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi плата за оренду вiйськового майна, майна Нацiональної академiї наук України i галузевих академiй наук та 50 вiдсоткiв плати за оренду iншого майна, що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     17) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

     18) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України;

     19) надходження вiд секретарiату ООН, ОБСЄ та iншої регiональної органiзацiї за участь українського контингенту органiв внутрiшнiх справ України в миротворчих операцiях;

     20) надходження до Фонду соцiального захисту iнвалiдiв;

     21) 65 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;

     22) 70 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     23) 74,55 вiдсотка збору за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України;

     24) надходження вiд плати за оформлення посвiдчення закордонного українця;

     25) надходження вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiд погашення заборгованостi компанiї перед цiльовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Українi за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсацiйнiй основi протягом 1994 - 1999 рокiв ядерне паливо у сумi 165.687 тис. гривень;

     26) надходження коштiв вiд збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     27) надходження коштiв вiд Державного пiдприємства "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки";

     28) надходження збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ для споживачiв усiх форм власностi;

     29) надходження вiд енергогенеруючих компанiй у рахунок погашення заборгованостi перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву за поставлене протягом 1997 - 2000 рокiв органiчне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

     30) 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї;

     31) вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     32) платежi, що пов'язанi з виконанням Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про участь Росiйської Федерацiї у розвитку соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     33) надходження вiд реалiзацiї вiйськових мiстечок та iншого нерухомого майна Збройних Сил України;

     34) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву за поставленi матерiальнi цiнностi у сумi не менше 50.000 тис. гривень;

     35) кошти, що надiйдуть вiд плати за використання бюджетної позики в межах режиму державних заставних закупiвель зерна;

     36) надходження вiд оплати витрат з iнформацiйно-технiчного забезпечення розгляду справ у судах;

     37) реєстрацiйний збiр за проведення державної реєстрацiї прав та їх обтяжень;

     38) надходження податкової заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" з податку на додану вартiсть, податку на прибуток та рентної плати за транзитне транспортування природного газу.

     Стаття 9. Державному пiдприємству "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом" забезпечити щомiсячно рiвними частинами протягом 2007 року перерахування до спецiального фонду державного бюджету 165.687 тис. гривень заборгованостi перед цiльовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Українi за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсацiйнiй основi протягом 1994 - 1999 рокiв ядерне паливо.

     Стаття 10. Установити, що у 2007 роцi погашення заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" за отриманi матерiальнi цiнностi з державного резерву здiйснюється у сумi не менше 50.000 тис. гривень у рахунок зобов'язань Державного комiтету України з державного матерiального резерву за поставленi до державного резерву матерiальнi цiнностi перед суб'єктами господарювання, якi мають заборгованiсть по розрахунках з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України".

     Порядок проведення розрахункiв вiдповiдно до цiєї статтi встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФIНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 11. Установити на 31 грудня 2007 року граничний розмiр державного внутрiшнього боргу України в сумi 20.274.714,9 тис. гривень та в сумi 1.033.911,9 тис. доларiв США, граничний розмiр державного зовнiшнього боргу України - в сумi, еквiвалентнiй 9.890.764,5 тис. доларiв США.

     Стаття 12. Установити, що державнi внутрiшнi i зовнiшнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановлених цим Законом граничних розмiрiв державного внутрiшнього боргу України та державного зовнiшнього боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх (зовнiшнiх) джерел фiнансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязi допускається збiльшення надходжень коштiв iз зовнiшнiх (внутрiшнiх) джерел фiнансування iншого типу з вiдповiдним перевищенням граничного розмiру державного зовнiшнього (внутрiшнього) боргу України за рахунок перевищення вiдповiдних обсягiв запозичень з вiдповiдним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 11 цього Закону, з щомiсячним обов'язковим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 13. Установити, що у 2007 роцi державнi пiдприємства, у статутному фондi яких державi належить бiльше 50 вiдсоткiв акцiй, здiйснюють внутрiшнi довгостроковi i середньостроковi та зовнiшнi запозичення за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України, внутрiшнi короткостроковi запозичення - за погодженням з вiдповiдними органами центральної виконавчої влади, у сферi дiяльностi яких вони знаходяться.

     Стаття 14. Установити, що у 2007 роцi державнi гарантiї надаються вiдповiдно до законiв України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Юридичнi особи, щодо яких приймається рiшення про надання кредитiв або гарантiй, зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, якi протягом 2005 - 2007 рокiв додержуються встановлених Нацiональним банком України обов'язкових економiчних нормативiв, або надати iнше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмiрi, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що у 2007 роцi надання гарантiй Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та гарантiй органiв мiсцевого самоврядування (крiм гарантiй за кредитами, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом iз мiжнародними фiнансовими органiзацiями) не здiйснюється.

     Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України у встановленому ним порядку надавати державнi гарантiї за зобов'язаннями Державної iпотечної установи у сумi 1.000.000 тис. гривень.

     Стаття 15. Мiнiстерство фiнансiв України має право брати зобов'язання вiд iменi України, пов'язанi iз здiйсненням запозичень, передбачених цим Законом, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з угодами вiд будь-яких комiсiй, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, протягом часу дiї зобов'язання з повернення запозичених коштiв.

     Стаття 16. У разi виконання державою гарантiйних зобов'язань перед iноземними кредиторами шляхом здiйснення платежiв за рахунок коштiв Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорiв про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осiб, зобов'язання яких гарантованi, з моменту такого виконання виникає прострочена заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї, в обсязi фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, вiдповiдно, переходять права кредитора та право вимагати вiд боржника погашення такої заборгованостi в установленому законом порядку.

     Якщо угодою з позичальником передбачається зобов'язання з погашення та обслуговування iноземних кредитiв, залучених державою або пiд державнi гарантiї, невиконання або неналежне виконання позичальником таких зобов'язань тягне за собою перехiд до держави права стягнення простроченої заборгованостi у повному обсязi незалежно вiд стану виконання державою зобов'язань за такими кредитами.

     Стаття 17. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати операцiї з державним боргом України з метою економiї бюджетних коштiв, включаючи операцiї щодо обмiну, випуску та викупу державних боргових зобов'язань, при дотриманнi граничного розмiру державного боргу на кiнець року. Мiнiстерство фiнансiв України щомiсяця iнформує Верховну Раду України про здiйсненi операцiї з державним боргом України. Детальний перелiк здiйснених операцiй з державним боргом України включається окремим додатком до рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України, який подається до Верховної Ради України.

     Стаття 18. Надати право Мiнiстерству фiнансiв України здiйснювати на конкурсних засадах операцiї короткострокового характеру на ринку цiнних паперiв та розмiщення бюджетних коштiв на депозитах за рахунок тимчасового залучення коштiв єдиного казначейського рахунку з наступним їх поновленням до кiнця року у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 19. Установити, що до надходжень фiнансування загального фонду Державного бюджету України на 2007 рiк належать:

     1) надходження в результатi здiйснення державних внутрiшнiх та державних зовнiшнiх запозичень;

     2) кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, а також кошти, якi надiйдуть вiд сплати штрафiв та пенi за невиконання власниками приватизованих об'єктiв умов договорiв їх купiвлi-продажу, з урахуванням пункту 2 статтi 20 цього Закону;

     3) повернення коштiв з депозитiв або пред'явлення цiнних паперiв, що використовуються для управлiння лiквiднiстю;

     4) змiни обсягiв готiвкових коштiв загального фонду Державного бюджету України.

     Стаття 20. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2007 рiк у частинi фiнансування є:

     1) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     2) кошти, якi надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувалися вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми, але не бiльше нiж 242 тис. гривень.

     Стаття 21. Визначити в 2007 роцi органи державної податкової служби України органами стягнення заборгованостi юридичних осiб перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi (яка надходить за кодами програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування державного бюджету 2801440 та 3511630).

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України залучати в 2007 роцi юридичних осiб для представництва органiв державної влади в судах у справах про стягнення заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, в тому числi в процесi банкрутства, стосовно стягнення якої органам податкової служби було вiдмовлено.

     Надати Мiнiстерству фiнансiв України право використовувати на оплату таких послуг юридичних осiб до п'яти вiдсоткiв вiд фактичних надходжень до державного бюджету внаслiдок забезпечення цими особами здiйснення стягнення.

     Стаття 22. Установити, що кошти, отриманi згiдно з пунктом 6 статтi 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю вiдповiдно до укладеної мiжурядової угоди.

     Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити в 2007 роцi надходження до Державного бюджету України коштiв, отриманих вiд приватизацiї державного майна, вiдповiдно до пункту 2 статтi 19 та пункту 2 статтi 20 цього Закону, у сумi не менш як 10.587.711 тис. гривень.

     Стаття 24. Надати Мiнiстерству фiнансiв України право здiйснювати у 2007 роцi на вiдкритих аукцiонах продаж права вимоги погашення простроченої бiльше нiж три роки заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, у тому числi оформленої простими векселями на iм'я Мiнiстерства фiнансiв України.

     Векселi видаються у валютi кредиту, бюджетної позички та фiнансової допомоги, наданої на поворотнiй основi, за якими юридичнi особи - резиденти мають заборгованiсть перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової цiни продажу прав вимоги до 50 вiдсоткiв їх номiнальної суми.

     Сума пенi, яка нарахована внаслiдок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, на оформлену векселями суму заборгованостi, списується.

     Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює продаж таких прав вимоги у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 25. На часткову змiну частини другої статтi 21 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9 - 11, ст. 96) дозволити в процесi приватизацiї державного майна оплату його вартостi у вiльно конвертованiй iноземнiй валютi.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 26. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2007 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами та централiзованi заходи i програми в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць згiдно з додатками N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

     У процесi виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштiв державного бюджету Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює перерозподiл видаткiв за бюджетною програмою в розрiзi економiчної класифiкацiї в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спецiальному фондах державного бюджету. Перерозподiл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштiв державного бюджету, збiльшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спецiальному фондах здiйснюються лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статтi 23 Бюджетного кодексу України, перерозподiл бюджетних призначень на централiзованi заходи i програми мiж адмiнiстративно-територiальними одиницями здiйснюються за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах Державного бюджету України на:

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функцiонуванням органiв державної влади, за рахунок зменшення iнших видаткiв.

     Перелiк бюджетних програм, по яких затверджуються порядки використання коштiв державного бюджету, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що у 2007 роцi норми законодавства щодо виготовлення документiв про освiту реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2007 рiк. Розпорядникам коштiв державного та мiсцевих бюджетiв (далi - розпорядникам) при виконаннi бюджету забезпечити у повному обсязi проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi з оплати вищезазначених товарiв та послуг. Розпорядникам коштiв забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносiїв у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником обгрунтованих лiмiтiв споживання з урахуванням зменшення обсягiв споживання енергоносiїв щонайменш як на 10 вiдсоткiв.

     Державне казначейство України здiйснює платежi за дорученнями розпорядникiв коштiв державного бюджету виключно за наявностi затверджених в установленому порядку паспортiв бюджетних програм.

     Перерозподiл обсягiв коштiв мiж субвенцiями з державного бюджету мiсцевим бюджетам та мiсцевими бюджетами у межах загального обсягу вiдповiдних субвенцiй у 2007 роцi здiйснюється у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 27. Перелiк об'єктiв та обсягiв бюджетних коштiв на будiвництво та реконструкцiю автомобiльних дорiг загального користування державного значення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 28. Видатки, пов'язанi з утриманням працiвникiв закордонних дипломатичних установ України, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi (крiм вiйськових аташе), проводяться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Стаття 29. Установити, що у 2007 роцi виплата щорiчної разової допомоги вiдповiдно до законiв України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" та "Про жертви нацистських переслiдувань" здiйснюється у таких розмiрах: iнвалiдам I групи - 450 гривень, iнвалiдам II групи - 360 гривень, iнвалiдам III групи - 300 гривень; учасникам бойових дiй та колишнiм неповнолiтнiм в'язням концентрацiйних таборiв, гетто, iнших мiсць примусового тримання, а також дiтям, якi народилися у зазначених мiсцях примусового тримання їх батькiв, - 280 гривень; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, - 450 гривень; членам сiмей загиблих та дружинам (чоловiкам) померлих iнвалiдiв вiйни та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй, учасникiв вiйни i жертв нацистських переслiдувань, визнаних за життя iнвалiдами, - 150 гривень; учасникам вiйни та колишнiм в'язням концентрацiйних таборiв, гетто, iнших мiсць примусового тримання, особам, якi були насильно вивезенi на примусовi роботи, дiтям партизанiв, пiдпiльникiв, iнших учасникiв боротьби з нацiонал-соцiалiстським режимом у тилу ворога - 55 гривень.

     Стаття 30. Установити, що у 2007 роцi вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України в межах обсягiв, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про мiжнароднi договори України".

     Стаття 31. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2007 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     оплата комунальних послуг та енергоносiїв (код 1160);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2007 рiк видатки на будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвiдувальну дiяльнiсть, забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння, ракет i боєприпасiв Збройних Сил України, утилiзацiю звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого зберiгання та використання, забезпечення iнвалiдiв протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабiлiтацiї, пiдготовку кадрiв вищими навчальними закладами I - IV рiвнiв акредитацiї, фундаментальнi дослiдження, прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осiб iнших нацiональностей, якi були депортованi з територiї України, видатки на компенсацiю Пенсiйному фонду України втрат вiд застосування платниками фiксованого сiльськогосподарського податку спецiальної ставки по збору на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування.

     Стаття 32. Установити, що у 2007 роцi оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документiв та повiдомлень у системi електронних переказiв Нацiонального банку України Державним казначейством України не здiйснюється.

     Стаття 33. Установити, що виконання рiшення, яке прийнято органом державної влади, що вiдповiдно до закону має право на його застосування, про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, здiйснюється Державним казначейством України за попереднiм iнформуванням Мiнiстерства фiнансiв України.

     Рiшення про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

     Безспiрне списання коштiв з рахунку державного бюджету здiйснюється виключно органами Державного казначейства України за черговiстю надходження рiшень за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань.

     Установити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури, а також судiв, у 2007 роцi за вимогою органiв державної виконавчої служби України здiйснюється органами Державного казначейства України в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджетi України на цю мету, в такому порядку:

     Державне казначейство України у термiни, визначенi у приписi, списує у безспiрному порядку на користь зазначеної фiзичної особи встановлену до вiдшкодування суму коштiв з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

     вiдшкодованi суми облiковуються Державним казначейством України та вiдображаються у звiтностi про виконання державного бюджету;

     у разi потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються вiдповiднi пропозицiї щодо видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету або внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

     Списання коштiв з бюджету за рiшеннями судiв щодо вiдшкодування вартостi конфiскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власнiсть держави, здiйснюється у розмiрах сум коштiв, що надiйшли до бюджету вiд реалiзацiї цього майна.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу бюджетної установи, якi мають право на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цiєї установи.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв установ системи освiти по виплатах, передбачених абзацами восьмим - десятим частини першої статтi 57 Закону України "Про освiту", здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних призначень.

     Кошти, вiдшкодованi державою з Державного бюджету України згiдно з цiєю статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про вiдшкодування збиткiв, завданих Державному бюджету України, згiдно з цiєю статтею, виступають органи прокуратури за поданням вiдповiдних матерiалiв органами Державного казначейства України.

     Органи Державного казначейства України виконують рiшення, якi прийнятi органами державної влади, про списання коштiв з рахункiв розпорядникiв бюджетних коштiв з вiдображенням в облiку органiв Державного казначейства України вiдповiдних бюджетних зобов'язань.

     Цей порядок поширюється на мiсцевi бюджети.

     Стаття 34. Установити, що в 2007 роцi рiвноцiнна та повна компенсацiя втрат доходiв вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ), пов'язаних iз оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, вiдповiдно до вимог пункту 22.7 статтi 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб", здiйснюється установами (органiзацiями, пiдприємствами), що утримують вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу, за рахунок вiдповiдних коштiв, якi є джерелом доходiв цих осiб, у розмiрi фактично сплаченого податку.

     Обсяг видаткiв Державного бюджету України на 2007 рiк, передбачений на виплату зазначеної компенсацiї, становить 1.179.959,3 тис. гривень, з них для Мiнiстерства оборони України - 298.732,8 тис. гривень, Головного управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони України - 10.825,7 тис. гривень, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України - 390.017,5 тис. гривень, Державного департаменту України з питань виконання покарань - 78.312,7 тис. гривень, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України - 73.672,1 тис. гривень, Служби безпеки України - 100.226,4 тис. гривень, Служби зовнiшньої розвiдки України - 16.703,8 тис. гривень, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України - 19.051,4 тис. гривень, Управлiння державної охорони України - 10.782,2 тис. гривень, Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи - 101.499,8 тис. гривень, Нацiонального космiчного агентства України - 6.898,3 тис. гривень, Мiнiстерства аграрної полiтики України - 540,0 тис. гривень, Мiнiстерства транспорту та зв'язку України - 6.674,9 тис. гривень, апарату Верховної Ради України - 46,5 тис. гривень, Державного управлiння справами - 98,2 тис. гривень, Господарсько-фiнансового департаменту Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України - 24,3 тис. гривень, Мiнiстерства палива та енергетики України - 29,3 тис. гривень, Мiнiстерства освiти i науки України - 43,2 тис. гривень, Державного комiтету ядерного регулювання України - 28,9 тис. гривень, Державної податкової адмiнiстрацiї України - 48.883,4 тис. гривень, Державної служби експортного контролю України - 33,1 тис. гривень, Ради нацiональної безпеки i оборони України - 736,5 тис. гривень, Державної судової адмiнiстрацiї України - 2.411,9 тис. гривень, Верховного Суду України - 200,4 тис. гривень, Конституцiйного Суду України - 40,4 тис. гривень.

     Установити, що визначений цiєю статтею обсяг видаткiв спрямовується головними розпорядниками коштiв виключно на проведення зазначеної компенсацiї.

     При цьому керiвники бюджетних установ (органiзацiй, пiдприємств), якi утримують чисельнiсть вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ), передбачають необхiднi асигнування на зазначену компенсацiю у межах видаткiв на грошове забезпечення, передбачених кошторисами або фiнансовими планами.

     Стаття 35. Визначити обсяг коштiв, якi спрямовуються у 2007 роцi на реалiзацiю Закону України "Про реструктуризацiю заборгованостi з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освiту" педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим категорiям працiвникiв навчальних закладiв", у сумi 659.146 тис. гривень, у тому числi субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам у сумi 535.826,8 тис. гривень.

     Установити, що розподiл та перерозподiл цих бюджетних призначень у 2007 роцi мiж бюджетними програмами, головними розпорядниками коштiв державного бюджету та мiсцевими бюджетами здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України з подальшим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 36. Установити, що пiльги, компенсацiї i гарантiї, на якi згiдно iз законами України мають право окремi категорiї працiвникiв бюджетних установ, вiйськовослужбовцi та особи рядового i начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, водовiдведення, газ, електрична та теплова енергiя), безоплатний проїзд усiма видами мiського пасажирського транспорту (за винятком таксi) та автомобiльним транспортом загального користування у сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв надаються у разi, якщо зазначенi працiвники мають право на податкову соцiальну пiльгу.

     Розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом iз грошовими доходами зазначених працiвникiв не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу.

     Стаття 37. Установити, що звiльненим у 2006 - 2007 роках особам офiцерського складу, прапорщикам i мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, особам, якi мають право на пенсiю вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", та членам їх сiмей до грошового забезпечення для обчислення пенсiй враховуються вiдповiднi оклади за посадою, вiйськовим (спецiальним) званням, процентна надбавка за вислугу рокiв у розмiрах, встановлених за останньою штатною посадою перед звiльненням, а також щомiсячнi додатковi види грошового забезпечення (надбавки, доплати, пiдвищення) та премiї в розмiрi, що визначаються за 24 останнi календарнi мiсяцi служби пiдряд перед звiльненням у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При цьому при обчисленнi пенсiй у розрахунок грошового забезпечення не включаються щомiсячнi надбавки (доплати), встановленi особам, якi мають право на пенсiю за вислугу рокiв згiдно iз законодавством i залишенi за їх згодою та в iнтересах справи на службi.

     Обчислення пенсiй окремим категорiям вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, якi були вiдрядженi для виконання службових обов'язкiв до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, iнших цивiльних установ, органiзацiй i пiдприємств, у тому числi у довготермiновi закордоннi вiдрядження, здiйснюється за перелiком посад i в порядку, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 38. Видатки, передбаченi цим Законом на виконання завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї, в тому числi проектiв iнформатизацiї органiв виконавчої влади за кодами програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 1202070, 2201190 (в частинi професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв), 2407060, 2408030, 2408600, 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3507600, 5341080, 6151020, 6511020, 6731050, здiйснюються Державним казначейством України лише пiсля погодження вiдповiдними розпорядниками бюджетних коштiв зазначених проектiв з Генеральним державним замовником Нацiональної програми iнформатизацiї - центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 39. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2007 рiк у частинi кредитування є:

     1) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     2) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, i пеня;

     3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     4) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     5) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання (крiм надходжень за рахунок вiдшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартiсть та надходжень, визначених пунктом 10 цiєї статтi);

     6) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;

     7) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики України на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом та для здiйснення заставних закупiвель, товарних та фiнансових iнтервенцiй на органiзованому аграрному ринку;

     8) повернення коштiв, наданих з Державного бюджету України на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї;

     9) повернення безвiдсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 роцi пiдприємствам державної форми власностi паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованостi iз заробiтної плати в межах 80.207,8 тис. гривень та наданих у 2005 роцi пiдприємствам та органiзацiям вугiльної промисловостi на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникам в межах 14.104,3 тис. гривень;

     10) до 5 вiдсоткiв фактичних надходжень до Державного бюджету України внаслiдок забезпечення юридичними особами стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою на поворотнiй основi;

     11) повернення кредиту, наданого на реконструкцiю гiдроелектростанцiй.

     Стаття 40. Установити, що у 2007 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з окремими пунктами статей 8, 20 та 39 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) розвиток мережi i утримання автомобiльних дорiг загального користування та погашення боргових зобов'язань за кредитами, отриманими Україною або Державною службою автомобiльних дорiг України пiд державнi гарантiї на розвиток мережi автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 8 цього Закону).

     При цьому iз загального обсягу зазначених коштiв, за вирахуванням зобов'язань за кредитами, 40 вiдсоткiв спрямовується на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення, в першу чергу у сiльськiй мiсцевостi, у тому числi 500.000 тис. гривень як субвенцiя мiсцевим бюджетам на будiвництво, реконструкцiю, ремонт автомобiльних дорiг комунальної власностi;

     субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Запорiжжя на будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро у мiстi Запорiжжя в обсязi 250.000 тис. гривень (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2 та 3 статтi 8 цього Закону);

     2) виплати, пов'язанi з функцiонуванням консульських вiддiлiв дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 8 цього Закону);

     3) заходи з реалiзацiї Комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 8 цього Закону);

     4) здешевлення кредитiв на будiвництво енергоблокiв атомних, гiдроакумулюючих та iнших електростанцiй, магiстральних, гiрських та сiльських лiнiй електропередачi за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також на створення запасiв твердого палива для теплоелектростанцiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 8 цього Закону);

     5) заходи iз реалiзацiї Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Українi та приведення об'єктiв виробничого об'єднання "Приднiпровський хiмiчний завод" в екологiчно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статтi 8 цього Закону);

     6) державну пiдтримку пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу на будiвництво, технiчне переоснащення та капiтальний ремонт гiрничошахтного обладнання (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 8 цього Закону);

     7) здешевлення кредитiв для будiвництва та технiчного переоснащення пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 8 цього Закону);

     8) надання кредитiв на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв впровадження енергозберiгаючих технологiй у галузях економiки, у першу чергу з впровадження передових енергозберiгаючих технологiй з виробництва альтернативних джерел палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статтi 8 цього Закону);

     9) реструктуризацiю вугiльної та торфодобувної промисловостi (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 8 цього Закону);

     10) здiйснення витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 8 цього Закону);

     11) забезпечення мiжнародних зобов'язань України у космiчнiй галузi (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 8 цього Закону);

     12) потреби утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань (крiм Збройних Сил України) i правоохоронних органiв вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 8 цього Закону);

     13) дотацiю Пенсiйному фонду України на виплату пенсiй, надбавок та пiдвищень до пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 8 цього Закону);

     14) забезпечення дiяльностi цивiльної авiацiї в Українi та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях i утримання Державної авiацiйної адмiнiстрацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 8 цього Закону);

     15) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту, утримання Державного департаменту морського i рiчкового транспорту та Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства Мiнiстерства транспорту та зв'язку України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 8 цього Закону, крiм тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     16) мiжнародну дiяльнiсть у галузi рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 8 цього Закону, в частинi тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     17) заходи з пiдтримання належного рiвня безпеки польотiв, авiацiйної безпеки i забезпечення пошукових та авiацiйно-рятувальних робiт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 8 цього Закону);

     18) заходи, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 8 цього Закону);

     19) здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статтi 8 цього Закону);

     20) заходи, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами, та iншi заходи з утримання цих установ згiдно iз законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статтi 8 цього Закону);

     21) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок 85 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 18 статтi 8 цього Закону, за рахунок 95 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 17 статтi 8 цього Закону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 29 i 34 статтi 8 цього Закону);

     22) обслуговування державного матерiального резерву пiдприємствами Державного комiтету України з державного матерiального резерву (за рахунок 5 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 17 статтi 8 цього Закону);

     23) вiдшкодування пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат, пов'язаних з обслуговуванням матерiальних цiнностей державного резерву (за рахунок 15 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 18 статтi 8 цього Закону);

     24) участь українського контингенту органiв внутрiшнiх справ України у мiжнародних миротворчих операцiях та iншi потреби органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до кошторису Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статтi 8 цього Закону);

     25) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв, у тому числi на функцiонування всеукраїнських, державних, мiжрегiональних центрiв професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв i державних та обласних центрiв ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 8 цього Закону);

     26) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 8 цього Закону);

     27) захист вiд шкiдливої дiї вод сiльських населених пунктiв, смт Лазурного та сiльськогосподарських угiдь (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 8 цього Закону);

     28) комплексний протипаводковий захист у басейнi рiчки Тиса у Закарпатськiй областi (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 8 цього Закону);

     29) реструктуризацiю та лiквiдацiю об'єктiв пiдприємств гiрничої хiмiї i здiйснення невiдкладних природоохоронних заходiв у зонi їх дiяльностi (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 8 цього Закону);

     30) утилiзацiю твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 8 цього Закону);

     31) пiдтримку екологiчно безпечного стану у зонах вiдчуження i безумовного (обов'язкового) вiдселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 8 цього Закону);

     32) пiдтримку гастрольних заходiв вiтчизняних виконавцiв на загальнодержавному рiвнi (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статтi 8 цього Закону);

     33) розвиток мiнерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статтi 8 цього Закону);

     34) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, здiйснення заставних закупiвель, товарних та фiнансових iнтервенцiй на органiзованому аграрному ринку (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статтi 8 та пунктом 7 статтi 39 цього Закону);

     35) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 20 цього Закону);

     36) заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна вiдповiдно до Державної програми приватизацiї (за рахунок 10 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 2 статтi 20 цього Закону);

     37) державнi капiтальнi вкладення на реалiзацiю Чорнобильської будiвельної програми, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 2 статтi 20 цього Закону), але не бiльше 217,8 тис. гривень;

     38) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам за вiдповiдною бюджетною програмою (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 39 цього Закону);

     39) надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 39 цього Закону);

     40) заходи, пов'язанi з формуванням державного резервного насiннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 39 цього Закону);

     41) придбання вiтчизняної сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статтi 39 цього Закону);

     42) часткову компенсацiю вартостi складної сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 39 цього Закону);

     43) надання кредитiв фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 39 цього Закону);

     44) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 39 цього Закону);

     45) державну пiдтримку вугледобувних пiдприємств (включаючи пiдприємства з видобутку бурого вугiлля) на часткове покриття витрат iз собiвартостi продукцiї, у тому числi забезпечення гарантiйних зобов'язань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 8 та пунктом 9 статтi 39 цього Закону);

     46) оплату послуг юридичних осiб, якi залучаються для стягнення простроченої заборгованостi перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою на поворотнiй основi (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 39 цього Закону);

     47) заходи, пов'язанi з виготовленням та видачею посвiдчення закордонного українця (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статтi 8 цього Закону);

     48) будiвництво пускового комплексу "Вектор" (за рахунок джерел, визначених пунктами 5 та 21 статтi 8 цього Закону);

     49) виконання робiт у сферi поводження з радiоактивними вiдходами неядерного циклу та лiквiдацiю радiацiйних аварiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 8 цього Закону);

     50) закладення i нагляд за молодими садами, виноградниками та ягiдниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статтi 8 цього Закону);

     51) державну пiдтримку розвитку хмелярства (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статтi 8 цього Закону);

     52) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числi оснащення iнженерних вводiв багатоквартирних житлових будинкiв засобами облiку споживання води i теплової енергiї, ремонт i реконструкцiю теплових мереж та котелень, будiвництво газопроводiв i газифiкацiю населених пунктiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статтi 8 цього Закону);

     53) видатки i надання кредитiв за кодами програмної класифiкацiї видаткiв та надання кредитiв державного бюджету: 0501820, 2101140, 2201390, 2211030, 2311020, 2408030, 2701810, 2701820, 2701830, 2711020, 3121020, 3401830 (за рахунок 99 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 30 статтi 8 цього Закону);

     54) компенсацiю витрат державних органiв приватизацiї на виготовлення землевпорядної документацiї та органiзацiю продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї (за рахунок 1 вiдсотка джерел, визначених пунктом 30 статтi 8 цього Закону, але не бiльше 12.000 тис. гривень);

     55) фiнансову пiдтримку Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статтi 8 цього Закону);

     56) здiйснення природоохоронних заходiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 39 цього Закону);

     57) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополь та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статтi 8 цього Закону);

     58) модернiзацiю, розробку, закупiвлю озброєння та вiйськової технiки, пiдготовку, реформування i розвиток Збройних Сил України (за рахунок 92 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 33 статтi 8 цього Закону);

     59) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв по передачi житлового фонду та об'єктiв соцiально-культурної сфери Мiнiстерства оборони України у комунальну власнiсть (за рахунок 8 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 33 статтi 8 цього Закону);

     60) iнформування учасникiв судового процесу про хiд i результати розгляду справи, а також виготовлення та видачу копiй судових рiшень (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статтi 8 цього Закону);

     61) державну пiдтримку органiв реєстрацiї речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (за рахунок джерел, визначених пунктом 37 статтi 8 цього Закону);

     62) компенсацiю Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" рiзницi мiж цiнами закупiвлi iмпортованого природного газу та його реалiзацiї суб'єктам господарювання на виробництво теплової енергiї, яка споживається населенням (за рахунок джерел, визначених пунктом 38 статтi 8 цього Закону).

     Стаття 41. Установити, що передбачене Державним бюджетом України на 2007 рiк фiнансування видаткiв на фундаментальнi дослiдження здiйснюється Державним казначейством України лише за наявностi висновку про доцiльнiсть проведення витрат по кожнiй науковiй темi, наданого експертною радою при Нацiональнiй академiї наук України iз залученням експертiв Мiнiстерства освiти i науки України.

V. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ

     Стаття 42. Установити, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2007 роцi належать:

     1) податок з доходiв фiзичних осiб;

     2) єдиний податок i фiксований податок (крiм частини цих податкiв, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування) та у повному обсязi фiксований сiльськогосподарський податок;

     3) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, у тому числi тих, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв;

     4) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та мiських бюджетiв мiст Києва i Севастополя;

     5) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України;

     6) плата за наданi в оренду воднi об'єкти мiсцевого значення;

     7) штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв угод iз суб'єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв; штрафнi санкцiї за порушення законодавства про патентування;

     8) доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;

     9) кошти, що надiйдуть вiд надання учасниками торгiв забезпечення їх тендерної пропозицiї, якi не пiдлягають поверненню учасникам торгiв у випадках, передбачених Законом України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв;

     10) кошти, що надiйдуть вiд учасника - переможця процедури закупiвлi, пiд час укладання договору про закупiвлю, забезпечення його виконання, якi не пiдлягають поверненню учаснику-переможцю, вiдповiдно до умов договору, в частинi здiйснення закупiвель за рахунок коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв.

     Податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради, зараховується вiдповiдно до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних, районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв.

     Фiксований податок зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходiв фiзичних осiб.

     Стаття 43. У разi змiни юридичної адреси суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - платникiв податкiв сплата визначених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) пiсля реєстрацiї здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї до закiнчення поточного бюджетного перiоду.

     Стаття 44. Затвердити на 2007 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатками N 6 та N 7 до цього Закону. Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати протягом 2007 року перерозподiл загального обсягу субвенцiї, затвердженого мiсцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пiльг, субсидiй та допомоги населенню, мiж їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг та субсидiй населенню, та перерозподiл обсягiв субвенцiй з Державного бюджету України мiж мiсцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг, субсидiй та допомоги населенню.

     Додаткова дотацiя на вирiвнювання фiнансової забезпеченостi мiсцевих бюджетiв визначається у сумi 3 вiдсоткiв вiд загального обсягу дотацiї вирiвнювання з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам.

     Її розподiл мiж бюджетом Автономної Республiки Крим, обласним бюджетом, бюджетами мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетами районiв здiйснюється у таких пропорцiях вiдповiдно: не бiльш як 25 вiдсоткiв - для бюджету Автономної Республiки Крим, обласного бюджету та не менш як 75 вiдсоткiв - для бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв.

     Надати право Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним державним адмiнiстрацiям здiйснювати розподiл додаткової дотацiї на вирiвнювання фiнансової забезпеченостi мiсцевих бюджетiв з урахуванням особливостей депресивних та гiрських територiй i тих, що мають низький показник чисельностi населення i розгалужену мережу бюджетних установ.

     Розподiл коштiв субвенцiї з державного бюджету обласному бюджету Київської областi на проведення експерименту за принципом "грошi ходять за дитиною" здiйснює Київська обласна державна адмiнiстрацiя.

     Стаття 45. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам для стимулювання розвитку регiонiв, у тому числi депресивних територiй, в сумi 100.000 тис. гривень, яка спрямовується на заходи щодо комплексного розв'язання проблем регiонiв та забезпечення їх сталого розвитку.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання зазначеної субвенцiї.

     Стаття 46. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату державної соцiальної допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошового забезпечення батькам-вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомних сiм'ях за принципом "грошi ходять за дитиною" у сумi 50.000 тис. гривень. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету здiйснювати протягом 2007 року додатковий розподiл та перерозподiл загальних обсягiв зазначеної субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами.

     Стаття 47. За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної охорони та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки України, працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв; непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; звiльненим з вiйськової служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; батькам та членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження вiйськової служби, батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, якi загинули (померли), пропали безвiсти або стали iнвалiдами при проходженнi служби; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та дiтям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статтi 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"; дiтям вiйни.

     За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються житловi субсидiї населенню та пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби; ветеранам органiв внутрiшнiх справ; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної охорони та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; звiльненим зi служби за вiком, хворобою або вислугою рокiв працiвникам мiлiцiї, особам начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони; дiтям (до досягнення повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького складу податкової мiлiцiї, рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв; непрацездатним членам сiмей, якi перебували на їх утриманнi; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та дiтям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; громадянам вiдповiдно до пункту "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частини четвертої статтi 29 Основ законодавства України про культуру, абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту", особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України.

     За рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг з послуг зв'язку та iнших передбачених законодавством пiльг (крiм пiльг на одержання лiкiв, зубопротезування, оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати, вивезення побутового смiття та рiдких нечистот) та компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян надаються пiльги ветеранам вiйни; особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"; особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною; особам, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; вдовам (вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною; ветеранам працi; жертвам нацистських переслiдувань; ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв державної пожежної охорони та ветеранiв Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України; особам, звiльненим з вiйськової служби, якi стали iнвалiдами пiд час проходження вiйськової служби; пенсiонерам з числа слiдчих прокуратури; реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами; громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловiкам) та дiтям померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також здiйснюються компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян.

     Стаття 48. Установити, що обсяги цiльових коштiв на 2007 рiк, якi врахованi при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв мiж державним бюджетом та мiсцевими бюджетами, пiд час формування, затвердження та виконання вiдповiдних мiсцевих бюджетiв зменшенню не пiдлягають.

     Стаття 49. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв, спрямованих на соцiально-економiчний розвиток регiонiв, заходiв з попередження аварiй i запобiгання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарствi та на iнших аварiйних об'єктах комунальної власностi, в тому числi на ремонт i реконструкцiю теплових мереж та котелень, у сумi 1.000.000 тис. гривень згiдно з додатком N 7 до цього Закону, з них на ремонт i реконструкцiю теплових мереж та котелень - 400.000 тис. гривень.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання та використання зазначеної субвенцiї.

     При визначеннi перелiку об'єктiв iнвестицiйних проектiв врахувати в першу чергу необхiднiсть завершення будiвництва, розпочатого у минулих роках, будiвництва об'єктiв iз ступенем будiвельної готовностi понад 80 вiдсоткiв та будiвництва об'єктiв iз пiдготовленою проектно-кошторисною документацiєю.

     Стаття 50. Якщо з вiдповiдного мiсцевого бюджету здiйснюються видатки, якi мають проводитися згiдно з Бюджетним кодексом України з iншого бюджету, така дiя квалiфiкується як нецiльове використання бюджетних коштiв.

     Обсяги цих видаткiв безспiрно вилучаються з вiдповiдного мiсцевого бюджету до Державного бюджету України органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi i за рахунок зменшення трансфертiв вiдповiдному мiсцевому бюджету на вiдповiдну суму.

     Стаття 51. Установити, що у 2007 роцi суми дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам перераховуються управлiннями Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду Державного бюджету України, що надiйшли на аналiтичнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України на вiдповiднiй територiї, згiдно з додатком N 6 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються:

     1) податок на прибуток пiдприємств;

     2) податок на додану вартiсть (без врахування бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть грошовими коштами);

     3) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     4) збiр за спецiальне водокористування;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) акцизний збiр iз вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     7) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору iз ввезених в Україну нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     9) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них);

     10) вивiзне мито;

     11) плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв та iншого державного майна;

     12) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     13) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв.

     У разi якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання мiсячної суми дотацiї вирiвнювання згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриману мiсячну суму дотацiї вирiвнювання iз загального фонду державного бюджету не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця.

     У випадку несвоєчасних розрахункiв населення, пiдприємств теплоенергетики та бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв, за спожитий природний газ перерахування на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриманої мiсячної суми дотацiї iз загального фонду державного бюджету здiйснюється в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 52. Установити, що перерахування коштiв до Державного бюджету України з мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону. Перерахування коштiв до районних i мiських мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення бюджетiв з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених вiдповiдними районними та мiськими радами. Мiсячний обсяг перерахування зазначених коштiв за нормативами щоденних вiдрахувань не повинен становити бiльше однiєї дванадцятої рiчної суми, визначеної у додатку N 6 до цього Закону.

     Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з обласних, Київського мiського бюджетiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону, здiйснюється щодекадно рiвними частками згiдно з помiсячними сумами таких платежiв, установленими розписом Державного бюджету України на 2007 рiк.

     Стаття 53. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених чинним законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати; на проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених видаткiв. Установити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi виходячи з обсягiв призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях про затвердження вiдповiдних бюджетiв на 2007 рiк.

     Стаття 54. Установити, що в розрахунках мiжбюджетних трансфертiв на 2007 рiк коефiцiєнт вирiвнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 55. Установити, що видатки бюджету мiста Києва на виконання функцiй столицi вiдповiдно до Закону України "Про столицю України - мiсто-герой Київ" здiйснюються за вiдповiдною програмою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 56. Установити, що у 2007 роцi:

     рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" та Закону України "Про державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам" встановлюється для працездатних осiб у сумi 121 гривня, непрацездатних осiб - 170,5 гривнi, iнвалiдiв - 181,5 гривнi;

     розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльшим нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї.

     Допомога при народженнi дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку вiдповiдно до Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" здiйснюється за рахунок коштiв вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам у таких розмiрах:

     допомога при народженнi дитини - у розмiрi 8500 гривень. Виплата допомоги здiйснюється одноразово при народженнi дитини в сумi 3400 гривень, решта - протягом наступних 12 мiсяцiв рiвними частинами у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку - у розмiрi, що дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб, та середньомiсячним сукупним доходом сiм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менше 90 гривень для незастрахованих осiб та не менше 23 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб, для застрахованих осiб, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     При визначеннi права на отримання передбачених законодавством окремих видiв державної допомоги, розмiр яких визначається з урахуванням сукупного доходу сiм'ї, враховуються матерiальний стан сiм'ї та грошовий еквiвалент наданих пiльг, компенсацiй i гарантiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 57. Установити, що обсяги тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, пов'язаних iз забезпеченням видаткiв загального фонду, у першу чергу на оплату працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування i медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного перiоду, а тимчасовi касовi розриви Пенсiйного фонду України, пов'язанi iз виплатою пенсiй, - в межах його фактичного дефiциту коштiв на цю мету за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами.

     Мiнiстерство фiнансiв України щомiсячно за результатами виконання мiсцевих бюджетiв надає середньостроковi безвiдсотковi позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку вiдповiдним мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Мiнiстерством фiнансiв України прогнозних надходжень доходiв мiсцевих бюджетiв на 2007 рiк, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, визначених у додатку N 6 до цього Закону. З цiєю метою Мiнiстерство фiнансiв України затверджує на 2007 рiк помiсячний розпис зазначених доходiв та доводить його до вiдповiдних мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.

     Погашення отриманих середньострокових позичок здiйснюється за результатами рiчного звiту у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 58. Установити, що за рахунок субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу надаються пiльги виходячи iз розрахунку вартостi однiєї тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в рiк, а особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України, - iз розрахунку вартостi 3,1 тонни вугiлля на побутовi потреби на домогосподарство в рiк. Граничнi показники вартостi твердого та рiдкого пiчного побутового палива та скрапленого газу у розрiзi Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування мають право:

     встановлювати збiльшенi норми на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива та скрапленого газу особам, якi мають право на пiльги та житловi субсидiї вiдповiдно до законодавства, за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     надавати пiльги на тверде та рiдке пiчне побутове паливо та скраплений балонний газ у натуральному виразi або готiвкою.

     Натуральнi норми забезпечення населення твердим та рiдким пiчним побутовим паливом та скрапленим газом, вiдповiдно до яких населенню будуть надаватися пiльги i житловi субсидiї готiвкою для вiдшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською i Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями в межах мiнiмальних норм та граничних показникiв їх вартостi, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, виходячи з обсягу коштiв, призначених на зазначену мету.

     Стаття 59. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiсцевих бюджетiв у 2007 роцi є:

     1) надходження до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, якi включають:

     кошти вiд вiдчуження майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що перебуває у комунальнiй власностi;

     90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi до розмежування земель державної i комунальної власностi (крiм земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, 10 вiдсоткiв вiд продажу яких зараховується до вiдповiдних бюджетiв мiсцевого самоврядування, а також земельних дiлянок, якi знаходяться на територiї Автономної Республiки Крим, кошти вiд продажу яких зараховуються у розмiрi 35 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим та 55 вiдсоткiв - до бюджетiв мiсцевого самоврядування Автономної Республiки Крим); 100 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у комунальнiй власностi (пiсля розмежування земель державної та комунальної власностi);

     надходження дивiдендiв, нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, що є у власностi вiдповiдної територiальної громади;

     кошти вiд повернення позик, якi надавалися з вiдповiдного бюджету до набрання чинностi Бюджетним кодексом України, та вiдсотки, сплаченi за користування ними;

     кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням вiдповiдної ради;

     запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;

     субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв;

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, що зараховується у розмiрi 30 вiдсоткiв до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 70 вiдсоткiв - до бюджету мiста Сiмферополя i бюджетiв мiст - обласних центрiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї цих мiст; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до мiських, селищних i сiльських бюджетiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на вiдповiднiй територiї.

     Податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у мiстi Києвi, зараховується у розмiрi 70 вiдсоткiв до доходiв Київського мiського бюджету та 30 вiдсоткiв до доходiв обласного бюджету Київської областi;

     3) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     4) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     5) 35 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi, в тому числi: до мiсцевих (сiльських, селищних, мiських) - 10 вiдсоткiв, обласних та республiканського Автономної Республiки Крим - 25 вiдсоткiв, Київського та Севастопольського мiських - 35 вiдсоткiв;

     6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл;

     7) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     8) надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва;

     9) 30 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     10) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     11) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла, i пеня;

     12) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числi оснащення iнженерних вводiв багатоквартирних житлових будинкiв засобами облiку споживання води i теплової енергiї, ремонт i реконструкцiю теплових мереж та котелень, будiвництво газопроводiв i газифiкацiю населених пунктiв;

     13) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво, реконструкцiю, ремонт автомобiльних дорiг комунальної власностi;

     14) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Запорiжжя на будiвництво автотранспортної магiстралi через рiчку Днiпро у мiстi Запорiжжя;

     15) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на фiнансування ремонту примiщень управлiнь працi та соцiального захисту виконавчих органiв мiських, мiст республiканського в Автономнiй Республiцi Крим i обласного значення, районних у мiстах Києвi i Севастополi та районних у мiстах рад для здiйснення заходiв з виконання спiльного iз Свiтовим банком проекту "Вдосконалення системи соцiальної допомоги";

     16) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на придбання вагонiв для комунального електротранспорту (тролейбусiв i трамваїв);

     17) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на будiвництво та розвиток мережi метрополiтенiв;

     18) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на придбання шкiльних автобусiв для перевезення дiтей, що проживають у сiльськiй мiсцевостi;

     19) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на розвиток соцiально-економiчної сфери мiста Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     20) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на оснащення сiльських амбулаторiй та фельдшерсько-акушерських пунктiв, придбання автомобiлiв швидкої медичної допомоги для сiльських закладiв охорони здоров'я;

     21) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв по передачi житлового фонду та об'єктiв соцiально-культурної сфери Мiнiстерства оборони України у комунальну власнiсть.

     Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.

     При цьому у разi вiдсутностi у населених пунктах вулиць, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення, або вiдсутностi потреби у проведеннi вiдповiдних робiт кошти вiд надходження податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв спрямовуються за рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування на ремонт i утримання дорiг у цих населених пунктах.

     Стаття 60. Затвердити субвенцiї з Державного бюджету України мiсцевим бюджетам згiдно з додатком N 7 до цього Закону на:

     заходи з енергозбереження, у тому числi оснащення iнженерних вводiв багатоквартирних житлових будинкiв засобами облiку споживання води i теплової енергiї, ремонт та реконструкцiю теплових мереж та котелень, будiвництво газопроводiв i газифiкацiю населених пунктiв.

     При визначеннi перелiку цих об'єктiв врахувати в першу чергу ступiнь газифiкацiї населених пунктiв, необхiднiсть завершення пускових об'єктiв, продовження розпочатого будiвництва у минулих роках та будiвництва об'єктiв з пiдготовленою проектно-кошторисною документацiєю;

     будiвництво, реконструкцiю, ремонт автомобiльних дорiг комунальної власностi у сумi 500.000 тис. гривень;

     збереження iсторичної забудови мiст, об'єктiв iсторико-культурної спадщини, впорядкування iсторичних населених мiсць України у сумi 70.000 тис. гривень.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядки надання та використання коштiв зазначених субвенцiй.

     Стаття 61. Затвердити субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на проведення виборiв депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв у сумi 14.400 тис. гривень.

     Дозволити Центральнiй виборчiй комiсiї за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України здiйснювати розподiл зазначеної субвенцiї мiж мiсцевими бюджетами, виходячи з прийнятих рiшень щодо проведення вiдповiдних мiсцевих виборiв та обсягу видаткiв, необхiдних на проведення цих виборiв.

VI. ОСОБЛИВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 62. Затвердити на 2007 рiк прожитковий мiнiмум на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi з 1 сiчня - 492 гривнi, з 1 квiтня - 501 гривня, з 1 жовтня - 510 гривень та для тих, хто вiдноситься до основних соцiальних i демографiчних груп населення:

     дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня - 434 гривнi, з 1 квiтня - 442 гривнi, з 1 жовтня - 450 гривень;

     дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня - 558 гривень, з 1 квiтня - 568 гривень, з 1 жовтня - 579 гривень;

     працездатних осiб: з 1 сiчня - 525 гривень, з 1 квiтня - 535 гривень, з 1 жовтня - 548 гривень;

     осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня - 380 гривень, з 1 квiтня - 387 гривень, з 1 жовтня - 395 гривень.

     Розмiри державних соцiальних гарантiй на 2007 рiк, що визначаються залежно вiд прожиткового мiнiмуму, встановлюються вiдповiдними законами, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     Стаття 63. Установити, що господарськi органiзацiї сплачують до Державного бюджету України частину прибутку (доходу):

     державнi (крiм Державного пiдприємства обслуговування повiтряного руху України "Украерорух" вiдповiдно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборiв"), в тому числi казеннi пiдприємства та їх об'єднання i дочiрнi пiдприємства, - у розмiрi 15 вiдсоткiв;

     акцiонернi, холдинговi компанiї та iншi суб'єкти господарювання, у статутному фондi яких державi належать акцiї (частки, паї), та їх дочiрнi пiдприємства, - у розмiрi базових нормативiв вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв.

     Установити, що господарськi товариства, бiльш нiж 50 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, сплачують безпосередньо до Державного бюджету України дивiденди, нарахованi за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2006 рiк.

     Установити, що господарськi органiзацiї, якi належать до комунальної власностi або у статутних фондах яких є частка комунальної власностi, сплачують до загального фонду мiсцевих бюджетiв частину прибутку (доходу) вiдповiдно до розмiру комунальної частки (акцiй, паїв) у їх статутних фондах.

     Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або мiсцевих бюджетiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2006 року (крiм частини прибутку (доходу), сплаченої вiдповiдно до статтi 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рiк" та наростаючим пiдсумком щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2007 роцi у строки, встановленi для сплати податку на прибуток пiдприємств.

     Для акцiонерних, холдингових компанiй та iнших суб'єктiв господарювання, у статутному фондi яких державi належать частки (акцiї, паї), та їх дочiрнiх пiдприємств, зазначенi вiдрахування провадяться з частини прибутку (доходу) вiдповiдно до розмiру державної частки (акцiй, паїв) у їх статутних фондах.

     Порядок вiдрахування частини прибутку (доходу), визначеної цiєю статтею, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України (крiм порядку i нормативу вiдрахування частини прибутку (доходу) господарських органiзацiй, якi належать до комунальної власностi або у статутних фондах яких є частка комунальної власностi, якi встановлюються вiдповiдними радами).

     Для господарських органiзацiй, визначених частиною п'ятою цiєї статтi, за умови, що цi господарськi органiзацiї сплатили за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2006 роцi частину прибутку вiдповiдно до статтi 67 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рiк", на суму дивiдендiв, нарахованих та сплачених за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2006 рiк, зменшується сума частини прибутку (доходу), що пiдлягає сплатi у наступних за датою сплати дивiдендiв податкових перiодах.

     Стаття 64. Органи Державного казначейства України здiйснюють облiк зобов'язань розпорядникiв бюджетних коштiв у порядку, визначеному Державним казначейством України, та вiдображають їх у звiтностi про виконання Державного бюджету України i мiсцевих бюджетiв.

     Розпорядники бюджетних коштiв беруть бюджетнi зобов'язання та здiйснюють вiдповiднi видатки за загальним фондом бюджету тiльки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, узятих на облiк в органах Державного казначейства України, та у разi їх вiдповiдностi бюджетним паспортам.

     Розпорядники бюджетних коштiв беруть зобов'язання за спецiальним фондом бюджету виключно в межах вiдповiдних фактичних надходжень до спецiального фонду бюджету.

     При цьому зобов'язання щодо виплати субсидiй, допомоги, пiльг по оплатi за спожитi житлово-комунальнi послуги та компенсацiй громадянам з бюджету, на що згiдно iз законами України мають право вiдповiднi категорiї громадян, облiковуються органами Державного казначейства України незалежно вiд визначених на цю мету бюджетних призначень.

     Зобов'язання, взятi розпорядниками бюджетних коштiв без вiдповiдних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

     Будь-якi видатки, пов'язанi з утриманням бюджетних установ, можуть здiйснюватися розпорядниками бюджетних коштiв у разi, коли вiдсутня прострочена заборгованiсть iз заробiтної плати (грошового забезпечення), а також за спожитi комунальнi послуги та енергоносiї.

     Стаття 65. Заборонити у 2007 роцi:

     реструктуризацiю заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, крiм розстрочення її сплати пiд час санацiї такого суб'єкта господарювання за участю iнвестора, який бере на себе солiдарнi зобов'язання щодо погашення такої заборгованостi у термiн не бiльше нiж на три роки. При цьому, сума пенi, яка нарахована внаслiдок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фiнансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованостi, списується;

     списання заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками та фiнансовою допомогою, наданою на поворотнiй основi, крiм заборгованостi суб'єктiв господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованостi яких не були задоволенi у зв'язку з недостатнiстю їх активiв;

     надання вiдстрочок щодо термiнiв сплати податкових зобов'язань суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).

     Стаття 66. Зупинити у 2007 роцi дiю положень i норм, передбачених пунктом "ж" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96); абзацами дванадцятим i тринадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96). Встановити, що оплата працi зазначених працiвникiв здiйснюється в межах бюджетних призначень на оплату працi та у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити на 2007 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у сумi 167 гривень у розрахунку на одну особу.

     Стаття 67. Установити, що у 2007 роцi по населених пунктах, грошову оцiнку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю", збiльшенi в 3,1 раза.

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошову оцiнку яких проведено i уточнено станом на 1 сiчня 2007 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю".

     Стаття 68. Установити, що у 2007 роцi сума податку на додану вартiсть, визначена вiдповiдно до пунктiв 11.21 та 11.29 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть", спрямовується як державна дотацiя сiльськогосподарським товаровиробникам на пiдтримку виробництва тваринницької продукцiї, продукцiї птахiвництва та на придбання матерiально-технiчних ресурсiв виробничого призначення в обсязi 4.500.000 тис. гривень.

     Стаття 69. Установити, що керiвники бюджетних установ утримують чисельнiсть працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу (далi - працiвникiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштiв.

     Витрати на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно iз законодавством України мають право окремi категорiї працiвникiв (крiм категорiй, пiльги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статтi 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною четвертою статтi 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту"), а також у частинi медичної допомоги i санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення - члени сiмей вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу, пенсiонери з числа вiйськовослужбовцiв i осiб рядового i начальницького складу та члени їх сiмей, здiйснюються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення; надання жилого примiщення або виплата грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя); безоплатний проїзд i перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею; безоплатна вiдправка та одержання листiв вiйськовослужбовцями строкової служби.

     Стаття 70. Установити, що до членiв сiм'ї пiльговика при наданнi пiльг належать: дружина (чоловiк), їхнi неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства I та II групи або iнвалiдами I групи; особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни I групи та доглядає за ним за умови, що iнвалiд вiйни не перебуває у шлюбi; непрацездатнi батьки; особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, що має право на пiльги, та проживає разом з ним.

     Стаття 71. З метою приведення окремих норм законiв у вiдповiднiсть iз цим Законом зупинити на 2007 рiк дiю:

     1) частин другої та шостої статтi 16 (щодо умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами), частини першої статтi 33 (щодо спрямування вiдрахувань за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, на розвиток мiнерально-сировинної бази) та частини першої статтi 34 (щодо визначення розмiру збору за видачу спецiальних дозволiв на користування надрами) Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 22, ст. 184);

     2) статтi 3, статтi 22 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     3) частини четвертої статтi 21 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частинi централiзацiї орендної плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, на спецiальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподiлення та використання;

     4) абзацу третього частини першої статтi 1 в частинi погашення заборгованостi за вiдстроченими кредитами, одержаними для фiнансування дефiциту Державного бюджету України в iноземнiй валютi, починаючи з 2002 року, та статтi 3 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     5) статей 14, 15, 16 та 17 Закону України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частинi умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами;

     6) абзацiв восьмого та десятого частини другої статтi 6 Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 22, ст. 184) в частинi надання повноважень та умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами;

     7) статей 41 та 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     8) пiдпункту "б" пункту 7 частини першої статтi 87 в частинi фiнансування професiйно-технiчних навчальних закладiв Львiвської та Харкiвської областей, а також мiста Києва з державного бюджету та пiдпункту "в" пункту 2 частини першої статтi 89 в частинi фiнансування дитячих будинкiв сiмейного типу i прийомних сiмей Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37 - 38, ст. 189; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     9) частини другої статтi 43 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     10) статтi 6, частини другої статтi 7, статтi 8, статтi 14, пункту 3 та пiдпункту 2 пункту 4 роздiлу IV "Прикiнцевi положення" (в частинi функцiонування спецiального рахунку) Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 40, ст. 347);

     11) статтi 1 Закону України "Про страховi тарифи на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     12) статтi 6 Закону України "Про соцiальний захист дiтей вiйни" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 19 - 20, ст. 166), з урахуванням статтi 111 цього Закону;

     13) частини п'ятої статей 12, 13, 14 та 15 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92, N 35, ст. 263; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) та частини третьої статей 61, 62, 63, 64 Закону України "Про жертви нацистських переслiдувань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120) в частинi визначення розмiру виплат щорiчної разової грошової допомоги;

     14) статтi 12, частини першої статтi 15 та пункту 3 роздiлу VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     15) частини першої статтi 112 Кримiнально-виконавчого кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частинi одержання засудженими до позбавлення волi посилок (передач) i бандеролей;

     16) абзацу п'ятого частини першої статтi 9 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2005 р., N 10, ст. 187; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частинi обмеження кiлькостi посилок i передач, що одержуються особами, взятими пiд варту;

     17) пункту 5 статтi 1 та пункту 4 статтi 2 (в частинi операцiй з кулiвлi-продажу готiвкової валюти), частини третьої статтi 3 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11 - 12, ст. 49, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2002 р., N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250, N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     18) частини першої статтi 17 щодо встановлення цiльової надбавки на фiнансування будiвництва вiтрових електростанцiй згiдно з Комплексною програмою будiвництва вiтрових електростанцiй та частини сьомої статтi 20 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 жовтня 2006 року N 232(V);

     19) статтi 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 26, ст. 214);

     20) частин другої i п'ятої статтi 37 (щодо визначення розмiру пенсiї без обмеження її граничного розмiру) Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9 - 11, ст. 96);

     21) пунктiв 2 та 3 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про деякi питання фiнансування соцiальних виплат та пов'язаних з ними адмiнiстративних витрат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     22) абзацу четвертого статтi 1 (в частинi вiдшкодування моральної шкоди застрахованим i членам їх сiмей незалежно вiд часу настання страхового випадку), пiдпункту "е" пункту 1 частини першої статтi 21, частини третьої статтi 28; абзацу десятого пункту 7 частини сьомої статтi 17 та пункту 7 частини першої статтi 22 в частинi надання пiдприємствам фiнансової допомоги на безповоротнiй основi; частини третьої статтi 34; частини п'ятої статтi 47 (в частинi знижок та надбавок до розмiру страхового внеску) Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46 - 47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     23) частини п'ятої статтi 1 Закону України "Про прожитковий мiнiмум" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 348; 2005 р., N 29, ст. 383; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) в частинi збiльшення прожиткового мiнiмуму, визначеного для осiб, якi вiдповiдно до законодавства пiдлягають обов'язковому державному соцiальному страхуванню, на розмiр ставки податку з доходiв фiзичних осiб;

     24) Закону України "Про забезпечення молодi, яка отримала вищу або професiйно-технiчну освiту, першим робочим мiсцем з наданням дотацiї роботодавцю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 40; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     25) статтi 10, статей 14, 22, 37 та частини третьої статтi 43, частини першої статтi 48, статтi 49, частини другої статтi 52 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 14, ст. 116, N 30, ст. 258, N 37, ст. 318);

     26) частини четвертої статтi 19 (в частинi визначення розмiру максимальної величини фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробiтної плати (доходу), з яких справляються страховi внески (збори) до соцiальних фондiв), частини третьої статтi 27, частини четвертої статтi 42, пiдпункту 2 пункту 2 роздiлу XV "Прикiнцевi положення" в частинi призначення пенсiї за рахунок бюджетних коштiв Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 - 51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     27) частини четвертої статтi 46 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     28) частини четвертої статтi 40 Закону України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     29) статтi 27 Закону України "Про реабiлiтацiю iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 36, NN 9 - 11, ст. 96);

     30) в частинi надання безпроцентних та пiльгових позик - пунктiв 21 i 29 частини першої статтi 20, пунктiв 1 i 7 частини першої статтi 21, пунктiв 5 i 12 частини першої статтi 22, пункту 1 частини першої статтi 23, пункту 5 частини першої статтi 36; в частинi виплати компенсацiй i допомог у розмiрах вiдповiдно до мiнiмальної заробiтної плати - пунктiв 6 та 8 частини першої статтi 30, пункту 1 частини першої статтi 36, абзацiв другого, третього та четвертого частини першої статтi 37, абзацiв другого, третього, четвертого частини першої та частини другої статтi 39, статей 40, 41, 44, абзацiв другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого та сьомого частини першої, частини третьої, абзацiв другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого частини четвертої та частини сьомої статтi 48 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26, ст. 281; 1996 р., N 35, ст. 162; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., N 2 - 3, ст. 10; 2005 р., N 16, ст. 259; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     31) Закону України "Про внесення змiн до Бюджетного кодексу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 10, ст. 189; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96);

     32) частини четвертої статтi 19 Закону України "Про радiочастотний ресурс" (щодо оплати радiочастотного монiторингу у смугах радiочастот загального користування за рахунок коштiв Державного бюджету України) (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155);

     33) абзацу першого частини четвертої статтi 43 (щодо визначення розмiру щомiсячного довiчного грошового утримання без обмеження його граничного розмiру) Закону України "Про статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203);

     34) Закону України "Про внесення змiн до статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 180);

     35) частини другої статтi 428 та частини четвертої статтi 429 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288);

     36) статей 17, 18, 19 та роздiлу IV1 Закону України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 29, ст. 118; 2004 р., N 15, ст. 218, N 27 - 28, ст. 366; 2005 р., N 38 - 39, ст. 449) щодо державного фiнансування статутної дiяльностi полiтичних партiй;

     37) частини другої статтi 50 Закону України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215) в частинi фiнансування професiйно-технiчних навчальних закладiв Львiвської та Харкiвської областей, а також мiста Києва з державного бюджету;

     38) пiдпункту "г" пункту 1 статтi 26 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 1, ст. 18);

     39) статтi 21 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 2006 р., N 1, ст. 18);

     40) статтi 4 Закону України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 32, ст. 385);

     41) частини третьої (щодо обрахунку максимального розмiру пенсiї) та двадцять сьомої (щодо розмiру пенсiї, що пiдлягає до виплати) статтi 24 Закону України "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463);

     42) частини першої статтi 49 (щодо затвердження Президентом України розмiрiв посадових окладiв, надбавок за класнi чини та вислугу рокiв) Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 2001 р., N 44, ст. 233);

     43) частини другої статтi 37 Закону України "Про Центральну виборчу комiсiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448);

     44) частини другої статтi 27 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343);

     45) статтi 30 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 листопада 2006 року N 328-V);

     46) другого речення частини четвертої статтi 44, частини четвертої статтi 47 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190);

     47) пунктiв 3 та 5 частини першої статтi 26, пунктiв 5 та 6 частини третьої статтi 42, пункту 4 частини першої статтi 43, частини третьої статтi 58 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) стосовно встановлення чисельностi та штатiв апарату та виконавчих органiв вiдповiдної ради;

     48) статтi 44 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250) в частинi проведення бюджетними установами та органiзацiями вiдрахувань профспiлковим органiзацiям на культурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу;

     49) абзацу третього пункту 1 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 57; 1994 р., N 26, ст. 214) щодо визначення органiв, якi виплачують щомiсячне довiчне грошове утримання суддям у вiдставцi;

     50) частини третьої статтi 72 (щодо виплати народним засiдателям i присяжним розмiру винагороди, не меншого нiж посадовий оклад суддi вiдповiдного суду), частини другої статтi 123 (щодо розмiру заробiтної плати працiвникiв апарату судiв та працiвникiв державної судової адмiнiстрацiї), частини другої статтi 130 (щодо прирiвняння за умовами оплати працi) Закону України "Про судоустрiй України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 27 - 28, ст. 180);

     51) пункту 11.5 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., N 34, ст. 441) в частинi застосування цього пункту для операцiй з ввезення на митну територiю України товарiв за товарною позицiєю 2711 згiдно УКТ ЗЕД;

     52) статей 20 - 24, 26 Закону України "Про особливостi приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375);

     53) пункту 6 статтi 11, частини другої статтi 36 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440);

     54) частини першої статтi 15 (щодо фiнансування через Нацiональний банк України), частин третьої та восьмої статтi 21 Закону України "Про розвiдувальнi органи України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 листопада 2006 року N 328-V);

     55) частини першої i другої статтi 26 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 208; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 листопада 2006 року N 328-V);

     56) абзацу шостого частини другої статтi 32, частини третьої та абзацiв восьмого i дев'ятого частини п'ятої статтi 63 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134) та абзацу сьомого частини четвертої статтi 61 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) в частинi вiдкриття рахункiв у банкiвських установах, збереження коштiв на депозитних рахунках у банках та користування банкiвськими кредитами;

     57) Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо мiсцевої мiлiцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 9 - 11, ст. 96);

     58) частини третьої статтi 7 Закону України "Про державний матерiальний резерв" в частинi використання коштiв, одержаних вiд позичання матерiальних цiнностей державного резерву, а також коштiв, одержаних вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 2004 р., N 33 - 34, ст. 403);

     59) пункту 2 статтi 91 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 листопада 2006 року N 328-V);

     60) частини дванадцятої статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України" щодо визначення народним депутатам України розмiру пенсiї без обмеження її граничного розмiру (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212).

     Стаття 72. Установити, що у 2007 роцi роздiл XXI "Прикiнцевi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) застосовується з урахуванням таких змiн:

     1) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Митний кодекс України набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року, крiм частини тринадцятої статтi 71, яка набирає чинностi з моменту набуття Україною членства у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi";

     2) абзац четвертий пункту 4 викласти у такiй редакцiї: "Митний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крiм статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митнi збори" роздiлу V "Мито та митнi збори", якi втрачають чиннiсть з моменту набуття Україною членства у Свiтовiй органiзацiї торгiвлi".

     Стаття 73. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують вiдповiднi витрати, встановленi додатком N 3 до цього Закону або рiшенням про мiсцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованостi з оплати працi, нарахувань на заробiтну плату, комунальних послуг та енергоносiїв.

     У разi, якщо вiдсутня така заборгованiсть, розпорядник бюджетних коштiв спрямовує:

     50 вiдсоткiв коштiв - на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень;

     50 вiдсоткiв коштiв - на заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi коштами загального фонду бюджету за вiдповiдною бюджетною програмою (функцiєю).

     При цьому розпорядник бюджетних коштiв здiйснює коригування обсягiв взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видаткiв по цих зобов'язаннях iз спецiального фонду бюджету.

     Стаття 74. Кошти державних цiльових фондiв обслуговуються органами Державного казначейства України.

     Пенсiйному фонду України, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України подавати Мiнiстерству фiнансiв України та Державному казначейству України звiти про виконання кошторисiв вiдповiдних фондiв у порядку та термiни, що встановленi Державним казначейством України.

     Стаття 75. Витрати на надання соцiальних послуг та матерiальне забезпечення безробiтних з числа незастрахованих осiб, у тому числi на надання дотацiї роботодавцю для забезпечення молодi, яка отримала вищу або професiйно-технiчну освiти, першим робочим мiсцем, проводяться за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття.

     Стаття 76. Установити з 1 сiчня 2007 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати 400 гривень на мiсяць, з 1 липня 2007 року - 420 гривень та з 1 грудня 2007 року - 450 гривень.

     Стаття 77. Установити, що допущення нецiльового використання бюджетних коштiв у поточному чи минулих роках має наслiдком:

     для розпорядникiв бюджетних коштiв - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштiв, що витраченi не за цiльовим призначенням;

     для одержувачiв бюджетних коштiв - повернення коштiв у сумi, що витрачена не за цiльовим призначенням, у дохiд вiдповiдних бюджетiв.

     Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштiв до вiдповiдних бюджетiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 78. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежiв до бюджету здiйснюється органами, якi повиннi забезпечувати їх надходження, згiдно з додатком N 8 до цього Закону.

     Стаття 79. Установити, що у 2007 роцi обсяг збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, що встановлюється Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України, становить 2.800.000 тис. гривень. Помiсячнi обсяги зазначеного збору затверджуються Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України.

     Стаття 80. Установити, що надходження в сумi 750.000 тис. гривень вiд реалiзацiї вiйськових мiстечок та iншого нерухомого майна Збройних Сил України зараховуються до спецiального фонду державного бюджету та спрямовуються на модернiзацiю, розробку, закупiвлю озброєння та вiйськової технiки, пiдготовку, реформування i розвиток Збройних Сил України та на субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв з передачi житлового фонду та об'єктiв соцiально-культурної сфери Мiнiстерства оборони України у комунальну власнiсть.

     Будь-якi зобов'язання та платежi за рахунок цих надходжень здiйснюються виключно в межах коштiв, що надiйшли до спецiального фонду бюджету.

     Стаття 81. Установити, що з 1 сiчня 2007 року максимальна величина фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробiтної плати грошового забезпечення (доходу), з яких вiдповiдно до законiв України справляються страховi внески до Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України та Пенсiйного фонду України, дорiвнює п'ятнадцяти розмiрам прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб.

     Стаття 82. Установити, що у 2007 роцi окремi положення Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27, N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 21, ст. 170, N 26, ст. 209) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     1. Доповнити Кодекс статтею 171 такого змiсту:

     "171. Повноваження державних органiв приватизацiї

     До повноважень державних органiв приватизацiї у галузi земельних вiдносин належить:

     розпорядження земельними дiлянками, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     2. У статтi 84:

     1) частину другу пiсля слiв "районних державних адмiнiстрацiй" доповнити словами "та державних органiв приватизацiї щодо земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     2) частину третю доповнити пунктом "ж" такого змiсту: "ж) земельнi дiлянки, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти".

     3. Частину першу статтi 116 пiсля слiв "органiв мiсцевого самоврядування" доповнити словами "та державних органiв приватизацiї щодо земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     4. У статтi 127:

     1) частину першу пiсля слiв "органи мiсцевого самоврядування" доповнити словами "i державнi органи приватизацiї";

     2) частину другу доповнити словами "в яких вiдсутнi акцiї (частки, паї), що належать державi".

     5. У статтi 128:

     1) у частинi першiй:

     а) пiсля слiв "земельних дiлянок державної" доповнити словами "крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     б) доповнити абзацом другим такого змiсту: "Продаж громадянам i юридичним особам земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, здiйснюється державними органами приватизацiї у порядку, що затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України";

     2) перше речення абзацу першого частини другої доповнити словами "або державного органу приватизацiї";

     3) частину третю пiсля слiв "мiська рада" доповнити словами "державний орган приватизацiї";

     4) частину шосту пiсля слiв "мiської ради" доповнити словами "державного органу приватизацiї";

     5) доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. Кошти, отриманi вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, зараховуються державними органами приватизацiї до державного та мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".

     6. У статтi 129:

     1) у частинi першiй:

     а) пiсля слiв "у власностi держави" доповнити словами "крiм земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     б) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Продаж земельних дiлянок, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, iноземним державам та iноземним юридичним особам здiйснюється державними органами приватизацiї за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України та за погодженням з Верховною Радою України";

     2) перше речення частини п'ятої доповнити словами "i державного органу приватизацiї";

     3) частину шосту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Розгляд клопотання i продаж земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, здiйснюються державними органами приватизацiї пiсля отримання погодження Верховної Ради України".

     7. У статтi 136:

     1) у частинi першiй пiсля слiв "органи мiсцевого самоврядування" доповнити словами "державнi органи приватизацiї", а пiсля слiв "пiд забудову" доповнити словами "та на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї";

     2) абзац перший частини другої пiсля слiв "пiд забудову" доповнити словами "на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     8. Перше речення частини третьої статтi 137 доповнити словами "державний орган приватизацiї при продажу земельних дiлянок, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     9. Пункт 12 роздiлу X "Перехiднi положення" пiсля слiв "приватну власнiсть" доповнити словами "та земель, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти".

     Стаття 83. Установити, що у 2007 роцi окремi положення Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; iз наступними змiнами) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     1. У частинi другiй статтi 3 слова "земельного та житлового фондiв" замiнити словами "житлового фонду".

     2. Частину першу статтi 5 доповнити абзацом такого змiсту:

     "земельнi дiлянки, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     3. Частину третю статтi 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "здiйснюють продаж земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї".

     4. Частину другу статтi 13 пiсля слiв "державного органу приватизацiї" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв або його територiальних органiв".

     5. У статтi 14:

     1) частину першу пiсля абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсiв або його територiальних органiв".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим;

     2) абзац четвертий частини другої доповнити словами "та технiчний паспорт земельної дiлянки державної власностi, яка пiдлягає продажу державним органом приватизацiї".

     6. Доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Вiдчуження земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї

     1. Державнi органи приватизацiї у порядку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, здiйснюють продаж земельних дiлянок державної власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї.

     2. Продаж земельної дiлянки державної власностi здiйснюється пiсля:

     а) визначення меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) та закрiплення їх межовими знаками;

     б) виготовлення технiчної документацiї щодо продажу земельної дiлянки, яка включає її технiчний паспорт.

     3. Вартiсть земельної дiлянки визначається на пiдставi її експертної грошової оцiнки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Покупцi об'єктiв, якi пiдлягають приватизацiї, разом з об'єктами приватизацiї здiйснюють придбання земельних дiлянок, якi перебувають пiд ними, на аукцiонах. Земельнi дiлянки, що не пiдлягають продажу вiдповiдно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разi зняття заборони на продаж зазначених дiлянок.

     5. Вiдчуження земельних дiлянок державної власностi здiйснюється за договорами купiвлi-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України".

     7. Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Кошти, отриманi вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi, на яких розташованi об'єкти, якi пiдлягають приватизацiї, зараховуються державними органами приватизацiї до державного та мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України".

     8. У статтi 27:

     1) частину другу пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "подальшого використання земельної дiлянки вiдповiдно до вимог Земельного кодексу України".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;

     2) абзац другий частини четвертої пiсля слiв "приватизований об'єкт" доповнити словами "та земельну дiлянку" i пiсля слiв "об'єкта приватизацiї" доповнити словами "та земельної дiлянки";

     3) частину дев'яту доповнити словами "включаючи земельну дiлянку".

     9. У частинi четвертiй статтi 29:

     1) абзац перший пiсля слiв "об'єкт приватизацiї" доповнити словами "включаючи земельну дiлянку";

     2) абзац другий пiсля слiв "викуп об'єкта" доповнити словами "включаючи земельну дiлянку".

     Стаття 84. Установити, що у 2007 роцi окремi положення Закону України "Про розмежування земель державної та комунальної власностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     1. Статтю 6 доповнити абзацом такого змiсту:

     "земельнi дiлянки, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти".

     2. Частину першу статтi 8 пiсля слiв "установ та органiзацiй" доповнити словами "меж земельних дiлянок, на яких розташованi державнi, в тому числi казеннi, пiдприємства, господарськi товариства, у статутних фондах яких державi належать частки (акцiї, паї), об'єкти незавершеного будiвництва та законсервованi об'єкти".

     Стаття 85. Установити, що у 2007 роцi окремi положення статтi 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2000 р., N 4, ст. 26; 2003 р., N 10 - 11, ст. 86; 2004 р., N 17 - 18, ст. 250; 2005 р., N 7 - 8, ст. 162, NN 17 - 19, ст. 267) застосовуються з урахуванням таких змiн:

     частину четверту доповнити пунктом "г" такого змiсту:

     "г) частини грошових стягнень за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результатi господарської та iншої дiяльностi, згiдно з чинним законодавством".

     Стаття 86. Установити, що у 2007 роцi:

     Кабiнет Мiнiстрiв України визначає граничну чисельнiсть працiвникiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй, в тому числi їх апаратiв, та витрати на їх утримання;

     чисельнiсть працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування встановлюється вiдповiдною радою у межах загальної чисельностi, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування не приймати рiшення, що призводять до збiльшення чисельностi працiвникiв бюджетних установ.

     Стаття 87. Кабiнету Мiнiстрiв України за пiдсумками функцiонального обстеження центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади вжити заходiв щодо упорядкування системи цих органiв та оптимiзацiї чисельностi працiвникiв.

     Установити, що економiя фонду оплати працi, досягнута в результатi скорочення чисельностi працiвникiв, залишається у розпорядженнi органу виконавчої влади i використовується на стимулювання працiвникiв.

     Стаття 88. Установити, що в разi недостатностi видiлених з Державного бюджету України коштiв по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсiй мiж Державним бюджетом України та Пенсiйним фондом України, пенсiї, визначенi законодавством для вiдповiдних категорiй громадян, виплачуються у повному обсязi за рахунок власних надходжень Пенсiйного фонду України.

     Стаття 89. Продовжити до 1 сiчня 2008 року дiю законiв України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" вiд 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та вiд 15 липня 1999 року N 967-XIV.

     Установити, що збiр з купiвлi-продажу валюти протягом 2007 року справляється з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової валюти в розмiрi 1 вiдсотка.

     Платниками такого збору є юридичнi особи - резиденти, нерезиденти, постiйнi представництва юридичної особи - нерезидента, власники корпоративних картрахункiв iноземної валюти, банки - члени мiжнародних платiжних систем, банки (у тому числi уповноваженi банки з операцiй за власними зовнiшньоекономiчними договорами) та фiзичнi особи, в тому числi нерезиденти, що здiйснюють операцiї з купiвлi-продажу безготiвкових iноземних валют. Банки та їх установи зобов'язанi нараховувати, утримувати та одночасно iз подачею заявки на купiвлю iноземної валюти, здiйснювану ними за власними операцiями i вiд iменi та за рахунок клiєнтiв таких банкiв, сплачувати до спецiального фонду державного бюджету додатковий збiр на обов'язкове державнi пенсiйне страхування у розмiрi 1 вiдсотка вiд суми операцiї з купiвлi-продажу безготiвкової валюти, зазначеної у такiй заявцi, вести податковий облiк та подавати звiтнiсть органам Пенсiйного фонду України.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фiксований податок та фiксований сiльськогосподарський податок), та юридичнi i фiзичнi особи, що розташованi (проживають) у зонах гарантованого добровiльного вiдселення та посиленого радiоекологiчного контролю, сплачують збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння, при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку, встановлений вищеназваними законами, на загальних пiдставах.

     Пенсiйний фонд України має право на отримання вiд Нацiонального банку України iнформацiї щодо обсягiв купiвлi уповноваженими банками безготiвкової iноземної валюти за гривню на мiжбанкiвському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннiм договором мiж Нацiональним банком України та Пенсiйним фондом України.

     Стаття 90. Установити, що у 2007 роцi платники збору, визначенi пунктами 5 - 7, 9 i 10 статтi 1 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування", збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування сплачують на рахунки з облiку коштiв спецiального фонду державного бюджету, вiдкритi в управлiннях Державного казначейства в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi. Цi кошти в установленому порядку зараховуються до спецiального фонду державного бюджету i використовуються згiдно iз законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк.

     Стаття 91. Установити на 2007 рiк вiдповiдно до класiв професiйного ризику виробництва такi страховi тарифи на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi:

Клас професiйного ризику виробництва Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв) Клас професiйного ризику виробництва Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi
найманих працiвникiв)
Клас професiйного ризику виробництва Страховий тариф (у вiдсотках до фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв)
1 0,66 24 1,20 47 2,14
2 0,67 25 1,23 48 2,16
3 0,68 26 1,29 49 2,18
4 0,69 27 1,35 50 2,35
5 0,70 28 1,41 51 2,37
6 0,72 29 1,48 52 2,42
7 0,73 30 1,50 53 2,44
8 0,75 31 1,51 54 2,47
9 0,76 32 1,55 55 2,56
10 0,78 33 1,56 56 2,64
11 0,80 34 1,67 57 2,91
12 0,82 35 1,68 58 2,92
13 0,83 36 1,76 59 3,00
14 0,85 37 1,77 60 3,38
15 0,90 38 1,86 61 3,66
16 0,94 39 1,87 62 3,80
17 0,96 40 1,89 63 4,09
18 1,03 41 1,90 64 4,30
19 1,06 42 1,93 65 6,51
20 1,07 43 1,95 66 6,62
21 1,08 44 2,00 67 13,60
22 1,09 45 2,01    
23 1,16 46 2,09    

     Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України у 2007 роцi вирiшувати питання придбання технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї, виготовлених за iндивiдуальним замовленням iнвалiдiв (протезно-ортопедичнi вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування, послуги з ремонту таких засобiв), головним розпорядником коштiв у безпосереднiх виконавцiв без застосування тендерної процедури для всiх категорiй iнвалiдiв, що потребують забезпечення засобами реабiлiтацiї.

     Стаття 92. Установити, що у 2007 роцi розмiр збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, визначений в абзацах другому, четвертому стосовно об'єкта оподаткування для iнших працiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, якi використовують працю найманих працiвникiв iз числа осiб льотних екiпажiв повiтряних суден цивiльної авiацiї i бортоператорiв, якi виконують спецiальнi роботи в польотах, абзацi п'ятому стосовно об'єкта оподаткування для iнших працiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, де працюють iнвалiди, пункту 1, пунктах 2 i 3 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування", становить 33,2 вiдсотка.

     Стаття 93. Установити, що у 2007 роцi розмiри внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiдповiдно до Закону України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування", становлять:

     1) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням:

     для роботодавцiв - 1,5 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, якi визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", та пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб;

     для роботодавцiв - на пiдприємствах та в органiзацiях громадських органiзацiй iнвалiдiв, де кiлькiсть iнвалiдiв становить не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить не менше 25 вiдсоткiв суми витрат на оплату працi, - окремо 0,7 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв-iнвалiдiв та 1,5 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi iнших працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, якi визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", та пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб;

     2) на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття:

     для роботодавцiв - 1,3 вiдсотка суми фактичних витрат на оплату працi найманих працiвникiв, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробiтної плати, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, у тому числi в натуральнiй формi, що визначаються згiдно з нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi", та пiдлягають обкладанню податком з доходiв фiзичних осiб;

     3) для осiб, якi беруть участь у загальнообов'язковому державному соцiальному страхуваннi на добровiльних засадах, забезпечують себе роботою самостiйно (члени творчих спiлок, творчi працiвники, якi не є членами творчих спiлок), фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, осiб, якi виконують роботи (послуги) згiдно з цивiльно-правовими угодами, а також громадян України, якi працюють за межами України та не застрахованi у системi обов'язкового державного соцiального страхування країни, в якiй вони перебувають, - 3,8 вiдсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), в тому числi:

     2,0 вiдсотка - на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням;

     1,8 вiдсотка - на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття.

     Стаття 94. Установити, що у 2007 роцi резерв коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, необхiдний для фiнансування матерiального забезпечення застрахованих осiб, та Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, необхiдний для виплати допомоги по безробiттю, визначений пунктом 8 статтi 11, частиною третьою статтi 19, пунктом 3 частини першої статтi 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" i абзацом другим частини третьої статтi 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття", встановлюється у розрахунку на 5 календарних днiв.

     Стаття 95. Установити, що мiнiмальний розмiр пенсiї по iнвалiдностi, передбачений статтею 22 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" встановлюється в розмiрi:

     iнвалiдам вiйни з числа солдатiв i матросiв строкової служби I групи - у розмiрi 120 вiдсоткiв, II групи - 110 вiдсоткiв, III групи - 105 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     iншим iнвалiдам з числа солдатiв i матросiв строкової служби I групи у розмiрi - 110 вiдсоткiв, II групи - 105 вiдсоткiв, III групи - 100 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть;

     iнвалiдам з числа єфрейторiв (старших солдатiв) i сержантiв, старших матросiв i старшин строкової служби - у розмiрi 110 вiдсоткiв, з числа прапорщикiв i мiчманiв, вiйськовослужбовцiв надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, осiб молодшого начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ i державної пожежної охорони - 120 вiдсоткiв, а з числа осiб офiцерського складу та осiб начальницького складу (крiм молодшого) органiв внутрiшнiх справ i державної пожежної охорони - 130 вiдсоткiв вiдповiдних вiд мiнiмальних розмiрiв пенсiй, передбачених для iнвалiдiв з числа солдатiв i матросiв строкової служби.

     Установити, що пенсiї за вислугу рокiв та пенсiї в разi втрати годувальника, якi призначаються вiйськовослужбовцям, особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяким iншим особам, а також членам їх сiмей вiдповiдно до Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", не можуть бути нижче розмiру прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть.

     Стаття 96. Установити, що у 2007 роцi пенсiя за особливi заслуги перед Україною вiдповiдно до пункту 2 статтi 1 Закону України "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" призначається ветеранам вiйни, учасникам бойових дiй проти Японiї у 1938, 1939 i 1945 роках (у тому числi на територiї Монголiї), нагородженим за бойовi дiї орденом, медаллю "За вiдвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вiтчизняної вiйни, нагородженим медаллю "За вiдвагу", незалежно вiд часу нагородження.

     Стаття 97. Установити, що з 1 сiчня 2007 року максимальний розмiр пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги та пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006 - 2007 роках вiдповiдно до Митного кодексу України, законiв України "Про державну службу", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб", "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", "Про пенсiйне забезпечення", Постанови Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помiчника-консультанта народного депутата України" не може перевищувати 12 мiнiмальних розмiрiв пенсiї за вiком, встановленої абзацом першим частини першої статтi 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", а по iнших категорiях пенсiонерiв розмiр пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткових пенсiй, цiльової грошової допомоги та пенсiй за особливi заслуги перед Україною та iнших доплат до пенсiй, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 роцi, не може перевищувати 10 тисяч гривень на мiсяць.

     Стаття 98. Установити, що у 2007 роцi працюючим пенсiонерам, на яких поширюється дiя Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", Митного кодексу України, законiв України "Про державну службу", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус суддiв", "Про судову експертизу", "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" та Постанови Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помiчника-консультанта народного депутата України", достроково призначена пенсiя за вiком (з урахуванням пiдпункту "г" пункту 1 статтi 26 Закону України "Про зайнятiсть населення", пункту "в" частини другої статтi 12 Закону України "Про загальнi засади подальшої експлуатацiї i зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цiєї АЕС на екологiчно безпечну систему" та статтi 21 Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi") у перiод до досягнення пенсiйного вiку, передбаченого законодавством для вiдповiдної категорiї осiб, не виплачується.

     Достроково призначена пенсiя особам, зазначеним в абзацi п'ятому частини дванадцятої статтi 20 Закону України "Про статус народного депутата України", у разi, коли такi особи продовжують працювати, у перiод до досягнення ними пенсiйного вiку не виплачується.

     Стаття 99. Вiйськовослужбовцям, особам начальницького i рядового складу, якi мають право на пенсiйне забезпечення на умовах Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби та деяких iнших осiб", пенсiї призначаються (перераховуються) органами Пенсiйного фонду України.

     Виплата пенсiй, в тому числi призначених до введення в дiю цього Закону, здiйснюється органами Пенсiйного фонду через установи ВАТ "Ощадний банк України" за мiсцем фактичного проживання пенсiонера або за його бажанням через установи банкiв, з якими Пенсiйним фондом України укладено вiдповiднi договори, на пiдставi документiв та у порядку, визначених Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб".

     Стаття 100. Установити, що у 2007 роцi особи офiцерського складу, прапорщики i мiчмани, вiйськовослужбовцi надстрокової служби та вiйськової служби за контрактом, особи рядового i начальницького складу пiдлягають загальнообов'язковому державному пенсiйному страхуванню i є застрахованими особами.

     Страхувальниками (платниками страхових внескiв до Пенсiйного фонду України) є вiйськовi частини, пiдприємства, установи, органiзацiї та органи, якi виплачують грошове забезпечення для зазначених осiб.

     Обчислення страхових внескiв за вказаних осiб здiйснюється страхувальниками на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, вiдповiдно до яких провадиться обчислення грошового забезпечення, на яке нараховуються страховi внески.

     Об'єктом оподаткування для страхувальникiв є фактичнi витрати на грошове забезпечення, а для застрахованих осiб - сукупний оподатковуваний доход.

     Розмiр збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування для страхувальникiв установити у розмiрi, встановленому статтею 92 цього Закону.

     Ставки збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування для застрахованих осiб, зазначених в абзацi першому цiєї статтi, встановлюються в розмiрах, визначених пунктом 4 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Обчислення та сплата страхових внескiв у 2007 роцi здiйснюється у порядку, визначеному законами України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" та "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Стаття 101. Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у 2007 роцi встановлювати розмiри соцiальних виплат, якi вiдповiдно до законодавства визначаються залежно вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за вiдповiдними бюджетними програмами.

     Стаття 102. Установити, що у 2007 роцi перерахунок пенсiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" провадиться з урахуванням не менше нiж 24 мiсяцiв страхового стажу пiсля призначення (попереднього перерахунку) пенсiї.

     Стаття 103. Установити, що у 2007 роцi пенсiя за вiком вiдповiдно до Митного кодексу України, законiв України "Про державну службу", "Про службу в органах мiсцевого самоврядування", "Про Нацiональний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про судову експертизу", "Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний захист журналiстiв", "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", Постанови Верховної Ради України вiд 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помiчника-консультанта народного депутата України" призначається лише при досягненнi пенсiйного вiку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

     Стаття 104. Установити, що у 2007 роцi призначення i виплата щомiсячного довiчного грошового утримання суддям у вiдставцi здiйснюється органами Пенсiйного фонду України. Порядок призначення та виплати щомiсячного довiчного грошового утримання визначається правлiнням Пенсiйного фонду України за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики.

     Стаття 105. Установити, що умови оплати працi працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що фiнансуються чи дотуються з бюджету, керiвникiв пiдприємств, заснованих на державнiй, комунальнiй власностi, а також умови грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв (осiб рядового i начальницького складу) затверджуються виключно Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 106. Установити, що народним засiдателям i присяжним за час виконання ними обов'язкiв у судi виплачується винагорода виходячи з розмiру їх середньомiсячного заробiтку чи пенсiї, але не меншого, нiж прожитковий мiнiмум для працездатних осiб.

     Стаття 107. Установити, що у 2007 роцi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття здiйснюється фiнансування: оплачуваних громадських робiт для безробiтних; розслiдування страхових випадкiв та обгрунтованостi виплат матерiального забезпечення вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття"; повернення коштiв, виплачених як допомога по безробiттю одноразово для органiзацiї безробiтними пiдприємницької дiяльностi, у разi нездiйснення такої дiяльностi протягом шести календарних мiсяцiв з дня отримання допомоги.

     Стаття 108. Установити, що у 2007 роцi вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" у разi встановлення комiсiєю з розслiдування нещасного випадку, що ушкодження здоров'я настало внаслiдок порушення потерпiлим нормативних актiв про охорону працi, розмiр одноразової допомоги пiдлягає зменшенню, але не бiльш як на 50 вiдсоткiв, у порядку, визначеному Правлiнням Фонду.

     Стаття 109. Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття спрямувати у 2007 роцi кошти у сумi 130.000 тис. гривень на створення нових робочих мiсць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на облiку в державнiй службi зайнятостi вугледобувних регiонiв, де лiквiдовано шахти, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття перераховує обласним державним адмiнiстрацiям зазначенi кошти пiсля погодження з ним програм створення нових робочих мiсць для працевлаштування незайнятого населення, що перебуває на облiку в державнiй службi зайнятостi вугледобувних регiонiв, де лiквiдовано шахти.

     Стаття 110. Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України у 2007 роцi спрямувати на зворотнiй основi 200.000 тис. гривень на створення недержавного пенсiйного фонду працiвникiв бюджетних установ у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 111. Установити, що у 2007 роцi пiдвищення до пенсiї або щомiсячного довiчного грошового утримання чи державної соцiальної допомоги, яка виплачується замiсть пенсiї, вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про соцiальний захист дiтей вiйни" виплачується особам, якi є iнвалiдами (крiм тих, на яких поширюється дiя Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту"), у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд розмiру надбавки, встановленої для учасникiв вiйни.

     Стаття 112. Установити, що у 2007 роцi допомога по тимчасовiй непрацездатностi та по вагiтностi та пологах вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням" застрахованим особам (крiм добровiльно застрахованих), якi сплачували страховi внески менше шести мiсяцiв протягом останнiх дванадцяти мiсяцiв перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з фактичної заробiтної плати, з якої було сплачено страховi внески; але не вище розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

     Особи, якi застрахованi на добровiльних засадах у Фондi соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi та фiзичнi особи - пiдприємцi, що сплачують єдиний податок, мають право на матерiальне забезпечення та соцiальнi послуги за цим Законом, за умови сплати страхових внескiв (встановленого розмiру єдиного податку) не менше шести мiсяцiв протягом календарного року перед настанням страхового випадку.

     Стаття 113. Установити, що у 2007 роцi ставка збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування для платникiв - фiзичних осiб, якi працюють на умовах трудового договору та фiзичнi особи, якi виконують роботи (послуги) згiдно з цивiльно-правовими договорами, в тому числi для членiв творчих спiлок, творчих працiвникiв, якi є членами творчих спiлок (крiм платникiв, визначених абзацом четвертим пункту 4 та пункту 5 статтi 4 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування"), встановлюється в таких розмiрах:

     0,5 вiдсотка вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статтi 2 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування", iз заробiтної плати або з частини заробiтної плати, що не перевищує розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб;

     2 вiдсотки вiд об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статтi 2 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування", з частини заробiтної плати в розмiрi понад прожитковий мiнiмум для працездатних осiб.

     Стаття 114. Установити, що у 2007 роцi число посилок (передач) i бандеролей, що одержують особи, взятi пiд варту, та засудженi до позбавлення волi, не обмежується.

     Стаття 115. Нацiональнiй комiсiї регулювання електроенергетики України пiд час формування цiни та проведення розрахункiв за електричну енергiю, що реалiзується енергогенеруючими компанiями, передбачити кошти у сумi не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язанi з погашенням заборгованостi перед Державним комiтетом України з державного матерiального резерву за отримане у 1997 - 2000 роках згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України органiчне паливо.

     Енергогенеруючим компанiям забезпечувати перерахування до спецiального фонду Державного бюджету України коштiв у рахунок погашення зазначеної заборгованостi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 116. Установити, що у разi розформування у 2007 роцi вiйськової частини пiльга iз плати за землю для вiйськових формувань дiє до кiнця бюджетного року з моменту розформування такої вiйськової частини. Пiсля закiнчення цього термiну платником податку iз плати за землю визначається Мiнiстерство оборони України.

     Стаття 117. Установити, що у 2007 роцi продаж вiйськових мiстечок та iншого нерухомого майна Збройних Сил України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань i правоохоронних органiв (крiм надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки) здiйснюється виключно Фондом державного майна України.

     Порядок продажу та перелiк вiйськових мiстечок та iншого нерухомого майна встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 118. Установити, що у 2007 роцi передача в оренду державного та комунального майна здiйснюється виключно на конкурсних засадах. Орендна плата за державне та комунальне майно визначається вiдповiдно до ринкової вартостi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України затверджувати iндикативнi ставки орендної плати для державного та комунального майна, яке передається в оренду в мiстах обласного значення, мiстах Києвi та Севастополi.

     Договори оренди державного та комунального майна, укладенi до 1 сiчня 2007 року (крiм договорiв на оренду державного та комунального майна, укладених бюджетними установами, Пенсiйним фондом України та його органами, а також щодо цiлiсних майнових комплексiв), у шестимiсячний термiн пiдлягають обов'язковому перегляду вiдповiдно до встановленої норми.

     Договори про спiльну дiяльнiсть, укладенi державними пiдприємствами до 1 сiчня 2007 року, пiдлягають обов'язковому перегляду у двомiсячний термiн на вiдповiднiсть оцiнки вартостi переданого державного майна його ринковiй вартостi та забезпеченню вiдповiдної прибутковостi такого майна.

     Стаття 119. Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити перелiк та граничнi рiвнi цiн на лiкарськi засоби, медичне обладнання та iншi вироби медичного призначення, якi закуповуються за бюджетнi кошти.

     Стаття 120. Дозволити Нацiональнiй академiї наук України у 2007 роцi придбати без застосування процедури тендера у безпосереднiх виробникiв iмпортне наукове обладнання для виконання прiоритетних фундаментальних дослiджень i прикладних розробок на суму 60.000 тис. гривень за перелiком, що затверджується Президiєю Нацiональної академiї наук України, звiльнивши вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть операцiї iз закупiвлi цього обладнання.

     Стаття 121. Установити, що у 2007 роцi продаж об'єктiв незавершеного будiвництва здiйснюється разом iз земельною дiлянкою, на якiй розташовано об'єкт незавершеного будiвництва, визначених Законом України "Про особливостi приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва". Кошти вiд продажу цих об'єктiв спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязi. У разi якщо земельна дiлянка, на якiй розташований такий об'єкт, перебуває в комунальнiй власностi, кошти вiд її продажу спрямовуються до вiдповiдного мiсцевого бюджету.

     Стаття 122. Установити, що у 2007 роцi здiйснюється передача об'єктiв незавершеного будiвництва житлового призначення, що знаходяться в управлiннi Фонду державного майна України, в управлiння Мiнiстерства будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства України для забезпечення завершення будiвництва на цих об'єктах.

     Мiнiстерству будiвництва, архiтектури та житлово-комунального господарства України при використаннi бюджетних коштiв в прiоритетному порядку спрямовувати кошти на завершення будiвництва об'єктiв, визначених у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 123. Дозволити Кабiнету Мiнiстрiв України зараховувати суми розрахункiв, якi здiйснюються у 2007 роцi Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" за об'єкти, добудованi на територiї України пiсля 1 сiчня 1992 року згiдно з Ямбурзькими угодами, в рахунок погашення заборгованостi (недоїмки) Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" за платежами до Державного бюджету України станом на 1 вересня 2006 року, в разi набрання чинностi вiдповiдними мiжнародними угодами, з вiдповiдним збiльшенням на цi суми доходiв i видаткiв державного бюджету понад обсяги, визначенi у додатках N 1 i N 3 до цього Закону.

     Порядок проведення таких розрахункiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 124. Установити, що державне замовлення на пiдготовку робiтничих кадрiв формується Мiнiстерством економiки України разом з Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України i Мiнiстерством освiти i науки України, iншими державними замовниками виходячи з реальних потреб держави у робiтниках певних професiй з урахуванням стану регiональних ринкiв працi.

     Стаття 125. Установити, що у 2007 роцi для всiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у разi ввезення (пересилання) ними на територiї спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй прiоритетного розвитку пiдакцизних товарiв та товарiв 1 - 24 груп згiдно з УКТ ЗЕД призупиняється застосування пiльг по сплатi ввiзного мита та податку на додану вартiсть щодо таких товарiв незалежно вiд мети їх ввезення.

     У разi якщо iншими законами України незалежно вiд дати їх прийняття, в тому числi законами України, якими надаються гарантiї незмiнностi податкового законодавства, встановлено iнший порядок та умови сплати такими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), застосовуються норми цього Закону.

     Вiдповiдно до вимог статтi 19 Конституцiї України органам державної влади забороняється прийняття та виконання рiшень, що встановлюють iншi правила оподаткування суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у спецiальних (вiльних) економiчних зонах та на територiях прiоритетного розвитку, нiж тi правила, якi визначенi нормами цього Закону.

VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2007 року.

     2. Додатки N 1 - 8 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом I кварталу 2007 року провести монiторинг вiдповiдностi затвердженого цим Законом розмiру прожиткового мiнiмуму його реальному розмiру i в разi необхiдностi внести на розгляд Верховної Ради України вiдповiднi пропозицiї щодо змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рiк";

     у тримiсячний термiн проаналiзувати стан грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу та прийняти рiшення щодо застосування єдиних засад у формуваннi оплати працi державних службовцiв та грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу для поетапної лiквiдацiї можливих диспропорцiй у розмiрах грошового забезпечення та у разi необхiдностi подати Верховнiй Радi України вiдповiднi законодавчi пропозицiї;

     спрямувати в установленому порядку надходження вiд приватизацiї державного майна понад обсяги, визначенi статтею 23 цього Закону, на збiльшення розмiрiв прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної заробiтної плати, затверджених цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
19 грудня 2006 року
N 489-V

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.