ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо мiсцевої мiлiцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до законодавчих актiв України такi змiни:

     1. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 8, ст. 67):

     1) статтю 88 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) мiсцеву мiлiцiю";

     2) статтi 89 i 90 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) мiсцеву мiлiцiю";

     3) статтю 91 доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) мiсцеву мiлiцiю".

     2. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 1993 р., N 11, ст. 83; 1994 р., N 26, ст. 216; 1995 р., N 15, ст. 102; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79, N 27, ст. 213; 2001 р., N 10, ст. 44, N 40, ст. 113; 2002 р., N 17, ст. 117, N 26, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2004 р., N 10, ст. 95):

     1) у статтi 7:

     а) частину першу пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "мiсцевої мiлiцiї".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - дев'ятим;

     б) частини третю i четверту виключити;

     в) частину одинадцяту пiсля слiв "на транспортi" доповнити словами "та їх заступники";

     2) доповнити статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Мiсцева мiлiцiя

     Мiсцева мiлiцiя утворюється за рiшенням органiв мiсцевого самоврядування на пiдставi подання мiсцевих державних адмiнiстрацiй та виконавчих органiв рад, погодженого з Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

     Завданням мiсцевої мiлiцiї є забезпечення захисту життя, здоров'я, прав, свобод i законних iнтересiв громадян та охорони громадського порядку на вiдповiднiй територiї.

     До складу мiсцевої мiлiцiї входять пiдроздiли дорожньо-патрульної служби, патрульно-постової служби, служби дiльничних iнспекторiв мiлiцiї, а також приймальники-розподiльники для неповнолiтнiх, приймальники-розподiльники для осiб, затриманих за бродяжництво, спецiальнi приймальники для осiб, пiдданих адмiнiстративному арешту. У складi мiсцевої мiлiцiї можуть утворюватися й iншi пiдроздiли.

     Мiсцеву мiлiцiю очолює керiвник, який є заступником начальника вiдповiдного управлiння (вiддiлу) внутрiшнiх справ з громадської безпеки. Керiвник мiсцевої мiлiцiї у встановленi вiдповiдною радою строки звiтує перед нею про стан охорони громадського порядку та громадської безпеки на вiдповiднiй територiї.

     Призначення i звiльнення з посад керiвника мiсцевої мiлiцiї, начальникiв структурних пiдроздiлiв i дiльничних iнспекторiв проводиться начальниками головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi за погодженням з вiдповiдною радою.

     Чисельнiсть мiсцевої мiлiцiї визначається органом мiсцевого самоврядування виходячи з нормативiв, затверджених Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

     Мiсцева мiлiцiя утримується за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв";

     3) частину третю статтi 24 виключити;

     4) у текстi Закону слова "Республiцi Крим" та "Криму" замiнити словами "Автономнiй Республiцi Крим".

     3. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2000 р., N 9, ст. 67, N 46, ст. 393; 2001 р., N 9, ст. 39, N 32, ст. 172, N 49, ст. 259; 2003 р., N 24, ст. 159, N 28, ст. 216, N 45, ст. 360; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 3 лютого 2004 року N 1419-IV):

     1) у статтi 26:

     а) у частинi першiй:

     пункт 39 виключити;

     пункт 40 викласти в такiй редакцiї:

     "40) заслуховування звiтiв начальникiв органiв внутрiшнiх справ про стан боротьби зi злочиннiстю, а також керiвникiв мiсцевої мiлiцiї про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на вiдповiднiй територiї, порушення перед вiдповiдними органами питання про звiльнення з посад цих керiвникiв у разi визнання їх дiяльностi незадовiльною";

     б) доповнити статтю частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Виключно на пленарних засiданнях мiських (мiст, де утворенi органи внутрiшнiх справ) рад, крiм питань, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, вирiшуються такi питання:

     1) утворення, реорганiзацiї або лiквiдацiї за погодженням з вiдповiдними головними управлiннями, управлiннями Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi мiсцевої мiлiцiї;

     2) погодження призначення на посади i звiльнення з посад керiвника мiсцевої мiлiцiї, начальникiв структурних пiдроздiлiв та дiльничних iнспекторiв цiєї мiлiцiї, пропозицiй щодо їх заохочення або притягнення до вiдповiдальностi.

     4. Виключно на пленарних засiданнях сiльських, селищних та мiських (мiст, де вiдсутнi органи внутрiшнiх справ) рад, крiм питань, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, вирiшуються такi питання:

     1) внесення на розгляд районної, обласної ради пропозицiй про введення або скорочення посад працiвникiв мiсцевої мiлiцiї, погодження призначення на посади i звiльнення з посад начальникiв структурних пiдроздiлiв та дiльничних iнспекторiв цiєї мiлiцiї;

     2) внесення в установленому порядку до вiдповiдних органiв внутрiшнiх справ пропозицiй про призначення на посади i звiльнення з посад начальникiв структурних пiдроздiлiв та дiльничних iнспекторiв мiсцевої мiлiцiї, їх заохочення або притягнення до вiдповiдальностi";

     2) у статтi 38:

     а) пiдпункт 1 пункту "а" частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1) пiдготовка i внесення на розгляд ради пропозицiй про введення або скорочення посад працiвникiв мiсцевої мiлiцiї виходячи з нормативiв, затверджених Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, витрат на утримання та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi мiсцевої мiлiцiї, навчання її працiвникiв, створення для них необхiдних житлово-побутових умов";

     б) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. До вiдання виконавчих органiв мiських (мiст, де утворенi органи внутрiшнiх справ) рад належить пiдготовка i внесення разом з вiдповiдними мiсцевими державними адмiнiстрацiями на розгляд ради пропозицiй, погоджених з вiдповiдними головними управлiннями, управлiннями Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, щодо утворення, реорганiзацiї або лiквiдацiї мiсцевої мiлiцiї, чисельностi її працiвникiв згiдно з нормативами, затвердженими Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, витрат на утримання та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi мiсцевої мiлiцiї, навчання її працiвникiв, створення для них необхiдних житлово-побутових умов";

     3) частину другу статтi 41 пiсля слiв "контролюють їх виконання" доповнити словами "утворюють за погодженням з вiдповiдними головними управлiннями, управлiннями Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi мiсцеву мiлiцiю; погоджують призначення на посади i звiльнення з посад керiвника мiсцевої мiлiцiї, начальникiв структурних пiдроздiлiв та дiльничних iнспекторiв цiєї мiлiцiї; вносять у встановленому порядку пропозицiї щодо їх заохочення або притягнення до вiдповiдальностi; заслуховують звiти начальникiв органiв внутрiшнiх справ про стан боротьби зi злочиннiстю, а також керiвникiв мiсцевої мiлiцiї про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на вiдповiднiй територiї; порушують перед вiдповiдними органами питання про звiльнення з посад цих керiвникiв у разi визнання їх дiяльностi незадовiльною";

     4) частину третю статтi 42 доповнити пунктами 21 i 22 такого змiсту:

     "21) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, органiзацiю охорони громадського порядку i громадську безпеку на вiдповiднiй територiї, дотримання законностi та належну органiзацiю роботи мiсцевої мiлiцiї;

     22) вносить до головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi пропозицiї щодо призначення на посади i звiльнення з посад працiвникiв мiсцевої мiлiцiї, їх заохочення або притягнення до вiдповiдальностi";

     5) у статтi 43:

     а) частину першу доповнити пунктами 33 i 34 такого змiсту:

     "33) утворення за погодженням з вiдповiдними головними управлiннями, управлiннями Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi мiсцевої мiлiцiї; погодження призначення на посади i звiльнення з посад керiвника мiсцевої мiлiцiї та начальникiв структурних пiдроздiлiв цiєї мiлiцiї й дiльничних iнспекторiв мiлiцiї, внесення пропозицiй щодо їх заохочення або притягнення до вiдповiдальностi;

     34) заслуховування звiтiв начальникiв органiв внутрiшнiх справ про стан боротьби зi злочиннiстю, а також керiвникiв мiсцевої мiлiцiї про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на вiдповiднiй територiї, порушення перед вiдповiдними органами питання про звiльнення з посад цих керiвникiв у разi визнання їх дiяльностi незадовiльною";

     б) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Виключно на пленарних засiданнях районних рад, крiм питань, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, вирiшуються питання про внесення до обласної ради погоджених з вiдповiдними головними управлiннями, управлiннями Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi пропозицiй про введення або скорочення посад працiвникiв мiсцевої мiлiцiї".

     4. Статтю 25 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172; 2003 р., N 24, ст. 159; iз змiнами, внесеними Законами України вiд 2 жовтня 2003 року N 1213-IV i 3 лютого 2004 року N 1419-IV) доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16) здiйснює разом з вiдповiдними виконавчими органами рад пiдготовку i внесення в установленому порядку на розгляд ради пропозицiй, погоджених з вiдповiдними головними управлiннями, управлiннями Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, щодо утворення, реорганiзацiї або лiквiдацiї мiсцевої мiлiцiї, чисельностi її працiвникiв згiдно з нормативами, затвердженими Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, витрат на утримання та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi мiсцевої мiлiцiї, навчання її працiвникiв, створення для них необхiдних житлово-побутових умов".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Пiсля набрання чинностi цим Законом до утворення вiдповiдних пiдроздiлiв у складi мiсцевої мiлiцiї у складi мiлiцiї громадської безпеки продовжують дiяти пiдроздiли, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
4 березня 2004 року
N 1577-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.