ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про виноград та виноградне вино"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV) такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) пункти 2-4, 6-8, 11, 12, 14-20, 23, 24, 26, 29 викласти в такiй редакцiї:

     "2) виноградарство - сукупнiсть органiзацiйних i технологiчних прийомiв розмноження, культивування i збору винограду;

     3) виноробство - сукупнiсть органiзацiйних i технологiчних прийомiв виготовлення виноробної продукцiї;

     4) виноградники - промисловi насадження винограду для виноробства на площi понад 0,5 гектара";

     "6) столовi сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання у свiжому виглядi;

     7) технiчнi сорти винограду - сорти винограду, призначенi для виробництва виноробної продукцiї;

     8) гiбриди - сорти винограду, одержанi в результатi селекцiї пiсля схрещування європейських сортiв з iншими видами винограду роду Vitis";

     "11) сусло - свiжовiджатий сiк, що одержують при подрiбненнi та пресуваннi винограду чи мезги, призначений для виробництва виноматерiалiв, бродiння якого здiйснюється у мiсцi переробки винограду;

     12) вино - алкогольний напiй, вироблений з винограду, мiцнiсть якого набувається внаслiдок спиртового бродiння роздушених ягiд або свiжовiджатого соку, а в разi виготовлення вин крiплених - пiдвищується шляхом додавання спирту етилового. Мiцнiсть вин може становити вiд 9 до 20 вiдсоткiв об'ємних. Органолептичнi якостi вина повиннi вiдповiдати природному складу винограду або вiдтворювати особливостi, набутi внаслiдок купажу чи спецiальної технологiчної обробки виноматерiалiв";

     "14) виноматерiали винограднi - продукти первинної переробки винограду;

     15) виноматерiали коньячнi - молодi натуральнi сухi виноматерiали, виготовленi з винограду у "бiлий" спосiб з дотриманням технологiчних особливостей i призначенi для виробництва спирту коньячного;

     16) виноматерiали шампанськi - виноматерiали, виготовленi з регламентованих сортiв винограду у "бiлий" спосiб за спецiальною технологiєю;

     17) вино газоване - вино, пiняста властивiсть якого набута внаслiдок його штучного насичення дiоксидом вуглецю;

     18) вино iгристе - вино, пiняста властивiсть якого набута внаслiдок його насичення дiоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється пiд час бродiння сусла або вторинного бродiння виноматерiалiв у герметично закритих посудинах;

     19) шампанське України - типажне бiле iгристе вино, виготовлене шляхом його насичення дiоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродiннi шампанських виноматерiалiв з використанням сахарози в герметично закритих ємностях мiцнiстю не нижче 10,5 вiдсотка об'ємних одиниць. При здiйсненнi процесу шампанiзацiї в пляшках з наступною трирiчною витримкою iгристе вино має назву "Шампанське України класичне";

     20) вино колекцiйне - спецiально вiдiбране марочне вино, яке пiсля закiнчення встановлених строкiв визрiвання в дубовiй тарi додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спецiальних сховищах з чiтко визначеними параметрами витримки";

     "23) вино марочне - столове або крiплене вино вищої якостi з характерними для обумовленої виноробної мiсцевостi та сортiв винограду особливостями, яке пройшло природне визрiвання шляхом технологiчної витримки в дубовiй тарi не менш як 1,5 року з моменту закладки на витримку;

     24) вино натуральне - столове вино, виготовлене шляхом повного збродження цукрiв сусла чи часткового бродiння, призупиненого iз застосуванням фiзичного або бiотехнiчного засобу. При цьому не використовуються стороннi добавки будь-якого походження, за винятком речовин, дозволених у певних дозах для освiтлення вина та його стабiлiзацiї";

     "26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятою технологiєю вiдповiдно до державних стандартiв та дiючих технiчних умов, яке реалiзується з 1 сiчня року, наступного за врожаєм винограду";

     "29) вино спецiального типу - вино, яке згiдно з родовою назвою за походженням належить до традицiйного типу i має особливi смаковi якостi, набутi в результатi спецiальної технологiчної обробки виноматерiалiв вiдповiдно до свого прототипу, назву якого воно носить";

     2) перше речення пункту 30 викласти в такiй редакцiї:

     "30) купаж - сумiш у певному спiввiдношеннi рiзних виноматерiалiв, коньячних спиртiв, брендi з компонентами, встановленими технологiчними iнструкцiями для надання вину, вермуту, коньяку України, брендi типовостi, забезпечення покращання його смаку та аромату (букета), забезпечення випуску однорiдних за своїми органолептичними i фiзико-хiмiчними показниками вин, вермутiв, коньякiв України, брендi";

     3) пункт 32 викласти в такiй редакцiї:

     "32) фальсифiкацiя вин, вермутiв, коньякiв України i брендi - умисна з корисливою метою пiдробка вин, вермутiв, коньякiв України, брендi за походженням (мiсцем виробництва) або їх складом шляхом додавання нешкiдливих чи шкiдливих для здоров'я людини речовин, а також виготовлення винних i коньячних сурогатiв у процесi виробництва, транспортування, зберiгання та продажу";

     4) доповнити пунктами 34-40 такого змiсту:

     "34) шапталiзацiя - технологiчний прийом пiдсолоджування сусла цукромiсткими компонентами;

     35) винограднi дистиляти - мiцнi спиртовi алкогольнi напої, одержанi перегонкою виноградного вина або збродженого вичавленого винограду тощо з додаванням iншої плодової, фруктової або рослинної сировини, ароматних спиртiв, домiшок iз харчової i рослинної сировини чи без них;

     36) виноробна продукцiя - вина тихi, шампанськi, iгристi та газованi, вермути, брендi, коньяки i алкогольнi напої виноградного походження;

     37) пiдприємства первинного виноробства - пiдприємства, якi здiйснюють переробку винограду, виробництво виноматерiалiв, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою вин, а також утилiзацiєю вiдходiв виноробства;

     38) пiдприємства вторинного виноробства - пiдприємства, якi займаються розливом вин у посуд вiдповiдно до нормативних документiв;

     39) пiдприємства змiшаного типу - пiдприємства, якi займаються одночасно первинним i вторинним виноробством;

     40) спирт етиловий - спирт етиловий ректифiкований, виготовлений з крохмале-цукромiсткої сировини або продуктiв переробки винограду шляхом їх збродження, вiдокремлення та очищення до визначеного стандартом вмiсту iнших речовин".

     2. Частини п'яту та шосту статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Списання виноградникiв усiх форм власностi, якi закладенi за рахунок державних коштiв, органiзується i проводиться спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сiльського господарства з обов'язковим вiдновленням площ виноградних насаджень.

     Зрiдженiсть молодих (до 5 рокiв) виноградникiв, на закладення яких та на догляд за якими використовувалися повнiстю державнi кошти, що зумовлена недбалим доглядом за ними, розцiнюється як безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осiб може бути притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi. При зрiдженостi понад 60 вiдсоткiв виноградники виключаються з державного реєстру, паспорт на них анулюється i державне фiнансування на садiння та догляд за виноградниками припиняється".

     3. Частину першу статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Для виробництва вин, вермутiв, коньякiв України i брендi використовуються технiчнi сорти винограду, що вiдповiдають вимогам державних стандартiв та технiчним умовам. Не допускається змiшування європейських сортiв винограду з сортами виду Лабруска та мiжвидовими гiбридами. Столовi сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва вин, вермутiв, коньякiв України i брендi використовуються технiчнi сорти винограду, якщо за вмiстом цукрiв та iншими показниками якостi вони вiдповiдають вимогам, що пред'являються до винограду технiчних сортiв".

     4. Назву роздiлу III викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл III
ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦIЇ (ВИНОРОБСТВО)".

     5. У статтi 4:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Виробництво виноробної продукцiї здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi за наявностi в них лiцензiї";

     друге речення частини другої виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Пiдприємства, якi займаються переробкою винограду, зобов'язанi щорiчно пiсля завершення сезону виноробства, але не пiзнiше 1 грудня, надавати спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади iз статистики iнформацiю за встановленою ним формою щодо обсягiв переробки винограду, виробництва виноматерiалiв у груповому асортиментi, використання та залишкiв спирту".

     6. У статтi 5:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Загальнi вимоги до виноматерiалiв, вин i коньякiв, умов їх виробництва

     Вина i коньяки України виготовляються згiдно з правилами виробництва i зберiгання тихих вин, правилами виробництва i зберiгання iгристих та шампанських вин, правилами виробництва коньякiв України, вiдповiдними технiчними умовами i технологiчними iнструкцiями, що затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сiльського господарства. Для виготовлення вин i коньякiв України застосовуються матерiали та речовини, дозволенi для використання Головним державним санiтарним лiкарем України. До моменту затвердження нових правил виробництва i зберiгання тихих вин, правил виробництва i зберiгання iгристих та шампанських вин, правил виробництва коньякiв України, вiдповiдних технiчних умов i технологiчних iнструкцiй дiють вiдповiднi правила, державнi стандарти, технологiчнi умови та технiчнi iнструкцiї, якi дiяли в Українi до набрання цим Законом чинностi";

     частину другу виключити;

     частини третю-сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Виробництво i технологiчна обробка ординарних виноматерiалiв дозволяються на пiдприємствах, якi займаються переробкою винограду i розташованi в зонi виноградарства.

     Пiдприємства, якi займаються витримкою та розливом вин у пляшки, можуть у разi необхiдностi проводити дообробку вин за технологiчними iнструкцiями. За спецiальними технiчними умовами допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматерiалiв окремих сортiв винограду або їх сумiшi i реалiзуються в рiк врожаю або не пiзнiше 3 мiсяцiв пiсля завершення процесу бродiння.

     Вина шампанськi, iгристi та газованi можуть виготовлятися у будь-якому регiонi України за мiсцезнаходженням виноробного пiдприємства.

     Переробка винограду на виноматерiали, їх витримка та обробка, виготовлення вин i коньякiв України, вермутiв, брендi проводяться у спецiально обладнаних примiщеннях (цехах), використання яких для iнших цiлей забороняється. Не допускаються виробництво та розлив в одному примiщеннi вин i вермутiв або iнших ароматизованих напоїв.

     Виноматерiали, коньяки України, вермути, брендi i вина для експорту виробляють за стандартами України або згiдно iз законодавством країн-iмпортерiв на виконання конкретного замовлення";

     частини десяту та одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняється видавати за iноземнi українськi вина, коньяки України i сумiшi (купажi) з iноземними винами (виноматерiалами, коньяками, коньячними спиртами).

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сiльського господарства затверджує новi марки виноробної продукцiї за поданням пiдприємств i органiзацiй та на пiдставi висновку Центральної дегустацiйної комiсiї виноробної промисловостi. Право представляти до затвердження новi марки тихих вин i марочних коньякiв України надається пiдприємствам i органiзацiям, якi мають власну стабiльну сировинну базу i вiдповiднi потужностi для їх виробництва";

     пiсля частини одинадцятої доповнити трьома новими частинами такого змiсту:

     "Перелiк необхiдних для цього документiв, термiни i процедури подачi, затвердження i погодження встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Гарантiйнi термiни зберiгання вин шампанських, iгристих та тихих, коньякiв України, якi встановлено чинними стандартами та нормативною документацiєю, є мiнiмальними термiнами, протягом яких виробник несе вiдповiдальнiсть за невiдповiднiсть показникiв якостi продукцiї нормативним вимогам, i не є термiнами придатностi виноробної продукцiї до споживання.

     Виробники виноробної продукцiї мають право встановлювати власнi гарантiйнi термiни зберiгання окремих найменувань вин шампанських, iгристих та тихих, коньякiв України, якi перевищують мiнiмальнi гарантiйнi термiни, встановленi чинними стандартами та нормативною документацiю, з обов'язковою вiдповiдальнiстю за вiдповiднiсть їх якостi нормативним вимогам. Власнi гарантiйнi термiни повиннi бути внесенi у розробленi виробником технологiчнi iнструкцiї на окремi найменування продукцiї, якi затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з сiльського господарства у встановленому порядку".

     У зв'язку з цим частини дванадцяту-шiстнадцяту вважати частинами п'ятнадцятою-дев'ятнадцятою;

     частину п'ятнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "У торгових найменуваннях вин спецiального типу родова назва доповнюється назвою мiсця виробництва продукцiї";

     частини сiмнадцяту i вiсiмнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "При виробництвi марочних вин не допускається купажування марочних i ординарних виноматерiалiв, а при виробництвi ординарних вин - купажування виноматерiалiв iз європейських сортiв винограду з виноматерiалами iз сортiв винограду виду Лабруска та гiбридiв прямих виробникiв.

     Вина шампанськi, iгристi та тихi, вермути, коньяки України i брендi, в яких пiсля закiнчення гарантiйних термiнiв зберiгання не з'явилося помутнiння чи видимого осаду, придатнi для подальшого зберiгання та реалiзацiї";

     частину дев'ятнадцяту виключити.

     7. У статтi 6:

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Не допускається випуск столових вин iз вмiстом спирту нижче 9 вiдсоткiв об'ємних, сортових - 9,5 i марочних - 10 вiдсоткiв об'ємних.

     Концентрат виноградного соку або консервоване сусло дозволяється використовувати лише в купажi столових напiвсухих та напiвсолодких ординарних вин з вiдповiдним записом у свiдоцтвi про якiсть";

     частину четверту виключити;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сiльського господарства вправi надавати в несприятливi для визрiвання винограду роки дозволи на виготовлення сухих виноматерiалiв мiцнiстю не бiльш як 9,5 вiдсотка об'ємних шляхом пiдсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не бiльш як на 2 г/100 куб. см. Такi виноматерiали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових. Перелiк необхiдних для цього документiв, термiни i процедури подачi, затвердження i погодження встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України".

     8. Частини другу-четверту статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Вина мiцнi виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вмiст спирту природного бродiння становить не менше 4,2 вiдсотка об'ємних. Вина десертнi солодкi та десертнi лiкернi виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вмiст спирту природного бродiння становить не менш як 1,2 вiдсотка об'ємних.

     Вмiст спирту в готових винах виноградних мiцних не повинен перевищувати 20 вiдсоткiв об'ємних, десертних солодких та десертних лiкерних - 17 вiдсоткiв об'ємних.

     Пiд час виготовлення вин крiплених додавати концентрат виноградного соку дозволяється лише у випадках, обумовлених технологiчними iнструкцiями. Використання спиртованого сусла або спиртованого концентрату виноградного соку допускається лише для виготовлення вин спецiального типу".

     9. Частину другу статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Для науково-виробничих та комерцiйних цiлей в окремих наукових установах та на виноробних пiдприємствах створюється колекцiйний фонд зразкiв вин (енотеки), еталоннi зразки яких є нацiональним надбанням України".

     10. У статтi 10:

     назву i частини першу-п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Вина шампанськi, iгристi та газованi

     Виробництво вин шампанських iз вмiстом спирту нижче 10,5 вiдсотка об'ємних, вин iгристих нижче 10,0 i вин газованих нижче 9,5 вiдсотка об'ємних не допускається.

     Тиск дiоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцiєю в iгристих винах повинен становити не менш як 350 кПа, газованих - 200 кПа при 20 град. C. Допускається виробництво окремих марок слабонасичених дiоксидом вуглецю вин з тиском у пляшках понад 150 кПа при 20 град. C.

     Виноматерiали для виробництва вин шампанських та iгристих виготовляються з винограду певних сортiв, визначених технологiчними iнструкцiями та технiчними умовами.

     Винам бiлим iгристим шампанiзованим, виготовленим за шампанською технологiєю при вторинному бродiннi в герметично закритих ємкостях шампанських виноматерiалiв, надається назва "Шампанське України". Винам бiлим iгристим шампанiзованим, виготовленим за шампанською технологiєю з трирiчною витримкою вина в пляшках на дрiжджах, надається назва "Шампанське України класичне". Мiцнiсть iгристих шампанiзованих вин повинна бути не нижче 10,5 вiдсотка об'ємних.

     Вина iгристi та газованi можуть випускатися пiд власною назвою";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Вина газованi виготовляються iз сухих виноматерiалiв, якi пiдсолоджуються концентратом виноградного соку, консервованим неспиртованим суслом";

     частини восьму та дев'яту виключити;

     частину десяту викласти в такiй редакцiї:

     "Зовнiшнє оформлення вин "Шампанське України класичне" та "Шампанське України" має вiдрiзнятися вiд оформлення iнших вин iгристих".

     11. У статтi 11:

     назву i частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Алкогольнi напої виноградного походження

     Коньяки України - мiцнi алкогольнi напої з характерними букетом i смаком, виготовленi шляхом купажу коньячних спиртiв, отриманих методом дистиляцiї коньячних виноматерiалiв на спецiальних мiдних апаратах з фракцiонуванням, витриманих не менше 3 рокiв у дубовiй тарi або нержавiючих чи емальованих ємкостях з дубовою клепкою. Коньяки України можуть випускатися пiд власною назвою";

     доповнити частинами третьою та четвертою такого змiсту:

     "Брендi виноградне - мiцнi алкогольнi напої, що виготовляються шляхом дистиляцiї виноградного вина, витриманого до 3 рокiв.

     Для алкогольних напоїв, що не вiдповiдають вимогам, встановленим цим Законом для термiнiв "Коньяк України" та "Шампанське України", забороняється у загальнiй та власнiй назвах виробу вживати слова "Коньяк" або "Шампанське", їх однокореневi (спорiдненi) та спiвзвучнi до них слова".

     12. У статтi 12:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Фальсифiкацiя вин, вермутiв, коньякiв України та брендi";

     в абзацi першому слово "вин" виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "нерегламентоване застосування цукру або продуктiв, що мiстять цукор, у тому числi виноградного походження, для штучного пiдвищення вмiсту спирту у винах, пiдмiна сортiв винограду або зменшення термiну витримки при виготовленнi вин марочних i коньякiв України";

     абзаци четвертий, сьомий i десятий викласти в такiй редакцiї:

     "пiдробка дешевих вин, вермутiв, коньякiв України та брендi пiд кращi вiтчизнянi або iноземнi марки шляхом штучного збiльшення екстрактивностi, iмiтацiї кольору, аромату i смаку, а також додавання харчових або штучних речовин i есенцiй";

     "виробництво сурогатiв вин, вермутiв, коньякiв України i брендi шляхом екстракцiї водою виноградних вичавок або iзюму";

     "етикетування, що не вiдповiдає вимогам законодавства, використання iнших видiв дезiнформацiї покупця при зовнiшньому оформленнi вин, вермутiв, коньякiв України i брендi".

     13. Статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Зберiгання вин, вермутiв, коньякiв України i брендi на торговельних пiдприємствах

     Умови зберiгання вин, вермутiв, коньякiв України i брендi на складах i в торговельних залах повиннi вiдповiдати вимогам вiдповiдних нормативних документiв.

     Не допускається зберiгання вин, вермутiв, коньякiв України i брендi на складах та їх продаж без належного зовнiшнього оформлення, зазначення найменувань, походження, реквiзитiв виробника.

     Забороняється реалiзацiя вин, вермутiв, коньякiв України i брендi, що втратили товарний вигляд.

     Постачальник вин, вермутiв, коньякiв України i брендi не несе вiдповiдальностi за втрату якостi своєї продукцiї в торговельнiй мережi в разi порушення умов її зберiгання або в разi закiнчення гарантiйних строкiв зберiгання".

     14. У статтi 14:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Головними завданнями Держвинiнспекцiї є контроль за станом та якiсним складом сировинної бази виноробства, дотриманням технологiчних правил переробки винограду, обробки виноматерiалiв з метою запобiгання фальсифiкацiї вин, вермутiв, коньякiв України i брендi";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Випадки фальсифiкацiї вин, вермутiв, коньякiв України i брендi можуть висвiтлюватись у засобах масової iнформацiї (преса, радiо, телебачення) за поданням контролюючих органiв за рахунок винних осiб".

     15. У статтi 15:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "За порушення вимог цього Закону щодо опорядження i утримання виноградникiв, якi насадженi за рахунок державного фiнансування, виробництва i за фальсифiкацiю вин, вермутiв, коньякiв України i брендi посадовi особи i громадяни, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю в галузi виноградарства та виноробства, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, кримiнальну та цивiльну вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України";

     у частинi другiй:

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "виготовлення i реалiзацiї фальсифiкованих вин i коньякiв України, якi визнаються такими згiдно зi статтею 12 цього Закону, - штраф у розмiрi вiд чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     абзац сьомий виключити;

     частини третю-п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Фальсифiкацiя вин, вермутiв, коньякiв України, брендi є пiдставою для анулювання лiцензiй на виробництво та торгiвлю цiєю продукцiєю.

     Фальсифiкованi вина, вермути, коньяки України, брендi конфiскуються за рiшенням суду i пiдлягають подальшiй переробцi або знищенню згiдно iз порядком, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Прибуток, одержаний вiд продажу фальсифiкованих вин, вермутiв, коньякiв України i брендi, вилучається до державного бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за поданням Держвинiнспекцiї".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
9 лютого 2006 року
N 3427-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.