ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законiв України щодо посилення контролю за обiгом пiдакцизних товарiв та уточнення окремих податкових норм

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) у пiдпунктi 14.1.177 пункту 14.1 статтi 14 цифри "230" замiнити цифрами "229";

     2) у пунктi 219.5 статтi 219 слова i цифри "пiдпунктi 215.1.5 пункту 215.1 статтi 215" замiнити словами i цифрами "пiдпунктi 2151.1.5 пункту 2151.1 статтi 2151";

     3) у пунктi 229.1 статтi 229:

     у пiдпунктi 229.1.11 слова "бiоетанолу та" виключити;

     пiдпункт 229.1.15 викласти в такiй редакцiї:

     "229.1.15. Пiд час виробництва бiоетанолу забороняється:

     а) виробництво та зберiгання спирту етилового на пiдприємствах з виробництва бiоетанолу. У разi якщо пiдприємство має вiдокремленi пiдроздiли, забороняється виробництво та зберiгання спирту етилового у тих вiдокремлених пiдроздiлах, якi виробляють бiоетанол;

     б) зберiгання бiоетанолу на складах виробника без денатурацiї його бензином (1 - 10 вiдсоткiв)";

     4) у статтi 230:

     пiдпункт "а" пункту 230.13 викласти в такiй редакцiї:

     "а) робить вiдмiтку на товарно-транспортнiй накладнiй, зареєстрованiй в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа "В'їзд дозволено" та особистого пiдпису, зазначає час в'їзду та показники пробiгу транспортного засобу, здiйснює запис у журналi реєстрацiї отримання спирту етилового, а також бере участь у роботi комiсiї з приймання спирту етилового";

     доповнити пунктом 230.131 такого змiсту:

     "230.131. Пiд час вiдвантаження спирту етилового представник контролюючого органу на акцизному складi пiдприємства:

     а) робить вiдмiтку на товарно-транспортнiй накладнiй, зареєстрованiй в Єдиному реєстрi товарно-транспортних накладних на перемiщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його вiдпуску шляхом проставляння штампа "Виїзд дозволено" та особистого пiдпису, зазначає час виїзду та показники пробiгу транспортного засобу, реквiзити акта про вiдвантаження i прийняття спирту етилового, який складається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi сiльського господарства, а також здiйснює запис у журналi реєстрацiї вiдвантаження спирту етилового;

     б) протягом трьох днiв надсилає довiдку про вiдвантаження спирту етилового контролюючому органу за мiсцезнаходженням покупця спирту, про що робить вiдмiтку в зазначеному журналi";

     пункт 230.14 доповнити абзацами другим - четвертим такого змiсту:

     "Iнвентаризацiя спирту етилового на акцизному складi, у тому числi iнвентаризацiя, що проводиться на перше число кожного мiсяця, проводиться у присутностi представника контролюючого органу на акцизному складi.

     Якщо за результатами iнвентаризацiї виявлено втрати спирту етилового, що перевищують норми втрат, встановленi згiдно з пунктом 214.6 статтi 214 цього Кодексу, або якщо цi втрати виникли не з причин, визначених пунктом 216.3 статтi 216 цього Кодексу, платник сплачує акцизний податок виходячи з розмiру таких втрат та ставки акцизного податку, що дiє на дату складення акта iнвентаризацiї.

     У разi виявлення фактiв надлишку спирту етилового контролюючий орган вживає вiдповiдних заходiв згiдно iз законом";

     у пунктi 230.15 слова "особистого пiдпису, а також запис" замiнити словами "особистого пiдпису, зазначення часу виїзду з акцизного складу та показникiв пробiгу транспортного засобу, а також здiйснює запис";

     пункт 230.16 пiсля слiв "для вiдпуску" доповнити словами "спирту етилового";

     у пунктi 230.17 слова "особистого пiдпису та запис" замiнити словами "особистого пiдпису, зазначення часу в'їзду на акцизний склад та показникiв пробiгу транспортного засобу, а також здiйснює запис";

     абзац перший пункту 230.18 пiсля слова "Транспортування" доповнити словами "спирту етилового", а пiсля слова "виробляються" - словами "спирт етиловий";

     5) у пiдроздiлi 5 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     у пунктi 1:

     в абзацi шостому слово "серпня" замiнити словом "грудня";

     абзац сьомий замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "59,96 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 грудня 2015 року;

     63,50 гривнi за 1 лiтр 100-вiдсоткового спирту - з 1 сiчня до 31 грудня 2016 року;

     з 1 сiчня 2017 року застосовується ставка акцизного податку, визначена пiдпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статтi 215 цього Кодексу";

     пункт 7 виключити.

     2. У Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 1:

     в абзацi тридцять другому слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     доповнити абзацами такого змiсту:

     "Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далi - Єдиний реєстр обладнання) - перелiк технологiчного обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що мiстить визначенi цим Законом вiдомостi про таке обладнання, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику;

     головна фракцiя спирту коньячного - перша вiдокремлена частина дистиляту при перегонцi коньячного виноматерiалу чи спирту-сирцю;

     хвостова фракцiя спирту коньячного - остання вiдокремлена частина дистиляту при перегонцi коньячного виноматерiалу чи спирту-сирцю";

     2) у частинi сьомiй статтi 2, частинах шостiй i сьомiй статтi 8 слова "Президентом України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     3) доповнити статтею 21 такого змiсту:

     "Стаття 21. Порядок ведення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

     Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що вiдноситься до товарної пiдкатегорiї 8478 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД (обладнання для пiдготовки або обробки тютюну), яке iмпортується на митну територiю України, зберiгається та використовується на митнiй територiї України, пiдлягає внесенню до Єдиного реєстру обладнання.

     Вiдомостi про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок включаються до Єдиного реєстру обладнання на пiдставi вiдомостей, що надаються суб'єктами господарювання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     В Єдиному реєстрi обладнання повиннi мiститися вiдомостi про:

     суб'єкта господарювання, який здiйснив ввезення обладнання або є власником обладнання: для юридичних осiб - повне найменування, мiсцезнаходження, код Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання - прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце реєстрацiї, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та повiдомили про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мають вiдмiтку в паспортi);

     суб'єкта господарювання, який здiйснює зберiгання або використання обладнання (у разi передачi обладнання на зберiгання чи в користування iншим суб'єктам господарювання): для юридичних осiб - повне найменування, мiсцезнаходження, код Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), для фiзичних осiб - суб'єктiв господарювання - прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце реєстрацiї, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки та повiдомили про це вiдповiдний орган доходiв i зборiв i мають вiдмiтку в паспортi);

     пiдставу ввезення обладнання на митну територiю України або набуття права власностi на обладнання;

     модель та серiйний номер обладнання;

     мiсцезнаходження обладнання;

     дату включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання;

     дату внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання;

     пiдставу та дату виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання.

     Внесення даних до Єдиного реєстру обладнання здiйснюється на пiдставi письмової заяви суб'єкта господарювання - iмпортера або власника обладнання. До заяви додається документ, що пiдтверджує ввезення обладнання на митну територiю України або право власностi на обладнання.

     Заява подається не пiзнiше 10 робочих днiв з дня завершення митного оформлення обладнання, ввезеного на митну територiю України, або набуття права власностi на обладнання.

     У разi змiни будь-яких вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, крiм змiн, пов'язаних iз змiною права власностi на обладнання, суб'єкт господарювання, за заявою якого вiдповiдне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання, має подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, заяву про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання.

     Заява про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, подається не пiзнiше 10 робочих днiв з дня змiни таких вiдомостей. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, зазначених у заявi про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, несе заявник.

     У разi переходу права власностi або знищення обладнання таке обладнання пiдлягає виключенню з Єдиного реєстру обладнання. Заява про виключення подається не пiзнiше 10 робочих днiв з дня настання однiєї з подiй, зазначених у цiй частинi, суб'єктом господарювання, за заявою якого вiдповiдне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання. До заяви додаються документи, що пiдтверджують перехiд права власностi або знищення обладнання.

     Форми заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     Ведення Єдиного реєстру обладнання та надання вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, здiйснюються за рахунок коштiв Державного бюджету України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, забезпечує вiльний та безоплатний доступ до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання.

     Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному реєстрi обладнання, надаються у виглядi витягу з Єдиного реєстру обладнання. Витяг з Єдиного реєстру обладнання видається юридичнiй особi або фiзичнiй особi - пiдприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за письмовим запитом протягом двох робочих днiв з дня подання такого запиту.

     Форма витягу з Єдиного реєстру обладнання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     4) у статтi 3:

     друге речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "Лiцензiї на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологiєю видаються лише тим суб'єктам господарювання, якi мають повний технологiчний цикл виробництва, включаючи викурку i витримку";

     частину восьму виключити;

     абзац восьмий частини одинадцятої виключити;

     частину п'ятнадцяту доповнити словами та цифрами "а в лiцензiях на виробництво алкогольних напоїв також зазначаються товарнi позицiї 2204, 2205, 2206, 2208 згiдно з УКТ ЗЕД залежно вiд виду продукцiї, що вироблятиметься";

     5) абзац четвертий частини четвертої статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi змiни зразка марок акцизного податку вже закупленi марки попереднього зразка застосовуються у виробництвi алкогольних напоїв та тютюнових виробiв до їх повного використання, а маркованi такими марками алкогольнi напої та тютюновi вироби знаходяться в обiгу до їх повної реалiзацiї в межах термiну придатностi для споживання";

     6) статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Головна i хвостова фракцiї спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифiкацiю спирту для технiчних цiлей або на утилiзацiю";

     7) у статтi 14:

     друге речення частини третьої пiсля слiв "спиртом коньячним" доповнити словами "(включаючи дистиляти у виглядi головної i хвостової фракцiй)";

     друге речення частини шостої виключити;

     8) статтю 15 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Iмпорт або придбання паперу цигаркового, що вiдноситься до товарної позицiї 4813 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм товарної пiдкатегорiї 4813 10 00 00), фiльтрiв для промислового виробництва сигарет: фiльтропалочки ацетатнi (трубки з волокон ацетату целюлози, вкритi цигарковим папером), що вiдносяться до товарної пiдкатегорiї 5601 22 90 00 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм фiльтрiв як готових виробiв, що призначенi для реалiзацiї кiнцевим споживачам в окремiй споживчiй упаковцi та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здiйснюватися лише суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на право виробництва тютюнових виробiв. Такi товари (продукцiя) iмпортуються або придбаваються суб'єктами господарювання без права подальшої їх реалiзацiї на митнiй територiї України".

     У зв'язку з цим частини третю - сорок першу вважати вiдповiдно частинами четвертою - сорок другою;

     9) у статтi 17:

     у частинi другiй:

     в абзацi третьому цифри "8500" замiнити цифрами "85000";

     в абзацi четвертому цифри "8500" замiнити цифрами "15000";

     в абзацах п'ятому, одинадцятому, дванадцятому та вiсiмнадцятому цифри "1700" замiнити цифрами "17000";

     в абзацах шостому та чотирнадцятому цифри "1000" замiнити цифрами "10000";

     в абзацi тринадцятому цифри "5000" замiнити цифрами "10000";

     в абзацi п'ятнадцятому цифри "8500" замiнити цифрами "17000";

     доповнити абзацами дев'ятнадцятим i двадцятим такого змiсту:

     "порушення вимог частини третьої статтi 15 цього Закону щодо iмпорту на митну територiю України або придбання паперу цигаркового та фiльтрiв для виробництва сигарет без лiцензiї на право виробництва тютюнових виробiв та/або їх реалiзацiї на митнiй територiї України - 100 вiдсоткiв вартостi партiї товару, але не менше 15000 гривень;

     зберiгання та/або використання на митнiй територiї України обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, - 150000 гривень";

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "У разi виявлення фактiв незаконного iмпорту та/або придбання паперу цигаркового, фiльтрiв, зберiгання та/або використання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, органи доходiв i зборiв не пiзнiше трьох робочих днiв з дня виявлення таких фактiв накладають арешт на такий папiр цигарковий, такi фiльтри, обладнання i звертаються до суду для винесення рiшення про їх конфiскацiю та знищення. Процедура знищення таких конфiскованих товарiв контролюється органом доходiв i зборiв, що здiйснив арешт таких товарiв".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

     10) частини сiмнадцяту i вiсiмнадцяту статтi 18 виключити.

     3. Статтю 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214; 2009 р., N 31, ст. 451; 2011 р., N 33, ст. 327; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) доповнити частиною двадцять другою такого змiсту:

     "Головна i хвостова фракцiї спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифiкацiю спирту для технiчних цiлей або на утилiзацiю".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм абзацiв одинадцятого - чотирнадцятого пiдпункту 9 пункту 2 роздiлу I цього Закону (щодо внесення змiн до статтi 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв"), якi набирають чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону.

     Установити, як виняток з положення абзацу п'ятого частини четвертої статтi 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", що пiдпункт 5 пункту 2 роздiлу I цього Закону (щодо нової редакцiї абзацу четвертого частини четвертої статтi 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв") набирає чинностi з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, що перебуває у власностi або користуваннi суб'єктiв господарювання на день набрання чинностi цим Законом, пiдлягає внесенню до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     До 1 сiчня 2015 року прийняти рiшення щодо доцiльностi запровадження з наступного податкового (бюджетного) року електронної системи контролю за сплатою акцизного податку з тютюнових виробiв у режимi реального часу на основi дванадцятизначних буквено-чисельних кодiв (електронної акцизної марки) з урахуванням того, що:

     така електронна система запроваджується та пiдтримується за рахунок платникiв акцизного податку, якi її застосовують;

     платник акцизного податку приймає самостiйне рiшення про застосування протягом вiдповiдного податкового (бюджетного) року або марок акцизного податку на паперових носiях, або електронних марок акцизного податку. Порядок i строки надання такого рiшення контролюючому органу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     У тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 серпня 2014 року
N 1638-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.