ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо управлiння безпекою автомобiльних дорiг

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами):

     1) статтю 4 пiсля абзацу сiмнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "затвердження методики визначення економiчних втрат у зв'язку iз загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслiдок дорожньо-транспортних пригод".

     У зв'язку з цим абзац вiсiмнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим;

     2) у статтi 9:

     абзац дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "виявлення аварiйно-небезпечних дiлянок та мiсць концентрацiї дорожньо-транспортних пригод у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства";

     пiсля абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "впровадження на аварiйно-небезпечних дiлянках та мiсцях концентрацiї дорожньо-транспортних пригод заходiв щодо удосконалення органiзацiї дорожнього руху".

     У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцять першим - двадцять п'ятим;

     3) частину першу статтi 43 пiсля слiв "з урахуванням соцiально-економiчних i екологiчних умов конкретного регiону" доповнити словами "економiчних втрат у зв'язку iз загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслiдок дорожньо-транспортних пригод".

     2. У Законi України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556 iз наступними змiнами):

     1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiнами такого змiсту:

     "аудит безпеки автомобiльних дорiг - незалежне, системне, технiчне та детальне оцiнювання впливу проектних рiшень на безпеку автомобiльних дорiг;

     аудитор безпеки автомобiльних дорiг - фiзична особа, яка пройшла пiдтвердження квалiфiкацiї, отримала сертифiкат на право проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг в органi сертифiкацiї персоналу, акредитованому у вiдповiднiй сферi, та включена до реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг;

     безпека автомобiльних дорiг - сукупнiсть засобiв, конструкцiй, пристроїв, споруд, характеристик та показникiв (у тому числi iнженерних, конструкторських, технiчних, проектних, архiтектурних, технологiчних та iнших рiшень), при врахуваннi та застосуваннi яких забезпечується запобiгання та зменшення кiлькостi дорожньо-транспортних пригод та тяжкостi їх наслiдкiв;

     замовник аудиту безпеки автомобiльних дорiг - орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, iнша особа, на балансi або у власностi якої перебуває автомобiльна дорога або її дiлянка, або яка виступає замовником будiвництва нової автомобiльної дороги;

     перевiрка безпеки автомобiльних дорiг - обстеження i вивчення характеристик та дефектiв (недолiкiв) автомобiльної дороги з метою виявлення iснуючих та потенцiйних ризикiв виникнення дорожньо-транспортних пригод i надання рекомендацiй щодо їх запобiгання i усунення, що не є заходом державного нагляду (контролю)";

     2) статтю 6 доповнити частинами сьомою - дев'ятою такого змiсту:

     "Для забезпечення проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг залучаються аудитори безпеки автомобiльних дорiг.

     До проведення перевiрки безпеки автомобiльних дорiг залучається особа, яка пройшла пiдтвердження квалiфiкацiї з отриманням сертифiката на право проведення аудиту або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг.

     Вiдносини мiж особою, яка проводить перевiрку (виконавець), та особою, на балансi або у власностi якої перебуває автомобiльна дорога або її дiлянка (замовник), здiйснюються на договiрнiй основi";

     3) роздiл I доповнити статтею 61 такого змiсту:

     "Стаття 61. Державне управлiння у сферi безпеки автомобiльних дорiг

     Державне управлiння у сферi безпеки автомобiльних дорiг здiйснюється в межах повноважень, визначених цим Законом та iншими актами законодавства України:

     1) Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства;

     3) центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами загального користування державного значення;

     4) мiсцевими органами виконавчої влади;

     5) органами мiсцевого самоврядування";

     4) у статтi 11:

     частину першу доповнити пунктами 6 i 7 такого змiсту:

     "6) визначення порядку та забезпечення ведення реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг;

     7) визначення вимог до програм пiдвищення квалiфiкацiї осiб, якi здiйснюють аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства, є компетентним органом з питань управлiння безпекою автомобiльних дорiг".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     частину третю доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) забезпечення проведення обов'язкових аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг, що належать до сфери його управлiння";

     5) частину першу статтi 12 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) забезпечення проведення обов'язкових аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг, що належать до сфери його управлiння";

     6) у статтi 13:

     у назвi та абзацi першому слово "державного" виключити;

     доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) забезпечення проведення аудиту або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг згiдно з вимогами цього Закону, iнших актiв законодавства України, нацiональних стандартiв України, а також вжиття необхiдних заходiв за результатами проведення аудиту або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг";

     7) статтю 20 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) приймати рiшення щодо проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг";

     8) статтю 21 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) забезпечення проведення аудиту або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг згiдно з вимогами цього Закону, iнших актiв законодавства України, нацiональних стандартiв України, а також вжиття необхiдних заходiв за результатами проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг або перевiрки безпеки автомобiльних дорiг";

     9) частину третю статтi 40 пiсля слiв "забезпечення безпеки руху та екологiчного стану дорiг" доповнити словами "заходи, спрямованi на зменшення економiчних витрат у зв'язку iз загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслiдок дорожньо-транспортних пригод";

     10) частину другу статтi 41 доповнити словами "та економiчних втрат у зв'язку iз загибеллю або пораненням (травмуванням) людей внаслiдок дорожньо-транспортних пригод";

     11) роздiл VIII доповнити статтею 421 такого змiсту:

     "Стаття 421. Фiнансування проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг

     Фiнансування проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг забезпечує замовник аудиту на умовах, визначених договором на проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг.

     Витрати на проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг на стадiї технiко-економiчного обґрунтування i на стадiї пiдготовки проекту або робочого проекту включаються до кошторисної вартостi проектно-вишукувальних робiт, на стадiї пiсля введення в експлуатацiю - до витрат на утримання автомобiльних дорiг.

     Фiнансування проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг здiйснюється за рахунок джерел, визначених вiдповiдно до статей 40, 41 цього Закону, та з iнших джерел, не заборонених законодавством";

     12) доповнити роздiлом XI1 такого змiсту:

"Роздiл XI1. БЕЗПЕКА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ

     Стаття 50. Управлiння безпекою автомобiльних дорiг

     Управлiння безпекою автомобiльних дорiг здiйснюється шляхом органiзацiї та проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг, перевiрок безпеки автомобiльних дорiг, виявлення аварiйно-небезпечних мiсць (дiлянок) та мiсць концентрацiї дорожньо-транспортних пригод та лiквiдацiї їх причин.

     Проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг є обов'язковим на мiжнародних та нацiональних автомобiльних дорогах.

     Аудит безпеки автомобiльних дорiг проводиться:

     на стадiї технiко-економiчного обґрунтування (ТЕО) - до проведення експертизи проекту при будiвництвi нової автомобiльної дороги;

     на стадiї пiдготовки проекту або робочого проекту - до проведення експертизи проектiв будiвництва автомобiльної дороги вiдповiдно до класу наслiдкiв об'єкта аудиту безпеки автомобiльних дорiг;

     на стадiї пiсля введення в експлуатацiю - протягом одного року з дня введення в експлуатацiю.

     Порядок проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

     На стадiї експлуатацiї автомобiльних дорiг проводяться перевiрки безпеки автомобiльних дорiг, що є обов'язковими на автомобiльних дорогах загального користування.

     Перевiрка безпеки автомобiльної дороги проводиться не рiдше нiж один раз на три роки.

     Проведення перевiрки безпеки автомобiльної дороги забезпечується особою, на балансi або у власностi якої перебуває вiдповiдна автомобiльна дорога або її дiлянка.

     Перевiрка безпеки автомобiльних дорiг здiйснюється особами, якi пройшли пiдтвердження квалiфiкацiї осiб, якi здiйснюють аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг, або юридичними особами, що залучили таких осiб.

     Аудит проводиться аудиторами або юридичними особами, що залучають таких аудиторiв, вiдомостi про яких включаються до реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг.

     Вiдносини мiж особою, яка проводить аудит (виконавець), та особою, на балансi або у власностi якої перебуває автомобiльна дорога або її дiлянка (замовник), здiйснюються на договiрнiй основi.

     Аудитору безпеки автомобiльних дорiг забороняється проводити аудит та перевiрку безпеки автомобiльної дороги (або її дiлянки), щодо якої вiн виступав проектантом чи пiдрядником.

     Порядок проведення перевiрки безпеки автомобiльних дорiг визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

     Результати аудиту безпеки автомобiльної дороги оформлюються у формi звiту, в якому зазначаються виявленi недолiки та потенцiйнi ризики для безпеки автомобiльної дороги або її дiлянки та надаються рекомендацiї щодо їх запобiгання або зменшення тяжкостi їх наслiдкiв.

     Вимоги до форми та змiсту звiту аудиту безпеки автомобiльної дороги встановлюються порядком проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг.

     Звiт аудиту безпеки автомобiльної дороги надається замовнику та особi, на балансi або у власностi якої перебуває вiдповiдна автомобiльна дорога або її дiлянка, якщо замовником виступає iнша заiнтересована особа.

     Звiт аудиту безпеки автомобiльної дороги є обов'язковим для розгляду особою, на балансi або у власностi якої перебуває вiдповiдна автомобiльна дорога або її дiлянка, та органiзацiєю, що здiйснює проектування, будiвництво та експлуатацiю об'єкта аудиту.

     Звiт аудиту безпеки автомобiльної дороги долучається до проектної документацiї щодо об'єкта аудиту, що подається для проведення експертизи проекту, та паспорта автомобiльної дороги.

     За результатами проведення перевiрки безпеки автомобiльної дороги складається звiт.

     Звiт перевiрки безпеки автомобiльної дороги надається особi, на балансi або у власностi якої перебуває автомобiльна дорога або її дiлянка, для вжиття заходiв з усунення виявлених недолiкiв.

     Звiт перевiрки безпеки автомобiльної дороги долучається до паспорта автомобiльної дороги.

     Вимоги до форми та змiсту звiту перевiрки безпеки автомобiльної дороги встановлюються порядком проведення перевiрки безпеки автомобiльних дорiг.

     Стаття 51. Пiдтвердження квалiфiкацiї осiб, якi проводять аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг

     Пiдтвердження квалiфiкацiї осiб, що здiйснюють аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг, здiйснюють пiдприємства, установи та органiзацiї, акредитованi у вiдповiднiй сферi згiдно iз Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi".

     Сертифiкат на право проведення аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг мають право отримати особи, якi:

     здобули вищу освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем (ступенем вищої освiти) бакалавр, спецiалiст або магiстр за спецiальнiстю будiвництво та цивiльна iнженерiя галузi знань архiтектура та будiвництво;

     мають стаж роботи з проектування автомобiльних дорiг та/або органiзацiї безпеки дорожнього руху не менш як три роки;

     пройшли пiдвищення квалiфiкацiї з питань проведення аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг за вiдповiдними програмами;

     пiдтвердили вiдповiднiсть професiйних знань, вмiнь i навичок за результатами iспиту в ходi пiдтвердження квалiфiкацiї.

     Сертифiкат на право проведення аудиту та перевiрки безпеки автомобiльних дорiг видається строком на п'ять рокiв.

     Порядок пiдтвердження квалiфiкацiї осiб, якi проводять аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вiдомостi про аудитора безпеки автомобiльних дорiг або юридичну особу, яка проводить аудит iз залученням аудиторiв, включаються до реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг.

     Стаття 52. Реєстр аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг

     Реєстр аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг є автоматизованою системою накопичення, зберiгання, облiку та надання iнформацiї про аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг, якi мають сертифiкат на право проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг, та юридичних осiб, якi проводять аудит iз залученням аудиторiв.

     Порядок ведення, надання вiдомостей з реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг, включення до та виключення з реєстру аудиторiв безпеки автомобiльних дорiг затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства.

     Стаття 53. Вiдповiдальнiсть аудитора безпеки автомобiльних дорiг та особи, яка проводить перевiрку безпеки автомобiльних дорiг

     Аудитор безпеки автомобiльних дорiг та юридична особа, яка проводить аудит iз залученням аудиторiв, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства та договору на проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг.

     Особи, якi проводять перевiрку безпеки автомобiльних дорiг, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм абзацу п'ятого пiдпункту 12 пункту 2 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi щодо мiжнародних автомобiльних дорiг з 1 сiчня 2021 року та щодо нацiональних автомобiльних дорiг - через два роки з дня його опублiкування.

     2. До набрання чинностi абзацом п'ятим пiдпункту 12 пункту 2 роздiлу I цього Закону аудит та перевiрку безпеки автомобiльних дорiг можуть проводити особи, якi мають сертифiкат на право проведення аудиту безпеки автомобiльних дорiг, чинний у державах - членах Європейського Союзу.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 жовтня 2019 року
N 200-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.