ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Мiнiстерства надзвичайних ситуацiй України, Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України, iнших центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується через вiдповiдних мiнiстрiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) в абзацi першому частини другої статтi 140 слова "Державною автомобiльною iнспекцiєю" замiнити словами "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України";

     2) у назвi та абзацi першому статтi 1888 слова "органiв державного пожежного нагляду" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну i техногенну безпеку";

     3) у назвi та абзацi першому частини першої статтi 18816 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до компетенцiї якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань цивiльного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територiй вiд надзвичайних ситуацiй природного та техногенного характеру";

     4) у назвi та абзацi першому статтi 18828 слова "Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "вiдповiдних пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";

     5) у назвi i текстi статтi 18842 слова "Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї України або її територiальних органiв" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     6) у статтi 221 слова i цифри "частиною першою статтi 203, статтями 204 - 2061" замiнити словом i цифрами "статтями 2041, 2061";

     7) у статтi 222:

     у частинi першiй слова "за порушення правил паспортної системи" та слова i цифри "частина перша статтi 44", "173", "статтi 197 - 201" виключити;

     у частинi другiй:

     в абзацi першому пункту 1 слова i цифри "частиною першою статтi 44" i "197 - 201" виключити, а слова i цифри "статтями 137, 161, статтями 1644, 173, статтею 203" замiнити словом i цифрами "статтями 137, 161, 1644";

     у пунктах 2 i 3 слова "Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "вiдповiдних пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";

     8) доповнити статтею 2222 такого змiсту:

     "Стаття 2222. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, законодавства про перебування в Українi iноземцiв та осiб без громадянства, про транзитний проїзд через територiю України, а також питання щодо реєстрацiї мiсця проживання (статтi 197 - 201, частина перша статтi 203, статтi 204, 205, 206).

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник, заступники керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, iншi уповноваженi керiвником посадовi особи цього органу";

     9) у статтi 223:

     у назвi та частинi першiй слова "органи державного пожежного нагляду" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну i техногенну безпеку" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi першiй слово "розглядають" замiнити словом "розглядає";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "органiв державного пожежного нагляду" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну i техногенну безпеку";

     у пунктi 1 слова "головнi державнi iнспектори з пожежного нагляду центрального та територiальних органiв державного пожежного нагляду та їх заступники" замiнити словами "Головний державний iнспектор України з нагляду у сферi пожежної i техногенної безпеки та його заступники, головнi державнi iнспектори з нагляду у сферi пожежної i техногенної безпеки в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi та їх заступники";

     у пунктi 11 слова "старшi державнi iнспектори з пожежного нагляду" замiнити словами "старшi державнi iнспектори України з нагляду у сферi пожежної i техногенної безпеки";

     у пунктi 2 слова "головнi державнi iнспектори з пожежного нагляду мiсцевих органiв державного пожежного нагляду, державнi iнспектори з пожежного нагляду центрального та територiальних органiв державного пожежного нагляду" замiнити словами "головнi державнi iнспектори з нагляду у сферi пожежної i техногенної безпеки в районах, районах у мiстах, мiстах обласного, республiканського (Автономної Республiки Крим) значення";

     у пунктi 3 слова "державнi iнспектори з пожежного нагляду" замiнити словами "державнi iнспектори з нагляду у сферi пожежної i техногенної безпеки в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, районах, районах у мiстах, мiстах обласного, республiканського (Автономної Республiки Крим) значення";

     10) у статтi 231:

     частину першу пiсля слiв "законних вимог" доповнити словами "посадових осiб";

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною працi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     11) у статтi 2446:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2446. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     у частинi першiй слова "Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України та її територiальнi органи (далi - iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю) розглядають" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю, розглядає", а слова "iнспекцiй державного архiтектурно-будiвельного контролю" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник, заступники керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю, та iншi уповноваженi керiвником посадовi особи цього органу";

     12) у статтi 255:

     у пунктi 1 частини першої:

     в абзацi другому слова i цифри "частина перша статтi 203, статтi 204, 205 - 2061" замiнити словом i цифрами "статтi 2041, 2061";

     абзац "органiв державного пожежного нагляду (статтi 164, 183)" викласти в такiй редакцiї:

     "органiв державного нагляду у сферi пожежної i техногенної безпеки (статтi 164, 183, 18816)";

     в абзацi "органiв Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта i п'ята статтi 85, статтi 92, 18510, 191, частина перша статтi 203, статтi 204 - 2061)" слова i цифри "частина перша статтi 203, статтi" виключити;

     абзац "Державної iнспекцiї цивiльного захисту та техногенної безпеки (стаття 18816)" виключити;

     у пунктi 14 частини другої слово i цифри "стаття 89" замiнити словами i цифрами "статтi 89, 197 - 201, частина перша статтi 203, статтi 204, 205, 206";

     13) частину другу статтi 262 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб, - при порушеннi законодавства про перебування в Українi iноземцiв та осiб без громадянства i транзитний проїзд через територiю України";

     14) частини першу i третю статтi 264 пiсля слiв "органiв прикордонної служби" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах мiграцiї (iммiграцiї та емiграцiї), у тому числi протидiї нелегальнiй (незаконнiй) мiграцiї, громадянства, реєстрацiї фiзичних осiб";

     15) у частинi першiй статтi 2651, частинах першiй i другiй статтi 2652 та частинi першiй статтi 2653 слова "Державної автомобiльної iнспекцiї" замiнити словами "вiдповiдного пiдроздiлу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху";

     16) у частинi другiй статтi 321 слова "в Державнiй автомобiльнiй iнспекцiї" замiнити словами "у вiдповiдному пiдроздiлi Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху";

     17) у текстi Кодексу слова "органи спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною працi" та "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною працi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У частинi першiй статтi 1835 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) слова "органiв внутрiшнiх справ" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї", а слова "внутрiшнiх справ, органу охорони державного кордону або Служби безпеки України" виключити.

     3. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами):

     1) абзац восьмий статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "виконання адмiнiстративних стягнень";

     2) у частинi третiй статтi 3 слова "рухiв та iнших громадських об'єднань, що мають полiтичну мету" виключити, а слова "будь-яких полiтичних, громадських об'єднань" замiнити словами "полiтичних партiй та iнших об'єднань громадян";

     3) у назвi та частинi першiй статтi 6 слова "громадських об'єднань" та "громадськi об'єднання" замiнити вiдповiдно словами "громадських органiзацiй" та "громадськi органiзацiї";

     4) у статтi 7:

     у частинi другiй слова "з дозволу Кабiнету Мiнiстрiв України" виключити;

     частини четверту та восьму - дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Загальну структуру та чисельнiсть Мiнiстерства внутрiшнiх справ України затверджує Верховна Рада України. Структуру мiлiцiї затверджує Мiнiстр внутрiшнiх справ України";

     "В Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах, районах, на транспортi мiлiцiєю керують вiдповiдно начальники головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, на транспортi, начальники районних, районних у мiстах, мiських, лiнiйних управлiнь (вiддiлiв) головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi.

     Начальник Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим призначається на посаду Мiнiстром внутрiшнiх справ України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республiки Крим та Головою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, а звiльняється з посади - Мiнiстром внутрiшнiх справ України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республiки Крим.

     Заступники начальника Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, начальники районних, мiських управлiнь (вiддiлiв) внутрiшнiх справ Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим призначаються на посаду та звiльняються з посади Мiнiстром внутрiшнiх справ України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республiки Крим та Головою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.

     Начальники головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, на транспортi, їх заступники призначаються на посаду i звiльняються з посади Мiнiстром внутрiшнiх справ України без погодження з органами мiсцевого самоврядування, мiсцевими органами виконавчої влади та їх посадовими особами.

     Начальники районних, районних у мiстах, мiських, лiнiйних управлiнь (вiддiлiв) головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, на транспортi призначаються на посаду i звiльняються з посади Мiнiстром внутрiшнiх справ України без погодження з органами мiсцевого самоврядування, мiсцевими органами виконавчої влади та їх посадовими особами";

     пiсля частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Заступники начальникiв районних, районних у мiстах, мiських, лiнiйних управлiнь (вiддiлiв) головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, на транспортi призначаються на посаду i звiльняються з посади начальниками вiдповiдних головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, на транспортi".

     У зв'язку з цим частину тринадцяту вважати частиною чотирнадцятою;

     у частинi чотирнадцятiй слова "Заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ України - начальник Головного управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, начальники головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в областях, мiстах та начальники їх мiських i районних вiддiлiв (управлiнь)" замiнити словами "Начальники головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, начальники районних i мiських управлiнь (вiддiлiв)";

     5) у частинi першiй статтi 10:

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) виявляти та припиняти адмiнiстративнi правопорушення, здiйснювати провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення, розгляд яких законом покладено на органи внутрiшнiх справ";

     доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51) приймати рiшення про накладення адмiнiстративних стягнень та забезпечувати їх виконання у випадках, передбачених законом";

     пункти 9 та 11 викласти в такiй редакцiї:

     "9) розшукувати осiб у випадках, передбачених законодавством та мiжнародними договорами України";

     "11) виконувати у передбачених законодавством випадках i в межах своєї компетенцiї постанови прокурора, слiдчого, суду (суддi), органу дiзнання";

     пункт 14 виключити;

     пункти 18 i 20 викласти в такiй редакцiї:

     "18) охороняти на договiрних засадах власнiсть та фiзичних осiб";

     "20) вживати заходiв щодо органiзацiї конвоювання, а також у випадках, передбачених законодавством, забезпечувати утримання затриманих, узятих пiд варту осiб пiд час досудового слiдства, пiдсудних (засуджених) осiб на вимогу судових органiв";

     6) у частинi першiй статтi 11:

     у пунктi 8 слова "товариських судiв, громадських об'єднань або трудових колективiв" виключити;

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13) вести оперативно-пошуковi та кримiналiстичнi облiки, облiк адмiнiстративних правопорушень та профiлактичний облiк правопорушникiв, документiв, iншi передбаченi законодавством облiки; здiйснювати обробку персональних даних в обсязi, структурi та порядку, що випливають iз завдань та функцiй, покладених на мiлiцiю цим та iншими законами; у межах компетенцiї складати статистичну iнформацiю, забезпечувати режим доступу до iнформацiї, надавати iнформацiйнi послуги";

     7) у частинi третiй статтi 14 слова "Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     8) у частинi десятiй статтi 18 слова "рухiв та iнших громадських об'єднань, що мають полiтичну мету" виключити.

     4. У Законi України "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 198; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 177, N 37, ст. 541; 1995 р., N 19, ст. 136; 1997 р., N 20, ст. 145; 2008 р., N 24, ст. 232; 2009 р., N 51, ст. 759):

     1) у статтi 2:

     частини третю i четверту виключити;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Межi зон установлюються та переглядаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на основi експертних висновкiв Нацiональної академiї наук України, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення, подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища, безпеки використання ядерної енергiї, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, за поданням обласних рад i затверджуються Верховною Радою України";

     у частинi сьомiй слова "центральних та мiсцевих органах державної влади" замiнити словами "центральних та мiсцевих органах виконавчої влади";

     2) у частинi третiй статтi 5, абзацах третьому, п'ятому та сьомому частини другої статтi 12, частинi другiй статтi 21 слова "Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) частини другу i третю статтi 6 виключити;

     4) у статтi 8:

     у частинi першiй слова "Рад здiйснює спецiальний пiдроздiл Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи - Адмiнiстрацiя зони, яка має статус юридичної особи" замiнити словами "мiсцевих рад здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення";

     у частинi третiй:

     перше речення виключити;

     у другому реченнi слова "Рiшення Адмiнiстрацiї зони" замiнити словами "Накази центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення";

     5) у статтi 9 слово "Радами" замiнити словом "радами";

     6) в абзацi шостому частини другої статтi 12 слова "домашнiх речей тощо без спецiального дозволу" замiнити словами "хатнiх речей, iншого рухомого майна без спецiального дозволу";

     7) частини другу i третю статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Охорону громадського порядку на територiях зон вiдчуження та безумовного (обов'язкового) вiдселення, контрольно-пропускний режим при в'їздi та виїздi з таких зон забезпечують спецiалiзованi органи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, а пожежну i техногенну безпеку - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну i техногенну безпеку.

     Контроль за виконанням зазначених заходiв здiйснюється в зонi вiдчуження та вiдселенiй частинi зони безумовного (обов'язкового) вiдселення центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення, в iншiй частинi зони безумовного (обов'язкового) вiдселення - вiдповiдними обласними державними адмiнiстрацiями";

     8) в абзацi п'ятому статтi 16 та абзацi п'ятому статтi 18 слова "вiдповiдних органiв Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     9) у статтi 20:

     у частинi першiй слова "обласними Радами, їх виконавчо-розпорядчими органами, а також" виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Органом, вiдповiдальним за здiйснення державного контролю за додержанням правового режиму зони вiдчуження та вiдселеної частини зони безумовного (обов'язкового) вiдселення, є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення";

     10) у статтi 21:

     у частинi першiй слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     частини третю i четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Радiацiйний контроль за рiвнем радiоактивного забруднення сiльськогосподарських угiдь здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi; водних ресурсiв - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства; пiдземних вод та корисних копалин - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр; атмосферного повiтря на територiї населених пунктiв - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Радiацiйний контроль за рiвнем радiоактивного забруднення сiльськогосподарської продукцiї i продуктiв харчування здiйснюється центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     у частинi п'ятiй слова "мiнiстерствами i вiдомствами, яким належать вказанi транспортнi засоби, за участю в необхiдних випадках вiдповiдних служб" замiнити словами "мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади, яким належать зазначенi транспортнi засоби, за участю у разi потреби";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Радiацiйний контроль за вивезенням домашнiх i побутових речей, знарядь працi та будiвельних матерiалiв, свiйських тварин за межi радiоактивно забрудненої територiї, з якої передбачається вiдселення людей, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення";

     у частинi сьомiй слова "Державний санiтарний нагляд Мiнiстерства охорони здоров'я України" та "Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" та "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання";

     11) у текстi Закону слова "Адмiнiстрацiя зони" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У Законi України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     частини третю i четверту виключити;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Межi цих зон установлюються та переглядаються Кабiнетом Мiнiстрiв України на основi експертних висновкiв Нацiональної академiї наук України, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення, подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi, за поданням обласних рад i затверджуються Верховною Радою України";

     у частинi сьомiй слова "центральних та мiсцевих органах державної влади" замiнити словами "центральних та мiсцевих органах виконавчої влади";

     2) у частинi другiй статтi 3 слово "спецiальним" виключити;

     3) у статтi 5 слова "за висновками Нацiональної комiсiї радiацiйного захисту населення України" виключити;

     4) у частинi другiй статтi 6 слова "за погодженням з Нацiональною комiсiєю радiацiйного захисту населення України" виключити;

     5) у частинi першiй статтi 12 слова "Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     6) у частинi сьомiй статтi 16 слова "спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, з питань лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах охорони здоров'я, подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи";

     7) у частинi першiй статтi 17 слова "спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, працi та соцiальної полiтики, освiти i науки, з питань лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах охорони здоров'я, соцiального захисту населення, освiти i науки, подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, управлiння зоною вiдчуження та зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення";

     8) у статтi 18 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     9) в абзацi першому пункту 10 та пунктi 20 частини першої статтi 20 слово "Ради" в усiх вiдмiнках замiнити словом "ради" у вiдповiдному вiдмiнку;

     10) в абзацi третьому пункту 3 статтi 32 та пунктi 4 частини першої статтi 36 слова "мiсцевими Радами народних депутатiв" замiнити словами "мiсцевими радами";

     11) частину другу статтi 39 викласти в такiй редакцiї:

     "Громадянам, якi працюють у зонi вiдчуження, а також у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення пiсля повного вiдселення жителiв, встановлюється доплата у порядку i розмiрах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     12) у статтi 62 слова "центральними органами державної виконавчої влади України, мiсцевими органами державної виконавчої влади" замiнити словами "центральними та мiсцевими органами виконавчої влади";

     13) у пунктi 4 статтi 65 слова "державними адмiнiстрацiями областей" замiнити словом "обласними";

     14) у частинi другiй статтi 67 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi статистики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     15) у текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони здоров'я України" та "виконавчi органи рад" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" та "виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад" у вiдповiдному вiдмiнку.

     6. У Законi України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 50, ст. 537):

     1) у частинi третiй статтi 11, частинi другiй статтi 16, частинах третiй i п'ятiй статтi 18 та частинi першiй статтi 28 слова "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною працi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони працi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у частинi першiй статтi 15 слова "центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони працi";

     3) у статтi 21:

     друге речення частини третьої викласти в такiй редакцiї: "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, видає дозволи на безоплатнiй основi на пiдставi висновку експертизи стану охорони працi та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, проведеної експертно-технiчними центрами, якi належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, або незалежними експертними органiзацiями, якi забезпечують науково-технiчну пiдтримку державного нагляду у сферi промислової безпеки та охорони працi";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок видачi дозволiв або вiдмови в їх видачi, переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання дозволiв центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi, перелiки видiв робiт, машин, механiзмiв та устаткування пiдвищеної небезпеки, проведення або експлуатацiя (застосування) яких потребує отримання дозволу, та граничнi розмiри тарифiв на проведення експертизи стану охорони працi та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, висновок якої є пiдставою для видачi дозволiв, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) у частинi другiй статтi 23 слова "державного управлiння i" виключити;

     5) у статтi 32:

     в абзацi другому частини першої слово "реалiзацiю" замiнити словом "проведення";

     частину другу виключити;

     6) у статтi 33:

     частини другу i третю замiнити трьома частинами такого змiсту:

     "Для координацiї, вдосконалення роботи з охорони працi i контролю за цiєю роботою мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади створюють у межах граничної чисельностi структурнi пiдроздiли з охорони працi або покладають реалiзацiю повноважень з охорони працi на один з iснуючих структурних пiдроздiлiв чи окремих посадових осiб вiдповiдних органiв.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, забезпечує проведення державної експертизи умов працi iз залученням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, здiйснює контроль за якiстю проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi.

     Порядок контролю за якiстю проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi трудових вiдносин та соцiального захисту населення".

     У зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою;

     абзац четвертий частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює нормопроектну дiяльнiсть, розробляє правила, норми, положення, iнструкцiї та iншi нормативно-правовi акти з охорони працi або змiни до них та вносить вiдповiднi пропозицiї на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у зазначенiй сферi";

     7) частину другу статтi 34 викласти в такiй редакцiї:

     "Для виконання зазначених функцiй Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї створюють структурнi пiдроздiли з охорони працi, що дiють згiдно з типовим положенням, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, або покладають реалiзацiю цих повноважень на один з iснуючих структурних пiдроздiлiв чи окремих посадових осiб вiдповiдних органiв";

     8) у статтi 38:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Державний нагляд за додержанням законiв та iнших нормативно-правових актiв про охорону працi здiйснюють:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ядерної та радiацiйної безпеки;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах пожежної i техногенної безпеки;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     у частинi третiй слова "або Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     9) у частинi п'ятiй статтi 42 слова "центральним органом виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони працi";

     10) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я" та "центральний орган виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "центральний орган виконавчої влади в галузi освiти та науки" в усiх вiдмiнках - словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною працi" в усiх вiдмiнках - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     7. У Законi України "Про основи мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76; 2007 р., N 34, ст. 444; 2010 р., N 5, ст. 41; 2011 р., N 34, ст. 343):

     1) у статтi 7 слова "Радою Мiнiстрiв" замiнити словами "Радою мiнiстрiв", а слова "спецiально уповноваженими органами з питань мiстобудування та архiтектури" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiстобудування, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     2) у статтi 9:

     у частинi першiй:

     в абзацi третьому слова "спецiально уповноважених органiв з питань мiстобудування та архiтектури" замiнити словами "у сферi мiстобудування";

     в абзацi шостому слова "найважливiших регiональних" виключити;

     у частинi другiй слово "законодавства" замiнити словом "закону";

     3) у частинi першiй статтi 10:

     в абзацi четвертому слова "спецiально уповноважених" виключити;

     в абзацах дев'ятому та тринадцятому слово "республiки" замiнити словами "Автономної Республiки Крим";

     абзац десятий виключити;

     4) у частинi третiй статтi 11 слово "законодавства" замiнити словом "закону";

     5) частину другу статтi 12 виключити;

     6) абзац п'ятий частини першої та абзац дев'ятий частини другої статтi 13 виключити;

     7) у статтi 15:

     у назвi слово "спецiально" виключити;

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiстобудування, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю визначається вiдповiдно до закону";

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженого" виключити;

     частини третю - п'яту замiнити однiєю частиною такого змiсту:

     "Компетенцiя iнших уповноважених органiв у сферi мiстобудування визначається вiдповiдно до закону";

     8) у частинi другiй статтi 16 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мiстобудування та архiтектури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування";

     9) у частинi п'ятiй статтi 21 слово "спецiально" виключити;

     10) у частинi першiй статтi 24 слова "органами виконавчої влади" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю", а слово "спецiально" виключити;

     11) у статтi 25:

     в абзацi дев'ятому частини першої слова "чинним законодавством" замiнити словом "законом";

     у частинi другiй слова "Законодавчими актами" замiнити словом "Законами";

     12) статтю 28 пiсля слiв "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України".

     8. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Забезпечення безпеки дорожнього руху в Українi покладається на вiдповiдний пiдроздiл Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     2) назву роздiлу II викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл II
КОМПЕТЕНЦIЯ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ, ОРГАНIВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛIКИ КРИМ, МIСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМIНIСТРАЦIЙ, ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, МIНIСТЕРСТВ, IНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН";

     3) абзаци третiй i четвертий статтi 4 виключити;

     4) у назвi та абзацi першому статтi 5 слова "органiв законодавчої та виконавчої влади Республiки Крим, областей та мiст республiканського пiдпорядкування" замiнити словами "органiв влади Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських рад, обласних, Київської та Севастопольської державних адмiнiстрацiй";

     5) у статтi 6:

     у назвi та абзацi першому частини першої слова "мiської та районної Ради народних депутатiв i мiської та районної виконавчої влади" замiнити словами "мiських рад та їх виконавчих органiв, районних рад та районних державних адмiнiстрацiй";

     у частинi першiй:

     в абзацi другому слова "органiв державної виконавчої влади" замiнити словами "органiв виконавчої влади";

     абзац третiй виключити;

     у частинi другiй слова "Мiська та районна Ради народних депутатiв" замiнити словами "органи, визначенi частиною першою цiєї статтi";

     6) у статтi 7:

     у назвi та абзацi першому слова "селищної та сiльської Ради народних депутатiв та їх виконавчих органiв" замiнити словами "сiльських, селищних рад, їх виконавчих органiв";

     в абзацi шостому слова "селищної або сiльської Ради народних депутатiв" замiнити словами "вiдповiдного населеного пункту";

     7) статтю 8 виключити;

     8) частину другу статтi 11 виключити;

     9) у статтi 15:

     у частинi п'ятiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань освiти i науки, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань автомобiльного транспорту, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах освiти i науки, транспорту та охорони працi";

     у частинi восьмiй слова "в пiдроздiлах Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "у вiдповiдних пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху";

     10) у статтi 20:

     у частинi першiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань автомобiльного транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту";

     у частинах першiй i другiй слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освiти i науки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти i науки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     11) у частинi першiй статтi 25 та у частинi третiй статтi 36 слова "Уряд Республiки Крим, мiсцевi органи державної виконавчої влади" замiнити словами "Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї";

     12) у частинi другiй статтi 27 слова "органом державного управлiння автомобiльними дорогами загального користування" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi дорожнього господарства та управлiння автомобiльними дорогами", а слова "вiдповiдними територiальними органами Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України" - словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпеки на залiзничному транспортi";

     13) у частинi п'ятiй статтi 34:

     в абзацi третьому слова "уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     в абзацi четвертому слова "уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту";

     в абзацi п'ятому слова "уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури i спорту";

     в абзацi шостому слова "уповноважений орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi";

     14) у частинi другiй статтi 40 слово "вiдомствами" замiнити словами "iншими центральними органами виконавчої влади";

     15) у частинi третiй статтi 42 слова "Уряд Республiки Крим, обласнi органи державної виконавчої влади i мiст республiканського пiдпорядкування" замiнити словами "Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї";

     16) перше речення частини першої статтi 43 викласти в такiй редакцiї:

     "Органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування в межах своєї компетенцiї здiйснюються пiдготовка, затвердження i реалiзацiя вiдповiдних програм забезпечення безпеки дорожнього руху";

     17) у статтi 45 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     18) у текстi Закону слова "центральнi органи державної виконавчої влади", "центральнi органи державної виконавчої влади України", "пiдроздiли Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України", "Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України", "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi", "Мiнiстерство охорони здоров'я України" в усiх вiдмiнках та числах замiнити вiдповiдно словами "центральнi органи виконавчої влади", "вiдповiднi пiдроздiли Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху", "Мiнiстерство внутрiшнiх справ України", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку та числi.

     9. У Законi України "Про вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 29, ст. 345):

     1) у статтi 3:

     у назвi слова "Органи, уповноваженi" замiнити словами "Орган, уповноважений";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Накладати штраф вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю, мають право його керiвник та уповноваженi ним посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     2) в абзацi другому частини третьої статтi 4 слова "Державнiй архiтектурно-будiвельнiй iнспекцiї України або її територiальному органу, якi його наклали" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     3) у текстi Закону слова "Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України або її територiальнi органи" та "Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України та її територiальнi органи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю" у вiдповiдному вiдмiнку.

     10. У пунктi 7 частини першої статтi 20 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2012 р., N 5, ст. 34) слова "Державнiй автомобiльнiй iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "вiдповiдним пiдроздiлам Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху".

     11. У Законi України "Про гiдрометеорологiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 16, ст. 95; 2006 р., N 22, ст. 184; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 17 травня 2012 року N 4731-VI):

     1) абзац другий статтi 5 замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, та пiдприємства, установи i органiзацiї, що належать до сфери його управлiння;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, та пiдприємства, установи i органiзацiї, що належать до сфери його управлiння".

     У зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим;

     2) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Право на провадження гiдрометеорологiчної дiяльностi

     Гiдрометеорологiчна дiяльнiсть на територiї України провадиться центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, пiдприємствами, установами та органiзацiями, що належать до сфери їх управлiння, а також iншими державними органами, юридичними та фiзичними особами незалежно вiд форми власностi.

     Дiяльнiсть гiдрометеорологiчної служби Збройних Сил України регламентується положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики з питань нацiональної безпеки у сферi оборони, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi";

     3) назву роздiлу II викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл II
КОМПЕТЕНЦIЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛIЗУЮТЬ ДЕРЖАВНУ ПОЛIТИКУ У СФЕРI ГIДРОМЕТЕОРОЛОГIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI, МIСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМIНIСТРАЦIЙ ТА ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРI ГIДРОМЕТЕОРОЛОГIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI";

     4) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, належить:

     забезпечення формування державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi;

     здiйснення управлiння у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, координацiя дiяльностi у цiй сферi iнших центральних органiв виконавчої влади, затвердження вiдповiдних нормативних актiв;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених законами України та положенням про центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, яке затверджується у встановленому законом порядку";

     5) доповнити статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, належить:

     реалiзацiя державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi;

     забезпечення державного контролю у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi;

     забезпечення проведення гiдрометеорологiчних, гелiогеофiзичних спостережень, фонових радiацiйних та базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища;

     забезпечення збору, обробки та узагальнення отриманої iнформацiї;

     забезпечення прогнозування погоди, гiдрологiчного режиму водних об'єктiв, небезпечних i стихiйних гiдрометеорологiчних явищ, врожайностi сiльськогосподарських культур;

     ведення iнформацiйної бази гiдрометеорологiчних даних та даних про стан навколишнього природного середовища;

     забезпечення органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування та населення безоплатною iнформацiєю загального користування про фактичнi та очiкуванi змiни гiдрометеорологiчних умов i стану навколишнього природного середовища, попередження про небезпечнi та стихiйнi гiдрометеорологiчнi явища, а також здiйснення гiдрометеорологiчного обслуговування суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi, дiяльнiсть яких залежить вiд гiдрометеорологiчних умов, у тому числi пiдприємств енергетики, агропромислового комплексу, комунального господарства, цивiльної авiацiї та iнших видiв транспорту;

     здiйснення iнших повноважень, передбачених законами України та положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, яке затверджується у встановленому законом порядку";

     6) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Система нацiональної гiдрометеорологiчної служби

     До системи нацiональної гiдрометеорологiчної служби входять центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, пiдприємства, установи та органiзацiї, що належать до сфери їх управлiння, та iншi державнi органи, що здiйснюють гiдрометеорологiчну дiяльнiсть";

     7) у частинi другiй статтi 12, частинi першiй статтi 14, частинi четвертiй статтi 15, частинi першiй статтi 16, частинi другiй статтi 17 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     8) у частинi четвертiй статтi 12, частинах другiй i третiй статтi 15, абзацi п'ятому частини другої статтi 19, частинi першiй статтi 22 та частинах другiй i третiй статтi 24 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     9) у частинi четвертiй статтi 15 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi архiвної справи" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiвної справи";

     10) в абзацi другому частини третьої статтi 16 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi та спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi оборони" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування i реалiзують державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi та з питань нацiональної безпеки у сферi оборони";

     11) у частинi першiй статтi 17 слова "органiзацiями, пiдприємствами та установами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi" замiнити словами "пiдприємствами, установами та органiзацiями, що належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi";

     12) у статтi 19:

     назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Державний контроль у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi

     Державний контроль у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi";

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi гiдрометеорологiчної дiяльностi, забезпечує перевiрку".

     12. Частину другу статтi 36 та пункт 6 частини першої статтi 39 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2004 р., N 19, ст. 252) пiсля слiв "iнших вiйськових формувань України" доповнити словами "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України".

     13. У Законi України "Про архiтектурну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246 iз наступними змiнами):

     1) у частинi четвертiй статтi 6 слова "мiсцевих органiв мiстобудування та архiтектури" виключити;

     2) частину другу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний архiтектурно-будiвельний контроль та нагляд здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю (далi - орган державного архiтектурно-будiвельного контролю)";

     3) у частинi четвертiй статтi 11 слова "вiдповiдну iнспекцiю державного архiтектурно-будiвельного контролю" замiнити словами "орган державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     4) у назвi роздiлу III та назвi статтi 13 слово "спецiально" виключити;

     5) у статтi 13:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "До уповноважених органiв мiстобудування та архiтектури належать:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi архiтектури;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiтектури;

     орган державного архiтектурно-будiвельного контролю;

     орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань архiтектури;

     структурнi пiдроздiли обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад";

     у частинi другiй слова "Уповноважений орган мiстобудування та архiтектури Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, управлiння мiстобудування i архiтектури обласних, Київської та Севастопольської мiських, вiддiли районних державних адмiнiстрацiй" замiнити словами "Орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань архiтектури, структурнi пiдроздiли обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй";

     6) у статтi 14:

     у частинi першiй слово "статтею" замiнити словами "абзацами п'ятим - сьомим частини першої статтi", а слова "району в мiстi" виключити;

     частину другу пiсля слова "архiтектора" доповнити словами "областi, району, мiста";

     у частинi п'ятiй слово "спецiально" виключити;

     7) частину третю статтi 16 виключити;

     8) у статтi 161:

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiтектури";

     частину п'яту замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi архiтектури, визначає порядок реєстрацiї таких органiзацiй.

     Контроль за дiяльнiстю саморегулiвних органiзацiй у сферi архiтектурної дiяльностi здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiтектури";

     9) у статтi 17:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Органом лiцензування є орган державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     у частинi п'ятiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiтектури";

     у частинi десятiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi архiтектури";

     10) статтю 18 виключити.

     14. У Гiрничому законi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2000 р., N 13, ст. 115; 2001 р., N 32, ст. 172; 2005 р., N 6, ст. 138):

     1) у статтi 10 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах охорони працi, державного гiрничого нагляду";

     2) у частинi другiй статтi 21 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi безпечного поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення";

     3) у частинi першiй статтi 22 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду, еколого-експертними та спецiалiзованими пiдроздiлами чи установами або спецiально створюваними комiсiями спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, охорони здоров'я, захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, будiвництва, архiтектури та житлової полiтики" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах охорони працi та державного гiрничого нагляду, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, нагляду i контролю за станом захисту територiй вiд надзвичайних ситуацiй природного та техногенного характеру, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах екологiї та природних ресурсiв, будiвництва, архiтектури, мiстобудування та житлово-комунального господарства";

     4) у частинi третiй статтi 43 слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     5) в абзацi шостому частини другої статтi 49 слова "спецiально уповноважених державних органiв" замiнити словами "вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади".

     15. У Законi України "Про аварiйно-рятувальнi служби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 4, ст. 25; 2001 р., N 9, ст. 38; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 9, ст. 117; 2011 р., N 6, ст. 41):

     1) у частинi третiй статтi 8:

     у третьому реченнi слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, з питань оборони, з питань внутрiшнiх справ, з питань транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи, пожежної i техногенної безпеки, оборони, внутрiшнiх справ, транспорту";

     четверте речення викласти в такiй редакцiї: "Координацiя дiяльностi Служби медицини катастроф у разi виникнення екстремальних ситуацiй покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     у п'ятому реченнi слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     2) у статтi 9:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Державнi аварiйно-рятувальнi служби створюються як професiйнi центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи, iншими центральними органами виконавчої влади";

     у частинi сьомiй слова "центральним органом виконавчої влади, до компетенцiї якого належать питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи";

     3) абзац третiй статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи";

     4) абзац другий статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи";

     5) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи:

     забезпечує проведення в життя вiдповiдної державної полiтики;

     керує рятувальною справою на державному рiвнi;

     створює професiйнi аварiйно-рятувальнi служби та здiйснює керiвництво їх дiяльнiстю;

     розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавства з питань дiяльностi аварiйно-рятувальних служб, запобiгання надзвичайним ситуацiям та обмеження їх наслiдкiв у межах своїх повноважень, приймає вiдповiднi нормативно-правовi акти;

     затверджує порядок розроблення та затвердження планiв реагування на надзвичайнi ситуацiї та планiв взаємодiї у разi їх виникнення;

     координує роботу мiнiстерств, iнших центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади у сферi рятувальної справи, дiяльнiсть усiх аварiйно-рятувальних служб;

     налагоджує мiжнародне спiвробiтництво з питань рятувальної справи, вивчає, узагальнює i поширює свiтовий досвiд у цiй сферi, забезпечує виконання вiдповiдних мiжнародних договорiв;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     Рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи, щодо проведення аварiйно-рятувальних робiт, лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй та їх наслiдкiв, прийнятi в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всiма мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами";

     6) доповнити статтею 161 такого змiсту:

     "Стаття 161. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи:

     забезпечує та вiдповiдає у встановленому порядку за додержання необхiдного фiзичного та психологiчного рiвня пiдготовки рятувальникiв;

     контролює здiйснення органами мiсцевого самоврядування делегованих повноважень органiв виконавчої влади у сферi реагування на надзвичайнi ситуацiї стосовно дiяльностi створених ними аварiйно-рятувальних служб;

     органiзовує в установленому порядку навчання та атестацiю аварiйно-рятувальних служб i рятувальникiв;

     забезпечує в межах своїх повноважень державний нагляд i контроль за дiяльнiстю аварiйно-рятувальних служб та їх готовнiстю до реагування на надзвичайнi ситуацiї;

     у межах своїх повноважень забезпечує виконання робiт, пов'язаних з лiквiдацiєю аварiй, наслiдкiв катастроф i стихiйного лиха;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом";

     7) абзац перший частини другої статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     8) в абзацах третьому та четвертому частини першої статтi 18 слова "вiдповiдного територiального органу" та "вiдповiдного мiсцевого органу" замiнити словами "їх вiдповiдного структурного пiдроздiлу";

     9) у частинi другiй статтi 33 та статтi 351 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     10) у статтi 35:

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     у частинi шостiй слова "розробляється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та затверджується центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи";

     у частинi сьомiй слова "уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи";

     11) у частинi першiй статтi 36:

     в абзацi другому слова "центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     в абзацi третьому слова "спецiальна iнспекцiя центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного нагляду та контролю у сферах пожежної i техногенної безпеки";

     12) у статтi 37:

     у частинi другiй слова "органи державного нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони працi", а слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням органiв державного нагляду за охороною працi" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     у частинi третiй:

     у першому реченнi слова "вiдповiднi територiальнi органи з питань надзвичайних ситуацiй та цивiльного захисту населення" замiнити словами "вiдповiдний орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим, вiдповiднi структурнi пiдроздiли обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй";

     у другому реченнi слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики за поданням центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи за погодженням з центральним органом виконавчої влади по нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони працi";

     13) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     16. У Законi України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176; 2003 р., N 29, ст. 233):

     1) абзац четвертий статтi 10 виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 14 слова "центральних органiв виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту".

     17. У Законi України "Про перевезення небезпечних вантажiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 222; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; 2010 р., N 30, ст. 394):

     1) в абзацi четвертому статтi 1 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "в установленому порядку";

     2) у частинi другiй статтi 6 та статтi 10 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi транспорту" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту" та "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi транспорту" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у статтi 13 слова "центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi транспорту";

     4) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажiв

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажiв (компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажiв) належать:

     розроблення i затвердження нормативно-правових актiв з питань перевезення небезпечних вантажiв (крiм нормативно-правових актiв з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, якi розробляються вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху, та затверджуються Мiнiстерством внутрiшнiх справ України) та забезпечення лiквiдацiї аварiй та їх наслiдкiв, що виникають пiд час перевезення небезпечних вантажiв, а також погодження нормативiв i правил екологiчної та радiацiйної безпеки, захисту здоров'я людей та санiтарно-епiдемiчного благополуччя населення пiд час перевезення небезпечних вантажiв;

     прийняття в установленому порядку рiшень про умови перевезення небезпечних вантажiв (у разi дорожнього перевезення небезпечних вантажiв маршрути i режими перевезення погоджуються з вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху), якщо такi умови не передбаченi вiдповiдними нормативно-правовими актами;

     здiйснення мiжнародного спiвробiтництва у сферi перевезення небезпечних вантажiв";

     5) доповнити статтею 141 такого змiсту:

     "Стаття 141. Компетенцiя центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажiв

     До компетенцiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, щодо перевезення небезпечних вантажiв належать:

     контроль за додержанням законодавства у сферi перевезення небезпечних вантажiв (крiм дорожнього перевезення небезпечних вантажiв, яке контролюється вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху);

     iнформування через Мiнiстерство закордонних справ України Комiтету експертiв ООН з перевезення небезпечних вантажiв про результати класифiкацiї небезпечних вантажiв в Українi, якi ранiше не були визнанi такими, та про змiни у класифiкацiї небезпечних вантажiв";

     6) в абзацi другому статтi 16 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту";

     7) у статтi 23 слова "центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту";

     8) у текстi Закону слова "Державтоiнспекцiя Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "вiдповiднi пiдроздiли Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, що забезпечують безпеку дорожнього руху" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. У Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 256 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 5 слова "Мiнiстерства з надзвичайних ситуацiй України та лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Управлiння державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адмiнiстрацiї України" та "центрального органу виконавчої влади в галузi транспорту" замiнити вiдповiдно словами "Управлiння державної охорони, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферах пожежної i техногенної безпеки, захисту державного кордону, виконання кримiнальних покарань, єдиної державної податкової полiтики" та "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi транспорту";

     2) у пунктi 2 статтi 9 слова "центральний орган виконавчої влади у галузi зв'язку" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України";

     3) статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України, щодо управлiння у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України:

     1) бере участь у формуваннi та координує реалiзацiю державної полiтики у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     2) визначає за участю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, необхiдний i достатнiй для потреб України радiочастотний ресурс, вiдповiдно до норм мiжнародного права здiйснює заходи до його закрiплення за Україною i захисту на мiжнародному рiвнi;

     3) бере участь у створеннi державних стандартiв щодо користування радiочастотним ресурсом України;

     4) розробляє на пiдставi пропозицiй i за участю нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, iнших заiнтересованих осiб Нацiональну таблицю розподiлу смуг радiочастот України i План використання радiочастотного ресурсу України та подає цi документи на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України;

     5) вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо змiн до Нацiональної таблицi розподiлу смуг радiочастот України i Плану використання радiочастотного ресурсу України;

     6) розробляє та затверджує iншi нормативно-правовi акти з питань, вiднесених до його повноважень, щодо користування радiочастотним ресурсом України;

     7) здiйснює обов'язки Адмiнiстрацiї зв'язку України з питань виконання функцiй України як держави - члена Мiжнародного союзу електрозв'язку, несе вiдповiдальнiсть за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцiєю Мiжнародного союзу електрозв'язку i зобов'язань за адмiнiстративними регламентами, а також з питань взаємодiї i спiвробiтництва з органами, що виконують функцiї адмiнiстрацiй зв'язку iноземних держав;

     8) представляє iнтереси України у всесвiтнiх, європейських та регiональних органiзацiях з питань користування радiочастотним ресурсом;

     9) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства";

     4) доповнити статтею 111 такого змiсту:

     "Стаття 111. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України, щодо управлiння у сферi користування радiочастотним ресурсом України

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах зв'язку, телекомунiкацiй, користування радiочастотним ресурсом України:

     1) бере участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     2) розробляє проекти законiв, нормативно-правових актiв щодо користування радiочастотним ресурсом України;

     3) органiзовує проведення дослiджень та вироблення рекомендацiй щодо ефективного користування радiочастотним ресурсом України;

     4) затверджує тематичнi плани науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт щодо розподiлу, видiлення i присвоєння радiочастот, їх мiжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнiтної сумiсностi радiоелектронних засобiв, забезпечення функцiонування системи радiочастотного монiторингу, надає висновки щодо доцiльностi проведення i фiнансування таких робiт;

     5) бере участь у розробленнi проектiв мiжнародних договорiв України, пов'язаних з користуванням радiочастотним ресурсом;

     6) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства".

     19. У Законi України "Про захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 337; 2004 р., N 19, ст. 259; 2006 р., N 22, ст. 199; 2009 р., N 9, ст. 117):

     1) у частинах третiй i четвертiй статтi 8 слова "виконавчi органи рад" в усiх вiдмiнках замiнити словами "виконавчi органи мiсцевих рад" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у частинi четвертiй статтi 10 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до вiдома якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi цивiльного захисту";

     3) у статтi 13:

     у частинах другiй, третiй i п'ятiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенцiї якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, з питань оборони, з питань внутрiшнiх справ, з питань транспорту" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, рятувальної справи, оборони, внутрiшнiх справ, транспорту";

     4) у статтi 18 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенцiї якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, нагляду i контролю за станом захисту територiй вiд надзвичайних ситуацiй природного та техногенного характеру";

     5) в абзацi третьому статтi 25 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенцiї якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки";

     6) абзаци третiй i четвертий статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту;

     iншi центральнi органи виконавчої влади";

     7) частини другу i третю статтi 28 виключити;

     8) статтю 30 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi цивiльного захисту

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi цивiльного захисту, належать:

     формування державної полiтики у сферi цивiльного захисту;

     керiвництво дiяльнiстю пiдпорядкованих йому органiв управлiння з питань надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, спецiальних i спецiалiзованих формувань;

     координацiя дiяльностi центральних органiв виконавчої влади у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;

     затвердження планiв локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй (катастроф);

     здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України";

     9) доповнити статтею 301 такого змiсту:

     "Стаття 301. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi цивiльного захисту, належать:

     забезпечення реалiзацiї полiтики держави у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, запобiгання таким ситуацiям та реагування на них, лiквiдацiя їх наслiдкiв;

     здiйснення контролю за проведенням аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт у разi виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;

     здiйснення оповiщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуацiї техногенного чи природного характеру, забезпечення належного функцiонування галузевих, територiальних i локальних систем оповiщення;

     здiйснення державного нагляду i контролю за розробленням та реалiзацiєю заходiв у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;

     проведення науково-дослiдних робiт у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру;

     здiйснення iнших повноважень, визначених законами України, актами Президента України";

     10) у назвi та абзацi першому частини першої статтi 31 слова "спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     11) у статтi 35:

     у частинi першiй слова "республiканського бюджету Автономної Республiки Крим" виключити;

     у частинi четвертiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     12) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенцiї якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi цивiльного захисту" у вiдповiдному вiдмiнку.

     20. У Законi України "Про громадянство України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65; 2005 р., N 30, ст. 408):

     1) статтю 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi громадянства

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi громадянства, здiйснює повноваження щодо:

     1) встановлення належностi до громадянства України вiдповiдно до статтi 3 цього Закону;

     2) прийняття заяв разом iз необхiдними документами щодо прийняття до громадянства України, щодо виходу з громадянства України дiтей у випадках, передбачених частинами десятою - дванадцятою статтi 18 цього Закону, перевiрки правильностi оформлення документiв, наявностi умов для прийняття до громадянства України i вiдсутностi пiдстав, з яких особа не приймається до громадянства України, наявностi пiдстав для виходу з громадянства України i вiдсутностi пiдстав, з яких не допускається вихiд з громадянства України, надсилання заяв разом зi своїм висновком на розгляд Комiсiї при Президентовi України з питань громадянства;

     3) пiдготовки подань про втрату особами громадянства України i разом iз необхiдними документами надсилання їх на розгляд Комiсiї при Президентовi України з питань громадянства;

     4) прийняття рiшень про оформлення набуття громадянства України особами з пiдстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 - 10 статтi 6 цього Закону;

     5) скасування в межах повноважень прийнятих рiшень про оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтею 21 цього Закону;

     6) виконання рiшень Президента України з питань громадянства;

     7) видання особам, якi набули громадянство України, паспортiв громадянина України, свiдоцтв про належнiсть до громадянства України (для осiб вiком до 16 рокiв), тимчасових посвiдчень громадянина України, проїзних документiв дитини, довiдок про реєстрацiю особи громадянином України;

     8) вилучення в осiб, громадянство яких припинено або стосовно яких скасовано рiшення про оформлення набуття громадянства України, паспортiв громадянина України, свiдоцтв про належнiсть до громадянства України, тимчасових посвiдчень громадянина України, паспортiв громадянина України для виїзду за кордон, проїзних документiв дитини та видання довiдок про припинення громадянства України;

     9) ведення облiку осiб, якi набули громадянство України, та осiб, якi припинили громадянство України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi громадянства, один раз на пiврiччя iнформує Комiсiю при Президентовi України з питань громадянства про виконання рiшень Президента України з питань громадянства.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi громадянства, здiйснює повноваження, передбаченi частиною першою цiєї статтi, стосовно осiб, якi проживають на територiї України";

     2) у статтi 26 слова "прийнятi спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства, Мiнiстерством закордонних справ України та їх органами" виключити.

     21. У Законi України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 15, ст. 73; 2011 р., N 6, ст. 47):

     1) у частинi першiй статтi 3:

     в абзацi першому слова "спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади та їх вiдповiднi територiальнi органи" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади та їх територiальнi органи (у разi утворення)";

     абзаци четвертий i п'ятий замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "державного нагляду (контролю) у сферах пожежної i техногенної безпеки".

     У зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим та шостим;

     2) в абзацi шостому статтi 4, назвi та абзацi першому статтi 5, абзацi четвертому статтi 6, частинi дванадцятiй статтi 12 слова "спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у статтi 11:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "План локалiзацiї i лiквiдацiї аварiй погоджують центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки";

     у частинi шостiй слова "вiдповiдному територiальному органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi цивiльного захисту, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах пожежної i техногенної безпеки";

     у частинi сьомiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до вiдання якого вiднесено питання захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферах цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки";

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки, протягом 10 днiв пiсля затвердження плану локалiзацiї та лiквiдацiї аварiй надають через засоби масової iнформацiї вiдомостi, необхiднi для виконання населенням правил поведiнки i дiй в екстремальних ситуацiях, передбачених цим планом";

     4) у частинi восьмiй статтi 12 слова "спецiально уповноваженим органом з питань мiстобудування та архiтектури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     5) у частинi другiй статтi 13 та частинi першiй статтi 15 слова "територiальнi органи спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у частинi п'ятiй статтi 13 слова "спецiально уповноваженим органам виконавчої влади" замiнити словами "центральним органам виконавчої влади";

     7) у статтi 15:

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади, до вiдання яких вiднесенi питання охорони працi, захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру i екологiчної безпеки та охорони довкiлля" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, охорони працi, пожежної i техногенної безпеки, здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "Центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки, здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, забезпечують оброблення одержаної вiдповiдно до закону iнформацiї про дiяльнiсть об'єктiв пiдвищеної небезпеки та надають її мiсцевим органам виконавчої влади, органам мiсцевого самоврядування, суб'єктам господарської дiяльностi та iншим заiнтересованим особам, а також у встановленому порядку iнформують населення про аварiйнi ситуацiї, що виникають на об'єктах пiдвищеної небезпеки".

     22. У Законi України "Про iммiграцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197):

     1) в абзацi п'ятому статтi 1 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань iммiграцiї та пiдпорядкованих йому органiв" виключити;

     2) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iммiграцiї

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iммiграцiї:

     1) органiзовує роботу з прийняття заяв разом iз визначеними цим Законом документами щодо надання дозволу на iммiграцiю вiд осiб, якi перебувають в Українi на законних пiдставах;

     2) органiзовує роботу з перевiрки правильностi оформлення документiв щодо надання дозволу на iммiграцiю, виконання умов для надання такого дозволу, вiдсутностi пiдстав для вiдмови у його наданнi;

     3) органiзовує роботу з прийняття рiшень про надання дозволу на iммiграцiю, про вiдмову у наданнi дозволу на iммiграцiю, про скасування дозволу на iммiграцiю та видання копiй цих рiшень особам, яких вони стосуються;

     4) органiзовує роботу з видання та вилучення у випадках, передбачених цим Законом, посвiдок на постiйне проживання;

     5) забезпечує ведення облiку осiб, якi подали заяви про надання дозволу на iммiграцiю, та осiб, яким надано такий дозвiл";

     3) у пунктi 1 статтi 7 слова "до спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань iммiграцiї" замiнити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iммiграцiї";

     4) у статтi 8:

     у частинi першiй слова "Центральний орган виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi працi";

     у частинi другiй слова "Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     5) у статтi 9:

     у пунктi 2 частини першої слова "органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань iммiграцiї за мiсцем їх проживання" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iммiграцiї";

     у пунктi 5 частини п'ятої слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     у пунктi 2 частини сьомої слова "центральним органом виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi працi";

     6) у пунктi 3 частини першої статтi 10 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     7) у частинах другiй, третiй та четвертiй статтi 11 слова "органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань iммiграцiї за мiсцем проживання", "Орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань iммiграцiї", "орган спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань iммiграцiї за мiсцем її проживання" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iммiграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     8) в абзацi першому статтi 12 слова "органом, який його видав" виключити;

     9) частину першу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iммiграцiї, не пiзнiш як у тижневий строк надсилає копiю рiшення про скасування дозволу на iммiграцiю особi, стосовно якої прийнято таке рiшення, та вилучає у неї посвiдку на постiйне проживання";

     10) у статтi 15 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань iммiграцiї та пiдпорядкованими йому органами" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iммiграцiї".

     23. В абзацi першому частини першої статтi 7 та частинi першiй статтi 13 Закону України "Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78) слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мiстобудування та житлової полiтики" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування".

     24. У Законi України "Про питну воду та питне водопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95; 2007 р., N 33, ст. 440; 2010 р., N 49, ст. 571; 2011 р., N 23, ст. 160; 2012 р., N 7, ст. 53):

     1) у частинi першiй статтi 9 слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства";

     2) у статтi 11:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, iнших державних органiв у сферi питної води та питного водопостачання";

     частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, належить:

     забезпечення формування єдиної технiчної, соцiально-економiчної полiтики у сферi питної води та питного водопостачання;

     встановлення порядку ведення та забезпечення монiторингу якостi питної води i технiчного стану об'єктiв централiзованого питного водопостачання;

     координацiя дiяльностi органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi у цiй сферi;

     вирiшення iнших питань у сферi питної води та питного водопостачання вiдповiдно до законiв України.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, належить:

     забезпечення проведення наукових дослiджень у сферi питної води та питного водопостачання;

     органiзацiя здiйснення заходiв щодо захисту та охорони об'єктiв централiзованого питного водопостачання;

     пiдготовка i оприлюднення в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, Нацiональної доповiдi про якiсть питної води та стан питного водопостачання в Українi, забезпечення заiнтересованих органiв державної влади, громадських органiзацiй, пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян iнформацiєю про випадки i причини забруднення питної води, порядок розрахунку тарифiв на послуги централiзованого водопостачання i водовiдведення;

     вирiшення iнших питань у сферi питної води та питного водопостачання вiдповiдно до законiв України".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     3) статтю 12 пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "здiйснення контролю за виконанням установлених у цiй сферi правил i норм".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - десятим;

     4) у частинi третiй статтi 19 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства";

     5) в абзацi сьомому частини першої статтi 23 слова "центрального органу виконавчої влади у сферi стандартизацiї" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання", а слова "центрального органу виконавчої влади з питань державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     6) у частинi третiй статтi 24 слова "бюджету, бюджету Автономної Республiки Крим" виключити;

     7) у статтi 29:

     у частинi четвертiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi екологiчної безпеки";

     у частинi шостiй слова "мiсцевими органами виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв, водного господарства" замiнити словами "обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

     у частинах сьомiй i дев'ятiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства";

     8) у статтi 34:

     у частинi третiй слова "мiсцевими органами виконавчої влади з водного господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства";

     у частинi п'ятiй слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства", а слова "центральними органами виконавчої влади iз забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя, водного господарства, земельних ресурсiв" - словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя, розвитку водного господарства, земельних вiдносин";

     9) в абзацi другому статтi 38 слова "центральним органом виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi екологiчної безпеки";

     10) у частинi другiй статтi 39 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" та "центральний орган виконавчої влади з питань екологiї та природних ресурсiв" замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi екологiчної безпеки";

     11) у частинi другiй статтi 40 слова "центральним органом виконавчої влади з питань статистики", "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства";

     12) у частинi першiй статтi 41 слова "центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства";

     13) у статтi 43:

     у частинi першiй слово "спецiально" виключити;

     у частинi другiй слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" виключити;

     у частинi третiй слова "мiсцевi органи виконавчої влади у сферi стандартизацiї i" виключити;

     14) у частинi другiй статтi 44 слово "мiсцевими" виключити;

     15) у частинi першiй статтi 45 слова "охорони навколишнього природного середовища" замiнити словами "з охорони довкiлля";

     16) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "центральний орган виконавчої влади у сферi стандартизацiї" та "органи державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi розвитку водного господарства", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання" та "органи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     25. В абзацах восьмому та шiстнадцятому пiдроздiлу 2 "Механiзми забезпечення реалiзацiї Генеральної схеми" роздiлу IV Генеральної схеми планування територiї України, затвердженої Законом України "Про Генеральну схему планування територiї України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 204), слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мiстобудування та архiтектури" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування" у вiдповiдному вiдмiнку.

     26. У Законi України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; N 24, ст. 298):

     1) у частинi першiй статтi 7 слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону України" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону";

     2) у пунктi 231 статтi 19 слова "центрального органу виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення";

     3) у частинi першiй статтi 20:

     у пунктi 9 слова "Державною митною службою України, Мiнiстерством транспорту України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi митної справи, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi авiацiйного транспорту";

     у пунктi 19 слова "Державтоiнспекцiєю Мiнiстерства внутрiшнiх справ України", "пiдроздiлами Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     4) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону" у вiдповiдному вiдмiнку.

     27. У частинах четвертiй та сьомiй статтi 24 Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377; 2009 р., N 17, ст. 236) слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю".

     28. У Законi України "Про поховання та похоронну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 47):

     1) у статтi 8:

     пункт 1 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "1) забезпечує формування державної полiтики у сферi поховання";

     у частинi четвертiй слова "архiтектурно-будiвельних норм, правил i стандартiв" замiнити словами "державних стандартiв, iнших нормативних документiв у галузi поховання";

     2) в абзацi третьому частини другої статтi 11 слова "вiддiлом реєстрацiї актiв громадянського стану районних, районних у мiстах, мiських (мiст обласного значення) управлiнь юстицiї" замiнити словами "вiддiлом державної реєстрацiї актiв цивiльного стану";

     3) у частинi першiй статтi 33 слова "iноземних громадян" замiнити словом "iноземцiв";

     4) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi житлово-комунальної полiтики України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     29. У частинi другiй статтi 38 та пунктi 9 частини першої статтi 39 Закону України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; 2006 р., N 14, ст. 116, N 30, ст. 258; 2012 р., N 19 - 20, ст. 176) слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузi митної справи" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту, пожежної i техногенної безпеки, захисту державного кордону, митної справи".

     30. В абзацi сьомому статтi 2 Закону України "Про Державну спецiальну службу транспорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269; 2006 р., N 26, ст. 215) слова "Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi цивiльного захисту".

     31. У Законi України "Про житлово-комунальнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297; 2010 р., N 40, ст. 524, N 49, ст. 571):

     1) у статтi 5:

     у назвi слова "центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства";

     частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, належить:

     1) забезпечення формування державної полiтики у сферi житлово-комунальних послуг;

     2) органiзацiя в межах його повноважень розроблення державних та регiональних програм у сферi житлово-комунальних послуг;

     3) розроблення науково обґрунтованих нормативiв витрат та втрат ресурсiв, що використовуються при виробництвi, транспортуваннi та постачаннi житлово-комунальних послуг;

     4) розроблення в межах повноважень системи нормативно-правових актiв щодо формування цiн/тарифiв на житлово-комунальнi послуги (крiм тарифiв на теплову енергiю, централiзоване водопостачання та водовiдведення, якi встановлюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг), стандартiв, нормативiв, норм, порядкiв та правил у сферi житлово-комунальних послуг, а також щодо експлуатацiї, поточного i капiтального ремонтiв, реконструкцiї об'єктiв житлового фонду;

     5) розроблення типових договорiв;

     6) координацiя дiяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування у сферi житлово-комунальних послуг;

     7) нормативно-правове забезпечення дiяльностi мiсцевих державних адмiнiстрацiй для здiйснення контролю цiн/тарифiв на житлово-комунальнi послуги (крiм тарифiв на теплову енергiю, централiзоване водопостачання та водовiдведення, якi встановлюються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг);

     8) вирiшення iнших питань у сферi житлово-комунальних послуг вiдповiдно до закону.

     2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, належить:

     1) реалiзацiя державної полiтики у сферi житлово-комунальних послуг;

     2) органiзацiя в межах його повноважень реалiзацiї державних та регiональних програм у сферi житлово-комунальних послуг;

     3) сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управлiння якiстю житлово-комунальних послуг вiдповiдно до нацiональних або мiжнародних стандартiв;

     4) органiзацiя та виконання в межах повноважень робiт iз стандартизацiї, метрологiї та пiдтвердження вiдповiдностi у сферi житлово-комунальних послуг;

     5) проведення монiторингу стану розрахункiв за житлово-комунальнi послуги;

     6) вирiшення iнших питань у сферi житлово-комунальних послуг вiдповiдно до закону".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     у частинi третiй:

     слово "розробленнi" замiнити словом "формуваннi";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi соцiального захисту населення, органiзовує роботу щодо призначення та надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива";

     2) у частинi другiй статтi 8 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi стандартизацiї" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання";

     3) у частинi першiй статтi 9 та пунктi 1 частини першої статтi 14 слово "спецiально" виключити;

     4) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     32. У Законi України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 39, ст. 386):

     1) в абзацi першому пункту 1.5 статтi 1 слова "в органах Державної автомобiльної iнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (далi - Державтоiнспекцiя МВС України)" замiнити словами "у вiдповiдних пiдроздiлах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (далi - вiдповiднi пiдроздiли МВС України)";

     2) у назвi статтi 54 слово "центральних" виключити;

     3) у текстi Закону слова "Державтоiнспекцiя МВС України" та "пiдроздiли Державтоiнспекцiї МВС" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "вiдповiднi пiдроздiли МВС України" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     33. У Законi України "Про поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 138):

     1) текст статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Державне регулювання у сферi поводження з вибуховими матерiалами здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, державну промислову полiтику, iншi центральнi органи виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом";

     2) у статтi 4:

     в абзацi четвертому слова "спецiально уповноважених" виключити;

     абзац п'ятий виключити;

     3) доповнити статтею 41 такого змiсту:

     "Стаття 41. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, у сферi поводження з вибуховими матерiалами

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, у сферi поводження з вибуховими матерiалами, належить:

     формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, у сферi поводження з вибуховими матерiалами;

     затвердження перелiку вибухових матерiалiв, допущених до постiйного виробництва та застосування;

     виконання iнших повноважень, визначених законами";

     4) у статтi 5:

     у назвi та абзацi першому слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду";

     абзац шостий виключити;

     5) у статтi 6:

     у назвi та абзацi першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань промислової полiтики" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики";

     в абзацi другому слово "розроблення" замiнити словом "формування";

     6) у частинi першiй статтi 13 слова "територiального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду";

     7) у частинi першiй статтi 15 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду";

     8) у текстi Закону слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду".

     34. У Законi України "Про теплопостачання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 36, ст. 418; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 23 лютого 2012 року N 4434-VI):

     1) в абзацi п'ятнадцятому статтi 1 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi теплопостачання" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг";

     2) у статтi 11:

     у назвi слова "центрального органу" замiнити словами "центральних органiв";

     частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, належить:

     забезпечення формування державної полiтики у сферi теплопостачання;

     розроблення державних цiльових програм розвитку систем теплопостачання i контроль за їх виконанням;

     розроблення довгострокових прогнозних балансiв споживання теплової енергiї виходячи з потреб нацiональної економiки, установ i органiзацiй та населення;

     розроблення науково обґрунтованих нормативiв витрат та втрат енергоносiїв при виробництвi, транспортуваннi та постачаннi теплової енергiї;

     установлення порядку ведення монiторингу у сферi теплопостачання;

     координацiя дiяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади;

     розроблення та внесення пропозицiй щодо вдосконалення законодавства у сферi теплопостачання.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, належить:

     реалiзацiя державної полiтики у сферi теплопостачання;

     забезпечення монiторингу у сферi теплопостачання, а також використання результатiв монiторингу для вдосконалення систем теплопостачання;

     погодження схем теплопостачання населених пунктiв з кiлькiстю жителiв бiльш як 20 тисяч осiб та регiональних програм модернiзацiї систем теплопостачання".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     у частинi третiй слово "розробленнi" замiнити словом "формуваннi";

     3) у текстi статтi 14 слова "центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду", "вiдповiдний орган центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) у галузi теплопостачання" у вiдповiдному вiдмiнку;

     4) у частинi першiй статтi 28 слова "органи мiсцевої" замiнити словами "мiсцевi органи";

     5) у частинi четвертiй статтi 29 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони працi";

     6) у статтi 31:

     у частинi першiй:

     у пунктi 2 слова "Державного агентства з енергоефективностi та енергозбереження України або центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi енергозбереження, або центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) у галузi теплопостачання";

     у пунктi 3 слово "органiв" замiнити словом "органу";

     у частинах третiй i четвертiй слова "органами центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi теплопостачання";

     7) статтю 33 пiсля слiв "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     8) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сферi теплопостачання" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     35. У Законi України "Про благоустрiй населених пунктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 49, ст. 517):

     1) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, у сферi благоустрою населених пунктiв

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, у сферi благоустрою населених пунктiв, належить:

     1) забезпечення формування державної полiтики у сферi благоустрою населених пунктiв;

     2) здiйснення координацiї дiяльностi мiсцевих органiв виконавчої влади у цiй сферi;

     3) забезпечення в межах своїх повноважень розроблення державних i регiональних програм благоустрою населених пунктiв;

     4) розроблення в установленому законом порядку державних стандартiв, норм i правил у цiй сферi;

     5) здiйснення в межах своїх повноважень нормативно-методичного забезпечення у цiй сферi.

     2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, у сферi благоустрою населених пунктiв, належить:

     1) реалiзацiя державної полiтики у сферi благоустрою населених пунктiв;

     2) забезпечення виконання державних i регiональних програм благоустрою населених пунктiв;

     3) забезпечення здiйснення заходiв щодо iнженерного захисту територiй населених пунктiв вiд небезпечних геологiчних процесiв, прогнозування i запобiгання їх розвитку;

     4) органiзацiя спiльно з iншими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування проведення щорiчного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою i пiдтримання громадського порядку";

     2) у частинi першiй статтi 39 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та" виключити;

     3) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" та "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства" у вiдповiдному вiдмiнку.

     36. У Законi України "Про автомобiльнi дороги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137):

     1) у пунктах 10, 12 та 14 частини першої статтi 12, частинах першiй та другiй статтi 37 слова "вiдповiдний пiдроздiл Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "вiдповiдний пiдроздiл Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     2) у частинi другiй статтi 44 слова "центральним органом виконавчої влади з питань технiчного регулювання" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання".

     37. У Законi України "Про житловий фонд соцiального призначення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 159):

     1) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, у житловiй сферi щодо соцiального житла:

     1) забезпечує формування державної житлової, науково-технiчної та економiчної полiтики формування i утримання житлового фонду соцiального призначення;

     2) органiзовує в межах своїх повноважень розроблення загальнодержавної та мiсцевих програм розвитку соцiального житла;

     3) здiйснює нормативно-методичне забезпечення формування i утримання соцiального житла;

     4) здiйснює iншi повноваження у цiй сферi вiдповiдно до закону.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, у житловiй сферi щодо соцiального житла:

     1) реалiзує державну житлову полiтику щодо соцiального житла;

     2) органiзовує в межах своїх повноважень реалiзацiю загальнодержавної та мiсцевих програм розвитку соцiального житла;

     3) здiйснює iншi повноваження у цiй сферi вiдповiдно до закону";

     2) у пунктi 9 частини першої статтi 12 та частинi другiй статтi 23 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     3) у пунктi 9 частини першої статтi 25 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства".

     38. У частинi першiй статтi 32 Закону України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230) слова "(патрульно-постова служба та дiльничнi iнспектори мiлiцiї)" замiнити словами "(пiдроздiли мiлiцiї громадської безпеки)".

     39. У Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2009 р., N 10 - 11, ст. 137; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 21 червня 2012 року N 5000-VI):

     1) у частинi третiй статтi 21 слова "вiдповiдним пiдроздiлом Державтоiнспекцiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "вiдповiдним пiдроздiлом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     2) у частинi третiй статтi 38 слова "мiсцевими органами Державтоiнспекцiї" замiнити словами "вiдповiдними пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України";

     3) у частинi другiй статтi 46 слово "Державтоiнспекцiї" виключити;

     40. Статтю 5 Закону України "Про комплексну реконструкцiю кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 88) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства:

     забезпечує формування державної полiтики у сферi комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду;

     координує та контролює дiяльнiсть мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань комплексної реконструкцiї кварталiв (мiкрорайонiв) застарiлого житлового фонду в населених пунктах;

     розробляє i затверджує державнi стандарти, норми та правила в межах, установлених законом;

     органiзовує розроблення проектiв державних програм з реконструкцiї, замiни житлового фонду;

     здiйснює нормативно-правове забезпечення та iншi повноваження, передбаченi законом".

     41. Статтю 16 Закону України "Про забезпечення реалiзацiї житлових прав мешканцiв гуртожиткiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 46, ст. 323) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, щодо приватизацiї житла у гуртожитках

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, у житловiй сферi щодо приватизацiї громадянами житла у гуртожитках:

     1) забезпечує формування державної житлової, науково-технiчної та економiчної полiтики, готує пропозицiї щодо фiнансування, утримання, використання гуртожиткiв, що пiдлягають передачi територiальним громадам вiдповiдно до цього Закону;

     2) органiзовує в межах своїх повноважень розроблення державної та мiсцевих програм передачi гуртожиткiв у власнiсть територiальних громад;

     3) здiйснює нормативно-методичне забезпечення формування, утримання, фiнансування житлового фонду гуртожиткiв та прибудинкових територiй;

     4) здiйснює iншi повноваження у цiй сферi вiдповiдно до закону.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi житлово-комунального господарства, у житловiй сферi щодо приватизацiї громадянами житла у гуртожитках:

     1) органiзовує в межах своїх повноважень реалiзацiю державної та мiсцевих програм передачi гуртожиткiв у власнiсть територiальних громад;

     2) здiйснює iншi повноваження у цiй сферi вiдповiдно до закону".

     42. У Законi України "Про запобiгання впливу свiтової фiнансової кризи на розвиток будiвельної галузi та житлового будiвництва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 34, ст. 486; 2011 р., N 1, ст. 5):

     1) в абзацi п'ятому частини другої статтi 1 слова "центральним органом виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва";

     2) у статтi 3:

     в абзацi другому частини сьомої слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику";

     в абзацi першому частини восьмої слова "центрального органу виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi будiвництва";

     3) у частинi восьмiй статтi 4 слова "центральний орган виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю".

     43. У Законi України "Про будiвельнi норми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 5, ст. 41; 2011 р., N 34, ст. 343):

     1) у пунктi 1 частини першої статтi 6 слово "реалiзацiї" замiнити словом "формування";

     2) у пунктi 6 частини першої статтi 7 слова "центрального органу виконавчої влади" замiнити словом "мiнiстерства";

     3) статтю 11 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "5. Державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання державних будiвельних норм здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     4) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будiвництва та архiтектури" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi будiвництва" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "iнший центральний орган виконавчої влади" в усiх вiдмiнках та числах виключити.

     44. В абзацi другому частини першої статтi 30 Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 35 - 36, ст. 491, N 39, ст. 514) слова "Керiвники вiдповiдних районних (мiських, районних у мiстах) органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Уповноваженi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї фiзичних осiб, посадовi особи".

     45. У Законi України "Про Державний реєстр виборцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34):

     1) в абзацi першому частини третьої статтi 22 слова "Керiвник вiдповiдного районного (мiського, районного у мiстi) органу Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "Уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї фiзичних осiб, посадова особа";

     2) в абзацi другому пункту 2 роздiлу VI "Перехiднi положення" слова "до органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї фiзичних осiб".

     46. У Законi України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 29, ст. 345):

     1) частину першу статтi 6 пiсля слiв "центральним органом виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     2) у частинi третiй статтi 8 слова "сiльськими, селищними, мiськими, районними, обласними радами та їх виконавчими органами, мiсцевими державними адмiнiстрацiями мiст Києва та Севастополя" замiнити словами "сiльськими, селищними, мiськими радами та їх виконавчими органами, районними, обласними радами, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     3) у пунктi 3 частини сьомої статтi 17 слова "Кабiнету Мiнiстрiв України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування";

     4) у статтi 21:

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "(у разi делегування їм таких повноважень)" виключити;

     пункт 3 доповнити словами "(у разi її утворення)";

     в абзацi першому частини восьмої слово "утворюється" замiнити словами "може утворюватися";

     5) абзац перший частини другої статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Мiстобудiвний кадастр ведеться уповноваженими органами мiстобудування та архiтектури, якi можуть утворювати для цього служби мiстобудiвного кадастру";

     6) у статтi 24:

     в абзацi першому частини п'ятої слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсiв та його територiальнi органи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi земельних вiдносин";

     у частинi шостiй слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин";

     7) у статтi 33:

     в абзацi першому частини другої слова "районної, сiльської, селищної, мiської ради вiдповiдно до його" замiнити словами "сiльської, селищної, мiської ради, районна державна адмiнiстрацiя вiдповiдно до їх";

     в абзацi першому частини третьої слова "(у разi делегування їм таких повноважень вiдповiдними радами)" виключити;

     у частинi четвертiй слова "вiдповiдно до її" замiнити словами "районною державною адмiнiстрацiєю вiдповiдно до їх";

     8) у пунктi 1 частини першої статтi 34 слова "Державнiй архiтектурно-будiвельнiй iнспекцiї України або її територiальному органу" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю", слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування", а слова "за мiсцезнаходженням об'єкта будiвництва" виключити;

     9) у статтi 35:

     в абзацi першому частини четвертої слово "здiйснюють" замiнити словом "здiйснює";

     у частинi п'ятiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування";

     в абзацi першому частини шостої слово "вiдмовляють" замiнити словом "вiдмовляє";

     у частинi сьомiй слово "зареєструвала" замiнити словом "зареєстрував", а слово "вiдмовила" - словом "вiдмовив";

     10) у статтi 36:

     в абзацi першому частини другої слово "проводять" замiнити словом "проводить";

     у частинi третiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування";

     в абзацi першому частини четвертої слово "вiдмовляють" замiнити словом "вiдмовляє";

     в абзацi першому частини п'ятої слово "зареєструвала" замiнити словом "зареєстрував", а слово "прийняла" - словом "прийняв";

     у частинi шостiй слова "яка зареєструвала" замiнити словами "який зареєстрував";

     11) у статтi 37:

     у частинi третiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Дозвiл на виконання будiвельних робiт може бути анульовано:

     1) органом державного архiтектурно-будiвельного контролю у разi:

     а) подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будiвельних робiт;

     б) наявностi вiдомостей про припинення юридичної особи або пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем (замовником), смертi фiзичної особи - замовника або визнання її безвiсно вiдсутньою;

     2) адмiнiстративним судом за позовом органу державного архiтектурно-будiвельного контролю щодо застосування такого заходу реагування у разi перешкоджання проведенню перевiрки посадовими особами органу державного архiтектурно-будiвельного контролю, якщо таке перешкоджання було здiйснено протягом одного року пiсля накладення штрафу за зазначене порушення";

     в абзацi другому частини сьомої слова "яка видала" замiнити словами "який видав";

     12) в абзацi другому частини другої статтi 38 слово "якої" замiнити словом "якого";

     13) у частинi шостiй i абзацi першому частини сьомої статтi 39 слово "вiдмовляють" замiнити словом "вiдмовляє";

     14) у статтi 41:

     у частинi третiй слово "розглядають" замiнити словом "розглядає";

     у частинi четвертiй:

     у пунктi 6 слова "центральному органi виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi архiтектури";

     у пунктi 9 слово "iнспекцiї" замiнити словами "органу державного архiтектурно-будiвельного контролю";

     у частинi п'ятiй слово "взаємодiють" замiнити словом "взаємодiє";

     у частинi шостiй слово "їх" замiнити словом "його";

     15) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань будiвництва, мiстобудування та архiтектури" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi мiстобудування" у вiдповiдному вiдмiнку, слова "Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя", "iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю", "вiдповiдна iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган державного архiтектурно-будiвельного контролю" у вiдповiдному вiдмiнку та числi, а слово "спецiально" виключити.

     47. У Законi України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 16, ст. 146; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 5 липня 2012 року N 5076-VI):

     1) у статтi 5:

     у частинi першiй, абзацi першому частини другої i частинi п'ятiй слова "вiдповiдного органу мiграцiйної служби" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     в абзацi другому частини другої слова "представнику органу мiграцiйної служби" замiнити словами "представнику центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     2) у другому реченнi частини першої статтi 7 слова "до органу мiграцiйної служби в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     3) у статтi 8:

     у частинi четвертiй слова "наказом керiвника органу мiграцiйної служби" замiнити словами "наказом уповноваженої посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     у частинi восьмiй слова "а також iнформує про це протягом трьох робочих днiв орган внутрiшнiх справ за мiсцем проживання особи" виключити;

     у частинi дев'ятiй слова "iнформуючи про це орган внутрiшнiх справ за мiсцем проживання особи протягом трьох робочих днiв" виключити;

     4) у статтi 9:

     у частинi першiй слова "органами мiграцiйної служби в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту", а слова "керiвником органу мiграцiйної служби" - словами "уповноваженою посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     у частинi дванадцятiй слова "органу мiграцiйної служби, який розглядав справу" виключити;

     5) у статтi 10:

     у першому реченнi частини першої слова "органу мiграцiйної служби, який розглядав заяву" виключити;

     у частинi другiй слова "вiд органу мiграцiйної служби, який здiйснював розгляд заяви" замiнити словами "вiд уповноважених посадових осiб цього центрального органу виконавчої влади, якi здiйснювали розгляд заяви";

     у частинi сьомiй слова "органу мiграцiйної служби, який розглядав заяву" замiнити словами "уповноваженим посадовим особам цього центрального органу виконавчої влади, якi розглядали заяву";

     частину дев'яту виключити;

     абзац другий частини одинадцятої викласти в такiй редакцiї:

     "Пiд час перереєстрацiї бiженця або особи, яка потребує додаткового захисту, строк дiї посвiдчення бiженця або особи, яка потребує додаткового захисту, продовжується";

     у частинi тринадцятiй слова "орган мiграцiйної служби в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "уповноважена посадова особа цього центрального органу виконавчої влади";

     у частинi чотирнадцятiй слова "а також iнформує про це протягом трьох робочих днiв орган внутрiшнiх справ за мiсцем проживання особи" виключити;

     у частинi п'ятнадцятiй слова "iнформуючи про це орган внутрiшнiх справ за мiсцем проживання особи протягом трьох робочих днiв" та "в органi мiграцiйної служби" виключити;

     6) у статтi 11:

     у частинi восьмiй слова "Органи мiграцiйної служби в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "Уповноваженi посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     у частинi десятiй слова "органу мiграцiйної служби за мiсцем проживання бiженця чи особи, яка потребує додаткового захисту" замiнити словами "уповноважених посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     у частинi одинадцятiй слова "вiд органу мiграцiйної служби, який внiс подання" замiнити словами "вiд уповноваженої посадової особи, яка внесла подання";

     у частинi п'ятнадцятiй слова "до органу мiграцiйної служби за мiсцем проживання такої особи" замiнити словами "до вiдповiдних посадових осiб цього центрального органу виконавчої влади";

     перше речення частини шiстнадцятої викласти в такiй редакцiї:

     "16. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, надсилає особi, стосовно якої прийнято рiшення про втрату або позбавлення її статусу бiженця чи додаткового захисту або скасовано рiшення про визнання особи бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або видає їй письмове повiдомлення iз зазначенням причин такого рiшення i роз'ясненням порядку його оскарження";

     у частинi сiмнадцятiй слова "а також iнформує про це протягом трьох робочих днiв орган внутрiшнiх справ за мiсцем проживання особи" виключити;

     у частинi вiсiмнадцятiй слова "про що iнформується орган внутрiшнiх справ за мiсцем проживання особи протягом трьох робочих днiв" та "в органi мiграцiйної служби" виключити;

     7) у статтi 12:

     у частинi першiй слова "органу мiграцiйної служби в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" виключити;

     у частинi третiй слова "через вiдповiдний орган мiграцiйної служби" виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi якщо особа або її законний представник оскаржує рiшення в судовому порядку, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, продовжує строк дiї довiдки про звернення за захистом в Українi";

     у частинi восьмiй слова "У разi якщо спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мiграцiї або суд прийняв позитивне рiшення за скаргою заявника, орган мiграцiйної служби протягом семи робочих днiв з дня отримання такого рiшення приймає рiшення" замiнити словами "У разi якщо центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, або суд прийняв позитивне рiшення за скаргою заявника, протягом семи робочих днiв з дня отримання такого рiшення приймається рiшення";

     у частинi десятiй слова "i повiдомляє про це орган мiграцiйної служби за мiсцем проживання заявника" виключити;

     8) у частинi другiй статтi 13:

     в абзацi другому слова "вiдповiдному органу мiграцiйної служби" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     в абзацi п'ятому слова "до вiдповiдного органу мiграцiйної служби" замiнити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "повiдомляти центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, про свої поїздки за межi адмiнiстративно-територiальної одиницi України, на територiї якої вона проживає";

     9) у частинi першiй статтi 16:

     в абзацi другому слова "органу мiграцiйної служби за мiсцем проживання" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     в абзацi третьому слова "у вiдповiдному органi мiграцiйної служби" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     в абзацi четвертому слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мiграцiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту";

     10) у частинi другiй статтi 20 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освiти" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти";

     11) статтю 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, належить:

     1) прийняття рiшень про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, рiшень про втрату, позбавлення статусу бiженця або додаткового захисту i скасування рiшення про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     2) подання Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо необхiдностi прийняття рiшення про тимчасовий захист i про припинення тимчасового захисту;

     3) прийняття рiшення про позбавлення iноземця чи особи без громадянства тимчасового захисту;

     4) координацiя взаємодiї органiв виконавчої влади з питань стосовно бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту;

     5) розроблення зразкiв заяви про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довiдки про звернення за захистом в Українi;

     6) розгляд скарг на рiшення про вiдмову у прийняттi заяви про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про вiдмову в оформленнi документiв для вирiшення питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, i скасування цих рiшень, якщо вони були прийнятi з порушенням законодавства;

     7) направлення запитiв до компетентних органiв влади iнших країн щодо наявностi в цих країнах членiв сiм'ї осiб, якi подали заяви про визнання бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, чи яких було визнано бiженцями або особами, якi потребують додаткового захисту, i правових пiдстав для возз'єднання сiмей;

     8) видача проїзних документiв iноземцям та особам без громадянства, яких було визнано бiженцями iншими країнами - учасниками Конвенцiї про статус бiженцiв 1951 року та/або Протоколу щодо статусу бiженцiв 1967 року;

     9) ведення централiзованого облiку та створення централiзованої iнформацiйної системи про осiб, якi подали заяву про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     10) збiр та аналiз iнформацiї про наявнiсть у країнах походження бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, умов, зазначених у пунктах 1, 13 i 14 частини першої статтi 1 цього Закону;

     11) утворення, реорганiзацiя, утримання та лiквiдацiя пунктiв тимчасового розмiщення бiженцiв, затвердження штатної чисельностi їх працiвникiв;

     12) пiдготовка до розгляду Кабiнетом Мiнiстрiв України пропозицiй щодо визначення обсягу фiнансування заходiв, що здiйснюються на виконання цього Закону;

     13) здiйснення контролю за виконанням цього Закону.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, органiзовує роботу з:

     1) прийняття вiд iноземцiв та осiб без громадянства заяв про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     2) проведення дактилоскопiї осiб, якi подали заяви про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     3) сприяння у влаштуваннi у вiдповiднi дитячi заклади чи сiм'ї дiтей, розлучених iз сiм'єю;

     4) сприяння дiтям, розлученим iз сiм'єю, у розшуку батькiв або iнших законних представникiв;

     5) прийняття рiшень про оформлення документiв для вирiшення питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрати або позбавлення статусу бiженця чи додаткового захисту або скасування рiшення про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     6) розгляду заяв про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та пiдготовки письмового висновку щодо визнання або вiдмови у визнаннi бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     7) видачi довiдок про звернення за захистом;

     8) видачi посвiдчень та проїзних документiв для виїзду за кордон особам, яких визнано бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     9) видачi посвiдчень особам, яким надано тимчасовий захист;

     10) перереєстрацiї осiб, яких визнано бiженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту;

     11) реєстрацiї осiб, яким надано тимчасовий захист;

     12) визначення мiсць для тимчасового проживання осiб, якi подали заяви про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рiшення про оформлення документiв для вирiшення питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та направлення їх у пункти тимчасового розмiщення бiженцiв;

     13) попереднього визначення мiсць для проживання осiб, яким надано тимчасовий захист;

     14) прийняття рiшення про надання грошової допомоги особам, яких визнано бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист;

     15) сприяння у працевлаштуваннi особам, стосовно яких прийнято рiшення про оформлення документiв для вирiшення питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     16) сприяння в отриманнi особами, стосовно яких прийнято рiшення про оформлення документiв для вирiшення питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, соцiально-побутових i медичних послуг;

     17) ведення облiку та особових справ осiб, якi звернулися iз заявами про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рiшення про оформлення документiв для вирiшення питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     18) сприяння особам, якi подали заяви про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яких визнано бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист, у розшуку та возз'єднаннi з членами їхнiх сiмей в Українi або за її межами, а також направлення запитiв щодо перевiрки наявностi в iнших країнах членiв сiм'ї зазначених осiб та наявностi правових пiдстав для возз'єднання сiмей;

     19) реєстрацiї осiб, якi подали заяви про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рiшення про оформлення документiв, якi оскаржили чи оскаржують рiшення щодо статусу бiженця або додаткового захисту, про вiдмову в оформленнi документiв, про вiдмову у визнаннi бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про втрату чи про позбавлення статусу бiженця, додаткового або тимчасового захисту, скасування рiшення про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     20) пiдготовки подань про втрату чи позбавлення статусу бiженця або додаткового захисту, про позбавлення тимчасового захисту, скасування рiшення про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

     21) вирiшення iнших питань, вiднесених законодавством до повноважень вiдповiдного органу";

     12) статтю 28 виключити;

     13) у статтi 29:

     у частинi першiй слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони державного кордону" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону", а слова "та iнформує про мiсцезнаходження органiв мiграцiйної служби" виключити;

     у частинi третiй слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики, його органи на мiсцях по можливостi надають" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах трудових вiдносин, соцiального захисту населення, забезпечує надання у разi можливостi";

     у другому реченнi частини п'ятої слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     у частинi шостiй слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань освiти" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту, затверджує правила розгляду заяв про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, зразки заяви про визнання бiженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, довiдки про звернення за захистом в Українi та положення про пункти розмiщення бiженцiв";

     14) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мiграцiї" та "орган мiграцiйної служби" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку.

     48. У Законi України "Про протидiю торгiвлi людьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 173):

     1) частину першу статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суб'єктами, якi здiйснюють заходи у сферi протидiї торгiвлi людьми, є:

     1) Президент України;

     2) Кабiнет Мiнiстрiв України;

     3) центральнi органи виконавчої влади;

     4) мiсцевi органи виконавчої влади;

     5) закордоннi дипломатичнi установи України;

     6) заклади допомоги особам, якi постраждали вiд торгiвлi людьми";

     2) роздiл II доповнити статтею 51 такого змiсту:

     "Стаття 51. Повноваження Президента України у сферi протидiї торгiвлi людьми

     Президент України визначає центральний орган виконавчої влади, який є нацiональним координатором у сферi протидiї торгiвлi людьми";

     3) у частинi першiй статтi 6:

     пункт 1 доповнити словами "зазначених у пунктах 3 - 6 частини першої статтi 5 цього Закону";

     пiдпункт "а" пункту 2 виключити;

     4) у частинi четвертiй статтi 14 слова "територiальних органах спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мiграцiї" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї фiзичних осiб";

     5) у частинi третiй статтi 16 слова "територiальних органах спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мiграцiї за мiсцем проживання особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї фiзичних осiб";

     6) у статтi 19:

     у частинi другiй слова "територiальнi органи спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мiграцiї надсилають" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї фiзичних осiб, надсилає";

     у частинi третiй слова "територiальнi органи спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мiграцiї iз залученням iнших суб'єктiв у сферi протидiї торгiвлi людьми, а також неурядових i мiжнародних органiзацiй надають" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї фiзичних осiб, iз залученням iнших суб'єктiв у сферi протидiї торгiвлi людьми, а також неурядових i мiжнародних органiзацiй надає".

     49. У Законi України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 179):

     1) у пунктi 4 частини першої статтi 1, частинi третiй статтi 26 та частинi четвертiй статтi 32 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi захисту державного кордону" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у частинi четвертiй статтi 17, частинi першiй статтi 18, абзацi першому частини другої статтi 24, абзацi першому частини третьої статтi 25, абзацi другому частини шостої статтi 26, абзацi першому частини п'ятої статтi 30 та частинi четвертiй статтi 32 слова "територiальнi органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) в абзацi другому частини п'ятої статтi 30 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi мiграцiї".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5459-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.