ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про поводження з вибуховими матерiалами промислового призначення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5459-VI,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII

(У текстi Закону слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду" замiнено словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду" згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5459-VI)

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у процесi поводження з вибуховими матерiалами, i спрямований на охорону життя та здоров'я людини, забезпечення нацiональної безпеки, громадського порядку та охорони довкiлля.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     вибуховi матерiали - вибуховi речовини, засоби їх iнiцiювання, вироби та пристрої, якi мiстять вибуховi речовини;

     вибуховi речовини - хiмiчнi речовини, здатнi пiд впливом зовнiшнiх дiй до швидкого хiмiчного перетворення, що вiдбувається з видiленням великої кiлькостi тепла i газоподiбних продуктiв;

     вибуховi роботи - комплекс органiзацiйних i технiчних заходiв, пов'язаних з пiдготовкою i проведенням вибухiв;

     виробництво вибухових матерiалiв - дiяльнiсть, пов'язана з виготовленням вибухових матерiалiв, яка включає всi стадiї технологiчного процесу;

     засоби iнiцiювання - вироби та пристрої, що є джерелом початкового iмпульсу для здiйснення вибуху;

     конверсiйнi вибуховi матерiали - вибуховi матерiали вiйськового призначення, якi пiсля вiдповiдної переробки або без неї можуть бути використанi в цивiльних галузях промисловостi;

     пластичнi вибуховi матерiали - сумiшi однiєї або кiлькох вибухових речовин з в'яжучим матерiалом, якi в умовах нормальної кiмнатної температури є м'якими або еластичними, а вибуховi речовини, що входять до їх складу, при температурi 25 °C мають тиск пари менше нiж 10-4 Па;

     поводження з вибуховими матерiалами - дiяльнiсть, пов'язана з розробленням, виробництвом, випробуванням, придбанням, перевезенням, зберiганням, облiком, реалiзацiєю, знищенням вибухових матерiалiв, розробленням i виготовленням обладнання, засобiв механiзацiї, пристроїв та апаратури для вибухових робiт, ввезенням, вивезенням i транзитом через територiю України вибухових матерiалiв, обладнання i технологiй для їх виготовлення, проведенням вибухових робiт.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з поводженням з вибуховими матерiалами промислового призначення.

     Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, пов'язанi з поводженням з вибуховими матерiалами, призначеними для вiйськового та спецiального використання.

     Стаття 3. Органи, що здiйснюють державне регулювання у сферi поводження з вибуховими матерiалами

     Державне регулювання у сферi поводження з вибуховими матерiалами здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Нацiональна полiцiя, центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, державну промислову полiтику, iншi центральнi органи виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом.

(стаття 3 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Стаття 4. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферiповодження з вибуховими матерiалами

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi поводження з вибуховими матерiалами належить:

     забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi поводження з вибуховими матерiалами;

     затвердження державної цiльової програми розвитку вибухової справи;

     координацiя роботи центральних органiв виконавчої влади у сферi поводження з вибуховими матерiалами;

(абзац четвертий статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     абзац п'ятий статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi поводження з вибуховими матерiалами;

     визначення умов i порядку обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам унаслiдок проведення вибухових робiт;

     виконання iнших функцiй, передбачених законом.

     Стаття 41. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, у сферi поводження з вибуховими матерiалами

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, у сферi поводження з вибуховими матерiалами, належить:

     формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, у сферi поводження з вибуховими матерiалами;

     затвердження перелiку вибухових матерiалiв, допущених до постiйного виробництва та застосування;

     виконання iнших повноважень, визначених законами.

(Закон доповнено статтею 41 згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, у сферi поводження з вибуховими матерiалами

(назва статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, у сферi поводження з вибуховими матерiалами належить:

(абзац перший статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     реалiзацiя державної полiтики щодо промислової безпеки у сферi поводження з вибуховими матерiалами;

     органiзацiя та здiйснення державного нагляду за додержанням законодавства з питань безпеки робiт у сферi поводження з вибуховими матерiалами;

     державний нагляд за безпечним проведенням робiт з утилiзацiї звичайних видiв боєприпасiв, ракетного палива та вибухових матерiалiв вiйськового призначення;

     участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв з питань поводження з вибуховими матерiалами;

     абзац шостий статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     видача свiдоцтв на придбання i зберiгання вибухових матерiалiв;

     контроль за органiзацiєю навчання працiвникiв у сферi поводження з вибуховими матерiалами та перевiрка їх знань;

     органiзацiя експертизи проектної документацiї на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з питань забезпечення безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами;

     надання дозволiв на право проведення вибухових робiт та виготовлення засобiв їх механiзацiї.

     Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики

(назва статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової полiтики у сферi поводження з вибуховими матерiалами, належить:

(абзац перший статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     формування державної полiтики у сферi поводження з вибуховими матерiалами;

(абзац другий статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     розроблення державних цiльових програм у сферi поводження з вибуховими матерiалами;

     розроблення нормативно-правових актiв з питань поводження з вибуховими матерiалами;

     експертиза технiчної документацiї на розроблення i виготовлення вибухових матерiалiв;

     органiзацiя пiдготовки спецiалiстiв у сферi поводження з вибуховими матерiалами та їх перiодичної перепiдготовки.

     Стаття 7. Повноваження Нацiональної полiцiї у сферi поводження з вибуховими матерiалами

(назва статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     До повноважень Нацiональної полiцiї у сферi поводження з вибуховими матерiалами належить:

(абзац перший статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     участь у розробленнi державних цiльових програм з пiдвищення рiвня безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами;

     погодження проектiв нормативно-правових актiв з питань забезпечення безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами;

     видача дозволiв на придбання, зберiгання та перевезення вибухових матерiалiв;

     проведення реєстрацiї технiчної документацiї, зразкiв ввезених на територiю України та розроблених новiтнiх вибухових матерiалiв;

     контроль за додержанням установленого законодавством порядку поводження з вибуховими матерiалами з метою запобiгання їх незаконному обiгу i використанню;

     виконання iнших функцiй, установлених законодавством, що регулює дiяльнiсть у сферi поводження з вибуховими матерiалами.

     Стаття 8. Обмеження, що встановлюються у сферi поводження звибуховими матерiалами

     Виробництво, зберiгання, перевезення, реалiзацiя вибухових матерiалiв та проведення вибухових робiт провадяться суб'єктами господарювання, якi мають вiдповiдний дозвiл або лiцензiю.

     На територiї України забороняється застосування вибухових матерiалiв, виготовлених на експорт вiдповiдно до особливих технiчних умов угоди (контракту), у разi, якщо такi умови суперечать законодавству України.

     Виробництво пластичних вибухових матерiалiв, у тому числi вибухових матерiалiв у гнучкiй або еластичнiй листовiй формi, здiйснюється за умови їх обов'язкового маркування в порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 9. Виробництво вибухових матерiалiв

     Виробництво вибухових матерiалiв здiйснюється на спецiалiзованих пiдприємствах або на стацiонарних i пересувних пунктах в умовах пiдприємств, що проводять вибуховi роботи, на пiдставi лiцензiї, яка видається органом виконавчої влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     Виробництво засобiв iнiцiювання, якi мiстять первиннi вибуховi речовини, здiйснюється виключно на спецiалiзованих пiдприємствах.

     Порядок облаштування та експлуатацiї стацiонарних i пересувних пунктiв з виробництва вибухових матерiалiв установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду.

     Стаття 10. Випробування, сертифiкацiя та допуск до постiйноговиробництва i застосування вибухових матерiалiв, обладнання для їх виготовлення, засобiв механiзацiї, пристроїв та апаратури для вибухових робiт

     Розробленi, ввезенi в Україну та конверсiйнi вибуховi матерiали, обладнання для їх виготовлення, засоби механiзацiї, пристрої та апаратура для вибухових робiт пiдлягають обов'язковим випробуванням. Вiдповiднiсть ввезених в Україну вибухових матерiалiв установленим законодавством України вимогам пiдтверджується в порядку, визначеному законодавством. Порядок проведення випробувань визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду.

     Складовими частинами обов'язкових випробувань є еколого-експертна оцiнка документацiї iз впровадження i використання вибухових речовин, яка здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, та державна санiтарно-епiдемiчна експертиза вибухових матерiалiв, якi здiйснюються вiдповiдно до законодавства.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, який вводиться в дiю з 18.12.2017р.)

     Вибуховi матерiали допускаються до постiйного виробництва i застосування за перелiком, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду.

     Вибуховi матерiали заносяться до перелiку допущених до постiйного виробництва i застосування за умови їх сертифiкацiї вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 11. Придбання та реалiзацiя вибухових матерiалiв

     Придбання вибухових матерiалiв здiйснюється за дозволом вiдповiдного територiального органу Нацiональної полiцiї.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Порядок видачi дозволу на придбання вибухових матерiалiв визначається Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

     Строк дiї дозволу на придбання вибухових матерiалiв становить шiсть мiсяцiв з дня його видачi.

     Реалiзацiя вибухових матерiалiв суб'єктами господарювання, якi їх виробляють, здiйснюється за наявностi у вiдповiдного суб'єкта лiцензiї на виробництво вибухових матерiалiв.

     Суб'єкти господарювання, якi проводять вибуховi роботи, можуть здiйснювати реалiзацiю надлишку або таких вибухових матерiалiв, потреба у використаннi яких вiдпала, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду.

     Стаття 12. Перевезення вибухових матерiалiв

     Перевезення вибухових матерiалiв у межах України здiйснюється згiдно з вимогами Закону України "Про перевезення небезпечних вантажiв" та iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють питання перевезення вибухових матерiалiв вiдповiдними видами транспорту.

     Порядок видачi дозволу на перевезення вибухових матерiалiв установлюється Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

     Стаття 13. Зберiгання вибухових матерiалiв

     Вибуховi матерiали зберiгаються у спецiальних мiсцях, де виключається можливiсть несанкцiонованого доступу, забезпечується їх схороннiсть, додержання комплексу вимог технiчної безпеки, якi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, за дозволом територiального органу Нацiональної полiцiї або вiдокремленого пiдроздiлу територiального органу Нацiональної полiцiї, що видається за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI, вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Порядок видачi дозволу на зберiгання вибухових матерiалiв та вимоги до порядку їх зберiгання встановлюються Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.

     Стаття 14. Облiк вибухових матерiалiв

     Облiк вибухових матерiалiв здiйснюється на всiх стадiях поводження з ними в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, за погодженням з центральним органом управлiння Нацiональної полiцiї.

(стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Стаття 15. Проведення вибухових робiт

     Вибуховi роботи проводяться виключно суб'єктами господарювання - юридичними особами на пiдставi дозволу, який видається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду, вiдповiдно до законодавства.

(частина перша статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5459-VI)

     Вибуховi роботи проводяться вiдповiдно до проектно-технiчної документацiї, затвердженої в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду.

     Вибуховi роботи проводяться за умови обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання - виконавця цих робiт за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам унаслiдок проведення цих робiт, у встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     Стаття 16. Знищення вибухових матерiалiв

     Вибуховi матерiали знищуються суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на виробництво вибухових речовин i матерiалiв або дозвiл на проведення вибухових робiт, вiдповiдно до вимог нормативно-технiчної документацiї.

     Порядок знищення вибухових матерiалiв визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду.

     Стаття 17. Ввезення, вивезення та транзит через територiю України вибухових матерiалiв, обладнання i технологiй для їх виробництва та проведення вибухових робiт

     Ввезення на територiю України вибухових матерiалiв, обладнання i технологiй для їх виробництва та проведення вибухових робiт здiйснюється вiдповiдно до законодавства в галузi експортного контролю на пiдставi дозволу Нацiональної полiцiї.

(частина перша статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Забороняється ввезення, вивезення та транзит через територiю України немаркованих вибухових матерiалiв.

     Вивезення з України та транзит через її територiю вибухових матерiалiв здiйснюється на пiдставi дозволу Нацiональної полiцiї.

(частина третя статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Стаття 18. Спецiальнi вимоги до працiвникiв у сферiповодження з вибуховими матерiалами

     До роботи у сферi поводження з вибуховими матерiалами допускаються працiвники з вiдповiдною квалiфiкацiєю, якi не мають протипоказань щодо стану їх здоров'я.

(частина перша статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Керiвництво роботами у сферi поводження з вибуховими матерiалами здiйснюють особи, якi мають базову вищу освiту. Вимоги до працiвникiв, якi здiйснюють керiвництво вибуховими роботами, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду.

     До проведення робiт у сферi поводження з вибуховими матерiалами допускаються особи, якi мають повну загальну середню освiту i в установленому законодавством порядку здобули вiдповiдну професiйно-технiчну освiту та пройшли стажування.

     Стаття 19. Вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферiповодження з вибуховими матерiалами

     Особи, виннi в порушеннi законодавства у сферi поводження з вибуховими матерiалами, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     Стаття 20. Мiжнароднi договори України у сферi поводження звибуховими матерiалами

     У разi якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору України.

     Стаття 21. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у пунктi 7 статтi 14 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слова "i вибуховi" виключити;

     2) пiдпункт 2 пункту 2 статтi 21 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1775-III згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     3) у Гiрничому законi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2000 р., N 13, ст. 115; 2001 р., N 32, ст. 172):

     статтю 10 пiсля слiв "за охороною працi" доповнити словами "та державного гiрничого нагляду";

     частину другу статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi проведення вибухових робiт на гiрничих пiдприємствах застосовуються вибуховi матерiали, занесенi до перелiку вибухових матерiалiв, допущених до постiйного виробництва i застосування, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах промислової безпеки, охорони працi, державного гiрничого нагляду";

     частину першу статтi 22 пiсля слiв "за охороною працi" доповнити словами "та державного гiрничого нагляду";

     4) частину першу статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 2, ст. 6, N 19, ст. 254, N 26, ст. 362; iз змiнами, внесеними законами України вiд 1 липня 2004 року N 1961-IV та N 1971-IV) доповнити пунктом 42 такого змiсту:

     "42) страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам унаслiдок проведення вибухових робiт".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України в шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
23 грудня 2004 року
N 2288-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.